Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
ORDIN nr. 244-O din 03.07.2007

 SERVICIUL VAMAL

 
O R D I N
referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea
şi eliberarea certificatelor de transport EUR.1 pentru mărfurile exportate
din Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ liber cu statele
membre la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA)
şi a modificărilor în Regulamentul cu privire la completarea,
autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor
exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor
de comerţ preferenţiale cu Uniunea Europeană
 
nr. 244-O  din  03.07.2007
 
Monitorul Oficial nr.112-116/480 din 03.08.2007
 
* * *
 
 
«Aprobat»
Director General
al Serviciului Vamal
al Republicii Moldova
Feodosia FURCULIŢA
_______________________
Nr. 244-O din 3 iulie 2007
 
«Înregistrat»
Ministru al justiţiei
al Republicii Moldova
 
Vitalie PÎRLOG
__________________________
Nr. 491 din 9 iulie 2007
 
În scopul realizării măsurilor de implementare a Legii Republicii Moldova nr.120-XVI din 4 mai 2007 pentru ratificarea Acordului de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.330) şi executării prevederilor Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), Legii Republicii Moldova nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1599 din 13 decembrie 2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.174-176, art.1755), conform prevederilor Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) şi în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.4 din 2 ianuarie 2007 “Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi a Regulamentului Serviciului Vamal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 3-5, art.15),
ORDON:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de transport EUR.1 pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ liber cu statele membre la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) (Anexa nr.1).
2. Se aprobă modificările în Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale cu Uniunea Europeană, aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr.226-O din 20 iunie 2006 şi înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.453 din 27 iunie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.98-101, art.353), conform Anexei nr.2.
3. Executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
4. Controlul asupra îndeplinirii prezentului Ordin se pune în sarcina Direcţiei Reglementări Tarifar Vamale, Direcţiei Finanţe şi Logistică, Direcţiei Proceduri Vamale, Direcţiei Fluxuri Informaţionale şi Statistică Vamală.
5. Acţiunea p.1 al prezentului Ordin începe din momentul intrării în vigoare a Acordului de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2006.
 
 Anexa nr.1
la Ordinul Serviciului Vamal al RM
nr.244-O din 3 iulie 2007
 
Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor
de transport EUR.1 pentru mărfurile exportate din Republica Moldova
în cadrul regimului de comerţ liber cu statele membre la Acordul
Central European de Comerţ Liber (CEFTA)
 
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare ale Republicii Moldova, Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) şi reglementează procedura de completare, autentificare şi eliberare a certificatelor de transport EUR.1 pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ liber cu statele membre la Acordul menţionat.
2. Organele vamale certifică originea mărfurilor în conformitate cu procedura stabilită de Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), pentru mărfurile originare din Republica Moldova la exportul lor în statele membre la regimul de comerţ liber instituit în baza Acordului respectiv şi eliberează certificate de transport EUR.1 (Anexa nr.1), în condiţiile Acordului.
3. Certificatul de transport EUR.1 - act justificativ care confirmă univoc ţara de origine a mărfurilor conform criteriilor de origine stabilite în conformitate cu Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA).
4. Certificatul de transport EUR.1 se autentifică şi eliberează numai în cazul în care mărfurile ce urmează a fi exportate pot fi considerate produse originare conform Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) şi care corespund criteriilor de origine stabilite conform prevederilor Acordului respectiv.
5. Certificatul de transport EUR.1 va fi eliberat pentru mărfurile originare din Republica Moldova cu condiţia transportării lor directe în unul din statele membre la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA).
6. Autentificarea certificatului de origine a mărfurilor şi eliberarea acestuia se realizează de către colaboratorul vamal din organele vamale abilitate (Anexa nr.2) împuternicit cu eliberarea certificatelor de origine pentru regiunea de export al mărfii.
7. Formularele certificatelor de origine sînt documente cu regim special, fiind păstrate în locuri special amenajate.
8. Eliberarea către exportator a formularelor certificatelor de transport EUR.1 (în alb), pentru întocmire, se va efectua contra plată conform Anexei nr.2 a Legii Republicii Moldova nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, ţinîndu-se un registru de evidenţă cu indicarea numărului certificatelor, datele despre exportator, data eliberării, semnătura şi ştampila exportatorului şi a persoanei care eliberează formularele.
9. Organele vamale autentifică certificatele de origine a marfurilor şi le eliberează exportatorului sau reprezentantului său legal cînd mărfurile la care se referă se exportă real.
 
II. Solicitarea autentificării şi eliberării certificatului de transport EUR.1
10. Temei pentru autentificarea certificatului de transport EUR.1 şi eliberarea acestuia, serveşte cererea-declaraţie (Anexa nr.3) completată prin mijloace tehnice de imprimare sau manual (cu cerneală şi litere majuscule de tipar) de exportator sau de reprezentantul său, în limba de stat, autentificată prin semnătura olografă şi ştampila în original (în cazul persoanei fizice ştampila nu este obligatorie) a exportatorului pe propria şi deplina sa responsabilitate. Exportatorul depune cererea-declaraţie numai pentru mărfurile originare din Republica Moldova destinate exportului şi care îndeplinesc regulile de origine a mărfurilor conform prevederilor Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA).
11. Cererea-declaraţie urmează să fie însoţită de următoarele documente:
a. Actele de constituire ale exportatorului (certificatul de înregistrare a întreprinderii, statutul, decizia de fondare, contractul de constituire, certificate de atribuire a codului statistic, ordinele/procesele-verbale cu privire la numirea în funcţie a conducătorului întreprinderii-exportator şi a contabilului-şef). Aceste acte se prezintă în copii, legalizate conform procedurii stabilite, inclusiv prin sigilarea cu ştampila umedă şi semnătura exportatorului. Deasemenea, se va prezenta mostra ştampilei exportatorului şi a semnăturilor conducătorului, contabilului-şef şi a reprezentantului împuternicit al exportatorului (în original). Actele date se vor prezenta la biroul vamal respectiv numai la solicitarea primului certificat de origine (cu excepţia modificărilor în aceste acte, situaţie în care exportatorul va fi responsabil de prezentarea organului vamal a modificărilor în cauză, confirmate prin acte şi totodată va fi responsabil de efectele survenite în legătură cu neprezentarea modificărilor nominalizate);
b. Actele de identitate ale persoanei fizice - exportator sau reprezentantului legal al exportatorului (copia autentificată prin semnătura persoanei);
c. Licenţa sau autorizaţia, în cazul exportului mărfurilor licenţiate sau cotate (copia autentificată prin ştampila şi semnătura exportatorului);
d. Contractul de export al mărfurilor (copia autentificată prin ştampila şi semnătura exportatorului);
e. Documentele comerciale: facturi comerciale, pro-formele acestora, invoice, inclusiv alte documente utilizate în comerţul exterior (copia autentificată prin ştampila şi semnătura exportatorului);
f. Procura eliberată reprezentantului exportatorului, ce confirmă împuternicirea de a prezenta organului vamal declaraţii, documente, date şi informaţii necesare în vederea confirmării originii mărfii, precum şi de a semna şi primi originalul certificatului de origine din numele şi pe responsabilitatea deplină a exportatorului (în original);
g. Contractul de mandat sau comision ce confirmă împuternicirile reprezentantului legal al exportatorului (copia autentificată prin ştampila şi semnătura exportatorului);
h. Actul de expertiză a originii mărfurilor (în original), la solicitarea organului vamal de la exportator, în cazul în care nu sînt date ce justifică originea mărfii sau există temei de a considera că datele prezentate de către exportator nu sînt veridice şi/sau suficiente pentru dovada originii. Actul de expertiză poate fi prezentat şi din iniţiativa exportatorului;
i. Alte documente ce conţin date/informaţii ce justifică respectarea criteriilor de determinare a originii (facturi de expediţie, facturi fiscale, dispoziţii de plata, acte de achiziţii, declaraţii vamale, certificat de circulaţie EUR.1 etc.).
12. În cazul efectuării expertizei scopul acesteia va fi:
a. de a determina în baza documentelor (cu indicarea procesului de producere şi operaţiunilor tehnologice), prezentate de către exportator, cantitatea componentelor şi materialelor utilizate la producerea mărfurilor destinate exportului;
b. de a determina ţara de origine a componentelor utilizate (la necesitate);
c. de a determina valoarea fiecărui component (la necesitate);
d. de a determina cota-parte a componentelor importate, utilizate la fabricarea produselor exportate, în raport cu preţul franco-uzină a producţiei finite (la necesitate);
e. de a determina toate articolele din partida respectivă, durata ciclului tehnologic şi consumul de materie primă pentru producţia finită (raportul cantitativ dintre materia primă şi produsul finit). A determina poziţiile tarifare ale fiecărui component utilizat la fabricarea produsului finit, precum şi a produsului finit.
Experţii poartă răspundere, conform legislaţiei în vigoare, pentru includerea datelor eronate în actele de expertiză.
13. Lista documentelor suplimentare necesare pentru certificarea originii mărfurilor:
a. documentele, ce confirmă originea materiei prime, semifabricatelor, materialelor, componentelor: contractele de livrare, conturile, dispoziţiile de plată, facturile de expediţie, declaraţiile vamale etc. (copiile autentificate prin ştampila şi semnătura exportatorului);
b. documentele care confirmă dreptul de achiziţie şi prelucrare a materiei prime - pentru organizaţiile de achiziţie şi colectare (copiile autentificate prin ştampila şi semnătura exportatorului);
c. documentele, potrivit cărora se efectuează procesul de producere a mărfii: hărţile tehnologice (copia autentificată prin ştampila şi semnătura exportatorului şi a producătorului);
d. actul de expertiză, privind determinarea producătorului (în original);
e. alte documente şi informaţii, relevante în vederea certificării originii mărfurilor.
14. Răspunderea pentru veridicitatea documentelor şi datelor indicate în ele, prezentate organului vamal, o poartă exportatorul, organul vamal la rîndul său se obligă să asigure confidenţialitatea informaţiilor prezentate.
15. Colaboratorul vamal împuternicit cu autentificarea certificatului de origine şi eliberarea acestuia, în vederea certificării originii mărfii este în drept:
• Să aibă acces la întreprinderea exportatorului, producătorului şi la activitatea altor persoane fizice sau juridice, întru certificarea originii mărfii;
• Să studieze procesul de producere;
• Să analizeze şi să verifice operaţiunile tehnologice de producere a mărfii exportate;
• Să solicite orice document justificativ şi să efectueze orice control pe care îl va considera oportun.
 
III. Completarea, autentificarea şi eliberarea
certificatului de transport EUR.1
16. Autentificarea certificatului de transport EUR.1 şi eliberarea acestuia se efectuează în termen de pînă la 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii-declaraţie, depunerii certificatului de transport EUR.1 completat de exportator, prezentării mărfii şi a documentelor (inclusiv celor solicitate suplimentar) la organele vamale abilitate pentru regiunea de export al mărfurilor.
17. Certificatul de transport EUR.1 autentificat se eliberează (se pune la dispoziţia exportatorului) în momentul cînd mărfurile la care se referă se exportă real.
18. După autentificarea certificatului de transport EUR.1, colaboratorul vamal împuternicit cu autentificarea şi eliberarea certificatului de origine respectiv, va completa p.9 din cererea-declaraţie cu aplicarea semnăturii sale şi a ştampilei personale. Ulterior, exportatorul (sau reprezentantul său legal) va completa p.10 din cererea-declaraţie cu aplicarea semnăturii şi ştampilei sale în original (în cazul persoanei fizice ştampila nu este necesară), prin ce se va confirma eliberarea de către organul vamal a originalului certificatului de transport EUR.1 autentificat şi preluarea acestuia de către exportator.
19. Certificatul de transport EUR.1 reprezintă un set alcătuit din trei formulare, dintre care primul este formularul original al certificatului de transport EUR.1, o copie a certificatului şi un formular de cerere pentru certificatul de transport EUR.1 (conform Anexei nr.1).
20. Formularele certificatului de transport EUR.1 şi al cererii pentru certificatul de transport EUR.1 reprezintă formulare în limba engleză, care se completează de către exportator în mod tipografic (prin mijloace tehnice de imprimare cu caractere de tipar) sau manual (se va folosi cerneală şi litere majuscule de tipar) în strictă conformitate cu cerinţele rubricilor formularului certificatului (Anexa nr.4).
21. Formularele certificatelor de transport EUR.1 şi formularele de cerere pentru certificatul de transport EUR.1 sînt formulare speciale numerotate (în scopul identificării), emise tipografic. Formatul formularelor este de 210X297 mm, cu o toleranţă pe lungime de minus maxim 5 mm şi de plus maxim 8 mm. Hîrtia utilizată trebuie să fie de culoare albă, cu dimensiuni optimale pentru a scrie, fără celuloză mecanică şi care cîntăreşte nu mai puţin de 25 g/m2. Formularele originale ale certificatelor de transport EUR.1 vor conţine simboluri de protecţie de culoare galbenă sau verde, făcînd astfel vizibilă cu ochiul liber orice încercare de falsificare mecanică sau chimică.
22. Pe formularul certificatului de transport EUR.1 şi cererea pentru certificatul de transport EUR.1 se va face trimitere la denumirea şi adresa tipografiei sau marca acesteia, fapt ce va oferi posibilitatea de a identifica tipografia la care au fost tipărite aceste formulare ale certificatelor.
23. În certificatele de transport EUR.1 nu se admit corectări, ştergeri etc. cu excepţia cazurilor, cînd corectarea este efectuată în baza unei cereri scrise depuse de către exportator sau persoana autorizată de acesta, iar corectările sînt autentificate prin semnătura olografă a exportatorului sau persoanei autorizate a exportatorului şi autentificată prin ştampila organului vamal abilitat. În cazul necesităţii unei multitudini de corectări şi/sau dacă corectarea operată face dificilă citirea liberă a informaţiei din certificat sau poate crea careva îndoieli privind autenticitatea acestora, atunci se va completa un nou formular al certificatului de origine.
24. În cazul furtului, pierderii sau deteriorării certificatului de transport EUR.1, la cererea scrisă a exportatorului poate fi eliberat un duplicat pe un nou formular de certificat, menţionîndu-se în rubrica 7 a certificatului - “DUPLICATE” (duplicat), împreuna cu data şi seria/numărul certificatului original. Duplicatul certificatului este valabil din data eliberării menţionată în original.
25. În cazuri excepţionale, certificatul de transport EUR.1 poate fi eliberat şi după exportul efectiv al mărfii, dacă nu a fost eliberat la data exportului ca urmare a unor erori involuntare, a unor omisiuni sau a altor situaţii deosebite, sau dacă certificatul emis nu a fost acceptat în statul de import din motive tehnice, indicîndu-se în rubrica 7 a certificatului de origine menţiunea “ISSUED RETROSPECTIVELY” (eliberat retrospectiv). Organele vamale abilitate vor autentifica şi elibera retroactiv certificatul de transport EUR.1 numai după ce vor verifica dacă datele cuprinse în cererea-declaraţie a exportatorului corespund cu cele cuprinse în documentele de export aferente şi dacă nu s-a eliberat un certificat de transport EUR.1 cînd produsele respective au fost exportate.
26. Spaţiul neutilizat din rubricile certificatului trebuie să fie barat în aşa fel, încît să se excludă orice posibilitate de completare frauduloasă ale acestor spaţii. Între rînduri, cînd rubricile nominalizate nu sînt completate în întregime, trebuie trasată o linie sub ultimul rînd al descrierii, barînd spaţiul gol.
27. Certificatele de transport EUR.1 pot fi anulate după autentificarea şi eliberarea acestora, în cazurile în care există motive întemeiate (autentificat şi eliberat cu încălcarea procedurii sau în baza datelor necomplete şi/sau neautentice etc.).
28. Formularele certificatelor de origine pot fi casate în cadrul procesului de întocmire a acestora cu îndeplinirea unui act conform ordinii stabilite, menţionîndu-se temeiul casării (deteriorarea, comiterea cărorva greşeli tehnice/mecanice, retragerea cererii-declaraţie etc.).
 
IV. Evidenţa certificatelor de transport EUR.1.
29. Organele vamale abilitate vor asigura păstrarea unei copii a fiecărui certificat autentificat şi eliberat.
30. Evidenţa certificatelor de transport EUR.1 autentificate şi eliberate se efectuează în forma electronică, prin utilizarea sistemului automatizat de evidenţă.
31. Cererea-declaraţie, copia certificatului de transport EUR.1 şi cererea pentru certificatul de transport EUR.1, originalul actului de expertiză (dacă a fost prezentat) şi toate celelalte documente ce confirmă originea mărfii se păstrează de organul vamal în termen de cel puţin trei ani.
 
V. Procedura de control posterior al certificatelor
 şi responsabilitatea colaboratorilor vamali
32. Procedura de control posterior al certificatelor de transport EUR.1 şi cooperarea administrativă se reglementează în Anexa nr.5.
33. Colaboratorii vamali responsabili din cadrul organelor vamale abilitate cu funcţia de autentificare şi eliberare a certificatelor de origine poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare pentru divulgarea informaţiei ce constituie secret de serviciu sau secret comercial al agenţilor economici, percepute în timpul perfectării certificatelor de transport EUR.1.
 
 
 
DECLARATION BY THE EXPORTER
 
I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,
DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;
SPECIFY as follows the circumstances which have enable these goods to meet the above conditions:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 
SUBMIT the following supporting documents
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;
REQUEST the issue of the attached certificate for these goods.
 
 
 ……………………………………………………..
 (Place and date)
 
 
 ……………………………………….
 (Signature)
 
 
Anexa nr.2
la Regulament
 
Organele vamale abilitate cu autentificarea
şi eliberarea certificatelor de transport EUR.1:
 
1. Biroul Vamal Chişinau
2. Biroul Vamal Centru
3. Biroul Vamal Cahul
4. Biroul Vamal Bălţi
5. Biroul Vamal Leuşeni
6. Biroul Vamal Bender
7. Biroul Vamal Ungheni
8. Biroul Vamal Briceni
 
Anexa nr.3
la Regulament
 
CERERE - DECLARAŢIE
pentru eliberarea certificatului de transport EUR.1
(!!! se completează cu litere de tipar !!!)
 
1. Exportator: Codul fiscal ___________________________
Denumirea completă ___________________________ Prefix poştal ________Telefon _______ Fax ______
Adresa completă ________________________________________________________________________
 
2. Destinatarul mărfii:
Denumirea completă ___________________________Prefix poştal ________ Telefon _______ Fax ______
Adresa completă ________________________________________________________________________
 
3. Numărul contractului ___________ data ________  4. Numărul şi data facturii la export _____________
 
5. Tipul mijlocului de transport _______________________ Numărul de înregistrare __________________
 
6. SOLICITĂM BIROULUI VAMAL _______________ ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE TRANSPORT EUR.1 pentru următoarele mărfuri:
 
Denumirea mărfii
Codul mărfii
Unitatea de măsura
Cantitatea în unităţi de măsură
Tip de ambalaj
Numărul de locuri
Masa brutto / netto
Preţul pentru 1 unitate de măsură (USD)
Valoarea mărfii (USD)
Producătorul
codul fiscal
Denumirea, adresa, telefon, fax,
E-mail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Anexe (documente ce confirmă originea mărfii):
 
8. Achitarea taxei pentru procedurile vamale este efectuată conform legislaţiei.
 
Prin prezenta declarăm, toate datele menţionate mai sus sunt autentice şi ne asumăm responsabilitatea
deplină pentru autenticitatea documentelor prezentate şi a datelor indicate în acestea
 
"__"_________200 L.Ş.
Conducătorul_______________________
(numele, prenumele, semnătura)
Contabil-şef__________________________
(numele, prenumele, semnătura)
 
9. S-a eliberat certificatul de origine autentificat: Nr. _____________ data ___________ ,Organul vamal abilitat, colaboratorul vamal împuternicit cu autentificarea şi eliberarea:
____________________________________________________________________________________
(denumirea organului vamal, numele, prenumele, semnătura, ştampila personală)
(p.9 se îndeplineşte de organul vamal)
 
10. Exportatorul sau reprezentantul său legal căruia i-a fost eliberat (pus la dispoziţie) originalul certificatului de origine autentificat ________________________________________________________________________________
(numele, prenumele, semnătura, ştampila exportatorului, nr. şi data procurii)
 
 
Anexa nr.4
la Regulament
 
Condiţiile de completare şi autentificare
a certificatelor de transport EUR.1
Pentru autentificarea şi eliberarea certificatului de transport EUR.1, marfa trebuie:
a) să fie obţinută integral în Republica Moldova conform prevederilor Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA). Descrierea mărfii, în formularul certificatului trebuie să fie suficient de detaliată, astfel încît să permită identificarea mărfii de către colaboratorii vamali prin examinarea lor;
b) să fie obţinută în Republica Moldova, cu utilizarea altor produse decît cele prevăzute la lit.(a), cu condiţia ca respectiva marfă să sufere prelucrări sau transformări suficiente, conform exigenţelor Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA). Fiecare articol dintr-un lot de marfă expediat trebuie să îndeplinească toate condiţiile separat şi de sine stătător.
Rubrica 1 - “Exporter (Name, full address, country)”: “Exportator (Denumirea, adresa completă, ţara)” - se înscrie denumirea, adresa deplină şi ţara de reşedinţă a exportatorului. Denumirea exportatorului trebuie să fie identică cu denumirea indicată în contract şi/sau factura de expediţie şi să corespundă denumirii indicate în actele de constituire ale agentului economic exportator. Se permite indicarea prescurtată a denumirii întreprinderii-exportator, dacă aceasta este indicată în statutul său.
Rubrica 2 - “Certificate used în preferential trade between”: “Certificat utilizat în comerţul preferenţial între” - se indică pe primul rînd trasat, deasupra cuvîntului “and” (“şi”) sintagma “Republic of Moldova” (Republica Moldova), iar pe al doilea rînd trasat, sub cuvîntul “and” (“şi”) - sintagma care exprimă denumirea oficială în limba engleză a ţării de destinaţie a mărfurilor, sau sintagma “CEFTA countries” (statele CEFTA).
Rubrica 3 - “Consignee (Name, full address, country) (Optional)”: “Destinatar (Denumirea, adresa completă, ţara)” - se înscrie denumirea, adresa deplină şi ţara de reşedinţă a destinatarului mărfurilor. Denumirea destinatarului trebuie să corespundă exact denumirii indicate în contract şi/sau factura de expediţie.
Rubrica 4 - “Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating”: “Ţara, grupul de ţări sau teritoriul din care sînt considerate ca fiind originare produsele” - se înscrie de regulă sintagma “Republic of Moldova” (Republica Moldova) sau în cazul eliberării certificatului de transport EUR.1 în baza certificatului de origine eliberat anterior, conform art.20 al Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) - sintagma care exprimă denumirea oficială în limba engleză a ţării, grupului de ţări sau al teritoriului din care sînt considerate ca fiind originare produsele.
Rubrica 5 - “Country, group of countries or territory of destination”: “Ţara, grupul de ţări sau teritoriul de destinaţie” - se înscrie sintagma care exprimă denumirea oficială în limba engleză a ţării de destinaţie a mărfurilor.
Rubrica 6 - “Transport details (Optional)”: “Detalii cu privire la transport” - se menţionează tipul concret al mijlocului de transport al mărfii şi ruta (în măsura în care se cunoaşte), spre exemplu “By Air” (Avia), “By Truck” (Auto), “By Rail” (Feroviar), “By Sea” (Maritim). Dacă mărfurile vor fi transportate printr-o ţară terţă se fac menţiuni în felul următor “By Truck from Chisinau to Belgrad via Sarajevo”. (Auto din Chişinău la Belgrad prin Sarajevo).
Rubrica 7 - “Remarks”: “Remarci” - după caz se bifează cu “X” unul din pătratele aflate în dreptul sintagmei “Cumulation applied with” (Cumul aplicat cu), sau sintagmei “No cumulation applied” (Cumul neaplicat). În cazul obţinerii originii preferenţiale prin aplicarea cumulului cu mărfuri originare din alte state sau teritorii membre la CEFTA, sau alte state menţionate în art.3 al Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA), sintagmele care exprimă denumirea oficială în limba engleză a ţării, grupului de ţări sau al teritoriului din care sînt considerate ca fiind originare produsele cumulate se vor înscrie în spaţiul aflat după sintagma “Cumulation applied with”, în urma bifării pătratului aflat în dreptul acestei sintagme.
Rubrica 8 - “Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages; Description of goods”: “Numărul de ordine, Marcaje şi numere; Numărul şi tipul ambalajelor; Descrierea mărfurilor” - se indică numărul de ordine al mărfurilor livrate, marcajul şi după caz numerotarea mărfurilor, numărul de locuri şi tipul ambalajelor, precum şi descrierea mărfurilor, suficient de detaliat pentru a fi identificate mărfurile pentru care se eliberează certificatul.
Rubrica 9 - “Gross mass or other measure (litres, m3. etc.)”: “Masa brută sau altă unitate de măsură (litri, m3. etc.) - se indică masa brutto în kilograme sau tone, sau cantitatea altfel exprimată conform parametrilor (unităţilor de măsură) ale cantităţii mărfii, conform Sistemului Armonizat de Descriere şi Codificare al Mărfurilor.
Rubrica 10 - “Invoices (Optional)”: “Facturi” - se indică numărul şi data facturilor de expediţie (invoice). Data facturii de expediţie (invoice) nu poate fi ulterioară datei eliberării certificatului.
Rubrica 11 - “Customs endorsement”: “Autentificare vamală” - se completează manual, în urma controlului efectuat, de colaboratorul vamal abilitat cu autentificarea certificatului de transport EUR.1, certificîndu-se, că declararea originii mărfurilor efectuată de către exportator este corectă. În partea de sus a rubricii se menţionează date referitoare la documentul de export. Se indică în dreptul cuvîntului “Form” (Tip) sintagma “Customs declaration” (Declaraţie vamală). În dreptul cuvîntului “No” (Nr) se va indica numărul declaraţiei vamale de export, în cazul în care acesta se cunoaşte. În dreptul cuvîntului “Of” (Al) urmează a se indica în limba engleză denumirea biroului vamal, la care a fost perfectată declaraţia vamală de export; de exemplu, “The Customs Office Chisinau” (Biroul Vamal Chişinău). În dreptul sintagmei “Customs office” (Biroul vamal) va fi indicată în limba engleză denumirea biroului vamal care eliberează certificatul de transport EUR.1 (vezi exemplul din propoziţia anterioară), iar în dreptul sintagmei “Issuing country or territory” (Ţara sau teritoriul de eliberare) se va indica sintagma “Republic of Moldova” (Republica Moldova). În partea de jos a rubricii, în dreptul sintagmei “Place and date” (Locul şi data) se indică locul şi data autentificării şi eliberării certificatului de transport EUR.1 de către colaboratorul vamal; de exemplu, “Chisinau, 01.07.2007”, cu aplicarea semnăturii olografe a colaboratorului vamal împuternicit şi a ştampilei în original a biroului vamal abilitat, destinate certificării originii mărfurilor, în locurile din rubrică prevăzute pentru aceasta.
Rubrica 12 - “Declaration by the exporter”: “Declaraţia exportatorului” - se completează în felul următor:
Prin semnătura olografă a conducătorului sau a reprezentantului împuternicit al exportatorului şi aplicarea ştampilei în original a întreprinderii în locurile din rubrică prevăzute pentru aceasta, exportatorul declară că toate datele şi afirmaţiile din certificat sînt complete, corecte şi completate cu bună credinţă, că toate mărfurile au fost produse în Republica Moldova şi că îndeplinesc cerinţele de origine specificate pentru aceste mărfuri în Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA).
Rubrica 13 - “REQUEST FOR VERIFICATION, to”: “CERERE DE VERIFICARE, către” - se completează în cadrul controlului efectuat de organele vamale la import a certificatelor de transport EUR.1, în cazul în care există indici care implică dubii referitor la autenticitatea şi corectitudinea eliberării certificatului. Completarea rubricii respective se operează manual de colaboratorul vamal abilitat cu controlul la import al originii mărfurilor. În partea de sus a rubricii se indică denumirea în limba engleză a biroului vamal din ţara membră la CEFTA care a eliberat certificatul verificat, care trebuie să corespundă cu denumirea biroului vamal indicat în rubrica 11 a certificatului; de exemplu, “Customs Office Tuzla”. În partea de jos a rubricii, în locurile special prevăzute - “Place and date” (Locul şi data) se va indica locul şi data stabilirii necesităţii de iniţiere a procedurii de verificare a certificatului: de exemplu, “Chisinau, 15.07.2007”, cu aplicarea în locurile respective a semnăturii olografe a colaboratorului vamal împuternicit şi a ştampilei în original a biroului vamal abilitat, destinate certificării originii mărfurilor.
Rubrica 14 - “RESULT OF VERIFICATION”: “REZULTATUL VERIFICĂRII” - se completează de biroul vamal care efectuează procedura de control posterior a certificatului de transport EUR.1. În cazul confirmării originii mărfurilor certificate în urma procedurii de verificare, se va bifa cu “X” pătrăţelul aflat în dreptul sintagmei “was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate” (Verificarea efectuată a demonstrat, că certificatul respectiv a fost eliberat de către biroul vamal indicat şi că informaţia conţinută în acesta este veridică), sau după caz, pătrăţelul aflat în dreptul sintagmei “does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended)” (Verificarea efectuată a demonstrat, că certificatul respectiv nu întruneşte cerinţele referitoare la autenticitate şi corectitudine (vezi remarcile anexate)). În partea de jos a rubricii, în locurile special prevăzute - “Place and date” (Locul şi data) se va indica locul şi data stabilirii corectitudinii sau incorectitudinii eliberării certificatului de transport EUR.1: de exemplu, “Chisinau, 15.07.2007”, cu aplicarea în locurile respective a semnăturii olografe a colaboratorului vamal împuternicit şi a ştampilei în original destinate certificării originii mărfurilor a biroului vamal care a desfăşurat procedura de verificare a certificatului.
Completarea formularelor cererilor pentru certificatul de transport EUR.1- rubricile 1-10 ale formularelor cererilor pentru certificatul de transport EUR-1 vor conţine informaţii identice cu cele indicate în rubricile 1-10 ale formularelor certificatelor de transport EUR.1.
Completarea părţii verso a formularelor cererilor pentru certificatul de transport EUR.1 - “DECLARATION BY THE EXPORTER”: “DECLARAŢIA EXPORTATORULUI” - se completează în limba engleză de către solicitantul certificatului de transport EUR.1, indicîndu-se sub sintagma “SPECIFY as follows the circomstances which have enable these goods to meet the above conditions:” (“SPECIFIC după cum urmează circumstanţele care au permis acestor bunuri să întrunească condiţiile menţionate mai jos”) circumstanţele în care au fost produse mărfurile pentru care se solicită certificatul de transport EUR.1, care argumentează respectarea regulilor de origine a mărfurilor: de exemplu, “The apple juice (HS 2009) was manufactured from fresh apples (HS 0808) of Moldovan origin, proved by official documents; at the manufacturing of the apple juice were not used materials from HS 17” (Sucul de mere (poziţie tarifară 2009) a fost produs din mere proaspete (poziţie tarifară 0808) de origine moldovenească, demonstrată prin acte oficiale; la producerea sucului de mere nu au fost utilizate produse de la capitolul tarifar 17). Sub sintagma “SUBMIT the following supporting documents” (PREZENTĂM următoarele documente justificative) se vor indica tipul, numărul şi data documentelor care justifică originea preferenţială a mărfurilor, pentru care se solicită certificatul de transport EUR.1: de exemplu, “invoice nr.30 from 22.07.2007, manufacturer’s declaration nr.25 from 21.07.2007,:” (factură comercială nr.30 din 22.07.2007, declaraţia producătorului nr.25 din 21.07.2007,:). În locurile special prevăzute - “Place and date” (Locul şi data) se va indica locul şi data completării declaraţiei exportatorului: de exemplu, “Chisinau, 22.07.2007”, cu aplicarea în locurile respective a semnăturii olografe a conducătorului întreprinderii exportatoare şi aplicarea ştampilei în original a exportatorului (în cazul persoanei fizice ştampila nu este obligatorie).
Anexa nr.5
la Regulament
 
Procedura de control posterior al certificatelor
de transport EUR.1 şi cooperare administrativă
1. Organele vamale din Republica Moldova efectuează controlul posterior al certificatelor de transport EUR.1 eliberate pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în statele membre la regimul de comerţ liber instituit în baza Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) conform procedurii stabilite în Titlul VI al Acordului menţionat, precum şi în prezentul Regulament.
2. Controlul posterior al certificatelor de transport EUR.1 se efectuează la cererea autorităţilor vamale din statele-membre la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) în cazul în care este temei de a considera, că datele din certificate nu sînt veridice sau în vederea efectuării controlului selectiv.
3. Organele vamale realizează controlul posterior al certificatelor de transport EUR.1 în baza solicitării scrise a autorităţii vamale din statele membre la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), în care se indică motivele solicitării iniţierii procedurii de control posterior al certificatelor. Pentru a susţine solicitarea de verificare, autorităţile vamale competente (din statele solicitante) vor transmite orice informaţii obţinute, care sugerează că datele din certificatul de transport EUR.1 (obiect al verificării) nu sînt autentice sau veridice.
4. În scopul efectuării controlului posterior, autorităţile vamale din statele solicitante, vor restitui certificatele de transport EUR.1 şi facturile, dacă acestea au fost depuse, sau eventual copiile acestora.
5. Controlul posterior se dispune de Serviciului Vamal şi se realizează de organele vamale abilitate care au autentificat şi eliberat certificatul de origine respectiv.
6. În scopul efectuării controlului posterior, organul vamal abilitat este în drept să întreprindă toate măsurile necesare pentru a verifica autenticitatea certificatelor, exactitatea informaţiilor referitoare la originea reală a mărfurilor în cauză şi îndeplinirea altor cerinţe. În acest scop, birourile vamale sînt în drept să ceară orice document justificativ şi probe, să efectueze orice control al operaţiunilor contabile ale exportatorului sau orice alt control pe care îl va considera necesar.
7. Rezultatele controlului posterior se comunică autorităţii vamale ale statului-solicitant în termen cît mai restrîns, dar nu mai mult de 10 luni din data primirii solicitării scrise întocmite corespunzător.
8. Rezultatele controlului posterior se comunică sub formă de documente, rapoarte şi alte acte, care trebuie să permită de a determina dacă certificatul de transport EUR.1 în cauză se referă la mărfurile exportate de facto şi dacă această marfă poate fi considerată ca fiind originară din Republica Moldova conform criteriilor de origine stabilite în Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) sau din statele membre la Acordul respectiv.
9. În cazul cînd certificatul de transport EUR.1 a fost eliberat pentru un lot de marfă produsă cu utilizarea producţiei acoperite de un alt certificat de transport EUR.1 (aplicarea cumulului), atunci la rezultatele verificării trebuie anexată şi copia certificatului de transport EUR.1 care acoperă mărfurile utilizate.
10. În cazul în care în urma controalelor efectuate sau în baza informaţiilor existente se denotă iregularităţi în certificarea originii mărfurilor şi eliberarea certificatelor de transport EUR.1, organele vamale ale Republicii Moldova (din oficiu sau la cererea statelor solicitante) efectuează o investigaţie de urgenţă în vederea depistării şi eliminării iregularităţilor. La investigaţie pot participa, în caz de necesitate, reprezentanţii autorităţilor competente din statele membre la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA).
 
Anexa nr.2
la Ordinul Serviciului Vamal
al Republicii Moldova
nr.244-O din 3 iunie 2007
 
Modificările în Regulamentul cu privire la completarea,
autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor
exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor de comerţ
preferenţiale cu Uniunea Europeană
Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale cu Uniunea Europeană, aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr.226-O din 20 iunie 2006 şi înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.453 din 27 iunie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.98-101, art.353) se modifică după cum urmează:
1. În pct.1.8 al Regulamentului sintagma “costului acestor formulare (în alb)” se substituie cu sintagma “plată conform anexei nr.2 la Legea Republicii Moldova nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal”.
2. În pct.1.9 al Regulamentului sintagma “contra plată conform Legii Republicii Moldova cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997” se substituie cu sintagma “cînd mărfurile la care se referă se exportă real”.
3. Anexa nr.2 la Regulament se expune în redacţie nouă:
“Anexa nr. 2
la Regulament
Organele vamale abilitate cu autentificarea
şi eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor Forma A:
1. Biroul Vamal Chişinău
2. Biroul Vamal Centru
3. Biroul Vamal Cahul
4. Biroul Vamal Bălţi
5. Biroul Vamal Leuşeni
6. Biroul Vamal Bender
7. Biroul Vamal Ungheni
8. Biroul Vamal Briceni.” Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti