Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Memorandum de înțelegere între Serviciul Vamal și ABV

 MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE ÎNTRE SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA ȘI
ASOCIAȚIA BROKERILOR VAMALI DIN REPUBLICA MOLDOVA

 

 Serviciul Vamal al Republicii Moldova (În continuare - Serviciul Vamal), în persoana Directorului General Dl Viorel Melnic, pe de o parte și,

Asociația Brokerilor Vamali din Republica Moldova (în continuare - Asociația), în persoana Președintelui Asociației Dl Valerian Batcu, pe de alta parte,
numite în continuare Părți,
în scopul îmbunătățirii procesului de colaborare dintre brokerii vamali și Serviciul Vamal în vederea facilitării traficului internațional de mărfuri și asigurării unui control vamal eficient;
Remarcоnd existența potențialului extins de cooperare între Părți și de schimbul de informații în vederea realizării obiectivelor puse în fața Părților;
Avînd intenția de a promova o cooperare fructuoasă, ținînd cont de cele mai bune practici privind dezvoltarea parteneriatului între sectorul privat și public;
Recunoscоnd importanța dezvoltării și sporirii calității serviciilor de mediere în domeniul vămuirii;
Reafirmînd disponibilitatea Părților pentru o conlucrare și consolidare a eforturilor comune, cooperare în mod constructiv, flexibil și într-o manieră acceptată de ambele Părți,
Semnînd prezentul Memorandum, au convenit asupra următoarelor:
1. OBIECTIVELE MEMORANDUMULUI
1.1.      Obiectivul general al prezentului Memorandum este de a stabili un cadru durabil de colaborare între Părți pentru a asigura respectarea reglementărilor vamale, precum și a utiliza în mod eficient potențialul     de     dezvoltare     a     dialogului     între     organele     vamale     și     brokerii     vamali.
1.2.      Pentru atingerea acestui obiectiv Părțile vor colabora în special în următoarele domenii:
ajustarea serviciilor de mediere în vamă la standardele internaționale și cele europene; consultarea proiectelor de acte normative, decizii și documente de politici, elaborate de Serviciul Vamal în vederea asigurării transparenței procesului decizional;
schimbul reciproc de informații și date în vederea prevenirii și combaterii fraudelor vamale optimizării controlului vamal precum și simplificării procedurilor de vămuire;
-          implementarea instrumentelor de facilitare a comerțului (proceduri simplificate de vămuire, sisteme informaționale vamale etc.) în vederea reducerii timpului și costurilor operațiunilor de import/export;
-          modernizarea infrastructurii vamale și implementarea noilor tehnici de vămuire;
-          perfecționarea continuă a specialiștilor în domeniul vămuirii în vederea sporirii nivelului de profesionalism al personalului brokerilor vamali;
-          promovarea normelor de conduită profesională a brokerilor vamali;
-          promovarea Memorandumului de înțelegere în vederea sporirii transparenței și informării societății civile.
2. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR
2.1.În scopul realizării prezentului Memorandum Asociația își asumă următoarele angajamente:
a)   să prezinte informații referitor la membrii Asociației, asigurînd actualizarea acestora;
b)      să organizeze și să dezvolte procesul de instruire și perfecționare continuă a specialiștilor în domeniul vămuirii, precum și să coordoneze în prealabil cu Serviciul Vamal programele de instruire, oferind, după necesitate posibilitatea de a participa la cursurile respective;
c)              să invite Serviciul Vamal la evenimentele (conferințe, mese rotunde, seminare) organizate de Asociația pe problemele de interes comun;
d)     la cererea Serviciului Vamal să desemneze persoanele competente pentru participare în grupuri de lucru și/sau ședințe, organizate de Serviciul Vamal;
e)              la cererea Serviciului Vamal, să asiste la identificarea riscurilor de apariție a încălcărilor reglementărilor vamale și să ia măsuri pentru a minimiza riscurile;
f)               din inițiativă proprie să informeze Serviciul Vamal despre fapte relevante în vederea prevenirii, depistării și contracarării fraudelor vamale;
g)             la cererea Serviciului Vamal, să acorde asistență în vederea facilitării supravegherii vamale și îndeplinirii altor atribuții legale;
h) din inițiativă proprie să informeze clienții/partenerii de afaceri despre acest Memorandum.
2.2. În raporturi cu Serviciul Vamal Asociația este în drept:
a)              să reprezinte interesele membrilor Asociației în limitele оmputernicirilor stabilite în lege;
b)      să participe, în limitele împuternicirilor stabilite în Statutul Asociației în soluționarea litigiilor apărute între Serviciul Vamal și membrii Asociației;
c)      să solicite informații referitor la membrii săi, cu excepția informațiilor protejate de lege;
d)            să prezinte Serviciului Vamal informații, rapoarte analitice, date etc, privind activitatea vamală și servicii de mediere în vamă (despre tehnologiile noi, referitor la procedura de perfectare a actelor vamale aplicate în practica mondială etc.) și să înainteze propuneri în vederea perfecționării activității vamale;
e)              să prezinte materiale pentru publicare în publicațiile specializate ale Serviciului Vamal și pe pagina web oficială a Serviciului Vamal.
2.3.   Asociația beneficiază de drepturile în calitate de membru al Comitetului Consultativ al
Serviciului Vamal.
2.4. Conform prezentului Memorandum Serviciul Vamal își asumă următoarele angajamente:
a)              să prezinte Asociației, după necesitate, sau la solicitarea acesteia, copiile actelor normative ale Serviciului Vamal precum și informații relevante pentru activitatea Asociației întru îndeplinirea angajamentelor asumate de Asociație prin prezentul Memorandum;
b)      să consulte Asociația cu privire la proiecte de acte normative și decizii, conform procedurii stabilite prin lege și să analizeze propunerile parvenite;
c)              să asigure procesarea informațiilor primite de la Asociația în baza prezentului Memorandum de către persoanele împuternicite;
d)            din inițiativa proprie sau la solicitarea Asociației să informeze membrii Asociației referitor la noile reglementări vamale, riscuri, fraude vamale și alte circumstanțe ce pot afecta activitatea membrilor Asociației;
e)              la solicitarea Asociației să-o informeze despre litigii între membrii Asociației și Serviciul Vamal, precum și cazuri de fraude vamale, comise de membrii Asociației;
f)               să asigure participarea la ședințele și alte evenimente comune în vederea coordonării implementării activităților comune;
g)             să asigure transparența procesului de conlucrare, inclusiv prin informarea subdiviziunilor despre implementarea prezentului Memorandum și publicarea materialelor relevante în publicațiile oficiale ale Serviciului Vamal și pagina web oficială a Serviciului Vamal
2.5.    Părțile vor acorda sprijinului general și organizațional pe parcursul implementării activităților comune conform prezentului Memorandum.
2.6.    Părțile asigură protecția informațiilor și materialelor primite în cadrul cooperării conform prevederilor legii.
3. FORMELE DE COOPERARE
3.1.               Asociația și Serviciul Vamal vor desemna persoane de contact care vor asigura menținerea dialogului și schimbului de informații, precum și coordonarea implementării activităților comune conform prevederilor stipulate în prezentul Memorandum.
3.2.               Pentru a asigura eficiența cooperării și implementării prevederilor prezentului Memorandum, Părțile se vor întruni ori de cоte ori este necesar, dar nu mai rar decоt o dată оn trimestru pentru a evalua obiectivele atinse stabilite în Memorandum.
3.3.               Părțile vor asigura informare reciprocă despre schimbările care pot influența cooperarea, conform prezentului Memorandum.
4. DISPOZIȚII FINALE
4.1.                Prezentul Memorandum intră în vigoare odată cu semnarea lui de către Părți și este valabil timp de 2 (doi) ani, cu posibilitatea de a fi prelungit pentru o perioadă adăugătoare de 1 (un) an, cu acordul Părților.
4.2.      Oricare dintre Părți poate rezilia unilateral acest Memorandum prin notificarea în scris a celeilalte Părți nu mai tărziu de o lună de la adoptarea unei asemenea hotărîri.
4.3.      Acest Memorandum este întocmit în două exemplare originale cоte unul pentru fiecare parte, care au aceeași putere juridică.
 Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti