Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Taxa pe Valoarea Adaugata

 

Titlul III
TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
Capitolul 1
DISPOZIŢII GENERALE
 
Articolul 93. Noţiuni generale
În sensul prezentului titlu, se definesc următoarele noţiuni:
1) Taxă pe valoarea adăugată (în continuare - T.V.A.) - impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.
2) Marfă, valori materiale - rezultat al muncii sub formă de articole, mărfuri de larg consum şi produse cu destinaţie tehnico-economică, clădiri, construcţii şi alte bunuri imobiliare, activele nemateriale.
3) Livrare de mărfuri - transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision.
[Art. 93 pct.3) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
4) Livrare (prestare) de servicii - activitate de prestare a serviciilor materiale şi nemateriale, de consum şi de producţie, inclusiv darea proprietăţii în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional, transmiterea drepturilor privind folosirea oricăror mărfuri contra plată, cu plată parţială sau gratuit; activitate de executare a lucrărilor de construcţii şi montaj, de reparaţie, de cercetări ştiinţifice, de construcţii experimentale şi a altor lucrări contra plată, cu plată parţială sau gratuit; activitate de prestare a serviciilor de către administratorul fiduciar cumpărătorului şi de către administratorul fiduciar fondatorului administrării fiduciare în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară. Se consideră livrare efectuată de către fondatorul administrării fiduciare administratorului fiduciar serviciile prestate de către administratorul fiduciar cumpărătorului în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară.
[Art. 93 pct.4) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
[Art.93 pct.4) modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 0101.06]
5) Plata parţială - îndeplinirea incompletă de către cumpărător a obligaţiunilor sale faţă de furnizor.
6) Livrare impozabilă - livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de T.V.A., efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător.
[Art.93 pct.6) modificat prin LP299-XVI din 21.12.07, MO5-7/11.01.08 art.27]
[Art.93 pct.6) modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534; în vigoare 01.01.08]
7) Mărfuri de uz sau consum personal - obiecte destinate pentru satisfacerea necesităţilor proprietarului şi (sau) ale membrilor familiei sale.
8) Import de mărfuri - introducerea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia vamală.
9) Import de servicii - prestare de servicii de către persoanele juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.
10) Export de mărfuri - scoaterea mărfurilor de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia vamală.
11) Export de servicii - prestare de către persoane juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova de servicii al căror loc de livrare nu este Republica Moldova.
12) Relaţii specifice - relaţii speciale, caracteristice şi aplicabile numai unui anumit subiect sau unei circumstanţe concrete, care se deosebesc de relaţiile caracteristice pentru subiecţi şi circumstanţe analogice.
13) Cotă zero - cota T.V.A. ce constituie zero procente.
14) Agent - persoană care acţionează în numele altei persoane şi nu este angajatul acesteia.
15) Locul livrării  mărfurilor, serviciilor - locul  efectuării livrării, determinat conform regulilor stabilite în art.110 şi 111.
16) Factură fiscală - formular tipizat de document primar cu regim special, prezentat  cumpărătorului de către subiectul  impozabil, înregistrat în modul stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile.
17) Cumpărător (beneficiar) – persoană fizică sau juridică căreia i se livrează valori materiale sau căreia i se prestează servicii.
[Art.93 pct.17) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
18) Investiţii (cheltuieli) capitale – cheltuieli efectuate de către agenţii economici în legătură cu procurarea şi/sau crearea activelor pe termen lung, cu destinaţie productivă, care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii activelor pe termen lung. La active pe termen lung cu destinaţie productivă se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate (servicii, lucrări prestate).
[Art.93 pct.18) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
19) Registrul general electronic al facturilor fiscale – registru electronic constituit şi administrat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care, conform regulilor stabilite de art.1181, se înregistrează facturile fiscale.
[Art.93 pct.19) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
Capitolul 2
SUBIECŢI ŞI OBIECTE IMPOZABILE
Articolul 94. Subiecţii impozabili
Subiecţii impozabili sînt:
a) persoanele juridice şi fizice care sînt înregistrate sau trebuie să fie înregistrate în conformitate cu prevederile art.112 sau 1121;     
[Art.94 lit.a) modificată prin LP299-XVI din 21.12.07, MO5-7/11.01.08 art.27]
b) persoanele juridice şi fizice care importă mărfuri, cu excepţia persoanelor fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare;
c) persoanele juridice şi fizice care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt înregistrate în conformitate cu art.112 sau 1121.
[Art.94 lit.c) în redacţia LP299-XVI din 21.12.07, MO5-7/11.01.08 art.27]
[Art.94 lit.c) modificată prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534; în vigoare 01.01.08]
[Art.94 modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
Articolul 95. Obiectele impozabile
(1) Obiecte impozabile constituie:
a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova;
b) importul mărfurilor, în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice.
[Art.95 lit.b) modificată prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
c) importul serviciilor în Republica Moldova.
[Art. 95 lit.c) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
[Art.95 lit.c) introdusă prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
(2) Nu constituie obiecte impozabile:
a) livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere;
b) venitul sub formă de dobîndă obţinut de către locator în baza unui contract de leasing;
c) livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,2% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare;
[Art.95 al.(2), lit.c) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
d) transmiterea proprietăţii în cadrul reorganizării agentului economic.
[Art. 95 al.(2) introdus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
Capitolul 3
MODUL DE CALCULARE ŞI ACHITARE A T.V.A.
Articolul 96. Cotele T.V.A.
Se stabilesc următoarele cote ale T.V.A.:
a) cota-standard - în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;
b) cote reduse în mărime de:
- 8% - la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate pe teritoriul Republicii Moldova cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A. în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2);
- 8% - la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova , precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate;
- 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 3006 10, 3006 20 000, 3006 30 000, 3006 40 000, 3006 60, 3006 70 000, 3707 90, 380894, 3821 00 000, 3822 00 000, 4014, 4015, 4818 90, 9001 10 900, 9001 30 000, 9001 40, 9001 50, 9018 31, 9018 32, 9018 39 000;
– 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr importat şi/sau livrat pe teritoriul ţării;
– 8% – la producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată ce constituie rezultatul activităţilor desfăşurate conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM), secţiunea A, diviziunea 01, grupele 01.1–01.3; secţiunea B, diviziunea 05, produsă şi livrată pe teritoriul ţării;
- 6% - la gazele  naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova;
[Art.96 lit.b) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
[Art. 96 lit.b) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
[Art.96 lit.b) modificată prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
[Art.96 lit.b) modificată prin LP177-XVI din 20.07.07,MO117-126/10.08.07 art.534; în vigoare 01.01.08]
 [Art.96 lit.b) modificată prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 ar.702]
[Art.96 lit.b) modificată prin LP154-XVI din 21.07.05,MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
c) cota zero - la mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art.104.
Articolul 97. Valoarea impozabilă a livrării impozabile
(1) Valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără T.V.A.).
(2) Dacă plata pentru livrare este, în totalitate sau parţial, achitată în expresie naturală, valoarea impozabilă a livrării impozabile constituie valoarea ei de piaţă, care se determină în conformitate cu art.5 pct.26) şi art.99.
(3) Valoarea impozabilă a livrării impozabile include suma totală a tuturor impozitelor şi taxelor care urmează a fi achitate, cu excepţia T.V.A.
(31) În cazul aplicării metodelor şi surselor indirecte de estimare a sumei obligaţiei fiscale, valoarea impozabilă a livrării impozabile se consideră valoarea estimată în conformitate cu art.225.
[Art.97 al.(31) introdus prin LP144-XVI din 27.07.08, MO127-130/18.07.08 art.498; în vigoare 01.01.09]
(4) Valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii, nu poate fi mai mică decît consumurile pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100, sau decît preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cazurilor cînd marfa şi-a pierdut calităţile de consum, cu condiţia confirmării acestui fapt de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii. Prevederile prezentului articol nu se aplică:
[Art.97 al.(4) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
 – în cazul în care se efectuează livrări de mărfuri, servicii pentru care preţurile sînt stabilite (reglementate) de stat;
           în cazul vînzării la licitaţie a bunurilor debitorilor, în contul stingerii restanţelor acestora.
           pentru livrările producţiei agricole primare de fabricaţie proprie (poziţiile tarifare 0102; 0103; 0104; 0105; 0201; 0203 (de la 0203 11 pînă la 0203 19 900); 0204 (de la 0204 10 000 pînă la 0204 50 390); 0207; 0701; 0702 00 00; 0703; 0704; 0705; 0706; 0707 00; 0708; 0713; 0806; 0808; 0809; 0810; 0813; 1001; 1003 00; 1004 00 000; 1005; 1007 00; 1008), efectuate de agenţii economici producători agricoli, indiferent de forma juridică de organizare, conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova.
[Art.97 al.(4) modificat prin LP233 din 24.09.10, MO206-209/22.10.10 art.685]
[Art.97 al.(4) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
(5) Valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare din valoarea lor de bilanţ şi valoarea de piaţă.
[Art.97 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
Articolul 98. Ajustarea valorii impozabile a
                       livrării impozabile
Valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiţia prezentării documentelor de confirmare, dacă:
a) valoarea livrării impozabile, aprobată anticipat, s-a schimbat ca rezultat al schimbării preţurilor;
b) livrarea impozabilă a fost, în totalitate sau parţial, restituită subiectului impozabil care a efectuat livrarea;
c) valoarea impozabilă a livrării impozabile a fost redusă în urma acordării discontului.
[Art.98 lit.c) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
Articolul 99. Livrările efectuate la un preţ mai
                      mic decît cel de piaţă, fără efectuarea
                      plăţii, în contul retribuirii muncii
(1) Livrarea efectuată la un preţ mai mic decît cel de piaţă din cauza relaţiilor specifice stabilite între furnizor şi consumator sau din cauză că consumatorul este un angajat al furnizorului constituie o livrare impozabilă. Valoarea impozabilă a livrării respective constituie valoarea ei de piaţă.
(2) Mărfurile, serviciile livrate subiectului impozabil pentru desfăşurarea activităţii sale de întreprinzător, mărfurile de producţie proprie care ulterior sînt transmise fără plată angajaţilor subiectului impozabil, serviciile prestate fără plată angajaţilor subiectului impozabil se consideră livrare impozabilă. Valoarea impozabilă a livrării respective constituie valoarea ei de piaţă.
(3) Mărfurile, serviciile livrate subiectului impozabil pentru desfăşurarea activităţii sale de întreprinzător, mărfurile de producţie proprie, care ulterior sînt însuşite de subiect sau sînt transmise de el membrilor familiei sale se consideră livrare impozabilă a acestui subiect. Valoare impozabilă a livrării de mărfuri, servicii este valoarea achitată de către subiect pentru livrarea destinată desfăşurării activităţii sale de întreprinzător, iar pentru mărfurile de producţie proprie - valoarea de piaţă.
(4) Mărfurile, serviciile livrate subiectului impozabil pentru desfăşurarea activităţii sale de întreprinzător, care ulterior au fost transmise altor persoane se consideră livrare impozabilă efectuată de către acest subiect. Valoarea impozabilă a livrării menţionate constituie valoarea achitată de către subiect pentru livrarea destinată desfăşurării activităţii sale de întreprinzător.
(5) Mărfurile, serviciile livrate subiectului impozabil pentru desfăşurarea activităţii sale de întreprinzător, mărfurile de producţie proprie, serviciile livrate în contul retribuirii muncii angajatului se consideră livrare impozabilă. Valoarea impozabilă a livrării menţionate constituie valoarea ei de piaţă.
(6) Valoarea de piaţă a livrării impozabile nu trebuie să fie mai mică decît costul vînzărilor ei.
Articolul 100. Valoarea impozabilă a mărfurilor importate
(1) Valoarea impozabilă a mărfurilor importate constituie valoarea lor vamală, determinată în conformitate cu legislaţia vamală, precum şi impozitele şi taxele care urmează a fi achitate la importul acestor mărfuri, cu excepţia T.V.A.
(2) În cazul absenţei documentelor care confirmă valoarea mărfurilor importate sau în cazul diminuării de către importator a valorii mărfurilor, valoarea impozabilă a mărfurilor este determinată de către autorităţile vamale în modul stabilit la alin.(1) şi în conformitate cu drepturile acordate acestor autorităţi de legislaţie.
Articolul 101. Modul de calculare şi achitare a T.V.A.
(1) Subiecţii impozabili stipulaţi la art.94 lit.a) sînt obligaţi să declare, conform art.115, şi să achite la buget pentru fiecare perioadă fiscală, stabilită conform art.114, suma T.V.A., care se determină ca diferenţă dintre sumele T.V.A. achitate sau ce urmează a fi achitate de către cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate lor şi sumele T.V.A. achitate sau ce urmează a fi achitate furnizorilor la momentul procurării valorilor materiale, serviciilor (inclusiv T.V.A. la valorile materiale importate) folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător în perioada fiscală respectivă, ţinîndu-se cont de dreptul de trecere în cont conform art.102.
[Art.101 al.(1) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
(2) Dacă suma T.V.A. achitată sau ce urmează a fi achitată furnizorului la procurarea valorilor  materiale,  serviciilor depăşeşte suma T.V.A. primită  sau care urmează să fie primită de la cumpărători (beneficiari)  pentru mărfurile,  serviciile livrate, diferenţa se reportează  în  următoarea perioadă  fiscală  şi  devine  o parte a sumei T.V.A. ce urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate în această perioadă cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(3), (5) şi (6).
 [Art.101 al.(1) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
[Art.101 al.(2) modificat prin LP60-XVI din 28.04.05, MO92-94/08.07.05 art.431]
(3) Dacă suma T.V.A. la valorile materiale şi la serviciile procurate de către întreprinderile ce produc pîine şi produse de panificaţie şi întreprinderile ce prelucrează lapte şi produc produse lactate depăşeşte suma T.V.A. la livrările de pîine, produse de panificaţie, lapte şi produse lactate, diferenţa se restituie din buget în limitele cotei-standard a T.V.A., înmulţite cu valoarea livrării ce se impozitează la cota redusă. T.V.A. se restituie îîn modul stabilit de lege, într-un termen ce nu va depăşi 45 de zile.
[Art.101 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
[Art.101 al.(3) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.72]
4) Subiecţii impozabili care importă servicii achită T.V.A. la data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import.
[Art.101 al.(4) modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
[Art.101 al.(4) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
[Art.101 al.(4) modificat  prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
(5) Dacă depăşirea sumei T.V.A. la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se impozitează la cota zero, acesta are dreptul la restituirea sumei cu care a fost depăşită T.V.A. la valorile materiale, serviciile procurate achitată prin intermediul contului bancar şi/sau al stingerii sumelor din contul restituirii impozitelor, în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale art.103 alin.(3) şi ale art.125, în limitele cotei-standard a T.V.A., stabilite la art. 96 lit. a), sau cotei reduse a T.V.A., stabilite la art. 96 lit. b), înmulţite cu valoarea livrării, ce se impozitează la cota zero. Restituirea T.V.A. se efectuează în modul stabilit de lege, într-un termen care nu depăşeşte 45 de zile.
[Art.101 al.(5) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
 [Art.101 al.(5) modificat prin LP233 din 24.09.10, MO206-209/22.10.10 art.685]
[Art. 101 al.(5) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
[Art.101 al.(5) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
[Art.101 al.(5) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
(6) Dacă suma T.V.A. la valorile materiale şi/sau la serviciile procurate de către întreprinderile ce desfăşoară activitate de leasing depăşeşte suma T.V.A. la livrările de bunuri sau servicii efectuate în cadrul contractelor de leasing financiar şi/sau operaţional, diferenţa se restituie din buget în limitele cotei-standard a T.V.A. înmulţite cu valoarea acestor livrări de bunuri sau servicii. T.V.A. se restituie în modul stabilit de Guvern, într-un termen ce nu va depăşi 45 de zile.
[Art.101 al.(6) introdus prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
[Art.101 al.(6) abrogat prin LP193 din 15.07.10, MO135-137/03.08.10 art.484; în vigoare 01.01.11]
[Art.101 al.(6) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
[Art.101 al.(6) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
[Art.101 al.(6) introdus prin LP60-XVI din 28.04.05, MO92-94/08.07.05 art.431; al.(6) devine (7)]
(7) Persoanele juridice şi fizice care importă mărfuri pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător achită T.V.A. pînă la sau în momentul prezentării declaraţiei vamale, adică pînă la momentul introducerii mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova. Persoanele fizice care importă mărfuri a căror valoare depăşeşte limita neimpozabilă de 200 de euro achită T.V.A. în funcţie de valoarea impozabilă a mărfurilor (limita neimpozabilă nu micşorează valoarea impozabilă a mărfurilor).
[Art.101 al.(7) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
(8) Restituirea T.V.A. conform prezentului articol se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor), iar în caz contrar, la cererea agentului economic, în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al agentului economic.
[Art.101 al.(8) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
Articolul 1011.   Restituirea T.V.A. la investiţii (cheltuieli)
                            capitale
[Art. 1011 titlul modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
(1) Acţiunea prezentului articol se extinde asupra subiecţilor impozabili care, începînd cu 1 ianuarie 2012, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepţia investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri şi în mijloace de transport (de la poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333), şi sînt înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A. conform art. 112.
[Art. 1011 al.(1)  în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
[Art. 1011 al.(1) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
(2) Subiecţii impozabili stipulaţi la alin. (1) care au o depăşire a sumei T.V.A. achitate sau ce urmează a fi achitată furnizorului la procurarea valorilor materiale, serviciilor faţă de suma T.V.A. achitată sau ce urmează a fi achitată de către cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate lor au dreptul la restituirea depăşirii date. Suma pasibilă restituirii nu poate fi mai mare decît suma T.V.A. achitată prin intermediul contului bancar pentru valorile materiale, serviciile ce ţin de investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate conform alin. (1). Restituirea T.V.A. se efectuează într-un termen care nu depăşeşte 3 perioade fiscale după perioada fiscală în care au fost efectuate investiţiile (cheltuielile) capitale. Restituirea T.V.A. se efectuează în limitele depăşirii sumei T.V.A. achitate sau ce urmează a fi achitată furnizorului la procurarea valorilor materiale, serviciilor faţă de suma T.V.A. achitată sau ce urmează a fi achitată de către cumpărători  (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate lor, care este reflectată în declaraţia privind T.V.A. pentru ultima perioadă fiscală.
[Art. 1011 al.(2)  în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
[Art. 1011 al.(2) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
(21) Restituirea T.V.A. pentru investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate pînă la 31 decembrie 2011 inclusiv se efectuează conform prevederilor legislative în vigoare pînă la această dată.
[Art. 1011 al.(21)  introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
 [Art. 1011 al.(3) abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
[Art. 1011 al.(3) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
(4)  Restituirea T.V.A. conform prezentului articol se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor), iar în caz contrar, la cererea agentului economic, în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al agentului economic.
[Art. 1011 al.(4) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
[Art. 1011 al.(4) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
 [Art.1011 introdus prin LP299-XVI din 21.12.07, MO5-7/11.01.08 art.27]
(5) Prevederile prezentului articol nu se aplică investiţiilor (cheltuielilor) capitale efectuate de către investitor din contul mijloacelor obţinute de la bugetul public naţional.
[Art. 1011 al.(5) introdus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
Articolul 1011. Restituirea T.V.A. referitor la investiţii
                          (cheltuieli) capitale, cu excepţia investiţiilor
                          cu destinaţie locativă şi investiţiilor în
                          mijloace de transport
 (1) Prevederile prezentului articol se extind asupra subiecţilor care desfăşoară activitate de întreprinzător şi sînt amplasaţi în localităţile republicii, cu excepţia municipiilor Chişinău şi Bălţi.
(2) Subiecţii stipulaţi la alin.(1) care au depăşire a sumei T.V.A. la valorile materiale, serviciile procurate ce ţin de investiţii  (cheltuieli) capitale, cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi investiţiilor în mijloace de transport efectuate începînd cu anul 2008, care se determină ca diferenţă dintre suma T.V.A. achitată sau ce urmează a fi achitată furnizorilor la momentul procurării valorilor materiale, serviciilor (inclusiv T.V.A. la valorile materiale importate) şi suma T.V.A. achitată sau ce urmează a fi achitată de către consumatori pentru mărfurile şi serviciile livrate lor, au dreptul la restituirea T.V.A. în conformitate cu prezentul articol.
(3) Sumele T.V.A. se restituie subiecţilor stipulaţi la art.1121,  începînd cu perioada fiscală în care au fost primite de Serviciul Fiscal de Stat documentele stabilite la art.102 alin.(6) pentru valorile materiale, serviciile ce ţin de investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi investiţiilor în mijloace de transport efectuate începînd cu anul 2008. Dacă suma T.V.A. achitată sau ce urmează a fi achitată furnizorilor la procurarea valorilor materiale, serviciilor (inclusiv T.V.A. la valorile materiale importate) depăşeşte suma T.V.A. achitată sau care urmează a fi achitată de către consumatori pentru mărfurile, serviciile livrate lor, ce ţin de investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi investiţiilor în mijloace de transport efectuate începînd cu anul 2008, urmează a fi restituită suma ce depăşeşte suma T.V.A. stabilită la art.1121 alin.(1).
(4) Dreptul la restituirea T.V.A., în conformitate cu prezentul articol, se extinde şi asupra sumei T.V.A. plătite la procurarea valorilor materiale, serviciilor ce ţin de investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepţia investiţiilor  cu destinaţie locativă şi  investiţiilor în mijloace de transport efectuate începînd cu anul 2008, a căror realizare serveşte drept temei pentru înregistrarea în calitate de plătitor de T.V.A.
(5) Restituirea T.V.A., conform prezentului articol, se efectuează în termen de 45 de zile, în modul stabilit de Guvern. Suma T.V.A. se restituie în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional, cu excepţia obligaţiilor fiscale administrate de organele vamale, iar  în  lipsa datoriilor – la contul bancar al agentului economic.
(6) Prevederile prezentului articol nu se extind în cazul aplicării art.104 lit.a).
[Art.1011 introdus  prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
Articolul 102. Trecerea în cont a T.V.A. pe valorile
                         materiale, serviciile procurate
(1) În cazul achitării T.V.A. la buget, subiecţilor impozabili, inregistraţi conform art.112 şi 1121 li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. Se permite trecerea în cont a T.V.A.la serviciile importate, procurate de către subiecţii impozabili pentru efectuarea livrărilor  impozabile  în  procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător, numai în cazul achitării T.V.A. la buget pentru serviciile menţionate în conformitate cu art.115. Subiecţilor impunerii, înregistraţi în conformitate cu art.112 şi 1121, li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A., achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai T.V.A., aferente cheltuielilor efectuate pînă la momentul înregistrării şi legate de procurarea mijloacelor fixe cu destinaţie de producţie în agricultură, de construcţia şi reconstrucţia obiectelor cu destinaţie de producţie în agricultură, de crearea şi întreţinerea plantaţiilor tinere, de creşterea tineretului animal şi întreţinerea cirezilor.
[Art.102 al.(1) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
[Art.102 al.(1) modificat prin LP299-XVI din 21.12.07, MO5-7/11.01.08 art.27]
(2) Suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA nu se trece în cont şi se raportează la consumuri sau la cheltuieli. Prevederile respective nu se extind asupra livrărilor efectuate conform art.103 alin.(1) pct.23).
 [Art.102 al.(2) modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.537]
[Art.102 al.(2) modificat prin LP261-XVI din 27.10.05, MO157-160/25.11.05 art.782; în vigoare 01.01.06]
(3) Suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor atît impozabile, cît şi scutite de TVA se trece în cont dacă se referă la livrările impozabile.
Mărimea trecerii în cont a TVA se determină lunar prin aplicarea proratei faţă de suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt utilizate pentru efectuarea livrărilor atît impozabile, cît şi scutite de TVA. Prorata se determină prin aplicarea următorului raport:
a) la numărător se indică valoarea livrărilor impozabile (fără TVA), cu excepţia avansurilor primite, pentru a căror efectuare se utilizează valorile materiale, serviciile în cauză;
b) la numitor se indică valoarea totală a livrărilor impozabile (fără TVA) şi a livrărilor scutite, cu excepţia avansurilor primite, pentru efectuarea cărora se utilizează valorile materiale, serviciile în cauză.
Prorata definitivă se determină în modul descris mai sus la completarea declaraţiei privind TVA pentru ultima perioadă fiscală a anului şi se bazează pe indicatorii anuali ai livrărilor. Diferenţa dintre suma TVA trecută în cont în perioadele fiscale precedente şi suma TVA determinată drept urmare a aplicării proratei definitive se reflectă în declaraţia pentru ultima perioadă fiscală a anului.
[Art.102 al.(1)-(3) modificate prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigore 01.01.06]
(4) Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, pe valorile materiale procurate care în procesul activităţii de întreprinzător au fost sustrase sau au constituit pierderi supranormativ conform legislaţiei, precum şi pe valoarea care nu a fost supusă uzurii a mijloacelor fixe casate, nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei.
[Art.102 al.(4) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
(5) Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate de către subiectul impozabil în scopul organizării de activităţi distractive ce nu ţin de domeniul activităţii sale de întreprinzător nu se trece în cont şi se raportează la cheltuieli. Subiecţii impozabili a căror activitate de întreprinzător constă în organizarea distracţiilor şi timpului liber, iar valorile materiale, serviciile procurate sînt folosite nemijlocit pentru desfăşurarea acestei activităţi au dreptul la trecerea în cont a T.V.A. pe valorile materiale şi serviciile procurate.
(6) Subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune:
a) de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pe care a fost achitată ori urmează a fi achitată T.V.A., sau
b) de documentul, eliberat de autorităţile vamale, care confirmă achitarea T.V.A. la mărfurile importate,
c) de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate.
[Art.102 al.(6) lit.c) introdusă prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
(7) Livrarea, în privinţa căreia se permite trecerea în cont a T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate pe valorile materiale, serviciile procurate, trebuie să fie efectuată subiectului impozabil de către furnizorul care a eliberat factura fiscală (procurată în modul stabilit de la organul autorizat) sau să fie importată de către subiectul impozabil.
(8) La livrarea mărfurilor, serviciilor pentru export şi a tuturor tipurilor de transporturi internaţionale de pasageri şi de mărfuri, se permite restituirea T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate dacă există:
a) confirmarea organelor vamale privind livrarea mărfurilor pentru export;
b) copii de pe documentele de transport internaţional ce confirmă recepţionarea mărfurilor exportate;
c) documentele de transport internaţional ce confirmă prestarea serviciilor - pentru serviciile de transport internaţional de mărfuri;
d) foaia de parcurs, fişa de evidenţă a biletelor, borderoul de control, însărcinarea de navigaţie (în funcţie de tipul transportului) - pentru serviciile de transport internaţional de pasageri;
e) confirmarea organului poştal privind recepţionarea mărfurilor;
f) confirmarea destinatarului străin - pentru alte servicii, iar în cazul serviciilor acordate prin intermediul mijloacelor electronice - confirmarea prin semnătură digitală sau scrisă la prestarea serviciilor şi confirmarea primirii plăţii pentru serviciile respective (dacă aceasta a avut loc) sau informaţia cu privire la mijloacele băneşti încasate prin intermediul cardurilor sistemelor internaţionale de plăţi, prezentată de către bancă, în baza căreia va fi posibilă identificarea destinatarului străin.
(8) În scopul confirmării dreptului la restituirea T.V.A. pe valorile materiale şi serviciile procurate, subiectul impozabil, în afară de declaraţiile privind T.V.A. şi  registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare, trebuie să dispună de:
1) pentru livrări de mărfuri:
a) contractul în baza căruia a fost efectuat exportul de mărfuri;
b) factura comercială (invoice);
c) declaraţia vamală de export al mărfurilor;
d) documentul de transport internaţional al mărfurilor (copie), cu excepţia livrărilor efectuate prin intermediul poştei;
e) confirmarea organelor vamale privind livrarea mărfurilor pentru export;
f) la livrarea mărfurilor la export prin intermediul poştei, suplimentar se  prezintă:
- confirmarea adresatului privind recepţionarea mărfurilor;
- documentul ce confirmă achitarea serviciilor şi/sau factura pentru  serviciile poştale prestate;
- documentul indicat în borderoul documentelor anexate la declaraţia vamală de export, perfectat de către operatorul poştal pe faptul expedierii poştale;
- confirmarea operatorului poştal privind recepţionarea mărfurilor;
2) pentru livrări de servicii:
a) confirmarea de la beneficiarul serviciilor exportate (în caz de necesitate, se prezintă traducerea perfectată de traducător autorizat conform legislaţiei);
b) documentele de plată ce confirmă achitarea serviciului;
c) în cazul exportului de servicii legate de livrarea bunurilor materiale – declaraţia vamală şi documentele ce atestă transportarea bunurilor materiale în cauză în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova;
3) pentru serviciile de transport internaţional de pasageri efectuate cu:
a) transportul auto, cu regularitate – foaia de parcurs, fişa de evidenţă a biletelor, pentru transportările unice – foaia de parcurs, borderourile de control;
b) transportul feroviar – fişa de evidenţă a biletelor;
c) transportul avia – misiunea de zbor;
d) transport fluvial – conosamentul;
4) la prestarea serviciilor de transport şi expediţie internaţională de mărfuri efectuate cu:
a) transportul auto – contractul sau comanda ori copiile lor privind prestarea serviciului de transport sau expediţie, documentele de plată ce confirmă achitările pentru serviciile prestate, CMR – factura de transport internaţional auto, cu înscrierea sosirii mărfurilor la locul de destinaţie şi prezenţa ştampilelor organului vamal al Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor cînd transportul se efectuează fără trecerea frontierei ţării;
b) transportul feroviar – copia facturii de transport feroviar cu ştampilele organului vamal al Republicii Moldova, actele lucrărilor (serviciilor) executate pentru perioada de gestiune. Pentru serviciile de expediţie se prezintă actele de verificare efectuate cu Î.S. «Calea Ferată din Moldova” şi cu alţi expeditori care au participat la prestarea serviciilor respective, factura de transport internaţional pe cale ferată (forma 4A);
c) transportul aerian – factura de expediţie avia (Air Waybill), cu nota de sosire a mărfurilor în ţara de destinaţie;
d) transportul naval – conosamentul care, prin înscrierile şi ştampilele aplicate, atestă prestarea serviciului de transport internaţional;
5) pentru serviciile operatorului aerodrom (aeroport), pentru serviciile de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internaţional cu aeronave, de deservire la sol a aeronavelor, de securitate aeronautică şi de navigaţie aeriană, aferente aeronavelor în trafic internaţional; pentru serviciile de comercializare a biletelor de transport internaţional auto, feroviar şi fluvial – documentele ce confirmă prestarea serviciilor enumerate şi valoarea acestora;
6) pentru serviciile acordate prin intermediul mijloacelor electronice:
a) confirmarea prin semnătură digitală şi confirmarea primirii plăţii pentru serviciile respective (dacă aceasta a avut loc) sau informaţia privind mijloacele băneşti încasate prin intermediul cardurilor sistemelor internaţionale de plăţi, prezentate de către bancă, în baza căreia va fi posibilă identificarea destinatarului străin;
b) în lipsa semnăturii digitale – confirmarea privind recepţionarea serviciilor de către beneficiar cu semnătura olografă;
7) pentru energia electrică, energia termică şi gaze la export:
a) confirmarea destinatarului străin privind recepţionarea livrărilor;
b) declaraţiile vamale, documentele ce atestă transportarea energiei electrice, termice şi a gazelor la adresa importatorului;
 c) confirmarea Serviciului Vamal privind veridicitatea operaţiunilor de export efectuate de subiectul impozabil;
8) pentru serviciile de transport internaţional prin conducte, reţele electrice:
a) contractul în baza căruia a fost efectuat transportul;
 b) factura comercială (invoice);
c) documentele de plată ce confirmă achitările pentru serviciile prestate;
d) documentele ce atestă livrările efectuate;
e) licenţa pentru activitatea pentru care se solicită restituirea;
9) pentru livrările efectuate de către producătorii de pîine şi produse de panificaţie, precum şi de către întreprinderile ce prelucrează lapte şi produc produse lactate – documentele (facturile fiscale) care atestă livrările;
10) pentru energia electrică, energia termică şi apa caldă destinate populaţiei –  documentele care atestă livrările; în cazul livrării prin reţelele de distribuţie de la întreprinderile producătoare – actele de verificare între reţelele de distribuţie şi producători, în celelalte cazuri – alte documente justificative (facturi fiscale) ce confirmă livrările;
11) pentru mărfurile, serviciile livrate în conformitate cu art. 104 lit. f) din prezentul cod, cu art. 8 alin. (6) din Legea cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” şi cu art. 5 alin. (3) din Legea cu privire la Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti”:
a) copia declaraţiei vamale despre introducerea de către rezidentul zonei a mărfurilor în zona liberă de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova;
b) contractul de livrare;
c) copia certificatului rezidentului zonei libere căruia îi este efectuată livrarea;
d) pentru livrările impozabile la cota zero a T.V.A.:
 - de mărfuri – factura fiscală cu aplicarea ştampilei organului vamal, în cazul în care este indicată zona economică liberă drept punct de destinaţie;
- de servicii – factura fiscală eliberată pe faptul acordării serviciilor, al căror loc de livrare reprezintă zona economică liberă;
12) pentru livrările efectuate în cadrul contractelor de leasing:
 a) documentele (facturile fiscale) care atestă livrările;
 b) facturile care atestă predarea bunului către locatar;
c) facturile fiscale care atestă primirea ratelor de leasing;
13) pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate realizării proiectelor Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (în continuare – FISM):
a) contractele încheiate între FISM şi agenţii economici care execută lucrări din resursele FISM;
b) contractele încheiate între unităţile administrativ-teritoriale, agenţiile de implementare şi agenţii economici privind executarea lucrărilor finanţate din resursele FISM;
c) contractele încheiate între agenţii economici antreprenori care solicită restituirea T.V.A. şi agenţii economici care au încheiate contracte cu FISM – în cazul solicitării restituirii T.V.A. de către agenţii economici antreprenori pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate realizării proiectelor FISM;
d) facturile fiscale eliberate pentru volumul de lucrări executate şi documentele în baza cărora ele sînt eliberate (actele de îndeplinire a lucrărilor etc.);
14) pentru livrările de mărfuri în magazinele duty-free:
a) contractele de livrare a mărfurilor în magazinul duty-free;
b) facturile fiscale pentru livrările la cota zero a T.V.A., în care este indicat drept punct de destinaţie magazinul duty-free, avînd aplicată ştampila Serviciului Vamal;
c) confirmarea Serviciului Vamal privind introducerea mărfurilor în magazinul duty-free;
15) pentru efectuarea investiţiilor (cheltuielilor) capitale:
a) la procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a valorilor materiale, serviciilor, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – facturile fiscale şi documentele de plată ce confirmă achitarea valorii procurărilor în cauză, inclusiv T.V.A.;
b) la procurarea valorilor materiale de la nerezidenţi sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – documentele de plată ce confirmă achitarea T.V.A. la Serviciul Vamal;
c) la beneficierea de servicii de la nerezidenţi sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – documentele ce atestă achitarea la Serviciul Fiscal de Stat a T.V.A. aferentă procurării lor, precum şi documentele de plată ce atestă beneficierea de aceste servicii;
16) la prestarea pe teritoriul ţării a serviciilor de prelucrare solicitantului plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă de către agenţii economici din industria uşoară:
a) contractele de prestare a serviciilor, încheiate cu solicitantul plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă;
b) factura fiscală pentru serviciile prestate;
c) facturile care confirmă primirea materiei prime şi returnarea produselor prelucrate;
d) actul de executare a lucrărilor, cu indicarea menţiunilor contractului în baza căruia acestea au fost executate;
e) documentele agenţilor economici ce confirmă achitarea serviciilor prestate.
[Art.102 al.(8) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
[Art.102 al.(8), lit.e) introdusă prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06, lit.e) devinelit. f)]
[Art.102 al.(8), lit.f) modificată prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.537; în vigoare 01.01.08]
[Art.102 al.(8), lit.e) în redacţia LP20-XVI din 08.04.05, MO65-66/29.04.05 art.234]
(9) Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată pentru alcoolul etilic procurat şi utilizat în medicină, se trece în cont.
Capitolul 4
LIVRĂRILE SCUTITE DE T.V.A.
 
Articolul 103. Scutirea de T.V.A.
(1) T.V.A. nu se aplică la importul mărfurilor, serviciilor şi pentru livrările de mărfuri, servicii efectuate de către subiecţii impozabili, ce constituie rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova:
1) locuinţa, pămîntul arenda acestora, dreptul de livrare şi arendare a acestora, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective;
[Art.103 al.(1), pct.1) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
2) mărfurile de la poziţiile tarifare 040229110, 190110000, 490300000, precum şi produsele alimentare pentru copii de la poziţiile tarifare 16021000, 20051000, 200710100, 200710910, 200710990;
[Art.103 al.(1), pct.2) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609] 
[Art.103 al.(1), pct.2) în redacţia LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
3) proprietatea de stat, răscumpărată în procesul privatizării;
4) instituţiile preşcolare, sanatoriile şi alte obiecte cu destinaţie social-culturală şi de locuit, precum şi drumurile, reţelele şi substaţiile electrice, reţelele de gaz, instalaţiile pentru extragerea apelor subterane şi alte obiecte similare transferate gratuit autorităţilor publice (sau, în baza deciziei lor, întreprinderilor specializate care folosesc şi exploatează obiectele respective conform destinaţiei), precum şi cele transmise întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de către autorităţile publice; proprietatea de stat transferată gratuit, la decizia autorităţilor publice, de la bilanţul unei întreprinderi de stat la bilanţul altei întreprinderi de stat sau de la bilanţul unei întreprinderi municipale la bilanţul altei întreprinderi municipale; lucrările de expertiză tehnică, de prospecţiuni, de proiectare, de construcţie şi de restaurare, cu atragerea mijloacelor băneşti donate de către persoane fizice şi juridice, la obiectele incluse în lista aprobată de Parlament;
[Art.103 al.(1), pct.4) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
[Art.103 al.(1), pct.4) modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.537; în vigoare 01.01.08]
5) mărfurile, serviciile instituţiilor de învăţămînt, legate de procesul instructiv de producţie şi educativ, cu condiţia alocării mijloacelor obţinute din livrarea acestor mărfuri, servicii în scopuri de instruire generală; serviciile de instruire a copiilor şi adolescenţilor în cercuri, secţii, studiouri; serviciile prestate copiilor şi adolescenţilor cu folosirea instalaţiilor sportive; serviciile legate de întreţinerea copiilor în instituţii preşcolare;
[Art.103 al.(1), pct.5) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
6) serviciile  (acţiunile)  întreprinse de  către  autorităţile abilitate, pentru care se aplică taxa de stat; toate tipurile de activităţi legate de taxele şi plăţile încasate de stat pentru acordare de licenţe, înregistrare şi eliberare de brevete, precum şi taxele şi plăţile încasate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale; serviciile acordate de către avocaţi şi notari, serviciile de înregistrare în registrul bunurilor imobiliare şi de eliberare a extraselor din acest registru; serviciile de înregistrare de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali şi de furnizare a informaţiei din registrele de stat respective;
[Art.103 al.(1), pct.6) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
7) serviciile legate de operaţiunile de acordare de licenţe şi eliberare de brevete (cu excepţia celor de intermediere), referitoare la obiectele proprietăţii industriale, precum şi obţinerea drepturilor de autor;
8) proprietatea confiscată, proprietatea fără stăpîn, proprietatea trecută în posesiunea statului cu drept de succesiune, comorile;
[Art.103 al.(1), pct.8) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
[Art.103 al.(1),  pct.8) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
9) serviciile legate de îngrijirea bolnavilor şi bătrînilor, precum şi mărfurile, din contul organizaţiilor de binefacere, destinate pregătirii pachetelor pentru bătrînii nevoiaşi şi distribuite lor gratuit;
10) serviciile medicale, cu excepţia celor cosmetice; materia primă medicamentoasă, materialele, articolele, ambalajul primar şi secundar utilizate la prepararea şi producerea medicamentelor, autorizate de Ministerul Sănătăţii, cu excepţia alcoolului etilic, mijloacelor cosmetice; articolele şi aparatele ortopedice şi de protezare (poziţia tarifară 9021); biletele de tratament (inclusiv cele fără cazare) şi de odihnă în staţiunile balneoclimaterice, pachetele de servicii turistice, cu excepţia comisionului aplicat la formarea lor; mijloacele tehnice, inclusiv transportul auto, folosit exclusiv în scopuri legate de profilaxia invalidităţii şi reabilitarea invalizilor;
[Art.103 al.(1), pct.10) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
[Art.103 al.(1), pct.10) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
[Art.103 al.(1), pct.10) modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
11) produsele de fabricaţie proprie ale cantinelor studenţeşti, şcolare şi ale cantinelor altor instituţii de învăţămînt, ale spitalelor şi instituţiilor preşcolare, ale cantinelor care aparţin  altor instituţii şi organizaţii din sfera social-culturală finanţate, parţial sau în întregime, de la buget, precum şi ale cantinelor specializate în alimentarea bătrînilor nevoiaşi din contul organizaţiilor de binefacere;
12) serviciile financiare:
a) acordarea sau transmiterea creditelor, garanţiilor de credit, alte garanţii ale operaţiilor în numerar şi de creditare, inclusiv gestionarea împrumuturilor, creditelor sau garanţiilor de credit din partea creditorilor (operaţiile de creditare, de virament, fiduciare, legate de creditare, de decontări de casă, căutarea sumelor care nu au intrat în cont, deschiderea, închiderea şi reîntocmirea conturilor);
b) operaţiile  legate de evidenţa conturilor de depozit, inclusiv  a conturilor de depunere, de decontare şi bugetare, viramentele, titlurile de creanţă, cecurile şi alte instrumente financiare, cu excepţia veniturilor de pe vînzarea mărfurilor în cazul nerambursării creditului, din acordarea serviciilor informaţionale, de consultanţă şi de expertiză, din procurarea şi arendarea locurilor de broker la bursă, din darea în arendă, din  serviciile de încasare şi livrare a banilor în  numerar clienţilor, din  serviciile de primire la păstrare şi transferare a valorilor de preţ, a banilor în numerar, a hîrtiilor de valoare şi  a documentelor, a veniturilor de la operaţiile fiduciare de gestionare a bunurilor clienţilor, de la lichidarea bunurilor întreprinderilor care au dat faliment, din aprovizionarea contra plată a clienţilor cu documentaţia normativă;
[Art.103 al.(1), pct.12), lit.b) modificată prin LP60-XV din 28.04.05, MO92-94/08.07.05 at.431]
c) operaţiile legate de circulaţia valutei, mijloacelor băneşti, bancnotelor, care constituie un mijloc legal de plată (cu excepţia celor folosite în scopuri numismatice), mărfurile de la poziţia tarifară 7108, livrate Băncii Naţionale a Moldovei ;
[Art.103 al.(1), pct.12), lit.c) modificată prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.9.06 art.702]
d) operaţiile legate de emiterea acţiunilor, obligaţiunilor, cambiilor şi altor valori mobiliare, inclusiv operaţiile comerciale şi de intermediere pe piaţa hîrtiilor de valoare, operaţiile registratorilor independenţi;
e) operaţiile legate de instrumentele financiare derivate, de acordurile forward, de opţiuni şi de alte operaţii financiare;       
f) serviciile legate de gestionarea fondurilor investiţionale şi fondurilor nestatale calificate de pensii;
g) operaţiile de asigurare şi/sau de reasigurare, inclusiv serviciile de intermediere a acestora;
[Art.103 al.(1), pct.12) lit.g) în redacţia LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.537; în vigoare 01.01.08]
[Art.103 al.(1), pct.12) lit.g) modificată prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
[Art.103 al.(1), pct.12) lit.h) exclusă prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-14/08.09.06 art.702]
 [Art.103 al.(1), pct.12) lit.h) introdusă prin LP60-XVI din 28.04.05, MO92-94/08.07.05 art.431]
13) serviciile poştale,  inclusiv  distribuirea pensiilor, subvenţiilor, indemnizaţiilor;
14) serviciile legate de jocurile de noroc prestate de către subiecţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în sfera jocurilor de noroc (inclusiv cu folosirea jocurilor automate), cu excepţia serviciilor a căror valoare, în totalitate sau parţial, a fost inclusă în miză sau în plata pentru intrare şi a altor servicii prestate spectatorilor sau participanţilor; loteriile;
[Art.103 al.(1), pct.15) exclus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.70; pct.(16-28) devin pct.(15-27)]
15) serviciile de înhumare şi incinerare a corpurilor umane sau animale şi activităţi conexe: pregătirea cadavrelor către înhumare sau incinerare, îmbălsămarea şi servicii oferite de întreprinderile de pompe funebre; închirierea încăperilor în saloanele pentru răposaţi; închirierea sau vînzarea locurilor de veci; întreţinerea mormintelor amenajarea şi întreţinerea cimitirelor; transportarea cadavrelor; ritualurile şi ceremoniile efectuate de organizaţiile religioase; organizarea funeraliilor şi ceremoniilor de incinerare; confecţionarea şi/sau livrarea sicrielor, coroanelor
[Art.103 al.(1), pct.(15) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
16) cazarea în cămine; serviciile comunale acordate populaţiei: închirierea spaţiului locativ, deservirea tehnică a blocurilor de locuinţe, alimentarea cu apă, canalizarea, salubrizarea, folosirea ascensoarelor;
17) serviciile de transportare a pasagerilor pe teritoriul ţării, precum şi serviciile de comercializare a biletelor pentru transportul de pasageri pe teritoriul ţării;
[Art.103 al.(1), pct.(17) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
[Art.103 al.(1), pct.17 în redacţia LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.537; în vigoare 01.01.08]
 [Art.103 al.(1), pct.19) exclus prin LP154 din /21.07.05, MO126/23.09.05; în vigoare 01.01.06, pct.20)-28) devin 19)-27)]
18) energia electrică  importată şi livrată către reţelele de distribuţie sau importată de acestea, cu excepţia serviciilor de transport al energiei electrice importate;
19) serviciile ce ţin de autentificarea drepturilor deţinătorilor de teren;
20) producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifare 4901 şi 4902, precum şi serviciile de editare a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice, cu excepţia celor cu caracterul menţionat;
[Art.103 al.(1), pct.20) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
21) timbrele de acciz importate şi destinate marcării mărfurilor supuse accizelor;
22) serviciile livrate de către cooperativele agricole de prestări servicii, înfiinţate în conformitate cu art.87 din Legea nr.73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător, membrilor acestei cooperative, cu condiţia că cel puţin 75% din valoarea totală a livrărilor cooperativei constituie valoarea mărfurilor şi serviciilor livrate membrilor cooperativei şi valoarea mărfurilor livrate cooperativei de către membrii acesteia;
23) activele materiale a căror valoare depăşeşte 6000 lei pentru o unitate şi al căror termen de exploatare depăşeşte un an, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţii fiscale respective se stabileşte prin lege;
[Art.103 al.(1), pct.23) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
 [Art.103 al.(1), pct.231) abrogat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
[Art.103 al.(1),pct.231) introdus prin LP193 din 15.07.10, MO135-137/03.08.10 art.484; în vigoare 01.01.11]
[Art.103 al.(1), pct.(23) modificat  prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
[Art.103 al.(1),pct.23) în redacţia LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 ar.702]
24) autoturismele şi alte autovehicule (poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324 870331, 870332, 870333);
 [Art.103 al.(1),pct.25) exclus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
[Art.103 al.(1),pct.25) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
[Art.103 al.(1),pct.251) exclus prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543; în vigoare 01.01.09]
[Art.103 al.(1), pct.251 introdus prin LP245 -XVI din 16.11.07, MO184-187/30.11.07 art.721]
26) utilajul, echipamentul şi atributele de gratificaţie primite ca donaţii de Comitetul Naţional Olimpic şi de federaţiile sportive naţionale de profil de la Comitetul Internaţional Olimpic, de la federaţiile sportive europene şi internaţionale de profil pentru pregătirea sportivilor de performanţă şi promovarea mişcării olimpice, fără drept de comercializare a acestui utilaj, echipament şi atribute de gratificaţie;
[Art.103 al.(1), pct.29) exclus prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06, pct.30) devine pct. 28)]
27) serviciile organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării acreditate de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare. Scutirea va fi acordată începînd cu perioada fiscală în care organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării a fost acreditată de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare. În cazul retragerii certificatului de acreditare, organizaţia va fi privată de dreptul la scutire începînd cu perioada fiscală în care i se retrage certificatul de acreditare.
[Art.103 al.(1),pct.27) în redacţia LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
(2) T.V.A. nu se aplică:
a) mărfurilor introduse pe teritoriul vamal şi plasate sub regimurile vamale de tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal şi sub destinaţiile vamale de distrugere şi abandon în folosul statului;"
b) mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare;
c) mărfurilor plasate sub regimul vamal de admitere temporară şi produselor compensatoare după  perfecţionarea  pasivă,  conform reglementărilor vamale.
(3) Mărfurilor plasate în regimul vamal de perfecţionare activă, exceptînd mărfurile supuse accizelor, carnea de bovine, proaspătă sau refrigerată (poziţia tarifară 0201), carnea de bovine congelată (poziţia tarifară 0202), carnea de porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0203), carnea de ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0204), organele comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai, măgari, catîri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate (poziţia tarifară 0206), carnea şi organele comestibile ale păsărilor de la poziţia tarifară 0105, proaspete, refrigerate sau congelate (poziţia tarifară 0207), slănină fără carne slabă, grăsimea de porc şi de pasăre, netopită, nici altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură, uscată sau afumată (poziţia tarifară 0209 00), laptele şi smîntîna din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi  îndulcitori (edulcoranţi) (poziţia tarifară 0402), feculele de cartofi (poziţia tarifară 1108 13 000), grăsimile de animale din specia bovină, ovină sau caprină, altele decît cele de la poziţia tarifară 150300 (poziţia tarifară 1502 00) şi  zahărul brut din trestie de zahăr (poziţia tarifară 1701 11), nu li se aplică T.V.A.
T.V.A. achitată pentru mărfurile plasate în regimul vamal de perfecţionare activă, la care se aplică T.V.A., se restituie, în conformitate cu modul stabilit de Departamentul Vamal, într-un termen ce nu va depăşi 30 de zile.
[Art.103 al.(3) modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
(4) La scoaterea mărfurilor străine de pe teritoriul vamal, plasate sub destinaţia vamală de reexport, se restituie suma T.V.A achitată la introducerea acestora pe teritoriul vamal. T.V.A. se restituie, în modul stabilit de Departamentul Vamal, într-un termen ce nu va depăşi 5 zile.
(5) T.V.A. nu se aplică la importul mărfurilor, serviciilor importate, destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, precum şi pentru importul şi/sau livrările de mărfuri, servicii definite ca ajutoare umanitare, în modul stabilit de Guvern.
[Art.103 al.(5) modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
(6) T.V.A. nu se aplică la plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinele duty-free.
[Art.103 al.(6) în redacţia LP171-XVI din 19.07.07, MO112-116/03.08.07 art.510]
[Art.103 al.(6) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
(7) T.V.A nu se aplică materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului de producţie, organizaţiilor şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, conform listei şi în modul stabilit de Guvern.
[Art.103 al.(7) modificat prin LP194 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.509; în vigoare 10.08.10]
(8) T.V.A nu se aplică producţiei atelierelor curative de producţie (de muncă) de pe lîngă spitalele de psihiatrie ale Ministerului Sănătăţii, în care muncesc persoane handicapate.
 [Art.103 al.(9) exclus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
[Art.103 al.(91) abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
[Art.103 al. (91) introdus prin LP144-XVI din 22.06.07, MO 94-97/16.03.07 art.424]
(92) T.V.A. nu se aplică mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile necomerciale care corespund cerinţelor art. 52, în scop de construire a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către aceste organizaţii necomerciale pentru necesităţile instituţiilor menţionate.
[Art.103 al.(92) introdus prin LP194 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.509; în vigoare 10.08.10]
 [Art.103 al.(10) abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
[Art.103 al.(11) exclus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
[Art.103 pct.27) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
28) serviciile importate de organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării care cad sub incidenţa art.491.
(2) T.V.A. nu se aplică:
a) mărfurilor introduse pe teritoriul vamal şi plasate sub regimurile vamale de tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal şi sub destinaţiile vamale de distrugere şi abandon în folosul statului;"
b) mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare;
c) mărfurilor plasate sub regimul vamal de admitere temporară şi produselor compensatoare după  perfecţionarea  pasivă,  conform reglementărilor vamale.
(3) Mărfurilor plasate în regimul vamal de perfecţionare activă, exceptînd mărfurile supuse accizelor, carnea de bovine, proaspătă sau refrigerată (poziţia tarifară 0201), carnea de bovine congelată (poziţia tarifară 0202), carnea de porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0203), carnea de ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0204), organele comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai, măgari, catîri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate (poziţia tarifară 0206), carnea şi organele comestibile ale păsărilor de la poziţia tarifară 0105, proaspete, refrigerate sau congelate (poziţia tarifară 0207), slănină fără carne slabă, grăsimea de porc şi de pasăre, netopită, nici altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură, uscată sau afumată (poziţia tarifară 0209 00), laptele şi smîntîna din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi  îndulcitori (edulcoranţi) (poziţia tarifară 0402), feculele de cartofi (poziţia tarifară 1108 13 000), grăsimile de animale din specia bovină, ovină sau caprină, altele decît cele de la poziţia tarifară 1503 (poziţia tarifară 1502 00) şi  zahărul brut din trestie de zahăr (poziţia tarifară 1701 11), nu li se aplică T.V.A.
T.V.A. achitată pentru mărfurile plasate în regimul vamal de perfecţionare activă, la care se aplică T.V.A., se restituie, în conformitate cu modul stabilit de Departamentul Vamal, într-un termen ce nu va depăşi 30 de zile.
(4) La scoaterea mărfurilor străine de pe teritoriul vamal, plasate sub destinaţia vamală de reexport, se restituie suma T.V.A achitată la introducerea acestora pe teritoriul vamal. T.V.A. se restituie, în modul stabilit de Departamentul Vamal, într-un termen ce nu va depăşi 5 zile.
(5) T.V.A. nu se aplică la importul mărfurilor, serviciilor importate, destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, precum şi pentru importul şi/sau livrările de mărfuri, servicii definite ca ajutoare umanitare, în modul stabilit de Guvern.
[Art.103 al.(5) modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
(6) T.V.A. nu se aplică la importul mărfurilor, serviciilor importate, destinate magazinelor ce deservesc în exclusivitate misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate lor în Republica Moldova şi personalul acestora.
[Art.103 al.(6) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.70]
(7) T.V.A nu se aplică materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului de producţie, importate de organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor.
(8) T.V.A nu se aplică producţiei atelierelor curative de producţie (de muncă) de pe lîngă spitalele de psihiatrie ale Ministerului Sănătăţii, în care muncesc persoane handicapate.
(9) Livrările de mărfuri şi servicii efectuate în interiorul zonei economice libere nu sînt livrări impozabile cu T.V.A.
(10) T.V.A. nu se aplică mărfurilor importate de către persoanele juridice în scopuri necomerciale dacă valoarea în vamă a acestor mărfuri nu depăşeşte suma de 50 de euro. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă indicată, T.V.A. se calculează pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.
(11) Venitul sub formă de dobîndă obţinut de către locator în baza unui contract de leasing financiar nu este obiect impozabil cu T.V.A.
[Art.103 al.(11) introdus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
Capitolul 5
IMPOZITAREA LA COTA ZERO A T.V.A.
Articolul 104. Livrările impozitate la cota zero
La cota zero a T.V.A. se impozitează următoarele livrări:
a) mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri, precum şi serviciile operatorului aerodrom (aeroport), de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internaţional, de deservire la sol a aeronavelor, inclusiv de livrare a combustibilului şi a mărfurilor la bordul aeronavei, de securitate aeronautică şi de navigaţie aeriană, aferente aeronavelor în trafic internaţional;
[Art.104 lit.a) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
[Art.104 lit.a) modificată prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.537; în vigoare 01.01.08]
b) energia electrică, energia termică şi apa caldă pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află aceste bunuri;
[Art.104 lit.b) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
[Art.104 lit.b) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
c) importul şi/sau livrarea pe teritoriul republicii a mărfurilor, serviciilor destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice în Republica Moldova şi uzului sau consumului personal de către membrii personalului diplomatic şi administrativ-tehnic al acestor misiuni şi de către membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, pe bază de reciprocitate, precum şi cele destinate folosinţei oficiale de către alte misiuni asimilate lor în Republica Moldova şi uzului sau consumului personal de către membrii personalului diplomatic şi administrativ tehnic al acestor misiuni şi membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei. Modul de aplicare a cotei zero a T.V.A. se stabileşte de Guvern;
– proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte;
 – proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget.
c1) Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, lista proiectelor de asistenţă tehnică, lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, precum şi modul de aplicare a cotei zero a T.V.A. la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor respective se stabilesc de Guvern.
[Art.104 lit. c1) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
 
[Art. 104 lit.c1) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
[Art.104 lit.c1) introdusă prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543; în vigoare 01.01.09]
[Art.104 lit.d) exclusă prin LP245 -XVI din 16.11.07, MO184-187/30.11.07 art.721]
[Art.104 lit.d) modificată prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
[Art.104 lit.d) modificată prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
[Art.104 lit.e) exclusă prin LP299-XVI din 21.12.07, MO5-7/11.01.08 art.27]
[Art.104 lit.e) în redacţia LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611]
f) mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia;
g) serviciile prestate de întreprinderile industriei uşoare pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul contractelor de prelucrare în regimul vamal de perfecţionare activă. Tipul serviciilor care cad sub incidenţa prezentului punct, precum şi modul de administrare a acestor servicii se stabilesc de Guvern, iar lista agenţilor economici se aprobă de Ministerul Economiei.
[Art.104 lit.g) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
h) mărfurile livrate în magazinele duty-free.
[Art.104 lit.h) în redacţia LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 ar.702]
Capitolul 6
LIVRĂRILE
Articolul 105. Livrările de mărfuri, servicii
(1) Livrarea energiei electrice, a celei termice şi a gazului se consideră livrare de mărfuri.
(2) Livrarea serviciilor legată de livrarea mărfurilor se consideră parte a livrării de mărfuri.
(3) Livrarea serviciilor legată de exportul de mărfuri se consideră parte a exportului de mărfuri.
(4) Livrarea mărfurilor legată de livrarea serviciilor se consideră parte a livrării de servicii.
Articolul 106. Livrările efectuate în cadrul realizării
                         contractului de mandate
 (1) Livrarea de mărfuri, servicii efectuată de către mandatar în numele mandantului constituie livrare efectuată de mandant.
 (2) Executarea de către mandatar a însărcinării mandantului privind procurarea mărfurilor, serviciilor constituie livrare efectuată de către furnizor mandantului.
[Art.106 în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
Articolul 107. Livrările efectuate în cadrul realizării
                        contractului de comision şi contractului
                        de administrare fiduciară
 (1) Transmiterea mărfurilor de către comitent comisionarului şi invers, precum şi transmiterea mărfurilor de către comisionar cumpărătorului şi de către furnizor comisionarului în cadrul realizării contractului de comision constituie livrări de mărfuri.
(2) Valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor efectuată de către comitent comisionarului subiect al impunerii cu T.V.A. reprezintă valoarea impozabilă a livrării acestor mărfuri efectuate de către comisionar cumpărătorului. Valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor efectuată de către comitent comisionarului care nu este subiect al impunerii cu T.V.A. reprezintă valoarea livrării acestor mărfuri cumpărătorului de către comisionar diminuată cu suma T.V.A. care ar fi fost calculată de către comisionar dacă acesta ar fi fost subiect impozabil cu T.V.A.
[Art.107 al.(2) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
(3) La executarea însărcinării comitentului de a procura marfa, valoarea livrării de mărfuri efectuată de comisionar comitentului reprezintă valoarea livrării de mărfuri efectuată de către furnizor comisionarului.
(4) Executarea de către comisionar a însărcinării comitentului în cadrul realizării contractului de comision constituie livrare de servicii.
 (5) Dacă în cadrul executării de către comisionar a însărcinării comitentului acesta importă mărfuri, comisionarul achită T.V.A. la import în conformitate cu art.101 alin.(7) şi beneficiază de dreptul la trecerea în cont a T.V.A. în condiţiile stabilite la art.102 alin.(6) lit.b).
 (6) În cazul în care administratorul fiduciar acţionează în nume propriu, dar pe contul fiduciantului, în legătură cu o prestare de servicii, se consideră că el însuşi a procurat şi a prestat serviciile în cauză.
(7) Valoarea impozabilă a serviciului prestat administratorului fiduciar subiect al impunerii cu T.V.A. de către fondatorul administrării constituie valoarea impozabilă a serviciului prestat beneficiarului de către administratorul fiduciar. Valoarea impozabilă a serviciului prestat administratorului fiduciar care nu este subiect al impunerii cu T.V.A. de către fondatorul administrării reprezintă valoarea serviciului prestat cumpărătorului de administratorul fiduciar diminuată cu suma T.V.A. care ar fi fost calculată de către comisionar dacă acesta ar fi fost subiect impozabil cu T.V.A.
[Art.107 al.(7) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
(8) Prestarea serviciului de administrare fiduciară de către administratorul fiduciar fondatorului administrării constituie livrare de servicii.
 (9) În cazul în care fondatorul administrării este un nerezident, administratorul fiduciar este obligat să achite T.V.A. la import de servicii în modul stabilit la art.101 alin.(4) şi dispune de dreptul la trecerea în cont a T.V.A. în condiţiile stabilite la art.102 alin.(6) lit.c). Livrarea ulterioară a serviciului de către administratorul fiduciar beneficiarului se impozitează cu T.V.A.
 [Art.107 în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
Capitolul 7
TERMENELE OBLIGAŢIEI FISCALE
Articolul 108. Termenele obligaţiei fiscale
(1) Data obligaţiei fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării  serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5), (6) şi (7).
[Art.108 al.(1) modificat prin LP60-XVI din 28.04.05, MO92-94/08.07.05 art.431]
(2) Pentru mărfuri, data livrării se consideră data predării (transmiterii) mărfurilor cumpărătorului (beneficiarului) sau dacă mărfurile sînt transportate, data livrării se consideră data la care începe transportarea, cu excepţia mărfurilor de export pentru care data livrării se consideră data scoaterii lor de pe teritoriul Republicii Moldova.
[Art.108 al.(2) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
(3) În cazul livrării de bunuri imobiliare, data livrării se consideră data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare.
[Art. 108 al.(3) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
[Art.108 al.(3)modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
(4) Pentru servicii, data livrării se consideră data prestării serviciului, data eliberării facturii fiscale sau data la care plata se efectuează subiectului impozabil, parţial sau în întregime, în dependenţă de ce re loc mai înainte.
(5) Dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte.
(6) Dacă mărfurile, serviciile sînt livrate regulat pe parcursul unei anumite perioade de timp stipulate în contract, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii fiecărei plăţi regulate, în dependenţă de ce are loc mai înainte.
(7) În cazul livrării de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing (financiar sau operaţional), data livrării se consideră data specificată în contract pentru plata ratei de leasing. În cazul încasării ratei de leasing în avans, data livrării se consideră data încasării avansului.
[Art.108 al.(7) introdus  prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
 [Art.108 al.(7) abrogat prin LP193 din 15.07.10, MO135-137/03.08.10 art.484; în vigoare 01.01.11]
[Art.108 al.(7) introdus prin LP60-XVI din 28.04.05, MO92-94/08.07.05 art.431]
Articolul 109. Termenele obligaţiei fiscale în
                         cazul importurilor
(1) Pentru mărfurile importate utilizate pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, termenul obligaţiei fiscale se consideră data declarării mărfurilor la punctele vamale de frontieră, iar data achitării - data depunerii de către importator (declarant) sau de către un terţ a mijloacelor băneşti la casieria organului vamal sau la Contul Unic Trezorerial, confirmată printr-un extras din contul bancar. La serviciile importate, utilizate pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării T.V.A. se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import.
[Art.109 al.(1) modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
[Art. 109 al.(1) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
(2) Marfa se consideră importată dacă importatorul respectă toate cerinţele prevăzute de legislaţia vamală la importul de mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova şi dacă marfa a fost supusă taxei vamale. În cazul în care taxa vamală pe marfa importată nu trebuie achitată, marfa se consideră importată, ca şi cum ea ar fi fost supusă taxei vamale, cu respectarea procedurilor corespunzătoare de import a mărfurilor, prevăzute în legislaţia vamală.
[Art. 109 al.(3) exclus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
[Art.109 al.(3) introdus prin LP60-XVI din 28.04.05, MO92-94/08.07.05 art.431]
Capitolul 8
LOCUL LIVRĂRII
Articolul 110. Locul livrării mărfurilor
(1) Locul livrării mărfurilor se consideră locul de aflare a mărfurilor la momentul predării (transmiterii) sau la momentul trecerii lor în posesia cumpărătorului (beneficiarului). Dacă mărfurile sînt furnizate cu transportul consumatorului sau de către o organizaţie de transport, atunci locul livrării mărfurilor este locul de aflare a mărfurilor la începutul transportării, cu excepţia livrărilor pentru export.
[Art.110 al.(1) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
(2) Locul livrării energiei electrice, a celei termice şi a gazului se consideră locul primirii lor.
Articolul 111. Locul livrării serviciilor
(1) Locul livrării serviciilor se consideră:
a) locul aflării bunurilor imobile - dacă serviciile sînt legate nemijlocit de aceste bunuri;
b) calea pe care se efectuează transportul, luîndu-se în considerare distanţa parcursă - la prestarea serviciilor de transport;
c) locul prestării efective a serviciilor:
- legate de bunurile mobile tangibile;
- prestate în domeniul culturii, artei, ştiinţei, învăţămîntului, culturii fizice, divertismentului sau sportului ori într-un alt domeniu similar de activitate;
- legate de activităţi auxiliare de transport, aşa ca încărcarea, descărcarea, strămutarea;
[Art. 111 al.(1), lit.c) modificată  prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
d) locul utilizării şi posedării serviciului - la darea în arendă a bunurilor mobile tangibile;
e) sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte - domiciliul sau reşedinţa beneficiarului următoarelor servicii:
- de transmitere şi acordare a drepturilor de autor, brevetelor, licenţelor, mărcilor de produs şi de serviciu şi a altor obiecte ale proprietăţii industriale, precum şi a altor drepturi similare;
- servicii de publicitate;
- servicii ale consultanţilor, inginerilor, birourilor de consultanţă, avocaţilor, contabililor şi de marketing, precum şi servicii de furnizare a informaţiei;
- servicii ce se referă la computere şi la activităţile conexe, acordate prin intermediul mijloacelor electronice, în conformitate cu subsecţiunea 72 a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei din 28 iunie 1994, aprobat prin Hotărîrea Departamentului Moldova Standard nr. 694-ST din 9 februarie 2000;
- de angajare şi furnizare de personal (punere la ordin de personal);
- servicii ale agenţilor care activează în numele şi din contul altor persoane - pentru serviciile enumerate la prezentul punct;
[Art. 111 al.(1), lit.e) modificată  prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
[Art.111 al.(1), lit.e) modificată  prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06  art.702]
[Art.111 al.(1), lit.e) modificată prin LP20-XVI din 08.04.05, MO65-66/29.04.0 art.234]
f) locul destinaţiei mărfurilor, expediate după prelucrare – la prelucrarea mărfurilor pe teritoriul vamal şi în afara teritoriului vamal.
[Art. 111 al.(1), lit.f) modificată  prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
(2) Locul livrării serviciilor se consideră sediul, iar în cazul în care un asemenea loc lipseşte – domiciliul sau reşedinţa persoanei care prestează:
- servicii de telefonie IP;
- alte servicii care nu au fost enumerate la alin.(1).
[Art. 111 al.(2) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
Capitolul 9
ADMINISTRAREA T.V.A.
Articolul 112. Înregistrarea subiectului impozabil
 (1) Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art. 511, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al T.V.A. dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de T.V.A. Subiectul este obligat să înştiinţeze oficial Serviciul Fiscal de Stat, completînd formularul respectiv, şi să se înregistreze nu mai tîrziu de ultima zi a lunii în care a avut loc depăşirea. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea.
[Art.112 al.(1) modificat prin LP194 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.509; în vigoare 01.09.10]
[Art.112 al.(1) modificat prin LP51-XVI din 02.03.07, MO39-42/23.03.07 art.173]
[Art.112 al.(1) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
(2) Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA dacă el, într-o oarecare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări impozabile de mărfuri, servicii (cu excepţia celor de import) în sumă ce depăşeşte 100000 lei, cu condiţia că achitarea pentru aceste livrări se efectuează de cumpărători sub formă de decontare prin virament la conturile bancare ale subiectului activităţii de întreprinzător, deschise în instituţiile financiare ce au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea de plafon, despre care fapt a fost înştiinţat oficial Serviciul Fiscal de Stat, completînd formularul respectiv.
 [Art.112 al.(2) în redacţia LP51-XVI din 02.03.07, MO39-42/23.03.07 art.173]
(3) La înregistrarea subiectului impozabil, Serviciul Fiscal de Stat este obligat să-i elibereze certificatul de înregistrare, aprobat în modul stabilit, cu indicarea:
a) denumirii (numelui) şi adresei juridice ale subiectului impozabil;
b) datei înregistrării;
c) codului fiscal al subiectului impozabil.
 (4) Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care beneficiază de servicii de import a căror valoare fiind adăugată la valoarea livrărilor de mărfuri, servicii, efectuate pe parcursul oricăror 12 luni consecutive, depăşeşte 600000 de lei este obligat să se înregistreze ca contribuabil al T.V.A. în modul stabilit la alin.(1).
[Art.112 al.(4) modificat prin LP194 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.509; în vigoare 01.09.10]
[Art. 112 al.(4) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
[Art.112 al.(4) modificat prin LP51-XVI din 02.03.07, MO39-42/23.03.07 art.173]
 [Art.1121 abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
 [Art. 1121 modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
[Art.1121 introdus prin LP299-XVI din 21.12.07, MO5-7/11.01.08 art.27]
[Art.1121 exclus prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.537; comform modificării LP299-XVI din 21.12.07, MO5-7/11.01.08 art.27]
 [Art.1121 introdus prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.537]
Articolul 113. Anularea înregistrării
(1) În cazul suspendării livrărilor supuse T.V.A., subiectul impozabil este obligat să informeze despre aceasta Serviciul Fiscal de Stat. Anularea înregistrării ca contribuabil al T.V.A. se efectuează în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
(2) Serviciul Fiscal de Stat este în drept să anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului T.V.A. în cazul în care:
a) valoarea totală a livrărilor impozabile ale subiectului impunerii într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive nu a depăşit plafonul de 100000 lei;
b) subiectul impunerii nu a prezentat declaraţie privind T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală.
c) informaţia prezentată, în conformitate cu art.8 alin.(2) lit.b), de către subiectul impunerii este neveridică.
(3) În momentul anulării înregistrării contribuabilului T.V.A., el se consideră ca subiect care a efectuat o livrare impozabilă a stocurilor sale de mărfuri şi a mijloacelor fixe pentru care, la momentul procurării lor, T.V.A. a fost trecută în cont şi trebuie să achite datoria la T.V.A. pentru această livrare. Valoarea impozabilă a livrării respective se consideră valoarea ei de piaţă.
[Art.113 al.(3) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
(4) Data anulării înregistrării ca contribuabil al TVA se consideră data întocmirii actului de control în a cărui bază este emisă decizia şefului (şefului adjunct) al organului fiscal privind anularea înregistrării.
(5) În cazul suspendării activităţii subiectului impozabil în conformitate cu legislaţia în vigoare, înregistrarea în calitate de contribuabil al T.V.A. nu se anulează, iar perioada de suspendare a activităţii nu se ia în calcul la aprecierea plafonului stabilit la alin.(2) lit.a). În cazul efectuării livrărilor în perioada de suspendare a activităţii, obligaţiile şi drepturile contribuabilului T.V.A. se restabilesc din prima zi a lunii în care au fost efectuate aceste livrări.
[Art. 113 al.(5) introdus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
[Art.113 modificat prin LP51-XVI din 02.03.07, MO39-42/23.03.07 art.173]
[Art.113 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
Articolul 114. Perioada fiscală privind T.V.A.
(1) Perioada fiscală privind T.V.A. constituie o lună calendaristică, începînd cu prima zi a lunii.
(2) În cazul anulării înregistrării, ultima perioadă fiscală începe în prima zi a lunii în care a avut loc anularea şi se termină în ultima zi a lunii cînd a intrat în vigoare actul cu privire la anularea înregistrării.
[Art.114 al.(2) modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
 
Articolul 115. Declararea T.V.A. şi achitarea ei
(1) Fiecare subiect impozabil, specificat la art.94 lit.a) şi/sau lit.c), este obligat să prezinte declaraţia privind T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală. Declaraţia se întocmeşte pe un formular oficial, care este prezentat la Serviciul Fiscal de Stat nu mai tîrziu de ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale.
[Art.115 al.(1) modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; vigoare 01.01.06]
(11) Declaraţia privind T.V.A. se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).
[Art. 115 al.(11) introdus prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 01.01.12]
(2) Fiecare subiect impozabil trebuie să verse la buget suma T.V.A., care urmează a fi achitată pentru fiecare perioadă fiscală, dar nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă, cu excepţia achitării T.V.A. în buget la serviciile importate, a cărei achitare se face la momentul efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import.
[Art. 115 al.(2) modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
Articolul 116. Trecerea în cont a T.V.A. în cazul
                         datoriilor compromise
(1) Dacă, după includerea în declaraţia privind T.V.A. a sumei T.V.A. achitate pe livrarea efectuată, toată suma sau o parte a ei se consideră, conform legislaţiei, drept datorie compromisă, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate pentru orice perioadă fiscală privind T.V.A. Suma T.V.A. care urmează a fi trecută în cont este egală cu suma T.V.A. achitată pe livrarea care corespunde sumei datoriei compromise nerambursate.
(2) Dacă suma datoriei compromise se restituie subiectului impozabil după primirea dreptului de a o trece în cont conform prevederilor alin.(1), această sumă se consideră ca plată pentru următoarea livrare impozabilă efectuată la momentul primirii sumei datoriei compromise.
(3) Dacă, după includerea în declaraţia privind T.V.A. a sumei T.V.A. în baza facturii fiscale primite, toată suma sau o parte a ei se consideră, conform legislaţiei, drept datorie compromisă, subiectul impozabil va exclude din trecerea în cont  suma T.V.A. care corespunde sumei datoriei compromise neachitate.
[Art.116 al.(3) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
Articolul 117. Factura fiscală
(1) Subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art.104 lit.a).
[Art.117 al.(1) modificat prin LP273-XVI din 18.12.08, MO1-2/13.01.09 art.6]
[Art.117 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
[Art.117 al.(1) modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611]
 (2) Factura fiscală trebuie să includă următoarele informaţii:
1) numărul curent al facturii;
2) denumirea (numele), adresa şi codul fiscal al furnizorului;
3) data eliberării facturii;
4) data livrării, dacă ea nu corespunde cu data eliberării facturii;
5) denumirea (numele) şi adresa cumpărătorului;
6) tipul livrării;
7) pentru fiecare tip de livrare de mărfuri, servicii:
a) cantitatea mărfii;
a1) preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ – în cazul livrării mărfurilor social importante;
[Art.117 al.(2), pct.7) lit.a1) introdusă prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
b) preţul unui articol de marfă fără T.V.A.;
c) cota T.V.A.;
d) suma T.V.A. pe un articol de marfă;
e) suma totală a livrării de mărfuri, servicii, care urmează a fi achitată;
f) suma totală a T.V.A.
(3) Pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate, cu plata în numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător), dacă sînt respectate următoarele condiţii:
a) subiectul impozabil ţine evidenţa sumei primite şi achitate în numerar la fiecare punct comercial şi de prestări servicii cu utilizarea maşinilor de casă şi  de control. Înscrierea se efectuează în momentul primirii sau achitării sumei în numerar. La sfîrşitul fiecărei zile de lucru în registrul maşinii de casă şi control se înscriu datele raportului de închidere zilnică a maşinii de casă şi control;
[Art. 117 al.(3), lit.a) modificată  prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
b) la sfîrşitul fiecărei zile de lucru, în documentaţia de evidenţă este înscrisă suma totală a T.V.A. pe livrările efectuate, iar în documentul de evidenţă a valorilor materiale procurate se introduc datele din facturile fiscale care au fost achitate în numerar.
(4) În cazul produselor digitale exportate sub formă de servicii livrate pe cale electronică şi achitate prin intermediul cardurilor sistemelor internaţionale de plăţi, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie.
[Art.117 al.(5), lit.a) modificată prin LP287-XVI din 11.11.05, MO161-163/02.12.05 art.799]
[Art.117 al.(3)-(7) modificate prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
 [Art.117 al.(7) introdus prin LP20-XVI din 08.04.05, MO65-66/29.04.05 art.234]
(5) La livrarea energiei electrice, energiei termice, apei, gazului şi serviciilor către populaţie cu plată în numerar, inclusiv prin intermediul serviciilor instituţiilor financiare, ale Întreprinderii de Stat “Poşta Moldovei”, ale altor persoane autorizate, eliberarea facturilor fiscale de către furnizorii mărfurilor, serviciilor nu se efectuează.
[Art. 117 al.(5) modificat  prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
 [Art.117 al.(5) introdus prin LP273-XVI din 18.12.08, MO1-2/13.01.09 art.6]
Articolul 1171. Cazuri speciale de eliberare a facturilor
                          fiscale
(1) La efectuarea livrărilor de mărfuri, în cazul în care acestea se transportă, data eliberării facturii fiscale este data la care începe transportul lor.
(2) La efectuarea livrărilor regulate de mărfuri, servicii (energie electrică, termică, apă, gaz etc.) pe parcursul unei perioade, furnizorii eliberează factură fiscală pentru perioada în care a fost efectuată livrarea, odată cu prezentarea către cumpărător a contului.
(21) La livrarea energiei electrice, energiei termice, apei calde reţelelor de distribuţie, producătorul, în baza informaţiei prezentate de reţelele de distribuţie, eliberează factura fiscală cu divizarea volumelor în funcţie de cota T.V.A. aplicată.
[Art.117 al.(21) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
(3) Subiecţii impozabili cu T.V.A. (întreprinderile producătoare de pîine şi de produse de panificaţie, precum şi întreprinderile de prelucrare a laptelui şi a cărnii) care, pe parcursul unei zile, în conformitate cu graficul stabilit, efectuează în adresa unuia şi aceluiaşi cumpărător cîteva livrări de mărfuri impozabile cu T.V.A. au dreptul la eliberarea unei singure facturi fiscale în asortimentul mărfurilor livrate pentru fiecare cumpărător (beneficiar) şi pentru volumul total de livrări efectuate pe parcursul unei zile, cu reflectarea în factură fiscală a numerelor şi a seriilor facturilor, a informaţiei pe livrări.
[Art.117 al.(3) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
[Art. 1171 al.(3) modificat prin  LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
(4) La livrările de producţie agricolă şi de mărfuri, servicii către proprietarii de teren agricol în contul plăţii pentru arenda pămîntului, factura fiscală se eliberează de arendaş în ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea, la valoarea totală a livrării, cu anexarea informaţiei despre beneficiari, ce conţine indicatorii specificaţi în factura fiscală şi semnătura olografă a beneficiarilor.
[Art.117 al.(4) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
(5) La transmiterea dreptului de utilizare a produsului informaţional, factura fiscală se eliberează de către autor sau de titularul dreptului de autor la data stabilită pentru achitarea folosirii produsului informaţional, indiferent de faptul dacă transmiterea dreptului de autor are loc în baza contractului privind transmiterea dreptului de autor exclusiv sau neexclusiv.
(6) Eliberarea de către comitent a facturii fiscale se efectuează la transmiterea mărfurilor la comisionar. La livrarea mărfii către cumpărător (beneficiar), comisionarul eliberează factura fiscală în nume propriu. În măsura în care execută însărcinarea comitentului, comisionarul îi eliberează factura fiscală.
[Art.117 al.(6) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
(7) La executarea însărcinării comitentului de a procura marfă pentru ca, ulterior, să o predea acestuia, comisionarul eliberează factura fiscală în nume propriu la predarea mărfii către comitent. În măsura în care execută însărcinarea comitentului, comisionarul îi eliberează factura fiscală.
(8) Factura fiscală eliberată de fondatorul administrării se prezintă administratorului fiduciar. La livrarea de mărfuri, servicii către cumpărătorul (beneficiarul) final, administratorul fiduciar eliberează factura fiscală în nume propriu. Pe măsura acordării serviciului de administrare a patrimoniului, administratorul fiduciar eliberează fondatorului administrării factura fiscală.
[Art.117 al.(8) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
(9) La primirea plăţii înainte de efectuarea livrării, nu se eliberează factură fiscală, cu excepţia:
a) comercializării de către întreprinderile de alimentaţie publică a produselor alimentare de fabricaţie proprie şi a mărfurilor către cumpărătorul (beneficiarul) care este subiect al activităţii de întreprinzător şi care plăteşte în prealabil deservirea la întreprinderea de alimentaţie publică pentru o anumită perioadă, factura fiscală eliberîndu-se în momentul efectuării prealabile a plăţii;
[Art.117 al.(9), lit.a) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
b) abonării la publicaţiile periodice impozabile cu T.V.A., precum şi prestării serviciilor de publicitate, factura fiscală eliberîndu-se la primirea plăţii în prealabil;
c) livrărilor de produse petroliere (benzină, motorină etc.) prin eliberarea tichetelor de alimentare sau suplinirea smart-cardurilor de alimentare, în cazul în care cumpărătorul (beneficiarul) plăteşte prin virament sau în numerar procurarea unui lot de produse petroliere pentru a fi luate ulterior prin utilizarea tichetelor ori a smart-cardurilor, factura fiscală eliberîndu-se în momentul eliberării tichetelor sau suplinirii smart-cardului;
[Art.117 al.(9), lit.c) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
d) livrării serviciilor de telefonie mobilă prin achitare în prealabil, furnizorul eliberînd factura fiscală în momentul, stabilit prin contract, al efectuării plăţii pentru serviciile acordate.
(10) Refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin înscrierea lor într-un rînd separat în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii. În cazul în care livrarea de mărfuri, servicii lipseşte, refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin eliberarea facturii fiscale în care se vor înscrie doar aceste cheltuieli.
(11) În cazul în care valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri se formează în momentul primirii lor de către cumpărător ca rezultat al determinării calităţii, masei şi calităţilor lor de consum, la expedierea mărfurilor se va elibera factura. După stabilirea valorii impozabile pe livrarea în cauză, în baza documentelor confirmative despre recepţionarea mărfurilor, furnizorul prezintă cumpărătorului factura fiscală, în care se vor reflecta numerele şi seriile facturilor şi informaţia despre livrările efectuate. La efectuarea multiplă a unor astfel de livrări în decursul unei luni, furnizorul, în baza facturilor, eliberează nu mai puţin de două ori pe lună factura fiscală pe valoarea livrărilor efectuate.
[Art. 1171 al.(11) introdus prin  LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
[Art.1171 introdus prin LP273-XVI din 18.12.08, MO1-2/13.01.09 art.6]
Articolul 118. Evidenţa mărfurilor, serviciilor
(1) Fiecare subiect impozabil este obligat să ţină evidenţa întregului volum de mărfuri, servicii livrate şi a valorilor materiale, serviciilor procurate. În comerţul cu amănuntul, în sfera prestării serviciilor, subiecţii impozabili sînt obligaţi să ţină zilnic evidenţa tuturor mărfurilor livrate, serviciilor prestate achitate în numerar. Registrele de evidenţă a procurării şi livrării de mărfuri, servicii trebuie întocmite în termen de o lună de la încheierea perioadei fiscale privind T.V.A.
[Art.118 al.(1) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
(2) Registrul de evidenţă a procurării de mărfuri, servicii trebuie să includă:
[Art.118 al.(2) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
a) seria şi numărul facturii fiscale şi/sau seria şi numărul declaraţiei de import şi/sau numărul documentului confirmativ pentru importul de servicii;
[Art.118 al.(2), lit.a) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
b) data primirii facturii şi/sau data din declaraţie în regim liber de vamă şi/sau data plăţii T.V.A. la servicii şi numărul documentului de plată;
[Art.118 al.(2), lit.b) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
c) denumirea (numele) furnizorului;
d) descrierea succintă a livrării;
e) valoarea totală a livrării fără T.V.A.;
f) suma totală a T.V.A..
(3) Facturile fiscale pe valorile materiale, serviciile procurate/livrate se înregistrează în registrele respective în ordinea primirii/eliberării lor. Facturile fiscale deteriorate sau anulate se păstrează la subiectul impozabil.
(4) Înscrierea în registrul de evidenţă a livrării de mărfuri, servicii trebuie să includă:
a)  seria şi numărul facturii fiscale;
b) data eliberării ei;
c) denumirea (numele) cumpărătorului (beneficiarului);
[Art.118 al.(4), lit.c) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
d) descrierea succintă a livrării;
e) valoarea totală a livrării prezentată pentru a fi achitată fără T.V.A.;
f) suma totală a T.V.A.;
g) suma rabatului, dacă acesta se oferă.
(5) Pentru fiecare perioadă fiscală privind T.V.A. se ţine o evidenţă generalizată, care include:
a) suma T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate;
b) suma T.V.A. pe mărfurile, serviciile livrate;
c) ajustările care influenţează suma T.V.A.;
d) suma netă a T.V.A. care trebuie achitată la buget sau suma excesivă netă a T.V.A. care urmează a fi trecută în cont;
e) suma T.V.A. vărsată la buget;
f) suma excesivă a T.V.A. reportată la perioada fiscală următoare;
g) suma T.V.A. supusă rambursării de la buget.
[Art.118 modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
Articolul 1181. Registrul general electronic al
                          facturilor fiscale
 (1) Factură fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale în decursul zilei în care aceasta a fost eliberată, în forma şi în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de:
100000 lei – începînd cu 1 iulie 2012, de către subiecţii impunerii cu T.V.A. care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia;
50000 lei – începînd cu 1 ianuarie 2013, de către toţi subiecţii impunerii cu T.V.A.;
10000 lei – începînd cu 1 ianuarie 2014, de către toţi subiecţii impunerii cu T.V.A.
(2) Cumpărătorul are dreptul să verifice corespunderea datelor din factura fiscală eliberată de furnizor cu datele din Registrul general electronic al facturilor fiscale.
[Art.1181 introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
  Anexă la titlul III
 
Utilajul, tehnica şi agregatele complementare pentru
acestea care se scutesc de taxa pe valoarea adăugată
 
Poziţia tarifară
Denumirea
 
8422 30 000        Maşini şi aparate pentru umplut, închis sau etichetat sticle, cutii, saci
                            sau alte recipiente; maşini şi aparate pentru capsularea sticlelor,
                            borcanelor, tuburilor sau altor recipiente similare; maşini şi
                            aparate pentru  gazificarea (acidularea) băuturilor
8424 81 100        Aparate de stropit
8424 81 910        Pulverizatoare şi prăfuitoare concepute pentru a fi montate sau trase
                            de tractor
8432                    Maşini,aparate şi dispozitive agricole, horticole sau silvicole
                            pentru pregătirea sau lucrul solului sau pentru cultivat; tăvăluguri
                            pentru peluze sau terenuri de sport
8433                    Maşini şi utilaje pentru recoltat sau treierat produse agricole,
                            inclusiv de balotat paie sau furaje; maşini şi utilaje pentru tuns
                            gazon sau pentru secerat; maşini pentru curăţat sau sortat ouă,
                            fructe sau alte produse agricole, altele decît maşinile şi utilajele
                            de la poziţia nr.8437
8436                    Alte maşini şi utilaje pentru agricultură, horticultură, silvicultură,
                            avicultură sau apicultură, inclusiv germinatoarele prevăzute cu
                            dispozitive mecanice sau termice, incubatoare şi clocitoare
                             pentru avicultură
8437                     Maşini pentru curăţat, sortat sau triat seminţe, boabe sau legume
                             uscate; maşini şi aparate pentru morărit sau pentru prelucrarea
                             cerealelor şi legumelor uscate, altele decît maşinile şi aparatele
                             de tipul celor folosite în ferme
8458                     Strunguri (inclusiv centre de strunjire) pentru prelucrarea
                             metalelor
8459                     Maşini-unelte (inclusiv centrele de prelucrare glisante) de găurit,
                             alezat, frezat, filetat sau  tarodat metale prin îndepărtarea metalului,
                             altele decît strungurile (inclusiv centrele de strunjire) de la
                             poziţia nr.8458
8701                     Tractoare (altele decît cele de la poziţia nr.8709)
 
 
____________________________________
Notă:
1. Se scutesc de taxa pe valoarea adăugată:
a) piesele de schimb şi agregatele pentru asamblare, importate de către producătorii de tractoare şi maşini agricole;
b) piesele de schimb şi agregatele pentru reparaţia troleibuzelor, importate de către întreprinderile de transport electric.
2. Piesele de schimb şi agregatele care fac parte componentă din utilaj şi tehnică nu se scutesc de taxa pe valoarea adăugată dacă se importă şi/sau se livrează separat.
 

 
Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti