Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Legea reglementarii de Stat a activitatii comerciale externe nr.1031-XIV din 08.06.2000

 LEGE Nr. 1031 

din  08.06.2000
 
reglementării de stat a activităţii comerciale externe
 
Publicat : 21.09.2000 în Monitorul Oficial Nr. 119120     art Nr : 838   
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege stabileşte bazele juridice ale reglementării de stat a activităţii comerciale externe, modul de antrenare în această activitate a persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova şi din alte ţări, drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile în acest domeniu ale autorităţilor publice.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1.   Obiectivele prezentei legi
    Obiectivele prezentei legi sînt: menţinerea suveranităţii şi asigurarea securităţii economice a statului, stimularea dezvoltării economiei naţionale prin promovarea activităţii comerciale externe şi prin crearea de condiţii pentru integrarea efectivă a economiei Republicii Moldova în economia mondială.
    Articolul 2.   Noţiuni
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică: activitate comercială externă - mijloc esenţial de realizare a circuitului mondial de valori materiale şi intelectuale, care se concretizează în ansamblul operaţiunilor şi activităţilor avînd ca obiect schimbul de mărfuri, lucrări şi servicii la scară internaţională;
    export - operaţiunile comerciale prin care din Republica Moldova se scot mărfuri (produse), lucrări, servicii, precum şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale). Faptul exportului se fixează în momentul trecerii mărfurilor (produselor), lucrărilor, serviciilor, precum şi a rezultatelor activităţii intelectuale (obiectelor proprietăţii intelectuale), peste frontiera vamală a Republicii Moldova;
    import - operaţiunile comerciale prin care în Republica Moldova se introduc mărfuri (produse), lucrări, servicii, precum şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale). Faptul importului se fixează în momentul trecerii mărfurilor (produselor), lucrărilor, serviciilor, precum şi a rezultatelor activităţii intelectuale (obiectelor proprietăţii intelectuale), peste frontiera vamală pe teritoriul Republicii Moldova;
    rezultate ale activităţii intelectuale - obiectele proprietăţii industriale, invenţiile, modelele de utilitate, mărcile de produs şi mărcile de serviciu, denumirile de origine ale produselor, desenele şi modelele industriale, soiurile de plante, topografiile circuitelor integrate, obiectele dreptului de autor şi drepturilor conexe, secretul comercial (know-how), propunerile de raţionalizare.
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP205/28.07.05, MO126/23.09.05 art.613]
    [Art.2. modificat prin L1535/13.12.02, MO6/28.01.03 art.31]
    Articolul 3. Reglementarea juridică a activităţii
                        comerciale externe
    (1) Activitatea comercială externă este reglementată de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, de legi, de acte normative ale Guvernului, precum şi de normele dreptului internaţional şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
   
[Art.3 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art. 349]
    (2) Dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte conţin prevederi distincte de cele ale prezentei legi şi ale actelor normative aferente ei, se vor aplica prevederile tratatelor internaţionale.
    Articolul 4. Politica statului în domeniul comerţului
                        exterior
    (1) Politica statului în domeniul comerţului exterior este realizată prin metode economice şi administrative  în conformitate cu legile, cu actele normative ale Guvernului, precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
   
[Art.4 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art. 349]
    (2) Relaţiile Republicii Moldova cu alte state în domeniul activităţii comerciale externe se întemeiază pe respectarea principiilor şi normelor de drept internaţional general-acceptate şi a angajamentelor ce decurg din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
  (3) În scopul integrării economiei sale în economia mondială, Republica Moldova poate participa, conform principiilor şi normelor de drept internaţional general-acceptate, la tratatele internaţionale cu privire la uniunile vamale şi zonele de comerţ liber.
Articolul 5. Principiile de bază ale reglementării de
                       stat a activităţii comerciale externe
    Principiile de bază ale reglementării de stat a activităţii comerciale externe sînt:
    a) promovarea unei  politici unice în domeniul comerţului exterior ca parte componentă a politicii externe a Republicii Moldova;
    b) centralizarea sistemului reglementării de stat a activităţii comerciale externe şi exercitarea controlului asupra acestei activităţi;
    c) unitatea teritoriului vamal al Republicii Moldova;
    d) prioritatea măsurilor economice;
    e) egalitatea în drepturi şi nediscriminarea participanţilor la activitate comercială externă;
    f) protecţia de stat a drepturilor şi intereselor legitime, inclusiv a secretului comercial, ale participanţilor la activitate comercială externă;
    g) libertatea schimbului internaţional. Schimbul internaţional poate fi supus unor interdicţii şi restricţii numai în cazul şi în modul prevăzute în legi, în actele normative ale Guvernului, precum şi în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
   
[Art.5 lit.(g) modificată prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art. 349]
    Articolul 6. Participanţii la activitate comercială externă
    (1) Participanţi la activitate comercială externă pot fi atît persoane juridice şi fizice, înregistrate în modul stabilit, cît şi Republica Moldova, autorităţile administraţiei publice locale.
    (2) Republica Moldova, autorităţile administraţiei publice locale desfăşoară nemijlocit activitate comercială externă numai în cazurile stabilite de legi şi de actele normative ale Guvernului.
   
[Art.6 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art. 349]
Capitolul  II
PREVEDERILE  FUNDAMENTALE  PRIVIND  REGLEMENTAREA
DE  STAT  A  ACTIVITĂŢII  COMERCIALE  EXTERNE
    Articolul 7. Atribuţiile Guvernului
    (1) Guvernul autorizează o structură a administraţiei publice centrale să coordoneze şi să reglementeze activitatea comercială externă în limitele competenţei acesteia.
    (2) Guvernul:
    a) asigură promovarea politicii de stat în domeniul comerţului exterior, adoptă hotărîrile şi dispoziţiile în problemele activităţii comerciale externe şi  asigură realizarea lor;
    b) organizează expoziţii şi tîrguri comerciale, simpozioane şi conferinţe specializate;
    c) desfăşoară campanii publicitare şi acţiuni de promovare a exportului de mărfuri (produse), lucrări, servicii, precum şi de rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale);
    [Art.7.al.(2) lit.c) modificat prin L1535/13.12.02, MO6/28.01.03 art.31]
    d) asigură crearea unui sistem de informare şi a unor servicii informaţionale şi de consultanţă în domeniu, aplică diferite forme de stimulare şi dinamizare a activităţii comerciale externe;
    e) elaborează şi prezintă spre aprobare Parlamentului programe naţionale de dezvoltare a activităţii comerciale externe;
    f) protejează interesele economice ale Republicii Moldova şi ale rezidenţilor ei în domeniul activităţii comerciale externe;
    g) stabileşte restricţii cantitative la export şi import conform legislaţiei naţionale şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    h) adoptă, în limitele competenţei, hotărîri cu privire la negocieri şi la semnarea de tratate internaţionale;
    i) stabileşte, în condiţiile legii, interdicţii, restricţii la export şi/sau la import.
   
[Art.7 al.(2), lit.(i) în redacţia LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.7 al.(2), lit.(j) exclusă prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 8. Metodele reglementării de stat a activităţii
                       comerciale externe
    (1) Politica de stat în domeniul comerţului exterior se realizează prin reglementarea tarifar-vamală (aplicarea tarifelor vamale pentru export şi import), introducerea, în modul stabilit, a taxelor excepţionale (speciale, antidumping şi de compensare) şi prin reglementarea netarifară (în special prin cotare şi licenţiere) a activităţii comerciale externe în conformitate cu legile, cu  actele normative ale Guvernului, precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Utilizarea unor alte metode de reglementare de stat a activităţii comerciale externe este interzisă.
   
[Art.8 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art. 349]
(2) Statul asigură ca măsurile de protecţie,  restricţiile şi interdicţiile, pe care le stabileşte în domeniul activităţii comerciale externe, să fie pe deplin justificate de motivele ce au condiţionat aplicarea lor. Totodată, se va acorda  preponderenţă masurilor de protecţie, restricţiilor şi interdicţiilor care cauzează prejudicii minime activităţii comerciale externe.
    (3) Genurile specifice de activitate comercială externă, colaborarea  internaţională în domeniul investiţiilor, cooperării de producţie, activităţii de întreprinzător mixte, tranzacţiilor internaţionale financiare, bancare etc., neprevăzute de prezenta lege, sînt reglementate de legi şi de actele normative ale Guvernului, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
   
[Art.8 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art. 349]
    Articolul 9. Reglementarea tarifar-vamală a activităţii
                        comerciale externe
    Reglementarea tarifar-vamală a activităţii comerciale externe se exercită în conformitate cu legile şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
   
[Art.9 modificat prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art. 349]
    Articolul 10.  Restricţiile cantitative la export şi import
    (1) În Republica Moldova, exportul şi importul se efectuează fără restricţii cantitative. Restricţii cantitative la export şi import pot fi stabilite de Guvern numai în cazuri excepţionale, în conformitate cu prezenta lege şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Restricţiile cantitative la export şi import se pun în aplicare nu mai devreme de 30 de zile după publicarea hotărîrii respective a Guvernului dacă hotărîrea nu prevede un alt termen.
    (3) În cazul stabilirii de restricţii cantitative la export şi import, repartizarea cotelor şi eliberarea licenţelor se efectuează de către autoritatea administraţiei publice autorizată, în conformitate cu actele normative aprobate de Guvern.
   
[Art.10 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art. 349]
    Articolul 11. Interdicţiile şi restricţiile la export şi/sau import
    În conformitate cu legile şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, Guvernul, pornind de la interesele naţionale, poate stabili interdicţii şi restricţii la exportul şi/sau importul de mărfuri (produse), lucrări, servicii, precum şi de rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale), vizînd în special:
   
[Art.11 modificat prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art. 349]
    [Art.11. modificat prin L1535/13.12.02, MO6/28.01.03 art.31]
    a) respectarea ordinii publice şi a bunelor moravuri;
    b) ocrotirea vieţii şi sănătăţii oamenilor, a florei şi faunei, protecţia mediului înconjurător în ansamblu;
    c) păstrarea moştenirii culturale a etniilor din Republica Moldova;
    d) asigurarea securităţii statului;  
    [Art.11 lit.(e)-(f) excluse prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art. 349]
    g) îndeplinirea angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova.
    [Art.12 exclus prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art. 349]
    [Art.12. al. (3) modificat prin L1535/13.12.02, MO6/28.01.03 art.31]
    [Art.12. al. (4) introdus prin L1535/13.12.02, MO6/28.01.03 art.31]
    Articolul 13. Monopolul statului asupra exportului şi/sau importului unor categorii de
                          mărfuri (produse) şi rezultate ale activităţii intelectuale
                         (obiecte ale proprietăţii intelectuale)
    (1) Listele unor categorii de mărfuri (produse) şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale) al căror export şi/sau import este monopolul statului se stabilesc prin lege.
   
[Art.13 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art. 349]
    (2) Monopolul statului asupra exportului şi/sau importului unor categorii de mărfuri (produse) şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale) se stabileşte în bază de licenţe de export şi/sau de import. Licenţele le acordă autoritatea administraţiei publice abilitată de Guvern.
   
[Art.13 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art. 349]
    (3) Tranzacţiile de export şi/sau import al unor categorii de mărfuri (produse) şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale) efectuate cu încălcarea monopolului statului sînt nule. Recunoaşterea nulităţii tranzacţiilor în conformitate cu prevederile Codului civil poate fi cerută pe cale judiciară de către autoritatea administraţiei publice autorizată.
    [Art.13. modificat prin L1535/13.12.02, MO6/28.01.03 art.31]
    Articolul 14. Cerinţele faţă de mărfurile (produsele)
                         şi rezultatele activităţii intelectuale
                         (obiectele proprietăţii intelectuale) importate
    (1) Mărfurile importate (produsele) şi rezultatele activităţii intelectuale (obiectele proprietăţii intelectuale) trebuie să corespundă prevederilor cuprinse în documentele normative de standardizare, inclusiv cerinţelor de ordin tehnic, farmacologic, sanitar, veterinar, fitosanitar şi ecologic stabilite în Republica Moldova.
   (2) Evaluarea conformităţii, precum şi certificarea mărfurilor (produselor) şi rezultatelor activităţii intelectuale (obiectelor proprietăţii intelectuale) importate sînt reglementate prin lege şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
   
[Art.14 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art. 349]
    (3) Mărfurile (produsele) şi rezultatele activităţii intelectuale (obiectele proprietăţii intelectuale) periculoase din punct de vedere tehnic, farmacologic, sanitar, veterinar, fitosanitar şi ecologic sînt supuse, la import, unui control special în modul stabilit lege, de actele normative ale Guvernului şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
   
[Art.14 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art. 349]
    [Art.14. modificat prin L1535/13.12.02, MO6/28.01.03 art.31]
   
(4) La stabilirea cerinţelor faţă de mărfurile (produsele) importate şi faţă de cele autohtone se va respecta principiul nediscriminării şi al echitabilităţii.
   
[Art.14 al.(4) introdus prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art. 349]
    Articolul 15. Interdicţii la importul de mărfuri (produse)
                         şi rezultate ale activităţii intelectuale
                         (obiecte ale proprietăţii intelectuale)
    (1) Se interzice importul de mărfuri (produse) şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale):
    a) neconforme standardelor naţionale;
    b) nemarcate sau neînsoţite de certificate de conformitate emise de organisme de certificare abilitate în conformitate cu legile, cu actele normative ale Guvernului şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
   
[Art.15 al.(1), lit.b) modificată prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art. 349]
    c) interzise pentru utilizare ca fiind periculoase;
    d) cu defecte ce prezintă pericol pentru consumatori;
    e) care prezintă pericol pentru securitatea naţională, sănătatea oamenilor, regnul animal şi vegetal, mediu etc.
    (3) Mărfurile (produsele) şi rezultatele activităţii intelectuale (obiectele proprietăţii intelectuale) importate cu încălcarea prevederilor alin.(1) trebuie să fie scoase din ţară, prelucrate sau, după caz, nimicite în temeiul unui act aprobat de Guvern. Contravaloarea cheltuielilor aferente scoaterii, prelucrării sau nimicirii unor astfel de mărfuri (produse) şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale) se percepe pe cale extrajudiciară de la rezidentul importator.
   
[Art.15 al.(3)  modificat prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.15 modificat prin LP63-XVI din 16.03.07, MO51-53/13.04.07 art.243]
    [Art.15 modificat prin L36-XV din 19.07.04, MO119-122/23.07.04 art.621, în vioare la 01.01.2005]
    [Art.15. modificat prin L1535/13.12.02, MO6/28.01.03 art.31]
Capitolul  III
REGIMURILE  SPECIALE  DE  PRACTICARE  A  UNOR
GENURI  DE  ACTIVITĂŢI  COMERCIALE  EXTERNE
    Articolul 16. Comerţul de frontieră
    (1) Comerţul de frontieră poate fi efectuat între rezidenţii Republicii Moldova domiciliaţi în teritoriul ei adiacent frontierei cu o ţară cu care a încheiat tratat privind un astfel de comerţ şi rezidenţii acestei ţări domiciliaţi în teritoriul ei adiacent aceleiaşi frontiere cu Republica Moldova. Comerţul de frontieră se efectuează exclusiv pentru satisfacerea necesităţilor locale de mărfuri (produse) şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale) produse în limitele teritoriului respectiv, precum şi de mărfuri (produse) şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale) destinate consumului pe acest teritoriu.
    [Art.16. al.(1) modificat prin L1535/13.12.02, MO6/28.01.03 art.31]
    (2) Modul de efectuare a comerţului de frontieră şi teritoriile în care se va efectua acest comerţ se stabilesc de Guvern în conformitate cu legislaţia naţională şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 17. Zonele liberei iniţiative
    Regimul special de activitate economică externă, inclusiv de activitate comercială externă, în zonele liberei iniţiative se stabileşte conform legilor, actelor normative ale Guvernului, precum şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
   
[Art.17 modificat prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art. 349]
Capitolul  IV
DEZVOLTAREA  ACTIVITĂŢII  COMERCIALE
  EXTERNE
    Articolul 18. Programele de dezvoltare a activităţii
                         comerciale externe
    Guvernul şi autorităţile administraţiei publice locale contribuie la dezvoltarea activităţii comerciale externe, inclusiv prin realizarea unor programe naţionale şi locale în domeniu.
    [Art.181 exclus prin L1431/07.11.02, MO161/03.12.02 art.1254]
    Articolul 19. Asigurarea informaţională
    (1) Pentru dezvoltarea activităţii comerciale externe şi ridicarea gradului ei de eficienţă, pe teritoriul Republicii Moldova funcţionează un sistem special de informare, finanţat de la bugetul de stat şi dirijat de autoritatea administraţiei publice abilitată.
    (2) Sistemul de informare consemnat la alin.(1) furnizează date despre:
    a) legislaţia naţională şi străină în domeniul activităţii comerciale externe;
    b) reglementările tehnice, standardele, procedurile de evaluare a conformităţii şi de certificare;
    c) rezidenţii care au obţinut cote şi licenţe;
    d) activitatea reprezentanţelor comerciale ale Republicii Moldova;
    e) activitatea unităţilor prestatoare de servicii de creditare şi de asigurare în domeniu;
    f) statistica vamală a Republicii Moldova;
    g) conjunctura de pe pieţele străine privind principalele grupuri de mărfuri (produse) şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale);
    h) lista mărfurilor (produselor) şi rezultatelor activităţii intelectuale (obiectelor proprietăţii intelectuale) al căror import şi export sînt limitate sau prohibite;
    [Art.19. al.(2) lit.g);h)modificat prin L1535/13.12.02, MO6/28.01.03 art.31]
    i) tratatele internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte;
    j) alte aspecte ale activităţii comerciale externe.
    (3) Autoritatea administraţiei publice abilitată este obligată să prezinte rezidentului şi nerezidentului informaţia necesară.
   
[Art.19 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 20.  Statistica  comerţului exterior
    (1) Guvernul, în comun cu Banca Naţională a Moldovei, asigură crearea unui sistem de evidenţă statistică, de colectare şi de prelucrare, conform unei metodologii unice, a datelor statistice comparabile la nivel internaţional referitoare la:
    a) comerţul exterior - pe baza dărilor de seamă statistice de stat şi a statisticii vamale;
    b) balanţa de plăţi a Republicii Moldova, inclusiv datele statistice cu privire la importul şi exportul de mărfuri, servicii, mărfuri (produse), lucrări, servicii, precum şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale),capital, hîrtii de valoare, la obţinerea de credite şi la serviciul lor.
    [Art.20. al.(1) lit.b) modificat prin L1535/13.12.02, MO6/28.01.03 art.31]
    (2) Guvernul, în comun cu Banca Naţională a Moldovei, asigură publicarea oficială, trimestrială şi anuală, a informaţiei statistice menţionate la alin.(1) lit.a).
    Articolul 21. Filialele şi reprezentanţele nerezidenţilor
                          în Republica Moldova
    Nerezidenţii au dreptul să deschidă pe teritoriul Republicii Moldova filiale şi reprezentanţe pentru a desfăşura activitate comercială externă numai în nume propriu, respectînd legile şi celelalte  acte normative ale Republicii Moldova.
 
 
Capitolul  V
RELAŢIILE  INTERSTATALE  ÎN  DOMENIUL
ACTIVITĂŢII  COMERCIALE  EXTERNE
    Articolul 22. Favorizarea accesului pe pieţele externe
Guvernul adoptă măsuri pentru favorizarea accesului rezidenţilor pe pieţele altor ţări, iniţiind negocieri bilaterale şi multilaterale, încheind tratate internaţionale, participînd la fondarea şi la activitatea unor organisme internaţionale şi comisii interguvernamentale, menite să contribuie la amplificarea relaţiilor economice şi comerciale dintre Republica Moldova şi alte  state.
    Articolul 23. Reprezentanţele comercial-economice ale
                         Republicii Moldova
    (1) Reprezentanţele comercial-economice sînt organe de stat care reprezintă în ţările de reşedinţă interesele Republicii Moldova în domeniul activităţii comerciale externe şi asigură protecţia lor.
    (2) Reprezentanţele comercial-economice activează în bază de tratate internaţionale încheiate de Republica Moldova cu statele respective.
    (3) Reprezentanţele comercial-economice sînt obligate să acorde rezidenţilor servicii de informare şi consultanţă.
    Articolul 24. Reprezentanţele comercial-economice ale
                         altor state în Republica Moldova
    Reprezentanţele comercial-economice ale altor state în Republica Moldova se fondează în bază de tratate, încheiate de Republica Moldova cu statele respective.
Capitolul  VI
CONTROLUL  ASUPRA  ACTIVITĂŢII COMERCIALE  EXTERNE.
RĂSPUNDEREA  PENTRU  ÎNCĂLCAREA  LEGISLASIEI.
SOLUŢIONAREA  LITIGIILOR
    Articolul 25. Controlul asupra activităţii comerciale
                         externe
    Controlul asupra activităţii comerciale externe este exercitat de autorităţile administraţiei publice de resort ale Republicii Moldova pentru a se asigura respectarea prezentei legi, altor acte normative, a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, pentru protecţia intereselor economice ale statului şi ale rezidenţilor lui.
    Articolul 26. Răspunderi
    Încălcarea legislaţiei privind activitatea comercială externă atrage răspundere disciplinară, administrativă sau penală, după caz, conform legislaţiei.
    Articolul 27. Soluţionarea litigiilor
    Litigiile dintre rezidenţi şi nerezidenţi, pe de o parte, şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte, se examinează în instanţă judecătorească în conformitate cu normele dreptului internaţional.
Capitolul  VII
RESPONSABILITATEA  PARTICIPANŢILOR
LA  ACTIVITATE  COMERCIALĂ  EXTERNĂ
    Articolul 28. Responsabilitatea statului
    Statul, în calitate de participant la activitate comercială externă, este responsabil de obligaţiile sale în limitele stabilite în tratatele internaţionale în domeniu.
    Articolul 29. Delimitarea responsabilităţilor
    Republica Moldova nu este responsabilă de obligaţiile celorlalţi  participanţi la activitate comercială externă, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare, la fel cum nici ceilalţi participanţi la activitate comercială externă nu sînt responsabili de obligaţiile Republicii Moldova.
Capitolul  VIII
DISPOZIŢII  FINALE  ŞI  TRANZITORII
    Articolul 30
    Guvernul, în termen de 2 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    Articolul 31
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
   Legea nr.188-XII din 26 iulie 1990 cu privire la reglementarea importului şi exportului de mărfuri şi servicii;
    Legea nr.849-XII din 3 ianuarie 1992 privind bazele activităţii economice externe în Republica Moldova.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                                     Dumitru  DIACOV
    Chişinău, 8 iunie 2000.
    Nr. 1031-XIV.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti