Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
ORDIN Nr.276-O din 24.10.2002

                    DEPARTAMENTUL CONTROLULUI VAMAL

            Ordin cu privire la perfectarea actelor vamale
          la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacţiile
                          economice externe
 
                       Nr.276-O din 24.10.2002
 
      Monitorul Oficial al R.Moldova nr.162-165/384 din 06.12.2002
 
                                * * *
 
    APROBAT                                         ÎNREGISTRAT
    Departamentul Vamal                     Ministerul Justiţiei
    al Republicii Moldova                   al Republicii Moldova
    Director general                        Ministrul justiţiei
    _______________N.Vîlcu                  ______________I.Morei
    nr. 276-O din 24.10.02.                 nr. 303 din 20.11.02.
 
    În conformitate cu prevederile articolelor 145, 174, 178 şi 179 ale
Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000, în
0scopul sporirii nivelului controlului documentar şi excluderii 
cazurilor
de falsificare a actelor prezentate organelor vamale de către agenţii
economici, -
                                ORDON:
    1. La vămuirea   mărfurilor provenite din tranzacţiile economice
externe, organele vamale vor accepta spre perfectare declaraţiile vamale
cu condiţia prezentării de către agenţi economici a următoarelor acte în
original (reieşind din particularităţile tranzacţiei şi regimului vamal
solicitat):
    a) contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile;
    b) documentele de transport (actele oficiale ce însoţesc încărcătura
şi conţin informaţia despre condiţiile şi caracterul deplasării, precum
şi trăsăturile caracteristice de bază ale mărfurilor transportate):
    - la transportarea cu transportul aerian - scrisoarea de trăsură
(fraht) prevăzută de Convenţia privind unificarea unor reguli referitor
la transporturile internaţionale aeriene (or.Varşovia, 12.10.29.);
    - la deplasarea cu transportul auto:
    scrisoarea de   trăsură   internaţională prevăzută   de   Convenţia
internaţională cu privire la contractul de transport al încărcăturilor
pe calea auto (or.Jeneva, 12.05.56.);
    carnetul TIR prevăzut de Convenţia internaţională cu privire la
transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR
(or.Geneva, 14.11.75.);
    - la deplasarea cu transportul feroviar - scrisoarea de trăsură
prevăzută de Acordul internaţional privind transportul internaţional de
mărfuri pe calea ferată (intrat în vigoare la 01.11.51.);
    - la deplasarea mărfurilor cu mijloacele de transport naval -
conosamentul prevăzut de Convenţia ONU cu privire la transportul maritim
al încărcăturilor (or.Gamburg, 1978);
    c) documentele comerciale (acte oficiale ce conţin informaţia despre
costul mărfurilor deplasate (specificarea lor). În calitate de acte
comerciale pot fi folosite facturi comerciale, pro-formele acestora,
precum şi alte documente folosite în comerţul exterior);
    d) licenţe;
    e) autorizaţii;
    f) certificate de conformitate;
    g) certificate de origine;
    h) declaraţiile de repatriere;
    i) actele de expertiză;
    j) actele de constituire ale agentului economic (certificatul de
înregistrare, statutul /decizia de fondare/, contractul de constituire,
certificatul   de atribuire al codului statistic, certificatul   de
atribuire a codului fiscal, certificatul de înregistrare ca plătitor al
TVA, actele /ordinele, procesele-verbale etc./ cu privire la numirea în
funcţie a conducătorului întreprinderii şi a contabilului şef);
    k) certificatele ce confirmă conturile bancare;
    l) actele eliberate   de agenţi economici, ce confirmă mostrele
ştampilelor acestora;
    m) actele eliberate   de agenţi economici, ce confirmă mostrele
semnăturilor   persoanelor ce au dreptul de a activa din   numele
întreprinderii fără împuterniciri suplimentare;
    n) demersurile agenţilor economici;
    o) actele traduse de către persoanele juridice autorizate;
    p) procura eliberată persoanei care va efectua declararea mărfurilor
la organele vamale din numele agentului economic;
    q) actele de identitate (paşaportul sau buletinul de identitate) ale
persoanei care va efectua declararea mărfurilor la organele vamale din
numele agentului economic;
    r) alte acte necesare în scopuri vamale.
    2. După finisarea procedurii de vămuire a mărfurilor, în dosarele
agenţilor economici se vor acumula următoarele:
 
                         2.1 Acte în original
    a) declaraţia vamală (exemplarul nr.3);
 [Alin.a) în redacţia Ordinului Depart.Vamal nr.58-O din 06.03.03]
 
    b) certificatul de origine;
    c) actele de expertiză;
    d) declaraţia de repatriere;
    e) actul eliberat   de   agentul economic ce   confirmă   mostrele
ştampilelor acestuia;
    f) actul eliberat   de   agentul economic ce   confirmă   mostrele
semnăturilor   persoanelor ce au dreptul de a activa din   numele
întreprinderii fără împuterniciri corespunzătoare;
    g) certificatele ce confirmă conturile bancare;
    h) actele traduse de către persoanele juridice autorizate;
    i) procura eliberată persoanei care a efectuat declararea mărfurilor
la organele vamale din numele agentului economic;
    j) alte acte necesare în scopuri vamale.
    Actele stipulate în alineatele <e>, <f> şi <g> se vor prezenta
biroului vamal respectiv numai la perfectarea primei tranzacţii a
agentului economic (cu excepţia cazurilor survenirii modificărilor în
aceste acte).
 [Subpct.2.2 exclus prin Ordinul Depart.Vamal nr.58-O din 06.03.03]
 [celelalte renumerotate]
 
        2.2 Copiile actelor autentificate de agentul economic
    a) contractele;
    b) licenţele;
    c) autorizaţiile;
    d) certificatele de conformitate;
    e) actele de constituire ale agentului economic (certificatul de
înregistrare, statutul/ decizia de fondare, contractul de constituire,
certificatul de atribuire a codului statistic, certificatul de atribuire
a codului fiscal, certificatul de înregistrare ca plătitor al TVA,
actele/ordinele, procesele verbale etc.) cu privire la numirea în
funcţie a conducătorului întreprinderii şi a contabilului-şef);
    f) documentele de transport (cu excepţia carnetului TIR şi voletelor
acestuia);
    g) documentele comerciale;
    h) actele de identitate (paşaportul sau buletinul de identitate) ale
persoanei care a efectuat declararea mărfurilor la organele vamale în
numele agentului economic;
    i) paşaportul tehnic al mijlocului de transport care transportă
mărfurile, precum şi permisul de conducere al şoferului.
    Actele stipulate în subpunctul 2.2 din prezentul Ordin vor fi
autentificate   şi de colaboratorii secţiei (sectorului) tranzacţii
economice externe ce au perfectat declaraţia vamală. La declararea
mărfurilor   în regimul vamal tranzit actele nominalizate se   vor
autentifica de transportator.
 [Subpct.2.2 în redacţia Ordinului Depart.Vamal nr.58-O din 06.03.03]
 
    3. Actele de constituire ale agentului economic se vor prezenta la
biroul vamal respectiv numai la perfectarea primei tranzacţii (cu
excepţia cazurilor survenirii modificărilor în aceste acte).
    4. La solicitarea agentului economic, organele vamale vor anexa la
dosarul întreprinderii actele în original stipulate în subpunctul 2.2
din prezentul Ordin, cu excepţia actelor stipulate în alineatele "h" şi
"i" ale subpunctului 2.2.
 [Pct.4 în redacţia Ordinului Depart.Vamal nr.58-O din 06.03.03]
 
    5. Actele stipulate în punctul 2 din prezentul Ordin vor fi cusute
şi sigilate după fiecare operaţiune de declarare de către colaboratorii
secţiei (sectorului) tranzacţii economice externe ce au perfectat
declaraţia vamală.
    6. În cazul în care unul şi acelaşi act necesită a fi prezentat la
perfectarea diferitor declaraţii vamale, acesta se va anexa numai la
prima declaraţie vamală perfectată în baza acestor acte.
    7. Dosarul agentului economic va conţine cuprinsul tuturor actelor
anexate conform modelului stabilit în Anexa nr.1 la prezentul Ordin.
    8. Fiecare act   anexat la dosar va fi numerotat de   persoana
responsabilă din secţia (sector) informaţională şi statistică, totodată
efectuînd înscrierea actelor anexate în lista dosarului agentului
economic, aplicînd semnătura şi data.
    9. Prevederile subpunctului 2.1 şi alineatelor "a" - "e" ale
subpunctului 2.2 din prezentul Ordin nu se vor aplica la declararea
mărfurilor în regimul vamal tranzit (cu excepţia cazurilor plasării
mărfurilor   (specifice (deşeuri, armament etc.)) în regimul vamal
tranzit).
 [Pct.9 în redacţia Ordinului Depart.Vamal nr.58-O din 06.03.03]
 
    10. Răspunderea pentru îndeplinirea prevederilor prezentului Ordin o
preiau şefii birourilor vamale.
    11. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării lui în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
    Directorul general
    al Departamentului Vamal                            Nicolae VÎLCU
 
    Chişinău, 24 octombrie 2002.
    Nr. 276-O.
 
                                                Anexa nr.1
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.|    Denumirea actului     | Nr. / data | Semnătura |   Data
----|--------------------------|--------------|-----------|------------
----|--------------------------|--------------|-----------|------------
----|--------------------------|--------------|-----------|------------
-----------------------------------------------------------------------


Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti