Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Legea 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

 LEGE Nr. 451 

din  30.07.2001
privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

  Publicat : 18.02.2005 în Monitorul Oficial Nr. 26-28     art Nr : 95
   Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articolul 1. Destinaţia şi sfera de aplicare a prezentei
                        legi
    (1) Prezenta lege determină cadrul juridic, organizatoric şi economic de reglementare prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, stabileşte genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere şi este orientată spre asigurarea respectării condiţiilor, stabilite prin lege pentru desfăşurarea genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere.
    (2) Procedura de eliberare, reperfectare, suspendare, reînnoire şi retragere a licenţelor pentru genurile de activitate pe piaţa financiară bancară şi nebancară este prevăzută de legile ce reglementează expres aceste genuri de activitate.
   
[Art.1 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    [Art.1 al.(2) modificat prin LP130-XVI din 07.06.07, MO 94-97/06.07.07 art.418, în vigoare 01.10.08]  
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
    licenţă - act administrativ cu caracter permisiv, eliberat de autoritatea de licenţiere în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător, ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parţial, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de licenţiere;
    solicitant de licenţă - persoană juridică sau fizică, înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova în calitate de întreprindere sau de organizaţie, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi persoană fizică ce poate practica unele genuri de activitate supuse licenţierii în temeiul unor alte acte legislative, care depune la autoritatea de licenţiere declaraţie şi documentele necesare eliberării licenţei;
    titular de licenţă - persoană juridică sau fizică ce a obţinut licenţă;
    condiţii de licenţiere - totalitatea cerinţelor şi condiţiilor stabilite prin legile ce reglementează expres activităţile licenţiate, a căror respectare este obligatorie pentru solicitantul şi titularul de licenţă la desfăşurarea genului respectiv de activitate;
    licenţiere - totalitatea procedurilor de reglementare a activităţii de întreprinzător legate de eliberarea, reperfectarea, suspendarea, reînnoirea şi retragerea licenţelor, eliberarea copiilor şi duplicatelor acestora, ţinerea dosarelor de licenţiere şi a registrelor de licenţe, controlul asupra respectării de către titularii de licenţe a condiţiilor de licenţiere, adoptarea prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere;
    aprobare tacită - fapt prin care se consideră că licenţa este eliberată, reperfectată dacă autoritatea de licenţiere nu răspunde solicitantului de licenţă la declaraţia pentru eliberarea licenţei, la cererea de reperfectare a licenţei în termenele şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege sau de legile ce reglementează expres activităţile licenţiate;
    registrul licenţelor - totalitatea informaţiilor cu privire la licenţele eliberate, reperfectate, suspendate, reînnoite şi retrase;
    ghişeu unic - procedură prin care autoritatea de licenţiere, în colaborare cu alte autorităţi publice ori instituţii abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control, verifică autenticitatea informaţiei prezentate de solicitantul/titularul de licenţă şi/sau remite actele recepţionate autorităţilor de specialitate pentru aprobare, în cazurile în care legislaţia prevede aprobarea lor, în regim on-line, prin intermediul reţelelor electronice la care are acces autoritatea de licenţiere, sau în alt mod stabilit de aceste autorităţi, fără implicarea în acest proces a solicitantului/titularului de licenţă.
    [Art.2 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    Articolul 3. Principiile de bază ale licenţierii
    Principiile de bază ale licenţierii sînt:
    a) asigurarea egalităţii în drepturi şi a intereselor legitime ale tuturor întreprinderilor, organizaţiilor, persoanelor fizice;
    b) transparenţa actelor necesare iniţierii şi/sau desfăşurării afacerii;
    c) stabilirea unui mod unic de licenţiere pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) transparenţa decizională în domeniul licenţierii;
    e) previzibilitatea procesului de licenţiere;
    f) reglementarea materială şi procedurală prin acte legislative a condiţiilor şi procedurilor de licenţiere;
    g) declararea de către solicitantul de licenţă a răspunderii sale pentru respectarea condiţiilor de licenţiere la desfăşurarea genului de activitate pentru care se solicită licenţa;
    h) neimplicarea de către autoritatea de licenţiere a solicitantului/titularului de licenţă în procesul de verificare, aprobare a actelor, stabilite de lege spre recepţionare, verificare sau aprobare, conform principiului ghişeului unic;
    i) aprobarea tacită în cazul depăşirii de către autoritatea de licenţiere a termenului stabilit pentru eliberarea, reperfectarea licenţei şi în lipsa unei comunicări scrise din partea acesteia, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege sau de legile ce reglementează expres activităţile licenţiate;
    j) echitabilitatea (proporţionalitatea) dintre interesele societăţii şi drepturile întreprinzătorilor la efectuarea controlului asupra respectării condiţiilor de licenţiere, precum şi la suspendarea/retragerea licenţelor.
    [Art.3 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    Articolul 4. Criteriile de determinare a genurilor de
                        activitate supuse reglementării prin 
                        licenţiere
    La genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere se atribuie genurile de activitate care corespund unuia sau ambelor criterii indicate la lit.a) şi b), coroborate cu criteriul stabilit la lit.c), şi anume:
    a) implicarea utilizării resurselor limitate ale statului;
    b) necesitatea stabilirii condiţiilor şi cerinţelor speciale de activitate, precum şi verificării respectării acestora pe parcursul activităţii, pentru excluderea prejudicierii drepturilor, intereselor legitime şi sănătăţii cetăţenilor, mediului înconjurător şi securităţii statului;
    c) licenţierea nu dublează alte proceduri de reglementare, stabilite de lege pentru alocarea resurselor limitate ale statului şi/sau asigurarea respectării condiţiilor şi cerinţelor speciale pentru excluderea prejudicierii drepturilor, intereselor legitime şi sănătăţii cetăţenilor, mediului înconjurător şi securităţii statului.
    [Art.4 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    Articolul 5. Politica statului în domeniul reglementării
                       prin licenţiere a activităţii de întreprinzător
    (1) Politica statului în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător este promovată de Ministerul Economiei şi Comerţului.
    (2) În scopul realizării activităţilor atribuite conform prezentei legi în competenţa Ministerului Economiei şi Comerţului, acesta îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) monitorizează modul de implementare a prezentei legi de către autorităţile de licenţiere şi prezintă semestrial rapoarte în acest sens Parlamentului şi Guvernului;
    b) generalizează experienţa din domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, elaborează şi promovează propuneri privind perfecţionarea legislaţiei în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, în conformitate cu principiile stabilite în Legea nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător;
    c) verifică şi avizează rapoartele privind analiza impactului de reglementare a proiectelor de acte normative ce vizează reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, cu consultarea obligatorie a sectorului privat.
    (3) Autorităţile de licenţiere, stabilite în prezenta lege, participă la promovarea politicii statului şi îndeplinesc atribuţiile respective în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător în limitele prevederilor prezentei legi, precum şi ale legilor ce reglementează expres activităţile licenţiate.
    [Art.5 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
   [Art.5, lit.c) în redacţia LP130-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art.418]   
    Articolul 6. Autorităţile de licenţiere
    (1) Autorităţile de licenţiere sînt:
    a) Camera de Licenţiere;
    b) Banca Naţională a Moldovei;
    c) Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
    d) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
    e) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;
    f) Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
    (2) Autorităţile de licenţiere reglementează prin licenţiere genurile de activitate conform competenţelor stabilite la art.8.
    [Art.6 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    [Art.6 al.(1) de la 01.10.08 , după cuvintele “celor indicate la” se introduc cuvintele “pct. 4) şi      
    5)” prin LP130-XVI din 07.06.07, MO 94-97/06.07.07, art.418]
    [Art.6 al.(2) modificat prin LP262/27.10.05, MO157/25.11.05 art.784]
    Articolul 7. Camera de Licenţiere
    (1) Camera de Licenţiere, denumită în continuare Cameră, este o autoritate a administraţiei publice centrale, are statut de persoană juridică şi dispune de ştampilă cu stema de stat şi cu denumirea sa. Camera îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului aprobat de Guvern.
    (2) În scopul realizării activităţilor atribuite conform prezentei legi în competenţa Camerei, aceasta îndeplineşte următoarele atribuţii:
   a) eliberează, reperfectează, reînnoieşte licenţele, eliberează copii şi duplicate ale acestora, realizează acţiunile prevăzute de lege pentru suspendarea, retragerea, recunoaşterea nevalabilităţii licenţelor;
    b) organizează controlul asupra respectării de către titularii de licenţe a condiţiilor de licenţiere;
    c) asigură verificarea corespunderii solicitantului condiţiilor de licenţiere;
    d) remite prescripţii privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere;
    e) ţine dosarele de licenţiere şi registrul de licenţiere;
    f) comandă şi păstrează formularele de licenţă;
    g) generalizează experienţa din domeniul de competenţă şi prezintă Guvernului propunerile respective;
    h) prezintă Guvernului dări de seamă anuale privind activitatea sa.
    (3) Deciziile Camerei pot fi contestate în instanţa judecătorească.
    [Art.7 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]  
    Articolul 8. Genurile de activitate supuse reglementării
                        prin licenţiere
    (1) Se supun reglementării prin licenţiere următoarele genuri de activitate:
    a) de către Camera de Licenţiere:
    1) activitatea de audit;
    2) activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi/sau de efectuare a expertizei mărfurilor;
    3) activitatea burselor de mărfuri;
    4) activitatea în domeniul asigurărilor (reasigurărilor); activitatea de gestionare a activelor fondurilor nestatale de pensii (pînă la 1 octombrie 2008);
    5) activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut (pînă la 1 octombrie 2008);
    6) activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet;
    7) activitatea în domeniul jocurilor de noroc: organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţii sportive;
    8) importul şi comercializarea angro a alcoolului etilic, a băuturilor alcoolice şi a berii importate;
    9) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii;
    10) importul şi comercializarea angro a articolelor din tutun; importul şi prelucrarea industrială a tutunului şi/sau comercializarea angro a tutunului fermentat;
    11) proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi/sau comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor;
    12) producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă (animale, material seminal, embrioni, ovule, icre şi lavre de peşte, ouă de pasăre şi ouă de viermi de mătase) destinat reproducerii;
    13) activitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat);
    14) importul şi/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
    15) transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri;
    16) activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări;
    17) construcţiile de clădiri şi/sau construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările;
    18) extragerea zăcămintelor minerale şi/sau producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile;
    19) lucrările de foraj (cu excepţia prospecţiunilor tehnice în construcţie);
    20) activitatea topogeodezică şi cartografică;
    21) colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată;
    22) activităţile nucleare şi radiologice, cu utilizarea surselor radioactive, ce se raportă  la categoriile I-III;
   
[Art.8 al.(1), pct.22 în redacţia LP115-XVI din 22.05.08, MO106/17.06.08 art.407]
    23) importul şi/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj; producerea, importul şi/sau exportul, reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon, precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe;
    24) confecţionarea şi distrugerea ştampilelor;
    25) activitatea particulară de detectiv sau de pază;
    26) montarea şi/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu;
    27) importul şi/sau exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor, repararea armelor organice, sportive şi/sau de vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie şi de autoapărare;
    28) importul, depozitarea şi/sau folosirea materialelor explozive (inclusiv a materialelor pirotehnice); efectuarea lucrărilor de dinamitare;
    29) importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei; prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii desfăşurate de autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege);
   
[Art.8 al.(1), pct.29) modificat prin LP181-XVI din 10.07.08, MO140-142/01.08.08 art.576, în vigoare 01.11.08]
    30) activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice; importul şi/sau producerea articolelor de parfumerie şi cosmetică;
    31) fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică, repararea şi verificarea articolelor de tehnică şi optică medicală;
    32) acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private;
    33) activitatea în domeniul geneticii, microbiologiei şi activităţile incluse în clasele III şi IV de risc, desfăşurate cu organisme modificate genetic;
    34) activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate;
    35) activitatea de turism;
    36) activitatea instituţiilor de învăţămînt privat de toate nivelurile, treptele şi formele; învăţămîntul complementar (extraşcolar) şi/sau pentru adulţi, cu excepţia celui finanţat de la bugetul public naţional;
    37) activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale;
    38) activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic;
    39) activitatea de broker vamal;
    b) de către Banca Naţională a Moldovei:
    40) activitatea instituţiilor bancare şi unităţilor de schimb valutar;
    c) de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare:
    41) activitatea în domeniul asigurărilor (reasigurărilor); activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii (începînd cu 1 octombrie 2008);
    42) activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut (începînd cu 1 octombrie 2008);
    43) activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare;
    44) activitatea birourilor istoriilor de credit;
    d) de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică:
    45) importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare;
    46) producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarife reglementate sau nereglementate;
  
   
47) producerea şi/sau stocarea gazelor naturale; transportul gazelor naturale; distribuţia şi/sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate;
    e) de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei:
    48) utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice;
    49) furnizarea serviciilor de elaborare, întreţinere şi implementare a produselor program, echipamentelor şi sistemelor informatice de importanţă statală;
    50) furnizarea serviciilor de proiectare, elaborare, implementare a sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de importanţă statală (crearea bazelor de date, exploatarea acestora şi serviciile privind furnizarea informaţiei) şi serviciilor de asigurare a funcţionării acestora;
    f) de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului:
    51) activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre.
    (2) Genurile de activitate neindicate la alin.(1) se desfăşoară fără licenţe sau fără alte acte administrative cu efect similar, cu excepţia autorizaţiilor, stabilite expres prin lege, pentru confirmarea unor cerinţe tehnice, norme separate sub un anumit aspect.
    (21) Licenţa pentru comercializarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi pentru exportul acestora se eliberează pe bază de concurs, conform regulamentului aprobat de Guvern.

    [Art.8 al.(21) introdus prin LP313-XVI din 26.12.08, MO12-15/27.01.09 art.36]
   
(3) Introducerea reglementării prin licenţiere pentru alte genuri de activitate este posibilă numai prin modificarea şi completarea listei genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere, stabilite la alin.(1).
    [Art.8 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
   
[Art.8 al.(1), pct.43)-46) abrogate prin LP241-XVI din 15.11.07, MO51-54/14.03.08 art.155 în vigoare 14.09.08] 
    [Art.8 al.(1) pct.6)-8) modificate prin LP262/27.10.05, MO157/25.11.05 art.784]
    [Art.8 al.(1) pct.10) în redacţia LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, vigoare 01.01.06]
   
    [Art.8 al.(1) pct.16) modificat prin LP202-XVI din 26.07.07, MO141-145/07.09.07 art.599]
    [Art.8 al.(1) pct.16)-17) modificate prin LP262/27.10.05, MO157/25.11.05 art.784]
   
[Art.8 al.(1) pct.31) modificat prin LP63-XVI din 16.03.07, MO51-53/13.04.07 art.243] 
   
[Art.8 al.(1) pct.37) în redacţia LP262/27.10.05, MO157/25.11.05 art.784] 
    [Art.8 al.(1) pct.48) modificat prin LP262/27.10.05, MO157/25.11.05 art.784]
    [Art.8 al.(1) pct.50) introdus prin L34/24.02.06, MO75-78/19.05.06 art.312]
    Articolul 9. Conţinutul licenţei
    (1) Formularele de licenţă sînt documente de strictă evidenţă. Formularele tipizate au serie şi numerotare continuă. Tipul formularului de licenţă şi al anexei la aceasta se aprobă de Guvern.
    (2) Licenţa conţine:
    a) denumirea autorităţii de licenţiere;
    b) seria, numărul şi data eliberării licenţei;
    c) denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică a titularului de licenţă întreprindere sau organizaţie, persoană juridică sau fizică ori numele, prenumele şi adresa titularului de licenţă persoană fizică;
    d) data şi numărul certificatului de înregistrare de stat a întreprinderii sau organizaţiei, IDNO al întreprinderii sau al organizaţiei ori seria şi numărul buletinului de identitate, IDNP al persoanei fizice;
    [Art.9 al.(2), lit.d) în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 
    e) genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare se eliberează licenţa;
    f) termenul de valabilitate a licenţei;
    g) semnătura conducătorului autorităţii de licenţiere sau a adjunctului acestuia autentificată prin aplicarea ştampilei acestei autorităţi.
   
[Art.9 al.(2), lit.g) modificată prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 
    (3) Anexa la licenţă este parte integrantă a acesteia şi conţine toate condiţiile de licenţiere.
    Articolul 10. Documentele necesare pentru obţinerea
                         licenţei
    (1) Pentru obţinerea licenţei, conducătorul întreprinderii sau organizaţiei ori persoana împuternicită de acesta sau persoana fizică depune la autoritatea de licenţiere  respectivă  personal, prin scrisoare  recomandată  sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătură digitală) o declaraţie de modelul stabilit de această autoritate, semnată de persoana care depune declaraţia, ce conţine:
    a) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO al întreprinderii sau al organizaţiei ori numele, prenumele, adresa şi IDNP al persoanei fizice;
    b) genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare solicitantul de licenţă intenţionează să obţină licenţă;
    c) asumarea pe propria răspundere de către solicitantul de licenţă a responsabilităţii pentru respectarea condiţiilor de licenţiere la desfăşurarea genului de activitate pentru care se solicită licenţă şi pentru veridicitatea documentelor prezentate.
    (2) La declaraţia pentru eliberarea licenţei se anexează:
    a) copia de pe certificatul de înregistrare de stat a întreprinderii sau organizaţiei ori de pe buletinul de identitate al persoanei fizice;
    b) documentele suplimentare în conformitate cu prevederile actelor legislative ce reglementează activitatea licenţiată pentru care se solicită licenţa. Documentele pot fi însoţite şi de copii pe suport electronic.
    (3) Solicitarea altor documente decît cele prevăzute de prezentul articol se interzice.
    (4) Documentele se depun în original sau în copie. Datele din documentele şi informaţiile depuse se verifică prin procedura ghişeului unic.
    (5) Declaraţia pentru eliberarea licenţei şi documentele anexate la ea se înregistrează conform borderoului, a cărui copie se expediază (se înmînează) solicitantului de licenţă, cu menţiunea privind data înregistrării declaraţiei, autentificată prin semnătura persoanei responsabile a autorităţii de licenţiere.
    (6) Declaraţia pentru eliberarea licenţei nu se înregistrează în cazul în care:
    a) aceasta a fost depusă (semnată) de o persoană care nu are atribuţiile respective;
    b) documentele au fost perfectate cu încălcarea cerinţelor prezentului articol.
    (7) Despre refuzul înregistrării declaraţiei pentru eliberarea licenţei, solicitantul de licenţă este informat în scris în cel mult 3 zile lucrătoare din ziua adresării,
indicîndu-se temeiurile refuzului.
    (8) După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru refuzul înregistrării declaraţiei pentru eliberarea licenţei, solicitantul de licenţă poate depune o nouă declaraţie, care se examinează în modul stabilit.

    [Art.10 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
 
   
Articolul 11. Decizia privind eliberarea licenţei sau
                          privind respingerea declaraţiei pentru 
                          eliberarea licenţei
    (1) Autoritatea de licenţiere, în baza declaraţiei pentru eliberarea licenţei şi documentelor anexate, adoptă decizia privind eliberarea licenţei sau privind respingerea declaraţiei în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), în cazurile expres stabilite de legile care reglementează activitatea licenţiată respectivă, poate fi stabilit un termen mai mare pentru adoptarea de către autoritatea de licenţiere a deciziei privind eliberarea licenţei sau privind respingerea declaraţiei pentru eliberarea licenţei.
    (3) Informaţia despre adoptarea deciziei privind eliberarea licenţei se comunică solicitantului cel tîrziu în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.
    (4) Temei pentru respingerea declaraţiei pentru eliberarea licenţei este depistarea de către autoritatea de licenţiere a datelor neveridice în documentele prezentate de către solicitantul de licenţă.
    (5) În caz de respingere a declaraţiei pentru eliberarea licenţei, solicitantul poate depune o nouă declaraţie după înlăturarea cauzelor care au servit drept temei pentru respingerea declaraţiei precedente.
    (6) Licenţa se consideră eliberată dacă autoritatea de licenţiere nu răspunde solicitantului de licenţă în termenele prevăzute de lege. După expirarea termenului cumulativ stabilit pentru înştiinţarea despre refuzul înregistrării declaraţiei pentru eliberarea licenţei, despre respingerea acesteia sau despre adoptarea deciziei privind eliberarea licenţei, cu condiţia lipsei unei comunicări scrise despre temeiurile refuzului înregistrării şi/sau respingerii declaraţiei pentru eliberarea licenţei, solicitantul de licenţă poate desfăşura activitatea pentru care a solicitat licenţa.
    (7) În cazul survenirii situaţiei prevăzute la alin.(6), autoritatea de licenţiere perfectează licenţa în condiţiile art.14 alin.(1).
(8) Procedura aprobării tacite, prevăzute la alin.(6), se aplică tuturor licenţelor, cu excepţia celor emise de autorităţile de reglementare din sectorul financiar (bancar şi nebancar), în domeniul activităţilor care vizează regimul armelor de foc, muniţiilor şi explozibililor.
    (9) Răspunsul negativ, dat în termenele prevăzute de lege, nu echivalează cu aprobarea tacită.

    [Art.11 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
 
   
Articolul 12. Sfera de acţiune a licenţei
    (1) Licenţele eliberate de autorităţile de licenţiere indicate în prezenta lege sînt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova dacă legile care reglementează activitatea licenţiată respectivă nu prevăd limitări teritoriale.
    (2) Licenţele obţinute în Republica Moldova sînt valabile şi peste hotarele ei în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (3) Licenţele eliberate de autorităţile de licenţiere din străinătate sînt valabile şi pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
   
[Art.12 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    Articolul 13. Termenul de valabilitate a licenţei
    (1) Pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.1)-3), 6)-39) şi 45), licenţa se eliberează pe un termen de 5 ani, cu excepţiile menţionate la alin.(2) şi (3).
    (2) Pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.7), 8) şi 10), licenţa se eliberează pe un termen de un an.
    (3) Pentru genul de activitate indicat la art.8 alin.(1) pct.9), licenţa se eliberează pe un termen de 3 ani, cu indicarea anuală în conţinutul acesteia a termenului pentru care s-a achitat taxa de licenţă.
    (4) Pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.46) şi 47), licenţa se eliberează pe un termen de 25 de ani.
    (5) Pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.4), 5), 40)-44) şi 48)-51), termenul de valabilitate a licenţei se stabileşte prin legile care reglementează activitatea licenţiată respectivă.
    [Art.13 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]  
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP262/27.10.05, MO157/25.11.05 art.784]
    Articolul 14.  Eliberarea licenţei
    (1) Licenţa se perfectează în termen de 3 zile lucrătoare, începînd cu ziua primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei. Menţiunea despre data primirii documentului, care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei, se face pe borderoul documentelor primite de la solicitantul de licenţă.
    (2) Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat (înmînat) înştiinţarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea licenţei, nu a prezentat nemotivat documentul ce confirmă achitarea taxei pentru eliberarea acesteia sau nu s-a prezentat pentru a i se elibera licenţa perfectată, autoritatea de licenţiere este în drept să anuleze decizia privind eliberarea licenţei sau să adopte decizia privind recunoaşterea licenţei ca fiind nevalabilă.
    (3) În cazul în care titularul de licenţă intenţionează să desfăşoare genul de activitate indicat în licenţă după expirarea termenului ei de valabilitate, acesta este în drept să solicite prelungirea termenului de valabilitate a licenţei pe termenele prevăzute la art.13, cu achitarea taxei pentru licenţă, stabilite conform legii, pentru perioada ulterioară. În acest caz, pe licenţă se va aplica menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate, cu indicarea termenului nou. Menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate poate fi aplicată pe licenţă pînă la expirarea termenului anterior de valabilitate a licenţei. În acest caz, termenul nou de valabilitate a licenţei va curge din ultima zi calendaristică în care a expirat termenul anterior de valabilitate a acesteia.
    (4) Titularul de licenţă nu este în drept să transmită licenţa sau copia de pe aceasta altei persoane.
    [Art.14 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]  
    Articolul 15. Reperfectarea licenţei
    (1) Temeiurile pentru reperfectarea licenţei sînt schimbarea denumirii titularului de licenţă şi modificarea altor date ce se conţin în licenţă.
(2) La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea licenţei titularul acesteia este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritate de licenţiere o cerere de reperfectare a licenţei împreună cu licenţa care necesită reperfectare şi documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru verificare), ce confirmă modificările în cauză.
    (3) Autoritatea de licenţiere, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare a licenţei şi a documentelor anexate la ea, adoptă decizia privind reperfectarea licenţei şi o comunică solicitantului. Licenţa reperfectată se eliberează pe acelaşi formular sau, după caz, pe un formular nou, ţinîndu-se cont de modificările indicate în cerere; totodată se eliberează copiile necesare de pe această licenţă.
   
[Art.15 al.(3) în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 
   
(31) Licenţa se consideră reperfectată dacă autoritatea de licenţiere nu-i comunică solicitantului de licenţă decizia în termenul prevăzut la alin.(3). După expirarea termenului de adoptare a deciziei privind reperfectarea licenţei şi în lipsa unei comunicări în scris privind respingerea cererii de reperfectare a licenţei, se consideră că licenţa a fost reperfectată.
   
[Art.15 al.(31) introdus prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    (4) Termenul de valabilitate a licenţei reperfectate nu poate depăşi termenul de valabilitate indicat în licenţa precedentă.
    (5) La reperfectarea licenţei, în cazul în care licenţa reperfectată se eliberează pe un formular nou, autoritatea de licenţiere adoptă decizia despre recunoaşterea nevalabilităţii licenţei precedente, introducînd modificările respective în registrul de licenţiere, nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.
    (6) În perioada examinării cererii privind reperfectarea licenţei titularul acesteia îşi poate continua activitatea în baza unui certificat eliberat de autoritatea de licenţiere.
    (7) Licenţa care nu a fost reperfectată în termenul stabilit nu este valabilă.
   
[Art.15 modificat prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 
    Articolul 16. Modificarea datelor indicate în
                         documentele anexate la declaraţia
                         pentru eliberarea licenţei
    Titularul de licenţă este obligat să înştiinţeze autoritatea de licenţiere despre toate modificările datelor indicate în documentele anexate la declaraţia pentru eliberarea licenţei. Înştiinţarea se prezintă la autoritatea de licenţiere, în persoană, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătură digitală), în termen de 10 zile de la survenirea modificărilor, împreună cu documentele (sau copiile de pe acestea) ce confirmă modificările în cauză.
   
[Art.16 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 
    Articolul 17. Eliberarea duplicatului licenţei
    (1) Drept temei pentru eliberarea duplicatului licenţei serveşte pierderea sau deteriorarea acesteia.
   (2) În caz de pierdere a licenţei, titularul acesteia este obligat, în decurs de 15 zile lucrătoare, să depună la autoritatea de licenţiere, în persoană, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică, o cerere de eliberare a duplicatului licenţei.
    (3) În cazul în care licenţa este deteriorată şi nu poate fi folosită, titularul acesteia depune la autoritatea de licenţiere, împreună cu licenţa deteriorată, o cerere de eliberare a duplicatului acesteia.
    (4) Autoritatea de licenţiere este obligată să elibereze duplicatul licenţei în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului licenţei.
    (5) Termenul de valabilitate a duplicatului licenţei nu poate depăşi termenul indicat în licenţa pierdută sau deteriorată.
    (6) În caz de eliberare a duplicatului licenţei, autoritatea de licenţiere adoptă decizia de anulare a licenţei pierdute sau deteriorate, cu introducerea modificărilor respective în registrul licenţelor nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.
    (7) În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului licenţei, titularul acesteia îşi poate desfăşura activitatea pe baza unui certificat eliberat de autoritatea de licenţiere.
[Art.17 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]  
    Articolul 18. Taxa pentru licenţă
    (1) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.1)-3), 6)-39) şi 45)-47) este de 2500 lei, cu excepţiile prevăzute la alin.(2)-(4). Taxa pentru eliberarea licenţei pentru unităţile farmaceutice, cu  excepţia unităţilor farmaceutice veterinare, din localităţile rurale este de 1800 lei. Taxa pentru eliberarea licenţei pentru activitatea farmaceutică veterinară în localităţile rurale este de 300 de lei. Taxa pentru eliberarea licenţei pentru asistenţă veterinară în localităţile rurale nu se percepe.
   
[Art.18 al.(1) modificat prin LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157]
    (2) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.7)-10) şi 45) se achită anual conform anexei la prezenta lege.
    (3) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.9) se achită separat pentru fiecare an de valabilitate a licenţei: la eliberarea licenţei şi la expirarea fiecărui an din data eliberării licenţei - conform taxei anuale stabilite în anexa la prezenta lege. În acelaşi mod se achită şi taxa pentru copia de pe licenţă ce confirmă dreptul filialei sau al altei subdiviziuni separate a titularului de licenţă de a desfăşura activitatea în baza licenţei obţinute.
    (4) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genul de activitate indicat la art.8 alin.(1) pct.37) nu se percepe.
    (5) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.4), 5), 40)-44) şi 48)-51) se stabileşte prin legile care reglementează genul respectiv de activitate licenţiat.
    (6) Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta se stabileşte în proporţie de 10 la sută din taxa pentru eliberarea acesteia, dar nu mai mult de 450 de lei, iar a duplicatului licenţei - de 450 de lei. Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta nu se percepe la includerea şi/sau excluderea unităţilor de transport în/din anexa la licenţă pentru genul de activitate indicat la art.8 alin.(1) pct.15).   
    (7) Sumele taxelor pentru eliberarea, reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.1)-3) şi 6)-39) se varsă la bugetul de stat.
    (8) Sumele taxelor pentru eliberarea, reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.4), 5) şi 40)-51) se varsă la bugetul de stat sau la bugetele autorităţilor de licenţiere competente în conformitate cu legile care reglementează genul respectiv de activitate licenţiat.
    [Art.18 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
   
[Art.18 al.6) abrogat prin LP241-XVI din 15.11.07, MO51-54/14.03.08 art.155 în vigoare 14.09.08]
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP34/24.02.06, MO75-78/19.05.06 art.312]   
    [Art.18 al.(7) introdus prin L34/24.02.06, MO75-78/19.05.06 art.312, pct.(7-10) devin pct.(8-11)] 
    [Art.18 al.(9) modificat prin L291-XVI din 06.10.06, MO168-169/27.10.06 art.766]  
    [Art.18 modificat prin LP262/27.10.05, MO157/25.11.05 art.784]
    [Art.18 al.(1)-(2) modificate prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, vigoare 01.01.06]
    Articolul 19.Controlul în domeniul licenţierii
    (1) Autoritatea de licenţiere are obligaţia de a controla respectarea condiţiilor de licenţiere a activităţilor pentru care eliberează licenţe.
    (2) La efectuarea controlului respectării condiţiilor de licenţiere, autoritatea de licenţiere va ţine cont de următoarele principii:
    a) legalitatea şi respectarea competenţei stabilite de lege;
    b) neadmiterea aplicării sancţiunilor care nu sînt stabilite de lege;
    c) tratarea dubiilor, apărute la aplicarea legislaţiei, în favoarea titularului de licenţă;
    d) efectuarea cheltuielilor de control din contul statului;
    e) prescrierea recomandărilor pentru înlăturarea încălcărilor constatate în urma controlului;
    f) dreptul de a ataca acţiunile autorităţii de licenţiere.
    (3) Controalele planificate asupra respectării de către titularii de licenţe a condiţiilor de licenţiere se efectuează de către autoritatea de licenţiere cel mult o dată în decursul anului calendaristic, cu cooptarea, după caz, a reprezentanţilor instituţiilor cu funcţii de reglementare şi de control, conform competenţei.
    (4) Controalele inopinate se efectuează numai în temeiul unei sesizări scrise din partea instituţiilor cu funcţii de reglementare şi de control privind încălcarea de către titularul de licenţă a condiţiilor de licenţiere sau în scopul de a verifica îndeplinirea prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere.
    (5) Prin derogare de la prevederile alin.(4), în cazurile şi conform procedurilor expres stabilite de legile care reglementează genul respectiv de activitate licenţiat, controalele inopinate ale respectării condiţiilor de licenţiere pot fi efectuate de către autoritatea de licenţiere competentă şi în baza autosesizării sau în temeiul sesizării scrise, depuse conform prevederilor legislaţiei cu privire la protecţia consumatorilor.
    (6) La efectuarea controlului asupra respectării condiţiilor de licenţiere, titularul de licenţă prezintă informaţia şi documentele relevante scopului controlului şi asigură condiţiile pentru efectuarea acestuia.
    (7) În baza rezultatelor controlului se întocmeşte un act în 2 exemplare, unul dintre care se expediază (înmînează) titularului de licenţă, iar al doilea se păstrează la autoritatea de licenţiere. În caz de dezacord cu rezultatele controlului efectuat, titularul de licenţă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii actului de control, poate prezenta în scris argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare.
    (8) În cazul în care se depistează încălcări ale condiţiilor de licenţiere, autoritatea de licenţiere, în termen de 15 zile lucrătoare de la data întocmirii actului de control, emite prescripţia privind lichidarea încălcărilor, cuprinzînd recomandările privind modul de remediere a tuturor deficienţelor identificate, precum şi avertizarea despre posibila suspendare sau retragere a licenţei dacă încălcările depistate nu vor fi lichidate în termenul stabilit.
    (9) Titularul de licenţă, primind prescripţia privind lichidarea încălcărilor condiţiilor de licenţiere, este obligat, în termenul indicat în prescripţie, să prezinte autorităţii de licenţiere informaţia privind lichidarea încălcărilor.
    (10) În caz de depistare a încălcărilor condiţiilor de licenţiere, instituţiile cu funcţii de reglementare şi de control, sînt obligate să sesizeze autoritatea de licenţiere, prezentîndu-i documentele constatatoare. Autoritatea de licenţiere, în baza documentelor prezentate, verifică respectarea condiţiilor de licenţiere şi emite, după caz, în termen de 15 zile lucrătoare, prescripţia privind lichidarea încălcărilor condiţiilor de licenţiere, conform prevederilor alin.(8).
   
[Art.19 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 
    Articolul 20. Sistarea temporară şi reluarea valabilităţii
                         licenţei
    (1) Licenţa poate fi sistată temporar în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    (2) Drept temei pentru realizarea acţiunilor prevăzute de lege pentru sistarea temporară a licenţei servesc:
    a) cererea titularului de licenţă privind sistarea acesteia;
    b) neachitarea anuală sau trimestrială, în termenul stabilit, a taxei pentru licenţă;
    c) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate;
   d) desfăşurarea de către filială şi/sau altă subdiviziune separată a titularului de licenţă a activităţii licenţiate fără copia autorizată de pe licenţă, în cazurile cînd obligativitatea obţinerii copiilor autorizate de pe licenţă este stabilită prin lege.
    (3) Decizia privind sistarea temporară a licenţei se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii ei. Termenul de sistare temporară a licenţei nu poate depăşi 2 luni.
    (4) Titularul de licenţă este obligat să înştiinţeze în scris autoritatea de licenţiere despre înlăturarea circumstanţelor care au dus la sistarea temporară a licenţei.
    (5) Decizia privind reluarea valabilităţii licenţei se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii ei.
    (6) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe perioada de sistare temporară a acesteia.
    [Art.20 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 
     [Art.20 al.(6) introdus prin LP130-XVI din 07.06.07, MO 94-97/06.07.07, art.418]
    Articolul 21.Retragerea licenţei
    (1) Licenţa poate fi retrasă în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    (2) Drept temei pentru realizarea acţiunilor prevăzute de lege în vederea retragerii licenţei servesc:
    a) cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia;
    b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă;
    c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii de licenţiere;
    d) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării genului de activitate licenţiat;
    e) neînlăturarea, în termenul stabilit, a circumstanţelor care au dus la sistarea temporară a  licenţei;
    f) nerespectarea în mod repetat a prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere.
    (3) Licenţa se retrage şi în alte cazuri prevăzute expres de legile ce reglementează genul de activitate licenţiat.
    (4) Menţiunea referitoare la data şi numărul deciziei privind retragerea licenţei se înscrie în registrul licenţelor nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.
    (5) În cazul retragerii licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie.
    (6) Titularul de licenţă este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de retragere a licenţei, să depună la autoritatea de licenţiere licenţa retrasă.
    [Art.21 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 
    [Art.21 al.(1) lit.k) în redacţia LP262/27.10.05, MO157/25.11.05 art.784]
    [Art.21 al.(8) modificat prin LP262/27.10.05, MO157/25.11.05 art.784]   
    Articolul 22. Lucrările de secretariat în domeniul
                         licenţierii
    (1) Autoritatea de licenţiere formează un dosar de licenţiere pentru fiecare întreprindere, organizaţie, persoană fizică care a depus declaraţia pentru eliberarea licenţei, iar pe fiecare gen de activitate licenţiat se ţine registrul de evidenţă a declaraţiilor şi a licenţelor eliberate.
    (2) În dosarul de licenţiere se păstrează toate documentele primite de la titularul de licenţă, precum şi copiile de pe deciziile şi prescripţiile autorităţii de licenţiere, ce se referă la acesta.
    (3) Registrul de evidenţă a declaraţiilor şi licenţelor eliberate conţine datele despre solicitantul de licenţă, data primirii documentelor, data şi numărul deciziilor adoptate de autoritatea de licenţiere, data eliberării licenţei şi semnătura persoanei care a primit licenţa.
    (4) Autoritatea de licenţiere formează şi ţine registrul de licenţiere, separat, pentru fiecare gen de activitate licenţiat.
    (5) În registrul de licenţiere se indică:
    a) datele despre titularul de licenţă;
    b) genul de activitate licenţiat;
    c) data şi numărul deciziei privind eliberarea licenţei;
    d) seria, numărul şi data eliberării licenţei;
    e) termenul de valabilitate a licenţei;
    f) informaţia privind reperfectarea licenţei, eliberarea copiilor şi duplicatelor de pe aceasta;
    g) temeiurile, data şi numărul prescripţiei privind înlăturarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere;
    h) temeiurile, data şi numărul deciziei privind sistarea temporară şi reluarea valabilităţii licenţei;     i) temeiurile, data şi numărul deciziei privind retragerea licenţei;
    j) temeiurile, data şi numărul deciziei privind declararea licenţei ca fiind nevalabilă.
    (6) Informaţia cuprinsă în registrele de licenţiere este transparentă şi accesibilă prin Internet.
     
[Art.22 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 
    Articolul 23. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 6 luni de la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni:
    va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege;
    va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege;
    va asigura reexaminarea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin prezentei legi;
    va adopta actele normative necesare pentru realizarea prezentei legi.
    (3) Licenţele eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi se consideră valabile pînă la expirarea termenului acestora.
    (4) Licenţele pentru efectuarea genurilor de activitate neprevăzute în prezenta lege se declară ca fiind nevalabile.
    (5) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr.332-XIV din 26 martie 1999 privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate se abrogă.
    (6) Provizoriu, pînă la 31 decembrie 2003, data liberalizării complete a pieţei serviciilor de telecomunicaţie, serviciile de telefonie fixă locală, prevăzute la art.8 alin.(1) pct.51), vor fi prestate de operatori în toate zonele ţării, cu excepţia municipiului Chişinău şi a centrelor raionale, rezervate operatorului naţional de telecomunicaţii - Societatea pe Acţiuni "Moldtelecom".
    (7) Guvernul va revizui condiţiile de licenţiere şi lista documentelor suplimentare necesare pentru obţinerea licenţelor la genurile de activitate care au fost modificate.
 
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                           Eugenia OSTAPCIUC
 
    Chişinău, 30 iulie 2001.
    Nr. 451-XV.
Anexă
Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate
   
 
Genul de activitate  
        Cuantumul taxei, în lei
 
    1. Activitatea în domeniul jocurilor de noroc: 
   
[Pct.1 modificat prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 
    [Pct.1 modificat prin LP262 din 27.10.05, MO157/25.11.05 art.784] 
    a) exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, cu
    excepţia celor indicate la lit.b)                                                               14400 pentru
                                                                                                                fiecare unitate
    b) exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti de
    tipul American Roulette                                                                        80000 pentru
                                                                                                                fiecare unitate
    c) depunerea mizelor la competiţii sportive şi de altă natură                   28 % din suma
                                                                                                                totală a mizelor
                                                                                                                acceptate
    d) organizarea şi desfăşurarea loteriilor:  
    - momentane                                                                                        28 % din costul
                                                                                                                total anunţat
                                                                                                                al biletelor de loterie
    - cifrice                                                                                                28 % din costul total
                                                                                                                al biletelor de loterie
                                                                                                                vîndute
    e) întreţinerea cazinourilor                                                                     360000 pentru
                                                                                                                fiecare masă de joc
    [Pct.1 modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    2. Fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a
        alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii:
    [Pct.2 modificat prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 
    a) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a                              40000
        alcoolului etilic rafinat
    b) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a                             20000
         alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
    c) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a berii                      20000
    3. Importul şi comercializarea angro a alcoolului etilic,
       a băuturilor alcoolice şi a berii importate:
    [Pct.3 modificat prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 
    [Anexa pct.3 modificat prin LP262/27.10.05, MO157/25.11.05 art.784]   
    a) importul alcoolului etilic                                                                        40000
    b) importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice                         40000
        importate  
    c) importul şi comercializarea angro a berii importate                                 40000
    4. Importul şi comercializarea angro a articolelor din tutun;
       importul şi prelucrarea industrială a tutunului şi/sau
      comercializarea angro a tutunului fermentat:
    [Pct.4 modificat prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 
    a) importul articolelor din tutun                                                                 20000
    b) importul şi prelucrarea industrială a tutunului şi/sau                                20000
     comercializarea angro a tutunului fermentat  
    c) fabricarea şi comercializarea angro a articolelor din tutun                      20000
    d) comercializarea angro a articolelor din tutun                                         20000
    5.Importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu
       amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat
        la staţiile de alimentare:
    [Pct.5 modificat prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 
    a) importul şi comercializarea angro a benzinei şi motorinei                       200000
    b) importul şi comercializarea angro a gazului lichefiat                               200000
    c) comercializarea cu amănuntul a benzinei şi motorinei
    la staţiile de alimentare, pentru fiecare staţie amplasată:
   
[Pct.5 lit.c) modificată prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    - în municipii, centre raionale, oraşe, de-a lungul                                       20000
    drumurilor naţionale
    - în localităţi săteşti, de-a lungul drumurilor, cu excepţia                            10000
     drumurilor naţionale
    d) comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat la
    staţiile de alimentare, pentru fiecare staţie                                                  10000
     [ Pct.5 lit.d) modificată prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    [Anexa în redacţia LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, vigoare 01.01.06]
 
    Notă
    1. În cazul majorării numărului de automate de joc cu cîştiguri băneşti sau de mese de joc existente la momentul eliberării licenţei, taxa de eliberare a licenţei pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc se va stabili în funcţie de numărul de luni rămase pînă la expirarea termenului de valabilitate al licenţei.
    2. Taxa de eliberare a licenţei reperfectate pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc şi a copiei de pe aceasta se stabileşte în mărime de 2250 lei, iar de eliberare a duplicatului licenţei - în mărime de 10000 lei.
    [Nota pct.2 în redacţia LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, vigoare 01.01.06]

    3. Taxa de eliberare a licenţei pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc (exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, desfăşurarea loteriilor momentane şi întreţinerea cazinourilor) poate fi achitată trimestrial, în rate egale, pînă la data de 25 a ultimei luni din trimestrul de gestiune.
    [Nota pct.1-3 modificate prin LP262/27.10.05, MO157/25.11.05 art.784]
    4. Taxa anuală pentru licenţă la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere (pentru fiecare staţie) poate fi achitată trimestrial, în rate egale.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti