Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
LEGE Nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului

LEGE Nr. 1540 
din  25.02.1998
 
privind plata pentru poluarea mediului
 
Publicat : 18.06.1998 în Monitorul Oficial Nr. 54-55     art Nr : 378

 LP482 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48
 LP354 din 31.07.03, MO191-195/05.09.03, art.756
 LP1566 din 20.12.02, MO20/14.02.03 art.59
 LP732-XIV din 16.12.1999

    Notă:
   
 În cuprinsul legii, cu excepţia anexelor, cuvintele “agenţiile ecologice zonale” se înlocuiesc cu cuvintele “agenţiile (inspecţiile) ecologice”, iar cuvintele “salarii minime” se înlocuiesc cu cuvintele “unităţi convenţionale” prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349
În textul legii, sintagma "Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului" prin Legii nr.732-XIV din 16.12.99
În cuprinsul legii, cuvintele "Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului" se substituie prin cuvintele "autoritatea centrală de specialitate".
Parlamentul adoptă prezenta lege.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Obiectivele legii
Prezenta lege are drept obiective:
a) crearea unui sistem de activitate economică  în care devine neconvenabilă cauzarea oricărui prejudiciu mediului;
b) stimularea construcţiei şi exploatării sistemelor de captare şi neutralizare a poluanţilor, implementarea de tehnologii nonpoluante, realizarea altor măsuri care ar micşora volumul emisiilor (deversărilor) de poluanţi în mediu şi formarea deşeurilor de producţie;
c) formarea fondurilor ecologice pentru finanţarea activităţii orientate spre ameliorarea calităţii mediului.
Articolul 2. Subiecţii şi obiectul legii
(1) Subiecţii prezentei legi sînt persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice, denumite în continuare beneficiari de resurse naturale, care desfăşoară activitate economică generatoare de poluanţi.
(2) Obiectul  prezentei  legi îl constituie relaţiile care  apar  în legătură  cu emisiile (deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor de producţie.
Articolul 3. Noţiuni generale
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni: poluant - substanţă în stare solidă, lichidă sau gazoasă care poate avea o acţiune negativă asupra organismelor vii şi/sau a mediului;
concentraţie maximă admisibilă (CMA) - normativ tehnico-ştiinţific care stabileşte concentraţia maximă, fără efecte negative asupra sănătăţii umane şi a mediului, a poluanţilor în componentele mediului;
emisie limitat  admisibilă (ELA) - normativ tehnico-ştiinţific care se stabileşte reieşind din condiţia: concentraţia de poluanţi emişi  în stratul de aer atmosferic de lîngă sol, de la o sursă sau de la un grup de surse, nu va depăşi normativele CMA;
deversare limitat  admisibilă  (DLA) - masa maximă a poluanţilor în apele  reziduale, admisibilă pentru evacuarea lor în regim stabilit  în punctul dat într-o unitate de timp;
coeficient de  agresivitate - coeficient de transformare în care  se ia în considerare pericolul relativ al poluantului;
tonă convenţională  -  masa relativă a poluantului, determinată ca produs între masa acestuia, în tone, şi coeficientul de agresivitate.
Capitolul II
MODUL DE STABILIRE ŞI DE CALCUL ALE PLĂŢII
PENTRU POLUAREA MEDIULUI
Articolul 4. Stabilirea normativelor plăţii
Normativele plăţii  pentru  poluarea mediului se stabilesc de  către Parlament.
Articolul 5. Corectarea cuantumului plăţii
(1) Beneficiarii de resurse naturale sînt în drept să deducă din cuantumul plăţii pentru poluarea mediului cheltuielile legate de valorificarea de către aceştia a mijloacelor destinate realizării măsurilor de protecţie a mediului. 
    (2) Propunerile privind deducerea cheltuielilor în conformitate cu prevederile alin. (1) se elaborează de către beneficiarii de resurse naturale şi se prezintă agenţiilor (inspecţiilor) ecologice spre coordonare, care se efectuează într-un termen de cel mult 10 zile lucrătoare. Agenţiile (inspecţiile) ecologice nu sînt în drept să refuze deducerea cheltuielilor în cazul în care acestea corespund măsurilor de protecţie a mediului stabilite la anexa nr.1 din prezenta lege.
[Art.5 al.(1-2) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(3) Măsurile de protecţie a mediului, cheltuielile pentru care se iau în considerare  la calculul plăţii pentru  poluarea  mediului,  se prezintă în anexa nr.1.
[Art.5 al.4) exclus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 6. Plata pentru emisiile de poluanţi ale
                    surselor staţionare
(1) Plata pentru emisiile de poluanţi  în aerul atmosferic ale surselor staţionare se percepe de la beneficiarii de resurse naturale în caz de:
a) emisii de poluanţi în limitele normativelor stabilite;
b) emisii de poluanţi cu depăşirea normativelor stabilite.
(2) Normativele şi modul de calcul ale plăţii menţionate la alin.(1) se prezintă în anexa nr.2.
Articolul 7. Plata pentru emisiile de poluanţi
                   ale surselor mobile
(1) Plata pentru emisiile de poluanţi în aerul atmosferic ale surselor mobile care folosesc în calitate de combustibil benzina (etilată, neetilată), carburantul pentru motoare de avion (benzinele pentru aviaţie, petrolul lampant şkerosenulî) şi motorina se stabileşte persoanelor juridice şi fizice care importă acest combustibil.
(2) Plata pentru emisiile de  poluanţi ale surselor mobile se calculează  în  mărime de 1% din costul vamal al benzinei etilate, al carburantului pentru motoare de avion şi al motorinei şi în mărime de 0,5% - din cel al benzinei neetilate şi se achită în prealabil, înainte de depunerea declaraţiei vamale, iar în momentul vămuirii se achită doar diferenţa dintre suma calculată şi suma plătită în prealabil.
(3) Mijloacele menţionate  la alin.(2) se varsă la contul  Fondului Ecologic Naţional. Responsabilitatea pentru încasarea şi transferul de mijloace revine Serviciul Vamal.
     [Art.7 al.(2-3) modificate prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.7. al.(1); (2);(3) modificate prin LP1566/20.12.02, MO20/14.02.03 art.59]
    (4) Plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor mobile care folosesc în calitate de combustibil gazul petrolier lichefiat şi gazul natural comprimat se stabileşte persoanelor juridice şi fizice (cu excepţia proprietarilor de autovehicule personale care nu desfăşoară activitate de întreprinzător) pentru cantitatea reală, în tone sau metri cubi, a combustibilului consumat în perioada exploatării mijloacelor de transport auto.
(5) Normativele şi modul de calcul ale plăţii menţionate la alin.(4) se prezintă în anexa nr.3.
Articolul 8. Plata pentru emisiile de poluanţi ale autovehiculelor      
                    neînmatriculate în Republica Moldova
    (1) Plata pentru emisiile de poluanţi în aerul atmosferic de la autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se percepe de la proprietarii acestora pentru fiecare trecere a frontierei de stat de către Serviciul Vamal, conform tarifelor prevăzute în anexa nr. 4, şi se varsă la contul Fondului Ecologic Naţional.
      
[Art.8 al.(1) modificat prin LP173-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.563]
[Art.8 al.(1) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Se scutesc de plata pentru poluarea mediului autovehiculele care transportă ajutoare umanitare şi cele cu semnul distinctiv "Invalid".
[Art.8 al.(3) exclus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 9. Plata pentru deversările de poluanţi
(1) Plata pentru deversările de poluanţi  cu ape reziduale  în obiective acvatice şi sisteme de canalizare se percepe de la beneficiarii de resurse naturale în caz de:
a) deversări de poluanţi în limitele normativelor stabilite;
b) deversări de poluanţi cu depăşirea normativelor stabilite.
(2) Plata pentru deversările de poluanţi în rezervoare-receptoare, cîmpuri de filtraţie, colectoarele canalelor de scurgere pentru must de dejecţii animaliere se percepe de la beneficiarii de resurse naturale pentru întreg volumul evacuărilor de apă.
(3) Plata pentru evacuările de apă din bazinele piscicole şi pentru scurgerile din averse de pe teritoriul întreprinderilor se percepe de la beneficiarii de resurse naturale pentru depăşirea,  în raport  cu normativele stabilite, a masei de poluanţi în apele reziduale.
(4) Normativele şi modul de calcul  ale plăţii menţionate  la alin.(1), (2) şi (3) se prezintă în anexele nr.5 şi nr.6.
Articolul 10. Plata pentru depozitarea deşeurilor de producţie
(1) Plata pentru  depozitarea deşeurilor de producţie se percepe de la beneficiarii de resurse naturale în caz de:
    a) depozitare a deşeurilor pe teritoriul întreprinderilor;
    b) depozitare a deşeurilor în amplasamente autorizate în  limitele normativelor stabilite;
    c) depozitare a deşeurilor în amplasamente autorizate în cantităţi ce depăşesc normativele stabilite.
2) Normativele şi modul de calcul ale plăţii menţionate la alin.(1) se prezintă în anexa nr.7.
Articolul 11. Plata pentru importul mărfurilor care, în procesul
                      utilizării, cauzează poluarea mediului   
(1) Plata pentru mărfurile plasate în regim vamal de import care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se stabileşte pentru persoanele juridice şi fizice care pun în liberă circulaţie astfel de mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova şi se varsă, conform normativelor stabilite, pînă la sau în momentul plasării lor în regim vamal de import. Persoanele juridice şi fizice care achiziţionează mărfurile în cauză de la agenţii economici de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar varsă plata respectivă, conform aceloraşi normative, pînă la sau în momentul trecerii mărfurilor prin posturile vamale interne.
     
[Art.11 al.1) în redacţia LP102-XVI din 16.05.08, MO102/10.06.08 art.380 în vigoare 10.09.08]
      
[Art.11 al.1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
 (11) Plata pentru ambalajul din plastic şi/sau “tetra-pack” care conţine  produse (cu excepţia produselor lactate) se achită  în prealabil sau la momentul plasării sub regim vamal de import şi se stabileşte după cum urmează:
    a) pentru ambalajul din plastic a cărui  capacitate este:
    sub 1 litru – 0,80 lei; 
    de la 1 litru la 3 litri – 1,00 lei; 
    peste 3 litri – 1,50 lei; 
    b) pentru ambalajul “tetra-pack” a cărui capacitate este:
    sub 1 litru – 1,00 lei; 
    de 1 litru – 1,50 lei; 
    de la 1 litru la 2 litri – 2,50 lei; 
    peste 2 litri – 3,00 lei.
    [Art.11 al.(11) introdus prin LP173-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.563]
(2) Mijloacele menţionate la alin.(1) şi (11) se varsă la contul Fondului Ecologic Naţional. Responsabilitatea pentru încasarea şi transferul acestor mijloace o poartă  Serviciul Vamal.
    
[Art.11 al.(2) modificat prin LP173-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.563]
    
[Art.11 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
 (21) Se scutesc de plata pentru poluarea mediului mărfurile plasate sub regim de tranzit vamal. În cazul plasării mărfurilor sub regim vamal de reexport, plata pentru poluarea mediului se restituie în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de către beneficiar la Inspectoratul Ecologic de Stat.
    [Art.11 al.(21) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(3) Mijloacele acumulate din plăţile pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului sînt destinate exclusiv finanţării cheltuielilor pentru colectarea şi sortarea deşeurilor formate, pentru susţinerea întreprinderilor de prelucrare sau neutralizare a deşeurilor, precum şi pentru ameliorarea calităţii bazinului aerian.
(4) Lista mărfurilor care, în procesul  utilizării, cauzează  poluarea mediului  şi normativele de plată pentru  importul  lor se prezintă în anexa nr. 8.
    [Art.11 introdus prin LP1566/20.12.02, MO20/14.02.03 art.59 art.11-18 devin 12-19]
    Articolul 12. Facilităţi la plata pentru poluarea mediului
Autoritatea centrală de specialitate are dreptul de a stabili, la propunerea agenţiilor sale ecologice zonale, facilităţi la plata pentru poluarea mediului în caz de calamităţi naturale şi accidente, conform Regulamentului privind activitatea  consiliilor de administrare ale fondurilor ecologice.
Capitolul III
MODUL DE PERCEPERE A PLĂŢII PENTRU
POLUAREA MEDIULUI
Articolul 13. Sursele de plată
(1) Plata pentru emisiile (deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor de producţie în limitele normativelor stabilite se trece de către plătitor la cheltuielile de producţie.
 [Art.13 al.2) exclus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 14. Termenul vărsării plăţii
Plătitorul varsă plata pentru poluarea mediului pe conturile speciale ale agenţiilor ecologice zonale ale autoritatea centrală de specialitate trimestrial, pînă la data de20 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, în baza calculelor efectuate de plătitor. Calculele se coordonează cu agenţiile (inspecţiile) ecologice şi se perfectează conform formei stabilite de autoritatea centrală de specialitate.
Articolul 15. Răspunderea plătitorului şi controlul
                     asupra încasării plăţii
(1) Răspunderea beneficiarului de resurse naturale pentru corectitudinea calculului, integralitatea şi achitarea la termen a plăţii pentru poluarea mediului este reglementată de Codul fiscal şi de alte acte legislative.
(2) Controlul asupra încasării plăţii şi a integralităţii acesteia este efectuat de către agenţiile (inspecţiile) ecologice ale autoritatea centrală de specialitate,care ţin evidenţa plătitorilor şi a plăţilor încasate de la aceştia, primesc de la plătitori informaţii privind formarea  fondurilor  ecologice şi  controlează  veridicitatea acestora.
(3) Litigiile dintre plătitori şi organele de control  privind perceperea  plăţii  pentru  poluarea mediului se examinează  în  modul stabilit de legislaţie.
(4) În cazul neachitării plăţii pentru poluarea mediului, conducătorului  întreprinderii i se aplică o amendă în mărime de 50 unităţi convenţionale, a cărei sumă se varsă în contul fondului ecologic local.
    [Alin.4 art.14 introdus prin Legea nr.732-XIV din 16.12.1999]
   
 (5) În cazul poluării accidentale, al deversărilor spontane, al emisiilor de poluanţi cu cauzarea pagubei unuia sau mai multor componente ale mediului, prejudiciul se calculează conform Instrucţiunilor privind evaluarea prejudiciului cauzat mediului de activităţile antropogene şi mecanismele de compensare a acestuia elaborate de autoritatea centrală de specialitate şi aprobate de Guvern.
 [Art.15 al.5) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 16. Formarea fondurilor ecologice
(1) Drept bază la formarea  fondurilor ecologice servesc plăţile pentru poluarea mediului.
(2) Modul de formare şi utilizare a fondurilor ecologice se reglementează prin regulament aprobat de Guvern.
(3) Mijloacele acumulate sau care urmau să fie acumulate la conturile fondurilor ecologice locale ale organelor teritoriale ale autorităţii centrale de mediu şi ale autorităţilor publice locale, pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, se trec la conturile speciale ale agenţiilor ecologice zonale. Agenţiile (inspecţiile) ecologice ţin evidenţa şi încasează plata pentru poluarea mediului neachitată pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi şi cea care urmează a fi achitată ulterior.
    [Art.16 al.(3) introdus prin LPC354/31.07.03, MO191-195/05.09.03, art.756]
Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 17
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
Articolul 18
Guvernul, în termen de 3 luni:
a) va prezenta  Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.
Articolul 19
Autoritatea centrală de specialitate, în termen de 3 luni:
a) va elabora  instrucţiunea privind calculul plăţii pentru poluarea mediului;
b) va aproba, în comun cu autorităţile administraţiei publice, lista beneficiarilor de resurse naturale de la care se percepe plata pentru poluarea mediului.
    
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru MOŢPAN
Chişinău, 25 februarie 1998.
Nr. 1540-XIII.
Anexa nr.1
la Legea privind plata pentru
poluarea mediului
Măsurile de protecţie a mediului, cheltuielile
pentru care se iau în considerare la calculul
plăţii pentru poluarea mediului
1. Instalarea de utilaje pentru captarea gazelor şi prafului.
2. Reutilarea cazangeriilor şi altor instalaţii de ardere a combustibilului  pentru a fi trecute la funcţionarea cu combustibil de o puritate ecologică sporită.
3. Înzestrarea autovehiculelor cu neutralizatoare, catalizatoare şi filtre de fum, achiziţionarea de aparate de stabilire a concentraţiei de substanţe toxice în gazele de eşapament.
4. Implementarea de tehnologii fără/sau cu puţine deşeuri.
5. Instalarea de utilaje pentru prelucrarea deşeurilor de producţie.
6. Construcţia şi modernizarea staţiilor de epurare comunale şi instalaţiilor locale de epurare a apelor reziduale de producţie şi a scurgerilor din averse, a sistemelor de reutilizare a apei.
   
 [Pct.6 completat prin Legea nr.732-XIV din 16.12.1999]
   
 7. Achiziţionarea de aparate de măsurare pentru controlul emisiilor de poluanţi ale surselor staţionare, al calităţii apelor reziduale deversate şi de alte asemenea utilaje şi instalaţii.
Anexa nr.2
la Legea privind plata pentru
poluarea mediului
 
Normativele de plată pentru emisiile de poluanţi
din sursele staţionare şi modul de calcul al acesteia
Rază de aplicare
Lei pentru o tonă convenţională
Municipiul Chişinău
18,0
Municipiul Bălţi
18,0
Raioane
14,4
UTA Găgăuzia
   14,4".
 
[Anexa nr.2 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Anexa nr.2 în redacţia L482/04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]
    [Anexa nr.2 în redacţia Legii nr.732-XIV din 16.12.1999]


    Note.
1. Plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor staţionare în limitele normativelor ELA şi în cantităţi mai mici se determină  ca produs  între normativul plăţii şi cantitatea reală,  în tone convenţionale, a poluanţilor emişi.
2. Plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor staţionare care depăşesc normativele ELA se determină ca sumă a produsului dintre normativul plăţii şi normativul ELA de poluanţi, în tone convenţionale, şi a produsului dintre normativul plăţii înmulţit la 5 şi cantitatea reală, în tone convenţionale, ce depăşeşte normativele stabilite, a poluanţilor emişi.
3. Plata pentru emisiile accidentale (în jerbă) de poluanţi ale surselor staţionare se determină ca sumă a produsului dintre normativul plăţii şi normativul ELA de poluanţi, în tone convenţionale, şi a produsului dintre normativul plăţii înmulţit la 50 şi cantitatea reală, în tone convenţionale, ce depăşeşte normativele stabilite, a poluanţilor emişi.
 4. Transformarea masei reale a poluanţilor în tone convenţionale se efectuează prin înmulţirea masei acestora la coeficientul de agresivitate prezentat în tabelul la prezenta anexă.
Anexa nr.3
privind plata pentru
poluarea mediului
Normativele şi modul de calcul ale plăţii pentru
emisiile de poluanţi ale surselor mobile aparţinînd
persoanelor juridice şi fizice (cu excepţia proprietarilor
de autovehicule personale care nu desfăşoară activitate
de întreprinzător)
                                lei pentru 1 t (1000 m3) de combustibil
    Surse mobile care folosesc în calitate
    de combustibil gazul petrolier lichefiat                      0,90
    Surse mobile care folosesc în calitate
    de combustibil gazul natural comprimat                  0,75
Note.
1. Plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor mobile care folosesc în calitate de combustibil gazul petrolier lichefiat sau gazul natural comprimat se determină ca produs între normativul respectiv  al plăţii şi cantitatea, în tone sau metri cubi, a combustibilului consumat în timpul exploatării mijloacelor de transport auto.
2. Plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor mobile în cantităţi ce depăşesc normativele stabilite, indiferent de tipul de combustibil  consumat, se atribuie sancţiunilor pecuniare şi se  percepe în conformitate cu legislaţia.
Anexa nr. 4
la Legea privind plata
pentru poluarea mediului
 
Normativele de plată pentru emisiile 
de poluanţi de la autovehiculele neînmatriculate 
în Republica Moldova şi modul de calcul al acesteia
Categorie autovehicule
Plata pentru o unitate, lei
1
2
Categoria L
35
Categoria M-1
Automobile pentru transportul de pasageri cu capacitatea de pînă la 8 locuri
50
Categoria M-2
Automobile pentru transportul de pasageri cu capacitatea de peste 8 locuri şi masa de referinţă* de pînă la 5 tone
50
Categoria M-3
Automobile pentru transportul de pasageri cu capacitatea de peste 8 locuri şi masa de referinţă de peste 5 tone
65
Categoria N-1
Automobile pentru transportul de încărcături cu masa de pînă la 3,5 tone
65
Categoria N-2
Automobile pentru transportul de încărcături cu masa de 3,5 pînă la 12 tone
80
Categoria N-3
Automobile pentru transportul de încărcături cu masa de peste 12 tone
90

 
   * Masa de referinţă reprezintă masa proprie a automobilului aprovizionat cu combustibil şi echipat, fără încărcătură utilă, plus 100 kg.

    [Anexa nr.4 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Note.
1. Plata pentru emisiile de poluanţi ale autovehiculelor neînmatriculate  în Republica Moldova se percepe de către posturile de control ecologic la intrarea pe teritoriul ţării.
2. Plata pentru poluarea mediului de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova care intră pe teritoriul ei pe un termen de cel mult o lună se determină ca  produs între normativele plăţii şi numărul unităţilor de transport auto.
3. Plata pentru  poluarea mediului de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova care intră pe teritoriul ei pe un termen de pînă la 24 de ore constituie 50% din normativele plăţii,  iar pentru autovehiculele care intră pe teritoriul ţării pe un  termen de pînă la 15 zile - 75%.
_________________________________________________
* Masa de referinţă  reprezintă masa  proprie a  automobilului aprovizionat cu combustibil şi echipat, fără încărcătură utilă, plus 100 kg.
Anexa nr. 5 
la Legea privind plata pentru
 poluarea mediului
   Normativele de plată pentru deversări de poluanţi 
cu apele reziduale şi modul de calcul al acesteia
Rază de aplicare
Lei pentru o tonă convenţională
Municipiul Chişinău
234,0
Municipiul Bălţi
234,0
Raioane
198,0
UTA Găgăuzia
 198,0"
  
    [Anexa nr.5 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Anexa nr.5 în redacţia L482/04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]
    [Anexa nr.5 în redacţia Legii nr.732-XIV din 16.12.1999]


  
  Note.
1. Plata pentru deversările de poluanţi este obligatorie pentru toţi consumatorii de apă.
2. Pentru consumatorii de apă care efectuează deversări de poluanţi în obiective acvatice (rîuri, lacuri, orizonturi acvifere subterane), plata se stabileşte în conformitate cu indicii de poluare introduşi în documentaţia de proiect a instalaţiilor de epurare.
3. Plata, conform indicilor specifici de poluare cu deversări industriale, se efectuează de către consumatorii de apă care evacuează poluanţi în sistemele de canalizare. Lista acestor indici şi normativele CMA de poluanţi se aprobă de către agenţiile ecologice teritoriale la prezentarea de către serviciile de exploatare a instalaţiilor de epurare.
 
   [Pct.3 în redacţia Legii nr.732-XIV din 16.12.1999]
   
 4. Plata pentru deversările de poluanţi în limitele normativelor CMA şi DLA se determină ca produs între normativul plăţii şi masa reală, în tone convenţionale,a poluanţilor.
5. Plata pentru deversările de poluanţi care depăşesc normativele stabilite se determină ca sumă a produsului dintre normativul plăţii şi masa normativă, în tone convenţionale, a poluanţilor şi a produsului dintre normativul plăţii, mărimea depăşirii masei reale a poluanţilor asupra celei normative şi coeficientul de multiplicitate a depăşirii concentraţiei reale faţă de cea normativă.
 
   [Pct.5 modificat prin Legea nr.732-XIV din 16.12.1999]
    
6. În cazul în care pentru deversarea apelor reziduale nu sînt stabilite normative DLA, se acceptă ca admisibile concentraţiile de poluanţi stabilite de Regulile de protecţie a resurselor acvatice.
 7. Recalcularea masei reale de poluanţi în tone  convenţionale se efectuează  prin  înmulţirea masei de poluanţi la coeficientul  de agresivitate al poluanţilor, prezentat în tabelul la prezenta anexă.
8. Plata pentru  deversările de poluanţi în rezervoare-receptoare şi pe cîmpuri de filtraţie se determină ca produs între normativul  plăţii (0,006 salariu minim) şi volumul deversărilor.
   
 [Pct.8 modificat prin Legea nr.732-XIV din 16.12.1999]
    [Anexa 5. pct.8 modificat prin LP1566/20.12.02, MO20/14.02.03 art.59]
    9. Plata pentru evacuările de apă din bazinele piscicole şi pentru scurgerile din averse de pe teritoriul întreprinderilor se percepe numai şi cazul depăşirii normativelor stabilite ale masei de poluanţi din apele reziduale şi se determină ca produs  între  normativul  plăţii înmulţit la 5 şi mărimea depăşirii, în tone convenţionale.
10. Plata pentru deversarea apelor pentru schimb de căldură se calculează potrivit normativelor plăţii din prezenta anexă şi în conformitate cu Baza metodică a calculului sporurilor admisibile de concentraţii  la deversarea apelor pentru schimb de căldură a  Centralei Termo-Electrice Moldoveneşti.
Anexa nr.6
la Legea privind plata pentru
poluarea mediului
 
Normativele şi modul de calcul ale plăţii
pentru deversările de poluanţi în colectoarele
pentru must de dejecţii animaliere
salarii minime pentru 1 m3
 
Beneficiari de resurse naturale
colectoare
 
cu ecran de protecţie
fără ecran de protecţie
 
Complexe şi ferme pentru creşterea
porcinelor                                        0,024         0,051
Complexe şi ferme pentru creşterea
bovinelor                                         0,006         0,012
Întreprinderi avicole                         0,003         0,006
  
      Notă.
Plata pentru deversările de poluanţi în colectoare pentru must de dejecţii se determină ca produs între normativul plăţii şi volumul deversărilor în m3.
Anexa nr.7
la Legea privind plata pentru
poluarea mediului
Normativele şi modul de calcul ale plăţii
pentru depozitarea deşeurilor de producţie
salarii minime pentru 1 t
 
Deşeuri
La depozitarea deşeurilor pe teritoriul 
întreprinde lor - cu respectarea normelor 
şi regulilor de păstrare
La depozitarea deşeurilor în amplasamente 
autorizate - în limitele normativelor stabilite
Gradul I de toxicitate
5,8
20
Gradul II de toxicitate
1,8
6
Gradul III de toxicitate
0,6
2
Gradul IV de toxicitate
0,3
1
Netoxice
0,001
0,06
 
  
Note.
1. Plata pentru depozitarea deşeurilor pe teritoriul întreprinderilor se determină ca produs între normativul plăţii şi masa, în tone, a deşeurilor.
2. Plata pentru depozitarea deşeurilor în amplasamente autorizate în cantităţi ce nu depăşesc normativele stabilite se determină ca produs între normativul plăţii şi masa, în tone, a deşeurilor.
3. Plata pentru depozitarea deşeurilor în amplasamente autorizate în cantităţi ce depăşesc limitele normativelor stabilite se percepe  în cuantum de 5 ori mai mare.
4. Nu se percepe  plata pentru depozitarea deşeurilor acumulate pînă în anul 1998.
5. Gradul de  toxicitate a deşeurilor toxice şi lista deşeurilor se determină în corespundere cu Clasificatorul provizoriu al deşeurilor industriale toxice şi cu Clasificatorul statistic al deşeurilor.
Tabel la anexa nr.2
Coeficientul de agresivitate pentru
unii poluanţi emişi în aerul atmosferic
 
Substanţa     
Coeficientul de agresivte
Substanţa
Coeficientul de agresivte
 
Dioxid de azot                25         Substanţe în suspensie        2
Oxizi de azot                  20          Pulbere carboniferă           40
Oxid de carbon              1            Praf de ciment                   45
Anhidridă sulfuroasă       22          Praf de ghips, calcar          25
Hidrogen sulfurat            54,8       Aldehidă acetică               100
Acid sulfuric                   49           Clor molecular                  89,4
Amoniac                        25           Oxizi de aluminiu              100
Hidrocarburi volatile cu                 Compuşi neorganici ai
greutate moleculară mică               cromului hexavalent           666,7
(vapori de combustibil                   Cobalt şi oxizii lui              1000
lichid-benzină etc.)         1,26         Nichel şi oxizii lui              1000
Acetonă                         2,22        Oxid de zinc                      20
Fenol                             333         Oxid de arseniu                 333
3,4-benz (a) piren          1000000  Butanol                            10
Cianură de hidrogen       282          Butilacetat                       10
Fluorură de hidrogen      200          Baze                               100
Clorură de hidrogen        5             Sulfat de fier                    143
Compuşi gazoşi                             Izopren                            25
ai fluorului                       200         Xilol                                5
Dioxid de siliciu               50          Ozon                               33,3
Funingine fără impurităţi   20          Staniu                              50
Oxizii de sodiu, magneziu,              Solvent-naftă                   5
potasiu, calciu, fier,                        Stiren                              500
stronţiu, molibden,                          Aerosol de sudură          2
volfram, bismut               15,1         Toluol                            1,67
Praf de lemn                   10            White-spirit                    1
Pentaoxid de vanadiu      500          Formaldehidă                333
Mangan şi oxizii lui          1000        Fluoruri solubile             100
Compuşi neorganici de                    Fluoruri insolubile          33,3
mercur şi plumb               3333,3    Etilcelozolf                    1,43
Cadmiu şi compuşii acestuia
3333,3
Cupru şi compuşii acestuia
1000
Hexaclorbenzen
76,2
PCB
1000
 
Notă.
Pentru substanţele care lipsesc din prezentul tabel, coeficientul de agresivitate este egal cu ___________1_____________
                            CMA medie în 24 de ore.
Tabel la anexa nr.5
Coeficientul de agresivitate pentru
unii poluanţi deversaţi cu apele reziduale
 
Substanţa                               
Coeficientul de agresivitate
 
    CBO complet                                    0,33
    Substanţe în suspensie                        0,33
    Sulfaţi                                                0,01
    Cloruri                                               0,003
    Azotul sărurilor de amoniu                  2,56
    Detergenţi                                          10
    Produse petroliere                              20
    Fenoli                                                1000
    Fier                                                   10
    Cupru                                                100
    Zinc                                                   100
    Nichel                                                100
    Crom trivalent                                    200
    Plumb                                                10
    Cadmiu                                              200
    Cobalt                                               100
    Bismut trivalent                                   2
    Arseniu                                               20
    Mercur                                               2000
    Cianuri                                                20
    Formaldehidă                                      100
    Lipide                                                 20
    Nitraţi                                                 0,1
    Nitriţi                                                  50
    Amoniac                                             20
    Crom hexavalent                                 50
    Fosfaţi                                                 5
    Notă.
    Pentru substanţele care lipsesc din prezentul tabel, coeficientul de agresivitate este egal cu _____________1____________
                          CMA în bazinele piscicole.
Anexa nr. 8
la Legea privind plata pentru
poluarea mediului
 
    anexa nr. 8

     
[Anexa nr.8 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Anexa 8. introdusă  prin LP1566/20.12.02, MO20/14.02.03 art.59]
Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti