Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
ORDIN 58-O din 21.02.209

 O R D I N

referitor la clasificarea “clipselor din aluminiu folosite
la ambalarea salamurilor şi a caşcavalului”
 
nr. 58-O  din  21.02.2009
 
Monitorul Oficial nr.69-71/303 din 10.04.2009
 
* * *
În scopul clasificării uniforme a mărfurilor de acelaşi gen, eficientizării controlului vamal al mărfurilor ce traversează frontiera Republicii Moldova, identificarea lor în corespundere cu Nomenclatorul Mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1525 din 29.12.2007, cît şi în temeiul articolului nr.1412 al Codului Vamal al Republicii Moldova (nr.1149-XIV din 20.07.2000, Monitorul Oficial al Republicii Moldova ediţie specială din 01.01.2007),
ORDON:
1. A aproba normele metodologice privind clasificarea “clipselor din aluminiu folosite la ambalarea salamurilor şi a caşcavalului” (conform anexei).
2. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei Generale Fluxuri informaţionale şi statistică vamală (dl S. Beiu).
 
VICEDIRECTORUL GENERAL AL SERVICIULUI
VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA
Nicolae BĂTRÎNCEA

Chişinău, 21 februarie 2009.
 
Nr.58-O.
 
 
Anexă
la ordinul Serviciului Vamal
al Republicii Moldova
nr.58-O din 21 februarie 2009
 
NORME
metodologice privind clasificarea “clipselor din aluminiu
pentru ambalarea salamurilor şi a caşcavalului”
 
Prezenta metodologie a fost elaborată în baza “Notelor Explicative” la Sistemul Armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor elaborate de Organizaţia Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte.
Conform “Notelor Explicative” poziţia 7616 “alte produse din aluminiu” cuprinde toate articolele din aluminiu, altele decît cele cuprinse fie în poziţiile precedente ale acestui capitol, fie în capitolele 82 sau 83, fie chiar în celelalte părţi ale nomenclaturii. Reieşind din aceste propuneri, produsele din aluminiu care au o destinaţie predefinită la capitolele 82 şi 83 sînt exceptate de la poziţia 7616.
Clipsele (sub formă de agrafe) din aluminiu folosite pentru ermetizarea şi capsarea ambalajului salamurilor şi a caşcavalului (vezi desenele ataşate), cad sub incidenţa poziţiei 8309.
Poziţia tarifară 8309 ”Dopuri, capace, capsule pentru sticle, cepuri filetate, acoperitoare de cepuri, sigilii şi alte accesorii pentru ambalaje, din metale comune” cuprinde un ansamblu de articole din orice metal comun, asociate uneori cu alte materiale (materiale plastice, cauciuc, plută etc.), utilizate pentru înfundarea şi capsularea butoaielor, bidoanelor, flacoanelor, sticlelor sau a altor recipiente, precum şi pentru sigilarea lăzilor sau a altor ambalaje”.
În Nomenclator, se înţelege prin metale comune: fonta, fierul şi oţelul, cuprul, nichelul, aluminiul, plumbul, zincul, staniul, wolframul (tungstenul), molibdenul, tantalul, magneziul, cobaltul, bismutul, cadmiul, titanul, zirconiul, stibiul (antimoniul), manganul, beriliul, cromul, germaniul, vanadiul, galiul, hafniul (celţiul), indiul, niobiul, reniul şi taliul.
Reieşind din cele menţionate mai sus, clipsele din aluminiu folosite pentru capsularea învelişurilor tubulare a salamurilor şi a caşcavalului sînt clasificate la poziţia tarifară 8309 90 900 “...alte accesorii pentru ambalaje din metale comune”.
 __________
Serviciul Vamal
Ordin nr.58-O din 21.02.2009 referitor la clasificarea “clipselor din aluminiu folosite la ambalarea salamurilor şi a caşcavalului” //Monitorul Oficial 69-71/303, 10.04.2009Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti