Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
ORDIN nr.185-o din 25.05.2006

 SERVICIUL VAMAL

 
O R D I N
referitor la aprobarea Normelor de utilizare a declaraţiei sumare
 
 nr.185-o  din  25.05.2006
 
Monitorul Oficial nr. 116-119/409 din 28.07.2006
 
* * *
«Aprobat»
Director General
al Serviciului Vamal
al Republicii Moldova
Feodosia FURCULIŢA________________
Nr.185-o din 25 mai 2006
«Înregistrat»
Ministrul Justiţiei
al Republicii Moldova
 
Victoria IFTODI_________________
Nr.451 din 16 iunie 2006
 
În scopul executării prevederilor art.154 al Codului vamal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.1149-XV din 20.07.2000, precum şi în scopul ridicării eficacităţii efectuării controlului vamal şi perfectării actelor vamale pentru mărfurile introduse pe teritoriul Republicii Moldova,
O R D O N :
1. De a aproba Normele de utilizare a declaraţiei sumare (conform anexei nr.1).
2. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei Administrarea Regimurilor şi Procedurilor Vamale (dl V.Melnic) şi Direcţia Tehnologii Informaţionale şi Statistica Vamală (dl G.Varaniţa).
 
 
 Anexa nr.1
la ordinul Serviciului Vamal
nr.185-o din 25 mai 2006
NORME
de utilizare a declaraţiei sumare
 
 I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Declaraţia sumară este o declaraţie vamală care se completează şi se depune organului vamal la plasarea mărfurilor în depozit provizoriu şi prin care se garantează plata drepturilor de import sau altor plăţi legale de către declarant (sau brokerul vamal care depune declaraţia în numele acestuia).
2. Declaraţia sumară trebuie să fie întocmită în scris în limba de stat cu respectarea formei stabilite de anexa nr.1 la prezentele Norme.
3. La momentul depunerii, declaraţia sumară nu trebuie sa comporte nici o adăugire sau ştersătură. Existenţa acestora conduce la respingerea documentului şi la necesitatea depunerii unei noi declaraţii sumare.
4. Autenticitatea declaraţiei este conferită de semnătura şi ştampila declarantului sau a brokerului vamal.
 I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Declaraţia sumară este o declaraţie vamală care se completează şi se depune organului vamal la plasarea mărfurilor în depozit provizoriu şi prin care se garantează plata drepturilor de import sau altor plăţi legale de către declarant (sau brokerul vamal care depune declaraţia în numele acestuia).
2. Declaraţia sumară trebuie să fie întocmită în scris în limba de stat cu respectarea formei stabilite de anexa nr.1 la prezentele Norme.
3. La momentul depunerii, declaraţia sumară nu trebuie sa comporte nici o adăugire sau ştersătură. Existenţa acestora conduce la respingerea documentului şi la necesitatea depunerii unei noi declaraţii sumare.
4. Autenticitatea declaraţiei este conferită de semnătura şi ştampila declarantului sau a brokerului vamal.
 I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Declaraţia sumară este o declaraţie vamală care se completează şi se depune organului vamal la plasarea mărfurilor în depozit provizoriu şi prin care se garantează plata drepturilor de import sau altor plăţi legale de către declarant (sau brokerul vamal care depune declaraţia în numele acestuia).
2. Declaraţia sumară trebuie să fie întocmită în scris în limba de stat cu respectarea formei stabilite de anexa nr.1 la prezentele Norme.
3. La momentul depunerii, declaraţia sumară nu trebuie sa comporte nici o adăugire sau ştersătură. Existenţa acestora conduce la respingerea documentului şi la necesitatea depunerii unei noi declaraţii sumare.
4. Autenticitatea declaraţiei este conferită de semnătura şi ştampila declarantului sau a brokerului vamal.
 I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Declaraţia sumară este o declaraţie vamală care se completează şi se depune organului vamal la plasarea mărfurilor în depozit provizoriu şi prin care se garantează plata drepturilor de import sau altor plăţi legale de către declarant (sau brokerul vamal care depune declaraţia în numele acestuia).
2. Declaraţia sumară trebuie să fie întocmită în scris în limba de stat cu respectarea formei stabilite de anexa nr.1 la prezentele Norme.
3. La momentul depunerii, declaraţia sumară nu trebuie sa comporte nici o adăugire sau ştersătură. Existenţa acestora conduce la respingerea documentului şi la necesitatea depunerii unei noi declaraţii sumare.
4. Autenticitatea declaraţiei este conferită de semnătura şi ştampila declarantului sau a brokerului vamal.
 I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Declaraţia sumară este o declaraţie vamală care se completează şi se depune organului vamal la plasarea mărfurilor în depozit provizoriu şi prin care se garantează plata drepturilor de import sau altor plăţi legale de către declarant (sau brokerul vamal care depune declaraţia în numele acestuia).
2. Declaraţia sumară trebuie să fie întocmită în scris în limba de stat cu respectarea formei stabilite de anexa nr.1 la prezentele Norme.
3. La momentul depunerii, declaraţia sumară nu trebuie sa comporte nici o adăugire sau ştersătură. Existenţa acestora conduce la respingerea documentului şi la necesitatea depunerii unei noi declaraţii sumare.
4. Autenticitatea declaraţiei este conferită de semnătura şi ştampila declarantului sau a brokerului vamal.
 I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Declaraţia sumară este o declaraţie vamală care se completează şi se depune organului vamal la plasarea mărfurilor în depozit provizoriu şi prin care se garantează plata drepturilor de import sau altor plăţi legale de către declarant (sau brokerul vamal care depune declaraţia în numele acestuia).
2. Declaraţia sumară trebuie să fie întocmită în scris în limba de stat cu respectarea formei stabilite de anexa nr.1 la prezentele Norme.
3. La momentul depunerii, declaraţia sumară nu trebuie sa comporte nici o adăugire sau ştersătură. Existenţa acestora conduce la respingerea documentului şi la necesitatea depunerii unei noi declaraţii sumare.
4. Autenticitatea declaraţiei este conferită de semnătura şi ştampila declarantului sau a brokerului vamal.
 I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Declaraţia sumară este o declaraţie vamală care se completează şi se depune organului vamal la plasarea mărfurilor în depozit provizoriu şi prin care se garantează plata drepturilor de import sau altor plăţi legale de către declarant (sau brokerul vamal care depune declaraţia în numele acestuia).
2. Declaraţia sumară trebuie să fie întocmită în scris în limba de stat cu respectarea formei stabilite de anexa nr.1 la prezentele Norme.
3. La momentul depunerii, declaraţia sumară nu trebuie sa comporte nici o adăugire sau ştersătură. Existenţa acestora conduce la respingerea documentului şi la necesitatea depunerii unei noi declaraţii sumare.
4. Autenticitatea declaraţiei este conferită de semnătura şi ştampila declarantului sau a brokerului vamal.
 
II. DEPUNEREA DECLARAŢIEI SUMARE
5. Declaraţia sumară se întocmeşte într-un singur exemplar şi se depune numai la organul vamal unde, conform reglementărilor vamale, va avea loc operaţiunea de vămuire a mărfurilor.
6. Declaraţia sumară trebuie să conţină următoarele date:
- data depunerii declaraţiei sumare
- organul vamal la care va avea loc operaţiunea de vămuire a mărfurilor. Este necesar de indicat biroul vamal respectiv, iar în caz de plasare a mărfurilor în depozit provizoriu pe lîngă un post vamal, se indică şi postul vamal respectiv.
- denumirea destinatarului. În caz dacă destinatarul este un agent economic înregistrat în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare, se va indica: denumirea completă a persoanei respective; codul de înregistrare al întreprinderii la organele statistice, codul fiscal sau IDNO. În caz dacă destinatarul este o persoană fizică se indică numele, prenumele, patronimicul, precum şi codul fiscal al acesteia.
- denumirea expeditorului. În caz dacă expeditorul este un agent economic înregistrat în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare, se va indica: denumirea completă a persoanei respective; codul de înregistrare al întreprinderii la organele statistice, codul fiscal sau IDNO. În caz dacă expeditorul este o persoană fizică se indică numele, prenumele, patronimicul precum şi codul fiscal al acesteia. În rubrica “Expeditor” este necesar de indicat ţara de expediere a mărfurilor.
- descrierea mărfurilor. Se indică clasificarea mărfurilor conform Nomenclatorului Mărfurilor (la nivelul cel puţin a primelor patru cifre); cantitatea şi unitatea de măsură descrisă în documentele comerciale; valoarea facturată indicată în documentele comerciale ce însoţesc mărfurile respective (invoice, proforma etc.); cuantumul drepturilor de import estimate care se apreciază:
a) pe baza clasificării tarifare a mărfurilor pentru care sînt stabilite cele mai înalte tarife de import pentru grupul respectiv de mărfuri (la nivelul primelor patru cifre, conform Nomenclatorului de Mărfuri); sau
b) la iniţiativa agentului economic, conform poziţiilor tarifare stabilite nemijlocit pentru fiecare categorie de marfă indicată în declaraţia sumară.
- adresa depozitului provizoriu. Se indică locul aflării mărfurilor plasate în depozit provizoriu.
- garanţia utilizată pentru plasarea mărfurilor în depozitul provizoriu. Pot fi utilizate următoarele garanţii: garanţia bancară, garanţia financiară a brokerului vamal, garanţia declarantului. În cazul utilizării garanţiei bancare, în rubrica “Garanţie financiară” se indică numărul, data şi instituţia care a eliberat actul de garanţie cu anexarea copiei actului respectiv. În cazul utilizării garanţiei financiare a brokerului vamal, în rubrica “Garanţie financiară” se aplică semnătura persoanei cu funcţii de răspundere a brokerului vamal şi ştampila acestuia. În cazul achitării efective a drepturilor de import, în rubrica “Garanţie financiară” se indică numărul dispoziţiei de plată cu anexarea dispoziţiei de plată respective, precum şi rechizitele confirmării trezoreriale.
- valabilitatea declaraţiei sumare. Se indică termenul în care mărfurile plasate în depozit provizoriu vor fi plasate într-o destinaţie.
7. Brokerul vamal sau declarantul este obligat să depună declaraţia sumară în modul şi condiţiile stabilite, pentru a asigura acceptarea acesteia în aceeaşi zi de către organele vamale.
 
III. ACCEPTAREA DECLARAŢIEI SUMARE
8. Declaraţia sumară este acceptată de organul vamal dacă sînt respectate condiţiile de completare şi de depunere a declaraţiei sumare, descrise la capitolul 2 al Normelor, precum şi cu anexarea copiilor documentelor de identificare a mărfurilor şi actelor de garanţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
9. Declaraţia sumară acceptată se înregistrează în “Registrul de evidenţă a declaraţiilor sumare” stabilit de anexa nr.2 la prezentele Norme.
Registrul de evidenţă a declaraţiilor sumare se numerotează, se coase şi se sigilează în modul stabilit.
10. În cazul acceptării declaraţiei sumare, organul vamal completează rubrica “Menţiunile organului vamal”, indicînd numărul de înregistrare şi data acceptării, precum şi aplicînd ştampila individuală.
11. Declaraţia sumară acceptată se păstrează de către organul vamal timp de 1 an de la data validării ei.
 
Anexa nr.1
la Normele de completare
a declaraţiei sumare
DECLARAŢIA VAMALĂ SUMARĂ
 
Data _________________________________________________________
Biroul (postul) vamal __________________________
 
Destinatar ______________________________________________
_______________________________________________________
cod fiscal / IDNO
Expeditor _______________________________________________
_______________________________________________________
ţara
Descrierea mărfurilor:
Clasificarea tarifară a mărfurilor
Denumirea mărfurilor
Cantitate
Unit. de măsură
Valoarea mărfurilor
Descrierea valutei
Cuantumul drepturilor de import estimate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total
 
 
Mărfurile indicate se află la depozitul provizoriu pe adresa ____________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________,
se indică adresa depozitului
care aparţine ________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________.
se indică deţinătorul şi codul depozitului
Garanţia financiară ___________________________________________________________________________________________.
 
Mărfurile indicate vor fi plasate într-o destinaţie aprobată de vamă pînă la data de ”___” _________ 20__
 
Declaraţia este depusă de către ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
denumirea şi codul de identificate a persoanei care a întocmit declaraţia
SEMNĂTURA
 
Menţiunile organului vamal
 
Nr. de referinţă _________________ din __________________  
 
Anexa nr.2
la Normele de completare
a declaraţiei sumare
 
Registrul de evidenţă a declaraţiei sumare
Nr. d/o
Nr. de referinţă a declaraţiei sumare
Data acceptării
Valabil pînă la
Destinatarul
Declarantul sau brokerul vamal
Denumirea mărfurilor
Suma garanţiei
Încetarea garanţiei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti