Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
ORDIN nr. 230-O din 28.06.2007
SERVICIUL VAMAL
 
O R D I N
cu privire la aprobarea unor acte normative
de executare a Codului vamal
 
nr. 230-O  din  28.06.2007
 
Monitorul Oficial nr.1-4/2 din 01.01.2008
 
* * *
APROBAT
Director General
al Serviciului Vamal
al Republicii Moldova
Feodosia FURCULIŢA
_____________________
nr.230-O din 28 iunie 2007
ÎNREGISTRAT
Ministrul Justiţiei
al Republicii Moldova
 
Vitalie PÎRLOG
________________________
nr.531 din 21 decembrie 2007
 
În scopul executării prevederilor art.100, 103 şi 150 ale Codului Vamal, aprobat prin Legea nr.1149-XV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.160-162, art.1201), -
ORDON:
1. A aproba Regulamentul cu privire la depozitul provizoriu (anexa nr.1).
2. A aproba Regulamentul privind destinaţia vamală "distrugere" (anexa nr.2).
3. A aproba Regulamentul privind destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" (anexa nr.3).
4. Executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
5. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Direcţiei Proceduri Vamale (Vl.Şveţ).
 
Anexa nr.1
la Ordinul Serviciului Vamal
nr.230-O din 28 iunie 2007
 
  REGULAMENTUL
cu privire la depozitul provizoriu
 
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul cu privire la depozitul provizoriu (în continuare - Regulament), este elaborat în baza art.150 din Codul vamal şi stabileşte cerinţele de amenajare, ordinea de creare, funcţionare şi lichidare a depozitului provizoriu, precum şi reglementează procedura plasării şi preluării mărfurilor din depozitul provizoriu.
2. Depozitarea provizorie a mărfurilor este o procedură prin care mărfurile (inclusiv cele care la momentul introducerii în ţară nu întruneau condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru a li se acorda o destinaţie aprobată de organele vamale) se păstrează în locuri autorizate, fără achitarea drepturilor de import, impozitelor şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, pînă la plasarea acestora într-un anumit regim vamal sau o altă destinaţie aprobată de organele vamale.
3. Depozitarea provizorie a mărfurilor se efectuează în depozite provizorii la solicitarea importatorului, posesorului sau transportatorului mărfurilor.
4. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni semnifică:
depozitul provizoriu - încăperile şi terenurile aferente acestora care sînt amenajate şi delimitate cu scopul de a păstra sub supraveghere vamală mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;
încăperi pentru depozitare provizorie - spaţiile special amenajate situate în edificii, construcţii capitale, terenuri deschise sau cu acoperiş delimitate cu îngrădire specială;
terenul aferent depozitului provizoriu - teritoriul amplasat în apropierea nemijlocită de încăperile pentru depozitare şi care intră în componenţa încăperilor pentru depozitare provizorie.
5. Teritoriul depozitului provizoriu are statut de zonă de control vamal.
6. La introducerea mărfurilor în depozitul provizoriu, posesorul (sau transportatorul) mărfurilor este obligat direct sau prin intermediul brokerului vamal căruia îi aparţine depozitul provizoriu respectiv să depună la organul vamal declaraţia sumară în forma stabilită de legislaţia în vigoare.
7. Organul vamal acceptă declaraţia sumară depusă de către declarantul vamal sub rezerva dreptului de efectuare a controlului fizic al mărfurilor depuse provizoriu.
 
II.  GARANŢIA FINANCIARĂ PENTRU MĂRFURILE DEPOZITATE PROVIZORIU
8. Declarantul vamal (sau brokerul vamal care depune declaraţia din numele acestuia) este obligat să garanteze cuantumul deplin al drepturilor de import, care sînt stabilite de legislaţia în vigoare pentru categoria dată de marfă, iar în caz de apariţie a unei obligaţii vamale - plata acesteia.
9. Garanţia financiară de plată a drepturilor de import indicate în pct.8 al prezentului Regulament poate fi efectuată după cum urmează:
a) Prin garanţie bancară sau transferul bănesc la contul de garanţie - în sumă ce acoperă suma deplină a drepturilor de import;
b) Din contul garanţiei financiare a brokerului vamal, la depozitul căruia se află mărfurile, confirmată prin scrisoare de garanţie a brokerului vamal respectiv;
c) Prin plata efectivă a drepturilor de import la contul unic de venituri de către declarantul vamal, confirmată prin extrasul trezorerial de venituri;
d) Prin alte modalităţi, stabilite de legislaţia Republicii Moldova.
10. La calcularea cuantumului drepturilor de import care urmează a fi garantată, se folosesc tarifele cele mai mari ale drepturilor de import, stabilite pentru grupul de mărfuri respectiv (la nivelul primelor patru cifre, conform Nomenclatorului de Mărfuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.54 din 26 ianuarie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.22-25, art.182).
11. Garanţia financiară depusă pentru depozitare provizorie a mărfurilor se consideră liberă (stinsă) începînd cu data achitării efective a drepturilor de import ce se calculează la plasarea mărfurilor sau mijloacelor de transport în regimul vamal sau destinaţia vamală solicitată.
 
III. CONDIŢIILE ÎNAINTATE FAŢĂ DE DEPOZITUL PROVIZORIU
12. Depozitul provizoriu se autorizează de către Autoritatea Centrală a Serviciului Vamal cu condiţia corespunderii prevederilor înaintate de prezentul Regulament.
13. Depozitul provizoriu poate să se situeze în orice loc din zona de activitate a biroului vamal, care va asigura supravegherea acestuia şi trebuie să corespundă cumulativ următoarelor cerinţe:
a) depozitul provizoriu poate fi creat numai în locurile autorizate de către Serviciul Vamal;
b) este interzisă crearea depozitului provizoriu în cadrul mijloacelor de transport;
c) în cazul în care depozitul provizoriu este compus din cîteva încăperi, acestea trebuie să fie amplasate compact, în vecinătatea nemijlocită una faţă de alta.
14. Încăperile sau alte locuri destinate pentru depozitarea provizorie a mărfurilor trebuie să fie aranjate în aşa mod ca să asigure efectuarea controlului vamal al mărfurilor depozitate.
15. Aşezarea şi organizarea depozitului provizoriu trebuie să garanteze integritatea mărfurilor depozitate, să fie exclusă posibilitatea de intrare şi scoatere de mărfuri din depozit fără controlul vamal.
16. Construcţia depozitului provizoriu trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
a) Încăperile destinate pentru depozitul provizoriu trebuie să fie amplasate în edificii capitale;
b) Pe teritoriul depozitului provizoriu în mod obligatoriu se delimitează o încăpere sau teren acoperit, amenajat după cerinţele biroului vamal, pentru efectuarea controlului fizic al mărfurilor şi mijloacelor de transport.
17. Încăperile folosite în calitate de depozit provizoriu trebuie să corespundă normelor tehnice, sanitare, normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor şi altor norme prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
18. Încăperile folosite în calitate de depozit provizoriu trebuie să fie înzestrate cu instalaţii de semnalizare de pază.
19. Suprafaţa încăperilor care sînt utilizate în calitate de depozit provizoriu trebuie să fie suficiente pentru funcţionarea sa normală în conformitate cu cerinţele prevăzute de prezentul Regulament şi să fie nu mai puţin de 100 m2. Din suprafaţa minimă, cel puţin 80% de suprafaţă, trebuie să fie destinată depozitării mărfurilor.
20. Amenajarea şi utilarea depozitului provizoriu trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
a) perimetrul depozitului provizoriu să fie delimitat cu o îngrădire, astfel ca să excludă accesul ilegal al terţilor persoane;
b) să fie marcat cu panouri speciale "Depozit Provizoriu - Zonă de control vamal", în conformitate cu legislaţia în vigoare;
c) teritoriul depozitului provizoriu nu trebuie să includă obiecte care nu sînt legate de activitatea sa;
d) să fie efectuată divizarea încăperilor pentru depozitarea mărfurilor în cîteva zone, după cum urmează:
– a căror vămuire nu este finisată;
– care sînt sechestrate, arestate ca rezultat al comiterii unor încălcări vamale, pentru asigurarea obligaţiilor de plată a drepturilor de import, a amenzilor, precum şi a bunurilor date în gaj;
– să fie desemnare (îngrădire) specială pe tot perimetrul teritoriului mărginit cu depozitul provizoriu;
– să fie asigurată posibilitatea de manevrare a transportului cu încărcături mari (după caz).
21. Poate fi autorizată funcţionarea depozitelor provizorii situate în încăperi, precum şi a depozitelor provizorii situate pe terenuri îngrădite, cu sau fără acoperiş.
22. În depozite provizorii situate pe terenuri îngrădite, se depozitează doar mărfurile voluminoase sau de capacitate mare, mărfuri care sînt identificate, precum şi mărfuri care nu au fost descărcate din mijlocul de transport sau container.
23. Se interzice funcţionarea într-o singură încăpere sau pe un singur teren îngrădit fără a fi separate printr-o îngrădire sigură a două depozite provizorii acreditate pe lîngă birouri vamale diferite sau care aparţin diferitor agenţi economici.
 
IV. MODALITATEA ŞI CONDIŢIILE DE INSTITUIRE A DEPOZITULUI PROVIZORIU
24. Pentru instituirea şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare a depozitului provizoriu Serviciului Vamal i se prezintă următoarele documente:
a) Confirmarea deţinerii cu titlu legal a spaţiilor destinate pentru depozitare provizorie (proprietate, folosinţă etc.) inclusiv:
să fie demonstrată împuternicirea persoanei de a da în locaţiune (sublocaţiune);
dreptul de folosinţă temporară să fie valabil pe o perioadă nu mai mică de 2 ani (perioada autorizării).
b) Desenele, schiţele sau planurile depozitului provizoriu autentificate de către proprietarul depozitului.
c) Planul comun, cu indicarea liniară a încăperilor depozitului, teritoriului nemijlocit învecinat cu depozitul provizoriu, drumurilor de acces (drumurile pentru automobile, liniile locale de cale ferată etc.), locurilor presupuse pentru instalarea inscripţiilor indicatoare a accesului către depozit, locurilor de intrare şi ieşire, locurilor de parcare, schema circuitului de mărfuri şi mijloace de transport şi altele (marginea de separaţie a depozitului provizoriu trebuie să fie evidenţiată pe plan: linie continuă - dacă există îngrădire, linie întreruptă - în cazul în care există marcarea locului cu vopsea indelebilă etc.).
d) Planul pentru fiecare încăpere a depozitului cu indicarea amplasării uşilor, ferestrelor, utilajului amplasat etc.
e) Lista mărfurilor presupuse pentru depozitare, care cuprinde denumirea şi clasificarea tarifară în conformitate cu Nomenclatorul de mărfuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.54 din 26 ianuarie 2004, la nivel de cel puţin patru cifre.
25. Depozitul se examinează de către reprezentantul Serviciului Vamal şi reprezentantul biroului vamal în raza de activitate a căruia se află depozitul provizoriu. În rezultatul examinării se întocmeşte un proces-verbal conform formei prevăzute de Anexa la prezentul Regulament sau se întocmeşte un act de necorespundere.
26. Funcţionarea depozitului provizoriu se autorizează prin eliberarea Autorizaţiei, în forma stabilită de Regulamentul cu privire la activitatea brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1290 din 09 decembrie 2005.
 
V. OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORULUI DEPOZITULUI PROVIZORIU
27. Deţinătorul depozitului provizoriu are următoare obligaţii:
a) să amenajeze depozitul fără a împiedica efectuarea controlului vamal;
b) să excludă posibilitatea de introducere/scoatere în/din depozitul provizoriu a mărfurilor şi mijloacelor de transport care se află la păstrare, fără autorizaţia organelor vamale;
c) la cererea organului vamal, să pună la dispoziţie mărfurile depozitate provizoriu şi să nu împiedice efectuarea controlului vamal;
d) să ducă evidenţa mărfurilor plasate în depozitul provizoriu, în modul şi forma prevăzute de Regulamentul cu privire la activitatea brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii;
e) să asigure integritatea mărfurilor depozitate;
f) la cererea organului vamal, să utileze depozitul provizoriu cu două dispozitive de închidere, unul dintre care să fie pus la dispoziţia organului vamal;
g) să respecte cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare privitor la utilizarea depozitelor provizorii.
28. Deţinătorul depozitului provizoriu este obligat să informeze biroul vamal care controlează depozitul său, despre fiecare caz de aflare la depozit a mărfurilor, în privinţa cărora a expirat termenul de declarare, stabilit conform art.158 al Codului vamal. Avizul respectiv se prezintă în ziua imediat următoare zilei de expirare a termenului de declarare.
29. Deţinătorul depozitului provizoriu este responsabil în faţa proprietarului (deţinătorului) mărfurilor pentru pierderea sau deteriorarea mărfurilor depozitate provizoriu. Modalitatea atragerii la această răspundere se reglementează de contractul de depozitare încheiat între părţi, precum şi de legislaţia civilă.
 
VI. PLASAREA MĂRFURILOR ÎN DEPOZITULUI PROVIZORIU
30. În depozitul provizoriu pot fi plasate orice mărfuri care urmează a fi vămuite - pînă la acordarea unui regim vamal sau destinaţii aprobate de organul vamal.
Mărfurile uşor alterabile, alte mărfuri sau cele care necesită condiţii speciale de păstrare, trebuie să fie depozitate în încăperi special-amenajate din depozitul provizoriu.
Plasarea mărfurilor se efectuează în baza contractului de depozitare sau în baza altor acte încheiate de părţi, cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare.
31. Termenul maxim de depozitare provizorie este de 20 zile calendaristice.
Termenul depozitării provizorii se stabileşte de organul vamal care deserveşte depozitul provizoriu, în funcţie de timpul necesar depunerii declaraţiei vamale, de specificul mărfurilor.
La solicitarea declarantului, termenul iniţial poate fi prelungit, dar cel mult cu 60 de zile calendaristice.
Calcularea termenului depozitării provizorii a mărfurilor se începe din ziua plasării acestora în depozit provizoriu, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Dispunerea de mărfurile nepreluate în termenele stabilite de prezentul punct se va efectua conform procedurii reglementate de legislaţia în vigoare.
32. Mărfurile care au devenit inutilizabile sau deteriorate, ca urmare a unui accident sau a intervenirii unei forţe majore în perioada depozitării acestora, trebuie să fie plasate în destinaţia vamală determinată de biroul vamal.
33. Destinatarii mărfurilor depozitate provizoriu sînt în drept să efectueze operaţiuni simple, necesare pentru asigurarea integrităţii mărfurilor (examinarea, cîntărirea, deplasarea mărfurilor prin depozit), cu condiţia că operaţiunile date nu o să schimbe starea mărfurilor, integritatea ambalajului, modificarea mijloacelor de identificare aplicate pe mărfuri.
Operaţiunile care nu sînt arătate în alineatul 1 al prezentului punct (inclusiv prelevarea probelor şi mostrelor de mărfuri, restabilirea ambalajului deteriorat, precum şi operaţiunile necesare pentru pregătirea mărfurilor pentru scoaterea din depozitul provizoriu şi transportarea lor ulterioară) pot fi efectuate de către persoanele abilitate în privinţa mărfurilor şi mijloacelor de transport respective numai cu permisiunea organului vamal abilitat.
34. Se interzice păstrarea în depozitele vamale a mărfurilor puse în libera circulaţie (inclusiv circulaţie condiţionată).
 
Anexă
la Regulamentul cu privire
la depozitul provizoriu
 
PROCES-VERBAL
de examinare a depozitului provizoriu
 
________________________
localitatea
"___"___________ " 200__
 
Noi, subsemnaţii
din partea Serviciului Vamal _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
şi din partea deţinătorului depozitului ______________________________________________________________
am întocmit prezentul proces-verbal prin care confirmăm următoarele:
1. Edificiile situate pe adresa: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
  codul poştal, localitatea, amplasamentul
 
corespundcerinţelor stabilite de legislaţia în vigoare pentru a fi utilizate în calitate de depozit provizoriu.
2. Depozitul provizoriu este întocmit din următoarele părţi componente: ___________________________________
construcţii, camere, terenuri etc. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. Suprafaţa totală a depozitului provizoriu constituie __________________________________________________
dintre care suprafeţele au următoarea destinaţie _____________________________________________________
4. Depozitul provizoriu este dotat cu următoarea tehnică specializată: ____________________________________
5. Deţinătorul depozitului este ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
denumirea, adresa juridică şi IDNO al deţinătorului depozitului provizoriu
 
6. Activitatea depozitului provizoriu va fi supravegheată de către biroul vamal ______________________________
 
Prezentul proces-verbal este întocmit într-un singur exemplar original, transmis Serviciului Vamal.
 
Pentru Serviciul Vamal
Pentru biroul vamal
 
...............................
Pentru deţinătorul
depozitului provizoriu
 
Anexa nr.2
la Ordinul Serviciului Vamal
nr.230-O din 28 iunie 2007
 
  REGULAMENTUL
privind destinaţia vamală "distrugere"
 
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni semnifică:
Distrugere - acţiuni întreprinse în privinţa mărfurilor, în urma cărora acestea îşi pierd complet calitatea şi valoarea de întrebuinţare iniţială.
Metoda distrugerii - procedeu prin care mărfurile se distrug.
Cazuri excepţionale - cazuri de forţă majoră şi cazurile obiective legate de imposibilitatea returnării mărfurilor către expeditor.
Deşeuri utilizabile - mărfuri care se formează în rezultatul distrugerii şi care au valoare economică, reieşind din faptul că pot fi utilizate în calitate de materie primă.
Deşeuri inutilizabile - mărfuri care nu au valoare economică şi nu pot fi utilizate.
2. Persoana care a solicitat destinaţia vamală "distrugere" a mărfurilor poartă răspundere pentru:
a) legalitatea cererii depuse pentru acordarea destinaţiei date;
b) angajamentele asumate faţă de terţi la anunţarea destinaţiei date;
c) organizarea procesului de distrugere a mărfurilor.
3. Responsabilitatea pentru respectarea regulilor de utilizare şi dispunere de mărfurile plasate în destinaţia vamală "distrugere" o poartă solicitantul destinaţiei respective.
 
II. CONDIŢIILE UTILIZĂRII DESTINAŢIEI VAMALE "DISTRUGERE"
4. În destinaţia vamală "distrugere" pot fi plasate mărfurile străine introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova şi plasate anterior în unul din următoarele destinaţii vamale: tranzit, antrepozit vamal, magazin duty-free, perfecţionare activă cu suspendare, transformare sub control vamal, admitere temporară, zonă liberă.
În cazuri excepţionale şi temeinic justificate, pot fi plasate în destinaţia vamală "distrugere" mărfurile străine introduse în teritoriul vamal al Republicii Moldova, care nu au fost plasate în nici o destinaţie vamală.
5. Plasarea mărfurilor în destinaţia vamală "distrugere" se permite dacă la utilizarea metodei de distrugere aceste mărfuri îşi pierd complet calitatea şi valoarea de întrebuinţare iniţială.
6. Nu pot fi plasate în destinaţia vamală "distrugere":
a) mărfurile sechestrate în cazurile intentate pentru fapte de contrabandă şi de încălcare a regulilor vamale sau pentru comiterea altor fraude legale;
b) substanţele radioactive şi deşeurile nocive;
c) valorile culturale;
d) mărfurile care nu sînt în dispoziţia declarantului.
e) mărfurile aflate în circulaţie liberă.
Nu se permite distrugerea mărfurilor dacă această acţiune nu corespunde cerinţelor legislaţiei Republicii Moldova privind protecţia mediului înconjurător.
7. Organul vamal este în drept să refuze plasarea mărfurilor în destinaţia vamală "distrugere" în cazul în care:
a) distrugerea lor poate cauza prejudiciu oamenilor şi mediului înconjurător;
b) distrugerea comportă cheltuieli din partea statului;
c) organul vamal nu are posibilitate să controleze dacă mărfurile au fost realmente distruse.
 
III. PLASAREA MĂRFURILOR ÎN DESTINAŢIA VAMALĂ "DISTRUGERE"
8. Plasarea mărfurilor în destinaţia vamală "distrugere" se autorizează de către Autoritatea Centrală a Serviciului Vamal.
9. Pentru a beneficia de destinaţia vamală "distrugere", declarantul depune în adresa Serviciului Vamal o cerere în formă liberă.
Cererea trebuie să conţină următoarele date: rechizitele declarantului (adresa juridică, codul IDNO, datele de contact), cantitatea, valoarea, indici calitativi, poziţia tarifară, motivele solicitării destinaţiei respective, metoda de distrugere a mărfurilor.
La cerere se anexează copiile autentificate prin ştampila agentului economic, a următoarelor acte:
a) documentele de însoţire a mărfurilor (scrisorile de trăsură, conosamentele, facturile etc.);
b) actele ce confirmă dreptul de dispoziţie asupra mărfurilor declarate distrugerii;
c) contractul de prestare a serviciilor încheiat cu persoana la care se va realiza distrugerea nemijlocită a mărfurilor, după caz;
d) alte acte care justifică utilizarea destinaţiei vamale "distrugere".
10. În cazul în care există posibilitatea ca mărfurile destinate distrugerii să fie plasate în destinaţia vamală de abandon în favoarea statului, Serviciul Vamal este obligat să propună agentului economic utilizarea acestei destinaţii vamale.
Serviciul Vamal autorizează în acest caz plasarea mărfurilor sub destinaţia vamală "distrugere" la prezentarea de către solicitant a motivelor întemeiate pentru excluderea mărfurilor din circulaţie.
11. Distrugerea mărfurilor se efectuează cu condiţia îndeplinirii stricte a prevederilor legislaţiei Republicii Moldova cu privire la ocrotirea mediului înconjurător.
Responsabilitatea pentru respectarea prevederilor legislaţiei naţionale cu privire la ocrotirea mediului înconjurător o poartă agentul economic care plasează mărfurile în destinaţia vamală "distrugere".
În cazul în care există suspiciuni că distrugerea mărfurilor ar putea cauza prejudicii mediului înconjurător, solicitantul va prezenta încheierea organelor competente conform legislaţiei naţionale în vigoare, privind metoda de distrugere a mărfurilor respective.
12. Distrugerea se poate efectua prin următoarele metode: termice, chimice, mecanice sau prin alte procedee care pot fi utilizate concomitent sau succesiv.
În dependenţă de metoda aplicată în urma distrugerii se pot forma deşeuri utilizabile, precum şi deşeuri inutilizabile. Deşeurile utilizabile se vor vămui în conformitate cu pct.20 al prezentului Regulament.
 
IV. VĂMUIREA MĂRFURILOR PLASATE ÎN DESTINAŢIA VAMALĂ "DISTRUGERE"
13. Mărfurile destinate distrugerii sub control vamal se declară prin prezentarea la organul vamal, în raza de activitate a căruia funcţionează declarantul vamal, a declaraţiei vamale cu anexarea autorizaţiei de utilizare a destinaţiei vamale "distrugere", actelor enumerate la alin.3) pct.9 şi după caz actele solicitate în conformitate cu alin.3) pct.11 al prezentului Regulament, precum şi alte documente necesare pentru executarea controlului vamal.
14. În cadrul destinaţiei vamale "distrugere", valoarea în vamă se stabileşte conform prevederilor Legii cu privire la tariful vamal şi altor acte normative.
15. Distrugerea mărfurilor se efectuează cu participarea reprezentantului Serviciului Vamal şi a factorului de decizie al organului vamal în care au fost declarate mărfurile.
În cazul cînd este imposibilă participarea nemijlocită la distrugerea mărfurilor, a reprezentantului din cadrul Serviciului Vamal, autoritatea centrală a Serviciului Vamal va delega în calitate de reprezentant un inspector Vamal din cadrul biroului vamal, unde se depune declaraţia vamală de plasare a mărfurilor în destinaţia vamală "distrugere".
16. După distrugerea mărfurilor se întocmeşte un act de distrugere a mărfurilor după modelul stabilit conform anexei a prezentului Regulament.
17. Pentru facilitarea operaţiunii de distrugere, mărfurile plasate în destinaţia vamală "distrugere" în baza aceleiaşi declaraţii vamale pot fi divizate în partide. În acest caz, pentru fiecare partidă de mărfuri se întocmeşte cîte un act de distrugere a mărfurilor.
18. Actul de distrugere a mărfurilor este semnat de:
a) reprezentantul Serviciului Vamal;
b) factorul de decizie al biroului vamal teritorial;
c) agentul economic care a plasat mărfurile în destinaţia vamală "distrugere";
d) reprezentantul organului de stat în domeniul ocrotirii mediului înconjurător, reprezentantul organului sanitaro-epidemiologic sau reprezentanţii altor organe de stat, dacă natura mărfurilor supuse distrugerii impune prezenţa lor;
e) alte persoane care au participat la procesul de distrugere a mărfurilor.
19. Actul de distrugere împreună cu cererea se anexează la exemplarul declaraţiei vamale, care se păstrează conform legislaţiei Republicii Moldova la biroul vamal respectiv.
20. Deşeurile utilizabile pot fi plasate în destinaţiile vamale "import" (4093), "reexport" (3193), "zonă liberă" (7893; 5693), cu achitarea drepturilor de import/export stabilite de legislaţia în vigoare.
21. Biroul vamal este în drept să decidă dacă deşeurile utilizabile urmează a fi depuse la antrepozit vamal sau la depozitul provizoriu pentru a fi păstrate pînă la plasarea lor în destinaţiile vamale prevăzute de pct.20 al prezentului Regulament.
22. Deşeurile inutilizabile nu se înscriu în Actul de distrugere a mărfurilor ca deşeuri obţinute în urma utilizării destinaţiei vamale "distruge" şi nu se supun vămuirii.
23. Declaraţia vamală referitoare la deşeuri utilizabile trebuie să fie completată timp de trei zile din data întocmirii Actului de distrugere a mărfurilor. În caz dacă distrugerea are loc prin mai multe etape, termenul de depunere a declaraţiei vamale se va calcula din data întocmirii ultimului Act de distrugere a mărfurilor.
24. Pînă la plasarea deşeurilor utilizabile în una din destinaţiile indicate la pct.20 al prezentului Regulament, acestea se vor afla sub supravegherea vamală.
 
Anexă
la Regulamentul privind
destinaţia vamală "distrugere"
 
ACT
de distrugere a mărfurilor
 
din ___ _____________200___ în baza autorizaţiei nr.___________din. _________________________________
Prin prezentul act se confirmă distrugerea _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(denumirea, codul, volumul, valoarea ş.a.)
Au fost utilizate următoarele metode de distrugere:__________________________________________________
Locul distrugerii ______________________________________________________________________________
Declaraţia vamală nr. __________________________________________________________________________
În urma procesului de distrugere s-au constituit deşeuri______________________________________________.
 
La distrugere au fost prezenţi:
____________________________________
(Reprezentantul Serviciului Vamal)
______________________
____________________________________
(Reprezentantul Serviciului Vamal)
______________________
____________________________________
 
______________________
____________________________________
______________________
 
Anexa nr.3
la Ordinul Serviciului Vamal
nr.230-O din 28 iunie 2007
 
REGULAMENTUL
                       privind destinaţia vamală "abandon în favoarea statului"
 
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" este destinaţia în care o persoană renunţă la mărfuri în folosul statului fără perceperea drepturilor de import sau de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică.
2. Abandonul în favoarea statului se efectuează de către persoana interesată care deţine mărfurile cu drept de dispoziţie sau cu acordul acesteia.
Solicitantul suportă toate cheltuielile legate de păstrare şi transportare a mărfurilor, precum şi alte cheltuieli apărute pînă la momentul validării declaraţiei vamale de "abandon în favoarea statului".
3. În destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" pot fi plasate:
a) mărfurile străine introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova care anterior nu au fost plasate într-o anumită destinaţie vamală şi au o valoare comercială;
b) mărfurile plasate anterior într-o careva destinaţie vamală (cu excepţia exportului şi importului definitiv) şi au o valoare comercială.
4. În destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" nu pot fi plasate:
a) mărfurile prohibite importului în teritoriul vamal al Republicii Moldova;
b) mărfurile aflate în circulaţie liberă;
c) mărfurile care nu au o valoare comercială.
5. La vămuirea mărfurilor conform destinaţiei vamale "abandon în favoarea statului", drepturile de import achitate la plasarea mărfurilor respective în alte destinaţii nu se restituie.
6. Responsabilitatea pentru corectitudinea alegerii destinaţiei vamale "abandon în favoarea statului" faţă de terţe persoane o poartă solicitantul.
În cazul plasării mărfurilor în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului", organul vamal nu poartă răspundere patrimonială faţă de terţe persoane.
8. Mărfurile plasate în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" conform prezentului Regulament se consideră puse în circulaţie liberă.
 
II. AUTORIZAREA DESTINAŢIEI VAMALE "ABANDON ÎN FAVOAREA STATULUI"
9. Plasarea mărfurilor în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" se efectuează numai cu acordul în scris al biroului vamal.
10. Autorizaţia pentru plasarea mărfurilor în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" se acordă de către biroul vamal în baza cererii depuse de solicitant de modelul stabilit în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
11. Cererea se depune la biroul vamal în raza de activitate al căruia este înregistrat sediul juridic al solicitantului.
În cadrul examinării cererii, autorităţile vamale sînt în drept să solicite informaţii şi documente suplimentare, necesare pentru scopuri vamale. În acest caz, termenul de examinare a cererii începe să curgă din data depunerii ultimului document solicitat, dar nu trebuie să depăşească termenul de 30 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de abandon.
12. Decizia de acordare a autorizaţiei pentru plasarea mărfurilor în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" o ia şeful biroului vamal sau persoana care îl înlocuieşte.
În baza deciziei pozitive luate, solicitantul este obligat să depună declaraţia vamală de abandon în decurs de 3 zile lucrătoare din momentul înştiinţării, în caz contrar, autorizaţia respectivă se anulează.
 
III. VĂMUIREA MĂRFURILOR ÎN CONFORMITATE CU DESTINAŢIA VAMALĂ
 "ABANDON ÎN FAVOAREA STATULUI"
13. Vămuirea mărfurilor în conformitate cu destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" se efectuează la biroul vamal, în raza de activitate a căruia se află mărfurile.
14. La plasarea mărfurilor în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului", mărfurile de provenienţă vegetală sau animală sînt supuse controlului fitosanitar sau veterinar de către organele abilitate, dacă un astfel de control nu a fost efectuat la introducerea lor în teritoriul vamal al Republicii Moldova sau dacă acest control este obligatoriu în conformitate cu legislaţia.
În cazurile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova, vămuirea mărfurilor poate fi încheiată numai după efectuarea controalelor respective de către serviciile de stat abilitate cu funcţii de control.
15. La plasarea mărfurilor în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" se întocmeşte o declaraţie vamală conform Normelor privind completarea, circulaţia şi folosirea formularelor declaraţiilor vamale în detaliu.
Împreună cu declaraţia la organul vamal se depun următoarele documente:
a) autorizaţia de plasare a mărfurilor în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului";
b) documentele de transport şi comerciale (contracte, invoice, specificaţii, certificate, conosamente etc.);
c) alte documente necesare în scopuri vamale.
16. După finalizarea vămuirii mărfurilor în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului", mărfurile se transmit în proprietatea statului conform prevederilor capitolului IV al prezentului Regulament.
17. Mărfurile declarate pentru plasarea în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" se prezintă în locurile, stabilite de către organul vamal.
18. Supravegherea vamală a mărfurilor plasate în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" se încheie o dată cu trecerea mărfurilor în posesia statului.
 
IV. TRECEREA ÎN POSESIA STATULUI A MĂRFURILOR PLASATE ÎN
 DESTINAŢIA VAMALĂ "ABANDON ÎN FAVOAREA STATULUI"
19. La plasarea mărfurilor în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" se efectuează inventarierea mărfurilor declarate pentru a fi plasate în această destinaţie.
20. Mărfurile plasate în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" se transmit biroului vamal în baza actului de predare-primire a mărfurilor declarate în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului". Forma actului de predare-primire a mărfurilor şi modul de întocmire a lui se stabilesc în anexele nr.2 şi 3 la prezentul Regulament.
21. La finalizarea vămuirii mărfurilor în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului", colaboratorul organului vamal înscrie în rubrica "C" a declaraţiei vamale, conform căreia a fost efectuată vămuirea mărfurilor în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului", numărul şi data actului de predare-primire a mărfurilor, aplică ştampila personală.
22. Data finalizării vămuirii mărfurilor conform destinaţiei vamale "abandon în favoarea statului" se consideră data întocmirii actului predare-primire de la posesorul mărfurilor către biroul vamal.
23. Mărfurile trecute în proprietatea statului sînt luate la evidenţă de biroul vamal şi se transmit pentru a fi gestionate de către organele competente în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Evidenţa mărfurilor se ţine în baza actului de predare-primire a mărfurilor şi a exemplarului 1/6 al declaraţiei vamale, conform căruia mărfurile au fost vămuite în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului", precum şi actului de predare-primire întocmit între biroul vamal şi organul competent (inspectoratul fiscal).
Actele de evidenţă se păstrează timp de 5 ani.
24. Organele vamale întreprind măsuri de asigurare a integrităţii mărfurilor plasate în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" pînă la predarea acestora către organele competente de gestiunea proprietăţii de stat.
25. Persoana care a ales destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" asigură prezentarea mărfurilor în locul stabilit de autorităţile vamale, pe cont propriu.
26. În cadrul destinaţiei vamale "abandon în favoarea statului", valoarea în vamă se stabileşte conform prevederilor Legii cu privire la tariful vamal şi altor acte normative.
27. Transportarea mărfurilor care urmează să fie plasate în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" se efectuează sub supravegherea vamală.
 
Anexa nr.1
la Regulamentul privind destinaţia
vamală "abandon în favoarea statului"
 
Biroul vamal ______________________
dlui _____________________________
din partea ________________________
 
CERERE
de plasare a mărfurilor în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului"
 
Solicit plasarea mărfurilor ______________________________________________________ în destinaţia vamală
(denumirea, volumul, valoarea)
"abandon în favoarea statului".
Mărfurile se află _______________________________________________________________________________.
(se indică locul)
Motivele plasării mărfurilor în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" sînt următoarele:
____________________________________________________________________________________________.
Mă oblig să achit toate cheltuielile de transportare, păstrare, transbordare şi pentru alte operaţiuni cu mărfurile
plasate în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" pînă la transferul lor în proprietatea statului.
Mărfurile îmi aparţin cu titlu de  __________________________________________________________________.
 
"_____"__________________200_
Semnătura: _______________
 
 
Anexa nr.2
la Regulamentul privind destinaţia
vamală "abandon în favoarea statului"
 
MODUL
de întocmire a actului de predare - primire a mărfurilor
plasate în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului"
 
1. După finalizarea inventarierii mărfurilor declarate în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" şi în baza listelor de inventariere se întocmeşte un act de predare - primire a mărfurilor.
Actul de predare - primire a mărfurilor se vizează de către colaboratorul biroului vamal care a efectuat vămuirea mărfurilor, persoana care a renunţat la mărfuri în folosul statului sau persoana împuternicită, precum şi de persoana responsabilă care a recepţionat aceste mărfuri spre păstrare.
Actul de predare - primire a mărfurilor este aprobat de şeful biroului sau postului vamal care efectuează vămuirea în conformitate cu destinaţia vamală "abandon în favoarea statului".
2. Actul de predare - primire a mărfurilor se întocmeşte în două exemplare şi se distribuie după cum urmează:
- primul exemplar se anexează la exemplarul 1/6 al declaraţiei vamale în conformitate cu care mărfurile au fost plasate în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" şi se păstrează la biroul vamal;
- al doilea exemplar se transmite persoanei care a renunţat la mărfuri în folosul statului sau persoanei împuternicite.
 
 
Anexa nr.3
la Regulamentul privind destinaţia
vamală "abandon în favoarea statului"
 
ACT
de predare - primire a mărfurilor plasate în destinaţia vamală
"abandon în favoarea statului"
 
Biroul vamal _________________________________________________________________________________
(denumirea)
 
Prin prezentul, întocmit la "___"_____________ 20_, confirmăm că ______________________________________
___________________________________________________________________________________________
(numele de familie şi prenumele sau denumirea întreprinderii)
 
a transmis biroului vamal ______________________ pentru plasare în destinaţia vamală abandon în favoarea statului următoarele mărfuri, conform declaraţiei vamale nr.______________________ din "___"____________200_.
 
Nr.
d/o
Denumirea mărfurilor
Volumul
Unitatea de măsură
Valoarea în vamă
 Note
1.
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
A predat ______________________________
(funcţia, numele de familie şi prenumele)
 
____________________________________
(semnătura autentificată prin ştampilă)
 
A preluat _____________________________
(funcţia, numele de familie şi prenumele)
____________________________________
(semnătura autentificată prin ştampilă)
 
Predarea - primirea mărfurilor este autorizată de
 
____________________________________
(funcţia, numele de familie şi prenumele, semnătura
autentificată prin ştampila colaboratorului vamal)
în prezenţa ___________________________
    (funcţia, numele de familie şi prenumele)
____________________________________
(semnătura)

 
Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti