Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Legea nr. 1569 din 20.12.2002Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1569
din  20.12.2002
cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de
pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice
Publicat : 31.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 185-189     art Nr : 1416     Data intrarii in vigoare : 01.01.2003
    LP375-XVI din 07.12.06, MO195-198/22.12.06 art.924
    LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686
    LP61-XVI din 23.03.06, MO102-105/07.07.06 art.480
    LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70
    LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.61; în vigoare 01.01.06
    LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165
    LP86-XV din 25.03.04, MO64-66/23.04.04, art.346

    NOTĂ:
   
În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Culturii şi Turismului” se substituie prin sintagma „Ministerul Culturii” prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    În cuprinsul Legii sintagma "Ministerul Culturii" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului" prin LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Articolul 1. Scopul legii şi domeniul de aplicare
    (1) Prezenta lege stabileşte modul de trecere peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice a mărfurilor, obiectelor de uz personal şi a mijloacelor de transport auto.
    (2) Prevederile prezentei legi nu se aplică la trecerea bunurilor de către persoane fizice peste frontiera vamală a zonelor economice libere.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    a) persoană fizică - rezident sau nerezident care nu este subiect al activităţii de întreprinzător;
    b) persoană fizică rezidentă - cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid care dispune de loc permanent de trai în Republica Moldova, ceea ce se confirmă prin actele respective;
    [Art.2 lit.b) modificată prin LP86-XV din 25.03.04, MO64-66/23.04.04 art.346]
    c) persoană fizică nerezidentă - cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid care nu este menţionat la lit.b);
    d) loc permanent de trai -  loc de trai pe teritoriul unui stat al unei persoane fizice, cu condiţia că aflarea acesteia pe teritoriul dat nu este în legătură cu exercitarea obligaţiilor de serviciu sau cu efectuarea studiilor;
    e) bunuri - mărfuri, obiecte de uz personal şi mijloace de transport;
    f) mărfuri - orice bunuri mobile, obiecte şi alte valori, inclusiv valori valutare (monedă naţională şi valută străină în numerar, documente de plată şi valori mobiliare exprimate în monedă naţională şi valută străină), gaze naturale, energie electrică, energie termică, alt fel de energie, precum şi mijloace de transport, cu excepţia celor prevăzute la lit.h);
    g) obiecte de uz personal – orice obiect destinat uzului sau consumului personal, sau necesităţilor casnice, inclusiv haine şi încălţăminte personală, lenjerie de pat, echipament destinat uzului personal sau satisfacerii necesităţilor gospodăreşti, obiecte de parfumerie, de cosmetică, de igienă, medicamente, produse alimentare de necesitate personală, bunuri destinate cerinţelor familiale uzuale, animale de casă, precum şi instrumente portabile de care persoana are nevoie în exercitarea ocupaţiei sau profesiei, toate aceste bunuri neputînd fi destinate activităţii comerciale sau de producţie;
    [Art.2 lit.g) în redacţia LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    h) mijloc de transport - orice mijloc de transport care se află la evidenţă permanentă în alt stat, folosit pentru transportul internaţional de mărfuri şi pasageri, inclusiv containere şi alte instalaţii de transport;
    i) trimitere poştală internaţională - orice trimitere poştală, perfectată în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi ale actelor Uniunii Poştale Internaţionale, care parvine pe teritoriul Republicii Moldova sau se acceptă pentru expediere peste hotarele ei;
    j) bagaj neînsoţit - bunuri expediate de către proprietar (posesor) sau la indicaţia lui, care sînt deplasate peste frontiera vamală de către transportator şi nu sînt însoţite de către proprietar (posesor);
    k) declarare verbală - formă de declarare care prevede oferirea de către proprietar (posesor), în formă verbală, la cererea factorului de decizie, organului vamal a tuturor datelor cu privire la cantitatea, calitatea şi valoarea mărfurilor, obiectelor de uz personal care sînt deplasate peste frontiera vamală;
    l) declarare în scris - formă de declarare stabilită de prevederile Codului vamal şi ale altor acte normative adoptate în baza lui;
    m) declarare prin acţiune - formă de declarare expresă (vădită) a mijlocului de transport auto, care scuteşte persoana fizică de completarea unor acte vamale cu condiţia prezentării organelor vamale amplasate în punctele de trecere a frontierei de stat a actelor de înmatriculare a mijlocului de transport auto (respectînd condiţiile prevăzute la art.10 alin.(3), (5) şi (14) din prezenta lege), cu înregistrarea ulterioară a acestuia în sistemul informaţional al Serviciului Vamal. În cazul aplicării formei de declarare prin acţiune, acte vamale nu se eliberează;
    n) măsuri de politică economică - restricţii la introducerea şi la scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport, stabilite din considerentele statului, ce prevăd licenţierea, cotarea şi impozitarea;
    o) valori culturale - obiecte care, conform determinării organului competent, constituie valoare pentru artă, literatură, ştiinţă, cultură şi religie;
    p) mijloc de transport auto, autovehicul - sistem mecanic cu autopropulsie, cu excepţia celui care circulă pe şine, care serveşte la transportul de călători, bagaje şi mărfuri sau care execută orice alte lucrări;
    r) autovehicul de epocă – mijloc de transport auto de orice marcă şi tip şi cu vîrsta mai mare de 30 de ani, ce reprezintă o valoare culturală a timpurilor trecute, confirmat de instituţia de stat competentă.
    [Art.2 lit.r) introdusă prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
    [Art.2 modificat prin LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686]
    Articolul 3. Trecerea bunurilor
    (1) Persoanele fizice au dreptul de a introduce şi scoate de pe teritoriul Republicii Moldova bunuri în conformitate cu prezenta lege, Codul vamal şi cu alte acte normative ce reglementează trecerea bunurilor peste frontiera vamală.
    [Art.3 modificat prin LP61-XVI din 23.03.06, MO102-105/07.07.06 art.480]
    Articolul 31.  Introducerea şi scoaterea bancnotelor, monedelor
                          şi cecurilor în moneda naţională a Republicii Moldova,
                          precum şi a bancnotelor, monedelor şi cecurilor de
                          călătorie în valută străină
    (1) Persoanele fizice au dreptul:
    a) de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova bancnote, monede şi cecuri în moneda naţională a Republicii Moldova, precum şi bancnote, monede şi cecuri de călătorie în valută străină, nelimitat fără a prezenta organelor vamale documentele confirmative menţionate la lit.c);
    b) de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova bancnote, monede şi cecuri în moneda naţională a Republicii Moldova, precum şi bancnote, monede şi cecuri de călătorie în valută străină, în sumă de pînă la 10000 euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie fără a prezenta organelor vamale documentele confirmative menţionate la lit.c);
    [Art.31 al.(1), lit.b) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    c) de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova bancnote, monede şi cecuri în moneda naţională a Republicii Moldova, precum şi bancnote, monede şi cecuri de călătorie în valută străină, în sumă de pînă la 50000 euro (sau echivalentul lor) de persoană /călătorie cu condiţia prezentării organelor vamale a documentelor confirmative:
    - actele vamale ce confirmă introducerea valutei respective pe teritoriul Republicii Moldova; şi/sau
    - permisiunea de a scoate valută străină de pe teritoriul Republicii Moldova, eliberată, în conformitate cu actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, de o bancă autorizată sau de Banca Naţională a Moldovei;
    [Art.31 al.(1), lit.c) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    d) de a declara bancnotele, monedele şi cecurile în moneda naţională a Republicii Moldova, precum şi bancnotele, monedele şi cecurile de călătorie în valută străină introduse în Republica Moldova şi scoase de pe teritoriul ei, a căror sumă nu depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul lor) de persoană.
    (2) Persoanele fizice sînt obligate să declare în scris bancnotele, monedele şi cecurile în moneda naţională a Republicii Moldova, precum şi bancnotele, monedele şi cecurile de călătorie în valută străină, în următoarele cazuri:
    a) la introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, dacă suma lor depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul lor) de persoană;
    b) la scoaterea acestora de pe teritoriul Republicii Moldova, dacă suma lor depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul lor) de persoană.
    [Art.31 introdus prin LP61-XVI din 23.03.06, MO102-105/07.07.06 art.480]
    Articolul 4. Modul de declarare a bunurilor
    (1) Bunurile trecute de persoane fizice peste frontiera vamală sînt supuse declarării obligatorii conform prezentei legi, Codului vamal şi altor acte normative adoptate în corespundere cu acesta, cu excepţia valorilor valutare specificate la art.31 alin.(1) lit.d).
    [Art.4 al.(1) modificat prin LP61-XVI din 23.03.06, MO102-105/07.07.06 art.480]
    (2) La introducerea bunurilor pe teritoriul vamal, persoanele fizice declară şi achită drepturile de import organului vamal situat în punctul de trecere a frontierei de stat, cu excepţia bagajului neînsoţit şi a mijloacelor de transport, care se vămuiesc la organul vamal interior.
    [Art.4 al.(2) în redacţia LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (3) La scoaterea bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova, persoanele fizice sînt în drept de a vămui mărfurile la organele vamale interne.
    (4) Persoanele fizice au dreptul de a declara verbal organului vamal următoarele bunuri:
    a) obiectele de uz personal introduse în ţară, precum şi mărfurile indicate în anexa la prezenta lege;
    b) bunurile introduse în ţară, altele decît cele menţionate la lit.a), a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 200 euro şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie;
    c) mărfurile ce se scot din ţară a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 1000 euro şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie;
    d) mărfurile menţionate la art.8 pct.1) lit.a) şi pct.2) lit.a).
    (5) Bunurile introduse şi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau bagajului neînsoţit se declară în scris, în modul stabilit.
    Articolul 5. Introducerea bunurilor pe teritoriul Republicii Moldova
    (1) Persoanele fizice au dreptul:
    a) de a introduce pe teritoriul ţării, fără achitarea drepturilor de import, obiecte de uz personal, bancnote, monede şi cecuri în moneda naţională a Republicii Moldova, bancnote, monede şi cecuri de călătorie în valută străină, precum şi mărfuri menţionate în anexa la prezenta lege;
    [Art.5 al.(1), lit.a) modificată prin LP61-XVI din 23.03.06, MO102-105/07.07.06 art.480]
    b) de a introduce pe teritoriul ţării, fără achitarea drepturilor de import, alte bunuri decît cele indicate la lit.a) a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 200 euro şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie. Dacă valoarea în vamă a bunurilor depăşeşte cuantumul neimpozabil menţionat, drepturile de import se vor percepe reieşind din valoarea bunului în vamă (cuantumul neimpozabil indicat nu micşorează valoarea impozabilă a bunului);
    c) de a introduce pe teritoriul ţării sau de a primi, prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau a bagajelor neînsoţite, bunuri, fără achitarea drepturilor de import, cu condiţia că acestea nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, în legătură cu stabilirea la loc de trai permanent în Republica Moldova sau cu obţinerea acestor bunuri prin moştenire. Faptul stabilirii pentru trai permanent sau obţinerii moştenirii se confirmă prin actele respective. Modul de acordare a înlesnirilor menţionate se stabileşte de Serviciul Vamal;
    [Art.5 al.(1), lit.c) modificată prin LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686]
    d) de a primi, prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale, fără achitarea drepturilor de import, bunuri, cu condiţia că valoarea lor în vamă nu depăşeşte suma de 200 euro şi nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 200 de euro, drepturile de import se vor calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora;
    [Art.5 al.(1), lit.d) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.5 al.(1), lit.d) modificată prin LP375-XVI din 07.12.06, MO195-198/22.12.06 art.924]
    e) de a introduce pe teritoriul ţării mărfuri care nu sînt prevăzute la lit.a) şi lit.b) şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, cu condiţia achitării tuturor drepturilor de import şi declarării în modul stabilit;
    [Art.5 al.(1), lit.f) exclusă prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    g) de a primi bunuri prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau al bagajelor neînsoţite, cu condiţia că acestea nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, precum şi cu condiţia achitării drepturilor de import, cu excepţia cazurilor prevăzute la lit.d), şi declarării în modul stabilit.
    (2) Persoanele fizice rezidente au dreptul de a introduce mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova numai în conformitate cu regimurile vamale de import, de tranzit naţional şi de admitere temporară – în cazul declarării prin acţiune.
    [Art.5 al.(2) moldificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (3) Persoanele fizice nerezidente au dreptul de a introduce bunuri pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu regimurile vamale de import, de admitere temporară (cu respectarea prevederilor art.7) şi de tranzit.
    (4) Mărfurile introduse pe teritoriul Republicii Moldova, de persoane fizice nerezidente, în regimul vamal de tranzit şi destinate activităţii comerciale sau de producţie ori alte categorii de mărfuri decît cele prevăzute în anexa la prezenta lege sînt supuse declarării şi măsurilor de garantare prevăzute de legislaţie.
    [Art.5 al.(4) în redacţia LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (5) Bunurile destinate activităţii comerciale sau de producţie pot fi declarate în regim vamal de import numai de către persoane fizice agenţi economici, înregistrate în modul stabilit ca subiecte ale activităţii de întreprinzător.
    [Art.5 al.(5) în redacţia LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    [Art.5 al.(5) modificat prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70]
    Articolul 6. Scoaterea bunurilor de pe teritoriul
                       Republicii Moldova
    (1) Persoanele fizice au dreptul de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova:
    a) bunuri, indiferent de valoarea lor (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau bagajelor neînsoţite), fără achitarea drepturilor de export, cu condiţia declarării lor în modul stabilit şi dacă aceste bunuri nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie;
    b) bunuri (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau bagajelor neînsoţite) destinate activităţii comerciale sau de producţie a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 100000 euro, cu condiţia respectării măsurilor de politică economică, achitării drepturilor de export şi declarării în modul stabilit
    [Art.6 al.(1), lit.b) modificată prin LP86-XV din 25.03.04, MO64-66/23.04.04 ar.346]
    (2) Bunurile destinate activităţii comerciale sau de producţie a căror valoare în vamă depăşeşte suma de 100000 euro pot fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova, în modul stabilit, numai de agenţii economici care sînt înregistraţi la Î. S. Camera Înregistrării de Stat ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător.
    [Art.6 al.(2) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Art.6 al.(2) modificat prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70]

    [Art.6 al.(2) modificat prin LP86-XV din 25.03.04, MO64-66/23.04.04 art.346]
    (3) Se pune în sarcina Serviciul Vamal determinarea procedurii de declarare a mărfurilor destinate exportului şi asigurarea evidenţei scoaterii bunurilor din teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, cu prezentarea lunară a informaţiei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.
   [Art.6, al.(3) modificată prin LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686]

    [Art.6 al.(3) introdus prin LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165; al.(3) devine al.(4)]
    (4) Se interzice persoanelor fizice de a scoate din Republica Moldova utilaj, mijloace de transport folosite în producţie, cu excepţia utilajului şi mijloacelor de transport destinate aplicării în viaţa cotidiană.
    [Art.6 al.(4) abrogat prin LP114 din 17.06.10, MO121-123/16.07.10 art.378]
    Articolul 7. Admiterea temporară a bunurilor
    (1) Persoanele fizice nerezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova în regim vamal de admitere temporară bunuri necesare activităţii lor sau pentru uz personal, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) declararea bunurilor în modul stabilit;
    b) bunurile să nu fie destinate activităţii comerciale sau de producţie;
    c) achitarea drepturilor de import;
    d) şederea temporară a persoanei în Republica Moldova, confirmată prin actele respective.
    (2) Persoanele fizice nerezidente nu au dreptul de a scoate bunuri  de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu regimul vamal de export temporar.
    [Art.7 al.(2) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (3) Persoanele fizice rezidente au dreptul de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu regimul vamal corespunzător, bunuri (indiferent de valoarea lor) dacă ele nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, cu condiţia achitării drepturilor de export şi declarării în modul stabilit şi respectării prevederilor art.8 pct.2) lit.c) şi art.9 alin.(2) şi (3).
    [Art.5 al.(3) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (4) Persoanele fizice rezidente nu au dreptul de a introduce bunuri pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu regimul vamal de admitere temporară.
    (5) Vămuirea mărfurilor introduse şi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu regimul vamal de admitere temporară se efectuează la organul vamal în a cărui rază de activitate locuieşte persoana respectivă.
    Articolul 8.  Introducerea şi scoaterea obiectelor şi
                        bijuteriilor din metale şi pietre preţioase
    Persoanele fizice au dreptul:
    1) de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova:
    a) bijuterii din metale şi pietre preţioase în cantitate de pînă la 5 unităţi (indiferent de valoarea lor), fără achitarea drepturilor de import, cu condiţia că bijuteriile menţionate nu sînt omogene;
    b) obiecte din metale şi pietre preţioase care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, cu condiţia achitării drepturilor de import şi declarării în modul stabilit;
    2) de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova:
    a) bijuterii din metale şi pietre preţioase în cantitate de pînă la 5 unităţi (indiferent de valoarea lor), fără achitarea drepturilor de export, cu condiţia că bijuteriile indicate nu sînt omogene;
    b) obiecte din metale şi pietre preţioase produse de agenţii economici autorizaţi (cu excepţia celor indicate la lit.a) a prezentului punct) a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 10000 euro şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, cu condiţia achitării drepturilor de export şi declarării în modul stabilit;
    c) obiecte din metale şi pietre preţioase a căror valoare în vamă depăşeşte suma de 10000 euro şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, cu condiţia achitării drepturilor de export, declarării în modul stabilit şi prezentării organului vamal a autorizaţiei eliberate de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Culturii, prin care se confirmă costul lor şi faptul că obiectele respective nu prezintă valoare culturală;
    d) obiecte din metale şi pietre preţioase (inclusiv şi cele expediate prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau bagajelor neînsoţite), produse de agenţii economici autorizaţi şi destinate activităţii comerciale sau de producţie, a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 100000 euro, cu condiţia respectării măsurilor de politică economică, achitării drepturilor de export şi declarării în modul stabilit.
    [Art.8  al.(2), lit.d) modificată prin LP86-XV din 25.03.04, MO64-66/23.04.04 ar.346]
    Articolul 9. Introducerea şi scoaterea valorilor culturale
    (1) Persoanele fizice au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova valori culturale cu condiţia prezentării organului vamal a autorizaţiei eliberate de autoritatea competentă a statului de expediere, respectării măsurilor de politică economică, achitării drepturilor de import şi declarării în modul stabilit. Alte valori din domeniul artei, literaturii, ştiinţei, culturii şi religiei pot fi introduse pe teritoriul ţării cu condiţia respectării prevederilor art.4, 5, 7 şi 8.
    (2) În cazul apariţiei suspiciunilor referitoare la obiectul deplasat precum că acesta prezintă valoare culturală, dar persoana fizică nu dispune de autorizaţia respectivă eliberată de autoritatea competentă a statului de expediere, organul vamal va permite trecerea bunului menţionat cu condiţia prezentării autorizaţiei eliberate de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, prin care se va confirma costul lui şi faptul că obiectul respectiv nu prezintă valoare culturală.
    (3) Persoanele fizice nu au dreptul de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova valori culturale. Alte valori din domeniul artei, literaturii, ştiinţei, culturii şi religiei pot fi scoase de pe teritoriul ţării cu condiţia respectării prevederilor art.4, 6, 7 şi 8 şi prezentării autorizaţiei eliberate de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, în care se specifică costul obiectului şi faptul că acesta nu prezintă valoare culturală.
    Articolul 10. Introducerea şi scoaterea mijloacelor de
                         transport auto
    (1) Persoanele fizice rezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova:
    a) – mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8702 destinate transportării a mai mult de 20 de persoane şi la poziţiile tarifare 8704 şi 8705, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 10 ani;
    – tractoare clasificate la poziţiile tarifare 8701 10 000, 8701 20, 8701 30, 8701 90 500, 8701 90 900, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 12 ani;
    – tractoare clasificate la poziţiile tarifare 8701 90 110–8701 90 390, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 20 de ani;
    – mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu excepţia autovehiculelor de epocă), precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 7 ani;
    – autovehicule concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane, clasificate la poziţia 8702, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 7 ani,
    procurate (obţinute prin donaţie) în străinătate, cu condiţia declarării şi achitării drepturilor de import la organul vamal situat în punctul de trecere a frontierei de stat. Mijloacele de transport menţionate trebuie să fie scoase de la evidenţă de la autoritatea competentă a statului de expediere;
    [Art.10 al.(1), lit.a) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.10 al.(1), lit.a) modificată prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
    [Art.10 al.(1), lit.b) abrogată prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
   
b) – mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8702 destinate transportării a mai mult de 20 de persoane şi la poziţiile tarifare 8704 şi 8705, precum şi motoare şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 10 ani;
    – tractoare clasificate la poziţiile tarifare 8701 10 000, 8701 20, 8701 30, 8701 90 500, 8701 90 900, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 12 ani;
    – tractoare clasificate la poziţiile tarifare 8701 90 110–8701 90 390, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 20 de ani;
    – mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu excepţia autovehiculelor de epocă), precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 7 ani;
    – autovehicule concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane, clasificate la poziţia 8702, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 7 ani,
    obţinute în folosinţă (fapt confirmat prin actele respective), cu condiţia aflării acestora la evidenţă permanentă în alt stat şi declarării lor la intrare în ţară conform modului stabilit, fără achitarea drepturilor de import. Aceste mijloace de transport nu se plasează în niciun regim vamal.
    [Art.10 al.(1), lit.b) introdusă prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (2) Persoanele fizice rezidente nu au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova:
    a) mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8702 destinate transportării a mai mult de 20 de persoane şi la poziţiile tarifare 8704 şi 8705, precum şi motoare şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani;
    b) tractoare clasificate la poziţiile tarifare 8701 10 000, 8701 20, 8701 30, 8701 90 500, 8701 90 900, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare de peste 12 ani;
    c) tractoare clasificate la poziţiile tarifare 8701 90 110–8701 90 390, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare de peste 20 de ani;
    d) mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu excepţia autovehiculelor de epocă), precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare de peste 7 ani;
    e) autovehicule concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane, clasificate la poziţia 8702, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare de peste 7 ani,
inclusiv cele obţinute prin moştenire şi în legătură cu stabilirea la loc de trai permanent în Republica Moldova, indiferent de regimul vamal ales.
    [Art.10 al.(2) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686]
    (3) Persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente, prin derogare de la prevederile art. 20 al Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000, au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto, indiferent de termenul de exploatare a acestora, doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate, pe un termen de pînă la 180 de zile, în regimul vamal de admitere temporară, cu respectarea următoarelor condiţii:
    [Art.10 al.(3) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    a) mijloacele de transport auto se află la evidenţă permanentă în alte state;
    b) mijloacele de transport auto ale persoanelor fizice rezidente să fie deţinute în proprietate sau cu drept de folosinţă, fapt confirmat prin actele respective; persoanele fizice nerezidente să fie proprietari ai mijloacelor de transport auto şi să locuiască temporar în Republica Moldova, acestea fiind confirmate prin actele respective; 
    c) mijloacele de transport auto să fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului acordat, conform regimului vamal de admitere temporară;
    d) mijloacele de transport auto să nu fie folosite pentru transportul de mărfuri şi de pasageri;
    e) în cazul în care persoanelor fizice nerezidente li se acordă un alt regim de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, documentele confirmative se vor prezenta organului vamal în vederea prelungirii termenului de aflare a mijlocului de transport auto în regim vamal de admitere temporară, informaţia respectivă incluzîndu-se în Registrul de stat al transporturilor.
    [Art.10 al.(3) în redacţia LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
    [Art.10 al.(3) în redacţia LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686]
    [Art.10 al.(3) introdus prin LP86-XV din 25.03.04, MO64-66/23.04.04 art.346]
   
31) Nerespectarea condiţiilor stabilite la alin. (3) lit. a)–d) se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
    [Art.10 al.(31) introdus prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
    (32) Mijloacele de transport auto introduse pe teritoriul Republicii Moldova fără a fi declarate prin acţiune şi abandonate pe un termen de peste 90 de zile pe parcursul unui an calendaristic se asimilează cu cele declarate prin acţiune.
    [Art.10 al.(32) modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11]
    [Art.10 al.(32) introdus prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
    [Art.10 al.(4) abrogat prin LP56 din 25.03.10, MO44-46/30.03.10 art.125]
    [Art.10 al.(4) introdus prin LP86-XV din 25.03.04, MO64-66/23.04.04 art.346]
     [Art.10 al.(5) abrogat  prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
    [Art.10 al.(5) în redacţia LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686]
    (6) În cazul în care persoana fizică părăseşte teritoriul Republicii Moldova fără mijlocul de transport auto care a fost introdus cu condiţia scoaterii acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova, aceasta este obligată să plaseze mijlocul de transport auto sub supraveghere vamală în regimul vamal de antrepozit vamal sau depozit provizoriu ori să depună gaj, pînă la expirarea termenului acordat, în cuantum egal cu drepturile de import prevăzute pentru plasarea acestui mijloc de transport în regimul vamal de import. În cazul în care mijlocul de transport auto nu este scos de pe teritoriul Republicii Moldova în termenul indicat, sumele de garanţie depuse la intrare se transferă integral la bugetul de stat.
    [Art.10 al.(6) în redacţia LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
    [Art.10 al.(6) introdus prin LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686; al.(6)-(12) devin al.(7)-(14)]
    (7) Mijloacele de transport auto cu termenul de exploatare de peste 10 ani, iar mijloacele de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, cu excepţia autovehiculelor de epocă şi autovehiculele concepute pentru transportul de maximum 20 persoane clasificate la poziţia 8702 - cu termenul de exploatare de peste 7 ani, ce aparţin persoanelor fizice, introduse pe teritoriul Republicii Moldova, pot fi înstrăinate numai în scopul scoaterii lor ulterioare de pe teritoriul ţării.
    [Art.10 al.(7) modificat prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
    (8) Persoanelor fizice li se interzice introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a motoarelor şi caroseriilor cu termen de exploatare de peste 10 ani, iar pentru mijloacele de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, cu excepţia autovehiculelor de epocă şi pentru autovehiculele concepute pentru transportul de maximum 20 persoane clasificate la poziţia 8702 - cu termenul de exploatare de peste 7 ani, cu excepţia motoarelor şi caroseriilor introduse pe teritoriul ţării de persoane fizice nerezidente în conformitate cu regimul vamal de tranzit, cu condiţia escortării obligatorii a acestora de către serviciul de supraveghere şi escortare.
    [Art.10 al.(8) modificat prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
     [Art.10 al.(9) abrogat  prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
    (10) Se interzice organelor vamale vămuirea mijloacelor de transport auto, motoarelor şi caroseriilor cu termen de exploatare de peste 10 ani, iar a mijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, cu excepţia autovehiculelor de epocă şi a autovehiculelor concepute pentru transportul de maximum 20 persoane clasificate la poziţia 8702, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor acestora cu termenul de exploatare de peste 7 ani, ce aparţin persoanelor fizice rezidente.
    [Art.10 al.(10) modificat prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]
    (11) Drept bază la calcularea termenului de exploatare a mijlocului de transport auto, motorului şi caroseriei se ia anul de producţie. Anul de producţie se stabileşte în baza datelor ce se conţin în certificatul de înmatriculare (paşaportul tehnic) şi în codul VIN, indicat în numărul de identificare al vehiculului de modelul respectiv. În cazul necorespunderii datelor ce se conţin în documentele de înmatriculare cu datele ce se conţin în codul VIN, drept bază se iau datele uzinei producătoare a vehiculului. În cazul în care o persoană prezintă copii ale actelor de înmatriculare, anterior eliberate de ţara exportatoare a vehiculului, şi dacă există careva suspiciuni privind anul de producţie indicat în copiile acestor acte, anul de producţie se stabileşte în baza datelor uzinei producătoare. Dacă, prin aceste metode, nu se stabileşte anul de producţie al vehiculelor supuse evidenţei în Registrul de stat al transporturilor, în modul respectiv al sistemului informaţional “Asycuda World” se face menţiunea de rigoare.
    [Art.10 al.(11) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    [Art.10 al.11) modificat prin LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686]
    (12) Persoanele fizice care au obţinut titlu de proprietate asupra mijloacelor de transport auto introduse în Republica Moldova răspund solidar cu persoanele care le-au introdus pentru achitarea drepturilor de import dacă aceste mijloace de transport auto nu au fost vămuite de organele vamale.
    [Art.10 al.(13) abrogat prin LP56 din 25.03.10, MO44-46/30.03.10 art.125]
    (14) La introducerea mijloacelor de transport auto pe teritoriul Republicii Moldova, organele vamale eliberează actele respective contra plată.
    (15) Persoanele fizice, în cazul scoaterii de pe teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor de transport auto ce deţin statutul de mărfuri autohtone, sînt obligate să le declare prin acţiune, aceste mijloace de transport auto fiind plasate pe un termen nelimitat sub regimul vamal export temporar. În cazul înstrăinării în alte state a mijlocului de transport auto, acesta urmează a fi scos de la evidenţa subdiviziunilor Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, cu condiţia perfectării actelor vamale corespunzătoare.
    [Art.10 al.(15) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Art.10 al.(15) introdus prin LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686]
    [Art.10 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]

    [Art.10 al.(11)-(13) introduse prin LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
    Articolul 11. Particularităţile determinării destinaţiei
                          mărfurilor
    (1) Destinaţia mărfurilor deplasate de către persoana fizică peste frontiera vamală se determină reieşind din categoria mărfii, cantitatea ei, precum şi din analiza tuturor circumstanţelor călătoriei.
    (2) Mărfurile sînt calificate a fi destinate uzului personal dacă ele sînt introduse (scoase) în exclusivitate pentru a fi utilizate de către persoană ori de către membrii familiei acesteia (pentru consum final).
    (3) Membri ai familiei sînt soţul (soţia), copiii (inclusiv cei adoptivi), părinţii, persoanele asupra cărora este instituită, conform legii, tutela sau curatela.
    (4) La stabilirea destinaţiei mărfurilor se iau în considerare următoarele:
    a) categoria mărfii: modul de consum, practica de utilizare;
    b) cantitatea mărfii: articole omogene de aceeaşi denumire, de aceeaşi mărime, model, culoare etc.;
    c) circumstanţele legate de călătorie: scopul călătoriei, durata ei, ţara în care s-a aflat şi ţara în care pleacă persoana.
    (5) Obligaţia de a confirma faptul că marfa nu este destinată activităţii comerciale sau de producţie se pune în seama persoanei fizice care deplasează marfa.
    (6) Valoarea în vamă a mărfurilor deplasate de persoane fizice se determină în conformitate cu prevederile Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.
    Articolul 12. Dispoziţii finale
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2003.
    (2) Guvernul, în termen de 2 luni:
    - va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    - va elabora actele normative de executare a prezentei legi.
 
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                                  Eugenia  OSTAPCIUC
 
    Chişinău, 20 decembrie 2002.
    Nr. 1569-XV.
Anexă
LISTA
mărfurilor a cărăr trecere de o singură dată pe
 teritoriul Republicii Moldovade către persoane fizice
se efectuează fără achitarea drepturilor de import
Codul
Denumirea poziţiei
Cantitatea
1
2
3
2203
Bere fabricată din malţ
5 litri
2204-2208 90
Vinuri naturale din struguri, inclusiv
vinuri alcoolizate must din struguri,
altul decît cel de la poziţia 2009 vermuturi
băuturi alcoolice tari, lichioruri şi alte băuturi
spirtoase
2 litri
2402
Ţigări de foi, trabucuri
50 bucăţi
 
Ţigări din tutun sau din substituenţi de tutun
200 bucăţi
27
Carburanţi
Carburanţi pentru mijlocul  de transport auto,
cu condiţia că aceştia se află în rezervoarele 
mijlocului de transport cu care persoana
intră pe teritoriul Republicii Moldova
42
Obiecte din piele: articole de voiaj, genţi şi alte
produse similare
3 unitate
43
Blănuri naturale şi articole din blană blănuri
artificiale
1 unitate
61
Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate
şi croşetate
3 unităţi
62
Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decît
cele tricotate sau croşetate
3 unităţi
64
Încălţăminte
2 perechi
8471
Maşini de prelucrare automată a datelor şi părţi
ale acestora
1 unitate
8520
Magnetofoane, radiomagnetofoane, radiomagnetofoane
 auto, playere audio
1 unitate
8521
Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar
încorporînd un receptor de semnale videofonice
1 unitate
8525
Aparate de luat vederi fixe şi alte camere video
1 unitate
8525 20 910
Aparate de emisie care încorporează un  aparat de
recepţie pentru radiofonia celulară (telefon mobil)            
2 unităţi
90
Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice
1 unitate din grupă
91
Ceasuri de toate tipurile
3 unităţi
9004  
    Ochelari (de corecţie, de protecţie sau altele) şi articole
similare  
4 unităţi

    [Anexa modificată prin LP267-XVI din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686]
 
Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti