Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Statut
I. PRINCIPII GENERALE
 
1.1. Asociaţia „ASOCIAŢIA BROKERILOR VAMALI DIN REPUBLICA MOLDOVA,, numită în continuare "Asociaţia", este o reuniune de persoane juridice - colective de specialişti, ocupaţi în domeniul comerţului internaţional, operaţiunilor de vămuire a mărfurilor şi mijloacelor de transport, executarea altor funcţii de mediere în domeniul vamal, avînd ca obiectiv comun, rezolvarea eficientă, calitativă şi în beneficiu a problemelor economice de orice complexitate.
1.2. Denumirea completă a Asociaţiei: Asociaţia ”ASOCIAŢIA BROKERILOR VAMALI DIN REPUBLICA MOLDOVA”
1.3. Denumirea prescurtată a Asociaţiei: ABV Moldova
1.4. Membrii Asociaţiei (în continuare "Membri") sînt: 
   -Firma de Producţie şi Comerţ "VALAH"SRL 
  -Societatea Comercială "BROKER CONSULTING" SRL 
  -Societatea cu Răspundere Limitată "DOCMEN - DECLARANT" 
  -Societatea Comercială"TRANSLINE EXIM" SRL 
  -Societatea Comercială "BROKER GRUP" SRL
1.5. Prezentul Statut este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Civil al R Mol-dova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002, Legii Republicii Moldova Nr.845-XII din 03.01.1992 "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi", Legii Republicii Moldova Nr.l265-XIV din 05.10.2000 "Cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor", Regulamentului „Cu privire la activitatea brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii”, adoptat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1290 din 09. 12. 2005, şi altor acte legislative în vigoare.
1.6. Asociaţia îşi exercită activitatea în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, dreptul internaţional, prezentul Statut şi Contractul de constituire.
1.7. Termenul de activitate al Asociaţiei nu este limitat.
1.8. Asociaţia este persoană juridică din momentul înregistrării Statutului, dispune de drepturi şi obligaţiuni oferite de lege persoanelor juridice, are balanţă liberă şi autonomă, cont de decontare şi alte conturi în lei şi în valută străină, poate încheia în nume propriu contracte, dobîndi drepturi şi executa obligaţiuni. Asociaţia are ştampilă, emblemă, alte elemente şi atribute ale persoanei juridice, necesare în activitatea sa.
1.9. Asociaţia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de statut şi poartă răspundere pentru obligaţiile sale cu acest patrimoniu în conformitate cu legislaţia în vigoare.
1.10. Asociaţia va folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de statut.
1.11. Membrii Asociaţiei sînt persoane juridice ale Republicii Moldova şi a altor ţări.
1.12. Asociaţia are dreptul să creeze filiale şi reprezentanţe pe teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele ei.
1.13. Intrarea în Asociaţie este benevolă. Fiecare membru are dreptul să iese liber din componenţa Asociaţiei.
1.14. Sediul Asociaţiei se află pe adresa: MD- 2025, Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Dacia 49/6
 
II. OBIECTIVELE ŞI SARCINILE ASOCIAŢIEI
 
  Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii Asociaţiei şi definire a scopurilor, prioritare fiind, profesinalismul şi experienţa practică a membrilor Asociaţiei, tendinţa de executare a lucrărilor la un nivel calitativ acceptat în practica mondială, precum şi conceperea necesităţii de perfecţionare permanentă a formelor şi metodelor de organizare a lucrărilor, crearea unei baze metodologice şi tehnologice moderne pentru soluţionarea sarcinilor de orice complexitate.
2.1. Obiectivele Asociaţiei: 
  - contribuirea la dezvoltarea activităţii brokerilor vamali în Republica Moldova; 
  - crearea condiţiilor favorabile pentru organizarea, formarea şi perfecţionarea seviciilor de mediere în vamă; 
  - colaborarea constructivă cu organele vamale ale Republicii Moldova; 
  - reprezentarea şi protejarea intereselor comune ale membrilor în organele de stat şi alte instituţii; 
  - colaborarea cu organizaţiile străine şi cele internaţionale în domeniile de activitate ale Asociaţiei; 
  - instruirea specialiştilor în domeniul activităţii legislaţiei vamale;
2.2. Asociaţia execută următoarele funcţii: 
  - coordonarea activităţii şi schimb de experienţă a membrilor Asociaţiei; 
  - asigurarea colaborării între membrii săi şi organele vamale ale Republicii Moldova în ceea ce priveşte implimentarea legislaţiei vamale, optimizarea procedurilor vamale şi schimb de informaţii; 
  - acordarea de asistenţă membrilor Asociaţiei şi soluţionarea problemelor legate de activitatea lor profesională; 
  - reprezentarea şi protejarea intereselor comune ale membrilor Asociaţiei în organele publice, care reglementează cativitatea comercială externă, precum şi în organizaţiile neguvernamentale şi cele internaţionale; 
  - analiza activităţii brokerilor vamali şi prezentarea de propuneri pentru perfecţionarea acesteia; 
  - elaborarea de propuneri şi recomandări ce vizează armonizarea legislaţiei naţionale vamale cu standartele internaţionale;
  - elaborarea de recomandări cu privire la raporturile între brokerii vamali, specialişti în domeniul vămuirii, deţinătorilor antrepozitelor vamale, depozitelor vamale şi clienţii săi; 
  - informarea permamentă şi centralizată a membrilor asociaţiei despre modificările în actele normative în domeniul vamal şi activitatea comercială externă, precum şi alte informaţii . relevante pentru activitatea acestora; 
  - acordarea de consultaţii juridice privind legislaţia vamală, fiscală şi comercială; 
  - ţinerea bazei de date privind antepozitele vamale, brokerii vamali, specialiştii în domeniul vămuirii, 
  - organizarea schimbului operativ de informaţii între membrii Asociaţiei; 
  - participarea în elaborarea şi realizarea programelor de instruire şi pregătire a cadrelor în . domeniul activităţii vamale; 
  - organizarea de sine stătător şi în colaborare cu organele vamale de seminare, cursuri de pregătire şi perfecţionare pentru specialiştii în domeniul vămuirii, inclusiv cu participarea experţilor din străinătate; 
  - stabilirea şi dezvoltarea raporturilor cu asociaţiile brokerilor din străinătate, alte organizaţii internaţionale specializate; 
  - editarea publicaţiilor sale specializate în vederea informării societăţii privind, dezvoltarea serviciilor de mediere în vamă.
 
III. DREPTURILE Şl OBLIGAŢIUNILE ASOCIAŢIEI
 
3.1. Pentru asigurarea activităţii sale Asociaţia are dreptul: 
  - să încheie cu persoane fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare, atît pe teritoriul Moldovei, cît şi peste hotare; 
  - să reprezinte şi să apere drepturile sale, interesele legale ale membrilor săi în organele puterii de stat, organele de administraţie publică locală şi asociaţiile obşteşti; 
  - să dobîndească calitatea de membru a asociaţiilor, uniunilor internaţionale şi să se retragă din acestea; 
  - să creeze oficii, secţii, organizaţii, filiale, reprezentanţe pe teritoriul Republicii Moldova şi a ţărilor străine; 
  - să difuzeze liber informaţia, privind activitatea sa, scopurile, inclusiv prin intermediul mijloacelor de informare în masă, create de aceasta în conformitate cu legislaţia R.Moldova; 
  - să organizeze mese rotunde cu caracter ştiinţific, de consultare, de informare şi marketing, ore facultative, cursuri de perfecţiionare a specialiştilor în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
  - să manifeste iniţiativă în diverse probleme, ce ţin de comerţul internaţional şi activitatea vamală, să înainteze propuneri în organele puterii de stat în problemele ce fac obiectul activităţii statutare; 
  - să deschidă conturi bancare în Republica Moldova şi în străinătate; 
  - să stabilească de sinestătător tarifele la servicii prestate, dacă legislaţia nu prevede altceva; 
  - să efectuieze business colateral (activitatea de antreprenoriat); 
  - să reprezinte şi să susţină interesele profesionale ale membrilor Asociaţiei în organele administraţiei publice centrale şi locale, în instanţele judecătoreşti, organizaţiile obşteşti şi altor organe în Republica Moldova şi peste hotarele ei; 
  - să angajeze şi să concedieze colabaratorii în baza contractelor şi altor condiţii stabilite legislaţie; 
  - să stabilească de sinestătător formele, sistemul şi mărimea retribuţiilor lor şi ale altor tipuri de venituri ale persoanelor angajate. 
  - asociaţia poate exercita şi alte atribuţii şi acţiuni, prevăzute şi neinterzise de legislaţia în vigoare pentru persoanele juridice.
3.2. Asociaţia este obligată: 
  - să îndeplinească prevederile prezentului Statut şi a Regulamentului intern; 
  - să contribuie activ la atingerea scopurilor si sarcinilor Asociaţiei; 
  - să îndeplinească obligaţiunile asumate faţă de membrii Asociaţiei; 
  - să îndrepte tot venitul său prevăzut de prezentul Statut spre îndeplinirea scopurilor prevăzute în el; 
  - să nu folosească oricare din părţie proprietăţii ori a profitului pentru beneficiul oricărui din membrii Asociaţiei;
 
IV. MEMBRII ASOCIAŢIEI, DREPTURILE Şl OBLIGAŢIUNILE LOR
 
4.1. Calitatea de membru în Asociaţie este benevolă. Asociaţia prezintă o formă deschisă de reuniune, în componenţa căreia pot intra noi membri.
4.2. Drepturile şi obligaţiile membrului Asociaţiei pot fi realizate atît, prin reprezentanţii săi, împuterniciţi să participe în activitatea organelor de conducere, cît şi prin conducătorul întreprinderii - membru al Asociaţiei.
4.3. Membrii Asociaţiei sînt persoane juridice ale Republicii Moldova şi altor ţări, care recunosc statutul ei şi sînt capabili de a aduce un aport în realizarea scopurilor şi a problemelor, care stau în faţa Asociaţiei.
4.4. Membrii Asociaţiei îşi păstrează independenţa sa juridică şi îşi desfăşoară activitatea în baza statutelor sale.
4.5. Calitatea de membru al Asociaţiei se acordă de Adunarea Generală a Asociaţiei. Întreprinderea, care intenţionează să devină membru al Asociaţiei, înaintează către Consiliul de Admnistrare al Asociaţiei o cerere şi decizia organelor sale de conducere despre intenţia de a fi membru al Asociaţiei. Consiliul de Administrare examinează cererile şi pachetele de documente parvenite în timp de 30 de zile, adoptă decizia privind primirea (sau respingerea cererii) solicitantului în calitate de membru al asociaţiei. Decizia Consiliului se aprobă definitiv la următoarea Adunare Generală.
4.6. Candidatul se socoate primit în rândurile membrilor Asociaţiei după achitarea taxei de înscriere.
4.7. Membrii Asociaţiei se subdivizează în calitate de: 
  - membrii plenipotenţiari (cu drepturi depline) cu dreptul de vot, şi 
  - membrii asociaţi cu dreptul de vot consultativ. 
  Membrii asociaţi pot sa obţină statut de membri plenipotenţiari, pe parcursul unui an de la momentul înscrierii în Asociaţie. Solicitantul statutului de membru plenipotenţiar depune o cerere în scris către Consiliul de Administrare al asociaţiei. Candidatura viitorului membru plenipotenţiar al Asociaţiei este discutată la şedinţa Consiliului de Administrare, în prezenţa obligatorie a candidatului respectiv. Decizia de acceptare a noului membru va fi adusă ulterior la cunoştinţa Adunării Generale.
4.8. Drepturile membrului Asociaţiei nu pot fi transmite la terţe persoane.
4.9. Membrul Asociaţiei are dreptul: 
  • să ia parte la determinarea direcţiilor principale de activitate ale Asociaţiei; 
  • să ia parte la acţiunile desfăşurate de Asociaţie sau organizate cu participarea acesteia; 
  • să beneficieze de susţinerea Asociaţiei în vederea optimizării, lărgirii şi sporirii eficienţei activităţii sale; 
  • să trimită reprezentanţii săi la Adunările Asociaţiei, în organele de conducere, să participe la adoptarea şi executarea deciziilor, să înainteze propuneri, recomandări şi proiecte de documente pentru examinare de către organele Asociaţiei; 
  • să participe la conducerea lucrărilor de secretariat ale Asociaţiei în adunarea genarală; 
  • să se retragă liber din componenţa Asociaţiei; 
  • să participe în formarea bugetului Asociaţiei; 
  • să se folosească de serviciile Asociaţiei; 
  • să primească informaţii, privind activitatea Asociaţiei, inclusiv să ia cunoştinţă de datele evidenţei contabile, dărilor de seamă şi altor acte;
4.10. Membrii Asociaţiei pot avea şi alte drepturi, prevăzute de legislaţia în vigoare.
4.11. Membrii Asociaţiei sunt obligaţi: 
  - să îndeplinească prevederile prezentului Statut şi a regulamentelor interioare; 
  - să achite cotizaţiile de membru în mărimea şi modul stabilit de Adunarea generală; 
  - să respecte prevederile documentelor de constituire; 
  - să îndeplinească angajamentele luate în modul stabilit faţă de Asociaţie; 
  - să nu divulge informaţia confidenţială despre activitatea Asociaţiei; 
  - să contribuie la cooptarea noilor membri în Asociaţie; 
  - să asigure un nivel competent şi autenticitatea materialelor, prezentate spre examinare organelor respective ale Asociaţiei.
4.12. Membrii, ce reprezintă în total cel puţin 30% din numărul total de voturi sînt în drept: 
  - să ceară efectuarea controalelor extraordinare ale activităţii Asociaţiei, 
  - să ceară convocarea Adunării generale extraordinare.
4.13. Ieşirea membrului din componenţa Asociaţiei se efectuează prin depunerea cererii în scris.
4.14. Adunarea generală este în drept de a exclude membrul Asociaţiei, care necătînd la înştiinţarea în scris trimisă lui de către Preşedintele Asociaţiei, nu îndeplineşte îndatoririle, stabilite de prezentul Statut ori nu introduce cotizaţiile de membru.
4.15. Membrul Asociaţiei, care sistematic nu-şi onorează obligaţiunile sale, sau care împiedică prin acţiunile sale atingerea scopurilor Asociaţiei, poate fi exclus din componenţa Asociaţiei în baza hotărârii adoptate de Adunărea generală Asociaţiei. Membrul Asociaţiei care se exclude nu participă la votare.
4.16. La ieşirea din Asociaţie conform cererii depuse sau excluderii cotizaţiile de întrare, de membru şi speciale nu se restitue.
4.17. În decursul a 30 zile de la data luării hotărârii membrul Asociaţiei poate reclama hotărârea Asociaţiei în judecată.
 
V. COTIZAŢIILE DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI
 
5.1. Membrii Asociaţiei întroduc taxe de însciere, cotizaţii anuale şi speciale.
5.2. Mărimea taxei de însciere, cotizaţiilor anuale şi speciale cît şi modul şi termenii achitării lor se stabilesc de către Adunarea generală a membrilor Asociaţiei.
 
VI. ORGANELE DE CONDUCERE
 
6.1. În structura organizatorică a Asociaţiei intră următoarele organe de conducere: 
  - Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei; 
  - Consiliul de Administrare al Asociaţiei; 
  - Preşedintele Asociaţiei; 
  - Comisia de Cenzori (Cenzorul).
 
ADUNAREA GENERALĂ: 
6.2. Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală a membrilor sau a delegaţilor acestora, care se întruneşte ordinar şi extraordinar.
6.3. Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale: 
  - aprobarea Statutului Asociaţiei sau introducerea modificărilor şi completărilor la el; 
  - stabilirea direcţiilor principale de activitate a Asociaţiei, aprobarea programelor strategice de dezvoltare; 
  - aprobarea rezultatelor anuale ale activitatii Asociaţiei, aprobarea rapoartelor şi concluziilor Comisiei de cenzori; 
  - adoptarea hotărîrii privind utilizarea venitului anual sau privind modul de acoperire a pagubelor; 
  - alegerea si revocarea Consiliului de administrare, Comisiei de cenzori şi Preşedintelui Asociaţiei; 
  - rezolvarea problemelor activităţii Asociatiei; 
  - adoptarea deciziilor, privind înscrierea în Asociaţie a noilor Membri; 
  - excluderea Membrului din Asociaţie; 
  - stabilirea raspunderii materiale a Preşedintelui, Membrilor Consiliului de administrare si a Comisiei de cenzori; 
  - adoptarea deciziei de reorganizare sau incetare a activităţii Asociaţiei, desemnarea comisiei de lichidare, aprobarea bilantului de lichidare; 
  - adoptarea deciziilor în orice alte probleme, ce fac obiectul activităţii Asociaţiei.
6.4. Şedinţele ordinare ale Adunării Generale se convoacă atunci când o cer interesele Asociaţiei, dar nu mai rar de o dată în an. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul de administrare, care va înştiinţa toţi membrii Asociaţiei cu cel puţin 15 zile înainte de data şi locul desfăşurării Adunării Generale.
6.5. La Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei votarea se face după principiul "un membru al Asociaţiei - un vot".
6.6. Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de către Consiliul de Administrare din iniţiativă proprie, la cererea Preşedintelui, Comisiei de Cenzori ori la cererea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor Asociaţiei.
6.7. Adunarea Generală este deliberativă numai în cazul, când sunt prezenţi 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi, cu excepţia deciziilor de modificare şi completare a statutului, de reorganizare si lichidare a Asociaţiei, de revocare din funcţie a preşedintelui Asociaţiei, decizii, care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi la Adunarea Generală.
6.8. Dacă Adunarea Generală nu este considerată deliberativă, în termen de o lună organul abilitat convoacă repetat şedinţa Adunării Generale cu aceiaşi ordine de zi. Şedinţa convocată repetat va fi deliberativă cu participarea celor prezenţi.
6.9. Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei (reprezentanţilor lor) poate fi convocată prin corespondenţă, sub forma mixtă (prin corespondenţa şi prezenţa). Adunarea generală anuală nu poate fi convocată prin corespondenţă.
6.10. Adunarea generală a membrilor Asociaţiei convocată prin corespondenţă şi adunarea convocată sub formă mixtă (prin corespondenţă şi prezenţă) se desfăşoară în modul prevăzut de legislaţia în vigoare şi în orice chestiune ce ţine de competenţa Adunării generale o hotărâre poate fi adoptată prin corespondenţă numai având semnăturile tuturor membrilor Asociaţiei.
6.11. Desfăşurarea Adunării Generale se consemnează într-un proces verbal semnat de secretar şi contrasemnat de Preşedinte. La procesul-verbal al Adunării generale a membrilor Asociaţiei se anexează documentele prevăzute prin hotărârea Adunării generale.
 
CONSILIUL DE ADMINISTRARE AL ASOCIAŢIEI 
6.12.
 Consiliul de administrare al Asociaţiei (în continuare Consiliul Asociaţiei) este organul permanent de conducere, care reprezintă interesele membrilor Asociaţiei în perioada dintre adunările generale şi în limitele atribuţiilor sale exercită conducerea generală şi controlul asupra activităţii Asociaţiei.
6.13. Consiliul Asociaţiei este subordonat Adunării generale a membrilor Asociaţiei Hotărârile Consiliului Asociaţiei sînt obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei şi persoanele cu funcţii de răspundere ale ei.
6.14. Consiliul Asociaţiei are următoarele atribuţii exclusive: 
  - elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale; 
  - asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi prezintă rapoarte Adunării Generale privind activitatea Asociaţiei; 
  - elaborează bugetul Asociaţiei, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea acesteia prezentându-le Adunării generale pentru aprobare; 
  - aprobă regulamentele de uz intern ale Asociaţiei şi stabileşte structura ei organizatorică; 
  - aprobă la propunerea Preşedintelui, statele de personal, modul de remunerare a muncii şi a salariilor pentru salariaţii Asociaţiei; 
  - stabileşte, în condiţiile legii, responsabilitatea materială a Preşedintelui Asociaţiei; 
  - aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Asociaţiei; 
  - decide crearea, reorganizarea şi lichidarea filialelor Asociaţiei, aprobarea regulamentelor lor; 
  - gestionează patrimoniul Asociaţiei şi activitatea privind majorarea lui; 
  - stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate donaţiile colectate; 
  - asigură respectarea de către Asociaţie a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial; 
  - primirea şi excluderea membrilor Asociaţiei; 
  - adoptarea deciziilor, privind procurarea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei; 
  - conducerea operativă a activităţii economice a Asociaţiei, administrarea bunurilor; 
  - hotărăşte participarea Asociaţiei în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi al societăţilor comerciale; 
  - decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Asociaţiei.
6.15. Împuternicirile Consiliului Asociaţiei nu pot fi transmise altui organ.
6.16. Consiliul de administrare se alege pe un termen de cinci ani din numărul persoanelor fizice la aprecierea Adunării generale a Asociaţiei, in numar de 5 persoane. La propunerea Preşedintelui, Consiliul de Administrare alege din componenta sa locţiitorul Preşedintelui Consiliului de administrare. În absenţa Preşedintelui Asociaţiei atribuţiile acestuia le exercită vice-preşedintele, desemnat anterior în acest scop.
6.17. Sedintele Consiliului Asociaţiei se convoacă în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar de o dată în trimestru. Şedintele Consiliului de administrare se convoacă de catre Preşedintele Asociaţiei ( Preşedintele Consiliului de administrare) sau la cererea a 1/3 din numărul membrilor Consiliului Asociaţiei. Preşedintele Consiliului de administrare stabileşte ora si locul şedintei.
6.18. Şedintele Consiliului de administratie sint deliberative, dacă la ele participă cel puţin 1/2 din numarul membrilor Consiliului Asociaţiei. Fiecare membru al Consiliului Asociaţiei deţine un vot. Deciziile în şedintele Consiliului Asociaţiei sînt adoptate cu simpla majoritate de voturi, cu excepţia cazurilor cînd legea prevede luarea deciziei prin votul lor unanim. Votul Preşedintelui, în caz de egalitate de voturi, este decisiv.
6.19. Împuternicirile oricărui membru al Consiliului Asociaţiei pot fi revocate înainte de termen prin hotărârea Adunării generale.
6.20. Consiliul Asociaţiei îşi organizează lucrul de sinestătător, şedinţele Consiliului Asociaţiei pot fi convocate prin corespondenţă, prin prezenţă sau prin formă mixtă.
6.21. Procesul verbal al şedinţei Consiliului Asociaţiei se întocmeşte în termen de 5 zile din data ţinerii şedinţei, în cel puţin două exemplare, trebuie să conţină data şi locul convocării şedinţei, numele participanţilor, inclusiv al preşedintelui şi secretarului şedinţei, ordinea de zi, tezele generale ale discuţiilor, rezultatele votării, deciziile şi anexele necesare. Fiecare exemplar al procesului verbal este semnat de preşedintele şi secretarul şedinţei.
6.22. Calitatea de membru al Consiliului de Administrare încetează în următoarele condiţii: 
  - în caz de deces, 
  - în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care nu va putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Preşedintelui; 
  - în caz de excludere prin decizia Adunării Generale.
 
PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI 
6.23.
 Preşedintele Asociaţiei este concomitent şi Preşedintele Consiliului de Administrare, ales de Adunarea Generală pe un termen de 5 ani şi gestionează nemijlocit Asociaţia în perioada dintre şedinţele Consiliului de Administrare, şi în competenţele lui întră gestionarea generală a activităţii curente a Asociaţiei, cu excepţia soluţionării problemelor ce ţin de competenţa Adunării generale sau a Consiliului Asociaţiei.
6.24. Preşedintele Asociaţiei acţionează în numele Asociaţiei în limitele stabilite de lege, prezentul statut şi regulamentul intern. El asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării generale a membrilor Asociaţiei şi a Consiliului Asociaţiei.
6.25. Preşedintele Asociaţiei prezintă trimestrial Consiliului Asociaţiei raportul (darea de seamă) asupra rezultatelor activităţii sale, activităţii Asociaţiei.
6.26. Preşedintele Asociaţiei este în drept, în limitele atribuţiilor sale, să acţioneze în numele Asociaţiei fără procura, inclusiv să efectueze tranzacţii, să emită ordine şi dispoziţii.
6.27. Preşedintele Asociaţiei propune Consiliului Asociaţiei spre abrobare statele de personal.
6.28. În competenţa Preşedintelui intră: 
  - convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului de Administrare; 
  - adoptă decizii pe orice problemă ce ţine de activitatea Asociaţiei şi care nu este de competenţa exclusivă a altor organe; 
  - reprezintă Asociaţia în instanţele judiciare, în relaţiile cu autorităţile publice şi alte persoane fizice şi juridice; 
  - administrează operativ mijloacele Asociaţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procure, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare; 
  - organizează şi dirijează activitatea curentă a Asociaţiei, a subdiviziunilor ei si asigură îndeplinirea deciziilor, adoptate de către Consiliul de Administrare; 
  - angajază şi concediază personalul; 
  - asigură ducerea evidenţei contabile şi statistice, conform ordinii stabilite de lege; 
  - poarta răspundere personală de activitatea Asociaţiei şi este responsabil de valorile imobile şi circulante ale ei; 
  - vine cu propuneri, privind modul în care pot fi repartizate donaţiile colectate; 
  - oferă autorităţilor publice împuternicite informaţia necesară şi prezintă rapoartele stabilite de lege către acestea; 
  - emite ordine, indicaţii, instrucţiuni; 
  - decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea raţională a patrimoniului Asociaţiei.
6.29. Preşedintele poate să constituie în caz de necesitate grupuri de experţi pentru a studia anumite probleme importante legate de activitatea Asociaţiei, pentru discutarea anumitor programe guvernamentale în domeniul de activitate al Asociaţiei, pentru atenţionarea opiniei publice asupra unor probleme majore ale societăţii.
6.30. Preşedintele Asociaţiei poartă răspundere patrimonială pentru recuperarea prejudiciului cauzat Asociaţiei în urma deciziilor adoptate cu încălcarea legislaţiei şi a prezentului statut.
 
VII. COMISIA DE CENZORI
 
7.1. Comisia de cenzori a Asociaţiei constă dintr-o persoană - cenzorul, care se alege de către Adunarea generală a membrilor Asociaţiei pe termen de 5 ani. Cenzor poate fi persoana, ce dispune de calificarea respectivă în domeniul evidenţei contabile, finanţelor sau economiei.
7.2. Cenzorul efectuează verificarea obligatorie a activităţii economico-financiare anuale a Asociaţiei şi controale extraordinare din proprie iniţiativă, la cererea cel puţin o treime din membrii Asociaţiei, conform hotărârii adunării generale sau deciziei Consiliului Asociaţiei.
7.3. Persoanele cu funcţii de răspundere sunt obligate să prezinte cenzorului toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicaţii orale şi înscrise.
7.4. În baza rezultatelor fiecărei verificări, cenzorul întocmeşte un raport semnat, care se remite Preşedintelui Asociaţiei şi Consiliului Asociaţiei, inclusiv persoanelor, la cererea cărora a fost întreprinsă verificarea.
7.5. Cenzorul este în drept să ceară convocarea Adunării generale extraordinare a membrilor Asociaţiei în cazul descoperirii unor abuzuri ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale Asociaţiei.
7.6. Cenzorul poate participa cu drept de vot consultativ la şedinţele Consiliului Asociaţiei şi la Adunarea generală a membrilor Asociaţiei .
7.7. Cenzorul este dator să păstreze secretul comercial privind activitatea antreprenorială a Asociaţiei şi să nu includă în actele controlului informaţii ce l-ar divulgă.
 
VIII. FINANŢAREA ACTIVITĂŢII Şl PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI.
 
8.1. Sursele de finanţare a activităţii Asociaţiei sunt: 
  1) taxele de înscriere ale membrilor Asociaţiei; 
  2) cotizaţiile anuale şi speciale ale membrilor Asociaţiei; 
  3) sponsorizări de la persoanele fizice şi juridice; 
  4) alte surse neînterzise de legislaţia Republicii Moldova.
8.2. Utilizarea tuturor surselor de finanţare se efectuează în conformitate cu devizele de cheltuieli, aprobate de către Consiliul Asociaţiei pentru îndeplinirea acţiunilor, conform sarcinilor şi scopurilor Asociaţiei .
8.3. Patrimoniul Asociaţiei se constituie din mijloace fixe şi circulante, precum şi din alte bunuri care-i aparţin cu drept de proprietate, de arendă sau împrumutate şi a căror valoare este reflectată în balanţa Asociaţiei.
8.4. Asociaţia poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport, precum şi alte bunuri, necesare pentru realizareea obiectivelor şi sarcinilor, stabilite prin prezentul Statut.
8.5. Activitatea financiară a Asociaţiei se realizează din contul mijloacelor membrilor Asociaţiei, venitului din realizarea serviciilor, creditelor şi altor mijloace, obţinute în conformitate cu legislaţia în vigoare.
8.6. Transferarea şi eliberarea mijloacelor băneşti conform conturilor Asociaţiei se efectuează la dispoziţia Preşedintelui Asociatiei şi a contabilului-şef.
 
IX. EVIDENŢA CONTABILĂ Şl GESTIUNEA FINANCIARĂ
 
9.1. Asociaţia efectuează evidenţa contabilă şi întocmeşte rapoarte financiare, statistice şi de . specialitate în modul prevăzut de lege şi de regulamentele sale.
9.2. Anul de gestiune financiară a Asociaţiei este stabilit de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, cu excepţia primului an de activitate, care începe din data înregistrării de stat a Asociaţiei şi se termină la 31 decembrie.
9.3. Raportul financiar anual al Asociaţiei trebuie să fie verificat şi confirmat prin raportul Cenzorului.
9.4. Consiliul Asociaţiei nu este în drept să aprobe raportul anual al organului executiv, iar Adunarea generală a membrilor Asociaţiei - raportul Consiliului Asociaţiei, dacă acestea sînt prezentate fără raportul financiar anual al Asociaţiei şi deciziei cenzorului.
9.5. Principalele prevederi ale actelor de control şi ale deciziilor organelor de stat, care au exercitat controlul asupra activităţii Asociaţiei vor fi aduse la cunoştinţa Adunării generale a membrilor Asociaţiei de către Consiliul Asociaţiei.
9.6. Asociaţia şi persoanele ei oficiale răspund potrivit legii, pentru neglijenţă în efectuarea evidenţei contabile şi întocmirea rapoartelor financiare şi de alta natură, pentru prezentarea acestora cu întârziere autorităţilor publice competente.
 
X. TEMEIURILE SI PROCEDURA DE MODIFICARE A TIPULUI ASOCIAŢIEI, DE REORGANIZARE SAU LICHIDARE A ACESTEIA
 
10.1 Reorganizarea Asociaţiei se efectuează în modul stabilit de lege. Reorganizarea Asociaţiei se înfăptuieşte în baza hotărârii Adunării generale a membrilor Asociaţiei, în care se prevede modul şi termenii de reorganizare.
10.2. Asociaţia se lichidează în următoarele temeiuri: • conform hotărârii Adunării generale a Asociaţiei, • la reducerea componenţei membrilor Asociaţiei până la un membru; • conform hotărârii instanţei judecătoreşti competente; • în alte temeiuri prevăzute de lege.
10.3. Lichidarea Asociaţiei se efectuează de către comisia de lichidare, căreia i se transmit toate împuternicirile privind conducerea activităţii curente a Asociaţiei.
10.4. În cazul lichidării Asociaţiei în conformitate cu hotărârea Adunării generale a membrilor Asociaţiei, aceasta din urma va alege din rândul membrilor Asociaţiei comisia de lichidare din cel puţin trei persoane şi va determina sediul ei, modul şi termenul de lichidare a Asociaţiei.
10.5. În cazul încetării activităţii Asociaţiei conform deciziei instanţei judecătoreşti, componenţa comisiei de lichidare, modul, termenele şi alte condiţii de activitate a ei vor fi determinate de această instanţa.
10.6. Din momentul desemnării comisiei de lichidare la aceasta trec împuternicirile de administrare a Asociaţiei. Comisia de lichidare efectuiază evaluarea patrimoniului disponibil al Asociaţiei, depistează debitorii şi creditorii ei, ia măsuri în vederea efectuării decontărilor reciproce cu ei, achitării datoriilor Asociaţiei faţă de terţe persoane, elaborează bilanţul de lichidare, îl prezintă adunării generale a membrilor Asociaţiei.
10.7. La lichidarea Asociaţiei avutul, rămas după achitarea datoriilor se repartizează de comisia de lichidare membrilor Asociaţiei conform hotărârii Adunării generale.
10.8 Lichidarea Asociaţiei se consideră încheiată, iar Asociaţia îşi încetează activitatea din ziua introducerii în Registrul de stat a înscrierii corespunzătoare.
10.9 Întreprinderea, la decizia Adunării generale, poate să îşi suspende temporar activitatea, pe o perioadă, care să nu depăşească doi ani, în cazul în care nu are datorii faţă de bugetul public naţional, precum şi faţă de alţi creditori.
10.10 Pe perioada suspendării activităţii întreprinderii este interzisă desfăşurarea oricăror activităţi de întreprinzător.
 
XI. DISPOZIŢII FINALE
 
11.1. Prezentul statut este întocmit în 2 exemplare, fiecare dintre ele având aceeaşi putere juridică. Anexele la Statut sunt părţi componente ale lui.
11.2. Prezentul statut întră în vigoare din ziua înregistrării lui în Camera Înregistrării de Stat.
11.3. Litigiile parvenite în timpul activităţii Asociaţiei şi/sau reorganizării şi lichidării ei se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente la locul înregistrării reclamatului.

  
Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti