Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
ORDIN nr. 50-O din 18.02.2008

 SERVICIUL VAMAL

 
O R D I N
referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea
şi eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor exportate din Republica
Moldova în cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale cu Uniunea
Europeană (ATP) şi statele care acordă Republicii Moldova
Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP)
 
nr. 50-O  din  18.02.2008
 
Monitorul Oficial nr.40-41/98 din 26.02.2008
 
* * *
 “Aprobat”
Director General al Serviciului Vamal
al Republicii Moldova
Feodosia FURCULIŢA
_______________________
nr.50-O din 18 februarie 2008
“Înregistrat”
Ministru al justiţiei
al Republicii Moldova
Vitalie PÎRLOG
______________________
nr.557 din 21 februarie 2008
 
În scopul executării prevederilor Planului de acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană, Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), Legii Republicii Moldova nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1599 din 13 decembrie 2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.174-176, art.1755) şi în conformitate cu Regulamentul (CEE) al Comisiei nr.2454/1993 din 2 iulie 1993 privind dispoziţii de aplicare a reglementării (CEE) nr.2913/92 a Consiliului de stabilire a Codului vamal comunitar, Regulamentul (CE) nr.55/2008 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferinţe comerciale autonome pentru Republica Moldova şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.980/2005 şi a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei,
ORDON:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor exportate în cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale cu Uniunea Europeană (ATP) şi statele care acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP), conform Anexei.
2. Executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
3. Controlul asupra îndeplinirii prezentului Ordin se pune în sarcina Direcţiei reglementări tarifar-vamale, Direcţiei proceduri vamale, Direcţiei finanţe şi logistică şi Direcţiei fluxuri informaţionale şi statistică vamală.
4. Se abrogă Ordinul Serviciului vamal nr.226-O din 20 iunie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.98-101, art.353).
5. Acţiunea prezentului ordin începe din 1 martie 2008.
 
 Anexă
la Ordinul Serviciului vamal al RM
nr.50-O din 18 februarie 2008
 
REGULAMENTUL
cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine
 a mărfurilor exportate în cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale
 cu Uniunea Europeană (ATP) şi statele care acordă Republicii
 Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP)
 
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova şi actele internaţionale care reglementează procedura de completare, autentificare şi eliberare a certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi certificatelor de origine a mărfurilor Forma A.
2. Organele vamale certifică originea mărfurilor exportate în Uniunea Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.55/2008 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferinţe comerciale autonome pentru Republica Moldova şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.980/2005 şi a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei şi eliberează certificate de circulaţie a mărfurilor EUR.1 (Anexa nr.1).
3. Organele vamale certifică originea mărfurilor exportate în statele care nu sînt membre ale Uniunii Europene şi acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP) şi eliberează certificate de origine a mărfurilor Forma A (Anexa nr.2).
4. Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 – act justificativ care confirmă univoc ţara de origine a mărfurilor exportate în statele Uniunii Europene în cadrul Preferinţelor Comerciale Autonome (ATP), acordate Republicii Moldova conform prevederilor Regulamentului (CE) nr.55/2008 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferinţe comerciale autonome pentru Republica Moldova şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.980/2005 şi a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei.
5. Certificatul de origine Forma A – act justificativ care confirmă univoc ţara de origine a mărfurilor exportate în statele care nu sînt membre ale Uniunii Europene şi acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP).
6. Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 se autentifică şi se eliberează în condiţiile prevederilor Regulamentului (CE) nr.55/2008 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferinţe comerciale autonome pentru Republica Moldova şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.980/2005 şi a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei pentru mărfurile care corespund regulilor de origine stabilite conform Regulamentului (CEE) al Comisiei nr.2454/1993 din 2 iulie 1993 privind dispoziţii de aplicare a reglementării (CEE) nr.2913/92 a Consiliului de stabilire a Codului vamal comunitar.
7. Certificatul de origine Forma A se autentifică şi se eliberează numai în cazul în care mărfurile se încadrează într-o categorie de mărfuri care beneficiază de un regim preferenţial conform Sistemului Generalizat de Preferinţe (GSP), se exportă într-un stat care acordă Republicii Moldova sistemul preferenţial respectiv şi care corespund criteriilor de origine stabilite prin reglementările normative ale statelor menţionate.
8. Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi certificatele de origine Forma A se eliberează exclusiv pentru mărfurile originare din Republica Moldova cu condiţia transportării lor directe în statele Uniunii Europene şi respectiv statele care acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP).
9. Autentificarea certificatelor de origine a mărfurilor specificate la pct.4 şi pct.5 ale prezentului Regulament şi eliberarea acestora se realizează de către colaboratorii vamali din organele vamale abilitate (Anexa nr.3) împuterniciţi cu eliberarea certificatelor de origine pentru regiunea de export al mărfii.
10. Formularele certificatelor de origine a mărfurilor specificate la pct.4 şi pct.5 ale prezentului Regulament sînt documente cu regim special, fiind păstrate în locuri special amenajate.
11. Eliberarea către exportator a formularelor certificatelor de origine a mărfurilor (în alb), specificate la pct.4 şi pct.5 ale prezentului Regulament, pentru întocmire, se va efectua contra plată conform Anexei nr.2 a Legii Republicii Moldova nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, ţinîndu-se registre de evidenţă cu indicarea numărului certificatelor, datele despre exportator, data eliberării, semnătura şi ştampila exportatorului şi a persoanei care eliberează formularele.
 
II. SOLICITAREA AUTENTIFICĂRII ŞI ELIBERĂRII CERTIFICATELOR
 DE CIRCULAŢIE A  MĂRFURILOR EUR.1 ŞI CERTIFICATELOR
 DE ORIGINE A MĂRFURILOR FORMA A
12. Temei pentru autentificarea certificatelor de origine a mărfurilor specificate la pct.4 şi pct.5 ale prezentului Regulament şi eliberarea acestora, serveşte cererea – declaraţie (Anexa nr.4) completată prin mijloace tehnice de imprimare sau manual (cu cerneală şi litere majuscule de tipar) de exportator sau de reprezentantul său legal, în limba de stat, autentificată prin semnătura olografă şi ştampila în original (în cazul persoanei fizice ştampila nu este obligatorie) a exportatorului pe propria şi deplina sa responsabilitate.
13. Cererea – declaraţie urmează să fie însoţită de următoarele documente:
a) Actele de constituire ale exportatorului (certificatul de înregistrare a întreprinderii, statutul, decizia de fondare, contractul de constituire, certificate de atribuire a codului statistic, ordinele / procesele-verbale cu privire la numirea în funcţie a conducătorului întreprinderii-exportator şi a contabilului-şef). Aceste acte se prezintă în copii, legalizate conform procedurii stabilite, inclusiv prin sigilarea cu ştampila umedă şi semnătura exportatorului. De asemenea se va prezenta mostra ştampilei exportatorului şi a semnăturilor conducătorului, contabilului-şef şi a reprezentantului împuternicit al exportatorului (în original). Actele date se vor prezenta la biroul vamal respectiv numai la solicitarea primului certificat de origine (cu excepţia modificărilor în aceste acte, situaţie în care exportatorul va fi responsabil de prezentarea organului vamal a modificărilor în cauză confirmate prin acte şi totodată va fi responsabil de efectele survenite în legătură cu neprezentarea modificărilor nominalizate).
b) Actele de identitate ale persoanei fizice – exportator sau reprezentantului exportatorului (copia autentificată prin semnătura persoanei);
c) Licenţa sau autorizaţia, în cazul exportului mărfurilor licenţiate sau contingentate (copia autentificată prin ştampila şi semnătura exportatorului);
d) Contractul de export al mărfurilor (copia autentificată prin ştampila şi semnătura exportatorului);
e) Documentele comerciale: facturi comerciale, pro-formele acestora, invoice, inclusiv alte documente utilizate în comerţul exterior (copia autentificată prin ştampila şi semnătura exportatorului);
f) Procura eliberată reprezentantului exportatorului, ce confirmă împuternicirea de a prezenta organului vamal declaraţii, documente, date şi informaţii necesare în vederea confirmării originii mărfii, precum şi de a semna şi primi originalul certificatului de origine în numele şi pe responsabilitatea deplină a exportatorului (în original), sau contractul de mandat sau comision ce confirmă împuternicirile reprezentantului exportatorului (copia autentificată prin ştampila şi semnătura exportatorului);
g) Actul de expertiză a originii mărfurilor (în original), eliberat de organul competent în domeniu, la solicitarea organului vamal de la exportator, în cazul în care nu sînt date ce justifică originea mărfii sau există temei de a considera că datele prezentate de către exportator nu sînt veridice şi / sau suficiente pentru dovada originii. Actul de expertiză poate fi prezentat şi din iniţiativa exportatorului;
h) Alte documente ce conţin date / informaţii ce justifică respectarea criteriilor de determinare a originii (facturi de expediţie, facturi fiscale, dispoziţii de plată, acte de achiziţii, declaraţii vamale, certificat de circulaţie EUR.1 etc.
14. În cazul efectuării expertizei scopul acesteia va fi:
a) de a determina în baza documentelor (cu indicarea procesului de producere şi operaţiunilor tehnologice), prezentate de către exportator, cantitatea componentelor şi materialelor utilizate la producerea mărfurilor destinate exportului;
b) de a determina ţara de origine a componentelor utilizate (la necesitate);
c) de a determina valoarea fiecărui component (la necesitate);
d) de a determina cota – parte a componentelor importate, utilizate la fabricarea produselor exportate, în raport cu preţul franco – uzină a producţiei finite (la necesitate);
e) de a determina toate articolele din partida respectivă, durata ciclului tehnologic şi consumul de materie primă pentru producţia finită (raportul cantitativ dintre materia primă şi produsul finit). A determina poziţiile tarifare ale fiecărui component utilizat la fabricarea produsului finit, precum şi a produsului finit.
Experţii poartă răspundere, conform legislaţiei în vigoare, pentru includerea datelor eronate în actele de expertiză.
15. Lista documentelor suplimentare necesare pentru certificarea originii mărfurilor:
a) documentele, ce confirmă originea materiei prime, semifabricatelor, materialelor, componentelor: contractele de livrare, conturile, dispoziţiile de plată, facturile de expediţie, declaraţiile vamale etc. (copiile autentificate prin ştampila şi semnătura exportatorului);
b) documentele care confirmă dreptul de achiziţie şi prelucrare a materiei prime – pentru organizaţiile de achiziţie şi colectare (copiile autentificate prin ştampila şi semnătura exportatorului);
c) documentele, potrivit cărora se efectuează procesul de producere a mărfii: hărţile tehnologice (copia autentificată prin ştampila şi semnătura exportatorului şi a producătorului);
d) raportul de expertiză privind determinarea producătorului (în original);
e) alte documente şi informaţii relevante în vederea certificării originii mărfurilor.
16. Răspunderea pentru veridicitatea documentelor şi datelor indicate în ele, prezentate organului vamal, o poartă exportatorul; organul vamal la rîndul său se obligă să asigure confidenţialitatea informaţiilor prezentate.
17. Colaboratorul vamal împuternicit cu autentificarea certificatelor de origine şi eliberarea acestora, în vederea certificării originii mărfurilor, este în drept:
a) Să aibă acces la întreprinderea exportatorului, producătorului şi la activitatea altor persoane fizice sau juridice, întru certificarea originii mărfii;
b) Să studieze procesul de producere;
c) Să analizeze şi să verifice operaţiunile tehnologice de producere a mărfurilor exportate;
d) Să solicite orice document justificativ şi să efectueze orice control pe care îl va considera oportun.
 
III. COMPLETAREA, AUTENTIFICAREA ŞI ELIBERAREA CERTIFICATELOR
 DE CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR EUR.1 ŞI CERTIFICATELOR
 DE ORIGINE A MĂRFURILOR FORMA A
18. Autentificarea certificatelor de origine a mărfurilor specificate la pct.4 şi pct.5 ale prezentului Regulament se efectuează în termen de pînă la 3 zile lucrătoare de la data întrunirii cumulative a următoarelor condiţii: înregistrarea cererii-declaraţie, depunerea formularului certificatelor de origine completate de exportator, prezentarea mărfii şi a documentelor (inclusiv celor solicitate suplimentar) la organele vamale abilitate pentru regiunea de export al mărfurilor.
19. Certificatele de origine a mărfurilor specificate la pct.4 şi pct.5 ale prezentului Regulament, care au fost autentificate, se eliberează (se pun la dispoziţia exportatorului) în momentul cînd mărfurile la care se referă se exportă real.
20. După autentificarea certificatelor de origine a mărfurilor specificate la pct.4 şi pct.5 ale prezentului Regulament, colaboratorul vamal împuternicit cu autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine respective, va completa p.9 din cererea-declaraţie cu aplicarea semnăturii sale şi a ştampilei personale. Ulterior, exportatorul (sau reprezentantul său) va completa p.10 din cererea-declaraţie cu aplicarea semnăturii şi ştampilei sale în original (în cazul persoanei fizice ştampila nu este necesară), prin ce se va confirma eliberarea de către organul vamal a originalului certificatului de origine autentificat şi preluarea acestuia de către exportator.
21. Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi certificatele de origine a mărfurilor Forma A reprezintă formulare în limba engleză, care se completează de către exportator în mod tipografic (prin mijloace tehnice de imprimare cu caractere de tipar) sau manual (se va folosi cerneală şi litere majuscule de tipar) în strictă conformitate cu cerinţele rubricilor formularelor certificatelor, conform Anexei nr.5 şi respectiv Anexei nr.6.
22. Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 reprezintă un set alcătuit din trei formulare, dintre care primul este formularul original al certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1, o copie a certificatului şi un formular de cerere pentru certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1.
23. Certificatul de origine a mărfurilor Forma A reprezintă un set alcătuit din trei formulare, dintre care primul este formularul original al certificatului de origine a mărfurilor Forma A şi două copii ale acestuia.
24. Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi certificatele de origine a mărfurilor Forma A sînt formulare speciale numerotate (în scopul identificării), emise tipografic. Formatul formularelor este de 210X297 mm, cu o marjă de toleranţă de maxim 5 mm în minus sau în plus de maxim 8 mm. Hîrtia utilizată trebuie să fie de culoare albă, cu dimensiuni optimale pentru a scrie, fără celuloză mecanică şi care cîntăreşte nu mai puţin 25 g/m2. Formularele originale ale certificatelor vor conţine simboluri de protecţie de culoare verde, făcînd astfel vizibilă cu ochiul liber orice încercare de falsificare mecanică sau chimică.
25. Pe formularele certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi certificatelor de origine a mărfurilor Forma A se va face trimitere la denumirea şi adresa tipografiei sau marca acesteia, fapt ce va oferi posibilitatea de a identifica tipografia la care au fost tipărite aceste formulare ale certificatelor.
26. În certificatele de origine a mărfurilor specificate la pct.4 şi pct.5 ale prezentului Regulament nu se admit corectări, ştergeri etc. cu excepţia cazurilor cînd corectarea este efectuată în baza unei cereri scrise depuse de către exportator, sau persoana autorizată de acesta, iar corectările sînt autentificate prin semnătura olografă a exportatorului sau persoanei autorizate a exportatorului şi autentificată prin ştampila organului vamal abilitat. În cazul necesităţii unei multitudini de corectări şi / sau dacă corectarea operată face dificilă citirea liberă a informaţiei din certificat sau poate crea careva îndoieli privind autenticitatea acestora, atunci se va completa un nou formular al certificatului de origine.
27. În cazul furtului, pierderii sau deteriorării certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi certificatelor de origine a mărfurilor Forma A, la cererea scrisă a exportatorului poate fi eliberat un duplicat pe un nou formular de certificat, menţionîndu-se în rubrica 7 a certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi respectiv în rubrica 4 a certificatelor de origine a mărfurilor Forma A – “DUPLICATE” (duplicat), împreuna cu data şi seria / numărul certificatului original. Duplicatul certificatului este valabil din data eliberării menţionată în original.
28. În cazuri excepţionale, certificatele de origine a mărfurilor specificate la pct.4 şi pct.5 ale prezentului Regulament pot fi eliberate şi după exportul efectiv al mărfii, dacă nu a fost eliberat la data exportului ca urmare a unor erori involuntare, a unor omisiuni sau a altor situaţii deosebite, sau dacă certificatul emis anterior nu a fost acceptat în statul de import din motive tehnice, indicîndu-se în rubrica 7 a certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi respectiv în rubrica 4 a certificatelor de origine a mărfurilor Forma A – menţiunea “ISSUED RETROSPECTIVELY” (eliberat retrospectiv). Organele vamale abilitate vor autentifica şi elibera retroactiv certificatele de origine numai după ce vor verifica dacă datele cuprinse în cererea – declaraţie a exportatorului corespund cu cele cuprinse în documentele de export aferente şi dacă nu s-a eliberat un certificat de origine cînd produsele respective au fost exportate.
29. Spaţiul neutilizat din rubricile certificatelor trebuie să fie barat în aşa fel, încît să se excludă orice posibilitate de completare frauduloasă a acestor spaţii. Între rînduri, cînd rubricile nominalizate nu sînt completate în întregime, trebuie trasată o linie sub ultimul rînd al descrierii, barînd spaţiul gol.
30. Certificatele de origine pot fi anulate după autentificarea şi eliberarea acestora, în cazurile în care există motive întemeiate (autentificate şi eliberate cu încălcarea procedurii sau în baza datelor incomplete şi / sau neautentice etc.).
31. Formularele certificatelor de origine pot fi casate în cadrul procesului de întocmire a acestora cu îndeplinirea unui act conform ordinii stabilite, menţionîndu-se temeiul casării (deteriorarea, comiterea cărorva greşeli tehnice / mecanice, retragerea cererii – declaraţie etc.).
 
IV. EVIDENŢA CERTIFICATELOR DE CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR EUR.1
 ŞI CERTIFICATELOR DE ORIGINE A MĂRFURILOR FORMA A
32. Organele vamale abilitate vor asigura păstrarea unei copii a fiecărui certificat autentificat şi eliberat.
33. Evidenţa certificatelor autentificate şi eliberate se efectuează în formă electronică, prin utilizarea sistemului automatizat de evidenţă.
34. Cererea – declaraţie, copia certificatului şi cererea pentru certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 în cazul certificatului respectiv, originalul actului de expertiză (dacă a fost prezentat) şi toate celelalte documente ce confirmă originea mărfurilor se păstrează de organul vamal în termen de cel puţin trei ani.
 
V. PROCEDURA DE CONTROL POSTERIOR AL CERTIFICATELOR DE CIRCULAŢIE
 A MĂRFURILOR EUR.1, CERTIFICATELOR DE ORIGINE A MĂRFURILOR
 FORMA A ŞI RESPONSABILITATEA COLABORATORILOR VAMALI
35. Procedura de control posterior al certificatelor de origine a mărfurilor specificate la pct.4 şi pct.5 ale prezentului Regulament şi cooperarea administrativă se reglementează în Anexa nr.7.
36. Colaboratorii vamali responsabili din cadrul organelor vamale abilitate cu funcţia de autentificare şi eliberare a certificatelor de origine poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare pentru divulgarea informaţiei ce constituie secret de serviciu sau secret comercial al agenţilor economici, percepute în timpul perfectării certificatelor de origine a mărfurilor.
 
 
Anexa nr.1
la Regulament
 
Formularul certificatului de circulaţie EUR.1
 
MOVEMENT CERTIFICATE
 
 
1. Exporter (Name, full address, country)
EUR.1
No A 000.000
 
Bee notes overlook before completing this form
 
2. Certificate used in preferential trade between
___________________________________________
and
___________________________________________
(insert appropriate countries, groups of countries or territories)
 
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)
4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating
5. Country, group of countries or territory of destination
 
6. Transport details (Optional)
7. Remarks
 
8. Item number, Marks and numbers; Number and kind of packages (*); Description of goods
9.(1) Gross mass (kg)or other measure (liter, m3, etc.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Invoices (Optional)
 
11. CUSTOMS ENDORSEMENT
Declaration certified
Export documents (**)
From ___________________ No ________
Customs office ______________________
Issuing country or territory______________
___________________________________
Date _______________________________
 
___________________________________
(Signature)
 
 
 
 
 
 
stamp
12. DECLARATION BY THE EXPORTER
I. the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.
 
 
 
Place and date ________________
 
_____________________________
(Signature)
 
 
* If goods are not packed, indicate number of articles of state “in bulk” as appropriate
** Complete only where the regulations of the exporting country or territory regions
 
 
 
Formularul certificatului de circulaţie EUR.1
(verso)
 
13. REQUEST FOR VERIFICATION, to:
 
 
 
 
 
14. RESULT OF VERIFICATION,
Verification carried out shows that this certificate (‘)
 
was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate

Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested
 
 
___________________________________________
(Place and date)
 
 
Stamp
 
 
______________________________
(Signature)
 
does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended)
 
 
 
___________________________________________
(Place and date)
 
 
Stamp
 
 
______________________________
(Signature)
 
______________
(‘) Insert X in the appropriate box
 
NOTES
1. Certificates must not contain erasures or words written over one another. Any attentions must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialed by the person who completed the certificate and endorsed by the customs authorities of the issuing country or territory.
2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each Hem must be preceded by an Item number. A horizontal the must be drawn immediately below the last hem. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions Impassible.
3. Goods must be described In accordance with commercial practice and with sufficient total to enable them to be identified.
 
 
Formularul cererii pentru certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1
 
APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE
 
 
1. Exporter (Name, full address, country)
EUR.1
No A 000.000
 
Bee notes overlook before completing this form
 
2. Application for a certificate to be used in preferential trade between
___________________________________________
and
___________________________________________
(insert appropriate countries, groups of countries or territories)
 
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)
4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating
5. Country, group of countries or territory of destination
 
6. Transport details (Optional)
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Remarks
 
8. Item number, Marks and numbers; Number and kind of packages (*); Description of goods
9.(1) Gross mass (kg)or other measure (liter, m3, etc.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Invoices (Optional)
 
 
(*) If goods are not packed, indicate number of articles of state “in bulk” as appropriate
 
 
 
Formularul cererii pentru certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1
(verso)
 
DECLARATION BY THE EXPORTER
 
I. the undersigned, exporter of the described overleaf,
 
DECLARE
that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate:
 
SPECIFY
as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 
SUBMIT
the following supporting documents (*):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 
JNDERTAKE
to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the propos of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities:
 
REQUEST
the issue of the attached certificate for these goods.
 
 
________________________________
(Place and date)
 
________________________________
(Signature)
 
 
_____________________
For example: Import documents, movement certificates invoices, manufacturer`s declarations, etc., referring to the products used in manufacture or the goods re-exported in the same state.
 
 
Anexa nr.2
la Regulament
 
Formularul certificatului de origine Forma A
 
1. Goods consigned from (exporter`s business name, address, country
Referense No
 
GENERALIZED SYSTEM PREFERENCES
CERTIFICATE OF ORIGIN
(Cimbuned declaration and certificate)
FORM A
 
Issued in ______________________________
(country)
 
See notes overleaf
2. Goods consigned to (consignee`s name address, country)
3. Means of transport and route (as far as known)
4. For official use
 
 
 
 
 
5. Item number
6. Marks and numbers of packages
7. Number and kind of packages; description of goods
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Origin criterion (see notes overleaf)
9. Gross weight or other quantity
10. Number and date of invoices
11. Certification
It is herebz certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________
Place and date, signature and stamp of certifying authority
 
12. Declaration by the exporter
The undersigned, declare that the above details and statements are correct; thar all the goods were
 
prodused in ______________________________
(country)
 
and that they comply wuth the origin requirements specified for thouse goods in the generalized system of preferencrs for goods exported to
_________________________________________
(importing country)
 
_________________________________________
Place and date, signature and stamp of authorized signatory
 
 
 
Formularul certificatului de origine Forma A
(verso)
 
NOTES (2005)
 
I. Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP):
 
Australia*
European Union:
 
 
Canada
Austria
Germany
Malta
Japan
Belgium
Greece
Netherlands
New Zealand**
Cyprus
Hungary
Poland
Norway
Czech Republic
Ireland
Portugal
Switzerland
Denmark
Italy
Slovakia
Turquey
Estonia
Latvia
Slovenia
Republic of Belarus
Finland
Lithuania
Spain
Republic of Bulgaria
France
Luxembourg
Sweden
Russian Federation
 
 
United States of America***United
Kingdom
 
 
 
Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.
 
II. General conditions
To qualify for preference, products must:
(a) fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;
(b) comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and,
(c) comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary.)
 
III. Entries to be made in Box 8
Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.
(a) Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter "P" in Box 8 (for Australia and New Zealand Box 8 may be left blank).
(b) Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in Box 8 should be as follows:
(1) United States of America: for single country shipments, enter the letter "Y" in Box 8, for shipments from recognized associations of countries, enter the letter "Z", followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products; (example "Y" 35% or "Z" 35%).
(2) Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter letter "G" in Box 8; otherwise "F".
(3) Japan, Norway, Switzerland and the European Union: enter the letter "W" in Box 8 followed by the Harmonized Commodity Description and coding System (Harmonized System) heading at the 4-digit level of the exported product (example "W" 96.18).
(4) Bulgaria and the Russian Federation: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter "Y" in Box 8 followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob price of the exported produts (example "Y" 45%); for products obtained in a preference- receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter "Pk".
(5) Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made in Box 12.
___________________
* For Australia, the main requirement is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required.
** Official certification is not required.
*** The United States does not require GSP Form A. A declaration setting forth all pertinent detailed information concerning the production or manufacture of the merchandise is considered sufficient only if requested by the district collector of Customs.
 
 
Anexa nr.3
la Regulament
 
Organele vamale abilitate cu autentificarea şi eliberarea certificatelor de circulaţie
a mărfurilor EUR.1 şi certificatelor de origine a mărfurilor Forma A:
 
1. Biroul Vamal Chişinău
5. Biroul Vamal Leuşeni
2. Biroul Vamal Centru
6. Biroul Vamal Bender
3. Biroul Vamal Cahul
7. Biroul Vamal Ungheni
4. Biroul Vamal Bălţi
8. Biroul Vamal Briceni
 
 
Anexa nr.4
la Regulament
 
CERERE – DECLARAŢIE
pentru eliberarea certificatului _______________________
!!! se completează cu litere de tipar !!!
(după caz, de circulaţie a mărfurilor EUR.1, sau de origine a mărfurilor Forma A)
 
1. Exportator: Codul fiscal _____________________________
Denumirea completă __________________________________ Prefix poştal______ Telefon_______ Fax_______
Adresa completă ______________________________________________________________________________
 
2. Destinatarul mărfii:
Denumirea completă __________________________________ Prefix poştal______ Telefon_______ Fax_______
Adresa completă ______________________________________________________________________________
 
3. Numărul contractului _________________________________ data _________________________________
 
4. Numărul şi data facturii la export ____________________________________________________________
 
5. Tipul mijlocului de transport __________________________ Numărul de înregistrare __________________
 
6. SOLICITĂM BIROULUI VAMAL ___________________ ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ORIGINE pentru următoarele mărfuri:
 
 
Denumirea mărfii
Codul mărfii
Unitatea de măsura
Cantitatea în unităţi de măsură
Tip de ambalaj
Numărul de locuri
Masa brutto /netto
Preţul pentru 1 unitate de măsură (USD)
Valoarea mărfii (USD)
Producătorul
codul fiscal
Denumirea, adresa, telefon, fax, E-mail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Anexe (documente ce confirmă originea mărfii):
 
8. Achitarea taxei pentru procedurile vamale este efectuată conform legislaţiei.
 
Prin prezenta declarăm că toate datele menţionate mai sus sînt autentice şi ne asumăm responsabilitatea
deplină pentru autenticitatea documentelor prezentate şi a datelor indicate în acestea
 
 
_____________200__ L.Ş.
 
Conducătorul _________________
(numele, prenumele, semnătura)
 
Contabil-şef _________________
(numele, prenumele, semnătura)
 
9. S-a eliberat certificatul de origine autentificat: Nr. _____________ data ___________ ,Organul vamal abilitat, colaboratorul vamal împuternicit cu autentificarea şi eliberarea: _____________________________________________
__________________________________________________________________ (p.9 se completează de organul vamal)
(denumirea organului vamal, numele, prenumele, semnătura, ştampila personală)
 
10. Exportatorul sau reprezentantul său legal căruia i-a fost eliberat (pus la dispoziţie) originalul certificatului de origine autentificat __________________________________________________________________________________
(numele, prenumele, semnătura, ştampila exportatorului, nr. şi data procurii)
 
 
Anexa nr.5
la Regulament
 
Condiţiile de completare şi autentificare a certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1
Pentru autentificarea şi eliberarea certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1, marfa trebuie:
a) Să fie obţinută integral în Republica Moldova conform prevederilor Regulamentului (CEE) al Comisiei nr.2454/1993 din 2 iulie 1993 privind dispoziţii de aplicare a reglementării (CEE) nr.2913/92 a Consiliului de stabilire a Codului vamal comunitar. Descrierea mărfii în formularul certificatului trebuie să fie suficient de detaliată, astfel încît să permită identificarea mărfii de către colaboratorii vamali prin examinarea lor;
b) Să fie obţinută în Republica Moldova, cu utilizarea altor produse decît cele prevăzute la lit.(a), cu condiţia ca respectiva marfă să sufere prelucrări sau transformări suficiente, conform exigenţelor Regulamentului (CEE) al Comisiei nr.2454/1993 din 2 iulie 1993 privind dispoziţii de aplicare a reglementării (CEE) nr.2913/92 a Consiliului de stabilire a Codului vamal comunitar. Fiecare articol dintr-un lot de marfă expediat trebuie să îndeplinească toate condiţiile separat şi de sine stătător.
Rubrica 1 – “Exporter (Name, full address, country)”: “Exportator (Denumirea, adresa completă, ţara)” – se înscrie denumirea, adresa deplină şi ţara de reşedinţă a exportatorului. Denumirea exportatorului trebuie să fie identică cu denumirea indicată în contract şi/sau factura de expediţie şi să corespundă denumirii indicate în actele de constituire ale agentului economic exportator. Se permite indicarea prescurtată a denumirii întreprinderii-exportator, dacă aceasta este indicată în statutul său.
Rubrica 2 – “Certificate used in preferential trade between”: “Certificat utilizat în comerţul preferenţial între” – se indică pe primul rînd trasat, deasupra cuvîntului “and” (“şi”) sintagma “Republic of Moldova” (Republica Moldova), iar pe al doilea rînd trasat, sub cuvîntul “and” (“şi”) – sintagma care exprimă denumirea oficială în limba engleză a ţării de destinaţie a mărfurilor sau sintagma “EUROPEAN COMMUNITY” (Comunitatea Europeană).
Rubrica 3 – “Consignee (Name, full address, country) (Optional)”: “Destinatar (Denumirea, adresa completă, ţara)” – se înscrie denumirea, adresa deplină şi ţara de reşedinţă a destinatarului mărfurilor. Denumirea destinatarului trebuie să corespundă exact denumirii indicate în contract şi/sau factura de expediţie.
Rubrica 4 – “Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating”: “Ţara, grupul de ţări sau teritoriul din care sînt considerate ca fiind originare produsele” – se înscrie sintagma “Republic of Moldova” (Republica Moldova).
Rubrica 5 – “Country, group of countries or territory of destination”: “Ţara, grupul de ţări sau teritoriul de destinaţie” – se înscrie sintagma care exprimă denumirea oficială în limba engleză a ţării de destinaţie a mărfurilor.
Rubrica 6 – “Transport details (Optional)”: “Detalii cu privire la transport” – se menţionează tipul concret al mijlocului de transport al mărfii şi ruta (în măsura în care se cunoaşte), spre exemplu “By Air” (Avia), “By Truck” (Auto), “By Rail” (Feroviar), “By Sea” (Maritim). Dacă mărfurile vor fi transportate printr-o ţară terţă, se fac menţiuni în felul următor “By Truck from Chisinau to Sofia via Bucharest”. (Auto din Chişinău la Sofia prin Bucureşti).
Rubrica 7 – “Remarks”: “Remarci” – se înscriu remarci oficiale, spre exemplu: “ISSUED RETROSPECTIVELY” (eliberat “a posteriori”), sau “DUPLICATE” (duplicat) cu indicarea datei şi numărului certificatului original.
Rubrica 8 – “Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages; Description of goods”: “Numărul de ordine, Marcaje şi numere; Numărul şi tipul ambalajelor; Descrierea mărfurilor” – se indică numărul de ordine al mărfurilor livrate, marcajul şi după caz numerotarea mărfurilor, numărul de locuri şi tipul ambalajelor, precum şi descrierea mărfurilor, suficient de detaliat pentru a fi identificate mărfurile pentru care se eliberează certificatul.
Rubrica 9 – “Gross mass (kg) or other measure (litres, m3 etc.)”: “Masa brută (kg) sau altă unitate de măsură (litri, m3 etc.) – se indică masa brutto în kilograme sau tone, sau cantitatea altfel exprimată conform parametrilor (unităţilor de măsură) ale cantităţii mărfii, conform Sistemului Armonizat de Descriere şi Codificare al Mărfurilor.
Rubrica 10 – “Invoices (Optional)”: “Facturi” – se indică numărul şi data facturilor de expediţie (invoice). Data facturii de expediţie (invoice) nu poate fi ulterioară datei eliberării certificatului.
Rubrica 11 – “Customs endorsement”: “Autentificare vamală” – se completează manual, în urma controlului efectuat de colaboratorul vamal abilitat cu autentificarea certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1, certificîndu-se că declararea originii mărfurilor efectuată de către exportator este corectă. În partea de sus a rubricii se menţionează date referitoare la documentul de export. Se indică în dreptul cuvîntului “Form” (Tip) sintagma “Customs declaration” (Declaraţie vamală). În dreptul cuvîntrului “No” (Nr) se va indica numărul declaraţiei vamale de export, în cazul în care acesta se cunoaşte. În dreptul sintagmei “Customs office” (Biroul vamal) va fi indicată denumirea biroului vamal care eliberează certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1; de exemplu: “Chişinău”, iar în dreptul sintagmei “Issuing country or territory” (Ţara sau teritoriul de eliberare) se va indica sintagma “Republic of Moldova” (Republica Moldova). În partea de jos a rubricii, în dreptul sintagmei “Date” (data) se indică data autentificării şi eliberării certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1 de către colaboratorul vamal; de exemplu, “01.03.2008”, cu aplicarea semnăturii olografe a colaboratorului vamal împuternicit şi a ştampilei în original a biroului vamal abilitat, destinate certificării originii mărfurilor, în locurile din rubrică prevăzute pentru aceasta.
Rubrica 12 – “Declaration by the exporter”: “Declaraţia exportatorului” – se completează în felul următor:
Prin semnătura olografă a conducătorului sau a reprezentantului împuternicit al exportatorului şi aplicarea ştampilei în original a întreprinderii în locurile din rubrică prevăzute pentru aceasta, exportatorul declară că toate datele şi afirmaţiile din certificat sînt complete, corecte şi completate cu bună-credinţă, că toate mărfurile au fost produse în Republica Moldova şi că îndeplinesc cerinţele de origine specificate pentru aceste mărfuri în Regulamentului (CEE) al Comisiei nr.2454/1993 din 2 iulie 1993 privind dispoziţii de aplicare a reglementării (CEE) nr.2913/92 a Consiliului de stabilire a Codului vamal comunitar.
Rubrica 13 – “REQUEST FOR VERIFICATION, to”: “CERERE DE VERIFICARE, către” – se completează în cadrul controlului efectuat de organele vamale la import al certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1, în cazul în care există indici care implică dubii referitor la autenticitatea şi corectitudinea eliberării certificatului. Completarea rubricii respective se operează manual de colaboratorul vamal abilitat cu controlul la import al originii mărfurilor. În partea de sus a rubricii se indică denumirea în limba engleză a biroului vamal care a eliberat certificatul de circulaţie EUR.1 verificat, care trebuie să corespundă cu denumirea biroului vamal indicat în rubrica 11 a certificatului. În partea de jos a rubricii, în locurile special prevăzute – “Place and date” (Locul şi data) se va indica locul şi data stabilirii necesităţii de iniţiere a procedurii de verificare a certificatului: de exemplu, “Chişinău, 15.02.2008”, cu aplicarea în locurile respective a semnăturii olografe a colaboratorului vamal împuternicit şi a ştampilei în original a biroului vamal abilitat, destinate certificării originii mărfurilor.
Rubrica 14 – “RESULT OF VERIFICATION”: “REZULTATUL VERIFICĂRII” – se completează de biroul vamal care efectuează procedura de control posterior al certificatului de circulaţie EUR.1. În cazul confirmării originii mărfurilor certificate în urma procedurii de verificare, se va bifa cu “X” pătrăţelul aflat în dreptul sintagmei “Was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate” (Verificarea efectuată a demonstrat că certificatul respectiv a fost eliberat de către biroul vamal indicat şi că informaţia conţinută în acesta este veridică) sau, după caz, pătrăţelul aflat în dreptul sintagmei “Does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended)” (Verificarea efectuată a demonstrat că certificatul respectiv nu întruneşte cerinţele referitoare la autenticitate şi corectitudine (vezi remarcile anexate). În partea de jos a rubricii, în locurile special prevăzute – “Place and date” (Locul şi data) se va indica locul şi data stabilirii corectitudinii sau incorectitudinii eliberării certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1: de exemplu, “Chişinău, 15.02.2008”, cu aplicarea în locurile respective a semnăturii olografe a colaboratorului vamal împuternicit şi a ştampilei în original destinate certificării originii mărfurilor a biroului vamal care a desfăşurat procedura de verificare a certificatului.
Completarea formularelor cererilor pentru certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 – rubricile 1-10 ale formularelor cererilor pentru certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR-1 vor conţine informaţii identice cu cele indicate în rubricile 1-10 ale formularelor certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1.
Completarea părţii verso a formularelor cererilor pentru certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 – “DECLARATION BY THE EXPORTER”: “DECLARAŢIA EXPORTATORULUI” – se completează în limba engleză de către solicitantul certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1, indicîndu-se sub sintagma “SPECIFY as follows the circomstances which have enabled these goods to meet the above conditions:” (“SPECIFIC după cum urmează circumstanţele care au permis acestor bunuri să întrunească condiţiile menţionate mai jos”) circumstanţele în care au fost produse mărfurile pentru care se solicită certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1, care argumentează respectarea regulilor de origine a mărfurilor: de exemplu, “The apple juice (HS 2009) was manufactured from fresh apples (HS 0808) of Moldovan origin, proved by official documents; at the manufacturing of the apple juice were not used materials from HS 17” (Sucul de mere (poziţie tarifară 2009) a fost produs din mere proaspete (poziţie tarifară 0808) de origine moldovenească, demonstrată prin acte oficiale; la producerea sucului de mere nu au fost utilizate produse de la capitolul tarifar 17). Sub sintagma “SUBMIT the following supporting documents” (PREZENTĂM următoarele documente justificative) se vor indica tipul, numărul şi data documentelor care justifică originea preferenţială a mărfurilor, pentru care se solicită certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1: de exemplu, “invoice nr.30 from 22.02.2008, manufacturer’s declaration nr.25 from 21.07.2008,:” (factură comercială nr.30 din 22.02.2008, declaraţia producătorului nr.25 din 21.02.2008,:). În locurile special prevăzute – “Place and date” (Locul şi data) se va indica locul şi data completării declaraţiei exportatorului: de exemplu, “Chişinău, 22.02.2008”, cu aplicarea în locurile respective a semnăturii olografe a conducătorului întreprinderii exportatoare şi aplicarea ştampilei în original a exportatorului (în cazul persoanei fizice ştampila nu este obligatorie).
 
Anexa nr.6
la Regulament
 
Condiţiile de completare şi autentificare a certificatelor de origine a mărfurilor Forma A
Pentru autentificarea certificatului de origine a mărfurilor Forma A şi eliberarea acestuia în cadrul Sistemului Generalizat de Preferinţe, marfa trebuie:
a) Să fie obţinută integral în Republica Moldova conform exigenţelor actelor normative aplicabile regimului preferenţial. Descrierea mărfii, în formularul certificatului de origine, trebuie să fie suficient de detaliată, astfel încît să permită identificarea mărfii de către colaboratorii vamali prin examinarea lor;
b) Să fie obţinută în Republica Moldova, cu utilizarea altor produse decît cele prevăzute la lit.(a), cu condiţia că respectiva marfă să sufere prelucrări sau transformări suficiente, conform exigenţelor actelor normative aplicabile regimului preferenţial. Fiecare articol dintr-un lot de marfă expediat trebuie să îndeplinească toate condiţiile separat şi de sine stătător.
Rubrica 1 – “Goods consigned from (exporter’s business name, address, country)”: “Mărfuri expediate de către (denumirea, adresa completă, ţara)” – se înscrie denumirea, adresa deplină şi ţara de reşedinţă a exportatorului. Denumirea exportatorului trebuie să fie identică cu denumirea indicată în contract şi/sau factura de expediţie şi să corespundă denumirii indicate în actele de constituire ale agentului economic exportator. Se permite indicarea prescurtată a denumirii întreprinderii-exportator, dacă aceasta este indicată în statutul său.
Rubrica 2 – “Goods consigned to (consignee’s name, address, country)”: “Mărfuri expediate către (Denumirea destinatarului, adresa completă, ţara)” – se indică denumirea, adresa deplină şi ţara de reşedinţă a destinatarului mărfurilor. Denumirea destinatarului trebuie să corespundă exact denumirii indicate în contract şi/sau factura de expediţie.
Rubrica 3 – “Means of transport and route (as far as known)”: “Mijlocul de transport şi ruta (în măsura în care se cunoaşte)” – se menţionează tipul concret al mijlocului de transport al mărfii şi ruta (în măsura în care se cunoaşte), spre exemplu “By Air”, “By Truck”, “By Rail”, “By Sea”. Dacă mărfurile vor fi transportate printr-o ţară terţă, se fac menţiuni în felul următor: “By Truck from Chişinău to Istanbul via Bucharest” (Auto din Chişinău la Istanbul prin Bucureşti).
Rubrica 4 – “For official use”: “Pentru uz oficial” – se înscriu note, spre exemplu: “ISSUED RETROSPECTIVELY” (eliberat “a posteriori”), sau “DUPLICATE” (duplicat) cu indicarea datei şi numărului certificatului original.
În cazul eliberării certificatelor de origine a mărfurilor Forma A pentru mărfurile, la producerea cărora au fost utilizate produse originare din statul pentru care este prevăzută posibilitatea cumulului, în rubrica 4 se va înscrie sintagma respectivă, prevăzută de actul normativ care reglementează regimul de comerţ preferenţial.
Rubrica 5 – “Item number”: “Numărul de ordine” – se indică numărul de ordine al mărfurilor livrate.
Rubrica 6 – “Marks and numbers of packages”: “Marcaje şi numărul ambalajelor” – se indică marcajul şi numărul ambalajelor, după caz, şi numerotarea mărfurilor.
Rubrica 7 – “Number and kind of packages; description of goods”: “Numărul de locuri şi tipul ambalajului; descrierea mărfurilor” – se indică descrierea mărfurilor suficient de detaliat pentru a fi identificate mărfurile pentru care se eliberează certificatul, iar cînd rubrica 8 se va completa cu litera “P”, se vor indica şi primele 4 semne ale poziţiei tarifare ale mărfii conform Sistemului Armonizat de Descriere şi Codificare a Mărfurilor. Codul (poziţia tarifară) mărfii şi denumirea ei trebuie să corespundă codurilor şi descrierilor respective din Sistemul Armonizat de Descriere şi Codificare a Mărfurilor, contractului şi facturii de expediţie.
Rubrica 8 – “Origin criterion (see notes overleaf)”: “Criteriul de origine (vezi notele pe verso)” – completarea rubricii 8 trebuie să corespundă cerinţelor şi menţiunilor de pe partea verso a certificatului de origine Forma A. Criteriul de origine a mărfii trebuie să fie indicat pentru fiecare marfă menţionată în rubrica 7.
Marfa pentru care se eliberează certificatul de origine trebuie să fie obţinută integral sau supusă unei prelucrări suficiente în Republica Moldova, cu completarea rubricii 8 conform actelor normative aplicabile regimului preferenţial.
Rubrica 9 – “Gross weight or other quantity”: “Greutatea brută sau cantitatea altfel exprimată” – se indică masa brutto în kilograme sau tone, sau cantitatea altfel exprimată conform parametrilor (unităţilor de măsură) ale cantităţii mărfii, conform Sistemului Armonizat de Descriere şi Codificare al Mărfurilor.
Rubrica 10 – “Number and date of invoices”: “Numărul şi data facturilor” – se indică numărul şi data facturilor de expediţie (invoice). Data facturii de expediţie (invoice) nu poate fi ulterioară datei eliberării certificatului.
Rubrica 11 – “Certification”: “Certificare” – se certifică de către colaboratorul vamal, pe baza controlului efectuat, că declararea originii mărfurilor efectuată de către exportator este corectă. În partea de sus a rubricii se indică denumirea în limba engleză a biroului vamal abilitat cu certificarea originii mărfii, iar în partea de jos se indică locul şi data autentificării şi eliberării certificatului, cu aplicarea semnăturii olografe a colaboratorului vamal împuternicit şi a ştampilei în original a biroului vamal abilitat, destinate certificării originii mărfurilor în locurile din rubrică prevăzute pentru aceasta.
Rubrica 12 – “Declaration by the exporter”: “Declaraţia exportatorului” – se completează în felul următor:
Prin semnătura olografă a conducătorului sau a reprezentantului împuternicit al exportatorului şi aplicarea ştampilei în original a întreprinderii în locurile din rubrică prevăzute pentru aceasta, exportatorul declară că toate datele şi afirmaţiile din certificat sînt complete, corecte şi completate cu bună-credinţă, că toate mărfurile au fost produse în Republica Moldova şi că îndeplinesc cerinţele de origine specificate pentru aceste mărfuri în actele normative aplicabile regimului preferenţial. În partea de jos a rubricii se va indica locul şi data completării formularului certificatului de origine de către exportator. În partea de sus a rubricii se indică denumirea în limba engleză a ţării de origine a mărfurilor – “Republic of Moldova” (Republica Moldova). În partea de jos a rubricii, exportatorul indică denumirea în limba engleză a ţării de import (destinatară a mărfii).
Fiecărui certificat de origine a mărfurilor Forma A i se atribuie un număr individual. În partea dreapta de sus a certificatului se menţionează denumirea în limba engleză a ţării de origine a mărfurilor – “Republic of Moldova” (Republica Moldova).
 
Anexa nr.7
la Regulament
 
Procedura de control posterior al certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1
 şi certificatelor de origine a mărfurilor Forma A şi cooperarea administrativă
1. Organele vamale din Republica Moldova efectuează controlul posterior al certificatelor de origine preferenţiale eliberate pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale în statele Uniunii Europene şi statele care acordă Sistemul Generalizat de Preferinţe, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul (CEE) al Comisiei nr.2454/1993 din 2 iulie 1993 privind dispoziţii de aplicare a reglementării (CEE) nr.2913/92 a Consiliului de stabilire a Codului vamal comunitar, altor acte normative aplicabile regimurilor preferenţiale comerciale asimetrice şi prezentul Regulament.
2. Controlul posterior al certificatelor de origine se efectuează la cererea autorităţilor vamale din statele membre ale Uniunii Europene şi statele care acordă Sistemul Generalizat de Preferinţe, în cazul în care este temei de a considera că datele din certificate nu sînt veridice sau în vederea efectuării controlului selectiv.
3. Organele vamale realizează controlul posterior al certificatelor în baza solicitării scrise a autorităţii vamale din statele menţionate la pct.2, în care se indică motivele solicitării iniţierii procedurii de control posterior al certificatelor.
4. Pentru a susţine solicitarea de verificare, autorităţile vamale competente (din statele solicitante) vor transmite orice informaţii obţinute care sugerează că datele din certificatul de origine (obiect al verificării) nu sînt autentice sau veridice.
5. În scopul efectuării controlului posterior, autorităţile vamale din statele solicitante vor restitui certificatele de origine şi facturile dacă acestea au fost depuse sau eventual copiile acestora.
6. Controlul posterior se dispune de Serviciul Vamal şi se realizează de organele vamale abilitate care au autentificat şi eliberat certificatul de origine respectiv.
7. În scopul efectuării controlului posterior, organul vamal abilitat este în drept să întreprindă toate măsurile necesare pentru a verifica autenticitatea certificatelor, exactitatea informaţiilor referitoare la originea reală a mărfurilor în cauză şi îndeplinirea altor cerinţe. În acest scop, birourile vamale sînt în drept să ceară orice document justificativ şi probe, să efectueze orice control al operaţiunilor contabile ale exportatorului sau orice alt control pe care îl va considera necesar.
8. Rezultatele controlului posterior se comunică autorităţii vamale ale statului-solicitant în termen cît mai restrîns, dar nu mai mult decît termenul stabilit de actele normative menţionate la pct.1, care începe din data primirii solicitării scrise întocmite corespunzător.
9. Rezultatele controlului posterior se comunică sub formă de documente, rapoarte şi alte acte, care trebuie să permită de a determina dacă certificatul în cauză se referă la mărfurile exportate de facto şi dacă această marfă poate fi considerată ca fiind originară din Republica Moldova conform criteriilor de origine stabilite în actele normative menţionate la pct.1.
10. În cazul cînd certificatul a fost eliberat pentru un lot de marfă produsă cu utilizarea producţiei acoperite de un alt certificat de origine preferenţială a mărfurilor, atunci la rezultatele verificării trebuie anexată şi copia certificatului care acoperă mărfurile utilizate.
11. În cazul în care în urma controalelor efectuate sau în baza informaţiilor existente se denotă iregularităţi în sistemul de certificare a originii mărfurilor, organele vamale ale Republicii Moldova (din oficiu sau la cererea statelor solicitante) efectuează investigaţii de urgenţă în vederea depistării şi eliminării iregularităţilor. La investigaţie pot participa, în caz de necesitate, reprezentanţii autorităţilor competente din statele membre ale Uniunii Europene sau statele care acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe. Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti