Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Hotarirea nr.287 din 11.03.2008 cu privire la restituirea taxei pe valoarea adaugata

 HOTĂRÎRE Nr. 287 

din  11.03.2008
 
 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea
taxei pe valoarea adăugată
 
Publicat : 21.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 57-60     art Nr : 363
 
MODIFICAT
   
HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418

    În scopul executării prevederilor art.101 şi art.1011 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (se anexează).
    2. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.1124 din 28 septembrie 2006 “Pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.157, art.1212);
    Hotărîrea Guvernului nr.422 din 17 aprilie 2007 “Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1124 din 28 septembrie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.57-59, art.451).

    Prim-ministru                                                      Vasile TARLEV


    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                            Mihail Pop

    Nr. 287. Chişinău, 11 martie 2008.
 
 
 
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 287
din 11 martie 2008
REGULAMENT
privind restituirea taxei pe valoarea adăugată
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de restituire a sumelor taxei pe valoarea adăugată (TVA), conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal “Taxa pe valoarea adăugată”.
    2. În prezentul Regulament se utilizează noţiunile specificate în Codul fiscal, Titlul I “Dispoziţii generale”, Titlul III “Taxa pe valoarea adăugată” şi Titlul V “Administrarea fiscală”.
    3. Subiecţii impozabili cu TVA beneficiază de restituirea sumelor TVA în situaţiile prevăzute de:
    art.101 alin.(3) din Codul fiscal, avînd ca bază livrările impozabile cu TVA, în conformitate cu art.96 lit.b) din Codul fiscal;
    art.101 alin.(5) din Codul fiscal, avînd ca bază livrările impozabile cu TVA, în conformitate cu art.104 lit.a), b), e),f) şi h) din Codul fiscal şi art.4 alin.(13) din Legea pentru punerea în aplicarea a Titlului III al Codului fiscal;
    art.101 alin.(6) din Codul fiscal;
    articolul 1011 din Codul fiscal.
4. Dreptul la restituirea TVA din buget se extinde numai asupra subiecţilor impozabili, înregistraţi ca plătitori de TVA, şi se realizează prin Decizia Comisiei teritoriale privind restituirea TVA de la locul de deservire sau prin Decizia Comisiei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (în continuare - IFPS) privind restituirea TVA contribuabililor deserviţi de Direcţia de administrare a contribuabililor mari (în continuare - DACM).
    5. În cazul în care subiectul impozabil nu solicită restituirea sumelor TVA, depăşirea sumelor trecute în cont faţă de sumele calculate pentru livrările impozabile efectuate se reflectă ca fiind destinate trecerii în cont pentru perioada ulterioară.
 
II. Modul de solicitare a restituirii sumelor TVA
    6. Declararea sumelor TVA spre restituire se efectuează pentru fiecare perioadă fiscală separat, în conformitate cu Modul de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.128 din 29 iunie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.106-111, art.377).
    7. Subiecţii impozabili solicită restituirea TVA, adresîndu-se la inspectoratele fiscale teritoriale de la locul de deservire prin depunerea cererii de modelul stabilit în anexa nr.1 la prezentul Regulament. În cererea de restituire, subiectul impozabil  indică în mod obligatoriu suma TVA solicitată spre restituire. Dacă nu este indicată suma solicitată spre restituire, cererea subiectului impozabil nu se examinează.
III. Acţiunile organelor fiscale la solicitarea
subiectului impozabil
    8. Cererile privind restituirea TVA, primite de către organele fiscale de stat, sînt supuse examinării doar în cazurile în care subiectul impozabil a depus la organul fiscal declaraţia TVA pentru perioada fiscală corespunzătoare.
    9. În termen de 3 zile  lucrătoare de la data primirii cererii privind restituirea TVA, organul fiscal este obligat să adopte decizia privind metoda de realizare a restituirii, bazîndu-se pe criteriile de risc, stipulate la punctul 10 din prezentul Regulament.
    10. Cazul de restituire a TVA poate fi examinat şi pe marginea lui poate fi adoptată decizia fără efectuarea controlului tematic, dacă simultan se respectă următoarele cerinţe:
    1) subiectul impozabil desfăşoară activitatea cel puţin 2 ani;
    2) subiectul impozabil a beneficiat de restituirea TVA cel puţin de două ori şi de la data ultimei restituirii TVA a trecut cel mult 1 an calendaristic;
    3) în cadrul ultimului control tematic privind restituirea TVA suma impozitului spre restituire, confirmată de către organul fiscal, corespunde sumei declarate de către plătitor;
    4) în cadrul ultimului control fiscal sumele impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate de organul fiscal nu depăşeau 1% din valoarea totală a livrărilor efectuate în perioadele fiscale controlate.
    11. Sumele TVA restituite subiecţilor impozabili în modul stabilit la punctul 10 din prezentul Regulament sînt supuse de către organul fiscal controlului tematic cel puţin o dată pe an.
    12. În cazul în care subiectul impozabil care a depus cererea nu satisface condiţiile stabilite la punctul 10 din prezentul Regulament, organul fiscal de stat în baza cererii recepţionate privind restituirea TVA iniţiază controlul tematic.
    13. Conform cererilor subiecţilor impozabili de restituire a TVA, care au filiale sau alte asemenea unităţi fără statut de persoană juridică, organele fiscale sînt obligate:
    1) să solicite inspectoratelor fiscale teritoriale, în raza cărora funcţionează subunităţile respective, verificarea documentelor prevăzute şi să transmită actele de control solicitantului;
    2) să examineze, în baza verificărilor, efectuate în cadrul unităţii centrale, şi a generalizării actelor de control, transmise de inspectoratele fiscale teritoriale, în raza cărora funcţionează subunităţile unităţii centrale, cererile de restituire a sumei TVA, conform legislaţiei în vigoare.
    14. În cazul în care, în urma controlului, organele de control propun aprobarea restituirii parţiale a TVA sau necesitatea respingerii cererii, în actul de control întocmit se specifică motivele întemeiate, cu adoptarea deciziei corespunzătoare.
15. Termenul de restituire a TVA, stabilit prin art.101 şi art.1011 din Codul fiscal, se determină începînd cu ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale pentru care se solicită restituirea. Dacă se solicită restituirea TVA pentru perioadele anterioare, dar nu pentru ultima perioadă fiscală, pentru care au fost prezentate declaraţiile privind TVA, termenul de restituire este de 45 zile din data depunerii cererii şi a documentelor confirmative.
    16. În scopul administrării restituirii TVA:
    1) în cadrul IFPS se instituie Comisia republicană privind examinarea disensiunilor între subiecţii impunerii şi inspectoratele fiscale de stat (IFS) teritoriale (DACM din cadrul IFPS) în chestiunile ce ţin de restituirea TVA (în continuare - Comisia republicană);
    2) pe lîngă inspectoratele fiscale de stat teritoriale se instituie comisii teritoriale privind restituirea TVA (în continuare - Comisia teritorială), iar pe lîngă DACM - Comisia IFPS privind restituirea TVA agenţilor economici deserviţi la DACM.
    17. Comisia republicană este compusă din 10 membri permanenţi inclusiv: un reprezentant al mediului de afaceri, propus de către Consiliul economic pe lîngă Prim-ministru, un reprezentant al Serviciului Vamal şi un reprezentant al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei numiţi de către conducerea acestor autorităţi. Componenţa Comisiei în partea ce ţine de membrii ce fac parte din Serviciul Fiscal de Stat poate fi modificată la iniţiativa şefului IFPS. Comisia republicană se convoacă, în caz de necesitate, pentru examinarea disensiunilor apărute între subiecţii impozabili şi IFS (DACM) în chestiunile ce ţin de restituirea TVA.
    18. Comisia teritorială este compusă din 5 persoane. Componenţa comisiei poate fi modificată din iniţiativa şefului IFS teritorial. Comisia teritorială se convoacă, în caz de necesitate, pentru examinarea materialelor şi aprobarea deciziei privind restituirea TVA, examinarea plîngerilor şi adresărilor subiecţilor impozabili privind chestiunile ce ţin de restituirea TVA.
    19. Comisia IFPS privind restituirea TVA agenţilor economici deserviţi la DACM constă din 5 persoane. Componenţa Comisiei poate fi modificată din iniţiativa şefului IFPS. Comisia IFPS privind restituirea TVA agenţilor economici deserviţi la DACM se convoacă, în caz de necesitate, pentru examinarea materialelor şi aprobarea deciziei privind restituirea TVA, examinarea plîngerilor şi adresărilor subiecţilor impunerii în chestiunile legate de restituirea TVA.
    20. Restituirea sumei TVA se efectuează în termen de 45 de zile din data depunerii cererii de restituire. 37 de zile din acest termen sînt destinate pentru efectuarea controlului şi adoptarea deciziei de restituire, celelalte 8 zile - pentru efectuarea restituirii efective. Subiectul impozabil, cu decizia corespunzătoare şi cu o cerere suplimentară, intervine la inspectoratul fiscal la care se deserveşte pentru distribuirea sumei acceptate spre restituire. IFS teritorial transmite materialele necesare pentru executarea restituirii sumelor TVA IFPS care, după o verificare suplimentară a corectitudinii întocmirii materialelor necesare,prezintă Trezoreriei de Stat documentele de plată şi documentele justificative anexate la ele. Restituirea sumelor TVA se face de la contul stabilit de Ministerul Finanţelor în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional, cu excepţia obligaţiilor fiscale administrate de organele vamale, iar în lipsa datoriilor - la contul bancar al agentului economic.
    [Pct.20 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    21. Trezoreria de Stat, după primirea documentelor de plată cu privire la restituirea sumelor TVA, le examinează şi asigură executarea lor.
   
[Pct.21 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    22. Copiile documentelor ce confirmă dreptul la restituire, cusute într-un dosar special, numerotate şi vizate de funcţionarii fiscali care au efectuat controlul, se prezintă ca anexă la actul de control. După executare, documentele de restituire a sumelor TVA, cu copia deciziei de restituire, se arhivează la IFS la care se deserveşte subiectul impozabil. Copia contractului în baza căruia s-au efectuat livrări impozabile la cota zero, anexat la materialele privind restituirea TVA, este confirmat prin semnătura colaboratorului fiscal şi a conducătorului agentului economic, precum prin aplicarea ştampilei lîngă inscripţia “copia corespunde originalului”.
    23. În actul de control privind restituirea TVA din buget pentru fiecare perioadă fiscală se va înscrie separat suma TVA destinată trecerii în cont în perioada fiscală ulterioară, structurată după tipuri de achitări.
IV. Cerinţele pentru confirmarea documentară şi determinarea
 sumei TVA spre restituire pentru livrările de mărfuri şi servicii la
export şi pentru toate tipurile de transporturi internaţionale de
 mărfuri şi pasageri
    24. Subiecţii impozabili la care se efectuează controlul tematic privind restituirea TVA urmează să depună, la solicitarea funcţionarilor fiscali, următoarele documente şi/sau informaţie:
    1) declaraţiile privind TVA din care rezultă suma ce urmează a fi restituită;
    2) registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor, în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare şi procurare;
    3) suplimentar se prezintă:
    1) pentru livrări de mărfuri şi servicii la export:
    a) copia contractului în baza căruia a fost efectuat exportul de mărfuri şi/sau servicii;
    b) factura comercială (invoice);
    c) declaraţia vamală de export al mărfurilor, inclusiv al mărfurilor supuse prelucrării, cu însemnările organelor vamale;
    d) documentul de transport internaţional al mărfurilor (copie), ce confirmă recepţionarea mărfurilor de către destinatar, cu aplicarea ştampilelor organelor vamale (cel puţin al unui stat limitrof Republicii Moldova) ce atestă transportarea mărfurilor în afara teritoriului vamal al republicii/ţării, indiferent de condiţiile de livrare Incoterms. Pentru mărfurile expediate prin mijloacele de transport aerian se prezintă factura de expediţie avia, confirmată de organul vamal. La expedierea mărfurilor prin intermediul poştei se prezintă documentele ce confirmă expedierea lor, conform Legii poştei nr.463-XIII din 18 mai 1995. La livrarea mărfurilor la export prin intermediul poştei se prezintă următoarele documente ce confirmă expedierea lor:
    e) bonul poştal privind achitarea serviciilor şi/sau factura de expediţie - la expedierea bunului;
    f) bonul poştal privind achitarea serviciilor şi copia devizei de forma F.103 cu ştampila Serviciului poştal şi a Serviciului Vamal - la expedierea unei cantităţi mari de bunuri prin trimiterile poştale internaţionale.
    g) în cazul exportului de servicii, legate de livrarea bunurilor materiale, suplimentar se prezintă şi documente ce atestă transportarea bunurilor materiale în cauză în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.
    h) în cazul exportului de servicii, este necesară prezentarea confirmării scrise în original de la beneficiarul serviciilor exportate (în caz de necesitate, se prezintă traducerea autentificată de notar) şi documentele de plată ce confirmă achitarea serviciului;
    i) confirmarea Serviciului Vamal privind veridicitatea operaţiunilor de export declarate în vamă, efectuate de subiectul impozabil;
    2) pentru serviciile acordate prin intermediul mijloacelor electronice:
    a) confirmarea prin semnătură digitală şi confirmarea primirii plăţii pentru serviciile respective (dacă aceasta a avut loc) sau informaţia privind mijloacele băneşti încasate prin intermediul cardurilor sistemelor internaţionale de plăţi, prezentate de către bancă, în baza căreia va fi posibilă identificarea destinatarului străin.
    b) în lipsa semnăturii digitale, se prezintă confirmarea privind recepţionarea serviciilor de către beneficiar, cu semnătura olografă;
    3) pentru energia electrică, termică şi gaze la export:
    a) confirmarea destinatarului străin privind recepţionarea livrărilor;
    b) declaraţiile vamale, documentele ce atestă transportarea energiei electrice, termice, apei calde şi gazelor în adresa importatorului;
    c) confirmarea Serviciului Vamal privind veridicitatea operaţiunilor de export, efectuate de subiectul impozabil;
    4) pentru activităţile de transport internaţional de pasageri efectuate cu:
    a) transportul auto, în mod regulat - foaia de parcurs, fişa de evidenţă a biletelor, pentru transportările unice - foaia de parcurs, borderourile de control;
    b) transportul feroviar - fişa de evidenţă a biletelor;
    c) transportul avia - misiunea de zbor;
    5) la prestarea altor servicii de transport şi expediţie internaţională de mărfuri efectuate cu:
    a) transportul auto - contractul sau comanda privind prestarea serviciului de transport sau expediţie, documentele de plată ce confirmă achitările pentru serviciile prestate, CMR şfactura de transport internaţional autoî (expeditorul prezintă CMR în copie), cu înscrierea sosirii mărfurilor la locul de destinaţie şi prezenţa ştampilelor organelor vamale (cel puţin ale statelor limitrofe Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor cînd transportul se efectuează fără trecerea frontierei republicii);
    b) transport feroviar - copia facturii de transport feroviar cu ştampilele organelor vamale (cel puţin ale statelor limitrofe Republicii Moldova), actele lucrărilor (serviciilor) executate pentru perioada de gestiune. Pentru serviciile de expediţie se prezintă actele de verificare efectuate cu Î.S. “Calea Ferată din Moldova” şfactura de transport internaţional pe cale feratăî (forma 4A) şi cu alţi expeditori care au participat la prestarea serviciilor respective;
    c) transportul aerian - factura de expediţie avia (Air Waybill), cu nota de sosire a mărfurilor în ţara de destinaţie;
    d) transportul naval - conosamentul care, prin înscrierile şi ştampilele aplicate, atestă prestarea serviciului de transport internaţional;
    e) pentru serviciile operatorului aerodrom (aeroport), pentru serviciile de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internaţional cu aeronave, de deservire la sol a aeronavelor, de securitate aeronautică şi de navigaţie aeriană, aferente aeronavelor în trafic internaţional; pentru serviciile de comercializare a biletelor de transport internaţional aerian, auto, feroviar şi fluvial  - documentele (actele de îndeplinire a lucrărilor) ce confirmă prestarea serviciilor enumerate şi valoarea acestora.
    25. La livrarea mărfurilor la export în baza contractului de comision, de dreptul la restituirea TVA dispune comitentul. La solicitarea funcţionarilor fiscali, comitentul este obligat să prezinte următoarele documente:
    1) declaraţiile privind TVA din care rezultă suma ce urmează a fi restituită;
    2) registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor, în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare şi procurare;
    3) copia contractului de comision;
    4) factura de expediţie, eliberată la transmiterea mărfii comisionarului;
    5) factura fiscală aferentă serviciului acordat de către comisionar;
    6) copiile documentelor, indicate la subpunctul 3) al punctului 24 din prezentul Regulament, perfectate pentru exportul mărfurilor, efectuat de comisionar, inclusiv copia confirmării eliberate comisionarului de Serviciul Vamal.
    26. La determinarea sumelor TVA spre restituire se verifică sumele TVA aferente livrărilor şi procurărilor, în modul stabilit de legislaţia în vigoare. În caz de necesitate, se solicită verificare prin contrapunere la furnizorii de marfă şi servicii după principiul - pînă la producător sau importator.
    27. Determinarea sumei TVA spre restituire se face în modul următor:
    1) suma TVA trecută în cont în fiecare perioadă fiscală formează TVA aferentă facturilor fiscale acceptate la deduceri (trecere în cont);
    2) se determină suma TVA achitată nemijlocit prin intermediul conturilor de decontare (atît pentru perioada fiscală curentă, cît şi pentru cea trecută în cont din perioadă fiscală precedentă). În suma TVA achitată prin intermediul conturilor de decontare se includ şi sumele transferate în contul stingerii datoriilor creditorilor faţă de bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi în contul stingerii plăţilor administrate de organele vamale din sumele TVA anterior restituite;
    3) se determină suma TVA aferentă valorii mărfurilor (serviciilor) livrate la cota zero, prin înmulţirea cotei standard a TVA în mărime de 20% cu valoarea acestei livrări. La determinarea valorii impozabile la serviciile de expediţie şi la serviciile de comercializare a biletelor la rutele internaţionale, cota standard a TVA în mărime de 20% se va înmulţi doar cu valoarea comisionului pentru serviciile de expediţie prestate;
    4) se va accepta spre restituire pentru fiecare perioadă fiscală separat numai suma TVA determinată ca diferenţa dintre suma TVA trecută în cont, inclusiv din perioada fiscală precedentă, şi suma TVA calculată pentru livrările efectuate, în limita sumei absolute specificate la subpunctul 2) al prezentului punct, dar nu mai mare decît suma determinată în subpunctul 3) adică TVA aferentă valorii mărfurilor (serviciilor) livrate la cota zero (anexa nr.2 la prezentul Regulament).
V. Cerinţele pentru confirmarea documentară şi determinarea
sumelor TVA spre restituire pentru livrările efectuate de către
producătorii de pîine şi produse de panificaţie, precum şi de
către întreprinderile ce prelucrează lapte şi produc produse
 lactate
    28. Subiecţii impozabili la care se efectuează controlul tematic privind restituirea TVA urmează să prezinte, la solicitarea funcţionarilor fiscali, următoarele documente şi/sau informaţii:
    1) declaraţiile privind TVA din care rezultă suma ce urmează a fi restituită;
    2) registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor, în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare;
    3) documentele (facturile fiscale) care atestă livrările.
    29. Determinarea sumei TVA spre restituire se face în modul următor:
    1) se determină limita sumei TVA spre restituire prin înmulţirea cotei standard a TVA în mărime de 20% cu valoarea livrării ce se impune cu TVA la cota redusă de 8%;
    2) se acceptă spre restituire numai suma TVA determinată ca diferenţa dintre suma TVA trecută în cont, inclusiv din perioada precedentă, şi suma TVA calculată pentru livrările efectuate, dar nu mai mare decît suma specificată la subpunctul 1) al prezentului punct.
    30. În cazul în care, în aceeaşi perioadă fiscală, se solicită concomitent restituirea sumelor TVA în baza art.101 alin.(3) şi alin.(5) din Codul fiscal, determinarea sumelor TVA se face în limita sumelor TVA trecute în cont, achitate prin intermediul contului de decontare.
VI. Cerinţele pentru confirmarea documentară şi determinarea
 sumei TVA spre restituire în cazul livrării energiei electrice,
 termice şi apei calde la cota zero
    31. În conformitate cu prevederile art. 104 lit.b) din Codul fiscal, livrarea energiei electrice, termice sau apei calde (după caz) cu impozitarea TVA la cota zero vor efectua:
    1) întreprinderile producătoare de energie electrică care livrează reţelelor de distribuţie;
    2) reţelele de distribuţie care livrează populaţiei;
    3) întreprinderile producătoare de energie termică şi apă caldă care livrează reţelelor de distribuţie;
    4) întreprinderile de termoficare locală care livrează populaţiei;
    5) cazangeriile care livrează populaţiei;
    6) staţiile termice şi staţiile-grup care livrează populaţiei.
    32. În conformitate cu prevederile art. 117 din Codul fiscal, pentru situaţiile de livrare a energiei electrice, termice şi apei calde impozabile cu TVA la cota zero către reţelele de distribuţie se stabileşte următoarea modalitate de prezentare a facturilor fiscale:
    1) după livrarea energiei electrice, termice sau apei calde (după caz) către consumator, în baza facturilor de plată, reţelele de distribuţie determină cantitatea livrărilor impozabile cu TVA la cota standard şi a celor impozabile la cota zero;
    2) pierderile tehnologice, în limitele stabilite, se repartizează de către reţelele de distribuţie proporţional livrărilor impozabile cu TVA la cota standard şi celor impozabile la cota zero;
    3) cantitatea pierderilor supranormativ se atribuie la cantitatea livrărilor impozabile cu TVA la cota standard. Pentru fiecare livrare de energie electrică, termică sau apa caldă (după caz), reţelele de distribuţie, o dată în lună, remit întreprinderilor producătoare informaţia de formă liberă (Notă) privind cantitatea de energie electrică, termică sau apă caldă (după caz) ce urmează a fi impozitată cu TVA la cota standard şi la cota zero. În baza Notei, întreprinderile producătoare întocmesc şi prezintă reţelelor de distribuţie factura fiscală.
    33. Subiecţii impozabili la care se efectuează controlul tematic privind restituirea TVA urmează să prezinte, la solicitarea funcţionarilor fiscali, următoarele documente şi/sau informaţii:
    1) declaraţiile privind TVA din care rezultă suma ce urmează a fi restituită;
    2) registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor, în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare;
    3) pentru energia electrică, termică şi apa caldă livrate populaţiei suplimentar se mai prezintă documentele care atestă livrările. În cazul livrării prin reţelele de distribuţie de la întreprinderile producătoare - acte de verificare între reţelele de distribuţie şi producători, în celelalte cazuri - alte documente justificative (facturi fiscale) ce confirmă livrările.
    34. Determinarea sumei TVA spre restituire, în cazul efectuării livrărilor energiei electrice, termice şi apei calde impozabile cu TVA la cota zero, se face în modul stabilit la punctul 27 din prezentul Regulament.
VII. Cerinţele pentru confirmarea documentară şi determinarea
 sumei TVA spre restituire în cazul efectuării livrării de mărfuri 
(servicii), în conformitate cu art.104 lit. f) din Codul fiscal şi art.8 
alin.(6) din Legea cu privire la Portul Internaţional Liber
“Giurgiuleşti”
    35. În cazul efectuării livrărilor de mărfuri în conformitate cu art.104 lit.f) din Codul fiscal şi art.8 alin.(6) din Legea nr.8-XV din 17 februarie 2005 cu privire la Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, subiecţii impozabili care solicită restituirea TVA în legătură cu aplicarea cotei zero a TVA, la data stabilită pentru efectuarea controlului, urmează să pună la dispoziţia funcţionarilor fiscali următoarele documente şi/sau informaţii:
    1) declaraţiile privind TVA din care rezultă suma ce urmează a fi restituită;
    2) registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor, în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare;
    3) suplimentar se mai prezintă:
    a) copia declaraţiei vamale despre introducerea de către rezidentul zonei a mărfurilor în zona liberă de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova;
    b) confirmarea Serviciului Vamal privind introducerea mărfurilor în zona liberă de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova;
    c) contractul de livrare;
    d) copia certificatului rezidentului zonei antreprenoriatului liber, căruia îi este efectuată livrarea; 
    e) factura fiscală (cu aplicarea ştampilei Serviciului Vamal) pentru livrarea la cota zero a TVA, în care este indicată zonă economică liberă drept punct de destinaţie.
    36. Determinarea sumei TVA spre restituire se face în modul stabilit la punctul 27 din prezentul Regulament.
VIII. Cerinţele pentru confirmarea documentară şi determinarea
 sumei TVA  spre restituire în cazul efectuării lucrărilor de
 construcţie a caselor de locuit
    37. Subiecţii impozabili la care se efectuează controlul tematic privind restituirea TVA urmează să depună, la solicitarea funcţionarilor fiscali, următoarele documente şi/sau informaţii:
    1) documentele ce confirmă faptul includerii casei de locuit în programele (proiectele) social-economice cu destinaţie specială în domeniul construcţiei caselor de locuit, programe aprobate de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice sau autorităţile administraţiei publice locale;
    2) declaraţiile privind TVA din care rezultă suma ce urmează a fi restituită;
    3) registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor, în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare;
    4) facturile fiscale, eliberate pentru volumele de lucrări executate şi documentele în baza cărora ele sînt eliberate (actele de îndeplinire a lucrărilor etc.).
    38. Determinarea sumei TVA spre restituire se face în modul stabilit la punctul 27 din prezentul Regulament.
IX. Cerinţele pentru confirmarea documentară şi determinarea
 sumei TVA spre restituire în cazul efectuării livrărilor în
cadrul contractelor de leasing
    39. Subiecţii impozabili ce desfăşoară activitate de leasing, ce solicită restituirea TVA în baza prevederilor art.101 alin.(6) din Codul fiscal, la care se efectuează controlul tematic privind restituirea TVA, urmează să prezinte, la solicitarea funcţionarilor fiscali, următoarele documente şi/sau informaţii:
    1) declaraţiile privind TVA din care rezultă suma ce urmează a fi restituită;
    2) registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor, în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare;
    3) documentele (facturile fiscale) care atestă livrările;
    4) facturile de expediţie care atestă predarea bunului locatarului;
    5) facturile fiscale care atestă primirea ratelor de leasing.
    40. Determinarea sumei TVA spre restituire se face în modul următor:
    1) se determină suma TVA prin înmulţirea cotei-standard a TVA în mărime de 20% cu suma valorii fără TVA şi fără comision a ratelor de leasing, încasate în perioada fiscală pentru care se solicită restituirea;
    2) se acceptă spre restituire, pentru fiecare perioadă fiscală separat, numai suma TVA determinată ca diferenţa dintre suma TVA trecută în cont, inclusiv din perioada fiscală precedentă, şi suma TVA calculată pentru livrările efectuate, în limita sumei absolute determinate la subpunctul 1) al prezentului punct.
X. Cerinţele pentru confirmarea documentară şi determinarea
sumei TVA spre restituire în cazul livrării mărfurilor şi serviciilor
destinate realizării proiectelor Fondului de investiţii sociale
 din Moldova (FISM)
    41. Subiecţii impozabili care solicită restituirea TVA pentru livrările impozitate la cota zero a TVA, în conformitate cu art. 4 alin. (13) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal, la care se efectuează controlul tematic privind restituirea TVA, urmează să prezinte, la solicitarea funcţionarilor fiscali, următoarele documente şi/sau informaţii:
    1) declaraţiile privind TVA din care rezultă suma ce urmează a fi restituită;
    2) registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor, în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare;
    3) contractele încheiate între FISM şi agenţii economici care execută lucrări din resursele FISM;
    4) contractele încheiate între unităţile administrativ-teritoriale, agenţiile de implementare şi agenţii economici privind executarea lucrărilor finanţate din resursele FISM;
    5) în cazul solicitării restituirii TVA de către agenţii economici antreprenori pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate realizării proiectelor FISM, se vor prezenta contractele încheiate între agenţii economici antreprenori care solicită restituirea TVA şi agenţii economici care au încheiate contracte cu FISM;
    6) facturile fiscale, eliberate pentru volumul de lucrări executate şi documentele în baza cărora ele sînt eliberate (actele de îndeplinire a lucrărilor şi etc.).
    42. Determinarea sumei TVA spre restituire se face în modul stabilit la punctul 27 din prezentul Regulament.
XI. Cerinţele pentru confirmarea documentară şi
 determinarea sumei TVA  spre restituire în cazul livrării
mărfurilor în magazinele duty-free
    43. Subiecţii impozabili care solicită restituirea TVA pentru livrările impozitate la cota zero a TVA în legătură cu efectuarea livrărilor în magazinele duty-free, la care se efectuează controlul tematic privind restituirea TVA urmează să depună, la solicitarea funcţionarilor fiscali, următoarele documente şi/sau informaţii:
    1) declaraţiile privind TVA din care rezultă suma ce urmează a fi restituită;
    2) registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor, în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare şi procurare;
    3) contractele de livrare a mărfurilor în magazinul duty-free;
    4) facturile fiscale pentru livrările la cota zero a TVA, în care este indicat drept punct de destinaţie magazinul duty-free, cu aplicarea ştampilei Serviciului Vamal;
5) confirmarea Serviciului Vamal privind introducerea mărfurilor în magazinul duty-free;
    6) declaraţiile vamale ale furnizorului ce confirmă efectuarea de către acesta a livrărilor de mărfuri în magazinul duty-free.
    44. Determinarea sumei TVA spre restituire se face în modul stabilit la punctul 27 din prezentul Regulament.
XII. Cerinţele pentru confirmarea documentară şi determinarea
 sumei TVA spre restituire în cazul investiţiilor (cheltuielilor)
 capitale, cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi
investiţiilor în mijloace de transport
    45. Subiecţii impozabili care au utilizat mărfurile, serviciile procurate pentru efectuarea investiţiilor capitale, cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi în mijloace de transport (în continuare - investiţii), la care se efectuează controlul privind restituirea TVA, urmează să prezinte, la solicitarea colaboratorilor fiscali, următoarele documente şi/sau informaţii:
    1) declaraţiile privind TVA din care rezultă suma ce urmează a fi restituită;
    2) registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor, în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare şi procurare;
    3) la procurarea pe teritoriul republicii a valorilor materiale, serviciilor, utilizate pentru efectuarea investiţiilor - facturile fiscale şi documentele ce confirmă achitarea valorii procurărilor în cauză, inclusiv  TVA;
    4) la procurarea valorilor materiale de la nerezident sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investiţiilor - documentele ce confirmă achitarea TVA Serviciului Vamal;
    5) la beneficierea de servicii de la nerezident sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente ce se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investiţiilor - documentele ce atestă achitarea la Serviciul Fiscal de Stat a TVA aferentă procurării lor, precum şi documentele ce atestă beneficierea de acestea.
    46. Determinarea sumei TVA spre restituire se efectuează în modul următor:
    1) se determină suma TVA, achitată pentru mărfurile şi serviciile utilizate la efectuarea investiţiilor;
    2) se determină depăşirea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor pentru valorile materiale, serviciile procurate faţă de suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată de cumpărători pentru valorile materiale şi serviciile livrate;
    3) suma TVA, determinată în conformitate cu subpunctul 1), se compară cu suma TVA, determinată în conformitate cu subpunctul 2) din prezentul punct, şi se acceptă valoarea cea mai mică, care constituie suma restituirii. Suma în cauză nu trebuie să fie mai mică de 100.000 lei în cazul în care investiţiile sînt efectuate în afara municipiilor Chişinău şi Bălţi, dar nu şi în localităţile rurale.
    47. Subiecţii impozabili, înregistraţi în conformitate cu art.1121 din Codul fiscal, pentru a beneficia de restituirea sumelor TVA , achitate pentru mărfurile şi serviciile utilizate pentru investiţiile efectuate, şi care au fost acceptate ca temei pentru înregistrarea în calitate de plătitor al TVA, urmează să prezinte, la solicitarea colaboratorilor fiscali, documentele stabilite la subpunctele 3) - 5) ale punctului 45 privind procurarea acestor valori materiale, servicii, după caz.
    48. Suma restituirii TVA aferentă procurărilor efectuate pînă la data înregistrării în calitate de subiect impozabil cu TVA, în conformitate cu art.1121 din Codul fiscal, în declaraţia TVA nu se indică.
    49. Restituirea TVA se efectuează numai pentru impozitul, achitat pentru investiţiile efectuate începînd cu 1 ianuarie 2008. 
 
Anexa nr. l
la Regulamentul privind
restituirea taxei pe valoarea
adăugată
 
CERERE DE RESTITUIRE A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATA
Заявление на возмешещерие налога на добавленную стоимость
/M.F./
    CERERE DE RESTITUIRE
    Заявление о возмещении

    CODUL FISCAL
    Фискальный код

    DENUMIREA SUBIECTULUI IMPOZABIL ...........................
    Haименование налогоплательщика.......................................

    Localitatea, ............. str .............. nr ...........
    Aдрес                    ул               . №

    Solicit restituirea sumei de ..... în baza (legii; articolului) _______
    Tpe6yю возмeшения cyммы (нa ocnoвaнии закона, статьи)

    conform datelor din declaraţia/declaraţiile TVA aferente lunii/lunilor ....... , anul.......
    по данным декларации НДС/деклараций НДС за месяц/месяцы год

    După acceptarea sumelor TVA supuse restituirii, va fi prezentată suplimentar
    repartizarea sumelor acceptate.
    утверждения сумм НДС, подлежащих возмещению, дополнительно будет
    представлено распределение данных сумм.

    Data ______
    Дата ______

    Semnătura /funcţia / __________
    Подпись /должность /_______
 
 
Anexa nr.2
la Regulamentul privind
restituirea taxei pe valoarea
adăugată
   
    
Modalitatea determinării sumei TVA spre restituire pentru subiecţii impozabili, înregistraţi ca plătitori de TVA, care urmează să beneficieze de restituirea efectivă a sumelor TVA în situaţiile prevăzute de art. 101 alin. (5) din Codul fiscal, avînd ca bază livrările impozabile efectuate în conformitate cu art. 104 lit. a) din Codul fiscal

    Perioada fiscală "A"
(lei)
Indicii
Valoarea fără TVA
Suma TVA
Livrări de mărfuri şi servicii pe teritoriul Republicii Moldova
10000
2000
Livrări la export (la cota zero TVA)
TVA, aferentă valorii mărfurilor livrate şi serviciilor prestate la cota zero prin aplicarea cotei standard (15000x20%)
15000
3000
Procurări de mărfuri, servicii, inclusiv TVA:
- achitate prin cont de decontare*;
- achitate altfel decît prin cont de decontare;
- neachitate
5000
1000
700
 100
 200
Trecerea în cont a TVA din perioada precedentă**
- inclusiv TVA:
- achitate prin cont de decontare*;
- achitate altfel decît prin cont de decontare
- neachitate
     -
2500

500

 2000
Depăşirea TVA aferentă procurărilor asupra TVA aferentă livrărilor (1000+2500-2000)
 
1500
Suma TVA achitată prin cont de decontare** (700+500)
 
1200
TVA spre restituire (1200< 1500< 3000)
 
1200
TVA destinată trecerii în cont în perioada ulterioară (1500-1200), formată din TVA aferentă procurărilor:
- achitate altfel decît prin cont de decontare
- neachitate
- achitate prin cont de decontare* (dacă există)
 
300
100
200
0
  
   * Se iau în considerare achitările efectuate pînă la data prezentării Declaraţiei privind TVA pentru perioada fiscală “A”, dar nu mai tîrziu de data stabilită în art.115 din Codul fiscal.
    Stingerea sumelor TVA aferente livrărilor de mărfuri şi prestării de servicii se face în modul următor:
    cu sumele achitate altfel decît prin contul de decontare;
    cele neachitate;
    achitate prin contul de decontare.
    ** La determinarea mărimii sumei achitate prin contul de decontare din suma trecută în cont din perioada precedentă se verifică modul de achitare a sumei TVA, trecute în cont din perioadele fiscale anterioare celei supuse controlului de restituire. Verificarea se face începînd cu perioada precedentă celei supuse controlului de restituire, cuprinzînd perioada în care totalul sumelor TVA reflectate la trecerea în cont în rubricile 13;15;16 din declaraţiile TVA respective este echivalent sumei TVA reflectate în rubricile 17 din perioada supusă controlului de restituire.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti