Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Regulamentul Intern
Regulament de Organizare si Functionare al ABV Moldova
 
I. DISPOZITII GENERALE.
 
Asociatia Brokerilor Vamali din Republica Moldova functioneaza in baza Statutului, adoptat intr-o prima forma de Adunarea Membrilor Fondatori din 18 aprilie 2006 si modificat si aprobat in redactie noua de Adunarea Generala din 18 iulie 2008, precum si in conformitate cu legislatia in vigoare, referitor la organizatiile neguvernamentale din Republica Moldova. 

Regulamentul intern al asociatiei (in continuare Regulament) contine modalitatile concrete de actiune pentru infaptuirea scopului si obiectivelor asociatiei precum si conditiile si regulile necesare pentru respectarea prevederilor Statututlui si celorlalte documente, ce tin de activitatea asociatiei. 

In acest sens, prezentul Regulament normeaza activitatea organelor de conducere si a fiecarui membru al asociatiei.
 
II. MEMBRII ASOCIATIEI.
 
Drepturile si obligatiile membrilor Asociatiei, sunt reglementate prin Statutul Asociatiei Asociatiei Brokerilor Vamali din RM art.VI p.4.9-4.12.

Primirea noilor membri:
·                       Intreprinderea, care intentioneaza sa devina membru al Asociatiei, inainteaza catre Consiliul de Admnistrare al Asociatiei o cerere despre intentia de a fi membru al Asociatiei.
·                       Consiliul de Administrare examineaza cererile si pachetele de documente parvenite in timp de 30 de zile si admite sau respinge cererea solicitantului in calitate de membru al asociatiei prin vot deschis.
·                       Daca decizia este favorabila, din acest moment candidatul devine membru al Asociatiei.
·                       In termen de 3 zile de la decizia Consiliului de Admnistrare, serviciul administrativ-financiar informeaza candidatul asupra hotaririi luate.
·                       Cu acest prilej, in termen de 30 de zile, noul membru achita taxa de inscriere si cotizatia anuala pe anul in curs.
·                       Serviciul informatii si programe pune la dispozitia noului membru legitimatia ABV Moldova si parola pentru sectiunea rezervata membrilor de pe site, unde acesta va gasi informatie cu destinatie exclusiva membrilor Asociatiei.
·                       Decizia Consiliului de Administrare se aproba definitiv la urmatoarea Adunare Generala.
Conform Statutului membrii asociatiei se clasifica:
·                       membri plenipotentiari (cu drepturi depline) cu dreptul de vot, si
·                       membri asociati cu dreptul de vot consultativ.
 
·                       Membrii asociati pot sa obtina statut de membru plenipotentiar, pe parcursul unui an de la momentul inscrierii in Asociatie.
·                       Solicitantul statutului de membru plenipotentiar depune o cerere in scris catre Consiliul de Administrare al asociatiei.
·                       Consiliul de Administrare examineaza cererea inaintata in termen maxim de 30 de zile si admite sau respinge cererea prin vot deschis, in prezenta obligatorie a candidatului respectiv.
·                       Decizia de acceptare a noului membru va fi adusa ulterior la cunostinta Adunarii Generale.
Orice membru al asociatiei trebuie sa informeze Consiliul de Administrare, precum si pe toti membrii Asociatiei cu privire la actiunile la care a reprezentat ABV Moldova si la relatiile stabilite in numele acesteia; in acest scop vor fi folosite pagina web a Asociatiei, precum si informarea verbala in cadrul Adunarii Generale.
 
III. ORGANELE de CONDUCERE.
 
Organele de conducere a Asociatiei (conform Art.VI p.6.1 din Statutul asociatiei) sunt:
·                       Adunarea generala,
·                       Consiliul de Administrare,
·                       Comisia de cenzori,
·                       Presedintele asociatiei.
Adunarea Generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor, avind drept de control permanent asupra Consiliului de Administrare, Comisiei de cenzori si Presedintelui asociatei. Adunarea Generala isi indeplineste atributiile sale in conformitate cu Statutul asociatiei art.VI p. 6.2-6.11.

Conform Art. VI p.6.12-6.22, Consiliul de Administrare este organul, care asigura punerea in exercitiu a hotaririlor Adunarii Generale, cu putere de decizie deplina intre doua adunari Generale.

Membrii Consiliului de Administratie nu sint remunerati pentru activitatile depuse, dar au dreptul la o compensatie pentru cheltuielile facute si timpul ocupat in exercitarea functiei lor. 

Conform Art.VII p. 7.1 -7.7. din Statut, Cenzorul este organ al Asociatiei, care se alege de catre Adunarea Generala pe termen de 5 ani si asigura controlul financiar intern si modul in care este administrat patrimoniul asociatiei. Urmareste respectarea legalitatii in adoptarea deciziilor si in desfasurarea tuturor activitatilor economico-financiare ale Asociatiei. 

Cenzorul prezinta anual, in sedintele ordinare aleAdunarii Generale, un raport asupra activitatilor administrative si economico-financiare si cu privire la administrarea patrimoniului Asociatiei. 

Cenzorul indeplineste orice alte atributii prevazute de Statut sau stabilite de Adunarea Generala.

Presedintele isi executa atributiile in conformitate cu Statutul asociatiei art. VI p.6.23-6.30 si,
·                       reprezinta Asociatia in relatiile cu terte persoane si cu autoritatile avind drept de semnatura;
·                       conduce sedintele Consiliului de Administrare, precum si Adunarile Generale ale Asociatiei,
·                       initiaza programe, proiecte si alte manifestari in concordanta cu scopul asociatiei,
·                       ia decizii in baza hotaririlor Adunarii Generale si a Consiliului de Administrare.
Presedintele este remunerat in conformitate cu Statele de personal. 

Mandatul Presedintelui este acelasi cu mandatul Consiliului de Administrare si conform Statutului are termenul de 5 ani.

La propunerea Presedintelui, Consiliul de Administrare alege vicepresedintele asociatiei. 

Vicepresedintele are urmatoarele urmatoarele atributii:
·                       inlocuieste presedintele, in cazul in care acesta este impiedicat de orice inprejurare de asi exercita atributiile,
·                       este responsabil de stabilirea si mentinerea relatiilor cu membrii asociatiei, cit si cu mediul brokerilor vamali, din tara si din strainatate,
·                       este responsabil de organizarea de cursuri a specialistilor in domeniul vamuirii si scimburi de experienta din cadrul asociatiei,
·                       este responsabil de organizarea altor activitati (prestari servicii) realizate in cadrul asociatiei.
 
IV. Realizarea obiectivelor Asociatiei
 
Pentru realizarea obiectivelor Asociatia se organizeaza urmatoarele servicii:
·                       Serviciul administrativ-financiar
·                       Serviciul analiza a legislatiei si consultatii
·                       Serviciul informatii si programe
Retribuirea personalului asociatiei se aproba de Consiliul de Administrare si se face in limita fondurilor alocate prin bugetul asociatiei intarit de Adunarea Generala.

Serviciului administrativ-financiar

Contabilul-sef are urmatoarele functii:
·                       raspunde de intreaga activitate financiara a asociatiei,
·                       raspunde de respectarea legislatiei in ce priveste activitatea financiara a asociatiei,
·                       indeplineste alte atributii din domeniul financiar-contabil,
·                       elaboreaza proiectul Planului de venituri si cheltuieli;
·                       prezinta trimestrial, in sedintele ordinare ale Consiliului de Administrare, o sinteza a activitatii de administrare a patrimoniului, si mijloacelor banesti din contul asociatiei.
Specialist coordonator:
·                       pregateste documentele pentru sedintele Adunarii Generale, ale Consiliului de Administrare;
·                       convoaca si organizeaza in conditii optime sedintele Adunarii Generale;
·                       convoaca si organizeaza sedintele Consiliului de Administrare; in cazul reprogramarii unei sedinte informeaza membrii Consiliului in legatura cu reprogramarea;
·                       tine evidenta participarii membrilor Asociatiei la sedintele la care au fost convocati;
·                       tine evidenta indeplinirii deciziilor Adunarii Generale si ale Consiliului de Administrare;
·                       primeste cererile solicitantilor in calitate de membri ai asociatiei si pregateste dosarele pentru admiterea noilor membri, precum si aduce la cunostinta decizia Consiliului cu privire la solicitarea acestora;
·                       actualizeaza permanent listele cu membrii Asociatiei.
Specialist:
·                       asigura organizarea locurilor de munca pentru angajatii asociatiei si intretinerea acestora in conditii bune,
·                       organizeaza, conform legislatiei in vigoare, concursurile pentru angajarea personalului retribuit al asociatiei;
·                       pregateste dosare si alte documente de participare la licitatii,
·                       asigura aprovizionarea cu mijloace tehnice si alte materiale necesare in activitatea asociatiei.
Serviciul analiza a legislatiei si consultatii

Specialist coordonator indeplineste urmatoarele functii:
·                       elaborarea documentelor juridice, directive, indicatii, ordine, contracte, acorduri statute si regulamente, ce tin de activitatea juridica a intreprinderii;
·                       este la curent cu legislatia din domeniul vamal si alte legi, si informeaza toti membrii asociatiei despre schimbari sau oportunitati legislative importante, care se refera la genul de activitate practicat;
·                       reprezentarea intereselor membrilor asociatiei in instantele de judecata (serviciile se presteaza contra plata);
·                       acorda consultanta in probleme juridice,
·                       efectuiaza expertiza juridica a documentelor si a situatiilor litigioase.
Serviciul informatii si programe

Specialist coordonator indeplineste urmatoarele functii:
·                       este responsabil de pajina WEB a asociatiei, (actualizarea informatiei din site);
·                       este responsabil de pregatirea informatiei pe suport magnetic pentru cursurile de specialisti in domeniul vamuirii,
·                       administreaza pe pagina WEB a asociatiei o sectiune cu acces limitat pentru utilizarea unor informatii confidentiale de catre membrii asociatiei detinatori ai parolei de acces,
·                       organizeaza pe pagina WEB promovarea activitatii Asociatiei si a membrilor sai.
 
V. PATRIMONIU
 
Conform Art. VIII p. 8.1 din Statut, patrimoniul ABV Moldova se constituie din:
·                       cotizatiile anuale si speciale ale membrilor Asociatiei;
·                       taxele de inscriere ale membrilor Asociatiei;
·                       sponsorizari de la persoanele fizice si juridice;
·                       alte surse de la prestarea serviciilor, neinterzise de legislatia Republicii Moldova.
Marimea taxei de inscriere si cotizatiilor de membru se stabilesc in fiecare an de catre Adunarea Generala a asociatiei.

Taxa de inscriere pentru anul 2008 echivaleaza cu o 1000 lei. Cotizatia anuala se stabileste in lei, avind marimea de 5000 lei pentru membrii plenipotentiari si 3000 lei pentru membrii asociati. Cotizatia anuala va fi achitata integral, pina la 31martie a fiecarui an.
 
VI. DISPOZITII FINALE
 
Membrii asociatiei se angajeaza in a respecta cele mai inalte standarde etice si legale in realizarea scopului propus. 

Asociatia va combate in activitatea membrilor sai urmatoarele categorii de fapte:
·                       practicile neloiale in raporturile juridice incheiate cu partenerii de afaceri,
·                       prezentarea eronata a unor fapte sau informatiilor la incheierea tranzactiilor,
·                       darea sau acceptarea de foloase necuvenite in relatii de serviciu.
Asociatia va exclude din rindurile sale membrii care isi vor permite:
·                       actiuni, declaratii si atitudini, care contravin prevederilor continute in Statut si regulamentul intern al ABV Moldova,
·                       actiuni, declaratii si atitudini, care afecteaza grav imaginea publica a Asociatiei;
·                       incalcarea flagranta a normelor eticii profesionale adoptate de Asociatie;
·                       practicarea unei activitati incompatibile cu scopurile ABV Moldova;
·                       manifestarea unui dezinteres constant, timp de cel putin un an, pentru activitatea Asociatiei;
·                       eludarea sistematica, timp de cel putin un an, a obligatiilor ce decurg din statutul de membru al ABV Moldova.
Prevederile prezentului Regulament se aplica si sunt opozabile tuturor membrilor si angajatilor asociatiei, cit si oricarei persoane, care deruleaza o activitate in indeplinirea obligatiilor contractuale asumate fata de asociatie.

Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotarirea majoritatii membrilor Asociatiei.

Prezentul Regulament este incheiat pe un timp nedeterminat, dar nu mai putin de 3 ani si intra in vigoare din ziua aprobarii de catre Consiliul de Administrare.

  
Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti