Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Legea cu privire la repatrierea mijloacelor banesti nr.1466 din 29.01.98

 LEGE Nr. 1466 

din  29.01.1998
cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri
şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe
 
Publicat : 02.04.1998 în Monitorul Oficial Nr. 28-29     art Nr : 203

      NOTĂ:
În cuprinsul legii, sintagma "Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei" se înlocuieşte cu sintagma "Inspectoratul Fiscal Principal de Stat", prin LP432-XV din 24.12.04, MO01-04/01.01.05 art.24; în vigoare 01.02.05
În cuprinsul legii, cuvintele "Departamentul Controlului Vamal" se substituie prin cuvintele  "Departamentul Vamal" prin LP1253-XV din 19.07.02, MO117/15.08.02 art.952
     În textul legii cuvintele "Ministerul Finanţelor" se substituie prin cuvintele "Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei" prin LP1146-XV din 20.06.02, MO96-99/05.07.02 art.707
 
Parlamentul adoptă prezenta lege.
Articolul 1. Obiectivele şi sfera de aplicare a legii
(1) Prezenta lege stabileşte modul de activitate, drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea agenţilor economici, şi a autorităţilor administraţiei publice în domeniul repatrierii mijloacelor băneşti, mărfurilor şi serviciilor provenite din tranzacţiile economice externe.
   
[Art.1 al.(1) modificat prin LP432-XV din 24.12.04, MO01-04/01.01.05 art.24]
(2) Obiectivele principale ale prezentei legi sînt protecţia suveranităţii şi asigurarea securităţii economice a ţării, dezvoltarea economiei naţionale prin intermediul stimulării activităţii economice externe, asigurarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii  provenite din tranzacţiile economice externe.
     
[Art.1 al.(2) modificat prin LP432-XV din 24.12.04, MO01-04/01.01.05 art.24]
Articolul 2. Noţiuni de bază
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
tranzacţii economice externe -  tranzacţii de export,  reexport, import, reimport, barter, cooperare, leasing şi orice alte operaţiuni şi tranzacţii externe;
repatrierea mijloacelor băneşti - încasarea de la nerezidenţi, în termenul stabilit, a mijloacelor băneşti aferente exportului de mărfuri, prestării de servicii în străinătate, precum şi altor operaţiuni şi tranzacţii externe în conturi deschise la băncile autorizate în Republica Moldova, volumul mijloacelor fiind indicat în declaraţia vamală, iar costul serviciilor prestate - în documentele confirmative (contract, acte privind lucrările executate sau serviciile prestate, factură/invoice)
data repatrierii mijloacelor băneşti - data la care sumele de încasat au fost  trecute în contul exportatorului  sau importatorului (responsabilului financiar) la băncile autorizate din Republica Moldova;
repatrierea mărfurilor şi serviciilor  -  efectuarea importului prevăzut în contractele economice externe;
data expedierii mărfii - data perfectării documentelor vamale  care confirmă exportul de mărfuri;
    data primirii mărfii - data eliberării de către serviciile vamale a mărfii în circulaţie liberă pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.
   
[Art.2 modificat prin LP45-XVI din 06.03.08, MO63-65/28.03.08 art.207]
    [Art.2 noţiunile "declaraţia de repatriere" şi "cartela de plată" se exclud prin LP432-XV din 24.12.04, MO1-4/01.01.05 art.24]
[Art.2 noţiunile "declaraţia de repatriere" şi "cartela de plată" modificate prin LP1253-XV din 19.07.02, MO117/15.08.02 art.952]
Articolul 3.  Termenele de repatriere a mijloacelor băneşti,
                     a mărfurilor şi serviciilor provenite din
                     tranzacţiile economice externe
(1) Agenţii economici rezidenţi ai Republicii Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, sînt obligaţi să înregistreze în conturile lor din băncile autorizate ale Republicii Moldova încasările de la export, sumele transferate în avans pentru importul neefectuat, să efectueze importul de mărfuri şi servicii în urma plăţilor pentru import sau să repatrieze mijloacele băneşti şi/sau materiale în urma altor tranzacţii economice externe (în continuare repatrierea mijloacelor băneşti şi materiale) în termenele stabilite, după cum urmează:
a) în contractele de vînzare-cumpărare, barter, de export în regim de consignaţie - în termenul stabilit în contract, dar nu mai mult de un an de la data expedierii mărfurilor respective sau efectuării plăţii pentru marfă, cu excepţia contractelor de procurare a materialului săditor viticol şi pomicol, al căror termen este de 18 luni de la data efectuării plăţii;
b) în contractele de prelucrare - 60 de zile calendaristice de la data încheierii ciclului tehnologic, stabilită în contract;
   
[Art.3 al.(1), lit.a)-b) în redcaţia LP432-XV din 24.12.04, MO1-4/01.01.05 art.24]
    [Art.3 al.(1), lit.b) în redcaţia LP248-XV din 19.06.03, MO134/01.07.03 art.535]
c) în contractele de leasing, la scoaterea obiectului leasingului din Republica Moldova, încasarea plăţilor se efectuează în termenele stabilite pentru efectuarea plăţilor conform clauzelor contractuale, dar cel puţin o dată în decurs de un an, începînd cu data scoaterii obiectului leasingului din ţară. La introducerea obiectului leasingului în Republica Moldova, în cazul achitării plăţii prealabile potrivit contractului de leasing, obiectul în cauză se  introduce în termen de un an, începînd cu data efectuării acestei plăţi.
   
[Art.3 al.(1), lit.c) în redcaţia LP432-XV din 24.12.04, MO1-4/01.01.05 art.24]
    [Art.3 al.(1), lit.d)-f) excluse prin LP432-XV din 24.12.04, MO1-4/01.01.05 art.24]
(2) Mijloacele băneşti transferate în avans nerezidenţilor pentru prestări de servicii şi neutilizate în termenele prevăzute în contractele economice externe, în cel mult un an calendaristice de la data efectuării transferului, se asimilează cu sumele nerepatriate în termen din alte operaţiuni şi se supun sancţiunilor pecuniare în modul specificat la art.5 alin.(3).
   
[Art.3 al.(2) modificat prin LP432-XV din 24.12.04, MO1-4/01.01.05 art.24]
(3) În cazul efectuării lucrărilor de construcţii-montaj, realizării de obiecte "la cheie", prestării de servicii în străinătate, executate cu plata la timp, termenul de încasare (repatriere) a contravalorii acestora, în expresie bănească sau naturală, este de 15 zile de la termenele scadente prevăzute în contractele externe.
(4) Pentru tranzacţiile care, potrivit contractelor, prevăd elaborarea proiectelor de documentaţie, fabricarea, asamblarea şi furnizarea utilajului şi mijloacelor tehnice complicate (nestandard), termenul de repatriere a mijloacelor materiale  se consideră data stabilită prin obligaţiile contractuale.
(5) Termenul de repatriere a mărfurilor se va extinde pe întreg parcursul aflării acestora la păstrare sub supraveghere vamală la depozitele vamale, cu excepţia cazurilor de export ulterior în corespundere cu  regimul vamal.
(6) În cazul în care mărfurile sînt importate în vederea prelucrării în Republica Moldova, agenţii economici sînt responsabili de încasarea contravalorii  manoperei şi a altor cheltuieli aferente producţiei.
    [Art.3 al.(7)-(8) -(11)-(12) excuse prin LP432-XV din 24.12.04, MO1-4/01.01.05 art.24; al.(9)-(10) devin al.(7)-(8)]
(7) În cazuri excepţionale, pînă la adoptarea unei legi organice referitoare la cazurile de forţă majoră, Guvernul se abilitează cu dreptul de a adopta hotărîri de prelungire a termenelor de repatriere a mijloacelor băneşti şi a celor materiale, provenite din tranzacţiile economice externe ale rezidenţilor Republicii Moldova.
(8) Nu sînt pasibile de repatriere mijloacele băneşti şi cele materiale utilizate în scopul:
a) dezvoltării bazei tehnico-materiale, suportării cheltuielilor pentru lucrări de construcţie, reparaţie, exploatare a imobilului, întreţinerea în regim de lucru, reparaţia şi modernizarea obiectelor şi a utilajului de producţie aflat în proprietatea (arendat) rezidentului Republicii Moldova, dar situat pe teritoriul altor ţări;
b) asigurării condiţiilor de muncă şi de trai ale lucrătorilor cetăţeni ai Republicii Moldova care îşi desfăşoară activitatea de muncă la obiectele ce aparţin (arendate) rezidenţilor Republicii Moldova, aflate pe teritoriul altor ţări;
c) asigurării gajării obiectelor în corespundere cu contractele de leasing, încheiate de către rezidenţii Republicii Moldova pînă la finele acţiunii contractului.
     [Art.3 în redactia LP1253-XV din 19.07.02, MO117/15.08.02 art.952]
    [Art.3 al.(8) introdus prin LP890-XIV din 23.03.00, MO39/13.04.00 art.290]
Articolul 4. Controlul asupra repatrierii mijloacelor
                   băneşti şi a mărfurilor provenite din
                   tranzacţiile economice externe
(1) Controlul asupra repatrierii mijloacelor băneşti, a mărfurilor şi serviciilor provenite din tranzacţiile economice externe se efectuează de către organele Serviciului Fiscal de Stat în timpul controalelor efectuate la agenţii economici, în modul stabilit de legislaţie.
   
[Art.4 al.(1) în redacţia LP432-XV din 24.12.04, MO1-4/01.01.05 art.24]
    [Art.4 al.(1) modificat prin LP1253-XV din 19.07.02, MO117/15.08.02 art.952]
    [Art.4 al.(2)-(3) excluse prin LP432-XV din 24.12.04, MO1-4/01.01.05 art.24; al.(4)-(6) devin al.(2)-(4)]
    [Art.4 al.(2) în redacţia LP1253-XV din 19.07.02, MO117/15.08.02 art.952]
    [Art.4 al.(3) modificat prin LP1253-XV din 19.07.02, MO117/15.08.02 art.952]
(2) Controlul asupra integralităţii importului de mărfuri şi prestărilor de servicii în cadrul exportului-importului se efectuează de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în baza informaţiilor prezentate de Departamentul Vamal privind importul, exportul temporar al utilajelor, tehnicii etc. pentru prestarea serviciilor în străinătate.
(3) Repatrierea la termen a mijloacelor provenite din tranzacţiile economice externe în baza contractelor de barter şi de cooperare (prelucrare  în  lohn) se urmăreşte de către autorităţile vamale ale Republicii Moldova.
(4) Departamentul Vamal prezintă lunar Inspectoratului Fiscal Principal de Stat  informaţiile privind nerepatrierea mijloacelor materiale provenite din tranzacţiile menţionate, precum şi informaţiile referitoare la export-import în baza contractelor de leasing.  
Articolul 5. Constatarea încălcărilor şi aplicarea
                   sancţiunilor pecuniare
(1) Constatarea  încălcărilor şi aplicarea sancţiunilor pecuniare se efectuează de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în baza rezultatelor verificării datelor privind nerespectarea de către agenţii economici a termenelor de încasare (repatriere) a mijloacelor băneşti şi a celor materiale. Amenzile se percep în lei moldoveneşti pe cale extrajudiciară şi se transferă la bugetul de stat.
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP432-XV din 24.12.04, MO1-4/01.01.05 art.24]
(2) În cazul în care în contul curent, în lei moldoveneşti, al agentului economic mijloacele necesare lipsesc sau sînt insuficiente, agentul economic este obligat să vîndă, în modul stabilit, valuta din conturile sale valutare, iar mijloacele obţinute să le transfere în contul curent pentru achitarea amenzii.
(3) Nerespectarea termenelor de repatriere a mijloacelor băneşti, a celor materiale şi serviciilor se sancţionează cu amendă, aplicată agenţilor economici, în proporţie de 0,1 la sută din suma (valoarea) mijloacelor nerepatriate pentru fiecare zi calendaristică de întîrziere.
    [Art.5 al.(3) modificat prin LP432-XV din 24.12.04, MO1-4/01.01.05 art.24]
(4) Cuantumul amenzii nu poate depăşi suma (valoarea) mijloacelor băneşti şi a celor materiale nerepatriate în termenele stabilite.
(5) Achitarea amenzii nu scuteşte agenţii economici de obligaţia de repatriere a mijloacelor băneşti şi a celor materiale. În cazul în care suma amenzii achitate echivalează cu sumele nerepatriate sau cu valoarea mărfurilor neimportate, agentul economic este scutit de obligaţia de repatriere.
(6) În cazul în care agenţii economici nu execută în termen de 2 luni hotărîrile privind achitarea amenzii pentru nerespectarea termenelor de repatriere a mijloacelor băneşti, a celor materiale şi a serviciilor, băncile comerciale suspendă plăţile, în baza contractelor de import, iar Departamentul Vamal - operaţiunile de export ale agenţilor economici, în baza informaţiei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pînă la executarea de către aceştia a sancţiunilor aplicate.
(7) Nu sînt supuse sancţiunilor pecuniare sumele nerepatriate de la export-import provenite din tranzacţiile economice externe:
a) dacă acestea constituie plăţi prevăzute în acordurile interguvernamentale sau în contractele încheiate de autorităţile administraţiei publice centrale;
b) dacă, în decurs de o lună de la data expirării termenului de repatriere, partenerului extern i-au fost înaintate pretenţii şi/sau dacă, în termen de două luni de la data expirării termenului de repatriere faţă de acesta, a fost începută procedura judiciară - pe toată perioada examinării litigiilor în instanţele judecătoreşti;
c) dacă există reclamaţii privind cantitatea şi calitatea mărfurilor, prezentate de partenerii economici externi, în baza documentelor respective eliberate de autorităţile competente;
d) la livrarea pieselor de schimb şi componentelor pentru mărfurile exportate şi aflate în perioada de garanţie;
e) la exporturile temporare;
f) la returnarea de către nerezident a mijloacelor băneşti şi a mărfurilor neachitate, dar nu mai  tîrziu de o lună de la data expirării termenului de repatriere;
g) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţi competente;
h) în cazurile pierderilor suportate de agenţii economici în urma accidentelor rutiere confirmate documentar;
i) în cazul pierderilor suportate de agenţii economici în urma reducerilor de preţ al mărfurilor, confirmate prin documentele respective;
      j) in cazul imposibilităţii repatrierii mijloacelor băneşti ca urmare a aplicării in ţările partenerilor economici externi a unor interdicţii nejustificate, confirmate prin hotărire de Guvern.

    [Art.5 al.(7), lit.j) introdusă prin LP209-XVI din 17.10.08, MO198-200/07.11.08 art.721]
    [Art.5 în redacţia LP1253-XV din 19.07.02, MO117/15.08.02 art.952]
Articolul 6. Responsabilitatea pentru încălcarea prevederilor
                   prezentei legi
Agenţii economici vinovaţi de  încălcarea prezentei legi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Articolul 7. Soluţionarea litigiilor
Litigiile dintre agenţii economici şi organele de control se examinează de către instanţa de contencios administrativ competentă.
      [Art.7 modificat prin LP240-XV din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
Articolul 8. Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1) Guvernul:
a) în termen de 2 luni, în comun cu Banca Naţională a Moldovei, va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege;
b) în termen de o lună:
va elabora mecanismul de eviden şi control privind achitarea datoriilor pentru energia electrică şi gaze;
va întocmi Lista  mărfurilor (produselor) strategice, de la a căror comercializare repatrierea mijloacelor băneşti şi materiale se va efectua  în termenele stabilite de prezenta lege, precum şi Lista mărfurilor ce pot fi exportate în regim de consignaţie.
(2) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art.3 alin.(1) şi (2) ce vor fi puse în aplicare după expirarea a 3 luni de la data publicării.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                Dumitru MOŢPAN
Chişinău, 29 ianuarie 1998.
Nr.1466-XIII.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti