Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Hotarire nr.1073 din 19.09.2008

 HOTĂRÎRE Nr. 1073 

din  19.09.2008
 
cu privire la optimizarea modului de trecere
 a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri
şi pasageri, modificarea şi abrogarea unor acte normative
 
Publicat : 26.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 178     art Nr : 1080
 
    În vederea asigurării procesului de implementare eficientă a principiului ghişeului unic, optimizării modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri, precum şi în scopul realizării prevederilor art. VI al Legii nr. 102-XVI din 16 mai 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.102, art.380), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Lista punctelor de trecere a frontierei de stat auto prin care se permite trecerea mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar sau carantinei fitosanitare, conform anexei nr.1;
    Regulamentul cu privire la modul de colaborare între Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, Agenţia Fitosanitară  şi Serviciul Vamal în procesul controlului de stat al importului, exportului şi tranzitului mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar sau carantinei fitosanitare, conform anexei nr.2;
    Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.
    3. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Serviciul Vamal, în termen de trei luni, vor aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei hotărîri.

   
Prim-ministru                                                                Zinaida GRECEANÎI
   
    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                Igor Dodon
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare              Anatolie Gorodenco

    Nr. 1073. Chişinău, 19 septembrie 2008.

           
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1073
din 19 septembrie 2008
 
LISTA
punctelor de trecere a frontierei de stat auto prin care se permite
 trecerea mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar sau carantinei fitosanitare
 
         Se permite trecerea (introducerea şi scoaterea) mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar sau carantinei fitosanitare prin următoarele puncte de trecere auto a frontierei de stat:

    Sculeni - Sculeni;
    Leuşeni - Albiţa;
    Giurgiuleşti - Galaţi;
    Giurgiuleşti - Reni;
    Tudora - Starokazacie;
    Otaci – Moghiliov-Podolsk;
    Briceni - Rosoşeni;
    Criva - Mamaliga.
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.1073
din 19 septembrie 2008
 
REGULAMENTUL
cu privire la modul de colaborare între Agenţia Sanitar-Veterinară
şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, Agenţia Fitosanitară
 şi Serviciul Vamal în procesul controlului de stat al importului, exportului
 şi tranzitului mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar sau
carantinei fitosanitare
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la modul de colaborare între Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, Agenţia Fitosanitară şi Serviciul Vamal în procesul controlului de stat al importului, exportului şi tranzitului mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar sau carantinei fitosanitare (în continuare – Regulament) este elaborat în  scopul asigurării procesului de implementare eficientă a principiului ghişeului unic, optimizării modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri, precum şi în scopul realizării prevederilor art. VI al Legii nr. 102-XVI din 16 mai 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.102, art.380).
    2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile expuse infra au următoarele semnificaţii:
    organe vamale – Serviciul Vamal, birou vamal sau post vamal, împuternicit să efectueze operaţiunea în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    autoritate sanitar-veterinară – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi posturile de control sanitar-veterinar organizate în cadrul posturilor vamale;
    autoritate fitosanitară – Agenţia Fitosanitară sau orice altă subdiviziune teritorială abilitată să efectueze controlul fitosanitar al mărfurilor ce traversează frontiera de stat;
    mărfuri supuse controlului – mărfurile ce se trec peste frontieră de stat, care, în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare, sînt supuse controlului sanitar-veterinar sau carantinei fitosanitare.
Capitolul II
ATRIBUŢIILE ORGANELOR VAMALE
    3. Organele vamale exercită controlul şi vămuirea mărfurilor şi mijloacelor de transport care traversează frontiera de stat prin punctele de trecere stabilite de legislaţia în vigoare.
    4. Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor supuse controlului se efectuează în corespundere cu prevederile legislaţiei vamale, precum şi cu respectarea cerinţelor prezentului Regulament referitor la controlul sanitar-veterinar sau cel fitosanitar.
    5. Controlul vamal al mărfurilor supuse controlului introduse în ţară, cu scopul plasării lor în regim vamal de import, se efectuează de către inspectorii vamali în punctele de trecere a frontierei de stat, cu luarea în calcul a următoarelor acţiuni:
    a) la controlul documentar se solicită prezentarea avizului (permisului) de import eliberat de către organul veterinar sau fitosanitar, abilitat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    b) la controlul fizic al mărfurilor se analizează natura şi starea încărcăturii, ţara de expediere, precum şi informaţiile prezentate în prealabil de către organele sanitar-veterinare sau cele fitosanitare;
    c) la controlul detaliat al mărfurilor supuse controlului se solicită participarea organului sanitar-veterinar sau fitosanitar împuternicit în corespundere cu prevederile prezentului Regulament.
    6. Organele vamale din interior vor autoriza importul/exportul mărfurilor supuse controlului numai după finalizarea controlului sanitar-veterinar sau al celui fitosanitar.
    7. Controlul vamal al mărfurilor supuse controlului la plasarea în regim vamal de export se efectuează la organul vamal din interior, care perfectează exportul. Exportul se autorizează numai în baza avizului sanitar-veterinar sau fitosanitar eliberate de către organul abilitat.
    8. Controlul vamal în punctele de trecere a frontierei al mărfurilor supuse controlului ce traversează teritoriul Republicii Moldova în regim vamal de tranzit se efectuează în baza criteriilor de risc pentru mărfurile supuse controlului.
    9. Deplasarea de la punctele de trecere a frontierei pînă la organele vamale din interior (sau pînă la celălalt punct de trecere a frontierei – în cazul tranzitului internaţional) al mărfurilor care nu au fost puse în circulaţie liberă se efectuează sub supraveghere vamală în regim vamal de tranzit.
    10. Mărfurile supuse controlului, prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2 la prezentul Regulament, se vămuiesc în regim vamal de import numai cu asigurarea posibilităţii  de a efectua controlul sanitar-veterinar şi/sau fitosanitar.
    11. Organele vamale asigură autoritatea sanitar-veterinară şi cea fitosanitară cu încăperi de serviciu în cadrul posturilor vamale interne, abilitate cu dreptul de vămuire a mărfurilor respective.
    12. Organele vamale asigură accesul permanent al autorităţii sanitar-veterinare şi al celei fitosanitare la informaţia cu privire la trecerea mărfurilor supuse controlului peste frontiera de stat.
    13. Autorităţile sanitar-veterinare şi fitosanitare asigură informarea operativă a organelor vamale despre lista organelor abilitate să elibereze avizele şi autorizaţiile de import sau de export, mostrele actelor permisive, precum şi lista criteriilor de risc pentru mărfurile supuse controlului aflate în tranzit pe teritoriul Republicii Moldova.
Capitolul III
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR
SANITAR-VETERINARE
    14. Sînt supuse controlului sanitar-veterinar mărfurile enumerate în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    15. Introducerea în ţară a mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar se permite în baza avizului respectiv, prezentat de către agentul economic.
    16. Punctele de control sanitar-veterinar organizate în cadrul posturilor vamale interne la momentul plasării în regim vamal de import/export efectuează următoarele controale ale mărfurilor:
    a) controlul documentelor care însoţesc lotul respectiv de marfă;
    b) controlul identităţii mărfii ce se importă;
    c) controlul fizic al mărfii ce se importă, inclusiv prelevarea probelor pentru examenul de laborator.
    17. În cazul constatării rezultatelor pozitive ale controlului, autoritatea sanitar-veterinară permite importul/exportul lotului respectiv de marfă în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
    18. Tranzitul internaţional al animalelor vii, cu excepţia celor de companie şi decorative, se autorizează numai în baza avizului sanitar-veterinar pentru tranzit.
    19. În cazul trecerii peste frontieră a animalelor vii sau în cazul apariţiei la organele vamale din punctele de trecere a frontierei de stat a unor suspecţii referitor la starea sanitar-veterinară a mărfurilor trecute peste frontieră, acestea (cu excepţia cazului scoaterii mărfurilor din ţară) sînt obligate să informeze autoritatea sanitar-veterinară desemnată de comun acord de către organul vamal şi autoritatea sanitar-veterinară. În acest caz, autoritatea sanitar-veterinară va efectua controlul sanitar-veterinar nemijlocit în punctul de trecere a frontierei de stat.
    20. La depistarea mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar ce nu corespund cerinţelor legislaţiei în vigoare, autoritatea sanitar-veterinară adoptă decizia în conformitate cu cerinţele sanitar-veterinare.
Capitolul IV
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR FITOSANITARE
    21. Sînt supuse controlului fitosanitar mărfurile enumerate în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    22. Introducerea în ţară a mărfurilor supuse controlului fitosanitar se permite în baza permisului de import (tranzit) respectiv, prezentat de către agentul economic.
    23. Autorităţile fitosanitare instituite în cadrul posturilor vamale interne la momentul plasării în regim vamal de import efectuează controlul fitosanitar primar al mărfurilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
24. În cazul constatării rezultatelor pozitive ale controlului, autoritatea fitosanitară permite importul lotului respectiv de marfă.
    25. Exportul mărfurilor supuse controlului fitosanitar se autorizează în baza Certificatului fitosanitar de export (reexport).
    26. Tranzitul mărfurilor supuse carantinei fitosanitare se autorizează numai în baza permisului de carantină pentru import (tranzit), eliberat în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    27. În cazul apariţiei la organele vamale din punctele de trecere a frontierei a unor suspecţii referitor la prezenţa obiectelor de carantină fitosanitară la mărfurile ce trec frontiera de stat, acestea (cu excepţia cazului scoaterii mărfurilor din ţară) sînt obligate să informeze autoritatea fitosanitară desemnată de comun acord de către organul vamal şi autoritatea fitosanitară. În acest caz, autoritatea fitosanitară va efectua controlul mărfurilor nemijlocit în punctul de trecere.
    28. În cazul depistării, la momentul controlului mărfurilor importate, de către specialiştii autorităţii fitosanitare a unei infecţii ascunse, aceştea informează imediat organul vamal şi autoritatea fitosanitară despre cazul depistat.
    29. La depistarea mărfurilor supuse controlului fitosanitar ce nu corespund cerinţelor legislaţiei în vigoare, autoritatea fitosanitară adoptă decizia în conformitate cu cerinţele fitosanitare.
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE
    30. Organele vamale,  autoritatea sanitar-veterinară şi cea fitosanitară asigură o conlucrare eficientă în vederea asigurării unei protecţii adecvate a teritoriului ţării şi  sănătăţii publice, precum şi facilitării comerţului internaţional.
    31. Organele şi autorităţile menţionate în prezentul Regulament stabilesc de comun acord  listele subdiviziunilor teritoriale abilitate să efectueze, în caz de suspecţii, controlul sanitar-veterinar şi fitosanitar nemijlocit în punctele de trecere a frontierei de stat.
Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la modul
de colaborare între Agenţia Sanitar-
Veterinară şi pentru Siguranţa
Produselor de Origine Animală,
Agenţia Fitosanitară şi Serviciul
Vamal în procesul controlului de stat
al importului, exportului şi tranzitului
mărfurilor supuse controlului
sanitar-veterinar sau carantinei
fitosanitare
NOMENCLATORUL
mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar
 
Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la modul de colaborare
între Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa
Produselor de Origine Animală, Agenţia Fitosanitară
şi Serviciul Vamal în procesul controlului de stat
al importului, exportului şi tranzitului mărfurilor
supuse controlului sanitar-veterinar sau carantinei
fitosanitare
 
NOMENCLATORUL
mărfurilor supuse carantinei fitosanitare
   mărfurilor supuse carantinei fitosanitare
Vezi nomenclatoare
        
Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 1073
din 19 septembrie 2008
 
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Ultimul alineat din capitolul II al Principiilor de bază ale protecţiei sanitare a teritoriului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.556 din 10 octombrie 1996 „Cu privire la protecţia sanitară a teritoriului Republicii Moldova de importul şi răspîndirea bolilor infecţioase convenţionale şi extrem de periculoase” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.75-76, art.608) se completează la început cu cuvintele „În cazul anunţării în modul stabilit a carantinei, pentru perioada carantinei,” şi în continuare după text.
    2. Din punctul 7 alineatul douăzeci şi trei al Regulamentului privind supravegherea sanitaro-epidemiologică de stat în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 423 din 3 mai 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56, art.505),  cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „efectuează controlul şi supravegherea sanitaro-epidemiologică în locurile de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova” se exclud.
    3. Regulamentul tehnologic general de interacţiune a organelor de control şi  prestare a serviciilor în punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 9 august 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.102-105, art.903), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) în tot textul Regulamentului sintagmele ce urmează se substituie în modul corespunzător:
    „Departamentul Vamal” - “Serviciul Vamal”;
    „plăţi vamale” - „drepturi de import/export”;
    „furate” – „sustrase”;
    „trupele de grăniceri” – „Serviciul Grăniceri”;
    b) capitolul „Noţiuni Generale”:
    la alineatul doi, după sintagma „(în continuare - serviciile controlului de stat la frontieră,)” se introduc cuvintele „precum şi asigurarea implementării principiului ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei”;
    la alineatul patru, cuvintele „de ministerele  şi departamentele implicate în control şi prestare a serviciilor” se substituie cu cuvintele „de către Serviciul Vamal de comun acord cu Serviciul de Grăniceri”;
    alineatul cinci se exclude;
    la alineatul zece, cuvintele „Sistemul informaţional „Frontiera” se exclud;
    la alineatul unsprezece, cuvintele „rubricile  „taxa  locală” şi „dezinfecţia transportului” se substituie cu cuvintele „rubrica „taxa locală”;
    la alineatul treisprezece, cuvîntul „Instituţiile” se substituie cu cuvîntul „Birourile”;
    c) capitolul „Norme tehnice generale. Ieşirea din ţară. Controlul autoturismelor”:
    la alineatul doi subalineatul întîi, după cuvîntul „prestarea” se introduc cuvintele „în cazurile prevăzute de legislaţie”;
    la alineatul doi subalineatul trei, cuvintele „şi mărfurilor transportate” se exclud;
    d) capitolul „Norme tehnice generale. Ieşirea din ţară. Controlul autocarelor”:
    la alineatul doi subalineatul trei, după cuvintele „control vamal” se introduc două subalineate noi cu următorul cuprins:
    „informarea călătorilor despre prevederile de bază ale legislaţiei vamale cu privire la modul de trecere a bunurilor peste frontiera de stat;
    oferirea posibilităţii de declarare a bunurilor ce se trec peste frontiera de stat;”;
    la alineatul doi subalineatul trei, cuvintele „şi mărfurilor transportate” se exclud;
    la alineatul doi subalineatul trei, cuvintele „informaţia despre legislaţia vamală în vigoare; întocmirea declaraţiilor vamale;” se exclud;
    e) capitolul „Norme tehnice generale. Ieşirea din ţară. Controlul autocamioanelor”:
    la alineatul doi subalineatul întîi, după cuvîntul „prestarea” se introduc cuvintele „în cazurile prevăzute de legislaţie”;
    la alineatul doi subalineatul trei, cuvintele „şi mărfurilor transportate” se exclud;
    la alineatul doi subalineatul trei, cuvintele „întocmirea declaraţiei vamale; perfectarea actelor de însoţire (CMR, carnetul TIR etc.); întocmirea şi   perfectarea  actelor vamale,  cu  înregistrarea în registrele   speciale a mijloacelor  de transport, mărfurilor şi călătorilor” se exclud;
    f) capitolul „Norme tehnice generale. Intrarea în ţară. Controlul autoturismelor”, alineatul doi subalineatul doi, după cuvîntul „prestarea” se introduc cuvintele „în cazurile prevăzute de legislaţie”;
    g) capitolul „Norme tehnice generale. Intrarea în ţară. Controlul autocarelor”:
    la alineatul doi cuvintele „controlul sanitaro-epidemiologic” se exclud;
    la alineatul doi, după cuvintele „controlul vamal” se introduc trei subalineate cu următorul cuprins:
    „informarea călătorilor despre prevederile de bază ale legislaţiei vamale cu privire la modul de trecere a bunurilor peste frontiera de stat;
    oferirea posibilităţii de declarare a bunurilor ce se trec peste frontiera de stat;
    întocmirea şi perfectarea actelor vamale, cu înregistrarea mărfii şi mijlocului de transport în registre speciale;”;
    la alineatul doi, cuvintele „distribuirea formularelor de declaraţii vamale (în caz de necesitate); informarea călătorilor despre legislaţia vamală în vigoare” se exclud;
    la  alineatul doi, după cuvîntul „prestarea” se introduc cuvintele „în cazurile prevăzute de legislaţie”;
    la alineatul doi, cuvintele „înregistrarea în registrele speciale a unităţilor de transport, a persoanelor, delegaţiilor, grupurilor turistice etc.;
    întocmirea şi eliberarea actelor vamale (declaraţii, procese-verbale)” se exclud.
Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 1073
din 19 septembrie 2008
 
LISTA
hotărîrilor care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1052 din 8 noiembrie 1999 „Cu privire la reglementarea activităţii serviciilor în punctele de trecere  şi control la frontieră” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.126-127, art.1114), cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Pct.6 din Hotărîrea Guvernului nr.1316 din 19 decembrie 2000 „Cu privire la paza frontierei de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.1-4, art.14).  
    3. Alineatul patru din punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 808 din 9 august 2000 „Cu privire la interacţiunea serviciilor, reglementarea perceperii plăţilor şi automatizarea sistemului de evidenţă la efectuarea controlului în punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.102-105, art.903).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.1126 din 28 august 2002 „Cu privire la aprobarea  Concepţiei şi Regulamentului cu privire la sistemul informaţional automatizat de evidenţă şi control al persoanelor, mijloacelor de transport şi mărfurilor (încărcăturilor), care trec frontiera de stat şi/sau vamală „Frontiera” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.124-125, art.1251), cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Pct.25 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.30 din 10 ianuarie 2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Dezvoltării Informaţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.13-15, art.85). Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti