Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Hotarire nr.1123 din 28.06.2006 cu privire la restituirea accizelor
HOTĂRÎRE Nr. 1123
din  28.09.2006
 
pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor
 
Publicat : 02.10.2006 în Monitorul Oficial Nr. 157     art Nr : 1211
 
MODIFICAT
   
HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418
    HG788 din 18.07.07, MO107-111/27.07.07 art.834

    Întru executarea prevederilor art.125 din Codul fiscal nr.1163-XIII din  24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind restituirea accizelor (se anexează).
    Prim-ministru                                                                   Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                          Mihail Pop
    Nr. 1123. Chişinău, 28 septembrie 2006.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123
din 28 septembrie 2006
   
REGULAMENTUL
privind restituirea accizelor

I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de restituire a accizelor conform prevederilor titlului IV al Codului fiscal nr.1053-XIV din 16 iunie 2000 şi ale Codului vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000.
    2. În prezentul Regulament sînt utilizate noţiunile definite în actele legislative menţionate în pct. 1.
II. Dreptul la restituirea accizelor
    3. Dreptul la restituirea accizelor intervine în situaţiile prevăzute de:
    a) art.125 alin.(3) din Codul fiscal - exportul în mod independent (inclusiv în baza contractului de mandat) sau în baza contractului de comision al mărfurilor supuse accizelor de producţie proprie;
    b)  pct.5 din Notele la titlul IV al Codului fiscal:
utilizarea mărfurilor de la poziţiile tarifare: 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110 - 271019290, 290110, 290124110, 290124190, 290129, 290211, 290219, 290220100, 290230, 290244, 290290900, 290511000 - 290513000, 290514, 290515000, 290516, 290519000-250549, 2906, 2909, 3302, 321210, 321290100, 321290390, 321290900, 381400900, 381710 în calitate de materie primă pentru producerea şi/sau prelucrarea mărfurilor care nu sînt supuse accizelor, cu respectarea condiţiilor specificate în pct.16 din prezentul Regulament;
    utilizarea mărfurilor de la poziţiile tarifare 271011310, 271011700, 271019210 în calitate de combustibil (carburanţi) în aviaţia civilă, cu respectarea condiţiilor specificate în pct.18 din prezentul Regulament.
    c) art. 124 alin. (9) din Codul fiscal:
    scoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import;
plasarea sub destinaţia vamală magazin duty-free a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import;
    plasarea sub destinaţia vamală zonă liberă a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import;
    d) art. 124 alin. (5) din Codul fiscal – plasarea mărfurilor autohtone supuse accizelor în magazinele duty-free;
    e) art. 124 alin. (10) din Codul fiscal – plasarea mărfurilor autohtone supuse accizelor în zonele economice libere.
    [Pct.3 lit.(c)-(e) introduse prin HG788 din 18.07.07, MO107-111/27.07.07 art.834]
    4. Dreptul la restituirea accizelor din  buget, prevăzut în pct. 3 lit. a) din prezentul Regulament, se extinde numai asupra subiecţilor impozabili înregistraţi ca plătitori de accize.
 
III. Ordinea de solicitare a accizelor spre restituire şi acţiunile
organelor fiscale la solicitările contribuabililor
    5. Restituirea accizelor se efectuează la cererea contribuabilului, în urma controlului fiscal, prin decizia şefului (şefului adjunct) al inspectoratului fiscal de stat teritorial (în continuare - IFS teritorial) de la locul de deservire al contribuabilului sau prin decizia şefului (şefului adjunct) al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (în continuare - IFPS) privind restituirea accizelor contribuabililor deserviţi de Direcţia administrarea contribuabililor mari a IFPS (în continuare - DACM). La IFS pe mun. Chişinău şi la IFS pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri), decizia de restituire se adoptă de şeful sau şeful adjunct al  IFS pe mun. Chişinău şi respectiv al IFS pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri).
    6. Subiecţii impunerii şi agenţii economici care deţin documentele ce confirmă dreptul la restituirea accizelor solicită restituirea accizelor prin cererea de restituire a accizelor de modelul stabilit în anexa la prezentul Regulament, care se depune la   IFS teritorial de la locul de deservire. Subiecţii impozabili atribuiţi la categoria contribuabililor mari depun cererea la IFPS (DACM).
    7. Cererea de restituire a accizelor se depune după termenul stabilit de prezentare a declaraţiei privind accizele, pentru perioada fiscală pentru care se solicită restituirea.
    IFS teritorial înregistrează cererea depusă de către subiectul impunerii cu data primirii acesteia. La efectuarea restituirii accizelor subiecţilor impozabili atribuiţi de IFPS la categoria contribuabililor mari, acţiunile date se întreprind de IFPS (DACM).
    Executarea cererii se efectuează în termen de 45 zile din data depunerii ei la organul fiscal. 37 de zile din termenul dat sînt destinate efectuării controlului fiscal, luării deciziei de restituire şi perfectării documentelor de plată pentru a fi transmise la Trezoreria de Stat, iar celelalte 8 zile sînt destinate efectuării restituirii efective.
    [Pct.7 al.3) modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    8. Restituirea accizelor se efectuează:
    a)  în cazurile prevăzute în pct. 11, 12 şi 13 ale prezentului Regulament - în baza controlului tematic sau, în cazurile în care efectuarea controlului privind restituirea accizelor corespunde în termene cu efectuarea controlului total documentar, în baza controlului total documentar;
    b) în cazurile prevăzute în pct. 16,18 şi 21 ale prezentului Regulament - lunar (sau pentru cîteva perioade fiscale, dar nu mai mult de şase) în baza cererii, copiilor documentelor primare (facturilor fiscale (de expediţie)
    [Pct.8 lit.(b) modificată prin HG788 din 18.07.07, MO107-111/27.07.07 art.834]
    9. Pentru distribuirea sumei acceptate spre restituire, agentul economic depune la IFS teritorial la care se deserveşte cererea de modelul stabilit în anexa nr.1 la Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.42 din 7 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.163-167, art.320), şi decizia corespunzătoare privind restituirea accizelor. Subiecţii impozabili atribuiţi la categoria contribuabililor mari depun cererea la IFPS (DACM).
    IFS teritorial transmite materialele necesare pentru executarea restituirii sumelor accizelor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, care, după o verificare suplimentară a corectitudinii întocmirii materialelor, prezintă Trezoreriei de stat documentele de plată şi documentele justificative anexate la ele.
    [Pct.9 al.2) modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    Restituirea accizelor se face de la contul stabilit de Ministerul Finanţelor în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional, cu excepţia obligaţiunilor fiscale administrate de organele vamale, iar în lipsa datoriilor se transferă la contul bancar al agentului economic.
    Trezoreria de Stat primeşte documentele de plată cu privire la restituirea accizelor, le examinează şi asigură executarea lor în termenul stabilit în pct. 7 al prezentului Regulament.
   
[Pct.9 al.4) modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    10. Copiile documentelor ce confirmă dreptul la restituire, cusute în dosar special format, numerotate şi vizate de funcţionarii fiscali care au efectuat controlul, se  prezintă ca anexă la actul de control. Documentele de restituire a sumelor accizelor după executare, cu copia deciziei de restituire, se arhivează la IFS teritorial (DACM) la care se deserveşte subiectul impozabil.
    Copia contractului în baza căruia s-au efectuat livrări la export, anexat la materialele privind restituirea accizelor, va fi confirmat prin semnăturile colaboratorului fiscal şi a conducătorului agentului economic, precum şi ştampila autentică lîngă inscripţia "copia corespunde originalului". 
 
IV. Determinarea accizelor spre restituire în cazul exportului
mărfurilor supuse accizelor efectuat în mod independent (inclusiv
în baza contractului de mandat) sau în baza contractului de comision
    11. Pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în mod independent în baza contractului de vînzare-cumpărare, dreptul la restituirea accizelor se confirmă la subiectul impunerii cu accize ce efectuează livrarea în baza contractului de vînzare-cumpărare, în cazul onorării obligaţiei de repatriere a mijloacelor şi prezentării organelor Serviciului Fiscal de Stat a următoarelor documente şi/sau informaţii în termenele stabilite de IFPS:
    a) contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin privind livrarea mărfurilor supuse accizelor;
    b) declaraţia vamală a încărcăturii sau copia ei, cu menţiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru export, certificată de conducătorul şi de contabilul-şef  al subiectului impunerii;
    c) documentele de plată şi extrasele bancare care confirmă încasarea de facto pe contul subiectului impunerii a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, dacă decontările se efectuează în expresie bănească. În cazul în care decontările cu subiectul impunerii se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări.
    12. Pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condiţiile contractului de mandat, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii - mandant, în condiţiile onorării obligaţiunii de repatriere a mijloacelor. În cazul în care decontările se efectuează prin intermediul conturilor bancare ale mandatarului, obligaţiunea de repatriere a mijloacelor urmează să fie onorată de către acesta.
    Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, subiectul impunerii - mandant trebuie să prezinte în termenele stabilite de IFPS următoarele documente:
    a) contractul de mandat şi copia contractului între mandatar şi partenerul străin cu privire la livrarea mărfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii - mandant;
    b) copia declaraţiei vamale a încărcăturii, cu menţiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru export, certificată de conducătorul şi de contabilul-şef  al mandatarului şi al subiectului impunerii - mandant;
    c) documentele de plată şi extrasul bancar care confirmă încasarea de facto pe contul mandantului a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin (în condiţiile efectuării achitărilor prin conturile bancare ale mandantului). În cazul în care decontările cu subiectul impunerii - mandant se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări;
    d) în cazul efectuării achitărilor prin conturile bancare ale mandatarului:
copiile documentelor de plată şi extraselor bancare care confirmă încasarea de facto pe contul mandatarului a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, autentificate prin ştampila mandatarului. În cazul în care decontările cu mandatarul se efectuează în expresie naturală, se prezintă copiile documentelor care confirmă efectuarea acestor achitări, autentificate prin ştampila mandatarului;
documentele de plată şi extrasele bancare care confirmă achitarea cu subiectul impunerii - mandant, în cazul în care decontările cu el se efectuează în expresie bănească. În cazul în care decontările cu subiectul impunerii - mandant se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări.
    13.  Pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condiţiile contractului de comision, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii - comitent, în condiţiile onorării obligaţiunii de repatriere a mijloacelor. În cazul în care decontările se efectuează prin intermediul conturilor bancare ale comisionarului, obligaţiunea de repatriere a mijloacelor urmează să fie onorată de către acesta.
    Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, subiectul impunerii - comitent trebuie să prezinte în termenele stabilite de IFPS următoarele documente:
    a) contractul de comision şi copia contractului între comisionar şi  partenerul străin cu privire la livrarea mărfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii - comisionar;    
    b) copia declaraţiei vamale a încărcăturii, cu menţiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru export, certificată de conducătorul şi de contabilul-şef  al comisionarului şi al subiectului impunerii - comitent;
    c) documentele de plată şi extrasele bancare care confirmă încasarea de facto pe contul comitentului a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin (în condiţiile efectuării achitărilor prin conturile bancare ale comitentului). În cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări;
    d) în cazul efectuării achitărilor prin conturile bancare ale comisionarului:
copiile documentelor de plată şi extraselor bancare care confirmă încasarea de facto pe contul comisionarului a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, autentificate prin ştampila comisionarului. În cazul în care decontările cu comisionarul se efectuează în expresie naturală, se prezintă copiile documentelor care confirmă efectuarea acestor achitări, autentificate prin ştampila comisionarului;
documentele de plată şi extrasele bancare care confirmă achitarea cu comitentul, în cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie bănească. În cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări.
    14. Suma accizelor, prevăzută  spre restituire pentru exportul mărfurilor supuse accizelor efectuat în condiţiile expuse în pct. 11-13 ale prezentului Regulament, se determină ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea producţiei exportate. 
    141. La plasarea în magazinele duty-free, zonele economice libere a mărfurilor autohtone supuse accizelor, pentru care conform legislaţiei vamale se aplică regimul vamal de export, restituirea accizelor se efectuează similar modului stabilit în punctele 11-14 ale prezentului Regulament, cu excepţia cerinţei de onorare a obligaţiei de repatriere a mijloacelor.
    [Pct.141 introdus prin HG788 din 18.07.07, MO107-111/27.07.07 art.834]
    15. La efectuarea controalelor fiscale privind restituirea accizelor, se verifică în mod obligatoriu achitarea de facto a accizelor la buget pentru mărfurile supuse accizelor utilizate la prelucrarea/fabricarea producţiei exportate pînă la primul furnizor, folosind datele din baza informaţională a IFPS şi alte metode de verificare prevăzute de legislaţie, inclusiv verificarea  prin contrapunere.  
    În cazul în care se stabileşte că documentele privind achitarea accizelor, indicate şi anexate la factura fiscală eliberată pentru livrarea mărfurilor supuse accizelor  (pct.16 şi 31 ale Instrucţiunii  privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special al facturii fiscale pentru livrările de mărfuri, servicii impozabile cu TVA, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.32 din 11 martie 2002, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.40-42, art.95)  nu se referă la mărfurile accizate pentru care se solicită restituirea, aceste sume nu se vor include în calcul pentru determinarea sumei accizelor spre restituire.
 
V. Determinarea sumei accizelor spre restituire în cazul utilizării
 mărfurilor de la poziţiiletarifare indicate în pct.5 din Notele
 la titlul IV al Codului fiscal
    16. Agenţilor economici, indiferent de faptul dacă sînt sau nu subiecţi ai impunerii cu accize,  li se efectuează restituirea sumelor accizelor achitate la procurarea mărfurilor de la poziţiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110 - 271019290, 290110, 290124110, 290124190, 290129, 290211, 290219, 290220100, 290230, 290244, 290290900, 290511000 - 290513000, 290514, 290515000, 290516, 290519000-250549, 2906, 2909, 3302, 321210, 321290100, 321290390, 321290900, 381400900, 381710, în cazul în care utilizează mărfurile menţionate în calitate de materie pentru producerea şi/sau prelucrarea mărfurilor care nu sînt supuse accizelor.
    17. Dacă mărfurile atribuite la poziţiile tarifare menţionate în pct.16 sînt utilizate în calitate de materie primă pentru producerea şi/sau prelucrarea mărfurilor supuse accizelor, sumele accizelor achitate la procurarea acestora se trec în cont analogic mecanismului stabilit în art.125 al Codului fiscal.
    18. De dreptul la restituirea sumelor accizelor, achitate la procurarea mărfurilor de la poziţiile tarifare 271011310. 271011700, 271019210 şi utilizate în calitate de combustibil (carburanţi) în aviaţia civilă, beneficiază agenţii economici, indiferent de faptul dacă sînt sau nu subiecţi ai impunerii cu accize, ce efectuează alimentarea cu combustibil (carburanţi) a navelor aeriene (atît a navelor ce aparţin companiilor aeriene autohtone sau străine, cît şi a celor proprii).
    19. Pentru a beneficia de restituirea sumelor accizelor, agenţii economici menţionaţi în pct. 16 şi 18 ale prezentului Regulament prezintă IFS teritorial de la locul de deservire (DACM) cererea, la care se anexează copiile documentelor primare (facturile fiscale (de expediţie)) şi copiile documentelor ce confirmă achitarea accizelor la buget.
    20. Sumele accizelor care urmează să fie restituite în cazurile prevăzute la pct. 16 şi 18 ale prezentului Regulament se determină în modul următor:
    a) pentru mărfurile de la poziţiile tarifare indicate în pct. 16, se determină sumele accizelor achitate la buget pentru mărfurile  supuse accizelor (inclusiv la import) în limita cantităţii materiei prime utilizate la producerea şi/sau prelucrarea mărfurilor care nu sînt supuse accizelor, livrate (comercializate) în perioadă fiscală pentru care se solicită restituirea;
    b) pentru mărfurile de la poziţiile tarifare indicate în pct. 18, se determină sumele accizelor achitate la buget pentru mărfurile supuse accizelor (inclusiv la import)  în limita cantităţii acestor mărfuri utilizate în calitate de combustibil (carburanţi) în aviaţia civilă la alimentarea aeronavelor în perioada fiscală pentru care se solicită restituirea;
    c) din suma accizelor, determinată conform lit.a) sau b), în limita restanţelor contribuabilului faţă de buget la alte impozite şi taxe, în baza cererii de modelul stabilit conform anexei nr.1 la Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.42 din 7 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.163-167, art.320), depusă de contribuabil, se efectuează stingerea acestor restanţe faţă de bugetul public naţional, cu excepţia obligaţiunilor fiscale administrate de organele vamale;
    d) suma accizelor care poate fi transferă la contul bancar al agentului economic se determină ca diferenţa dintre suma accizelor stabilită la lit. a) sau b) şi cea trecută în contul stingerii restanţelor plătitorului faţă de buget la alte impozite şi taxe.
 
V1. Restituirea accizelor achitate la introducerea pe
teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor
străine supuse accizelor
    201. Agenţilor economici, indiferent de faptul dacă sînt sau nu înregistraţi ca subiecţi ai impunerii cu accize, li se efectuează restituirea sumelor accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de import în cazul scoaterii acestor mărfuri de pe teritoriul vamal, plasarea lor sub destinaţia vamală magazin duty-free, plasarea lor sub destinaţia vamală zonă liberă.
    202. Pentru a beneficia de restituirea accizelor, agenţii economici menţionaţi în pct. 201 al prezentului Regulament prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la locul de deservire (DACM) o cerere, la care se anexează următoarele documente ce confirmă dreptul la restituirea accizelor:
    a) originalul declaraţiei vamale de import;
    b) originalul declaraţiei vamale de export sau de plasare sub destinaţia vamală magazin duty-free, sau de plasare sub destinaţia vamală zonă liberă;
    c) copia facturii internaţionale de expediţie (invoice), cu menţiunile respective ale organelor vamale ce confirmă importul mărfurilor accizate în cantităţile suficiente exportului şi în unităţi de măsură identice celor stipulate în declaraţia vamală de export sau de plasare sub destinaţia vamală magazin duty-free, sau de plasare sub destinaţia vamală zonă liberă;
    d) copiile documentelor de plată şi ale extraselor bancare care confirmă achitarea accizelor;
   e) confirmarea în scris a Serviciului Vamal privind efectuarea operaţiunilor de import, export, plasare sub destinaţia vamală magazin duty-free, plasare sub destinaţia vamală zonă liberă, declarate în vamă, suma TVA aferentă acestor operaţiuni achitată la buget şi pasibilă restituirii.
    Restituirea accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de import se efectuează numai dacă scoaterea lor (a mărfurilor importate) de pe teritoriul vamal, plasarea sub destinaţia vamală magazin duty-free, plasarea sub destinaţia vamală zonă liberă, este efectuată de aceeaşi persoană care a importat această marfă.
    203. Suma accizelor pasibilă restituirii în condiţiile menţionate în pct. 201 al prezentului Regulament se determină reieşind din sumele accizelor achitate la importul mărfurilor străine, în limita cantităţii acestor mărfuri scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau plasate sub destinaţia vamală magazin duty-free, sau plasate sub destinaţia vamală zonă liberă.
    [Capitolul V1 introdus prin HG788 din 18.07.07, MO107-111/27.07.07 art.834]
 
VI. Dispoziţii finale

    21. Contestarea deciziilor de restituire adoptate se efectuează de către contribuabili în baza prevederilor art. 267-274 din Codul fiscal şi art. 14-18 din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XV din 10 februarie 2000. 
Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti