Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Lge Nr. 1163 din 26.07.2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului

 LEGE Nr. 1163 

din  26.07.2000
 
cu privire la controlul exportului, reexportului, importului  
şi tranzitului de mărfuri strategice
 
Publicat : 27.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 137-138     art Nr : 970   
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi subiecţii prezentei legi
    (1) Prezenta lege reglementează principiile şi procedura de control asupra exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice, stabileşte dispoziţiile generale privind activitatea de acest gen pentru asigurarea securităţii naţionale a Republicii Moldova, promovarea politicii externe a ţării şi participarea la eforturile internaţionale privind controlul exportului.
    (2) Subiecţi ai prezentei legi sînt:
  a) Comisia Interdepartamentală de Control asupra Exportului, Reexportului, Importului şi Tranzitului de Mărfuri Strategice, denumită în continuare Comisie Interdepartamentală de Control, care activează în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    b) organele de stat angajate în controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice;
    c) persoanele care desfăşoară activităţi de export, reexport, import şi tranzit de mărfuri strategice.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    mărfuri strategice :
    a) produsele, tehnologiile şi serviciile care au utilizare dublă (civilă şi militară);
    b) armamentele, muniţiile, echipamentele militare, tehnologiile şi serviciile aferente;
    c) produsele, tehnologiile şi serviciile care pot fi utilizate la fabricarea şi folosirea de arme nucleare, chimice, biologice şi de rachete care pot fi purtătoare de astfel de arme;
    d) alte produse, tehnologii şi servicii care necesită un control special în  interesul securităţii naţionale sau al politicii externe, în conformitate cu acordurile şi aranjamentele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    arme de distrugere în masă - armele chimice, bacteriologice (biologice) radiologice, nucleare sau rachetele care pot fi purtătoare de asemenea arme;
    produse cu destinaţie dublă - totalitatea cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice, a proceselor, materialelor şi utilajelor folosite la elaborarea, producerea şi exploatarea producţiei de menire civilă, care pot fi utilizate şi la fabricarea de producţie militară, de armament nuclear, chimic, biologic, precum şi de alte tipuri de armament de distrugere în masă şi mijloace purtătoare de astfel de arme şi de arme convenţionale;
    export - scoaterea mărfurilor strategice de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în scopul amplasării lor pe teritoriul unor alte ţări sau transferul de  informaţie şi tehnologii secrete;
    import - introducerea în teritoriul vamal al Republicii Moldova de  mărfuri strategice pentru a fi amplasate permanent pe teritoriul ţării;
    tranzit - trecerea mărfurilor strategice prin teritoriul Republicii Moldova sub control vamal;
    reexport - exportul  de mărfuri strategice, provenite din alte ţări, de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau exportul de pe teritoriul unei alte ţări de mărfuri strategice, originare din Republica Moldova, într-o ţară terţă;
    persoană - orice persoană fizică sau juridică, indiferent de ţara de reşedinţă, cetăţenii Republicii Moldova din străinătate care efectuează operaţiuni de export, reexport, import şi tranzit cu mărfuri strategice.
    Articolul 3. Domeniul de aplicare a legii
(1) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi de export, reexport, import sau tranzit de mărfuri strategice.
    (2) Se supun prevederilor prezentei legi şi operaţiunile comerciale cu străinătatea de vînzare-cumpărare a mărfurilor strategice, transferul de informaţii şi tehnologii secrete, realizate fără atingerea fizică a teritoriului Republicii Moldova.
    (3) Dacă acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte reguli decît cele stipulate în prezenta lege, prioritate au regulile acordurilor internaţionale.
    Articolul 4.Principiile  de exercitare a controlului asupra    
                      exportului, reexportului, importului şi    
                      tranzitului de mărfuri strategice
    Controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice se  exercită după următoarele principii:
    a) respectarea orientărilor fundamentale ale politicii externe a Republicii Moldova;
    b) respectarea intereselor de securitate naţională;
    c) respectarea angajamentelor internaţionale privind neproliferarea armelor de  distrugere în masă şi altor mărfuri strategice utilizate în scopuri militare;
    d) respectarea acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    e) controlul utilizării finale a mărfurilor strategice supuse controlului în cadrul regimului neproliferării;
    f) accesul liber la actele normative ce reglementează controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice;
    g) participarea la eforturile internaţionale privind controlul exportului de mărfuri strategice;
    h) păstrarea confidenţialităţii informaţiilor secrete.
Capitolul  II
MĂRFURILE  STRATEGICE  SUPUSE
 CONTROLULUI
    Articolul 5. Categoriile de mărfuri strategice supuse    
                       controlului
    (1) Obiect al controlului exportului, reexportului, importului şi tranzitului îl constituie următoarele categorii de mărfuri strategice:
    a) armele convenţionale, precum şi articolele, materia primă, materialele, echipamentele speciale, tehnologiile şi serviciile legate de producerea şi folosirea lor;
    b) materialele, tehnologiile, echipamentele şi instalaţiile nucleare, materialele, produsele, echipamentele şi tehnologiile speciale non-nucleare, precum şi serviciile conexe, ce pot avea destinaţie dublă, sursele de radiaţie;
    [Art.5 al.(1), lit.b) modificată prin LP115-XVI din 22.05.08, MO106/17.06.08 art.407]
    c) tehnologiile şi echipamentele cu destinaţie dublă şi serviciile conexe, precum şi substanţele chimice care pot fi utilizate la producerea şi folosirea armelor chimice;
    d) echipamentele, materialele şi tehnologiile utilizate la proiectarea, producerea şi folosirea armelor, precum şi serviciile conexe;
    e) armamentul, muniţiile, tehnica militară şi articolele speciale de asamblare, precum şi tehnologiile şi serviciile de producere şi folosire a acestora;
    f) agenţii diferitelor afecţiuni, variantele acestor agenţi modificate genetic, fragmentele materialelor genetice, precum şi echipamentul, tehnologiile şi serviciile conexe, care pot fi  utilizate la producerea şi folosirea armelor bacteriologice (biologice) şi toxice;
    g) materialele şi substanţele explozive, precum şi echipamentele, tehnologiile şi serviciile conexe;
    h) informaţia tehnico-ştiinţifică, serviciile şi rezultatele activităţii intelectuale legate de producţia militară;
    i) alte articole, tehnologii şi servicii care necesită un control special, în conformitate cu  hotărîrile Guvernului.
    (2) Produsele specificate la alin.(1) se supun controlului la export, reexport, import şi tranzit, indiferent de deţinătorul şi de originea lor.
   (3) Importul, tranzitul şi reexportul de pe teritoriul Republicii Moldova al agenţilor de afecţiuni umane, animale şi vegetale, al variantelor acestor agenţi, modificate genetic, sînt interzise.
   
[Art.5 al.(3) în redacţia LP115-XVI din 22.05.08, MO106/17.06.08 art.407]
    [Art.5 al.(3) modificat prin L145/27.03.03, MO59/28.03.03 art.258]

Capitolul  III
COMPETENŢA  AUTORITĂŢILOR  PUBLICE
 ÎN  DOMENIUL CONTROLULUI  EXPORTULUI,
 REEXPORTULUI, IMPORTULUI ŞI TRANZITULUI
DE MĂRFURI  STRATEGICE
    Articolul 6. Competenţa Parlamentului
    Parlamentul:
    a) determină  politica statului în domeniul controlului exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice;
    b) aprobă lista ţărilor cărora pot fi instituite restricţii la operaţiunile de export, reexport, import şi tranzit de mărfuri strategice.
    Articolul 7. Competenţa Guvernului
    Guvernul:
    a) creează şi dezvoltă sistemul naţional de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice;
    b) elaborează şi aprobă nomenclatorul  mărfurilor strategice supuse controlului,  care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    c) aprobă componenţa nominală şi regulamentul Comisiei Interdepartamentale de Control, coordonează activitatea ei;
    d) prezintă Parlamentului propuneri în vederea instituirii de restricţii la exportul, reexportul, importul şi tranzitul de mărfuri strategice;
    e) stabileşte procedura de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice;
    f) elaborează acte normative privind reglementarea regimului de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice;
    g) stabileşte competenţa autorităţilor publice centrale de specialitate în domeniul controlului mărfurilor strategice;
    h) elaborează politica de eliberare a autorizaţiilor pentru exportul, reexportul, importul şi tranzitul de mărfuri strategice.
Capitolul  IV
CONTROLUL  EXPORTULUI, REEXPORTULUI,
IMPORTULUI ŞI  TRANZITULUI  DE MĂRFURI
  STRATEGICE
    Articolul 8. Sistemul naţional de control al exportului,    
                        reexportului, importului şi tranzitului de    
                        mărfuri strategice
    (1) În sensul prezentei legi, prin sistem naţional de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice se înţelege totalitatea măsurilor privind:
    a) punerea în aplicare de către autorităţile administraţiei publice centrale a  prevederilor prezentei legi, ale regulamentelor şi ale altor acte normative ce ţin de exportul, reexportul, importul şi tranzitul de mărfuri strategice;
    b) preîntîmpinarea, depistarea şi contracararea încălcărilor din această sferă de activitate;
    c) aplicarea de sancţiuni în cazul încălcării reglementărilor de control.
    (2) Sistemul naţional de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice include:
    a) stabilirea nomenclatorului de mărfuri strategice supuse regimului de control în conformitate cu normele internaţionale şi cu interesele naţionale;
    b) stabilirea politicii şi reglementărilor de autorizare pentru ţări sau grupuri de ţări;
    c) autorizarea exportului/importului de mărfuri strategice;
    d) controlul tranzitului de mărfuri strategice prin teritoriul vamal al Republicii Moldova;
    e) garantarea din partea statului că mărfurile strategice importate vor fi folosite în scopurile declarate anterior şi că reexportul lor se va face numai cu permisiunea structurilor abilitate din ţara de origine a mărfurilor strategice;
    f) inspectarea pre- şi post-autorizare a mărfurilor strategice şi a documentelor relevante în operaţiunile de export, reexport, import şi tranzit;
    g) schimbul de informaţii şi alte genuri de conlucrare cu organismele internaţionale şi cu structurile specializate în domeniu din alte state;
    h) elaborarea unui program de furnizare a informaţiilor relevante către persoanele care desfăşoară operaţiuni de export, reexport, import şi tranzit de mărfuri strategice, inclusiv sprijinirea acestor persoane în vederea elaborării unor programe de control intern în cadrul întreprinderii.
    Articolul 9. Controlul exportului/importului
    (1) Mărfurile care constituie obiectul controlului sînt exportate/importate în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu politica naţională şi cu angajamentele internaţionale ale Republicii Moldova privind neproliferarea armelor de distrugere în masă, altor tipuri de armament, precum şi a mărfurilor enumerate în documentele respective pentru exercitarea controlului asupra exportului lor.
    (2) Mărfurile care constituie obiectul controlului sînt exportate/importate în temeiul autorizaţiilor eliberate de organul abilitat de Guvern în baza argumentării, în termenele şi conform procedurii stabilite de Regulamentul cu privire la regimul de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice. Organul abilitat de Guvern este creat în cadrul Ministerului Economiei şi Reformelor.
    (3) Originalele autorizaţiilor şi ale contractelor notificate de organul abilitat de Guvern sînt prezentate autorităţilor vamale de către persoanele care efectuează operaţiuni de export/import.
    (4) Controlul asupra îndeplinirii obligaţiilor şi respectării termenelor referitoare la autorizaţiile emise este efectuat de un organ abilitat de Guvern, precum şi de alte structuri guvernamentale în limita competenţei lor.
    (5) Organul abilitat de Guvern este în drept să retragă sau să suspende autorizaţia în cazul în care exportatorul/importatorul a încălcat procedura operaţiunilor de export/import de mărfuri strategice, precum şi în cazul schimbării condiţiilor care justifică autorizaţia sau din raţiuni esenţiale privind interesele de securitate naţională sau de politică externă.
    Articolul 10. Controlul reexportului şi tranzitului
    (1) Mărfurile originare din Republica Moldova ce fac obiectul controlului sînt reexportate din alte ţări numai cu permisul Comisiei Interdepartamentale de Control, a cărei activitate, care se desfăşoară în regim special confidenţial, este asigurată de Ministerul Economiei şi Reformelor.
    (2) Mărfurile care fac obiectul controlului la export şi care sînt aduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova vor fi reexportate în conformitate cu permisul instituţiei abilitate străine, precum şi în baza autorizaţiei acordate de organul abilitat de Guvernul Republicii Moldova.
    (3) Tranzitul prin teritoriul vamal al Republicii Moldova de mărfuri care fac obiectul controlului va fi efectuat în bază de permis, eliberat de Comisia Interdepartamentală de Control, în care vor fi indicate posturile vamale, ruta şi timpul tranzitului.
    Articolul 11. Regimul de autorizare
    (1) Pe teritoriul Republicii Moldova funcţionează un regim unic de licenţiere a exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice, stabilit de Guvern.
    (2) Coordonarea interacţiunilor autorităţilor publice centrale în domeniul controlului exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice, perfectarea şi eliberarea autorizaţiilor, altor documente legate de trecerea prin teritoriul vamal al Republicii Moldova a acestor mărfuri, controlul  pre- şi post-autorizare sînt efectuate de organul abilitat de Guvern.
Articolul 12. Restricţii
    (1) Republica Moldova îşi asumă dreptul de a institui restricţii la export, reexport, import şi tranzit de mărfuri strategice pînă la  declararea de embargo unor ţări în cazul în care acestea nu îndeplinesc obligaţiile asumate faţă de Republica Moldova, precum şi în interesul securităţii naţionale şi al politicii externe sau la decizia organizaţiilor internaţionale din care Republica Moldova face parte. Astfel de restricţii se stabilesc la utilizarea finală sau ultimului beneficiar, precum şi la exportul oricăror mărfuri strategice şi oricăror servicii care ar putea contribui la fabricarea sau folosirea armelor de distrugere în masă sau a mijloacelor purtătoare de un asemenea armament.
    (2) Guvernul, pornind de la interesele asigurării securităţii naţionale şi îndeplinirii angajamentelor internaţionale, stabileşte lista ţărilor faţă de care pot fi instituite restricţii la exportul şi reexportul de mărfuri strategice de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova şi prezintă propuneri spre aprobare Parlamentului.
    Articolul 13. Securitatea informaţiei utilizate în procedura  
                         controlului
    (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi persoanele cu funcţii de răspundere abilitate cu efectuarea controlului asupra exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice au dreptul de a primi de la persoanele care desfăşoară astfel de activităţi documente şi informaţii ce ţin de obiectul controlului, fiind obligate să respecte confidenţialitatea informaţiei primite.
    (2) Prevederea alin.(1) privind respectarea confidenţialităţii informaţiei nu se aplică dacă această acţiune ar putea dăuna intereselor securităţii naţionale.
    (3) Nu poate fi obiect al secretului de stat informaţia privind existenţa sau lipsa în ţară a mărfurilor enumerate la art.5, destinate exportului, reexportului, importului sau tranzitului. Totodată, informaţia privind amplasamentul, termenele şi metodele de transport al acestora poate fi confidenţială.
    Articolul 14. Participarea Republicii Moldova la activitatea
                          internaţională în domeniul controlului    
                          exportului, reexportului, importului şi    
                          tranzitului de mărfuri strategice
    Republica Moldova participă la activitatea internaţională în domeniul controlului exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice în cadrul O.N.U. şi în alte organizaţii internaţionale a căror activitate ţine de asigurarea şi întărirea regimului de neproliferare a armelor de distrugere în masă, precum şi a altor mărfuri strategice utilizate în scopuri militare. Totodată, Republica Moldova participă la eforturile internaţionale bilaterale şi multilaterale privind controlul exportului unor astfel de mărfuri.
    Articolul 15. Răspunderea pentru încălcarea actelor    
                         normative privind mărfurile strategice
    Încălcarea actelor normative privind exportul, reexportul, importul şi tranzitul de mărfuri strategice atrage răspundere civilă şi penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul  V
DISPOZIŢII  FINALE  ŞI  TRANZITORII
    Articolul 16
    (1) Cererile privind obţinerea de licenţe şi autorizaţii pentru exportul, reexportul, importul şi tranzitul de mărfuri strategice, aflate în proces de examinare la Comisia Interdepartamentală de Control la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi restituite solicitanţilor pentru a fi aduse, împreună cu actele anexate, în concordanţă cu prezenta lege.
    (2) Guvernul:
    în termen de o lună:
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    - va asigura revizuirea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor lor normative ce contravin prezentei legi;
în termen de 3 luni, va aproba:
    - Regulamentul şi componenţa nominală a Comisiei Interdepartamentale de Control asupra Exportului, Reexportului, Importului şi Tranzitului de Mărfuri Strategice;
    - Regulamentul cu privire la regimul de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice;
    - Nomenclatorul mărfurilor strategice supuse controlului.
   
    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                           Dumitru DIACOV
    Chişinău, 26 iulie 2000.
    Nr. 1163-XIV.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti