Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
ORDIN 39 357 din 07.10.2008

      O R D I N

      Nr.39/357
 
 
„07”octombrie 2008                                                               mun.Chişinău
 
 
      Privind calcularea şi perceperea plăţilor
pentru importul mărfurilor, care în procesul
utilizării  cauzează  poluarea  mediului 
 
         În vederea executării Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, cu modificările şi completările ulterioare şi în scopul asigurării plenitudinii perceperii plăţilor pentru importul mărfurilor, care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului şi plăţilor pentru ambalajul primar din plastic şi/sau „tetra-pack” a produselor importate:
 
O R D O N Ă M :
 
1.              Începînd cu 7 octombrie 2008, birourile vamale vor asigura evidenţa plăţilor pentru importul mărfurilor, care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului şi plăţilor pentru ambalajul primar din plastic şi/sau „tetra-pack” a produselor importate (cu excepţia produselor lactate) (în continuare taxe ecologice), prin intermediul sistemului informaţional de evidenţă „Economist”, submodulul  „Taxe ecologice”.
2.              Calculul taxelor ecologice se va efectua anticipat plasării mărfurilor în regim vamal de import, în conformitate cu prevederile art.11 al Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, în baza Declaraţiei Ecologice (prezentată pe suport de hîrtie), care urmează a fi verificată de către colaboratorul vamal responsabil şi perfectată în SI „Economist” cu înscrierea respectivă în fisa personală de evidenţă a plătitorului vamal, pîna la validarea declaraţiei vamale.
3.              Se aprobă modelul tipizat al Declaraţiei Ecologice (anexa nr.1), depuse pe propria responsabilitate de către importator, la plasarea mărfurilor în regim vamal de import şi Instrucţiunea de completare şi utilizare a acesteia (anexa nr.2).
4.              Transferul  taxelor ecologice se va efectua de către subiecţii impunerii la următoarele rechizitele bancare:
Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria Centrală Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale;
Codul fiscal: 1006601000071
Contul bancar: 3359502;
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria Centrală;
Codul băncii: TREZMD2X;
          Contul trezorerial de încasări: 4501 502 0284 0101.
 
5.              A actualiza, prin aplicare de pe portalul web a Client ASYCUDA WORLD, versiunea 4.0 a sistemului informaţional de evidenţă „Economist”.
6.                 Executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
7.                 Controlul privind executarea prezentului Ordin se va asigura de către Direcţia generală reglementări tarifar-vamale (dna Vîlcu Silvia) şi Direcţia generală proceduri vamale (dl Şveţ Vladislav) şi Serviciul juridic şi personal al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale (Adrian Panciuc)
8.                 Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa subdiviziunilor responsabile ale Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Serviciului Vamal.
9.       Se consideră caduc ordinul nr.144-o din 08.04.2008 „cu privire la asigurarea perceperii plăţilor pentru poluarea mediului” cu modificările ulterioare.
 
 
Ministrul Ecologiei şi
Resurselor Naturale
 
 
Violeta Ivanov
Directorul general
al Serviciului Vamal
 
 
Viorel Melnic
 
        
Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale
 şi a Serviciului Vamal
                     nr. 39/357 din 07 octombrie 2008
 
Declaraţia ecologică
      nr. ____ din _______________
 
La declaraţia vamală_______________________
postul vamal ______________________________________________
nr. de înregistrare _________________________________________
Broker_____________________________________________________
Cod fiscal,IDNO______________________________
 
                      Validare declaraţie ecologică
 
 
Inspector vamal ______________________________
                                             Semnătură ,  ştampila
 
Importator _________________________________________________
Cod fiscal,IDNO
 
Calculul plăţii pentru poluarea mediului
 
Tipul plăţii
Codul mărfii
(sau a ambalajului)
Cantitatea
Valoarea mărfurilor
Procent/taxă
Suma calculată
Kg
Bucăţi
1
2
3
4
5
6
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total:
 
 
Eu, subsemnatul (broker, importator) declar pe propria răspundere, că datele privind cantitatea mărfurilor (inclusiv a ambalajului), tipul, unitatea de măsură, valoarea facturată sunt veridice şi suma este calculată în corespundere cu actele legislative în vigoare.
 
________________________          ______________________________                ___________________________________
                      Semnătură                                               data                                                            ştampila
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa nr.2
la Ordinul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale
 şi a Serviciului Vamal
                     nr. 39/357 din 07 octombrie 2008
 
 
INSTRUCŢIUNEA
de completare şi utilizare a declaraţiei ecologice
 
Capitolul I
INSTRUCŢIUNI PRIVIND IMPRIMAREA FORMULARULUI
DECLARAŢIEI ECOLOGICE
 
1. Formatul formularelor este de 210/297 mm cu o toleranţă pe lungime şi lăţime în minus de maxim 5 mm şi în plus de maxim 8 mm. Dimensiunile rubricilor se raportează la o unitate de măsură avînd ca valoare o zecime dintr-un inch pe orizontală şi o şesime dintr-un inch pe verticală. Casetele din cadrul rubricilor sînt dimensionate folosind ca unitate de măsură o zecime dintr-un inch pe orizontală.
2. (1) Formularele se imprimă pe hîrtie, în doua exemplare. Un set de formulare reuneşte toate exemplarele declaraţiei ecologice.
(2) Un cîmp de date este definit în mod distinct de una sau mai multe rubrici din declaraţia ecologică, grupate în funcţie de caracteristicile comune ale informaţiilor cuprinse în acestea.
3. Hîrtia utilizată pentru imprimarea formularelor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie suficient de rezistentă pentru a nu se produce ruperea ori şifonarea cu uşurinţă a formularelor;
b) să asigure conservarea datelor înscrise pe o perioadă de minimum 5 ani de la data completării, cu excepţia cazurilor în care, prin legi speciale, se prevede un termen mai mare pentru păstrarea documentelor;
c) să fie de culoare albă.
4. Formularele trebuie să fie prevăzute cu o menţiune care să indice numele şi adresa persoanei care a efectuat imprimarea.
Formularele trebuie să aibă înscris şi termenul de conservare a datelor înscrise în declaraţie, potrivit dispoziţiilor de la punctul 3 lit.b) din prezentele Instrucţiuni.
 
Capitolul II
INSTRUCŢIUNI PRIVIND UTILIZAREA DECLARAŢIEI ECOLOGICE
5. În aplicarea prezentei Instrucţiuni, prin declaraţie ecologică se înţelege un act unilateral cu caracter public, prin care o persoană (declarant în nume propriu sau broker) în mod individual declară pe cont propriu organelor vamale cuantumul plăţilor pentru poluarea mediului, prevăzute de Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului cu modificările şi completările ulterioare, precum şi îşi asumă răspunderea de corectitudinea achitării acestei plăţi în formele şi modalităţile prevăzute de legislaţie în vigoare;
6. Declaraţia ecologică se depune conform modelului aprobat prin ordin.
7. Declaraţia ecologică nu se depune pentru:
a) plata pentru emisiile de poluanţi în aerul atmosferic de la autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova;
b) mărfurile scutite, potrivit reglementărilor legale, de la plata pentru poluarea mediului înconjurător;
c) mărfurile care se plasează în alte regimuri şi destinaţii vamale, decît regim vamal de import.
8. Declaraţia ecologică se depune în mod separat inclusiv şi pentru mărfurile care sînt scutite de obligaţia depunerii declaraţiei vamale în detaliu.
 
Capitolul III
INSTRUCŢIUNI PRIVIND COMPLETAREA DECLARAŢIEI ECOLOGICE
9. Datele se înscriu în declaraţia ecologică în limba de stat. Completarea declaraţiei ecologice se poate face:
– în procedură manuală, prin utilizarea unui procedeu de dactilografiere, mecanografic sau similar, cu completarea de mînă cu condiţia ca datele să fie înscrise în mod vizibil, cu cerneală, folosind majuscule în cazurile temeinic justificate - în procedură informatică.
10. Semnătura olografă a importatorului, declarantului sau a reprezentantului acestuia aplicată pe declaraţia ecologică – atestată, cu ştampila acestuia – conferă documentului caracterul original şi autentic.
Semnătura olografă trebuie să figureze pe fiecare exemplar al declaraţiei ecologice.
Atunci cînd completarea rubricilor din declaraţie se realizează prin intermediul sistemelor informatice, semnătura olografă şi ştampila aplicată manual pot fi înlocuite printr-o altă tehnică de identificare, conform metodologiei stabilite de Serviciul Vamal.
11. Exemplarele declaraţiei ecologice depuse şi înregistrate nu trebuie să conţină date ilizibile, ştersături sau rescrieri.
12. Declaraţia ecologică se prezintă, organului vamal împreună cu declaraţia  vamală corespunzătoare şi se menţionează în calitate de document de însoţire a acesteia.
13. Datele şi informaţiile care trebuie înscrise în rubricile din formularul declaraţiei ecologice sînt următoarele:
 
NUMĂRUL ŞI DATA DE ÎNREGISTRARE A DECLARAŢIEI ECOLOGICE
Se înscrie numărul de înregistrare unic, atribuit în mod automat de către Sistemul Informaţional al Serviciului Vamal, precum şi ziua depunerii declaraţiei ecologice.
 
„LA DECLARAŢIA VAMALĂ”
Se indică codul postului vamal, conform Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate de către Serviciul Vamal, anul în care se depune declaraţia ecologică.
În cazul depunerii declaraţiei ecologice împreună cu declaraţia vamală în detaliu, se indică şi numărul de înregistrare a declaraţiei vamale respective.
 
„VALIDARE DECLARAŢIE ECOLOGICĂ”
Se aplică în rubrica dreapta,sus semnătură şi ştampila personală a colaboratorului vamal, care validează declaraţia ecologică.
 
„IMPORTATOR”
Se indică denumirea, adresă juridică şi IDNO a destinatarului – plătitor al plăţii ecologice.
 
„CALCULUL PLĂŢII PENTRU POLUAREA MEDIULUI”
Se indică următoarele:
1.      Tipul plăţii” – se menţionează codul plăţii, după cum urmează:
a)     100 - plata pentru importul mărfurilor, care în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului;
b)     200 – plata pentru ambalajul mărfurilor, care se importă.
2.       „Codul mărfii” – se menţionează codul mărfurilor, după cum urmează:
(a) poziţia tarifară a mărfurilor, prevăzută de anexa nr. 8 la Legea privind plata pentru poluarea mediului – în cazul plăţii pentru importul mărfurilor, care în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului;
(b) codul ambalajului în cazul plăţii pentru ambalajul mărfurilor, care se importă, după cum urmează:
001 – ambalajul din plastic a cărui capacitate este de sub 1 litru;
002 – ambalajul din plastic a cărui capacitate este de la 1 litru la 3 litri;
003 – ambalajul din plastic a cărui capacitate este peste 3 litri;
004 – ambalajul „tetra-pack” a cărui capacitate este de sub 1 litru;
005 – ambalajul „tetra-pack” a cărui capacitate este de 1 litru;
006 – ambalajul „tetra-pack” a cărui capacitate este de la 1 litru la 2 litri;
007 – ambalajul „tetra-pack” a cărui capacitate este de peste 2 litri.
3.      Cantitatea – se precizează: greutatea netto totală a fiecărui tip de marfă (în kilograme), şi numărul unităţilor de ambalaje (bucăţi).
4.      Valoarea mărfurilor – se completează numai în cazul plăţii pentru importul mărfurilor, care în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.
În acest caz se indică costul facturat al mărfurilor, în lei moldoveneşti, reieşind din cursul oficial de schimb stabilit de către Banca Naţională a Moldovei pentru ziua depunerii declaraţiei ecologice. 
5.      Procent/taxă se indică cota procentuală sau taxă în expresie valorică a plăţii pentru poluarea mediului, stabilită de legislaţia  în vigoare pentru fiecare unitate de marfă.
6.      Suma calculată – suma plăţii ecologice calculată reieşind din formulele:
a)     Suma plăţii calculate pentru importul mărfurilor, care în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului  - se înscrie rezultatul obţinut din produsul  indicatorilor din rubrica 5 şi rubrica 6;
b)     Suma plăţii calculate pentru ambalajul mărfurilor, care se importă - se înscrie rezultatul obţinut din produsul  indicatorilor din rubrica 4 şi rubrica 6.
 
„SEMNĂTURA DECLARANTULUI”
Confirmarea datelor înscrise în declaraţia ecologică are loc prin depoziţia celor confirmate, în care scop unul din cuvintele din paranteze „ brocher” sau „importator” se va sublinia. Declaraţia ecologică se semnează de către persoana împuternicită a importatorului, menţionat în declaraţia ecologică respectivă şi se aplică ştampila legală a acestuia.

 
Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti