Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
ORDIN 126-O din 07.04.2010

                                                  O R D I N

                                                        nr. _126-O_
”_07_”__aprilie__ 2010                                                                                mun. Chişinău
 
 
 
Cu privire la modul de vămuire a mărfurilor de larg consum
 
În scopul asigurării unui control vamal detaliat al cantităţii şi calităţii mărfurilor de larg consum, inclusiv celor transportate în grupaj, în temeiul prevederilor art. art. 132, 135 şi 175 ale Codului Vamal al Republicii Moldova şi pct. 8 al Regulamentului Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului al Republicii Moldova nr. 4 din 02.01.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 3-5, art.15), –
 
ORDON :
 
1. De a considera că, în sensul prezentului Ordin, vor fi utilizate următoarele noţiuni:
- mărfuri de larg consum – mărfurile, menţionate în Anexele nr. 1 şi 2, care sunt parte integrantă a prezentului Ordin, şi de origine din Republica Populară Chineză, Republica Turcia, sau Emiratele Arabe Unite, indiferent de ţara din care se livrează;
- transport în grupaj – transportarea a două sau mai multe tipuri de mărfuri de larg consum prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Ordin, într-o unitate de transport şi către acelaşi destinatar.
2. Vămuirea mărfurilor de larg consum transportate în grupaj (prevăzute de Anexa nr. 1 la prezentul Ordin) sau celor ce se clasifică la o singură poziţie tarifară (prevăzute de Anexa nr. 2 a prezentului Ordin) şi destinate plasării în liberă circulaţie (codul regimului vamal 40, 42 sau 94), începînd cu 13.04.2010 se va efectua doar în cadrul posturilor vamale după cum urmează:
(a) agenţii economici din raza de activitate a birourilor vamale Bălţi şi Briceni – la Postul Vamal Bălţi intern al Biroului Vamal Bălţi (codul postului 9022);
(b) agenţii economici din raza de activitate a birourilor vamale Bender, Centru, Chişinău, Leuşeni şi Ungheni – la Postului Vamal Chişinău intern 3 (Varniţa) al Biroului Vamal Chişinău (codul postului – 3029);
(c) agenţii economici din raza de activitate a biroului vamal Cahul – la Postul Vamal Comrat intern al Biroului Vamal Cahul (codul postului 2510).
3. În cazul în care mărfurile de larg consum, fiind transportate în grupaj, sînt destinate importatorilor diferiţi, din zone de activitate ale birourilor vamale diferite, vămuirea întregului lot se va efectua după cum urmează:
(a) în cazul în care cel puţin unul dintre destinatari urmează să se vămuiască la Postul Vamal Chişinău Intern 3 (Varniţa), toate mărfurile de larg consum se vămuiesc la postul vamal respectiv;
(b) în cazul în care destinatarii mărfurilor urmează să se vămuiască la alte posturi vamale decît Postul Vamal Chişinău Intern 3 (Varniţa), toate loturile din grupaj pot fi vămuite la unul din posturi vamale din cadrul celor menţionate la pct. 2 al prezentului Ordin.
4. În cazul în care mărfurile de larg consum, fiind transportate în grupaj (inclusiv ca loturi diferite, avînd destinatari diferiţi) cu mărfurile reglementate de ordinele Serviciului Vamal nr. 35-O din 29.01.2010 sau nr. 85-O din 12.03.2010, acestea pot fi vămuite numai la posturile menţionate în pct. 2 al prezentului Ordin sau la posturile indicate în Ordinile menţionate.
5. Se interzice vămuirea mărfurilor de larg consum (prevăzute de Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale prezentului Ordin), în cadrul altor posturi vamale, decît cele menţionate în punctele 2 şi 4 ale prezentului Ordin.
6. La plasarea în regim vamal de tranzit intern a mărfurilor de larg consum (prevăzute de Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale prezentului Ordin), posturile vamale de frontieră şi posturile vamale interne de control pe segmentul transnistrean, le vor direcţiona la posturile vamale prevăzute în punctele 2 şi 4 ale prezentului Ordin.
În cazul transportării mărfurilor de larg consum (prevăzute de Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale prezentului Ordin) cu transport aerian sau fluvial (maritim), tranzitul se va efectua cu transbordarea acestora conform prevederilor pct. pct. 402 – 405 ale „Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul Vamal al Republicii Moldova”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005, organul vamal de destinaţie fiind stabilit postul vamal menţionat în punctul 2 al prezentului Ordin.
Prevederile prezentului Ordin nu se aplică mărfurilor menţionate în pct. 1 al prezentului Ordin şi introduse pe teritoriul Republicii Moldova cu transport feroviar.
7. Vămuirea mărfurilor de larg consum (prevăzute de Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale prezentului Ordin) se va realiza numai cu efectuarea obligatorie a controlului vamal fizic detaliat. În cazul depistării iregularităţilor, acestea se vor consemna în Actul de inspecţie, care se va completa în modulul respectiv al SIIV „Asycuda World” şi ulterior se va imprima, autentifica prin semnătura şi ştampila individuală a inspectorului vamal responsabil, cu anexarea la declaraţia vamală corespunzătoare.
8. Birourile Vamale Bălţi, Cahul şi Chişinău, de comun cu Departamentul Venituri şi Tehnologii Informaţionale, pînă la 13.04.2010 vor elabora şi aproba Scheme tehnologice de control vamal pentru vămuirea mărfurilor de larg consum, inclusiv prevederile ce ţin de efectuarea controlului fizic detaliat.
9. Sub incidenţa prevederilor prezentului Ordin nu cad următoarele categorii de mărfuri de larg consum:
(a) mărfurile introduse pe teritoriul vamal în calitate de trimiteri poştale internaţionale;
(b) mărfurile introduse pe teritoriul vamal pe calea aerului, cu o valoare în vamă pînă la 200 Euro.
(c) mărfurile menţionate în pct. 1 al prezentului Ordin, importate pe teritoriul Republicii Moldova şi destinate includerii în capitalul statutar în modul prevăzut de legislaţie;
10. Se abrogă Ordinul Serviciului Vamal nr. 14-O din 18.01.2010 „Cu privire la modul de vămuire a unor categorii de mărfuri”, cu modificările şi completările ulterioare.
11. În pct. 2 al Ordinului nr. 35-O din 29.01.2010 „Cu privire la modul de vămuire a unor categorii de mărfuri” şi pct. 2 al Ordinului nr. 85-O 12.03.2010 „Cu privire la modul de vămuire a unor categorii de mărfuri şi mijloace de transport” cuvintele „nr.14-O din 18.01.2010” se substituie cu sintagma „nr. 126-O din 07.04.2010”.
12. Executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale, care îl vor aduce la cunoştinţă colaboratorilor din subordine, brokerilor vamali şi agenţilor economici importatori ai mărfurilor vizate.
13. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului Venituri şi Tehnologii Informaţionale.
 
 
      Director general                                                     Tudor BALIŢCHI
 
 
 
 


Anexa nr. 1
la Ordinul Serviciului Vamal
nr._126-O_ din ”_7_” aprilie 2010
 
LISTA
mărfurilor de larg consum
                           
N/
Codul mărfii
1
320910000
2
320990000
3
321310000
4
321410100
5
321490000
6
330300900
7
330610000
8
330710000
9
330720000
10
330749000
11
340111000
12
340220900
13
350610000
14
3506
15
370790900
16
380891
17
391000000
18
3916
19
391739
20
391740000
21
3920
22
392113100
23
392220000
24
392290000
25
392321000
26
392410000
27
39249
28
392490110
29
392530000
30
392590100
31
392590800
32
392610000
33
392620000
34
392630000
35
392690970
36
400300000
37
400821
38
400829000
39
400921-400941
40
40103
41
40111
42
401691000
43
401692000
44
401693000
45
401699580
46
4104
47
4105
48
4106
49
4107
50
4112
51
4113
52
41151000
53
420211100
54
420212110
55
420211-420219
56
420212910
57
420212910
58
420212990
59
420221000
60
420221000
61
420222100
62
420222900
63
420221 - 420229
64
420231000
65
420232100
66
420232900
67
420310000
68
420330000
69
420500900
70
430220000
71
430219750
72
430219800
73
430310900
74
430400000
75
4409
76
442190980
77
480451 - 480459
78
4805
79
481910000
80
482190100
81
5007
82
5111
83
5112
84
5113
85
520420000
86
5208
87
5209
88
5210
89
5211
90
5212
91
5309
92
5407
93
5408
94
550810
95
550820
96
550942000
97
551110000
98
5512
99
5513
100
5514
101
5515
102
5516
103
560129000
104
560311-560314
105
560741000
106
560750
107
570232
108
570330
109
5704
110
570500900
111
580410190
112
580421
113
580429
114
580620000
115
580632
116
580639000
117
580890000
118
5903
119
590410000
120
590610000
121
600622000
124
610120100
125
610120900
127
610130100
128
610130900
130
610190200
131
610190800
134
610210100
135
610210900
137
610220100
138
610220900
140
610230100
141
610230900
143
610290100
144
610290900
145
61031
146
61031
147
610453000
148
610510000
149
610520100
150
610520900
151
610610000
152
610620000
153
610690
154
610711000
155
610712000
156
610721000
157
610821000
158
610822000
159
610831000
160
610832000
161
6109
162
6109
163
611020100
164
611020910
165
611020990
166
611030100
167
611030910
168
611030990
169
611120900
170
611130900
171
611212000
172
611231
173
611420000
174
611430000
175
611521000
176
611522000
177
611529000
178
611529000
179
611595000
180
611596990
181
611610200
182
611693000
183
611710000
184
611780100
185
620113900
186
620192000
187
620193000
188
620212100
189
620213100
190
620213900
191
620292000
192
620293000
193
62031
194
62031
195
620333900
196
620342350
197
620342350
198
620342590
199
620342900
200
620343190
201
620343900
202
620349190
203
620349900
204
620413000
205
620433900
206
620442000
207
620443000
208
620443000
209
620444000
210
620452000
211
620453000
212
620462390
213
620462390
214
620462900
215
620463180
216
620463390
217
620463900
218
620469180
219
620520000
220
620530000
221
620590800
222
620630000
223
620640000
224
620690900
225
620791000
226
620799100
227
620822000
228
620891000
229
620892000
230
620892000
231
620899000
232
620920000
233
620930000
234
621132310
235
621132420
236
621133310
237
621133310
238
621133410
239
621133420
240
621133900
241
621139000
242
621142100
243
621143100
244
621143900
245
621210900
246
621220000
247
621320000
248
621390000
249
621430000
250
621520000
251
621590000
252
621600000
253
621710000
254
630110000
255
630140900
256
630221000
257
630222900
258
630231000
259
630232900
260
630239900
261
630251000
262
630253900
263
630260000
264
630293900
265
630299
266
63031
267
63039
268
630419100
269
630419900
270
630493000
271
630790990
273
640212
274
640212
275
640291900
276
640291900
277
640299100
279
640299310
280
640299390
282
640299500
284
640299910
285
640299960
286
640299980
288
640312000
289
640312000
291
640351110
292
640351150
293
640351190
295
640351910
296
640351950
297
640351990
299
640359110
300
640359310
301
640359350
302
640359390
303
640359500
304
640359910
305
640359950
306
640359990
308
640391110
309
640391160
310
640391180
312
640391910
313
640391960
314
640391980
316
640399110
318
640399310
319
640399360
320
640399380
321
640399500
323
640399910
324
640399960
325
640399980
326
640411000
327
640419100
328
640420100
329
640510000
330
640590100
331
640620100
332
640699500
333
640699800
334
650590300
335
650590800
336
660191000
337
660199110
338
660199900
339
670210000
340
670290000
341
691110000
342
691190000
343
6912
344
6913
345
6914
346
700992000
347
701337
348
702000800
349
7117
350
7216
351
731812
353
732119000
354
732119000
355
732119000
356
732310000
357
732394
358
732690980
359
732410000
360
7604
361
821220000
362
83024
363
851610900
364
851610900
365
851660900
366
854442900
367
87082
368
870870990
369
871200300
370
871200300
371
871200300
372
871500100
373
871500100
374
871500100
375
940490100
376
940490900
377
9405
378
950300100
379
950300100
380
950300100
382
950300210
383
950300210
384
950300210
385
950300210
386
950300410
387
960390910
388
960810
389
960820000
390
960910
391
961310000
392
961320
393
961380000
 
Anexa nr. 2
la Ordinul Serviciului Vamal
nr._126-O__ din ”_7_” aprilie 2010
 
LISTA
mărfurilor de larg consum destinate vămuirii
indiferent de modul de transport (grupaj)
 
N/o
          DENUMIREA   MĂRFII
Codul
mărfii 
1.     
Ţesături
 
50-59
2.     
Lacuri şi vopsea
3209
3.     
Paltoane, canadiene, pelerine, hanorace, bluzoane şi articole similare, Imbracaminte de sport
61
62
4.     
Pleduri , lengerie, Perdele,draperii şi ştoruri de interior
6301
5.     
Lengerie
6302
6.     
Perdele,draperii şi ştoruri de interior
6303
7.     
Încălţăminte
6402
6403
6404
6405
8.     
Veselă
6911
6912
7013
9.     
Profile din material plastic
3916
10.            
Profile din aluminiu
7604
11.            
Profile, din fier sau din oţeluri nealiate
7216
12.            
Carucioare pentru copii
8715
13.            
Biciclete
8712
14.            
Plapume şi perne umplute cu pene sau puf
9404
15.            
Aparate de iluminat
9405
16.            
Jucarii p/u copii
9503Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti