Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
ORDIN 183-O din 17.05.2010

 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE

 
REGULAMENT Nr. 23/1
din  10.05.2010
 
cu privire la eliberarea carnetelor ATA pentru
admiterea temporară a mărfurilor
 
Publicat : 14.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 72-74     art Nr : 290a
 
APROBAT
prin Decizia Biroului executiv al  Camerei
de Comerţ şi Industrie a Republicii
Moldova nr. 23/1 din 10.05.2010
 
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat cu scopul implementării Convenţiei privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul, la 26 iunie 1990, Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind admiterea temporară nr. 253 din 05.12.2008, Hotărîrii Guvernului cu privire la desemnarea asociaţiei emitente şi asociaţiei garante a titlurilor de admitere temporară (carnete ATA) nr. 495 din 14.08.2009 şi reglementează procedura de completare, autentificare şi emitere a carnetelor ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor.
    2. În prezentul Regulament, următoarele noţiuni sînt utilizate cu sensul:
    a) carnet ATA – titlu de admitere temporară, folosit pentru admiterea temporară a mărfurilor, cu excepţia mijloacelor de transport;
    b) admitere temporară – regimul vamal care permite utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova, cu suspendare parţială sau totală de drepturi de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, a mărfurilor şi mijloacelor de transport străine destinate reexportului în aceeaşi stare, cu excepţia uzurii lor normale;
    c) asociaţie garantă - o asociaţie agreată de autorităţile vamale în vederea garantării sumelor pe teritoriul acestei ţări şi afiliată la un lanţ de garanţie;
    d) asociaţie emitentă – o asociaţie agreată de autorităţile vamale pentru emiterea de titluri de admitere temporară şi afiliată direct sau indirect la un lanţ de garanţie;
    e) asociaţie emitentă corespondentă – o asociaţie emitentă stabilită într-o altă ţară - parte contractantă a Convenţiei privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul, la 26 iunie 1990, şi afiliată la acelaşi lanţ de garanţie;
    f) drepturi de import - taxa vamală, taxa pentru procedurile vamale, taxa pe valoarea adăugată, accizele şi orice alte sume care se cuvin statului la importul de mărfuri, încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia;
    g) garanţie – document ce asigură achitarea obligaţiei vamale ce poate apărea în cazul nerespectării cerinţelor procedurii de admitere temporară cu aplicarea carnetului ATA;
    h)  solicitant al carnetului ATA – orice persoană fizică sau persoană juridică stabilită în Republica Moldova şi creată conform legislaţiei.
    3. Termenul de valabilitate al carnetului ATA este de un an din data eliberării acestuia. Autorităţile vamale ale ţării de destinaţie a mărfii pot reduce acest termen, la introducerea mărfii pe teritoriul ţării respective.
    4. Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (în continuare - CCI) este asociaţie emitentă şi asociaţie garantă afiliată la lanţul internaţional de garanţie gestionat de Camera Internaţională de Comerţ.
    5. CCI emite carnetele ATA pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu procedura stabilită de Convenţia privind admiterea temporară, semnată la Istanbul, la 26 iunie 1990, actele legislative şi normative ale Republicii Moldova şi prezentul Regulament.
II. Condiţiile aplicării carnetului ATA
    6. Mărfurile care cad sub incidenţa carnetului ATA la admiterea temporară şi exportul temporar al acestora în/din Republica Moldova sînt stipulate în următoarele anexe ale Convenţiei privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul, la 26 iunie 1990:
    a) Anexa B.1 - privind mărfurile destinate să fie prezentate sau utilizate la expoziţii, tîrguri, congrese sau manifestări similare;
    b) Anexa B.2 - privind echipamentul profesional;
    c) Anexa B.3 - privind containerele, paletele, ambalajele, mostrele şi alte mărfuri importate în cadrul unei operaţiuni comerciale;
    d) Anexa B.5 - privind mărfurile importate cu scop educativ, ştiinţific sau cultural;
    e) Anexa B.6 - privind efectele personale ale călătorilor şi bunurile importate în scop sportiv;
    f)  Anexa B.7 - privind materialul de propagandă turistică;
    g) Anexa B.9 - privind mărfurile importate în scop umanitar;
    h) Anexa D - privind animalele;
    i)  Anexa E - privind mărfurile importate cu suspendarea parţială a drepturilor şi taxelor de import.
    Anexele respective se aplică în conformitate cu rezervele formulate în Legea nr. 253/05.12.2008 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind admiterea temporară.
    7. Mărfurile exportate temporar sub acoperirea carnetului ATA urmează a fi reintroduse în ţară fără a suferi vreo modificare, cu excepţia uzurii lor normale sau a pierderilor naturale.
III. Cerinţele privind asigurarea carnetului ATA
    8. Solicitantul carnetului ATA este obligat să depună la CCI o garanţie care asigură achitarea drepturilor de import şi a celorlalte sume reclamate în cazul nerespectării condiţiilor de admitere temporară sau tranzitului vamal al mărfurilor introduse pe teritoriul ţărilor respective.
    9. Garanţia poate fi constituită printr-un depozit bănesc sau printr-o scrisoare de garanţie, emisă de o bancă.
    10. Valoarea garanţiei se stabileşte la nivel de la 30% pînă la 110% din valoarea de piaţă a mărfurilor care constituie obiectul carnetului ATA, cu termenul de valabilitate de cel puţin 33 luni.
    11. CCI garantează Serviciului Vamal al Republicii Moldova plata sumei totale a drepturilor de import şi a celorlalte sume reclamate, în cazul nerespectării condiţiilor stabilite pentru admiterea temporară, introduse pe teritoriul vamal sub acoperirea carnetelor ATA eliberate de o asociaţie emitentă corespondentă. CCI este obligată, împreună şi solidar cu persoanele care datorează sumele menţionate mai sus, să plătească aceste sume.
IV. Procedura de eliberare a carnetului ATA
    12. Pentru a obţine carnetul ATA, solicitantul sau reprezentantul său legal se va informa în prealabil, iar CCI va asigura accesul la informaţiile (inclusiv prin publicarea pe pagina web a CCI - www.chamber.md) despre:
    a) posibilitatea acordării regimului de admitere temporară în ţara de destinaţie şi procedura tranzitării mărfurilor prin ţările terţe;
    b) eventualele restricţii la admitere temporară şi exportul temporar de mărfuri, precum şi tranzitul în ţările terţe;
    c) lista ţărilor care admit carnetul ATA, precum şi anexele din Convenţia privind admiterea temporară, acceptate de aceste ţări;
    d) lista asociaţiilor emitente şi garante.
    13. Temei pentru eliberarea carnetului ATA constituie cererea-declaraţie, completată de către solicitant sau de reprezentantul său legal în modul stabilit în Anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    14. La cererea-declaraţie se anexează următoarele documente:
    a) certificatul de înregistrare a întreprinderii (în copie legalizată conform procedurii stabilite, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii solicitantului);
    b) actul eliberat de persoana juridică - solicitant, ce confirmă mostrele ştampilelor acestuia, ale semnăturilor conducătorului, contabilului-şef şi ale reprezentantului său legal (în original);
    c) extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor (în copie legalizată conform procedurii stabilite, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii solicitantului);
    d) actul de identitate al solicitantului sau al reprezentantului său legal (în copie legalizată conform procedurii stabilite, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii solicitantului);
    e) procura eliberată reprezentantului solicitantului, ce confirmă împuternicirile de a reprezenta interesele acestuia la CCI, precum şi de a semna şi a primi originalul carnetului ATA în numele şi pe responsabilitatea deplină a solicitantului, completat conform Anexei nr.2 la prezentul Regulament (în original);
    f) garanţia conform prevederilor capitolului III al prezentului Regulament (în original);
    g) angajamentul solicitantului carnetului ATA, completat conform Anexei nr.3 la prezentul Regulament (în original);
    h) lista mărfurilor ce vor fi menţionate în carnetul ATA care va cuprinde: denumirea, cantitatea, greutatea şi valoarea de piaţă a acestora, în limba moldovenească (română) şi într-o limbă străină - în original (conform punctului 21 şi modelului din Anexa nr. 1.1 a prezentului Regulament);
    i) actul ce constituie temei pentru exportul temporar al mărfurilor (contract, invitaţie etc.) (în copie legalizată conform procedurii stabilite, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii solicitantului);
    j) acte ce confirmă denumirea, cantitatea, valoarea de piaţă, originea mărfii (facturi fiscale, acte de achiziţii, rapoarte de expertiză etc., după caz);
    k) contractul de prestare a serviciilor de către CCI, după caz (în original);
    l) dispoziţia de plată care confirmă achitarea serviciilor prestate de CCI (în original).
    15. Cererea – declaraţie şi anexele respective pot fi completate de către solicitant, utilizînd formularele-model ale documentelor în format electronic publicate pe pagina web a CCI - www.chamber.md. Formularele documentelor completate în format electronic, cu anexele necesare, se transmit prin intermediul poştei electronice în adresa CCI, la adresa  e-mail: ata@chamber.md.
    16. Persoana responsabilă pentru recepţionarea documentelor (inclusiv a celor în format electronic) din cadrul CCI verifică cererea-declaraţie şi documentele anexate şi comunică solicitantului decizia referitor la îndeplinirea condiţiilor pentru emiterea carnetului ATA sau refuzul motivat.
    17. În cazul în care decizia privind eliberarea carnetului ATA este pozitivă, formularul carnetului ATA se completează de către solicitant sau, la cererea acestuia, de către CCI, conform prevederilor capitolului V din prezentul Regulament.
    18. La data indicată de către persoana responsabilă din cadrul CCI, solicitantul sau reprezentantul său legal se prezintă la CCI pentru eliberarea carnetul ATA.
V. Modul de completare a carnetului ATA
    19. Carnetul ATA este compus din 2 pagini de copertă de culoare verde şi file detaşabile de culoare galben, alb, albastru, în care se indică cantitatea şi valoarea mărfii, scopul importului temporar, ţara destinaţiei etc.
    Culorile filelor variază în dependenţă de tipul operaţiunii vamale:
    - galbene - se utilizează pentru operaţiunile de export şi reimport din/în ţara exportului temporar;
    - albe - import şi reexport în/din ţara importului temporar;
    - albastre - pentru tranzit.
    Filele constau din:
    a) cotoare - de export, de reimport, de tranzit, de import, de reexport (rămîn în carnetul ATA);
    b) volete detaşabile - de export, de reimport, de tranzit, de import, de reexport (sînt destinate autorităţilor vamale şi se detaşează din carnet).
    20. Blancheta carnetului ATA este tipărită în limba engleză şi în limba moldovenească (română).
    21. Carnetul ATA se completează în limbile engleză, franceză, moldovenească (română), rusă (după caz), se autentifică de către colaboratorul responsabil al CCI, se pune la dispoziţia solicitantului şi se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii-declaraţie, documentelor solicitate şi efectuării plăţii pentru serviciile prestate.
    22. În cazul furtului, pierderii sau deteriorării carnetului ATA, la cererea scrisă a solicitantului, poate fi eliberat un carnet substitutiv pe un nou formular, cu acelaşi număr al carnetului eliberat anterior. Valabilitatea carnetului substitutiv expiră la aceeaşi dată cu cea a carnetului substituit.
    23. Carnetele pot fi anulate după autentificarea şi eliberarea acestora, în cazurile în care marfa nu a trecut frontiera de stat a Republicii Moldova, carnetul a fost autentificat şi eliberat cu încălcarea procedurii sau în baza datelor necomplete şi/sau neautentice şi în alte cazuri cînd există motive întemeiate.
    24. Spaţiul neutilizat din coloanele listei generale a carnetului trebuie să fie barat în aşa fel încît să se excludă posibilitatea utilizării ulterioare a acestuia, trasînd o linie sub ultimul rînd al mărfurilor enumerate.
    25. Toate casetele şi coloanele listei generale a voletelor carnetului, care corespund cu casetele şi coloanele listei generale a copertei acestuia, se completează identic.
    26. După eliberarea carnetului ATA, nu se admite modificarea şi completarea listei mărfurilor enumerate pe versoul copertei carnetului şi, dacă este cazul, pe filele suplimentare anexate la aceasta (lista generală).
    27. Carnetul ATA se completează în conformitate cu regulile expuse în anexa nr. 4 la prezentul Regulament, precum şi în corespundere cu actele normative ale Serviciului Vamal.
    28. După autentificarea carnetului ATA, colaboratorul CCI, împuternicit cu autentificarea şi eliberarea carnetului, va multiplica carnetul şi va completa Caseta I a copiei acestuia cu aplicarea semnăturii şi a ştampilei CCI. Ulterior, solicitantul sau reprezentantul său legal va completa Caseta J a copiei carnetului, cu aplicarea semnăturii, fapt ce va confirma eliberarea de către CCI a originalului carnetului autentificat şi preluarea acestuia de către solicitant.
    29. Filele carnetului ATA urmează a fi copertate.
VI. Evidenţa carnetelor ATA
    30. Evidenţa carnetelor ATA autentificate şi eliberate se efectuează de către CCI, într-un registru în format electronic. Conform evidenţei electronice, la finalul zilei de muncă, persoana responsabilă de la CCI va tipări darea de seamă privind carnetele eliberate.
    31. După autentificarea carnetului ATA, acesta se multiplică, anexîndu-se cererea-declaraţie, documentele prezentate de către titular şi urmează a fi păstrate în arhiva CCI nu mai puţin de 3 ani de la data emiterii acestuia.
VII. Obligaţiile titularului carnetului ATA
    32. Se interzice vînzarea mărfurilor însoţite de carnetul ATA. Mărfurile indicate în carnetul ATA trebuie să fie reexportate din ţară pînă la expirarea termenului de admitere temporară acordat de către autorităţile vamale ale ţării de import temporar. Termenul de reexport al mărfurilor importate temporar nu trebuie să depăşească termenul de valabilitate al carnetului ATA.
    33. Titularul carnetului este obligat să respecte reglementările privind utilizarea carnetului ATA şi să execute cerinţele autorităţilor vamale ale ţării de export temporar, tranzit şi admitere temporară. Acesta este responsabil să prezinte mărfurile şi actele necesare, inclusiv carnetul, autorităţilor vamale pentru a fi luate la evidenţă şi pentru efectuarea notificărilor respective cu scopul de a nu fi supus plăţii drepturilor şi taxelor de import.
    34. Titularul carnetului ATA, în interesul său, va urmări, permanent, corectitudinea completării de către autorităţile vamale a carnetului ATA, în întregime (şi, dacă este necesar, solicită acest lucru) la fiecare punct de control vamal.
    35. Titularul carnetului poartă răspundere faţă de asociaţia garantă pentru orice neregularităţi, care pot atrage consecinţe nefavorabile pentru CCI în calitate de garant.
    36. Atunci cînd mărfurile însoţite de carnetul ATA nu au fost reimportate din cauza că au fost distruse, pierdute, furate etc., în mod obligatoriu se achită drepturile de import prevăzute.
    37. În cazurile cînd carnetul a fost distrus, pierdut sau furat, titularul acestuia anunţă imediat organele de poliţie locale şi autorităţile vamale pentru a i se elibera confirmarea respectivă.
    38. Odată cu îndeplinirea operaţiunilor pentru care este destinat carnetul ATA sau în cazul expirării termenului de valabilitate, titularul acestuia restituie carnetul la CCI, pentru a fi verificat şi anulat.

   
anexa nr.1

   
anexa nr.1.1

   
anexa nr.2

   
anexa nr.3

   
anexa nr.4
 
Anexa nr.1 la Regulamentul
cu privire la eliberarea carnetelor ATA
pentru admiterea temporară a mărfurilor
 
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA

CERERE-DECLARAŢIE PENTRU ELIBERAREA CARNETULUI ATA
 
I.                   INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL
1.                SOLICITANT   ________________________________________________________________
                                               (Denumirea (completă) - persoane juridice/nume, prenume, patronimic - persoane fizice) (limba moldovenească (română))
                                            ____________________________________________________________________________________
                                               (Denumirea (completă) - persoane juridice/nume, prenume, patronimic - persoane fizice) (limbi   străine)
 
 
         Cod fiscal/ cod personal ________________________________________________________
                                                                                             (IDNO/IDNP)
      2.   Adresa ____________________________________________________________________
                          (adresa juridică – persoane juridice, adresa de domiciliu - persoane fizice) (limba moldovenească (română))
                              ___________________________________________________________________________________________
                                    (adresa juridică - persoane juridice, adresa de domiciliu - persoane fizice) (limbi străine)
        telefon _____________________________ fax _______________________ e-mail________________________
      3. Buletin de identitate/Paşaport (Persoana fizică) Nr._________________________, emis ____________________________
      4. Numele şi funcţia de conducere ale solicitantului 
      ________________________________________________________________________________
(limba moldovenească (română))
        _________________________________________________________________________________________________
(limbi străine)
      5. Reprezentantul solicitantului carnetului ATA____________________________________
         (Nr. procurii)_________________________________________________________
    
 II. INFORMAŢII PENTRU COMPLETAREA CARNETULUI ATA
      1. Tipurile de mărfuri –
se bifează
Mărfurile destinate să fie prezentate sau utilizate la expoziţii, tîrguri, congrese sau manifestări similare
 
Echipamentele profesionale
 
Containerele, paletele, ambalajele, mostrele şi alte mărfuri importate în cadrul unei operaţiuni comerciale
 
 
Mărfurile importate în cadrul unei operaţiuni de producţie
 
 
Mărfurile importate în scop educativ, ştiinţific sau cultural
 
Efectele personale ale călătorilor şi bunurile importate în scop sportiv
 
Materialul de propagandă turistică
 
Mărfurile importate în cadrul micului trafic de frontieră
 
 
Mărfurile importate în scop umanitar
 
Animalele
 
Mărfurile importate cu suspendarea parţială a drepturilor şi taxelor de import
 
 
 
 
    
 
 2. Scopul carnetului ATA___________________________________________________
                                                                                                                  (limba moldovenească (română))
                                                           __________________________________________________________________________
                                                                                                                             (limbi străine)
    3. Termenul de valabilitate al carnetului ATA, de la __________pînă la __________201____.
    4. Mijlocul de transport, care va transporta mărfurile sub acoperirea carnetului ATA (dacă este cunoscut)
_________________________________________________________________________________(limba moldovenească (română))
_________________________________________________________________________________________________(limbi străine)
   
 5. Ţările în care vor fi admise temporar mărfurile (bifaţi)    
 
    ALGERIA (DZ)
    ANDORRA (AD)
    AUSTRALIA (AU)
    AUSTRIA (AT)
    BELARUS (BY)
    BELGIUM/LUXEMBURG (BE)
    BULGARIA (BG)
    CANADA (CA)
    CHILE (CL)
    CHINA (CN)
    COTE D’IVOIRE (CI)
    CROATIA (HR)
    CYPRUS (CY)
    CZECH REPUBLIC (CZ)
    DENMARK (DK)
    ESTONIA (EE)
 
          FINLAND (FI)
          FRANCE (FR)
          GERMANY (DE)
          GIBRALTAR (GI)
          GREECE (GR)
          HONG KONG, CHINA (HK)
          HUNGARY (HU)
          ICELAND (IS)
          INDIA (IN)
          IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (IR)
          IRELAND (IE)
          ISRAEL (IL)
 
          ITALY (IT)
          JAPAN (JP)
          KOREA (REP.OF)(KR)
          LATVIA (LV)
          LEBANON (LB)
          LITHUANIA (LT)
          MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF (MK)
          MALAYSIA (MY)
          MALTA (MT)
          MAURITIUS (MU)
          MOLDOVA (REPUBLIC OF) (MD)
 
          MONGOLIA (MN)
          MONTENEGRO (ME)
          MOROCCO (MA)
          NETHERLANDS (NL)
          NEW ZEALAND (NZ)
          NORWAY (NO)
          PAKISTAN (PK)
          POLAND (PL)
          PORTUGAL (PT)
          ROMANIA (RO)
          RUSSIAN   FEDERATION (RU)
 
          SENEGAL (SN)
          SERBIA (RS)
          SINGAPORE (SG)
          SLOVAKIA (SK)
          SLOVENIA (SI)
          SOUTH AFRICA (ZA)
          SPAIN (ES)
          SRI LANKA (LK)
          SWEDEN (SE)
          SWITZERLAND (CH)
          THAILAND (TH)
          TUNISIA (TN)
          TURKEY (TR)
          UKRAINE (UA)
          UNITED KINGDOM (GB)
          UNITED STATES (US)
 
6. Ţările care urmează a fi tranzitate (bifaţi)   
                                                        
    ALGERIA (DZ)
    ANDORRA (AD)
    AUSTRALIA (AU)
    AUSTRIA (AT)
    BELARUS (BY)
    BELGIUM/LUXEMBURG (BE)
    BULGARIA (BG)
    CANADA (CA)
    CHILE (CL)
    CHINA (CN)
    COTE D’IVOIRE (CI)
    CROATIA (HR)
    CYPRUS (CY)
    CZECH REPUBLIC (CZ)
    DENMARK (DK)
    ESTONIA (EE)
 
          FINLAND (FI)
          FRANCE (FR)
          GERMANY (DE)
          GIBRALTAR (GI)
          GREECE (GR)
          HONG KONG, CHINA (HK)
          HUNGARY (HU)
          ICELAND (IS)
          INDIA (IN)
          IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (IR)
          IRELAND (IE)
          ISRAEL (IL)
 
          ITALY (IT)
          JAPAN (JP)
          KOREA (REP.OF)(KR)
          LATVIA (LV)
          LEBANON (LB)
          LITHUANIA (LT)
          MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF (MK)
          MALAYSIA (MY)
          MALTA (MT)
          MAURITIUS (MU)
          MOLDOVA (REPUBLIC OF) (MD)
 
          MONGOLIA (MN)
          MONTENEGRO (ME)
          MOROCCO (MA)
          NETHERLANDS (NL)
          NEW ZEALAND (NZ)
          NORWAY (NO)
          PAKISTAN (PK)
          POLAND (PL)
          PORTUGAL (PT)
          ROMANIA (RO)
          RUSSIAN   FEDERATION (RU)
 
          SENEGAL (SN)
          SERBIA (RS)
          SINGAPORE (SG)
          SLOVAKIA (SK)
          SLOVENIA (SI)
          SOUTH AFRICA (ZA)
          SPAIN (ES)
          SRI LANKA (LK)
          SWEDEN (SE)
          SWITZERLAND (CH)
          THAILAND (TH)
          TUNISIA (TN)
          TURKEY (TR)
          UKRAINE (UA)
          UNITED KINGDOM (GB)
          UNITED STATES (US)
 
 
 7. Tipurile de mărfuri, cantitatea, volumul, valoarea care urmează a fi indicate în Anexa nr. 1.1 la cererea-declaraţie
 8. Descrierea detaliată a ambalajului (dacă se cunoaşte)
      _____________________________________________________________________________
(limba moldovenească (română))
        _____________________________________________________________________________________________
(limbi străine)
9. Numele solicitantului carnetului ATA __________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Prin prezenta, declarăm că toate datele menţionate mai sus sunt autentice şi ne asumăm responsabilitatea deplină pentru datele indicate în documentele prezentate.
 
DATA: 00.00.201 
 
F.N.P. (semnătura)
Directorul
 
F.N.P. (semnătura)
Funcţia (contabil - şef)
 
Ştampila
 
 
 
LISTA GENERALĂ
 
Anexa nr.1.1
la cererea-declaraţie
 
Nr.
d/o
Denumirea mărfurilor, dacă este necesar, mărcile şi numerele (limba moldovenească (română))
 
Denumirea mărfurilor, dacă este necesar, mărcile şi numerele (limbi străine)
 
Numărul de bucăţi
Greutatea sau volumul
Unitatea de măsură a greutăţii sau a volumului
 
Costul*
Ţara de origine

 
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costul total şi cantitatea de mărfuri (în limba moldovenească (română) şi limba străină)
 
 
 
Total
Total
 
Valoarea totală a bunurilor*
 
 
 
* Eu, subsemnatul,-----------------, confirm faptul că, preţurile indicate mai sus corespund valorii de piaţă a mărfurilor exportate şi port responsabilitate conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
 
 
DATA:   ___’’___’’ 201__
 
F.N.P. (semnătura)
Directorul
 
F.N.P. (semnătura)
Funcţia (contabil - şef)
 
Ştampila
 
 
 
 
Data depunerii cererii-declaraţie
Numele persoanei responsabile din cadrul CCI
Data eliberării carnetului ATA
Numărul carnetului ATA
 
 
Note Explicative
cu privire la completarea Anexei 1.1 a cererii - declaraţie pentru eliberarea carnetului ATA


           Anexa 1.1 a cererii - declaraţie se completează în forma în care va fi stipulată pe partea verso a copertei carnetului ATA, precum şi pe partea verso a voletelor detaşabile. Informaţiile înscrise în lista generală trebuie să fie veridice. Nu se permite majorarea sau micşorarea valorii de piaţă a mărfurilor, schimbarea ţării de origine, etc. Lista generală se prezintă în limba moldovenească (română) şi într-o limbă străină, în dependenţă de ţara importului temporar.


Completarea listei generale

Coloana 1 - se completează cu cifre arabe, indicîndu-se numărul de ordine al mărfurilor.
Coloana 2, 3 - se indică numele, marca, modelul, tipul, numărul de serie, alte informaţii care facilitează identificarea mărfurilor (coloana 2 - limba moldovenească (română), coloana 3 - limba străină).
Mărfurile (alimentare, materiale de reclamă) care sunt destinate distribuirii în momentul desfăşurării expoziţiilor nu pot fi incluse în carnetul ATA.
Coloana 4 - se indică numărul de bucăţi, cu cifre arabe.
Coloana 5 - se indică greutateasau volumul mărfii.
Coloana 6 - se indică unitatea de măsură a greutăţii sau a volumului mărfii.
Coloana 7 - se indică valoarea de piaţă a mărfii şi valuta conform codului valutar internaţional ISO (de exemplu, USD, EUR, etc.).
Coloana 8 - se indică ţara de origine a mărfii conform codului internaţional ISO al ţărilor
(de exemplu, Moldova - MD).

După perfectarea carnetului ATA, nu se permit careva modificări şi completări în lista generală a mărfurilor de către asociaţia emitentă sau de către titularul carnetului.
 
   După ultima poziţie de marfă, indicată în Lista Generală, se indică totalul coloanelor 4, 5 şi 7.
 
Anexa nr. 2
la Regulamentul
cu privire la eliberarea carnetelor ATA
pentru admiterea temporară a mărfurilor
 
(foaie cu antet)

Procură pentru obţinerea carnetului ATA


nr. ___ din_________

 
P R O C U R A
 
 
    Eu, _____________________________________________________________________________ ,             
         (Numele, Prenumele, Patronimicul, Funcţia )                                                            
____________________________________________________ , împuternicesc, prin prezenta, pe dl/dna
           (denumirea organizaţiei,adresa juridică completă)  
 
___________________________________________________________________________________
(Numele, Prenumele, Patronimicul, Funcţia, Nr. şi seria buletinului de identitate, IDNP)
 de a primi la Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova carnetul ATA, inclusiv:
 
-           să semneze cererea-declaraţie;
-           să prezinte actele necesare pentru completarea carnetului ATA;
-           să întreprindă alte acţiuni necesare pentru primirea carnetului ATA.
 
 
Procura este emisă pentru un termen de _________________
                                                                       (cu cuvinte)
şi este valabilă pînă la_______________________________
                                                            (cu cuvinte)
 
 
DATA: ___’’___’’ 201__
 
F.N.P. (semnătura)
Directorul
 
F.N.P. (semnătura)
Funcţia (contabil - şef)
 
Ştampila
 
 
 
 
 
 
Anexa nr. 3 
la Regulamentul
cu privire la eliberarea carnetelor ATA
pentru admiterea temporară a mărfurilor
 
(FOAIA CU ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC)
 
 
Obligaţie din partea solicitantului carnetului ATA
faţă de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova
 
SOLICITANT           __________________________________________________________
                                          (Denumirea (completă) - persoane juridice/nume, prenume, patronimic - persoane fizice) (limba moldovenească (română))
                                    _______________________________________________________________________
                                          (Denumirea (completă) - persoane juridice/nume, prenume, patronimic - persoane fizice) (limbi străine)
 
 
Cod fiscal/ Cod personal_________________________________________________________
                                                                                             (IDNO/IDNP)
     Adresa_______________________________________________________________________
                          (adresa juridică - persoane juridice, adresa de domiciliu - persoane fizice) (limba moldovenească (română))
                              ___________________________________________________________________________________________
                                         (adresa juridică - persoane juridice, adresa de domiciliu - persoane fizice.) (limbi străine)
telefon _____________________________ fax ______________________________ e-mail_________________   
 
Paşaport (Persoana fizică) Nr._________________________, emis _____________________
 
 
Carnet ATA
Nr. MD / ___________________     valabil de la «___» _____201__ pînă la «___» _____201__ 
 
 
Solicitantul carnetului ATA:
 
1. Ia cunoştinţă şi confirmă faptul că:
 
1.1. Carnetul ATA este un document vamal internaţional, care este acceptat de către autorităţile vamale ca o garanţie de plată a drepturilor de import/export şi este folosit pentru admiterea temporară a mărfurilor pe teritoriul ţărilor care au aderat la Convenţia privind admiterea temporară, din 26 iunie 1990;
 
1.2. Carnetul ATA este utilizat numai în scopul şi condiţiile stipulate de Convenţie, cu care titularul carnetului este cunoscut pe deplin;
 
1.3. Titularul carnetului este responsabil pentru plata drepturilor de import/export în cazul nerespectării condiţiilor fixate pentru admiterea temporară şi/sau tranzitul mărfurilor, prevăzute de către autorităţile vamale ale ţării în care mărfurile au fost introduse sub acoperirea carnetului ATA;
 
1.4. Titularul nu este eliberat de obligaţia de a plăti valoarea creanţelor vamale în cazul pierderii, distrugerii sau furtului de mărfuri sub acoperirea carnetului ATA, sau în cazul pierderii acestuia;
 
1.5. Titularul este responsabil pentru acţiunile/inacţiunile angajaţilor săi, precum şi ale oricăror alte persoane (agenţi, transportatori, expeditori de transport de marfă, etc.) implicate pentru operaţiunile de admitere temporară, utilizînd carnetele ATA;
 
1.6. CCI, în calitate de asociaţie emitentă şi garantă a titlurilor de admitere temporară, răspunde solidar cu titularul carnetului ATA pentru plata sumei totale a drepturilor şi taxelor de import şi a altor sume reclamate în cazul nerespectării condiţiilor fixate pentru efectuarea unor operaţiuni sub acoperirea carnetului ATA;
 
1.7. În caz de încălcare a legii sau abuzuri din partea titularului carnetului ATA, acestuia i se aplică sancţiuni în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv plata ulterioară a drepturilor de import/export şi a altor sume reclamate;
 
1.8. Ţinînd cont de prevederile punctului 1.6, toate negocierile şi corespondenţa cu autorităţile competente ale ţărilor străine responsabile de carnetul ATA se înfăptuiesc doar de către CCI a Republicii Moldova;
 
1.9. Titularul carnetului ATA este pe deplin responsabil pentru veridicitatea informaţiilor specificate în carnetul ATA.
 
2. Titularul carnetului ATA garantează că:
 
2.1. Informaţiile cu privire la mărfurile specificate în cererea - declaraţie pentru a obţine carnetul ATA sunt veridice;
 
2.2. Mărfurile menţionate în cererea - declaraţie pentru eliberarea carnetului ATA sunt în proprietatea sa şi se află pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în liberă circulaţie. În cazul în care produsul este de origine străină, titularul carnetului ATA a achitat toate drepturile de import.
 
2.3. Titularul nu va folosi mărfurile importate sub acoperirea carnetului ATA din Republica Moldova în altă ţară, în alte scopuri decît cele prevăzute de Convenţie;
 
3. Titularul carnetului ATA se obligă:
 
3.1. Să îndeplinească prevederile stipulate în Convenţie, în legislaţia vamală naţională şi internaţională, regulile şi reglementările care se aplică la importul temporar de mărfuri în ţările membre ale Convenţiei;
 
3.2. Să se conformeze cerinţelor şi indicaţiilor CCI cu privire la perfectarea, eliberarea şi punerea în aplicare a carnetelor ATA;
 
3.3. Să întoarcă în Republica Moldova mărfurile stipulate în carnetul ATA nr. MD / ____________, în termenul prevăzut de acest carnet;
 
3.4. Să restituie la CCI a Republicii Moldova carnetul ATA imediat după utilizare, dar nu mai târziu de 5 zile de la expirarea termenului de valabilitate al acestuia. În caz de nereturnare a carnetului în termenul prevăzut, se plăteşte o amendă de 1% din valoarea totală a mărfurilor specificate în carnetul ATA, pentru fiecare zi de întîrziere;
 
3.5. Să informeze imediat CCI a Republicii Moldova, în cazul neîndeplinirii condiţiilor de admitere temporară, admiterea încălcărilor în legătură cu utilizarea carnetului ATA sau a circumstanţelor care pot duce, ulterior, la apariţia obligaţiunii financiare;
 
3.6. Să furnizeze imediat, în adresa CCI a Republicii Moldova, informaţiile şi documentele necesare referitoare la carnetul ATA, în cazul în care au fost înaintate anumite pretenţii din partea autorităţilor vamale;
 
3.7. Să achite la timp creanţele vamale apărute în legătură cu nerespectarea condiţiilor de admitere temporară sau a încălcării regulilor de utilizare a carnetului ATA;
 
3.8. Să compenseze toate cheltuielile care pot fi suportate de către CCI la îndeplinirea obligaţiilor sale în calitate de asociaţie garantă în sistemul carnetelor ATA, pentru carnetul, care i-a fost eliberat;
 
3.9. Să informeze prin fax, e-mail CCI şi Serviciul Vamal al Republicii Moldova despre cazurile de forţă majoră, să primească de la organele competente confirmarea cu privire la distrugerea parţială sau totală a mărfurilor importate sub acoperirea carnetului ATA.
 
 
 
DATA: ___’’___’’ 201__
 
F.N.P. (semnătura)
Directorul
 
F.N.P. (semnătura)
Funcţia (contabil - şef)
 
Ştampila
 
ANEXA nr. 4 la Regulamentul
cu privire la eliberarea carnetelor ATA
pentru admiterea temporară a mărfurilor
Completarea Carnetului ATA
Coperta, voletele detaşabile şi cotoarele carnetului se completează, respectiv:
a) Casetele A, B, C, D, E, G, P, I – de către CCI;
b) Casetele F, J – de către titularul carnetului ATA sau reprezentantul său legal;
c) Caseta H, coloana 7 a listei generale şi cotoarele carnetului – de către autorităţile vamale.
  
Caseta A. HOLDER AND ADDRESS / TITULARUL ŞI ADRESA
Se indică denumirea şi adresa juridică completă a titularului carnetului pentru care este eliberat.
Caseta B. REPRESENTED BY / REPREZENTANTUL TITULARULUI*
Se indică reprezentantul titularului (conform procurii) care prezintă mărfurile la autorităţile vamale.
Caseta C. INTENDED USE OF GOODS / UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A MĂRFURILOR
Se indică scopul de utilizare a mărfurilor conform anexelor convenţiei.
Caseta D. MEANS OF TRANSPORT / Mijloc de transport *
Se indică informaţiile privind transportul, numărul şi tipul acestuia.
Caseta E. PACKAGING DETAILS (Number. Kind. Merks. etc.) / Detalii privind ambalajul (număr, natura, mărci etc.)*
 Se indică numărul şi tipul ambalajului.
 
                  -Voletul de culoare galbenă EXPORTATION / EXPORT:
Caseta F. TEMPORARY EXPORTATION DECLARATION / DECLARAŢIE DE EXPORT TEMPORAR
Include cîmpurile a), b) şi c) (conform modelului carnetului).
 
                  -Voletul de culoare galbenă REIMPORTATION / REIMPORT:
Caseta F. RE-IMPORTATION DECLARATION / DECLARAŢIE DE REIMPORT
 Include cîmpurile a), b), c) şi d) (conform modelului carnetului).
 
                   -Voletul de culoare albă IMPORTATION / IMPORT:
Caseta F. TEMPORARY IMPORTATION DECLARATION / DECLARAŢIE DE IMPORT TEMPORAR
Include cîmpurile a), b), c) şi d) (conform modelului carnetului).
 
                   -Voletul de culoare albă REEXPORTATION / REEXPORT:
Caseta F. RE-EXPORTATION DECLARATION / DECLARAŢIE DE REEXPORT
Include cîmpurile *a),*b),*c) ,*d) şi e) (conform modelului carnetului).
 
                  -Voletul de culoare albastră TRANZIT / TRANZIT:
Caseta F. DECLARATION OF DESPATCH IN TRANZIT / DECLARAŢIE DE EXPEDIERE ÎN TRANZIT          
Include cîmpurile a), b) şi c) (conform modelului carnetului).
Caseta G. FOR ISSUING ASSOCIATION USE/REZERVAT ASOCIAŢIEI EMITENTE
                  FRONT COVER/COPERTĂ
 Această casetă conţine trei cîmpuri: cîmpul a), cîmpul b) şi cîmpul c).
Cîmpul a) CARNET No. / Nr. CARNETULUI
Se indică pe coperta carnetului şi pe fiecare filă numărul carnetului tipărit clar conform modelului: „MD 0001/10”.
Numărul carnetului include: codul ţării emitente conform standardului ISO, numărul de ordine şi anul eliberării carnetului ATA.
 
NUMBER OF CONTINUATION SHEETS / NUMĂRUL FILELOR ÎN CONTINUARE
Se indică numărul filelor suplimentare ale listei generale.
 
Cîmpul b) ISSUED BY / ELIBERAT DE
Pe partea din faţă a copertei şi pe fiecare volet care include lista mărfurilor se indică adresa CCI.   
Cîmpul c) VALID UNTIL / VALABIL PÎNĂ LA
Se indică termenul de valabilitate al carnetului.
Caseta G a voletelor detaşabile se completează identic cu informaţiile cuprinse în caseta G a copertei, indicîndu-se, suplimentar, numărul voletului care coincide cu numărul cotorului corespunzător.
 
Caseta P. This carnet may be used in the following countries/Customs territories under the guarantee of the associations listed on page four of the cover / Prezentul carnet este valabil în ţările/teritoriile vamale de mai jos, sub garanţia asociaţiilor enumerate pe pagina patru a copertei.
Se bifează ţările/teritoriile în care carnetul urmează a fi utilizat la export, reimport, import, reexport şi tranzit.
Caseta I. SIGNATURE OF AUTHORISED OFFICIAL AND ISSUING ASSOCIATION STAMP / SEMNĂTURA DELEGATULUI ŞI ŞTAMPILA ASOCIAŢIEI EMITENTE
Se indică numele şi iniţialele persoanei abilitate de a autentifica carnetul ATA, cu aplicarea semnăturii acesteia şi ştampilei asociaţiei emitente.
PLACE AND DATE OF ISSUE (YEAR/MONTH/DAY) / LOCUL ŞI DATA EMITERII (ANUL/LUNA/ZIUA)
Se indică locul şi data emiterii.
Caseta J. SIGNATURE OF HOLDER / SERMNĂTURA TITULARULUI
Se aplică semnătura şi ştampila titularului.
 
Completarea listei generale
 
Coloana 1 Item No/ Nr. articolului
                  Numerele de ordine ale mărfii.
Coloana 2 Trade description of goods and marks and numbers if any / Denumirea comercială a mărfurilor şi, după, caz a mărcilor şi numerelor.
                  Se indică denumirea comercială a mărfurilor cu caracteristicile de recunoaştere pentru asigurarea identificării acestora, cum ar fi numărul, seria, etc...
Coloana 3 Number of pieces / Numărul de bucăţi
                   Se indică numărul de bucăţi.
Coloana 4 Weight or Volume / Greutatea sau Volum
                   Se indică greutatea sau volumul.
Coloana 5 Value / Valoarea 
                   Se indică valoarea de piaţă a mărfii şi valuta conform codului valutar internaţional                                            ISO.
Coloana 6 Country of origin / Ţara de origine
                   Se indică ţara de origine a mărfii conform codului internaţional ISO al ţărilor.
Coloana 7 For customs Use / Rezervat vămii
                   Identification marks / Mărci de identificare
                   Este destinată pentru autorităţile vamale.
 
TOTAL or CARRIED OVER / TOTAL sau TRANSFERAT
                   Se indică  numărul total de bucăţi şi valoarea totală în dolari S.U.A. sau altă valută.
 
      Cînd spaţiul rezervat acestei liste generale, de pe verso-ul copertei, nu este suficient, se pot folosi foi suplimentare conform modelului carnetului.
      Pe coperta a doua a carnetului ATA, în partea de jos, se vor indica datele de contact ale persoanei responsabile de eliberarea carnetului (numele şi iniţialele acestuia, tel/fax, e-mail).
      Mărfurile (alimentare, materiale de reclamă) care sunt destinate distribuirii în momentul desfăşurării expoziţiilor nu pot fi incluse în carnetele ATA, conform prevederilor Anexei B.1, Capitolului III, articolul 5 al Convenţiei privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul, la 26 iunie 1990. De asemenea, în carnetul ATA nu pot figura mărfurile care nu corespund reglementărilor convenţiei menţionate.
 Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti