Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Legea cu privire la piata produselor petroliere nr. 461

 LEGE Nr. 461 

din  30.07.2001
privind piaţa produselor petroliere
 
Publicat : 22.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 76     art Nr : 342

    NOTĂ:
În cuprinsul legii, sintagma “Departamentul Standardizare şi Metrologie” se înlocuieşte cu sintagma “Serviciul Standardizare şi Metrologie” prin
LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Scopul prezentei legi constă în formarea unui cadru organizatoric, juridic şi economic pentru asigurarea securităţii economice a ţării şi reglementarea importului, transportului, depozitării şi comercializării produselor petroliere pe piaţa internă, ca produse strategice, cu  un regim special de activitate.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Incidenţa prezentei legi
(1) Sub incidenţa prezentei legi cade activitatea de import, transport, depozitare şi comercializare a produselor petroliere, avînd ca scop crearea unor condiţii favorabile pentru relaţiile de pe piaţa internă a produselor petroliere, aprovizionarea fiabilă a consumatorului cu produse petroliere de calitate, dezvoltarea concurenţei loiale şi protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorului.
(2) Raporturile care apar în cadrul aprovizionării cu produse petroliere a consumatorului special sînt reglementate de prezenta  lege şi de acte normative speciale.
Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
participant la piaţa  produselor  petroliere  -  importatorul, transportatorul, depozitarul, vînzătorul cu amănuntul şi consumatorul de produse petroliere;
furnizor - agent economic străin de la care importatorul achiziţionează produse petroliere;
importator - participant la piaţa produselor petroliere, care importă produse petroliere, fapt consemnat la trecerea frontierei vamale a Republicii Moldova, care le depozitează şi le comercializează  cu ridicata;
import - regim vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova preiau statutul de marfă introdusă în circuitul economic numai după ce au fost vămuite;
transportator - agent economic care dispune de mijloace de transport specializat şi transportă cu ele produse petroliere în teritoriul vamal al Republicii Moldova;
vînzător cu amănuntul - agent economic care comercializează cu amănuntul produse petroliere;
cumpărător cu ridicata -  agent  economic, inclusiv consumator special, care este consumatorul final al produselor petroliere;
consumator special - consumator al cărui mod de asigurare cu produse petroliere se stabileşte şi prin acte normative speciale;
produse petroliere - petrolul şi derivatele lui: benzina, motorina, kerosenul, gazul lampant, petrolul turboreactor, combustibilul pentru cuptoare, gazele lichefiate, păcura, uleiurile şi lubrifianţii;
produse petroliere principale - benzina şi motorina;
depozit petrolier - depozit autorizat de către Serviciul Standardizare şi Metrologie, destinat depozitării  şi  păstrării produselor petroliere;
genuri de activitate ale participanţilor la piaţa produselor petroliere - importul, comercializarea cu ridicata şi cu amănuntul a produselor petroliere;
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
clauză suplimentară  a  licenţei - condiţie specială prevăzută de lege, inclusă în licenţă, care stipulează obligaţiile titularului ei;
obiecte autorizate - depozite petroliere, staţii de alimentare cu produse petroliere şi cu gaze lichefiate, mijloace de transport auto specializat, destinate păstrării, comercializării şi transportării produselor petroliere, pentru a căror exploatare este necesar de a obţine autorizaţii tehnice;
[Art.2 noţiunea introdusă prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04  art.657]
autorizaţie tehnică - document ce confirmă capacitatea şi dreptul titularului de a exploata depozitele petroliere, staţiile de alimentare cu produse petroliere şi cu gaze lichefiate, mijloacele de transport auto specializat, în condiţii ce nu admit, sau previn, avariile industriale, incendiile şi accidentele de muncă şi corespund cerinţelor securităţii industriale prevăzute de legislaţia în vigoare;
[Art.2 noţiunea introdusă prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04  art.657]
situaţie excepţională - situaţie care duce la creşterea bruscă a consumului de produse petroliere principale generată de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, catastrofe tehnogene, acţiuni militare şi/sau de scăderea bruscă a importului unor astfel de produse în urma degradării conjuncturii de pe piaţa lor externă ori din alte motive exterioare;
intensitate medie zilnică a comercializării produselor petroliere - volumul mediu al vînzărilor zilnice de produse petroliere dintr-o anumită perioadă;
    [Art.2 subal.18) exclus prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, în vigoare 01.01.06]
    [Art.2 noţiunea exclusă prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
plată regulatorie - plată anuală, stabilită importatorilor de produse petroliere, al cărei cuantum se aprobă anual.
Articolul 3. Participanţii la piaţa produselor petroliere
(1) Participanţi la piaţa produselor petroliere pot fi persoanele juridice care sînt titulari de licenţă sau de autorizaţie tehnică, excepţie făcînd consumatorul, şi care au reşedinţă în Republica Moldova.
(2) Participanţii la piaţa produselor petroliere beneficiază de drepturi egale, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare. Este inadmisibilă favorizarea unor participanţi  prin acordarea de înlesniri neprevăzute de lege, precum şi limitarea directă sau indirectă a drepturilor şi intereselor legitime.
(3) Participanţii la piaţa produselor petroliere sînt în drept să înfiinţeze asociaţii, uniuni şi alte forme de asociere în scopuri ce nu contravin legislaţiei, inclusiv reglementărilor liberei concurenţe.
Articolul 4. Formarea preţurilor la produsele petroliere
(1) Agenţii economici stabilesc preţurile la produsele petroliere principale şi la gazul lichefiat conform Metodologiei formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere.
(2) Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere se elaborează şi se aprobă de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, prin coordonare cu Guvernul, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi ţinînd cont de condiţiile stipulate la alin.(3) şi (4).
(3) Preţurile de comercializare cu ridicata a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat se stabilesc reieşind din preţurile de achiziţie conform cotaţiilor la bursele petroliere regionale, inclusiv "PLATT'S", din impozitele şi din taxele la aceste produse, din consumurile şi cheltuielile aferente activităţii de import şi de comercializare cu ridicata, în conformitate cu standardele naţionale de contabilitate, aplicînd o rată rezonabilă de rentabilitate, prevăzută în Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere.
(4) Preţurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat se stabilesc reieşind din preţurile de vînzare cu ridicata şi din cheltuielile aferente activităţii de comercializare cu amănuntul, în conformitate cu standardele naţionale de contabilitate, aplicînd o rată rezonabilă de rentabilitate, prevăzută în Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere şi la gazul lichefiat."
(5) Supravegherea respectării, de către importatorii şi vînzătorii produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat, a Metodologiei formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere este efectuată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
    [Art.4 modificat prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
Articolul 5. Protecţia drepturilor şi intereselor legitime
                        ale consumatorului de produse petroliere
(1) Protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorului de produse petroliere se efectuează în conformitate cu prezenta lege, cu Legea privind protecţia consumatorului şi cu alte acte normative.
(2) Caracterul inofensiv al produselor petroliere pentru sănătatea populaţiei, pentru bunurile consumatorului şi pentru mediul înconjurător este garantat prin calitatea acestor produse, reglementată de actele legislative naţionale şi internaţionale.
(3) Produsele petroliere importate şi comercializate trebuie să corespundă documentelor normativ-tehnice obligatorii stabilite prin legi. Controlul calităţii şi respectării documentelor normative referitoare la aceste produse pe piaţă îl efectuează Serviciul Standardizare şi Metrologie.
   
[Art.5 al.(3) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art. 349]
(4) Consumatorul de produse petroliere are dreptul:
a) la protecţia de stat a drepturilor şi intereselor sale legitime;
b) la protecţia contra riscului de a achiziţiona produse petroliere necalitative care i-ar afecta securitatea, sănătatea şi viaţa sau i-ar deteriora mijloacele de transport şi mecanismele;
c) la informaţii  complete, veridice şi precise despre  principalele caracteristici  calitative  şi cantitative ale produselor petroliere  pe care le cumpără;
d) la repararea de către vînzător a daunelor cauzate prin comercializarea de produse petroliere necalitative.
(5) Drepturile consumatorului de produse petroliere sînt apărate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, de instanţele judecătoreşti, de Serviciul Standardizare şi Metrologie, de alte autorităţi ale administraţiei publice, precum şi de organizaţiile obşteşti ale consumatorilor.
Capitolul II
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI
 PUBLICE PE PIAŢA PRODUSELOR PETROLIERE
Articolul 6. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică
(1) Reglementarea de stat a pieţei produselor petroliere este prerogativa Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (denumită în continuare Agenţie). Iniţierea, desfăşurarea, lichidarea şi controlul activităţii de întreprinzător în domeniul produselor petroliere se stabilesc prin legi.
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art. 349]
(2) Agenţia promovează politica unitară a statului pe piaţa produselor petroliere prin licenţierea, reglementarea  şi controlul activităţii participanţilor la această piaţă în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative.
(3) Agenţia activează în baza legislaţiei în vigoare.
    (4) În vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi, Agenţia colaborează cu organul central de specialitate, cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, în special prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare aplicării atît a prevederilor legislaţiei concurenţei, cît şi a prevederilor legislaţiei din domeniile energeticii, cu Serviciul Standardizare şi Metrologie, cu ministerele şi cu alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale interesate, cu asociaţiile consumatorilor.
   
[Art.6 al.(4) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art. 349]
Articolul 7. Autorităţile abilitate cu dreptul de
                        a acorda licenţe şi autorizaţii tehnice

    [Art.7 titlul modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art. 349]
(1) Cu dreptul de a acorda licenţe pentru genurile de activitate prevăzute la art.11 alin.(1) este abilitată Agenţia.
(2) Cu dreptul de a elibera autorizaţii tehnice pentru exploatarea obiectelor prevăzute la art.11 alin.(2) lit.a) şi b) este abilitat Serviciul Standardizare şi Metrologie, cu avizul Departamentului Situaţii Excepţionale, iar pentru exploatarea obiectelor prevăzute la alin.(2) lit.c) este abilitat Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, cu avizul Serviciului Standardizare şi Metrologie.
(3) Licenţele şi autorizaţiile tehnice se eliberează,  în conformitate cu prezenta lege, pe un termen de 5 ani.
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(4) Autorizaţiile tehnice se eliberează de organele menţionate la alin.(2), cu respectarea cerinţelor şi a procedurii stabilite în lege.
    [Art.7 al.(4) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(5) Taxa de licenţă pentru genurile de activitate indicate la art.11 alin.(1) se achită anual, conform anexei la Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei tehnice se stabileşte în mărime de 200 lei. Sumele încasate la eliberarea licenţelor şi autorizaţiilor tehnice se varsă integral la bugetul de stat.
    [Art.7 al.(5) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art. 7 al.(5) în redacţia LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
(6) Principalele atribuţii ale autorităţilor abilitate cu dreptul de a acorda licenţe şi autorizaţii tehnice sînt:
a) acordarea de licenţe şi de autorizaţii tehnice;
b) ţinerea registrului  persoanelor juridice cărora li s-au  acordat licenţe şi autorizaţii tehnice;
c) monitorizarea respectării de către titularul de licenţă şi de autorizaţie tehnică a condiţiilor licenţei şi/sau autorizaţiei tehnice, inclusiv a condiţiilor speciale pentru importatorii de produse petroliere principale;
d) participarea, în limitele competenţei stabilite în lege, la efectuarea de controale asupra activităţii participanţilor la piaţa produselor petroliere;
   
[Art.7 al.(6), lit.d) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
e) examinarea şi soluţionarea, în limitele competenţei, a diferendelor dintre participanţii la piaţa produselor petroliere;
f) elaborarea de către Agenţie a balanţelor produselor petroliere.
    [Art.7 modificat prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
Articolul 8. Drepturile autorităţilor abilitate cu dreptul
                   de a acorda licenţe şi autorizaţii tehnice
    [Art.8 titlul modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(1) Pentru a-şi  îndeplini efectiv atribuţiile, autorităţile abilitate cu dreptul de a acorda licenţe şi autorizaţii tehnice sînt în drept:
a) să aibă acces liber în spaţiile, clădirile, la activele titularului de licenţă sau de autorizaţie tehnică, la documentele aferente activităţilor autorizate, să obţină copii de pe acestea;
b) să ceară rapoarte şi explicaţii scrise;
c) să elaboreze şi să emită regulamente şi alte acte normative ce ţin de genurile de activitate licenţiate şi obiectele autorizate;
d) să modifice, să suspende, să retragă licenţe în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător;
    [Art.8 al.(1), lit.d) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
e) să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova.
   
[Art.8 al.(1), lit.e) în redacţia LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    [Art.8 al.(1), lit.e) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Organele afacerilor interne sînt obligate să acorde, la cerere, tot sprijinul persoanelor împuternicite ale autorităţii abilitate cu dreptul de a acorda licenţe şi autorizaţii tehnice, să le însoţească în misiuni de control al activităţii participanţilor la piaţa  produselor petroliere.
    [Art.8 al.(1) lit.c) modificată prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
Articolul 9. Transparenţa informaţiei
(1) Agenţia va prezenta anual, pînă la data de 15 martie, Parlamentului şi Guvernului, raport care va cuprinde un compartiment financiar privind efectuarea cheltuielilor pe parcursul anului precedent, alte informaţii despre situaţia de pe piaţa produselor petroliere.
(2) Agenţia, Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, Serviciul Standardizare şi Metrologie publică trimestrial în presă lista participanţilor la piaţa produselor petroliere principale cărora le-au fost acordate licenţe şi/sau autorizaţii tehnice.
(3) Agenţia publică  trimestrial în presă un raport privind situaţia de pe piaţa internă şi cea externă a produselor petroliere principale şi gazelor lichefiate.
    [Art.9 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, în vigoare 01.01.06]
    Articolul 10. Bugetul Agenţiei
    Agenţia îşi formează bugetul în modul stabilit în Legea nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică.
   
[Art.10 în redacţia LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648]
    Articolul 101. Administrarea Agenţiei
    Agenţia este condusă de Consiliul de administraţie conform principiilor prevăzute în Legea nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică.
   
[Art.101 introdus prin LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648]
Capitolul III
ACORDAREA DE LICENŢE ŞI DE AUTORIZAŢII TEHNICE
Articolul 11. Genurile de activitate pentru care se eliberează
                            licenţe şi obiectele pentru a căror exploatare se
                            eliberează autorizaţii tehnice
     (1) Se acordă licenţe pentru următoarele genuri de activitate pe piaţa produselor petroliere:
     a) importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei şi a motorinei la staţiile de alimentare;
     b) importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a gazului lichefiat la staţiile de alimentare.
   
[Art.11 al.(1) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Se eliberează autorizaţii tehnice pentru exploatarea următoarelor obiecte destinate depozitării, comercializării cu amănuntul şi transportării produselor petroliere:
a) depozitelor petroliere;
b) staţiilor de alimentare cu produse petroliere principale şi cu gaze lichefiate;
c) mijloacelor de transport auto specializat.
   
[Art.11 modificat prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
    [Art. 11 al.(1) în redacţia LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
Articolul 12. Condiţii generale de activitate pe piaţa
                          produselor petroliere
(1) Importatorul de produse petroliere este în drept să efectueze:
a) importul,  păstrarea  stocurilor curente de  produse  petroliere, comercializarea lor cu ridicata;
b) transportarea, comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere dacă fiecare din aceste genuri de activitate este desfăşurat de o subdiviziune cu evidenţă primară şi contabilă separată.
(2) Poate fi transportator de produse petroliere  numai  agentul economic care dispune de mijloace de transport specializat.
(3) Depozitarea  produselor petroliere se va face numai în  depozite petroliere şi  staţii certificate de alimentare cu produse petroliere, iar comercializarea lor - numai prin intermediul staţiilor certificate de alimentare cu produse petroliere şi magazinelor specializate.
(4) Vînzătorul  cu  amănuntul  nu este în drept să ţină  în  acelaşi recipient benzină sau motorină de diferite mărci.
Articolul 13. Condiţii speciale de acordare a licenţelor
(1) În scopul asigurării securităţii energetice a ţării, pentru importatorii de produse petroliere se stabilesc următoarele condiţii speciale de activitate pe piaţa produselor petroliere:
    a) deţinerea de către importatorii de produse petroliere principale a depozitelor petroliere proprii şi/sau închiriate pentru păstrarea produselor petroliere principale în volum minim de 5 mii m3 şi a cuantumului capitalului propriu în valoare de cel puţin 8 milioane lei moldoveneşti;
    b) existenţa la importatorii de gaz lichefiat a depozitelor proprii şi/sau închiriate pentru păstrarea gazului lichefiat în volum minim de 150 m3.

    [Art.13 al.(1) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Licenţa pentru activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi gazelor lichefiate se eliberează pe baza actului care confirmă că solicitantul dispune de o staţie certificată (de staţii certificate) de alimentare cu produse petroliere, care corespund condiţiilor stipulate la art.21 alin.(5).
(3) În clauzele suplimentare ale licenţei se enumeră:
a) recipientele separate pentru depozitarea produselor  petroliere principale şi locul amplasării acestora;
b) filialele şi  subdiviziunile separate teritorial, sediul  lor - pentru fiecare participant la piaţa produselor petroliere.
(4) În clauzele suplimentare ale autorizaţiei tehnice se indică dotarea tehnică şi amplasarea depozitelor petroliere şi staţiilor certificate de alimentare cu produse petroliere.
[Art.13 al.(1)-(2) modificate prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
   
Articolul 131. Eliberarea, reperfectarea licenţei
                           şi eliberarea duplicatului acesteia
    (1) Eliberarea, reperfectarea licenţei şi eliberarea duplicatului acesteia pentru activităţile prevăzute la art.13 se efectuează conform procedurii stabilite în  Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (2) Suplimentar documentelor stabilite în Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, solicitantul de licenţă prezintă Agenţiei raportul financiar (pentru persoana juridică care activează) sau extrasul din contul bancar în cazul iniţierii afacerii, documentele ce confirmă că dispune de mijloace tehnice şi de  personal calificat în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită licenţă.
    (3)  Licenţa este însoţită, în mod obligatoriu, de condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate, care corespund prevederilor din legi şi sînt parte integrantă a licenţei.
   
[Art.131 introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 14. Suspendarea şi reluarea valabilităţii licenţei
    (1) Agenţia suspendă licenţa şi dispune reluarea valabilităţii licenţei în conformitate cu procedura stabilită de Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător şi de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (2) Drept temei pentru suspendarea licenţei servesc:
    a)  cererea titularului de licenţă;
    b) nerespectarea condiţiilor de desfăşurare a genurilor de activitate prevăzute de prezenta lege (denumite în continuare condiţiile licenţei) şi a prescripţiilor Agenţiei privind lichidarea încălcărilor condiţiilor licenţei.
   
[Art.14 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.14 modificat prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]

    
Articolul 141. Retragerea licenţei
    (1) Agenţia retrage licenţa cu respectarea procedurii stabilite de Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător şi de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (2) Drept temei  pentru retragerea licenţei servesc:
    a) cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia;
    b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă;
    c) neachitarea plăţii regulatorii în termenul stabilit de Agenţie;
    d) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Agenţiei, dacă ele nu au fost remediate sau nu pot fi remediate în termenul stabilit;
    e) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane, în scopul desfăşurării genului de activitate stipulat în licenţă;
    f) neînlăturarea, în termenul stabilit, a circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei;
    g) nerespectarea repetată a prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile licenţei.

    [Art.141 introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]


Capitolul IV
IMPORTUL ŞI EXPORTUL (REEXPORTUL) PRODUSELOR PETROLIERE
Articolul 15. Importul produselor petroliere
(1) Importul produselor petroliere se efectuează prin puncte de trecere a frontierei vamale, care au autorizaţii respective, nemijlocit la depozitele petroliere ale importatorului sau la depozitele petroliere vamale. Punctele de trecere a frontierei vamale şi  modalitatea de transportare a produselor petroliere importate se stabilesc de Guvern.
(2) Vămuirea produselor petroliere importate se efectuează la punctele de trecere a frontierei vamale, cu onorarea impozitelor, taxelor şi altor obligaţii de plată, fără drept de amînare, treceri  în cont şi compensări, dacă legislaţia în vigoare nu prevede altfel. Se interzice vămuirea fără certificatul, eliberat de inspectoratul fiscal,
ce  confirmă  că importatorul i-a prezentat declaraţie privind  volumele planificate pentru import.
(3) Produsele petroliere ce se importă sînt livrate  numai importatorului, care  le comercializează vînzătorilor cu amănuntul  şi cumpărătorilor cu ridicata.
[Art.15 al.(4) exclus prin L166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
Articolul 16. Exportul (reexportul) produselor
                          petroliere
(1) Exportul (reexportul) produselor petroliere se efectuează numai de către importator, în modul stabilit de legislaţie.
(2) Exportul (reexportul) de produse petroliere se face cu autorizaţia Agenţiei şi a organului vamal, în condiţiile legii.
Capitolul V
TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PRODUSELOR PETROLIERE
Articolul 17. Transportul produselor petroliere
(1) Transportul produselor petroliere se efectuează cu mijloace de transport specializat, autorizate de Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor în baza avizului Serviciul Standardizare şi Metrologie, cu respectarea cerinţelor ecologice şi de apărare împotriva incendiilor şi exploziilor. Condiţiile şi modul de autorizare şi de avizare a transportului specializat se stabilesc prin lege.
   
[Art.17 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Importatorul este obligat să sigileze, în modul stabilit de actele normative, recipientele mijloacelor de transport specializat, în care sînt transportate produse petroliere. Desigilarea şi sigilarea  în punctele de trecere a frontierei vamale se va efectua conform Regulamentului de identificare a produselor petroliere aprobat de Guvern cu eliberarea unui certificat de identificare a produselor petroliere.
    [Art.17 al.(2) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, în vigoare 0101.06]
(3) Importatorul este proprietar al produselor petroliere transportate pînă în momentul predării lor către cumpărător  în  modul stabilit.
(4) Transportatorul este obligat să deţină asupra sa documentele de însoţire, certificatul de provenienţă şi de identificare a produselor petroliere, documentul ce confirmă recepţionarea lor de la importator.
(5) Tranzitul de produse petroliere prin teritoriul vamal al ţării se efectuează sub supraveghere vamală cu declararea obligatorie a acestora la punctele de trecere a frontierei vamale.
Articolul 18. Păstrarea produselor petroliere
(1) Construcţia şi amenajarea obiectivelor pentru păstrarea produselor petroliere se efectuează sub supravegherea organelor centrale de specialitate, în conformitate cu schema de amplasare a staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi a depozitelor petroliere pe teritoriul Republicii Moldova, iar exploatarea lor - în conformitate cu normele ecologice, de construcţie, tehnico-sanitare, de apărare împotriva incendiilor şi cu alte norme, aprobate prin legi.
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
[Art.18 al.(2) exclus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(3) Nu se admite păstrarea  în acelaşi recipient a benzinei sau motorinei de diferite mărci.
(4) Recipientul de păstrare a produselor petroliere principale trebuie să fie utilat cu aparate de măsurare şi control, să aibă la un loc vizibil firma proprietarului.
(5) Produsele petroliere principale se păstrează în recipiente separate şi sînt supuse evidenţei automatizate în condiţiile stabilite prin legi.
    [Art.18 al.5) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(6) Securitatea păstrării produselor petroliere este garantată de participanţii la piaţa produselor petroliere, care trebuie să dispună de mijloace tehnice pentru prevenirea avariilor şi lichidarea consecinţelor lor.
[Art.18 al.(7) exclus prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, în vigoare 01.01.06]
    [Art.18 al.(5) modificat prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
Capitolul VI
COMERCIALIZAREA PRODUSELOR PETROLIERE
Articolul 19. Particularităţile comercializării produselor
                          petroliere
Participanţii la piaţa produselor petroliere, cu excepţia vînzătorilor cu amănuntul, autorizaţi de lege, nu sînt în drept să achiziţioneze pe teritoriul ţării produse petroliere spre a le vinde.
    [Art.19 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 20. Comercializarea cu ridicata a produselor
                          petroliere
(1) Dreptul la comercializare cu ridicata a produselor petroliere îl au numai importatorii.
(2) Comercializarea cu ridicata a produselor petroliere se efectuează în bază de contract, încheiat în scris, în conformitate cu regulile privind depozitarea şi comercializarea cu ridicata, aprobate prin lege. Toate operaţiunile de livrare  a produselor petroliere către consumator pe teritoriul ţării se efectuează conform facturilor de expediţie, înregistrate la inspectoratele fiscale teritoriale.
    [Art.20 al.2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.20 al.(2) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, în vigoare 01.01.06]
(3) Particularităţile  achiziţionării cu  ridicata a produselor petroliere pentru necesităţile statului sînt stabilite în acte legislative speciale.
Articolul 21. Comercializarea cu amănuntul a produselor
                          petroliere principale şi a gazelor lichefiate
(1) Vînzătorii cu amănuntul comercializează  produse petroliere principale şi gaze lichefiate numai la staţiile de alimentare autorizate înregistrate ca persoane juridice, sau la filialele unor astfel de staţii, în temeiul contractelor de vînzare-cumpărare cu amănuntul, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor  petroliere aprobat de Guvern.
[Art.21 al.(1) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, în vigoare 01.01.06]
(2) Staţia de alimentare cu produse petroliere principale şi staţia de alimentare cu gaze lichefiate trebuie să aibă un semn de firmă şi să-l amplaseze în loc vizibil, să deţină informaţie despre importatorul produselor petroliere, pe care le comercializează, despre calitatea lor.
(3) La staţia de alimentare cu produse petroliere principale şi la staţia de alimentare cu gaze lichefiate se vor afişa, în  loc vizibil, numele şi prenumele vînzătorului, copia de pe licenţa pentru comerţ cu amănuntul, orarul, principalele tipuri de produse petroliere aflate în vînzare, preţul lor cu amănuntul.
(4) Staţia de alimentare cu produse petroliere principale şi staţia de alimentare cu gaze lichefiate vor ţine evidenţa primară şi evidenţa contabilă, după caz, a recepţionării şi comercializării produselor petroliere, evidenţa mijloacelor financiare încasate din comercializare, vor prezenta rapoarte financiare şi statistice, informaţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(5) Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazelor lichefiate se face numai la staţiile de alimentare (construite în baza documentaţiei de proiect supuse expertizei ecologice de stat) prin dispozitiv de alimentare utilat cu aparate de casă şi  de control cu memorie fiscală conectate la distribuitor.
[Art.21 modificat prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
Capitolul VII
EVIDENŢA ŞI DĂRILE DE SEAMĂ.
LITIGIILE ŞI RĂSPUNDEREA
Articolul 22. Evidenţa produselor petroliere
    (1) Cantitatea de produse petroliere importate, exportate (reexportate), tranzitate, transportate, depozitate şi comercializate este supusă evidenţei prin aparate de măsurat şi de control.
(2) Participanţii la piaţa produselor petroliere vor ţine evidenţa primară şi evidenţa contabilă a cumpărării şi vînzării produselor petroliere şi vor întocmi rapoarte financiare şi statistice, în condiţiile legii.
(3) Participanţii  la piaţa produselor petroliere vor ţine evidenţa separată a cheltuielilor şi veniturilor pentru fiecare gen de activitate de pe piaţa produselor petroliere.
(4) La procurarea, darea în exploatare a depozitelor petroliere şi staţiilor de alimentare cu produse petroliere, posesorii obiectelor menţionate, vor comunica, în termen de 10 zile, despre aceasta autorităţilor abilitate cu dreptul de a elibera licenţe şi autorizaţii tehnice.
    
[Art.22 al.4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
[Art.22 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, în vigoare 01.01.06]
[Art.22 al.(6), lit.d) modificată prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
Articolul 23. Soluţionarea litigiilor şi răspunderea participanţilor
                           piaţa produselor petroliere
(1) Surplusul de produse petroliere depistat în timpul controlului de către organele abilitate şi nereflectat în darea de seamă prezentată Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, precum şi surplusul de produse petroliere depistat în rezervoare şi/sau recipiente în procesul inventarierii la depozitele petroliere şi la staţiile de alimentare cu produse petroliere, legalitatea provenienţei cărora nu a fost confirmată vor fi sechestrate în modul stabilit de legislaţie.
(2) Produsele petroliere introduse ilegal pe teritoriul Republicii Moldova şi mijloacele de transport cu care au fost introduse produsele petroliere vor fi sechestrate în modul stabilit de lege.
    [Art.23 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(3) Autorităţile abilitate cu dreptul de a elibera licenţe şi autorizaţii tehnice care au depistat lipsa evidenţei primare a produselor petroliere, lipsa tabelelor de calibrare la rezervoare şi conductele de petrol, mijloacelor metrologice de măsurare verificate şi în stare de funcţionare, aparatelor de casă cu memorie fiscală conectate la distribuitor şi altor mijloace de evidenţă şi control sînt în drept să sisteze activitatea depozitelor petroliere, staţiilor de alimentare cu produse petroliere pînă la înlăturarea încălcărilor depistate.
    [Art.23 al.(4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(4) Litigiile dintre participanţii la piaţa produselor petroliere se examinează în instanţe judecătoreşti competente.
(5) Vînzătorul de produse petroliere poartă  răspundere, inclusiv materială, pentru securitatea cumpărătorului şi a bunurilor lui aflate pe teritoriul depozitului sau staţiei de alimentare, pentru respectarea normelor de ecologie.
(6) Participanţii  la piaţa produselor petroliere poartă răspundere în conformitate cu legea.
    [Art.23 al.(6) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul VIII
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Articolul 24
(1) Licenţele pentru activităţi pe piaţa produselor petroliere principale eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentei  legi sînt valabile pînă la data indicată în ele.
(2) Participanţii la piaţa produselor petroliere care, pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, nu au avut semn de firmă, vor îndeplini, în termen de 6 luni, prevederile art.21.
Articolul 25
(1) Guvernul:
în termen de 3 luni:
- va aproba schema de amplasare a staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi a depozitelor petroliere pe teritoriul Republicii Moldova;
- va prezenta  Parlamentului  propuneri  privind punerea actelor normative în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
- va asigura  abrogarea sau modificarea de către ministere şi departamente a actelor normative ce contravin prezentei legi;
- va elabora şi va aproba actele normative specificate în  prezenta lege;
pînă la 1 ianuarie 2002, va lua măsuri pentru instalarea unui sistem de control vamal electronic la toate punctele de trecere a  frontierei vamale.
(2) Pînă la punerea în concordanţă cu prezenta lege, actele legislative şi alte acte normative se vor aplica în măsura în care nu contravin prevederilor ei.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Eugenia OSTAPCIUC
    Chişinău, 30 iulie 2001.
    Nr. 461-XV.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti