Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
ORDIN nr. 56-O din 21.02.2008

 SERVICIUL VAMAL

 
O R D I N
cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute
peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice
şi a unor formulare tipizate
 
nr. 56-O  din  21.02.2008
 
Monitorul Oficial nr.74-75/211 din 11.04.2008
 
* * *
APROBAT
Directorul general
al Serviciului Vamal
al Republicii Moldova
Feodosia FURCULIŢA
nr.56-O din 21.02.2008
ÎNREGISTRAT
Ministrul justiţiei
al Republicii Moldova
 
Vitalie PÎRLOG
nr.564 din 24.03.2008
 
Întru executarea prevederilor art.116 al Codului vamal al Republicii Moldova (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), ale Legii nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 “Cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185, art.1416),
ORDON:
1. Se aprobă:
1) Regulamentul privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice (anexa nr.1);
2) Formularul tipizat DV-6 al declaraţiei vamale (anexa nr.2);
3) Norme de completare a declaraţiei vamale DV-6 (anexa nr.3);
4) Formularul tipizat TV-14 (anexa nr.4);
5) Norme de completare a formularului tipizat TV-14 (anexa nr.5);
6) Formularul tipizat TV-28 (anexa nr.6);
7) Formularul tipizat TV-20 (anexa nr.7);
8) Formularul tipizat TV-25 (anexa nr.8);
9) Formularul tipizat TV-26 (anexa nr.9);
10) Norme de completare a formularelor de strictă gestiune ale Serviciului Vamal (anexa nr.10).
2. Se permite utilizarea provizorie a formularelor tipizate TV-14, TV-20, TV-25, TV-26 şi TV-28 de model vechi pînă la utilizarea lor deplină.
3. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina direcţiei proceduri vamale.
 
  Anexa nr.1
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008
 
REGULAMENTUL
 privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală
a Republicii Moldova de către persoane fizice
 
I. CONTROLUL VAMAL
1. Bunurile trecute de către persoane fizice peste frontiera vamală a Republicii Moldova sînt supuse controlului vamal. Excepţiile de la această regulă sînt stabilite de legislaţia în vigoare.
2. În timpul efectuării controlului vamal se interzice pricinuirea daunelor nejustificate persoanei, precum şi bunurilor acesteia trecute peste frontiera vamală. Pentru efectuarea controlului vamal pot fi folosite mijloace tehnice de control, care nu prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, animalelor, plantelor şi care nu deteriorează obiectele supuse controlului.
3. Controlul vamal al bunurilor trecute de către persoane fizice peste frontiera vamală se efectuează de către colaboratorul vamal în atribuţia căruia intră exercitarea acestui control.
4. Controlul vamal al bunurilor trecute de către persoane fizice peste frontiera vamală începe cu stabilirea scopului trecerii acestor bunuri peste frontiera vamală a Republicii Moldova, luîndu-se ca bază paşapoartele, vizele şi alte documente de identitate ale persoanelor, documentele asupra bunurilor trecute peste frontiera vamală, precum şi lămuririle persoanelor.
5. Despre cazurile apariţiei situaţiilor de conflict în timpul efectuării controlului vamal al bunurilor trecute de către persoane fizice peste frontiera vamală a Republicii Moldova se întocmeşte un raport către şeful biroului vamal.
6. În timpul efectuării controlului vamal deschiderea şi împachetarea bagajelor care conţin bunuri se efectuează la indicaţia colaboratorului vamal de către persoanele ce traversează frontiera vamală a Republicii Moldova.
7. Controlul vamal al bunurilor trecute de către persoane fizice peste frontiera vamală se efectuează după sistemul coridorului ales, care la rîndul lui poate fi “roşu” sau “verde”.
Bunurile trecute prin coridorul “verde” se supun controlului vamal selectiv (după caz).
Bunurile şi mărfurile trecute prin coridorul “roşu” sînt supuse controlului vamal în mod obligatoriu.
În procesul efectuării controlului vamal trebuie să se excludă, după posibilitate, accesul persoanelor neautorizate la bunurile respective.
În timpul efectuării controlului vamal se folosesc, de regulă, forme de control suficiente pentru asigurarea respectării legislaţiei Republicii Moldova şi a acordurilor internaţionale la care aceasta este parte.
8. Controlul corporal, ca forma exclusivă a controlului vamal, se efectuează în strictă conformitate cu prevederile Codului vamal şi altor acte normative.
9. Instituţia vamală este în drept de a efectua controlul vamal repetat al bunurilor trecute peste frontiera vamală şi după punerea acestora în circulaţie liberă.
10. Persoanele fizice care trec bunuri peste frontiera vamală a Republicii Moldova sînt obligate:
1) să se oprească în locurile de control vamal, să intre şi să părăsească locul de control vamal numai cu autorizarea colaboratorului vamal;
2) să prezinte la cererea organului vamal bunurile transportate;
3) să prezinte organului vamal documentele şi informaţiile suplimentare necesare vămuirii;
4) să plătească obligaţiile vamale, în cazurile prevăzute de legislaţie;
5) să efectueze alte cerinţe legale ale autorităţilor vamale.
 
II. DECLARAREA VERBALĂ
11. Persoanele fizice care trec bunuri peste frontiera vamală a Republicii Moldova au dreptul de a declara verbal organului vamal următoarele bunuri:
1) obiecte de uz personal, precum şi mărfuri indicate în anexa la Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 “Cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1416), în continuare - Legea;
2) bunuri, introduse în ţară, altele decît cele prevăzute la alineatul 1), a căror valoare nu depăşeşte suma de 200 euro şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie;
3) mărfurile ce se scot din ţară a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 1000 euro şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie;
4) valorile valutare, specificate în art.31 alin.(1) lit.d) al Legii, bijuteriile din metale şi pietre preţioase în cantitate de pînă la 5 unităţi (indiferent de valoarea lor) cu condiţia că bijuteriile menţionate nu sînt omogene.
12. Pentru bunurile declarate verbal nu se cere prezentarea documentelor justificative, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
13. La cerinţa colaboratorului vamal persoana care trece bunuri în cantităţi mai mari decît cele prevăzute în cazurile nominalizate în punctele 11, 12 este obligată să depună declaraţie în scris.
 
III. DECLARAREA SCRISĂ
14. La cerinţa colaboratorului vamal sau la decizia persoanei, care trece bunuri peste frontiera vamală, acestea sînt declarate organului vamal în scris.
Sînt supuse obligatoriu declarării în scris:
1) valorile valutare specificate în art.31 alin.(2) al Legii;
2) armele, cartuşele, materialele explozive sau derivatele lor;
3) substanţele narcotice şi psihotrope;
4) obiectele de artă şi anticariat;
5) substanţele radioactive;
6) substanţele otrăvitoare, cu efect puternic;
7) obiecte ale florei şi faunei, părţile/derivatele lor sau produsele obţinute din ele;
8) mărfurile admise /scoase temporar;
9) mijloacele de transport (plasate în regimurile vamale de import, de admitere temporară sau de tranzit).
Bunurile introduse/scoase în/din Republica Moldova prin poşta internaţională sau drept bagaj neînsoţit se declară în scris conform modului stabilit.
15. Alegerea coridorului “roşu” de trecere înseamnă intenţia persoanei care trece bunuri peste frontiera vamală de a le declara în scris.
16. Declaraţia vamală se completează de către persoane fizice rezidente sau nerezidente, care au atins vîrsta de 16 ani. Depunerea declaraţiei vamale pentru bunurile persoanelor, care nu au atins această vîrstă, se efectuează de către persoanele care le însoţesc.
17. Declaraţia vamală trebuie să fie întocmită în limba de stat sau într-o altă limbă de circulaţie internaţională. Declaraţia vamală se întocmeşte într-un singur exemplar pe un formular tipizat (anexa nr.2).
Declaraţia vamală se completează cu respectarea instrucţiunilor de completare (anexa nr.3).
18. La introducerea bunurilor (inclusiv prin intermediul bagajelor neînsoţite) în teritoriul vamal al Republicii Moldova declaraţia vamală se depune organului vamal de frontieră.
 La scoaterea bunurilor (inclusiv prin intermediul bagajelor neînsoţite) din teritoriul vamal al Republicii Moldova persoanele fizice pot depune declaraţia vamală atît organului vamal din interiorul ţării (în orele de program), cît şi la organele vamale de frontieră.
19. Pentru ca o declaraţie vamală să fie acceptată aceasta trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
1) să fie întocmită conform cerinţelor indicate în p.17;
2) bunurile trebuie să fie prezentate pentru control organului vamal respectiv. Se consideră ca prezentate bunurile aflate în locul stabilit de organele vamale;
3) concomitent cu depunerea declaraţiei vamale sînt prezentate documentele necesare;
4) organul vamal trebuie să fie abilitat pentru efectuarea operaţiunii solicitate.
20. Acceptarea declaraţiei vamale se efectuează prin aplicarea ştampilei personale a colaboratorului vamal împuternicit.
21. La transportarea peste frontiera vamală a bunurilor sub destinaţiile vamale: admitere temporară, export temporar sau tranzit declaraţia validată de către colaboratorul vamal se eliberează persoanei fizice pentru trecerea liberă a acestora conform legislaţiei în vigoare.
22. Datele şi informaţiile, indicate în declaraţia vamală a persoanei fizice cu autorizarea organului vamal competent, pot fi rectificate şi completate.
Rectificările şi completările informaţiei ce se conţine în declaraţia vamală pot fi efectuate numai pînă la:
1) acceptarea declaraţiei vamale;
2) începutul controlului vamal al bunurilor şi persoanei fizice;
3) stabilirea de către autorităţile vamale a contravenţiei vamale sau altor încălcări ale regulilor vamale.
Rectificările se efectuează de declarant prin tăierea cu o linie a datelor greşite şi înscrierea datelor corecte. Completările se efectuează prin adăugirea informaţiilor necesare în declaraţia vamală. Orice rectificări, completări sau schimbări în declaraţia vamală sînt validate de către colaboratorul vamal prin aplicarea ştampilei personale în locul efectuării modificării sau completării.
 
IV. CALCULUL ŞI PLATA OBLIGAŢIILOR VAMALE
23. În cazul în care persoanele fizice declară bunuri pentru trecerea cărora legislaţia în vigoare prevede plata obligaţiilor vamale, organul vamal efectuează calculul şi verifică plata acestora.
Persoanele fizice care nu practică activitatea de întreprinzător plătesc obligaţiile vamale la momentul traversării frontierei vamale.
24. Calcularea obligaţiilor vamale şi perfectarea formularului tipizat TV-14 (anexa nr.4) se efectuează conform modului stabilit (anexa nr.5).
 
V. PARTICULARITĂŢILE CONTROLULUI ŞI DECLARĂRII
UNOR CATEGORII DE BUNURI ŞI MĂRFURI
25. Persoanele fizice au dreptul să treacă peste frontiera vamală bunurile limitate spre introducere/scoatere în/din teritoriul Republicii Moldova numai în modul şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. În cazul în care persoana fizică care trece frontiera vamală are asupra sa bunuri limitate spre trecere, acestea se predau spre păstrare organului vamal.
Pentru bunurile predate în aceste condiţii se eliberează formularul tipizat TV-20 conform modului stabilit (anexa nr.7).
Bunurile predate spre păstrare organului vamal nu se plasează sub nici o destinaţie vamală. Modul şi termenul de păstrare a acestor bunuri este stabilit de legislaţia în vigoare.
26. Controlul vamal al bagajelor neînsoţite se efectuează numai în prezenţa unui reprezentat împuternicit legal al posesorului bagajului. Trecerea acestora peste frontiera vamală fără reprezentatul legal al posesorului nu se admite.
Reprezentantul posesorului bagajului neînsoţit poate fi oricare persoană fizică cu capacitatea juridică deplină şi care dispune de actul, ce confirmă dreptul său de a reprezenta acest bagaj.
27. Pentru valută străină, precum şi pentru hîrtiile de valoare, metalele preţioase, pietrele scumpe şi articolele de bijuterie din metale preţioase şi din pietre scumpe, introduse cu depăşirea normelor stabilite de legislaţia în vigoare şi declarate în scris, persoanei fizice i se eliberează formularul tipizat TV-28 (anexa nr.6).
28. Introducerea/scoaterea mijloacelor de transport în/din Republica Moldova este reglementată de prevederile art.20, 1841 ale Codului vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială); art.6(4), art.10 ale Legii, punctele 12, 13, 14, 15 ale “Regulamentului cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de persoane fizice” (Hotărîrea Guvernului nr.1185 din 30 septembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.211-214, art.1234) şi altor acte normative.
Pentru mijloacele de transport importate se eliberează adeverinţa TV-25, pentru cele admise temporar - autorizaţia TV-26 (anexa nr.8, 9).
29. Transportarea sicrielor cu corpurile sau osemintele persoanelor decedate peste frontiera vamală se realizează în conformitate cu prevederile “Acordului cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate”, încheiat la Strasbourg la 26 octombrie 1973 şi ratificat de Republica Moldova prin Legea 1451-XV din 8 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.161, art.1258). Transportarea peste frontiera vamală a urnelor cu cenuşa corpurilor persoanelor decedate se va efectua în condiţii similare cu cele ale transportării sicrielor.
În cazul scoaterii din Republica Moldova a sicrielor cu corpurile sau osemintele persoanelor decedate este necesar de prezentat “Permisul mortuar”, eliberat de către Ministerul Sănătăţii.
În cazul introducerii în Republica Moldova a sicrielor cu corpurile sau osemintele persoanelor decedate este necesar de prezentat organului vamal “Permisul mortuar” sau certificatul care confirmă decesul şi lipsa în sicrie (urne) a altor obiecte.
 Corpurile persoanelor decedate trebuie să se afle în sicrie metalice ermetic închise, împachetate în cutii de lemn. Sicriele cu corpurile sau osemintele persoanelor decedate, a urnelor cu cenuşa persoanelor decedate trebuie să fie sigilate de instituţiile emitente ale actelor corespunzătoare.
30. În cazul transportării peste frontiera vamală a animalelor vii, produselor în stare proaspătă, a plantelor şi materialului săditor, care sînt supuse controlului obligatoriu veterinar sau fitosanitar se prezintă organului vamal autorizaţiile corespunzătoare.
La introducerea/scoaterea sau tranzitul pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor şi/sau animalelor din flora şi fauna sălbatică, a părţilor/derivatelor acestora sau produselor din ele se prezintă Acordul de mediu pentru import/export sau alt document, eliberat de către organele responsabile din statul importator/exportator, care confirmă legalitatea operaţiunii iar pentru speciile de plante sau animale, reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), Washington, 3 martie 1973, la care Republica Moldova este parte (Legea nr.1246-XIV din 28 septembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.133-136 art.949), se prezintă Permisul/Certificatul CITES, eliberat de către organul de gestiune CITES al statului exportator/importator. În conformitate cu art.2 al Legii nr.1246-XIV din 28 septembrie 2000, în calitate de organ de gestiune CITES în Republica Moldova este desemnat Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale.
31. Introducerea/scoaterea armelor de foc şi muniţiilor aferente este reglementată de prevederile legislaţiei în vigoare.
 
Anexa nr.2
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008
 
Formular tipizat DV-6
DECLARAŢIE VAMALĂ
 
 
 
Se completează de persoanele, care au atins vârsta de 16 ani
 
 
Răspunsul la întrebări se marchează în chenarul respectiv prin semnul [X]
 
 
Se păstrează pe parcursul întregii perioade de intrare/ieşire în/din Republica Moldova şi se prezintă organelor vamale la intrarea/ieşirea cetăţeanului în/din Republica Moldova. În caz de pierdere sau deteriorare nu se restabileşte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
intrare
ieşire
tranzit
 
 
1. Date despre persoană
_____________________________/______________________________/_________________________________
numele
prenumele
patronimicul
 
_____________________________/______________________________/Seria______ nr.____________________
Ţara unde locuieşte permanent
cetăţenia
paşaportul
 
_______________________________________________________/_____________________________________
din care ţară vine (se indică ţara de unde a pornit) 
ţara unde pleacă (ţara de destinaţie)
 
(scopul călătoriei)
Cu mine sînt copii minori
 
Da
 
Nu
în număr de _____________
 
 
2. Informaţie despre bagaj
 
2.1. Bagaj însoţit
inclusiv cel de mână
 
Da
 
Nu
2.2. Bagaj neînsoţit
(conform documentelor)
 
Da
 
Nu
 
Numărul de locuri ________________________
 
Numărul de locuri ________________________
 
 
3.* Informaţie despre posesia mărfii
Asupra mea şi în bagajul meu sînt mărfuri şi alte obiecte, care urmează a fi declarate în mod obligatoriu, deplasarea lor peste frontiera vamală a Republicii Moldova se efectuează în baza permisiunii documentare a organelor de competenţă.
_________
* Pentru controlul vamal lista detaliată a mărfurilor, specificate în punctele 3.2-3.12 (în cazul posedării lor) se indică pe partea verso a declaraţiei în punctul 4.
 
3.1. Suma valutei naţionale a Republicii Moldova şi altei valute în numerar, a valorilor valutare, numărul obiectelor din metale preţioase sub orice formă şi în orice stare.
 
 
 
Da
 
 
 
Nu
 
Denumirea valutei, valorilor sau obiectelor
Suma/cantitatea
în cifre
cu litere
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Orice arme, cartuşe, materiale explozive
 
Da
 
Nu
 
3.8. Obiecte ale florei şi faunei, componente ale lor sau produse obţinute din ele
 
 
Da
 
Nu
3.3. Substanţe narcotice şi psihotropice
 
 
Da
 
Nu
3.9. Mărfuri pentru necesităţi personale
 
 
 
Da
 
Nu
3.4. Obiecte de artă şi anticariat
 
Da
 
Nu
3.10. Mărfuri destinate activităţii comerciale sau de producţie
 
 
Da
 
Nu
3.5. Producţie poligrafică sau alţi purtători de informaţie
 
 
Da
 
Nu
3.11. Mărfuri admise/scoase temporar
 
Da
 
Nu
3.6. Substanţe otrăvitoare şi cu efect puternic
 
 
Da
 
Nu
3.12 Mijloace de transport
 
Da
 
Nu
3.7. Substanţe radioactive
 
Da
 
Nu
 
 
 
 
 
4. Informaţie despre marfă
4.1. Lista mărfurilor, specificate în subpunctele 3.2-3.11.
 
Nr.
Denumirea şi particularităţile distinctive ale obiectelor, numărul şi data eliberării documentului de permitere şi instanţa care l-a eliberat
Cantitatea
Valoarea în valuta naţională sau în EURO
cu cifre
în litere
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoarea totală
 
 
4.2. Date despre mijlocul de transport
____________________________________________________________________________________________
 
Tip, model __________________________ Anul fabricării _________ Capacitatea motorului (cm3)____________
 
Caroseria nr.___________________________________ Motor nr._______________________________________
 
Regimul vamal:
 
Import
 
Reimport
 
Admitere temporară
 
 
Export
 
Reexport
 
Tranzit
 
 
 
____________________________________________________________________________________________
Sînt la curent că anunţarea în declaraţie a datelor incorecte atrage după sine responsabilitatea
conform prevederilor legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
 
 
"____"______________________200___
 
Semnătura______________________
 
 
Notă de serviciu:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
L.Ş.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 
 
Anexa nr.3
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008
 
NORME de completare a declaraţiei vamale DV-6
Declaraţia vamală DV-6 se completează în conformitate cu prezenta anexă.
1. Declaraţia vamală DV-6 (în continuare “declaraţie”) se utilizează la controlul vamal al mărfurilor şi obiectelor ce aparţin persoanelor fizice.
2. Declaraţia se completează într-un singur exemplar de către proprietarul bunurilor sau de către persoana împuternicită la fiecare trecere a frontierei vamale, la fiecare trimitere cît şi la primirea bagajului neînsoţit. Pînă la prezentarea mărfurilor şi obiectelor pentru controlul vamal declaraţia se semnează de către proprietarul mărfurilor sau persoana împuternicită.
3. Completarea declaraţiei este prevăzută doar pentru persoanele ce au atins vîrsta de 16 ani. Informaţia despre mărfurile persoanelor, care n-au atins vîrsta dată, se indică în declaraţia persoanelor mature care le însoţesc.
4. În declaraţie trebuie să fie completate toate rubricile şi la toate întrebările să fie date răspunsuri prin înscrierea în fiecare chenar “Da” sau “Nu” a semnului “X”. În cazul cînd informaţia nu încape în formularul declaraţiei, se permite continuarea completării altui formular, în care sînt specificate datele din punctul 1, spaţiul şi punctele rămase se taie printr-o linie.
5. La capitolul 1 “Date despre persoană” se indică datele din paşaport sau alte documente, ce confirmă identitatea persoanei. În rubrica “în număr de ”se indică numărul persoanelor, care nu au atins vîrsta de 16 ani, care sînt însoţite de persoana matură.
6. La capitolul 2 “Informaţie despre bagaj” se indică date despre prezenţa sau absenţa bagajului însoţit sau neînsoţit:
1) în rubrica 2.1 se indică prezenţa sau absenţa bagajului însoţit, inclusiv cel de mînă. În cazul prezenţei bagajului însoţit, în rubrica dată se indică cantitatea lui;
2) în rubrica 2.2 se indică prezenţa sau absenţa bagajului neînsoţit. În cazul prezenţei bagajului neînsoţit în rubrica dată se indică cantitatea lui (în cifre).
7. La capitolul 3 “Informaţie despre posesia mărfii” se indică date despre mărfuri supuse declarării în formă scrisă obligatoriu în conformitate cu legislaţia în vigoare:
1) în rubrica 3.1 se indică existenţa sau inexistenţa valutei naţionale a Republicii Moldova sau a altei valute străine, hîrtiilor de valoare, obiectelor preţioase (pietre şi metale preţioase), care la momentul introducerii/scoaterii în/din Republica Moldova, depăşesc limitele stabilite de legislaţia în vigoare.
În cazul răspunsului pozitiv (“Da”) se completează tabelul rubricii date, în care se indică denumirea valutei, hîrtiilor de valoare, obiectelor preţioase (pietre şi metale preţioase); suma/cantitatea lor, care se indică în cifre şi cu litere.
2) în rubrica 3.2. se indică prezenţa oricăror tipuri de armament şi muniţii, materialelor explozive, componentelor sau derivatelor acestora;
3) în rubrica 3.3. se indică prezenţa substanţelor narcotice (substanţe de provenienţă sintetică sau provenienţă naturală, preparate, plante, incluse în lista substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, puse în circulaţie limitată, în conformitate cu legislaţia RM, acte internaţionale la care Republica Moldova este parte), substanţelor psihotrope (substanţe sintetice sau de provenienţă naturală, preparate din acestea, materiale naturale, incluse în lista substanţelor narcotice şi psihotrope şi precursorilor acestora, introducerea cărora în Republica Moldova este controlată, conform legislaţiei în vigoare);
4) în rubrica 3.4. se indică obiectele de artă şi anticariat - obiecte, care în conformitate cu legislaţia în vigoare, sînt atribuite la categoria obiectelor de artă şi anume: bunuri istorice, inclusiv cele legate de importante evenimente istorice din viaţa poporului, dezvoltarea societăţii şi statului, istoria ştiinţei şi tehnicii, inclusiv a vieţii şi activităţii oamenilor iluştri (politici, savanţi, maeştri în cultură, artă etc.); obiecte şi fragmente ale acestora, obţinute în rezultatul săpăturilor arheologice; bunurile de artă, inclusiv: picturi şi desene lucrate manual pe orice bază şi orice material; originalul sculpturilor din orice material, inclusiv reliefele; originalele compoziţiilor de artă şi montările din orice tip de material; obiectele de cult, inclusiv icoane, gravuri, estampe, litografii etc.; obiecte decorative, de artizanat, inclusiv obiectele din sticlă, ceramică, lemn, metal, os etc.; obiecte şi părţi arhitecturale, parţi ale monumentelor istorice, artistice etc.; cărţi vechi, ediţii de cărţi ce prezintă interes deosebit (istoric, artistic, ştiinţific şi literar), separat sau în colecţii; manuscrise rare şi documente istorice; arhive (inclusiv foto-, fono-, cinema-, video-), instrumente muzicale rare şi unicale; timbre poştale şi alte materiale filatelistice, separat sau în colecţii; monede vechi, ordine, medalii, ştampile şi alte obiecte de colecţionare; colecţii şi mostre a speciilor de floră şi faună, obiecte ce prezintă valoare pentru ramurile ştiinţei; alte obiecte, inclusiv copiile acestora, ce au valoare istorică, culturală, de artă, ştiinţifică şi ocrotite de stat drept monumente de artă, cultură şi istorie;
5) în rubrica 3.5 se indică producţia poligrafică sau alţi purtători de informaţie;
6) în rubrica 3.6 se indică substanţe otrăvitoare şi cu efect puternic, medicamente;
7) în rubrica 3.7 se indică substanţe radioactive;
8) în rubrica 3.8 se indică obiecte ale florei şi faunei componente ale lor sau produse obţinute din ele, cu excepţia produselor alimentare;
9) în rubrica 3.9 se indică obiectele pentru necesităţi personale, nedestinate activităţii comerciale sau de producţie;
10) în rubrica 3.10 se indică mărfuri destinate activităţii comerciale;
11) în rubrica 3.11 se indică mărfuri admise temporar, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
12) în rubrica 3.12 se indică mijloacele de transport (plasate în regimul vamal de import, admitere temporară, tranzit).
Rubricile 3.2. - 3.12 se completează în mod obligatoriu cu un răspuns afirmativ sau negativ.
8. În cazul răspunsului afirmativ la capitolul 4 se indică datele despre bunurile şi mărfurile declarate în punctele 3.2 - 3.12, precum şi mărfurile şi obiectele, care conform legislaţiei în vigoare se declară în scris.
Rubrica 4.1. se completează în cazul prezenţei bunurilor şi mărfurilor declarate în punctele 3.2 - 3.11, cu indicarea semnelor distinctive ale obiectelor (materialul din care sînt confecţionate, culoarea, forma, marca etc.), numărul şi data eliberării documentului de permitere şi instanţei, care l-a eliberat (dacă prezentarea acestor documente este obligatorie), cantităţii şi valorii lor.
Rubrica 4.2. se completează în cazul trecerii peste frontiera vamală a mijlocului de transport: cu indicarea tipului, modelului, anului fabricării, capacităţii motorului (cm3), numărului caroseriei, numărului motorului. În continuare, se indică regimul vamal sub care se plasează mijlocul de transport.
Persoana care a completat declaraţia indică data şi semnează în rubricile respective.
Rubrica “Notă de serviciu” se completează de către colaboratorul vamal.
În rubrica dată se indică alte date necesare organelor vamale.
În rubrica “L.Ş.“ se aplică ştampila personală a colaboratorului vamal, care a perfectat declaraţia vamală.
 
Notă:
În cazul pierderii, declaraţia nu se restabileşte şi posesorul acesteia pierde dreptul de deplasare liberă a mărfurilor, obiectelor indicate în ea peste frontiera vamală.
 
 
Anexa nr.4
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008
 
Formularul tipizat TV-14
 
Serviciul Vamal
al Republicii Moldova

Biroul vamal
__________________
Formular tipizat TV-14
Aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova
Nr.294 din 17 martie 1998
 
CHITANŢA seria AA nr.000000
de percepere a obligaţiilor vamale de la persoane fizice
 
1. Numele posesorului mărfii _________________________________________ paşaport nr. _______________
2. Domiciliul ________________________________________________________________________________
3. Ţara unde pleacă (de unde vine) _______________________________________________cod ___________
4. Tipul declaraţiei (1-export; 2-import; 3-tranzit) ____________________________________cod____________
5. Tipul transportului (rutier, ferov., avia, naval) _____________________________________cod ____________
6. Inspector vamal ________________________________________________________ ___cod ____________
 
Descrierea mărfii
 
Nr.
Codul marfă
Denumirea mărfii
Unitatea de măsură
Cantitatea
Greutatea (kg)
Valoarea mărfii în vamă
Suma
Total
Taxa p/u proceduri vamale
TV
ACCIZ
TVA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semnătura posesorului mărfii _____________________________________ data _________ ora________
Semnătura şi ştampila inspectorului vamal ___________________________data _________ ora________
 
 
Anexa nr.5
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008
 
NORMELE
de completare a formularului tipizat TV-14
1. Prezentele Norme stabilesc procedura completării şi utilizării formularului tipizat TV-14, aprobat ca formular de strictă evidenţă, în baza Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288).
2. Evidenţa, eliberarea, păstrarea şi circulaţia formularelor tipizate noi se va efectua în strictă conformitate cu “Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special”, aprobat conform anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998.
3. Formularul tipizat TV-14 se completează personal de către inspectorul vamal de serviciu împuternicit.
4. Formularul tipizat TV-14 se completează în 3 exemplare la momentul vămuirii:
1) în cazul perfectării electronice prin introducerea nemijlocită a informaţiei în sistemul informaţional “Asycuda World”;
2) în cazul imposibilităţii completării în mod electronic se va perfecta manual, deplin şi citabil, utilizînd hîrtie indigo, cerneală violetă sau albastră, înscrierile fiind complete şi clare. În cazul lipsei datelor, rubrica respectivă se completează cu semnul “Z”. Introducerea informaţiei în modulul respectiv al sistemului informaţional “Asycuda World” se va efectua imediat la momentul apariţiei posibilităţii tehnice.
5. Ştampila personală a inspectorului vamal se aplică corect, inscripţiile fiind clare.
6. Punctele 1, 2, 3, 5 şi rubricile 3, 4, 5, 6, 7 se completează nemijlocit în prezenţa posesorului mărfii sau a persoanei împuternicite legal.
7. După finisarea procedurii de completare exemplarele formularului tipizat TV-14 se distribuie în următorul mod:
1) exemplarul unu se anexează la actele primare de contabilitate;
2) exemplarul doi autentificat prin ştampila biroului vamal se eliberează posesorului mărfii (persoanei fizice) după achitarea plăţilor vamale;
3) exemplarul trei va rămîne la organul vamal emitent.
8. După utilizarea completă a tuturor exemplarelor formularului tipizat TV-14 setul se transmite prin borderou sau registru stabilit prin ordinul biroului vamal în secţia economie şi control financiar pentru control şi păstrare în decursul a 5 ani.
 
 
Anexa nr.6
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008
 
Formularul tipizat TV-28
 
Biroul Vamal
Таможня
Customs house
__________________
Forma TV-28
Aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova
Nr.294 din 17 martie 1998
 
CERTIFICAT nr.
УДОСТОВЕРЕНИЕ
CERTIFICATE
 
Eliberat cetăţeanului ________________________________________________________________________
Выданогражданину
It is given out to the citizen
Paşaport nr. _________________________________________________________________________________
Паспорт
Passport No
Pentru legiferarea valutei străine introduse în Republica Moldova (bancnote, monede), documente de plată (cecuri, acreditive), metale preţioase (aur, argint, platină, alte metale), pietre scumpe (diamante, briliante, rubine, smaralde, safir, perle), articole din bijuterie din metale preţioase şi din pietre scumpe.
Для ввезенной в Республику Молдова иностранной валюты (банкноты, монеты), платёжных документов (чеки, аккредитивы), драгоценных металлов (золото, серебро, платина, другие металлы), драгоценных камней (алмазы, бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры, жемчуг), ювелирных изделий из драгоценных камней и металлов.
For foreign currency (banknotes, coins), securities in foreign currency, documents (cheques, letters of credit), precious metals in any form and state, natural precious stones, pearls, jewelry and other personal items made of precious metals, precious stones, pearls as well as including scrap, introduced in the Republic of Moldova.
 
Denumirea valorilor
Наименованиеценностей
The name of values
Cantitatea sau suma (cu cifre şi litere)
Количество или сумма (цифрами и прописью)
The sum / Quantity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L.Ş.
M.П.
S.P.
 
Colaboratorul vamal _______________
Сотрудниктаможни
Customs officer
 
Posesorul _________________________
Владелец
Owner  

şt.p
л.п.
s/p
 
 
Anexa nr.7
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008
 
Formularul tipizat TV-20
 
Serviciul Vamal
al Republicii Moldova

 
Biroul vamal __________
Forma TV-20
Aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova
Nr.294 din 17 martie 1998
 
CHITANŢA                    seria  nr.00000
pentru bunurile primite spre păstrare
 
Eliberată la ”____”_____________ ” 20____
cetăţeanului ________________________________ _________________________
paşaportul _________________________________
 
la intrarea în Republica Moldova în (se indică adresa) _____________________________________________
la ieşire din Republica Moldova în (se indică ţara) ________________________________________________
 
Denumirea bunurilor primite spre păstrare
(se indică caracteristicile generale)
Cantitatea
(un. de măsură)
Cantitatea bunurilor autorizate de organele
vamale, similare cu cele reţinute
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termen de păstrare ____________________
 
Colaborator vamal _____________________
Posesor _____________________________
 
L.Ş.
 
 
Anexa nr.8
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008
 
Formularul tipizat TV-25
 
Biroul Vamal
Таможня
”___”_____________ 200__
Republica Moldova
Республика Молдова
 
ADEVERINŢA nr.
УДОСТОВЕРЕНИЕ
 
pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство
 
Modelul şi marca ___________________________________________________________________________
Вид и марка
 
Caroserie nr. _______________________________________________________________________________
Кузов №
 
Posesor ____________________________________________________________________________________
Владелец
 
Domiciliul __________________________________________________________________________________
Mесто жительства
 
Paşaport nr. ________________________________________________________________________________
Паспорт №
 


L.Ş.
M.П.
 
Colaboratorul vamal _______________
Сотрудниктаможни
 
Primit ____________________________
Получил

şt.p
л.п.
 
 
Anexa nr.9
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008
 
Formularul tipizat TV-26
 
Biroul Vamal
Таможня
Customs house
Republica Moldova
РеспубликаМолдова
Republic of Moldova
 
AUTORIZAŢIE Nr. ___
РАЗРЕШЕНИЕ
AUTHORIZATION
____ _______________200__ 
 
pentru înregistrarea mijlocului de transport introdus temporar în Republica Moldova
На регистрацию временно ввезенного в Республику Молдова транспортного средства
For registration of the mean of transport temporary introduced into the Republic of Moldova
 
Modelul şi marca ___________________________________________________________________________
Вид и заводская марка
Model and type
 
Caroserie nr. _______________________________________________________________________________
Кузов
Chassis Nr.
 
Posesor ____________________________________________________________________________________
Владелец
Owner
 
Adresa _____________________________________________________________________________________
Адрес
Address
 
Buletinul de identitate (paşaport)  _____________________________________________________________
Удостоверение личности (паспорт)
Identity card (passport)
 
Termenul scoaterii din Republica Moldova _____________________________________________________
СроквывозаизРеспубликиМолдова
Exit period from the Republic of Moldova
 
Data eliberării autorizaţiei ___________________________________________________________________
Датавыдачиразрешения
Authorization issuing date
 
Declaraţia vamală nr._______ _________________________________________________________________
Таможенная декларация №
Customs declaration nr.
 
 


L.Ş.
M.П.
S.P.
 
Colaboratorul vamal _______________
Сотрудниктаможни
Customs officer
 
Primit ____________________________
Получил
Received

şt.p
л.п.
s/p
 
 
Anexa nr.10
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008
 
NORME
de completare a formularelor tipizate de strictă evidenţă
 
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentele Norme stabilesc procedura şi modul de perfectare a formularelor tipizate TV-20, TV-25, TV-26 şi TV-28, aprobate ca formulare de strictă evidenţă prin Hotărîrea Guvernului RM nr.294 din 17 martie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288).
2. Formularele tipizate indicate în pct.1 sînt documente primare cu regim special de evidenţă, eliberarea, păstrarea şi utilizarea cărora se efectuează în strictă concordanţă cu legislaţia în vigoare.
3. Formularele tipizate TV-25, TV-26 şi TV-28 se imprimă în două exemplare, formularul tipizat TV-20 se imprimă în trei exemplare, în seturi a cîte 25 de file. Fiecare exemplar se numerotează în mod tipografic.
Exemplarul care se eliberează persoanei fizice în mod obligator va fi autentificat cu ştampila organului vamal emitent.
4. Formularele tipizat indicate în p.1 se completează personal de către colaboratorul vamal împuternicit în mod electronic sau manual în cazurile imposibilităţii completării în mod electronic. Introducerea informaţiei în modulul respectiv al sistemului informaţional “Asycuda World” se va efectua imediat la momentul apariţiei posibilităţii tehnice. Completarea primului exemplar se efectuează cu cerneală albastră, completarea celorlalte exemplare - prin hîrtie de indigo de culoare albastră sau violetă. Semnătura colaboratorului vamal şi ştampila personală se aplică pe fiecare exemplar în original.
5. Completarea rubricilor care conţin date despre persoană se efectuează în prezenţa persoanei respective şi în baza documentelor respective prezentate.
6. Formularele indicate în pct.1 sînt semnate personal în rubrica respectivă de către persoana fizică cărei i se eliberează. În cazul în care această persoană nu este aptă să semneze personal sau refuză semnarea, colaboratorul vamal împuternicit face inscripţia respectivă şi aplică ştampila personală în prezenţa unui martor.
7. În documentele indicate în pct.1 nu se admit corectări sau ştersături neautorizate. Orice corectare se efectuează prin tăierea informaţiei greşite şi introducerea datelor corecte. Fiecare corectare se autentifică prin semnătură şi ştampila personală a colaboratorului vamal împuternicit.
 
II. FORMULARUL TIPIZAT (TV-20)
8. Se eliberează pentru bunurile trecute peste frontiera vamală în cantităţi mai mari, decît limita maximă permisă de legislaţia în vigoare, de asemenea pentru mărfurile interzise sau condiţionate la intrarea în Republica Moldova a persoanelor fizice, care le-au predat spre păstrare organului vamal, li se eliberează formularul tipizat TV-20 (cu condiţia declarării în modul stabilit);
9. În rubricile corespunzătoare se indică date complete despre persoană (cetăţenia, numele şi prenumele, numărul şi seria paşaportului sau altui document, care confirmă identitatea persoanei, domiciliu (viză de reşedinţă);
10. În rubricile corespunzătoare se indică date despre bunurile predate spre păstrare:
1) denumirea obiectelor primite spre păstrare cu indicarea particularităţilor lor generale;
2) cantitatea bunurilor în unitatea de măsură corespunzătoare;
3) cantitatea bunurilor permise trecerii, omogene cu cele primite spre păstrare.
11. Bunurile luate spre păstrare se depozitează de către biroul vamal respectiv în condiţiile prevăzute de Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.972 din 11 septembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.112-113, art.1021) pentru aprobarea “Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate, uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor”.
12. După completarea corectă a formularului tipizat acesta se semnează în rubricile respective de către colaboratorul vamal şi de către persoana fizică care a predat bunurile spre păstrare.
13. Formularul tipizat TV-20 se întocmeşte în trei exemplare:
1) primul exemplar se transmite persoanei fizice, care a predat bunurile spre păstrare;
2) al doilea exemplar însoţeşte bunurile luate la păstrare la depozitul organului vamal;
3) exemplarul al treilea rămîne în setul formularului tipizat.
Proprietarul bunurilor sau persoana abilitată cu drepturi legale în baza formularului tipizat TV-20 (exemplarul 1) poate primi bunurile de la organul vamal în termenele stabilite spre păstrare numai după îndeplinirea cerinţelor necesare punerii în circulaţie liberă a lor pe teritoriul Republicii Moldova sau scoaterea lor peste frontiera vamală.
În cazul eliberării se încasează plăţile vamale pentru păstrarea bunurilor în mărimea stabilită de legislaţie.
După restituirea bunurilor persoanei fizice exemplarul unu se restituie organului vamal.
 
III. FORMULARUL TIPIZAT (TV-25)
14. Se eliberează pentru mijloacele de transport importate în Republica Moldova, conform destinaţiei vamale “import” şi a prevederilor legislaţiei în vigoare, cu condiţia declarării şi achitării plăţilor vamale corespunzătoare. Pentru eliberarea formularului tipizat TV-25 este necesar de a prezenta: paşaportul tehnic cu inscripţia radierii din circulaţie a mijlocului de transport, actul ce confirmă legalitatea procurării mijlocului de transport (actul de vînzare/cumpărare, factura, actul de donaţie şi altele), formularul tipizat TV-14.
15. Colaboratorul vamal completează toate rubricile formularului tipizat TV-25 cu semnarea şi aplicarea ştampilei personale.
16. Exemplarul 1 al formularului tipizat TV-25 se eliberează persoanei după semnarea ambelor exemplare.
17. Exemplarul 2 rămîne la organul vamal emitent.
 
IV. FORMULARUL TIPIZAT (TV-26)
18. Pentru înregistrarea de către Direcţia Principală Înregistrare a Transporturilor şi Calificare a Conducătorilor Auto a Ministerului Dezvoltării Informaţionale a mijloacelor de transport introduse temporar în Republica Moldova se eliberează formularul tipizat TV-26.
19. Colaboratorul vamal completează toate rubricile formularului tipizat TV-26.
20. Rubrica “Declaraţia vamală” se completează în cazul introducerii temporare a mijloacelor de transport de către persoane juridice.
21. După achitarea drepturilor de import conform legislaţiei în vigoare persoanei i se eliberează exemplarul 1 al formularului tipizat TV-26 după semnarea ambelor exemplare.
22. Exemplarul 2 rămîne la organul vamal emitent.
 
V. FORMULARUL TIPIZAT (TV-28)
23. Formularul tipizat TV-28 se eliberează persoanelor fizice care trec frontiera vamală pentru legiferarea valutei străine introduse în Republica Moldova (bancnote, monede), documentelor de plată (cecuri, acreditive), metalelor preţioase (aur, argint, platină, alte metale), pietrelor scumpe (diamante, briliante, rubine, smaralde, safir, perle), articolelor din bijuterie din metale preţioase şi din pietre scumpe, de asemenea deşeurile acestora, după anunţarea persoanei, care transportă bunurile menţionate, declaraţiei vamale DV-6, completată în modul stabilit.
24. Colaboratorul vamal completează toate rubricile formularului tipizat TV-28.
25. Colaboratorul vamal este obligat să verifice valuta sau valorile declarate, după verificarea cărora, semnează formularul tipizat şi aplică ştampila personală. Proprietarul confirmă primirea formularului tipizat TV-28 prin semnătura personală.
26. Exemplarul 1 al formularului tipizat TV-28 se înmînează persoanei fizice care introduce valuta sau obiectele de preţ în Republica Moldova şi se restituie organului vamal la scoaterea acestora.
27. Exemplarul 2 rămîne la organul vamal emitent.
 Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti