Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Hotarire nr.792 din 08.07.2004

 H O T Ă R Î R E

despre aprobarea Regulamentului privind transportarea
mărfurilor prin posturile vamale interne de control
 
Nr.792 din 08.07.2004
 
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.112-118/952 din 16.07.2004
 
* * *
În scopul eficientizării activităţii organelor vamale şi al înlăturării dificultăţilor de ordin social-politic ce pot apărea în procesul efectuării controlului vamal al mărfurilor transportate din raioanele de est, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulamentul privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control, conform anexei nr.1;
Lista localităţilor limitrofe frontierei administrative, ale căror locuitori beneficiază de scutiri de drepturi de import la introducerea mărfurilor de consum personal, conform anexei nr.2.
[Pct.1 în redacţia Hot.Guv. nr.1163 din 16.10.2008, în vigoare 21.10.2008]
 
2. Serviciul Vamal va asigura executarea prevederilor Regulamentului menţionat.
[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.1163 din 16.10.2008, în vigoare 21.10.2008]
 
PRIM-MINISTRU
Vasile TARLEV
Contrasemnează:
 
Ministrul economiei
Marian Lupu
Ministrul finanţelor
Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei
Vasile Dolghieru

Chişinău, 8 iulie 2004.
 
Nr.792.
 
 
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
nr.792 din 8 iulie 2004
 
REGULAMENT
privind transportarea mărfurilor prin
posturile vamale interne de control
 
1. Prezentul Regulament este elaborat în scopul optimizării şi eficientizării activităţii posturilor vamale interne de control.
2. În activitatea lor, colaboratorii vamali ai posturilor menţionate se conduc de prevederile Codului vamal, titlurilor III şi IV ale Codului fiscal, Legii nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal, Legii nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a Titlului IV al Codului fiscal, Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, Legii nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice.
3. Mărfurile produse de persoanele juridice şi fizice, subiecţi ai activităţii de întreprinzător, situaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi înregistraţi permanent la Camera Înregistrării de Stat, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al ţării, livrate în adresa persoanelor juridice şi fizice, subiecţi ai activităţii de întreprinzător, situaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, la trecerea prin posturile vamale interne de control sînt scutite de plata impozitelor şi a taxelor (cu excepţia accizelor) la prezentarea actului în original al Camerei de Comerţ şi Industrie ce confirmă originea autohtonă a acestora.
Copiile certificatelor de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat şi originalele actelor Camerei de Comerţ şi Industrie se vor păstra nemijlocit la posturile vamale interne de control.
Valoarea în vamă a mărfurilor transportate prin posturile vamale interne de control se va determina în corespundere cu legislaţia în vigoare, iar baza de calcul a drepturilor de import va fi stabilită în conformitate cu prevederile art.122 din Codul vamal.
[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.1163 din 16.10.2008, în vigoare 21.10.2008]
 
4. Mărfurile transportate de către agenţii economici din raioanele de est neînregistraţi sau înregistraţi provizoriu în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, a căror origine este confirmată prin actul Camerei de Comerţ şi Industrie, se impozitează cu TVA în modul stabilit.
Pentru mărfurile transportate prin posturile vamale interne de către agenţii economici care nu confirmă originea mărfurilor (bunurilor) se calculează şi se achită drepturile de import.
[Pct.4 modificat prin Hot.Guv. nr.1163 din 16.10.2008, în vigoare 21.10.2008]
 
5. Mărfurile supuse accizului, livrate de către persoanele juridice şi fizice subiecţi ai activităţii de întreprinzător din raioanele de est ale Republicii Moldova în adresa persoanelor juridice şi fizice care au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova, se impozitează în conformitate cu Titlul IV al Codului fiscal şi Legea nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a Titlului IV al Codului fiscal.
6. Introducerea sau scoaterea mărfurilor (cu excepţia celor supuse accizului) în baza contractelor de cooperare (cu prezentarea obligatorie a extrasului de înregistrare şi a actului Camerei de Comerţ şi Industrie) se realizează fără impunere doar după înregistrarea contractelor la un post vamal, cu evidenţa ulterioară separată a cantităţilor de marfă livrate (introduse în sau scoase din raioanele de est ale Republicii Moldova) şi cu condiţia respectării clauzelor contractuale de către părţi.
7. Mărfurile de origine străină transportate de către agenţii economici prin posturile vamale interne din raioanele de est ale ţării se impozitează cu drepturile de import în modul stabilit, iar mărfurile a căror provenienţă nu este stabilită sau care sînt transportate fără actul Camerei de Comerţ şi Industrie se supun vămuirii cu calcularea tuturor drepturilor de import, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
8. Se admite aplicarea regimurilor vamale de perfecţionare pasivă, admitere temporară şi export asupra mărfurilor produse pe teritoriul Republicii Moldova şi transportate de către subiecţii antreprenoriatului care nu au relaţii cu sistemul bugetar al ţării doar cu condiţia respectării prevederilor legislaţiei în vigoare şi cu completarea declaraţiilor vamale de către rezidenţii raioanelor de est ale Republicii Moldova la Biroul vamal Bender, Biroul vamal Bălţi, Biroul vamal Centru.
[Pct.8 modificat prin Hot.Guv. nr.1163 din 16.10.2008, în vigoare 21.10.2008]
 
9. Facilităţile prevăzute de Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice se acordă persoanelor fizice care transportă mărfuri cu mijloace de transport auto numai în punctele de trecere a frontierei de stat supravegheate de către organele vamale ale Republicii Moldova.
Excepţie constituie:
introducerea pe calea ferată a mărfurilor străine, în cantităţi care nu depăşesc normele stabilite pentru uz personal, cu condiţia prezentării probelor (biletul de călătorie, chitanţa comercială) privind imposibilitatea vămuirii acestor mărfuri în punctele de trecere a frontierei de stat (din cauza lipsei supravegherii vamale unilaterale sau mixte a frontierei de stat), la vămuirea lor primară în posturile vamale interne de control. În aceste cazuri se aplică prevederile Legii cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice;
introducerea mărfurilor pentru uz personal (sau al familiei) de către locuitorii localităţilor limitrofe (menţionate în anexa nr.2 la prezenta Hotărîre) din partea dreaptă a Nistrului, identificaţi în baza listelor prezentate Serviciului Vamal de către autorităţile administraţiei publice locale, în valoare ce nu va depăşi echivalentul a 200 euro pe lună. Listele persoanelor nominalizate vor fi prezentate lunar organelor vamale ale Republicii Moldova de către autorităţile administraţiei publice locale ale localităţilor respective.
În situaţia menţionată mai sus, persoana fizică depune în mod obligatoriu declaraţia DV-6. Inspectorul vamal anexează copiile documentelor confirmative (biletul de călătorie, chitanţa de păstrare a mărfii în vagonul de marfă al trenului) la:
a) DV-6 - în cazul introducerii mărfurilor în valoare de pînă la 200 EURO;
b) PV-14 - în cazul depăşirii normelor stabilite pentru uz personal.
[Pct.9 modificat prin Hot.Guv. nr.1163 din 16.10.2008, în vigoare 21.10.2008]
 
10. La transportarea prin punctele vamale interne de control a mărfurilor autohtone de către persoanele fizice rezidente neînregistrate ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător TVA se calculează şi se percepe din volumul integral al cantităţii de mărfuri transportate în conformitate cu prevederile articolului 4 alineatul (6) al Legii pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal. Excepţie constituie cazurile expuse în punctele 11 şi 12 ale prezentului Regulament.
La transportarea de către persoanele fizice neînregistrate ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător a mărfurilor de producţie străină şi a căror provenienţă nu poate fi stabilită, destinate comercializării, prin punctele vamale interne de control, calcularea şi perceperea drepturilor de import se efectuează integral din volumul declarat.
11. Persoanele fizice (gospodăriile ţărăneşti, întreprinzătorii individuali) au dreptul la transportarea prin posturile vamale interne de control, fără achitarea drepturilor de import:
a producţiei proprii, crescute pe loturile agricole sau procurate spre consum final al familiei, cu condiţia prezentării certificatului eliberat de primăria localităţii privind cantitatea producţiei obţinute şi dimensiunile lotului din posesie;
a produsului prelucrat (finit), obţinut în urma prelucrării producţiei proprii, crescute pe loturile agricole, la întreprinderile din partea stîngă a rîului Nistru, la reintroducerea, în conformitate cu procedura de evidenţă a trecerii mărfurilor menţionate, stabilită de Serviciul Vamal.
[Pct.11 în redacţia Hot.Guv. nr.1163 din 16.10.2008, în vigoare 21.10.2008]
 
12. Transportarea prin posturile vamale interne de control a mărfurilor autohtone (cu excepţia celor supuse accizelor) primite în calitate de remunerare a muncii (în contul salariului) de către persoanele fizice locuitori ai satelor megieşe din partea dreaptă a Nistrului se efectuează fără impozitare, cu condiţia prezentării certificatului de confirmare a remunerării respective de aceste întreprinderi, precum şi a achitării impozitului pe venit, a altor defalcări obligatorii.
 
 
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.792 din 8 iulie 2004
 
Lista
localităţilor limitrofe frontierei administrative, ale căror locuitori beneficiază de
scutiri de drepturi de import la introducerea mărfurilor de consum personal
 
Nr.
d/o
Denumirea localităţilor
Raionul Anenii Noi
1.
Calfa
2.
Gura Bîcului
3.
Hîrbovăţ
4.
Hîrbovăţul Nou
5.
Varniţa
Raionul Căuşeni
6.
Chircăieşti
7.
Fîrlădeni
8.
Hagimus
9.
Copanca
Raionul Criuleni
10.
Corjova
11.
Coşerniţa
12.
Dubăsarii Vechi
13.
Jevreni
14.
Mălăieşti
15.
Mălăieştii Noi
16.
Oniţcani
17.
Sagaidacul de Sus
18.
Slobozia-Duşca
19.
Văduleni
20.
Zolonceni
Raionul Dubăsari
21.
Holercani
22.
Mărcăuţi
23.
Molovata
24.
Oxentea
25.
Ustia
Raionul Floreşti
26.
Bursuc
27.
Japca
28.
Napadova
29.
Sănătăuca
30.
Vertiujeni
Raionul Orhei
31.
Vîşcăuţi
Raionul Rezina
32.
Buciuşca
33.
Boşerniţa
34.
Ciorna
35.
Mateuţi
36.
Saharna
37.
Saharna Nouă
38.
Solonceni
Raionul Şoldăneşti
39.
Climăuţii de Jos
40.
Cot
41.
Salcia
42.
Socola
Raionul Ştefan Vodă
43.
Răscăieţi
44.
Răscăieţii Noi
45.
Viişoara
Municipiul Chişinău
46.
Vadul lui Vodă
 
[Anexa nr.2 introdusă prin Hot.Guv. nr.1163 din 16.10.2008, în vigoare 21.10.2008]Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti