Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Titlu IV: Accizele
Titlul IV
ACCIZELE
Capitolul 1
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 119. Noţiuni
În sensul prezentului titlu, se definesc următoarele noţiuni:
1) Acciz - impozit general de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum.
2) Certificat de acciz - document eliberat de organul Serviciului Fiscal de Stat subiectului impunerii, care atestă înregistrarea acestuia şi îi atribuie dreptul de a efectua tranzacţii cu mărfurile supuse accizelor.
3) Încăpere de acciz - totalitatea locurilor ce aparţin subiectului impunerii, inclusiv clădirile, încăperile, teritoriile, terenurile, orice alte locuri, care sînt situate separat, determinate  în certificatul de acciz, unde mărfurile supuse accizelor se prelucrează şi/sau se fabrică, se expediază (se transportă) de către subiecţii impunerii.
[Art.119 pct.1)-3) modificate prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
4) Expediere (transportare) - deplasarea, transmiterea mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz.
5) Informaţie despre expediere (transportare) - înscriere făcută în registrul de evidenţă a producţiei expediate (transportate).
[Art.119 pct.6)exclus prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611;în vigoare 01.01.06]
Capitolul 2
SUBIECŢII IMPUNERII, OBIECTELE IMPUNERII
ŞI BAZA IMPOZABILĂ
Articolul 120. Subiecţii impunerii
Subiecţi ai impunerii sînt:
a) persoanele juridice şi persoanele fizice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova;
b) persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor, cu excepţia mărfurilor specificate la art. 124 alin.(1)-(3), (5), (7), (8).
[Art.120 modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
Articolul 121. Obiectele impunerii şi baza impozabilă
(1) Obiecte ale  impunerii sînt mărfurile supuse accizelor, specificate în anexa la prezentul titlu.
(2) Baza impozabilă o constituie:
a) volumul în expresie naturală, dacă cotele accizelor, inclusiv în cazul importului, sînt stabilite în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii;
b) valoarea mărfurilor, fără a ţine cont de accize şi T.V.A., dacă pentru aceste mărfuri sînt stabilite cote ad valorem în procente ale accizelor, cu excepţia art.1231;
[Art.121 al.(2), lit.b) modificată  prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534; în vigoare 01.01.08]
c) valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform legislaţiei vamale, precum şi impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, fără a ţine cont de accize şi T.V.A., dacă pentru mărfurile în cauză sînt stabilite cote ad valorem în procente ale accizelor, cu excepţia art.1231.
 [Art.121 al.(2) modificat prin LP299-XVI din 21.12.07, MO5-7/11.01.08 art.27]
[Art.121 modificat prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
 
 
 
 
Capitolul 3
COTELE ACCIZELOR, MODUL DE CALCULARE
ŞI TERMENELE DE ACHITARE
 
Articolul 122. Cotele accizelor
Cotele accizelor, conform anexei la prezentul titlu, se stabilesc:
a) în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii;
b) ad valorem în procente de la valoarea mărfurilor, fără a ţine cont de accize şi T.V.A., sau de la valoarea în vamă a mărfurilor importate, luînd în considerare impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, fără a ţine cont de accize şi T.V.A.
[Art.122 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
[Art.122 lit.c) exclusă prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 1.01.06]
Articolul 123. Modul de calculare şi termenele
                        de achitare a accizelor
(1) Subiecţii impunerii specificaţi la art.120 lit.a), care expediază (transportă) mărfuri supuse accizelor din încăperea de acciz:
a) calculează accizele pornind de la volumul mărfurilor în expresie naturală sau de la valoarea acestora (în dependenţă de cotă - în sumă absolută sau ad valorem în procente);
b) achită accizele la momentul expedierii (transportării) mărfurilor din încăperea de acciz conform cotelor stabilite în anexa la prezentul titlu.
(2) Obligaţia de achitare a accizelor în modul specificat la alin.(1) din prezentul articol rămîne valabilă în cazul transmiterii mărfurilor supuse accizelor cu plată sau cu titlu gratuit, inclusiv în contul salariului, angajaţilor subiectului impunerii, altor persoane, în cazul însuşirii mărfurilor de către subiectul impunerii sau de către membrii familiei acestuia, precum şi în cazul deplasării în alt mod a mărfurilor fără achitarea accizelor din încăperea de acciz.
(3) Accizele la mărfurile importate se calculează şi se achită de către subiecţii impunerii specificaţi la art.120 lit.b) o dată cu achitarea taxelor vamale. În cazul în care pentru importul de mărfuri nu se percepe taxă vamală, mărfurile se consideră importate, ca şi cum ar fi fost supuse taxei vamale, cu respectarea reglementărilor stabilite de legislaţia vamală pentru regimul de import.
[Art.123 al.(4) exclus prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05; în vigoare 01.01.06, al(5)-(7) devin (4)-(6)]
(4) În cazul exportului de mărfuri supuse accizelor, obligaţia de achitare a accizelor este valabilă pînă la momentul repatrierii valutei şi prezentării documentelor justificative specificate la art.125 alin.(4). În cazul neprezentării, în  termenele stabilite a documentelor specificate la art.125 alin.(4), subiectul impunerii achită accizele, amenzile şi penalităţile în mărimea şi în modul prevăzute corespunzător la art.260 alin.(5) şi art.228 alin.(2).
[Art.123 al.(4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
[Art.123 al.(4) modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
 (5) Mărfurile supuse accizelor, cum ar fi votca, lichiorurile şi alte băuturi spirtoase, vinurile din struguri, din fructe şi pomuşoare, vinurile din struguri saturate cu dioxid de carbon, divinurile, comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova sau importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum şi mărfurile supuse accizelor procurate de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt pasibile marcării obligatorii cu Timbru de acciz. Marca comercială de stat. Marcarea se efectuează în timpul fabricării mărfurilor supuse accizelor, pînă la importarea acestora, iar în cazul mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova - pînă la momentul expedierii (transportării) acestora din încăperea de acciz. Modul de procurare şi de utilizare a Timbrelor de acciz. Mărcilor comerciale de stat este stabilit de către Guvern.
[Art.123 al.(5) modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
[Art.123 al.(6) modificat prin LP38-XVI din 15.04.05, MO67-68/06.05.05 art.267]
(51) Articolele din tutun comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova ori importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum şi mărfurile  procurate de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt pasibile marcării obligatorii cu timbru de acciz. Marcarea se efectuează în procesul fabricării mărfurilor supuse accizelor pînă la importarea acestora, iar a mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova – pînă la momentul expedierii (transportării) acestora din încăperea de acciz. Modul de procurare şi de utilizare a timbrelor de acciz se stabileşte de Guvern.
[Art.123 al.(51) introdus prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
(6) Nu sînt marcate obligatoriu cu Timbru de accez. Marca comercială de stat:
a) vinurile spumoase şi spumante, divinurile în sticle de suvenire cu capacitatea de pînă la 0,25 litri, de 1,5 litri, de 3 litri şi de 6 litri;
b) băuturile alcoolice cu conţinutul de alcool etilic de pînă la 7% în volum;
c) mărfurile supuse accizelor, plasate în regimurile vamale tranzit, depozit vamal, admitere temporară, magazin duty free;
d) mărfurile supuse accizelor, fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi expediate de către producător pentru export.
[Art.123 al.(6) modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
[Art.123 al.(7) introdus prin LP38-XVI din 15.04.05, MO67-68/06.05.05 art.267]
Articolul 1231.Modul de calculare a accizelor la
                         ţigaretele cu filtru
      (1) La ţigaretele cu filtru (poziţia tarifară 2402 20), accizele se calculează ca sumă a accizei determinate prin aplicarea (înmulţirea) cotei stabilite în sumă absolută la volumul în expresie naturală (1000 bucăţi) la momentul expedierii din încăperea de acciz sau la momentul importării şi a accizei determinate prin aplicarea (înmulţirea) cotei ad valorem în procente stabilite la preţul maxim de vînzare cu amănuntul.
(2)  Preţul maxim de vînzare cu amănuntul este preţul la care produsul a fost vîndut altor persoane pentru consum final şi care include toate impozitele şi taxele.
(3) Preţul maxim de vînzare cu amănuntul pentru orice marcă de ţigarete cu filtru se stabileşte de persoanele care produc ţigarete cu filtru în Republica Moldova (producătorul local) sau care importă ţigarete cu filtru şi se înregistrează în modul stabilit de Guvern.
(4) Se interzice vînzarea de către alte persoane a ţigaretelor cu filtru pentru care nu au fost stabilite şi declarate preţuri maxime de vînzare cu amănuntul.
(5) Se interzice vînzarea de către orice persoană a ţigaretelor cu filtru la un preţ ce depăşeşte preţul maxim de vînzare cu amănuntul.
[Art.1231 introdus prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
Articolul 124. Înlesniri la plata accizelor
(1) Accizele nu se achită de către persoanele fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită în legislaţia în vigoare.
(2) Accizele nu se achită la importarea următoarelor mărfuri supuse accizelor:
a) definite ca ajutoare umanitare, în modul stabilit de Guvern;
b) destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate  pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte;  Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi a proiectelor de asistenţă tehnică se stabileşte de Guvern.
c) destinate folosinţei oficiale a misiunilor diplomatice şi a altor misiuni asimilate lor în Republica Moldova, precum şi uzului sau consumului personal al membrilor personalului diplomatic şi administrativ-tehnic al acestor misiuni şi al membrilor familiei care locuiesc împreună cu ei, pe bază de reciprocitate, în modul stabilit de Guvern.
[Art.124 al.2) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
(3) Accizele nu se achită pentru mărfurile finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern.
(4) Accizele nu se achită în cazul în care subiectul impunerii exportă mărfuri supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision, cu condiţia respectării prevederilor art.123 alin.(4).
(5) Accizele nu se achită la plasarea, livrarea de pe teritoriul  vamal în magazinele duty-free şi comercializarea de către aceste magazine a mărfurilor supuse accizelor, precum şi la introducerea mărfurilor  supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora sub regimurile vamale de tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, sub destinaţiile vamale de distrugere, abandon în folosul statului, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import.
[Art.124 al.5) modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
[Art.124 al.5) modificat prin LP171-XVI din 19.07.07, MO112-116/03.08.07 art.510]
[Art.124 al.5) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
(6) La introducerea  mărfurilor străine  supuse  accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora în regimul vamal perfecţionare activă,  accizul se achită la introducerea acestor mărfuri,  cu restituirea ulterioară a sumelor achitate ale accizului la scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate din prelucrare, în modul stabilit de Guvern.
[Art.124 al.6) modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
(7) Accizele nu se achită la plasarea mărfurilor supuse accizelor în regimul vamal admiterea temporară.
(8) Accizele nu se achită pentru mărfurile autohtone supuse accizelor, anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare, conform reglementărilor vamale.
[Art.124 al.8) modificat prin LP141 din 02.07.10, MO131-134/30.07.10 art.455]
(9) Suma accizelor achitată la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de import se restituie la scoaterea acestora de pe teritoriul vamal, la plasarea lor sub destinaţie vamală magazin duty-free, la plasarea lor sub destinaţie vamală zonă liberă, în modul stabilit de Guvern.
[Art.124 al.9) în redacţia LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
(10) Se scutesc de plata accizelor mărfurile supuse accizelor introduse în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, din alte zone economice libere, din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi mărfurile originare din această zonă şi scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.
(101) Nu sînt supuse accizelor livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate în interiorul zonei economice libere, precum şi livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate de către agenţii economici dintr-o zonă economică liberă în altă zonă economică liberă.
[Art.124 al.101) introdus  prin  LP299-XVI din 21.12.07, MO5-7/11.01.08 art.27]
(11) Mărfurile supuse accizelor scoase din zona economică liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se supun accizelor.
(12) Accizele nu se achită pentru mărfurile supuse accizelor, importate de către persoane juridice în scopuri necomerciale, dacă valoarea în vamă a acestor mărfuri nu depăşeşte suma de 50 de euro. În cazul în care valoarea lor în vamă depăşeşte limita neimpozabilă indicată, accizele se calculează pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează  valoarea impozabilă a acestora.
(13) În cazul nerespectării prevederilor alin.(5)-(9) din prezentul articol şi a condiţiilor regimului vamal ales, stabilit de legislaţia vamală a Republicii Moldova, subiectul impunerii şi  persoanele specificate la art.4 alin.(5) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal achită accizele conform cotelor stabilite în anexa la prezentul titlu, o amendă în mărimile prevăzute la art.261 alin.(2) şi (3) şi o penalitate în mărimea determinată conform art.228.
[Art.124 modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
 
Articolul 125. Trecerea la cont şi restituirea accizelor
                         achitate
(1) Subiectului impunerii i se permite trecerea la cont a accizelor achitate la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) mărfurilor finite supuse accizelor din încăperea de acciz. Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioară şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor utilizate. În cazul în care mărfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, subiectului impunerii i se permite trecerea în cont a accizului în limitele cantităţii de mărfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de mărfuri similare supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) acestor mărfuri similare supuse accizelor din încăperea de acciz şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor.
(2) Dacă suma accizului achitată la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor, depăşeşte suma accizului calculată la mărfurile supuse accizelor expediate din încăperea de acciz, diferenţa se reportează la cheltuieli în perioada fiscală în care a avut loc expedierea mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz.
(3) În cazul în care subiectul impunerii exportă mărfuri supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de commission de asemenea,  livrează mărfuri supuse accizelor în magazinele duty-free, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import, şi/sau în zonele economice libere,suma accizului achitată anterior la mărfurile supuse accizelor, utilizate pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) pentru export, se restituie în modul stabilit de lege, în termen de 45 zile după prezentarea documentelor justificative specificate la alin.(4) din prezentul articol.
[Art.124 al.(3) modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
 [Art.125 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
[Art.125 al.3) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
[Art.125 al.(3) modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
(4) Pentru a obţine restituirea accizului achitat la mărfurile supuse accizelor, utilizate pentru prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor destinate exportului, subiectul impunerii prezintă organelor Serviciului Fiscal de Stat următoarele documente justificative:
a) contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin privind livrarea mărfurilor supuse accizelor. În cazul în care livrarea pentru export a mărfurilor supuse accizelor se efectuează, conform contractului de comision, de către comisionar, subiectul impunerii (comitentul) prezintă organului Serviciului Fiscal de Stat contractul de comision şi contractul (copia contractului) încheiat de comisionar cu partenerul străin;
b) documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului), care confirmă încasarea de facto pe contul subiectului impunerii a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin;
c) declaraţia vamală a încărcăturii sau copia ei, certificată de conducătorul şi de contabilul-şef ai subiectului impunerii,  cu menţiunile organului vamal al Republicii Moldova care a eliberat marfa pentru export.
(5) Suma accizelor se restituie în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor se transferă la contul bancar al agentului economic.
[Art. 125  al.(5) modificat prin  LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
[Art.125 al.5) în redacţia LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
(6) Exportarea mărfurilor de către persoane care nu sînt subiecţi ai impunerii se permite fără dreptul la restituirea sumelor accizelor la mărfurile supuse accizelor expediate (transportate) pentru export.
 
 
Capitolul 4
ÎNREGISTRAREA SUBIECŢILOR IMPUNERII. EVIDENŢA MĂRFURILOR
SUPUSE ACCIZELOR CE SE EXPEDIAZĂ (SE TRANSPORTĂ).
DECLARAREA ACHITĂRII ACCIZELOR
Articolul 126. Înregistrarea subiecţilor impunerii
(1) Persoanele juridice şi persoanele fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize sînt obligate să primească certificatul de acciz de modelul stabilit, pînă a începe desfăşurarea activităţii în cauză.
[Art.126 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
(2) În cererea de solicitare a certificatului de acciz (cerere de modelul stabilit de Guvern), adresată organului Serviciului Fiscal de Stat, agentul economic indică:
[Art.126 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
a) denumirea, numele şi prenumele, adresa juridică (adresele juridice) şi codul fiscal (codurile fiscale);
b) proprietarul clădirii, încăperii, teritoriului, terenului;
c) denumirea, numele şi prenumele, adresa juridică  (adresele juridice) şi codul fiscal (codurile fiscale) ale arendatorului sau ale locatorului, în cazul în care proprietatea este folosită pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, în baza contractului de arendă sau de închiriere;
d) formele şi metodele concrete de control, a căror aplicare asigură integritatea mărfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-o încăpere de acciz în alta ale unuia şi aceluiaşi agent economic, dacă aceste încăperi se află pe teritorii diferite.
[Art.126 al.(1)-(2) modificate prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
 (3) La cerere se anexează schema (planul) amplasării blocului administrativ, a secţiei de producţie, a depozitului, a altor încăperi aflate pe teritoriul agentului economic, în limitele stabilite pentru realizarea activităţii de întreprinzător.
(4) În cazul în care cererea conţine informaţii verificabile, organul Serviciului Fiscal de Stat eliberează persoanei care a înaintat cererea certificatul de acciz şi anexa la acesta care include schema (planul) specificată la alin.(3) din prezentul articol. Persoana menţionată devine subiect al impunerii.
(5) Organul Serviciului Fiscal de Stat poate refuza eliberarea certificatului de acciz în cazul în care consideră că activitatea agentului economic sau încăperea de acciz nu pot fi controlate ori formele şi metodele de control prevăzute la alin.(2) lit.d) din prezentul articol nu asigură integritatea mărfurilor supuse accizelor.
(6) În cazul în care mai mulţi agenţi economici folosesc una şi aceeaşi  încăpere de acciz pentru prelucrarea şi/sau  fabricarea mărfurilor supuse accizelor, organul Serviciului Fiscal de Stat este obligat să determine în mod independent subiectul (subiecţii) impunerii responsabil (responsabili) de achitarea accizelor, în modul stabilit de acest serviciu.
(7) Subiectul impunerii care preconizează să facă unele schimbări ce trebuie reflectate în certificatul de acciz sau în anexa la el este obligat să adreseze cererea corespunzătoare organului Serviciului Fiscal de Stat.
Articolul 127. Evidenţa mărfurilor supuse accizelor ce se expediază
                         (se transportă). Declararea achitării accizelor
(1) Subiectul impunerii este obligat să ţină registrul de evidenţă a mărfurilor ce se expediază (se transportă) pentru fiecare încăpere de acciz. Forma registrului şi informaţia ce trebuie reflectată în acesta sînt stabilite de către Guvern. Înscrierea în registru se face pînă la expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz.
[Art.127 al.(1) modificat  prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
[Art.127 al.(1) modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611]
 (2) Registrul de evidenţă a mărfurilor expediate (transportate) trebuie să se afle într-un loc determinat, accesibil verificării de către persoanele cu funcţii de răspundere autorizate ale Serviciului Fiscal de Stat a înscrierilor, şi să fie prezentat acestor persoane la prima solicitare.
(3) Subiecţii impunerii prevăzuţi la art.120 lit.a) sînt obligaţi să prezinte declaraţia privind achitarea accizelor cel tîrziu în ultima zi a lunii care succedă luna în care a fost efectuată expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor. Forma declaraţiei şi modul de completare a acesteia se stabilesc de către Guvern.
[Art.127 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
Capitolul 5
ADMINISTRAREA ACCIZELOR
Articolul 128. Controlul efectuat de organele fiscale şi organele vamale
(1) Persoana cu funcţii de răspundere autorizată a Serviciului Fiscal de Stat este în drept:
a) să intre şi/sau să controleze orice loc, clădire, încăpere (cu excepţia celor folosite exclusiv ca locuinţă), să controleze orice mijloc de transport în încăpere sau pe drum, precum şi mărfurile aflate în ele, să controleze orice dări de seamă, documente, inclusiv de transport, care, la părerea acestei persoane, se folosesc în tranzacţii cu mărfuri pasibile impunerii cu accize. Aceste acţiuni se permit numai în timpul orelor de lucru;
b) să întreprindă acţiunile specificate la lit.a) în afara orelor de lucru ori să controleze încăperile de locuit numai cu autorizaţia procurorului sau cu înştiinţarea ulterioară a acestuia în termen de 24 de ore - în cazul în care există bănuieli întemeiate că se admite o încălcare la achitarea accizelor sau că în locul, clădirea, încăperea, mijlocul de transport în cauză se află mărfuri pasibile impunerii cu accize, dar pentru care accizele nu au fost achitate;
c) să sechestreze mărfurile pasibile impunerii cu accize, mijloacele de transport în care au fost depistate mărfuri supuse accizelor şi care se află la dispoziţia sau în folosinţa persoanei juridice sau persoanei fizice, dacă această persoană nu poate prezenta dovezi de achitare a accizelor. În acest caz, persoana cu funcţii de răspundere este obligată să elibereze o înştiinţare scrisă de sechestrare, care trebuie să conţină  o descriere detaliată a mărfurilor sau a mijlocului de transport, a locului şi timpului sechestrării. Dacă persoana ale cărei mărfuri sau mijloc de transport au fost sechestrate nu achită accizele în termen de 20 de zile din data sechestrării, accizele se percep prin executare silită, în conformitate cu legislaţia fiscală.
(2) Controlul asupra achitării accizelor se efectuează de către organele vamale în conformitate cu prezentul titlu şi cu legislaţia vamală.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexă
 
Mărfurile şi licenţa supuse accizelor
 
 Poziţia
tarifară
    Denumirea mărfii
Unitatea de
măsură
Cota accizului
 
1
2
3
4
 
160430
Icre (caviar) şi înlocuitori de icre
valoarea în lei
25%
 
2203 00
Bere fabricată din malţ
Litru
1,85lei
 
220410
Vinuri efervescente
valoarea în lei
10%, dar nu mai puţin de 2,82 lei/litru
 
220421
alte vinuri; must de struguri a cărui fermentaţie a fost sistată prin adaos de alcool, în recipiente cu capacitatea de pînă la 2 litri:
 
 
 
- cu o concentraţie alcoolică dobîndită de pînă la 13% volum
valoarea în lei
10%, dar nu mai puţin de 1,41 lei/litru
 
- cu o concentraţie alcoolică dobîndită de peste 13% volum
valoarea în lei
10%, dar nu mai puţin de 1,69 lei/litru
 
ex. 220421101
Vinuri spumoase
valoarea în lei
10%, dar nu mai puţin de 2,82 lei/litru
 
220429
 
Alte vinuri; must de struguri, a cărui fermentaţie a fost sistată prin adaos de alcool, în recipiente cu capacitatea de peste
2 litri:
 
 
 
 
- cu o concentraţie alcoolică dobîndită de pînă la 13% volum
valoarea în lei
5%, dar nu mai puţin de 0,28 lei/litru
 
- cu o concentraţie alcoolică dobîndită de peste 13% volum
valoarea în lei
5%, dar nu mai puţin de 0,34 lei/litru
 
220430
Alte musturi de struguri fermentate sau parţial fermentate
valoarea în lei
5%, dar nu mai puţin de 0,28 lei/litru
 
2205
Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromatizate cu plante sau cu substanţe aromatizante
valoarea în lei
10%, dar numai puţin de 1,69 lei litru
220600
Alte băuturi fermentate (de exemplu, obţinute din suc de pere proaspete, cidru, hidromel); amestecuri de băuturi fermentate, amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice, nedenumite şi necuprinse în altă parte
valoarea în lei
10%, dar numai puţin de 0,17 lei litru
22071000
Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie de alcool de 80% volum sau mai mult, cu excepţia celui destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică
litru alcool absolut
0,09 lei/% vol/litru
20720000
Alcool etilic şi alte alcooluri denaturate, de orice concentraţie
litru alcool absolut
0,09 lei/% vol/litru
2208
Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie alcoolică de pînă la 80% volum, distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi alcoolice:
 
 
- cu o concentraţie alcoolică de pînă la 9% volum
 valoarea în lei
12%, dar nu mai puţin de 0,14 lei/% vol/litru alcool absolut
- cu o concentraţie alcoolică de 9% pînă la 25% volum
valoarea în lei
 
30%, dar nu mai puţin de 0,12 lei/% vol/litru alcool absolut
 
 
- cu o concentraţie alcoolică de peste 25% volum
valoarea în lei
 
75%, dar nu mai puţin de 0,67 lei/% vol/litru alcool absolut
240210000
Ţigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) şi trabucuri (ţigări fine), conţinînd tutun
valoarea în lei
25%
240220
Ţigarete, conţinînd tutun:
 
 
 
- cu filtru
1000 bucăţi
10,00 lei + 18%,
 
- fără filtru
1000 bucăţi
10,50 lei
240290000
Alte ţigări de foi, trabucuri şi ţigarete, conţinînd înlocuitori
1000 bucăţi
10,80 lei
270710100
Benzoli  destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili
tona    
2700 lei
270720100
Toluoli  destinaţi  utilizării drept carburanţi sau combustibili
tona    
2700 lei
270730100
Xiloli  destinaţi  utilizării drept carburanţi sau combustibili
tona
2700 lei
270750
Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice, care distilă în proporţie de minimum 65% (inclusiv pierderile) la 250 grade C după metoda ASTM D 86
tona
2700 lei
270900100
Condensat de gaz natural
tona
2700 lei
271011110-  271019290
Uleiuri (distilate) uşoare şi medii
tona
2700 lei
271019310-271019490
Motorină, inclusiv combustibil (carburant) diesel şi combustibil pentru cuptoare
tona
1125 lei
290110000
Hidrocarburi aciclice saturate
tona
2700 lei
290124100
Buta-1,3-dienă
tona
2700 lei
290129000
Alte hidrocarburi aciclice nesaturate
tona
2700 lei
290211000
Ciclohexan
tona
2700 lei
290219
Alte  hidrocarburi  ciclanice, ciclenice şi cicloterpenice
tona
2700 lei
ex. 290220000
Benzen destinat a fi utilizat drept carburant sau combustibil
tona
2700 lei
290230000
Toluen
tona
2700 lei
290244000
Amestec de izomeri ai xilenului
tona
2700 lei
290290900
Alte hidrocarburi ciclice
tona
2700 lei
290511000-
290513000
Alcooli monohidroxilici (metanol, propanol, butan-1-ol)
tona
2700 lei
290514
Alţi butanoli
tona
2700 lei
290516
Octanol (alcool octilic) şi izomerii lui
tona
2700 lei
290519000-
290549
Alţi alcooli aciclici şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi
valoarea în lei
 5%
ex.290519000
Pentanol (alcool amelic)
tona
2700 lei”
2906
Alcooli ciclici şi derivaţii lor halogenaţi, sulfanaţi, nitraţi  sau nitrozaţi
valoarea în lei
5%
2909
Eteri, eter-alcooli,  eter-fenoli, eter-alcool-fenoli, peroxizi de alcooli, peroxizi de eteri, peroxizi de cetone (cu compoziţie chimică definită sau nu) şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi
tona
2700 lei
3302
Amestecuri de substanţe odoriferante şi amestecuri(inclusiv soluţiile alcoolice) pe baza uneia sau mai multor substanţe  odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie; alte preperate pe bază de substanţe odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor
valoarea în lei
5%
330300
Parfumuri şi ape de toaletă
valoarea în lei
30%
 
321210 
Folii pentru marcare prin presare la cald
valoarea în lei
5%
321290
Alţi pigmenţi (inclusiv pulberi şi fulgi metalici), dispersaţi într-un mediu neapos, sub formă de lichid sau pastă, de tipul celor utilizaţi pentru fabricarea vopselelor (inclusiv emailuri)
valoarea în lei
 5%
 
 
 
 
381400900
Alţi solvenţi şi diluanţi organici compuşi nedenumiţi şinecuprinşi în altă parte; preparate pentru îndepărtarea vopselelor sau lacurilor
tona
2700 lei
381700500
- Achilbenzeni lineari
tona
2700 lei
381700800
Altele
tona
2700 lei”
ex.4303
Îmbrăcăminte din blană (de nurcă, vulpe polară, vulpe, samur)
valoarea în lei
25%
701322
Pahare pentru băut, altele decît cele din vitroceramică, din cristal cu plumb
 
55%
701333
Alte pahare pentru băut, altele decît cele din vitroceramică, din cristal cu plumb
 
55%
701341
Obiecte pentru servicii de masă (altele decît paharele pentru băut) sau pentru bucătărie, altele decît cele din vitroceramică, din cristal cu plumb
 
55%
701391
Alte obiecte din cristal cu plumb
 
55%
ex.701890900
Alte obiecte din cristal cu plumb
 
55%
ex.702000800
Alte articole din cristal cu plumb, altele
 
 
 
55%
7113
Articole de bijuterie sau de giuvaiergerie şi părţi ale acestora, din metale preţioase sau din metale placate sau dublate cu metale preţioase:
 
 
 
- din metale preţioase, chiar acoperite, placate sau dublate cu metale preţioase:
 
 
711311000
-- din argint, chiar acoperite, placate sau dublate cu alte metale preţioase
gramul
2,00 lei
711319000
-- din alte metale preţioase, chiar acoperite, placate sau dublate cu metale preţioase
gramul
30 lei
711320000
- din metale comune placate sau dublate cu metale preţioase
gramul
30 lei
8519
Aparate de înregistrare a sunetului; aparate de reproducere a sunetului; aparate de înregistrare şi reproducere a sunetului
 
valoarea în lei
852110
Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice cu bandă magnetică
 bucata
11,80 euro
852190000
Alte aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor
de semnale videofonice
bucata
11,80 euro
ex.852580
Camere de televiziune, aparate fotografice numerice şi alte camere video de înregistrare
 bucata
 34 euro
 
ex.852580190
Camere web
 
valoarea în lei
10%
 
8527
Aparate de recepţie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie sau radiodifuziune, chiar combinate în acelaşi corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas
valoarea în lei
15%
8703
Autoturisme şi alte autovehicule, în principal concepute pentru transportul persoanelor (altele decît cele de la poziţia tarifară 8702), inclusiv maşinile de tipul “breek” şi maşinile de curse:
 
 
 
- Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu
aprindere prin scînteie:
 
 
870321
- - Cu capacitatea cilindrică de maximum 1000 cm3
cm3
0,34 euro
870322
- - Cu capacitatea cilindrică de peste 1000 cm3, dar de maximum 1500 cm3
cm3
0,45 euro
870323
-- Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum 2000 cm3
cm3
0,68 euro
-- Cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cm3, dar de maximum 3000 cm3
cm3
1,13 euro
870324
- - Cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cm3
cm3
3,50 euro
 
- - Alte vehicule cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel):
 
 
 
Autoturisme cu motor cu piston prin aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel):
 
 
 
- - Alte vehicule (autoturisme) cu motor cu piston, cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel):
 
 
870331
 - - Cu capacitatea cilindrică de maximum 1500 cm3
cm3
0,45 euro
870332
-- Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum 2500 cm3
cm3
1,13 euro
870333
-- Cu capacitatea cilindrică de peste 2500 cm3
cm3
3,50 euro
ex.940510500
Lustre şi alte aparate de iluminat electric de suspendat sau de fixat pe tavan sau pe perete, cu excepţia celor utilizate pentru iluminatul public în spaţii deschise sau de-a lungul drumurilor, din cristal cu plumb
valoarea în lei
55%
ex.940520500
Lămpi de masă (veioze), lămpi de birou şi lampadare de interior, electrice din cristal cu plumb
valoarea în lei
55%
ex.940550000
Articole neelectrice de iluminat din cristal cu plumb
valoarea în lei
55%
ex.940591
Părţi din cristal cu plumb
valoarea în lei
55%
 
[Anexa modificată prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
[Anexa modificată prin LP141 din 02.07.10, MO131-134/30.07.10 art.455]
[Anexa modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
 [Anexa modificată prin LP296-XVI din 25.12.08, MO1-2/13.01.09 art.8]
[Anexa modificată prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543, în vigoare 01.01.09]
[Anexamodificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
[Anexa modificată prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
[Anexa modificată prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/8.09.06 art.702]
[Anexa modificată prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611, în vigoare 01.01.06]
 
 
Note:
1. În cazul în care mărfurile supuse accizelor se expediază (se transportă), se importă într-o formă ce nu corespunde unităţilor de măsură în care sînt stabilite cotele accizelor, impozitarea (aplicarea timbrelor de acciz sau „Timbrului de acciz. Mărcii comerciale de stat”) se efectuează pe baza cotelor aprobate, recalculîndu-se volumele în unitatea de măsură dată. În mod similar se efectuează recalcularea accizelor la spirt, în funcţie de conţinutul de alcool absolut.
[Pct.1 modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
2. În cazul în care mărfurile supuse accizelor pasibile marcării cu timbru de acciz sau „Timbrului de acciz. Mărcii comerciale de stat” se expediază (transportă), importă într-o formă ce nu corespunde unităţilor de măsură în care sînt stabilite cotele accizelor, acestor mărfuri li se aplică un singur timbru de acciz sau „Timbrului de acciz. Mărcii comerciale de stat”, a cărui valoare se determină la momentul expedierii (transportării), importării mărfurilor în cauză, pornindu-se de la cotele aprobate, recalculate în unitatea de măsură necesară.
[Pct.2 modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
3. Prin derogare de la prevederile art.125, suma accizelor vărsată în buget pentru alcoolul etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 22071000, procurat în scopul utilizării lui în medicină în volumul contingentului anual stabilit de Guvern, se restituie conform Regulamentului aprobat de Guvern.
[Pct.3 modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
[Pct.4 exclus prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
5. Sumele accizelor achitate de agenţii economici la procurarea mărfurilor de la poziţiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110 - 271019290, 290110000, 290124100, 290129000, 290211000, 290219, 290220000, 290230000, 290244000, 290290900, 290511000 - 290513000, 290514, 290516, 290519000–290549, 2906, 2909, 3302, 321210, 321290, 381400900, 381700800 se trec în cont dacă mărfurile în cauză sînt utilizate în procesul de producţie în altă calitate decît cea de carburanţi şi combustibili, iar cele de la poziţiile tarifare 271011310, 271011700 şi 271019210 se trec în cont la nivelul agenţilor economici care efectuează alimentarea aeronavelor. Prin derogare de la prevederile art.125 din Codul fiscal în cazul utilizării mărfurilor menţionate în calitate de materie primă pentru producerea şi/sau prelucrarea mărfurilor care nu sînt supuse accizelor sau în calitate de combustibil (carburanţi) în aviaţia civilă, trecerea în cont a sumelor accizelor se efectuează în formă de stingere a restanţelor plătitorului faţă de buget la alte impozite şi taxe, iar în lipsa restanţelor sumele accizelor se transferă la contul bancar al agentului economic în modul stabilit de Guvern.
[Pct.5 modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
[Pct.5 modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
[Pct.5 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
6. Alcoolul etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 220710000, destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică, este scutit de plata accizelor în limita volumului stabilit de ministerul de ramură, coordonat cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Departamentul Vamal, în vederea realizării programului de activitate al industriei de parfumerie şi cosmetică pe anul respectiv.
[Pct.6 modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
7. Cota accizelor se majorează pentru autoturismele cu termenul de exploatare:
de la 3 la 5 ani cu 0,02 euro pentru fiecare cm3;
de la 5 la 7 ani cu 0,03 euro pentru fiecare cm3.
[Pct.7 modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
71. Prin derogare de la poziţiile tarifare 870321–870324, 870331–870333, suma accizului calculat pentru fiecare autovehicul de epocă de la poziţia tarifară 8703 este de 10 mii euro.
   [Pct.71 introdus prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
8. Prin cristal cu plumb se înţelege sticla avînd un conţinut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.
[Pct.8 introdus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
[Pct.8 exclus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti