Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
ORDIN nr. 267-O din 02.10.2009

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 267
din  02.10.2009
privind  formularul, modul de completare şi utilizare
a actului constatator
Publicat : 17.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 165     art Nr : 754
    MODIFICAT
   
OMF385 din 22.10.10, MO214-220/05.11.10 art.764

    În temeiul art. 127 al Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială din 1 ianuarie) şi pct.8 al Regulamentului Serviciului Vamal aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15),
O R D O N:
    1. A aproba formularul actului constatator privind calcularea sau recalcularea drepturilor de import/export, conform anexei nr.1 şi  Instrucţiunea de completare a acestuia, conform anexei nr.2 la prezentul ordin.
    2. Colaboratorii organelor vamale (birourilor, posturilor şi aparatului central)  vor întocmi actul constatator  la constatarea, precizarea, apariţia sau anularea obligaţiei vamale a persoanelor juridice sau fizice.
    3. Actul  constatator, ca titlu executoriu, se va întocmi în cazurile:
    1) apariţiei obligaţiei vamale în temeiul  art. 127, 1272 -12712  ale Codului vamal, inclusiv în situaţia în care lipseşte declaraţia vamală sau formularul tipizat TV 14;
    2) încheierii din oficiu a unui regim vamal suspensiv, cu  aplicarea garanţiei constituite la deschiderea regimului vamal, inclusiv conform prevederilor pct. 71 (2) al Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 02.11.2005;
    3) constatărilor efectuate,  ca urmare a  unui control sau audit postvămuire (control ulterior);
    4) corectării erorilor de calcul, ca rezultat al verificărilor efectuate după validarea declaraţiei vamale;
    5) recalculului obligaţiei vamale ca rezultat al modificărilor în legislaţie cu acţiune retroactivă;
    6) anulării obligaţiei vamale, ca rezultat al prezentării documentelor confirmative pentru aplicarea unui tratament tarifar favorabil sau preferenţial, sau drept consecinţă a executării unei hotărîri  de judecată.
    7) introducerii modificărilor în sistemul informaţional „ASYCUDA”, ca rezultat al aprobării procesului-verbal de corecţie.
    Diferenţele constatate, ca rezultat al majorării valorii în vamă de către organul vamal, în perioada de verificare a declaraţiilor vamale, nu se admit a fi încasate pe act constatator, urmînd a fi modificată declaraţia vamală, conform cerinţelor actului de inspecţie.
   
[Pct.3 alineat introdus prin OMF385 din 22.10.10, MO214-220/05.11.10 art.764]
   
4. Actul constatator este întocmit de către executor, în persoana:
    1) inspectorului vamal, din cadrul postului (ghişeului unic), care perfectează declaraţia vamală în detaliu, în cazul constatării divergenţelor la momentul vămuirii sau după validarea declaraţiei vamale;
    2) colaboratorului secţiei audit postvămuire, care perfectează actul de control, în cazul constatării iregularităţilor la finalizarea auditului;
    3) colaboratorului secţiei venituri şi valoare în vamă, în cazul anulării obligaţiei vamale, precum şi în cazul constatării erorilor de calcul, introducerii modificărilor în sistemul informaţional, după validarea declaraţiei vamale sau perfectarea formularului tipizat  TV-14;
    4) colaboratorului aparatului central, care constată, în virtutea obligaţiunilor sale de serviciu, în cadrul verificărilor sau auditului postvămuire, apariţia unei obligaţii vamale;
    5) colaboratorului secţiei (postului vamal) ce asigură evidenţa decurgerii regimului vamal suspensiv sau exportului temporar, în cazul închiderii din oficiu al acestuia.
    5. Executorul asigură, în termen de 2 zile lucrătoare de la apariţia obligaţiei vamale, perfectarea actului constatator, coordonarea, avizarea acestuia cu şeful de post, secţia venituri şi valoare în vamă, secţia fraude vamale, secţia juridică şi prezentarea spre aprobare şefului biroului vamal (sau după caz, conducerii aparatului central). În perioada perfectării,coordonării şi avizării actului constatator, plătitorul vamal este în drept să prezinte executorului acte suplimentare, care le consideră necesare pentru examinarea obiectivă a cazului. Aprobarea actului constatator de către conducător, se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare după întocmirea acestuia.
   
[Pct.5 modificat prin OMF385 din 22.10.10, MO214-220/05.11.10 art.764]
  
  6. Actul constatator se va perfecta în 3 exemplare, cu înştiinţarea verbală şi înmînarea (sau expedierea exemplarului 1 al actului constatator prin scrisoare recomandată, cu aviz de recepţie),  în termen de 5 zile lucrătoare, a primului exemplar al acestuia plătitorului vamal/persoanei terţe solidar responsabile. În cazul refuzului ultimului de a primi exemplarul actului constatator, organul vamal, în prezenţa şi sub semnătura a cel puţin doi martori, aplică înscrierea „refuzul plătitorului” şi asigură remiterea lui pe cale poştală. Exemplarul doi se va remite secţiei venituri şi valoare în vamă (secţie responsabilă de evidenţa tuturor actelor constatatoare emise în biroul vamal), care  va asigura păstrarea lui în cadrul biroului vamal, iar exemplarul trei  se va remite Direcţiei generale reglementări tarifar- vamale a Serviciului Vamal.
    7. Actul constatator aprobat de către şeful biroului vamal (sau după caz conducerea aparatului central), obţine statut de titlu executoriu şi în termen de 3 zile lucrătoare se reflectă de către secţia venituri şi valoare în vamă, prin metoda de calcul, în fişa de evidenţă a plătitorului vamal din sistemul informaţional „Economist” şi respectiv de către secţia fluxuri informaţionale - în sistemul informaţional „ASYCUDA”. Anularea şi/sau modificarea actului constatator iniţial, se va efectua prin întocmirea şi aprobarea unui act constatator suplimentar, indicînd cu sens opus restituirea sau incasarea plăţilor.
    8. În cazul prezenţei mijloacelor financiare în fişa de evidenţă a plătitorului vamal/ persoanei terţe solidar-responsabile, la momentul introducerii (reflectării) actului constatator, se va asigura stingerea imediată, prin compensare, a obligaţiei vamale constatate, aplicînd prevederile art.128 al Codului vamal. În cazul lipsei mijloacelor băneşti în fişa de evidenţă a plătitorului vamal/ persoanei terţe solidar-responsabile, agentul economic şi/sau persoana fizică dispun de dreptul la achitare benevolă a obligaţiei vamale constatate, în termen de 10 zile lucrătoare (termen în care biroul vamal nu va întreprinde măsuri de stopare a activităţii plătitorului vamal/ persoanei terţe solidar-responsabile), de la data primirii la mînă sau data confirmării de către oficiul poştal, a faptului predării actului  constatator.
    9. Secţia (direcţia) venituri şi valoare în vamă, după expirarea a 10 zile lucrătoare, va întreprinde măsuri în vederea încasării în mod incontestabil a obligaţiei vamale, conform actului constatator, cu aplicarea  prevederilor art. 129 Cod vamal.
    10. Suspendarea executării forţate a actului constatator survine, conform procedurii contenciosului administrativ, doar în cazul primirii oficiale de către organul vamal al Încheierii instanţei de judecată.
    11. ÎS „Vamtehinform” va elabora şi implementa programul de completare electronică, a rubricilor actului constatator, precum şi mecanismul de monitorizare a termenilor de executare, menţionate în prezentul ordin.
    12. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale, care vor supraveghea personal justificarea suficientă a motivelor şi temeiului legal al întocmirii actului constatator, precum şi prin ordinele sale interne vor nominaliza persoanele care vor asigura monitorizarea executării actelor constatatoare.
    13. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina direcţiilor generale reglementări tarifar-vamale şi Fluxuri informaţionale şi statistică vamală.
    14. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia pct.11 care se va aplica după operarea modificărilor în Hotărîrea nominalizată în acest punct.
    15. La intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ordinul Departamentului Vamal al Republicii Moldova  nr. 92-O din 27 aprilie 2005 cu privire aprobarea actului constatator întocmit de organul vamal, se abrogă.

   
DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                         Viorel MELNIC

    Nr. 267-O. Chişinău, 2 octombrie 2009.

   
anexa nr.1
Anexa nr.2
Instrucţiuni privind completarea formularului actului
constatator privind calcularea sau recalcularea
drepturilor de import/ export
    Actul constatator – reprezintă un document tipizat cu statut de executare obligatorie, formularul căruia este aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal, prin care plătitorului vamal/persoanei terţe solidar responsabile i se stabileşte o obligaţie vamală şi care serveşte ca dovadă de apariţie a acesteia, în baza temeiurilor expres stabilite de legislaţia în vigoare.
    1. Datele se înscriu în actul constatator privind calcularea sau recalcularea drepturilor de import/ export (în continuare act constatator) în limba de stat. Completarea actului constatator se poate face:
    – în procedură manuală, prin utilizarea unui procedeu de dactilografiere sau  cu completarea de mînă cu condiţia ca datele să fie înscrise în mod lizibil, cu cerneală, folosind majuscule în cazurile temeinic justificate - pe baza aprobării prealabile a şefului biroului vamal unde se realizează declararea mărfurilor;
    – în procedură informatică, pe baza metodologiei de prelucrare a actului constatator prin procedee informatice.
    2. Formularul actului constatator este alcătuit din pagina de bază/ principală, care cuprinde informaţia generalizată, şi paginile complementare care conţin informaţia detaliată referitoare la calcularea sau recalcularea drepturilor de import/ export.
    3. Este obligatorie completarea tuturor rubricilor din pagina de bază.
    3. Informaţia cuprinsă în prima pagină a formularului este structurată în rubrici după cum urmează:
    Rubrica 1 – „Elementele de identificare  a organului  vamal”
    Rubrica se completează în următoarea ordine: Codul fiscal, denumirea, Codul de identificare în sistemul informaţional  şi adresa organului vamal.
    Rubrica 2 – „ Elementele de identificare  a plătitorului vamal/ persoanei terţe solidar-responsabile”
    Rubrica se completează în următoarea ordine: denumirea persoanei juridice sau numele şi prenumele persoanei fizice, Codul fiscal sau IDNP, adresa juridică sau domiciliul.
    Rubrica 3 – se completează cu semnătura şefului organului  vamal, data şi ştampila acestuia. Data aprobării poate fi cea a întocmirii actului constatator sau ulterioară acesteia, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare.
    Rubrica 41 – „Motivele întocmirii actului constatator” – se completează, cu înscrierea succintă a cauzelor efectuării recalculelor, cu menţionarea alineatului respectiv al pct. 3 al Ordinului „cu privire la reaprobarea actului constatator”, încălcării constatate sau hotărîrii  adoptate.
    Exemple de motive:
    1. – „ Recalculul Taxei vamale, în legătură cu prezentarea originalului certificatului de origine”;
    2. – „Control ulterior sau audit post vămuire”;
    3. – „ Aplicarea tratamentului preferenţial”;
    4. – „Recalculul drepturilor de import, în temeiul Hotărîrii Curţii de Apel nr.2 – 3214 din 01.01.2008”;

    Rubrica 42 -  „temeiul legal” – se va indica numărul actului de control, procesului (protocolului) de corecţii, ect., şi obligatoriu articolul din actul legislativ şi/sau actul normativ, care a fost încălcat (nerespectat) de către plătitorul vamal sau terţa persoană solidar responsabilă.
    Exemple de temei:
   
1. – „Art.29 al Legii nr.1380–XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal”;
    2. – „Art. 181, 198 şi 251 ale Codului vamal”;
    3. – „Art. 25 al Legii nr. 1380 – XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal”;
    4. – „Art.128 ale Codului vamal, Legii nr. 1149–XIV din 20.07.2000”.
    Rubrica 51 – „Suma totală a drepturilor de import/ export spre încasare”
    se completează cu suma totală a  mijloacelor băneşti spre încasare, inclusiv suma de bază şi majorarea de întîrziere calculată pînă la data întocmirii Actului constatator, formată din totalul rubricilor „diferenţe de incasat” din foile complementare.
    Rubrica 52  - „Suma totală a drepturilor de import spre restituire” – se menţionează suma ce urmează a fi restituită plătitorului vamal, formată din totalul rubricilor „diferenţe de restituit” din foile complementare
    Rubrica 6 – „Dispoziţii finale şi tranzitorii”- conţine materie informativă, sub formă de stabilire a termenilor şi modului de executare a actului constatator.
    Rubrica 8 – rubrica se completează în consecutivitate, semnîndu-se în primul rînd de către persoana, care a întocmit actul constatator, indicîndu-se  numele, prenumele, funcţia, data întocmirii şi ştampila personală, precum şi semnătura colaboratorilor secţiilor respective, care au efectuat verificarea corectitudinii întocmirii acestuia.
    Rubrica 9 – se va aplica semnătura reprezentantului împuternicit din partea plătitorului vamal/ persoanei terţe solidar-responsabile, de primirea la mînă a actul constatator. În caz de refuz al reprezentantului împuternicit de a semna actul constatator, se vor aplica semnăturile martorilor, ce vor confirma acest fapt, informînd reprezentatul despre responsabilitatea asupra neexecutării prevederilor art.12713. Semnătura olografă a reprezentantului împuternicit, aplicată pe actul constatator - atestată, după caz, cu ştampila acestuia - conferă documentului caracterul original şi autentic. Semnătura olografă trebuie să figureze pe toate exemplarele  actului constatator.
    Rubrica 10 – „Foi complementare”- se indică numărul foilor complementare, ataşate la actul constatator, constituind parte componentă a acestuia. În dependenţă de numărul de poziţii, se va completa cantitatea de file complementare.
    Rubrica „anexă la actul constatator nr.” din foaia complimentară – se  indica numărul actului constatator atribuit de tipografie.
    Rubrica „declaraţie vamală” din foaia complementară – se  indică regimul de bază a documentului vamal.
    Rubrica „referinţă vama” şi „data” din foaia complementară – în cazul declaraţiei vamale  se indică numărul de înregistrare a acesteia, iar în cazul tipizatei PV-14 – numărul chitanţierului atribuit de tipografie.
    Rubricile cuprinse în foile complementare  de la 31 pînă la 46 - se completează în conformitate  cu Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin ordinul Serviciului Vamal. Indicele 1 semnifică datele iniţiale (din declaraţiile vamale depuse), indicele 2 indică datele constatate ulterior sau la momentul operaţiunilor de vămuire.
    Rubrica 47 – „Calculul iniţial al impozitelor” şi „Calculul ulterior al impozitelor” - prezintă descifrarea calculului impozitelor şi taxelor primare (sub indicele 1), a calculului ulterior (sub indicele 2), penalităţii calculate pe perioada de la apariţia obligaţiei vamale, pîna la data întocmirii actului constatator şi a diferenţelor constatate. Expresia „de incasat” prezintă sumele spre incasare suplimentară la buget, iar „de restituit” – sumele ce urmează a fi restituite plătitorului vamal/ persoanei terţe solidar-responsabile.
    Rubrica 47  coloniţa „tip”– se indică consecutiv tipul drepturilor de import (010,020,028,030 etc).
    Rubrica 47  coloniţa „baza de calcul” – se indică suma valorii impozabile a mărfurilor, separat pentru fiecare impozit/taxă sau mărimea taxei fixe.
    Rubrica 47  coloniţa „procent”  -  procentul sau cota de impozitare.
    Rubrica 47  coloniţa „cuantum” – se indică suma impozitului sau a taxei.
    Rubrica  „cuantumul penalităţii” – se înscrie suma separat calculată, cu aplicarea posibilităţilor sistemului informaţional „Economist”, a penalităţii calculate pe perioada de la apariţia obligaţiei vamale, pîna la data întocmirii actului constatator.
    Rubrica  „total de incasat” – se indică suma rubricii „diferenţe de încasat” şi a rubricii „cuantumul penalităţii”.
Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti