Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
ORDIN 121-O din 15.04.2009

 O R D I N

referitor la clasificarea rafturilor metalice
 
nr. 121-O  din  15.04.2009
 
Monitorul Oficial nr.86-88/361 din 08.05.2009
 
* * *
În scopul clasificării uniforme a mărfurilor de acelaşi gen, eficientizării controlului vamal al mărfurilor ce traversează frontiera Republicii Moldova, identificarea lor în corespundere cu Nomenclatorul Mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1525 din 29.12.2007, cît şi în temeiul articolului nr.1412 al Codului Vamal al Republicii Moldova (nr.1149-XIV din 20.07.2000, Monitorul Oficial al Republicii Moldova ediţie specială din 01.01.2007),
ORDON:
1. A aproba normele metodologice privind clasificarea rafturilor metalice (conform anexei).
2. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei Generale Fluxuri informaţionale şi statistică vamală.
4. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
DIRECTORUL GENERAL
AL SERVICIULUI VAMAL
Viorel MELNIC

Chişinău, 15 aprilie 2009.
 
Nr.121-O.
 
 
Anexă
la Ordinul Serviciului Vamal
al Republicii Moldova
nr.121-O din 15 aprilie 2009
 
NORME
metodologice privind clasificarea rafturilor metalice
 
Prezenta metodologie a fost elaborată în baza “Notelor Explicative” la Sistemul Armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, elaborate de Organizaţia Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte, cît şi studierii practicii internaţionale.
Se înţelege prin noţiunea de rafturi metalice – dispozitivul etajat pentru păstrarea şi depozitarea diferitor obiecte şi materiale, constînd dintr-o serie de rînduri verticale cu rafturi, cutii ş.a. Această marfă prezintă în sine un constructor, care să permită flexibilitate pentru a schimba construcţia pentru nevoile curente (numărul de rafturi în cîteva straturi).
Pentru determinarea corectă a poziţiei tarifare a rafturilor metalice, trebuie să se ia în considerare faptul că rafturile pot fi prezentate şi în formă de mobilier din metal, precum şi în forma de construcţie, montată în perete.
În această privinţă trebuie să se facă distincţie între două poziţii tarifare.
În cazul cînd rafturile metalice sînt destinate pentru a fi montate în perete, acestea se clasifică la poziţia tarifară 7308 “Construcţii şi părţi de construcţii din fontă, din fier sau din oţel, cu excepţia construcţiilor prefabricate de la poziţia nr.9406 table, tole, tije, bare, profile, ţevi şi produse similare din fontă, din fier sau din oţel, pregătite în vederea utilizării lor în construcţii”. În această poziţie tarifară se includ construcţiile care sînt caracterizate prin faptul că, odată aşezate în obiectiv, rămîn în principiu fixe.
În cazul cînd rafturile sînt portabile, ele se clasifică la poziţia tarifară 9403 “Alt mobilier şi părţi ale acestuia”. În această poziţie tarifară se include mobila pentru magazine, antrepozite, ateliere, cum ar fi: contoare, port-veşminte, mobilă cu etajere, mobilă cu case de bani sau cu sertare, dulapuri pentru utilaje.
 

__________
Serviciul Vamal
Ordin nr.121-O din 15.04.2009 referitor la clasificarea rafturilor metalice //Monitorul Oficial 86-88/361, 08.05.2009Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti