Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Hotarire nr. 1599 din 13.12.2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor

 H O T Ă R Î R E

cu privire la regulile de origine a mărfurilor
 
nr. 1599 din 13.12.2002
 
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.174-176/1755 din 20.12.2002
 
* * *
Notă: În tot textul hotărîrii, sintagma “Ministerul Economiei” se substituie prin sintagma “Ministerul Economiei şi Comerţului” conform Hot.Guv. nr.638 din 05.06.2006, în vigoare 16.06.2006
 
În baza Legii Republicii Moldova nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 "Cu privire la tariful vamal" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.286), precum şi în vederea creării unui sistem adecvat al regulilor de origine a mărfurilor, Guvernul Republicii Moldova
HOTĂRĂŞTE:
1. Se desemnează:
Serviciul Vamal drept autoritate împuternicită cu eliberarea certificatelor de origine preferenţiale la exportul mărfurilor (certificate de forma “A”, “CT-1”, “EUR.1”) şi cu verificarea certificatelor de origine preferenţiale şi nepreferenţiale la import. Certificatele de origine preferenţiale la export forma “CT-1” vor fi eliberate de Serviciul Vamal începînd cu 1 ianuarie 2008;
Camera de Comerţ şi Industrie drept autoritate împuternicită cu eliberarea certificatelor de origine nepreferenţiale (de forma generală “C”).
[Pct.1 în redacţia Hot.Guv. nr.866 din 01.08.2007, în vigoare 03.08.2007]
[Pct.1 în redacţia Hot.Guv. nr.638 din 05.06.2006, în vigoare 16.06.2006]
 
2. Se aproba Regulamentul cu privire la regulile de origine a mărfurilor (se anexează).
 
[Pct.3,4 excluse prin Hot.Guv. nr.638 din 05.06.2006, în vigoare 16.06.2006, celelalte renumerotate]
 
3. Ministerul Finanţelor şi Departamentul Vamal, în termen de două luni, vor asigura implementarea prevederilor articolului 127 al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.160-162, art.1201).
4. Se pune în sarcina Ministerului Economiei şi Comerţului să verifice şi să monitorizeze implementarea prezentei hotărîri.
 
PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA
Vasile TARLEV

Contrasemnată:
 
Viceprim-ministru, ministrul economiei
Ştefan Odagiu
Ministrul finanţelor
Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei
Ion Morei

Chişinău, 13 decembrie 2002.
 
Nr.1599.
 
 
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.1599
din 13 decembrie 2002
 
REGULAMENTUL
cu privire la regulile de origine a mărfurilor
 
 I. DEFINIŢII GENERALE
Ţara de origine a mărfurilor - ţara în care mărfurile au fost obţinute integral sau au fost supuse unei prelucrări suficiente.
Certificat de origine - documentul care confirmă univoc ţara de origine a mărfurilor şi care este eliberat de organul ţării exportatoare abilitat în conformitate cu legislaţia naţională.
Acord cu privire la comerţul liber - reprezintă contracte interstatale între două sau mai multe state în baza cărora acestea îşi acordă acces preferenţial pe piaţă, denumit de regulă comerţ liber.
Prelucrarea suficientă - reprezintă un criteriu conform căruia ţara de origine a mărfurilor va fi considerată ţara unde a avut loc ultima prelucrare sau transformare substanţială a mărfii pe măsură să confere acesteia un caracter individual.
Valoarea mărfurilor - este valoarea în vamă a mărfurilor folosite în producţie la momentul importului. În cazul în care această valoare este necunoscută şi nu poate fi determinată, valoarea mărfurilor va fi primul preţ achitat pentru acele mărfuri în ţara unde a avut loc prelucrarea.
Preţul de uzină (ex-works)- este preţul plătit pentru marfa producătorului în ţara în care a avut loc ultima prelucrare sau transformare. Acest preţ include valoarea materialelor folosite minus impozitele interne care au fost rambursate sau ar putea fi rambursate după export.
Mărfuri - orice bun mobil: obiecte şi alte valori, inclusiv valori valutare (valuta străină şi moneda naţională în numerar, documente de plată şi valori mobiliare exprimate în valută străină şi monedă naţională), gaze naturale, energie electrică, energie termică, altfel de energie, precum şi mijloace de transport, cu excepţia oricărui mijloc de transport folosit pentru transportul internaţional de pasageri şi mărfuri, inclusiv containere şi alte instalaţii de transport.
Încărcătură - mărfurile care sînt expediate simultan de către un exportator către destinatar sau sînt transportate în baza aceluiaşi document de transport care acoperă transportarea acestora de la exportator către destinatar. În absenţa unui astfel de document de transport la bază se va lua factura.
 
II. REGULILE DE ORIGINE PREFERENŢIALE
1. În sensul prezentului Regulament prin reguli de origine preferenţiale se vor înţelege actele legislative şi normative cu aplicare generală folosite pentru a determina dacă mărfurile vor beneficia de un tratament preferenţial în cadrul schimburilor comerciale.
2. În aplicarea regulilor de origine preferenţiale, autoritatea împuternicită va respecta următoarele principii:
regulile de origine, inclusiv specificaţiile relative la criteriul de transformare relevante criteriului de prelucrare suficientă, clar definite;
regulile de origine nu vor fi utilizate ca instrument de politică comercială;
regulile de origine nu vor crea (prin ele însăşi) efecte restrictive, de distorsiune sau perturbare a schimburilor comerciale şi nu vor necesita îndeplinirea unor condiţii care să nu aibă legătură cu fabricarea sau prelucrarea mărfii în cauză;
regulile de origine aplicate importurilor şi exporturilor nu vor fi restrictive, decît acelea aplicate pentru a determina dacă o marfă este de origine naţională şi nu produc discriminări între ţări;
regulile de origine vor fi administrate într-o manieră coerentă, uniformă, imparţială şi rezonabilă;
regulile de origine vor avea la bază un criteriu standard pozitiv. Criteriile negative sînt permise, fie ca parte a procedurii de clarificare a unui criteriu standard pozitiv sau în cazurile deosebite în care nu este necesară o determinare pozitivă a originii;
reglementările, deciziile judiciare şi administrative cu aplicare generală referitoare la regulile de origine preferenţiale trebuie publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
la cerere, evaluările privind originea vor fi furnizate, cît de curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 150 zile, după ce o astfel de cerere va fi formulată. Evaluările trebuie făcute publice; informaţiile confidenţiale nu se vor dezvălui decît dacă acest lucru este cerut în cadrul procedurilor judiciare sau controalelor fiscale. Evaluările privind originea sînt valabile pentru o perioada de 3 ani, cu condiţia că faptele şi contextul în care au fost efectuate rămîn comparabile, şi numai dacă în contextul unor revizuiri la care se face referire la punctul următor nu se adoptă o decizie contrară;
noile reguli de origine sau modificările acestora nu vor fi aplicate retroactiv;
hotărîrile administrative în ceea ce priveşte determinarea originii preferenţiale vor putea fi revizuite pe cale judiciară de către instanţele de judecată competente care vor putea modifica sau anula această hotărîre;
toate informaţiile de natură confidenţială sau care vor fi furnizate cu titlu confidenţial în vederea aplicării regulilor de origine preferenţiale, vor fi tratate strict confidenţial şi nu vor fi divulgate fără autorizarea expresă a persoanei sau Guvernului ce le-a furnizat, cu excepţia cazului în care divulgarea va fi solicitată în contextul unei proceduri judiciare sau control fiscal.
3. Certificatele de origine preferenţiale a mărfurilor se eliberează de către autoritatea împuternicită a Republicii Moldova în conformitate cu prezentul Regulament şi legislaţia în vigoare. Modelele certificatelor de origine preferenţiale sînt stabilite conform prevederilor acordurilor cu privire la comerţul liber la care Republica Moldova este parte.
4. Ţara de origine a mărfurilor este considerată ţara, în care marfa a fost obţinută integral sau a fost supusă prelucrării suficiente în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
5. Vor fi considerate drept mărfuri deplin obţinute într-o anumită ţară:
animalele vii ce s-au născut şi au fost crescute în această ţară. Termenul "animale" folosit în acest alineat şi următoarele două include toate animalele vii, inclusiv mamiferele, păsările, crustaceele, moluştele, reptilele, bacteriile şi viruşii;
produsele rezultate din pescuitul maritim şi alte produse extrase din mare de către vasele acestei ţări sau închiriate de către aceasta dincolo de apele teritoriale;
produsele rezultate din vînătoarea şi pescuitul practicate pe teritoriul ţării respective;
produsele fabricate la bordul navelor prelucrătoare, în exclusivitate din pescuitul maritim şi produsele extrase din mare;
produsele obţinute din animale vii în această ţară. Acestea cuprind produsele obţinute din animale vii fără prelucrare ulterioară, incluzînd laptele, ouăle, mierea de albine, părul, lîna, sămînţa şi îngrăşămîntul organic;
plantele şi produsele vegetale crescute sau recoltate în această ţară. Acestea cuprind toată vegetaţia, incluzînd fructele, legumele, copacii, plantele marine, ciupercile şi plantele vii recoltate în această ţară;
zăcămintele minerale şi alte substanţe naturale, care nu sînt prevăzute în alineatele unu-şase, extrase pe teritoriul acestei ţări sau în apele ei teritoriale. Acestea cuprind mineralele brute, alte substanţe brute, inclusiv sarea brută, sulfurile minerale brute, nisipurile naturale, lutul, pietrele, minereurile de metale, petrolul brut, gazul natural, mineralele de bitum, solul natural, apa minerală obţinută, zăpada şi gheaţa naturală;
deşeurile şi rebuturile provenite de la operaţiile de fabricaţie şi prelucrate, precum şi mărfurile care nu mai pot fi folosite, colectate în acea ţară şi care pot servi numai pentru recuperarea materiilor prime. Aceste operaţii de producere sau prelucrare acoperă prelucrarea industrială, chimică, minieră, agricolă, operaţiile în construcţii, de rafinare, incinerare şi prelucrarea apelor reziduale;
articolele colectate în această ţară care nu mai pot servi destinaţiei lor iniţiale şi nici nu pot fi reparate sau restabilite şi care pot fi folosite pentru restabilirea unor părţi a materiei prime;
părţi ale materiei prime restabilite în această ţară din articole care nu mai pot servi destinaţiei lor iniţiale sau nu mai pot fi recuperate sau reparate;
mărfurile fabricate în ţară exclusiv din produsele specificate în paragrafele de mai sus.
6. Atunci cînd la fabricarea mărfii au participat două sau mai multe ţări, originea mărfurilor se determină în baza regulii prelucrării suficiente. Criteriile prelucrării suficiente a mărfii sînt:
modificarea poziţiei tarifare în nomenclatorul de mărfuri la nivel de primele patru cifre în urma prelucrării acesteia. În baza acestui criteriu originea este acordată, dacă după prelucrarea mărfurilor importate în Republica Moldova, marfa prelucrată exportată este încadrată în altă poziţie din Nomenclatorul de mărfuri, decît cea la care era clasificată marfa importată;
executarea unor operaţii de producţie sau tehnologice suficiente pentru a considera drept ţară de origine ţara unde au fost efectuate aceste operaţii;
modificarea valorii mărfii în cazul cotei procentuale a valorii mărfurilor sau a proceselor efectuate local pentru fabricarea mărfii (regula ad valorem). La aplicarea metodei criteriului procentual vor fi luate în considerare următoarele valori:
a) pentru mărfurile importate - valoarea impozabilă la import sau în cazul mărfurilor de origine nedeterminată, primul preţ plătit pentru acestea pe teritoriul ţării în care au fost produse;
b) pentru mărfurile fabricate - preţul de uzină sau preţul la export, conform legislaţiei naţionale.
7. Vor fi considerate minime şi nu vor satisface criteriile prelucrării suficiente următoarele operaţii şi procese efectuate individual sau în combinaţie:
a) operaţiuni de păstrare pentru a asigura că produsele rămîn în stare bună în timpul transportului şi depozitării;
b) operaţiuni de desfacere şi asamblare a ambalajelor;
c) spălarea, curăţarea; înlăturarea prafului, acoperirea cu oxid, ulei, vopsea sau alte substanţe;
d) călcarea sau presarea textilelor;
e) operaţiuni simple de vopsire sau lustruire;
f) decorticarea, înălbirea parţială sau totală; şlefuirea şi lustruirea cerealelor şi orezului;
g) operaţiuni de colorare a zahărului sau de formare a bucăţilor de zahăr;
h) cojirea, scoaterea sîmburilor si dezghiocarea fructelor, nucilor şi legumelor;
i) ascuţirea, simpla măcinare sau simpla tăiere;
j) cernerea, ciuruirea, sortarea, clasificarea, trierea, asortarea (inclusiv formarea seturilor de articole);
k) simpla îmbuteliere, punerea în borcane, flacoane, saci, lăzi, cutii, fixarea pe plăci sau carton şi toate celelalte operaţiuni simple de împachetare;
l) aplicarea sau imprimarea mărcilor, etichetelor, logotipurilor şi a altor semne similare distinctive pe produse sau pe ambalajele acestora;
m) amestecarea simplă a produselor, chiar de diferite tipuri;
n) simpla asamblare a părţilor de articole pentru constituirea unui articol complet sau dezasamblarea produselor în părţi;
o) combinaţia din două sau mai multe operaţiuni specificate în sub-paragrafele (a) la (n);
p) sacrificarea animalelor.
8. La determinarea ţării de origine a mărfurilor demontate sau neasamblate (livrate prin cîteva partide, dacă în condiţiile de producere sau transportare este imposibilă livrarea lor printr-o partidă, de asemenea, dacă partida este divizată în cîteva partide în urma unei greşeli sau destinării incorecte) pot fi examinate, la dorinţa declarantului, ca o marfă unitară.
Condiţiile de aplicare a acestei reguli sînt următoarele:
Înştiinţarea prealabilă a organului vamal al ţării importatoare despre divizarea mărfurilor demontate sau neasamblate în cîteva partide, cu indicarea cauzelor unei asemenea divizări, anexîndu-se specificarea detaliată a fiecărei părţi şi indicîndu-se codurile mărfurilor conform Nomenclatorului de mărfuri, valoarea şi ţara de origine a mărfurilor ce fac parte din fiecare partidă, precum şi înştiinţarea despre divizarea mărfurilor în cîteva partide ca urmare a erorii sau destinării incorecte - confirmînd documentar divizarea greşită a mărfii;
livrarea tuturor partidelor într-o ţară.
9. La cererea declarantului, trebuie să fie asamblate şi să fie considerată o singură marfă: marfa în stare demontată sau incompletă, livrată în mai multe loturi, în cazul în care, din motive de producţie sau de transportare, este imposibil de a o expedia într-un singur lot, precum şi marfa divizată în loturi din greşeală.
10. În vederea aplicării prevederilor punctului 9 trebuie respectate următoarele condiţii:
înştiinţarea prealabilă a organelor vamale despre divizarea mărfii în loturi, indicîndu-se cauzele acestei divizări şi specificîndu-se fiecare lot prin indicarea codului de clasificare a mărfii, conform Nomenclatorului de mărfuri şi a datelor despre valoarea ei şi ţara de origine;
confirmarea prin acte a incorectitudinii divizării mărfii în cîteva partide;
livrarea tuturor loturilor de mărfuri dintr-o ţară de către un singur exportator;
introducerea tuturor loturilor de mărfuri prin unul şi acelaşi punct vamal;
livrarea tuturor loturilor de mărfuri în termen de cel mult şase luni de la data acceptării de către organele vamale a declaraţiei vamale sau de la data expirării termenului de prezentare a acesteia referitor la primul lot.
11. Accesoriile, piesele de schimb şi instrumentele folosite pentru maşini, aparate sau vehicule vor avea originea maşinii, aparatului sau vehiculului în cauză, cu condiţia, că acestea sînt importate şi corespund după caracteristicile sale echipamentului în cauză.
12. La determinarea ţării de origine a mărfii, ambalajul va avea originea mărfii ambalate. În scopul determinării originii mărfurilor şi atunci cînd se pretinde că are aceeaşi origine ca şi mărfurile ambalate şi acolo unde se aplică regula ad valorem, trebuie luat în considerare doar ambalajul care se vinde cu amănuntul.
13. La determinarea originii mărfurilor nu se va lua în calcul originea energiei electrice, termice, maşinilor, utilajului şi instrumentelor utilizate în producerea sau prelucrarea mărfurilor.
14. Livrarea mărfurilor din ţara de origine se va efectua în baza regulii transportării directe, conform căreia marfa nu va fi transportată pe teritoriul ţării terţe, cu excepţia cazurilor cînd o asemenea transportare nu este posibilă din cauza situaţiei geografice a acesteia. Totuşi, produsele constituind o singură partidă de transport, pot fi transportate prin alte teritorii, dacă este cazul transportării sau depozitării temporare pe aceste teritorii, cu condiţia ca bunurile sa rămînă sub supravegherea organelor vamale ale ţării de tranzit sau depozitate şi ca ele să nu fie supuse altor operaţiuni în afara celor de descărcare, reîncărcare sau altă operaţiune destinată să le păstreze în condiţii bune.
15. Mărfurile originare din ţara exportatoare destinate expoziţiilor organizate pe teritoriul Republicii Moldova şi ulterior lansate în circulaţie liberă, beneficiază de tratamentul preferenţial stabilit în baza acordurilor cu privire la comerţul liber, cu condiţia prezentării dovezilor organelor vamale că:
exportatorul a introdus şi a expus aceste mărfuri în Republica Moldova;
exportatorul a pus în circulaţie liberă aceste mărfuri sau le-a cedat unei persoane fizice sau juridice;
mărfurile au fost introduse pentru participare la expoziţie; şi mărfurile nu sînt folosite în alte scopuri.
16. Produsele introduse pe teritoriul Republicii Moldova sub formă de colete mici, de către persoane fizice către persoane fizice sau care fac parte din bagajul personal al acestora, sînt considerate produse originare, fără a se cere prezentarea unui certificat de origine a mărfurilor introduse, cu condiţia ca aceste mărfuri să prezinte importuri lipsite de orice caracter comercial şi aceasta din momentul ce sînt declarate ca îndeplinind condiţiile necesare pentru a beneficia de preferinţe conform legislaţiei în vigoare şi din momentul ce nu există nici o îndoială în ceea ce priveşte sinceritatea acestei declaraţii. Importurile cu caracter ocazional şi care constau numai din mărfuri de uz personal sau familial al destinatarului sau călătorilor sînt considerate importuri lipsite de orice caracter comercial, dacă, prin natura şi cantitatea lor, este evident că nu sînt destinate comercializării.
 
III. REGULI DE ORIGINE NEPREFERENŢIALE
17. În sensul prezentului Regulament prin reguli de origine nepreferenţiale se vor considera actele legislative şi normative ale Republicii Moldova cu aplicabilitate generală în ceea ce priveşte determinarea ţării de origine a mărfurilor, cu condiţia ca aceste reguli de origine să nu fie legate de regimuri comerciale preferenţiale.
18. Regulile de origine nepreferenţiale vor include toate regulile de origine utilizate în cadrul instrumentelor nepreferenţiale de politică comercială, cum ar fi pentru aplicarea: tratamentului naţiunii celei mai favorizate; taxelor antidumping şi taxelor compensatorii; măsurilor de salvgardare; reglementărilor referitoare la marcajul originii şi restricţiilor cantitative sau contingentelor tarifare discriminatorii, aplicate în conformitate cu prevederile Acordurilor O.M.C. Ele vor cuprinde, de asemenea, regulile de origine utilizate pentru achiziţii publice şi statisticile comerciale.
19. La determinarea originii mărfurilor în cadrul schimburilor comerciale nepreferenţiale, vor fi utilizate regulile de origine prevăzute în alineatele 2, 5, 6, 7 şi 8 ale capitolului II al prezentului Regulament, precum şi prevederile capitolului V al Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.
20. În cazul aplicării unor măsuri specificate la punctul 2 al prezentului Regulament, Ministerul Economiei şi Comerţului va monitoriza elaborarea şi implementarea procedurilor de atribuire a originii mărfurilor vizate.
 
IV. PROCEDURA EMITERII CERTIFICATELOR DE ORIGINE
PREFERENŢIALE ŞI NEPREFERENŢIALE
21. Emiterea certificatelor de origine preferenţiale se va efectua de către autoritatea împuternicită în baza acordurilor cu privire la comerţul liber în vigoare la care Republica Moldova este parte.
22. La eliberarea certificatelor de origine preferenţiale la export, autoritatea împuternicită va aplica prevederile acordurilor cu privire la comerţul liber la care Republica Moldova este parte.
23. Certificatele de origine nepreferenţiale sînt eliberate, conform modelului specificat în anexa la prezentul Regulament.
[Pct.23 în redacţia Hot.Guv. nr.866 din 01.08.2007, în vigoare 03.08.2007]
 
24. Temei pentru eliberarea certificatului de origine preferenţial este cererea completată de agentul economic exportator sau de reprezentantul său legal, în modul stabilit de autoritatea împuternicită.
25. Cererea urmează să fie însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de înregistrare a întreprinderii în Republica Moldova;
b) licenţa sau autorizarea (în cazul exportului mărfurilor licenţiate sau cotate);
c) certificatul de calitate eliberat de producător;
d) procura eliberată reprezentantului întreprinderii, ce confirmă dreptul de a perfecta documentele de export-import în numele întreprinderii; şi e) actul de expertiză privind determinarea producătorului pentru noile genuri de activitate.
26. Autoritatea împuternicită perfectează şi eliberează certificate de origine a mărfurilor contra plată, mărimea căreia nu trebuie să depăşească costul serviciilor prestate.
27. Agentul economic (întreprinderea) solicitant poartă responsabilitatea pentru veridicitatea documentelor şi datelor menţionate în ele, prezentate autorităţii împuternicite.
28. În cazurile necesare prezentării raportului de expertiză a originii mărfii, solicitantul trebuie să prezinte raportul de expertiză întocmit de către autoritatea împuternicită.
29. Certificatele de origine sînt perfectate şi autentificate în termen de 3 zile din momentul depunerii cererii, prezentării mărfii şi a documentelor solicitate.
30. Autoritatea împuternicită şi exportatorul sînt obligate să păstreze toate documentele ce confirmă originea mărfii nu mai puţin de trei ani de la data emiterii acestora.
31. În cazul pierderii sau deteriorării certificatului de origine, la cererea scrisă a solicitantului, poate fi eliberat un duplicat pe o blanchetă nouă de certificat, cu menţiunea DUPLICAT.
32. Certificatele sînt perfectate pe blanchete speciale, produse prin metoda tipografică şi numerotate, avînd mărimea de 210x297 mm, cu filigrane şi alte tipuri de semne de protecţie aplicate blanchetelor certificatelor de origine care întrunesc condiţiile obligatorii de neadmitere a unor posibile falsificări.
33. Blanchetele certificatelor de origine preferenţiale şi nepreferenţiale sînt supuse unui regim special de evidenţă, aprobat de autorităţile împuternicite.
[Pct.33 în redacţia Hot.Guv. nr.638 din 05.06.2006, în vigoare 16.06.2006]
 
34. Evidenţa certificatelor de origine eliberate este efectuată în versiunea electronică în conformitate cu modelele de certificate stabilite conform acordurilor de comerţ liber.
35. În certificatele de origine nu se admit corectări, ştergeri etc., cu excepţia cazurilor cînd corectarea este efectuată în baza unei cereri scrise, depuse de solicitant şi corectarea fiind autentificată prin stampilă şi semnătura persoanei autorizate. Certificatele de origine pot fi anulate în cazurile în care există motive întemeiate.
36. Persoanele responsabile de perfectarea certificatelor de origine poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru eliberarea neîntemeiată a certificatelor, includerea intenţionată a datelor eronate în certificatele de origine.
 
V. PROCEDURA DE VERIFICARE A CERTIFICATELOR DE ORIGINE
ŞI COOPERARE ADMINISTRATIVĂ
37. Organele vamale ale Republicii Moldova (în continuare organele vamale) sînt abilitate cu dreptul verificării certificatului de origine a mărfurilor importate în Republica Moldova.
38. În vederea notificării reciproce a specimenelor, ştampilelor folosite şi a semnăturilor persoanelor abilitate cu dreptul de eliberare a certificatelor de origine, precum şi a adreselor autorităţilor împuternicite, organele vamale vor menţine legături cu autorităţile statelor exportatoare.
39. În vederea stabilirii veridicităţii originii mărfurilor importate pe teritoriul Republicii Moldova, organele vamale vor solicita prezentarea de către agentul economic a următoarelor documente necesare:
a) contractul de vînzare-cumpărare;
b) certificatul de origine eliberat de autoritatea emitentă respectivă a statului exportator;
c) documentele de însoţire a mărfii;
d) declaraţia de export.
40. În cazurile apariţiei unor dubii privind originea mărfii sau a datelor ce se conţin în certificatul de origine, organul vamal al Republicii Moldova este în drept:
să se adreseze organului împuternicit, care a eliberat certificatul respectiv, sau organelor competente ale ţării de origine a mărfii, cu rugămintea motivată de a comunica date suplimentare sau de precizare. Autorităţile vamale ale Republicii Moldova înapoiază certificatul de origine sau o copie a lui autorităţilor împuternicite pentru eliberarea acestuia ţării exportatoare, indicînd, dacă este cazul, motivele de fond sau de formă care justifică iniţierea unei anchete. Ele anexează la certificatul de origine nominalizat factura, dacă aceasta a fost întocmită, sau o copie a acestuia şi furnizează toate informaţiile ce au putut fi obţinute şi care sugerează că menţiunile făcute pe certificatul respectiv sînt inexacte. Dacă în termenele stabilite în acordurile de comerţ liber, la care Republica Moldova este parte, nu se obţine un răspuns de la autoritatea împuternicită pentru eliberarea certificatelor de origine a ţării exportatoare sau răspunsul nu conţine date suficiente pentru determinarea autenticităţii documentului în cauză sau a originii reale a mărfurilor, autorităţile vamale ale Republicii Moldova refuză acordarea preferinţelor prevăzute în acordurile de comerţ liber, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;
să efectueze sau să solicite efectuarea expertizei mărfurilor importate, în conformitate cu prevederile acordurilor cu privire la comerţul liber la care Republica Moldova este parte şi legislaţia în vigoare. Controlul certificatelor de origine se efectuează prin sondaj sau, ori de cîte ori, autorităţile vamale ale Republicii Moldova au suspiciuni întemeiate în legătură cu autenticitatea documentului sau cu exactitatea informaţiilor referitoare la originea reală a mărfurilor importate.
41. Toate informaţiile comunicate în baza acestui capitol vor fi confidenţiale şi folosite doar pentru scopuri vamale şi fiscale.
 
VI. SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢILOR ÎMPUTERNICITE
CU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE ORIGINE
42. Activitatea autorităţilor împuternicite cu eliberarea certificatelor de origine va fi supravegheată de către Ministerul Economiei şi Comerţului.
43. În acest scop, Ministerul Economiei şi Comerţului va fi în drept să:
a) efectueze controlul certificatelor de origine eliberate de către autoritatea împuternicită;
b) compare datele conţinute în certificatele de origine cu datele reale caracteristice mărfii livrate;
c) facă recomandări autorităţilor împuternicite privind înlăturarea neregulilor depistate în determinarea originii mărfii de către autoritatea împuternicită;
d) să propună Guvernului spre realizare măsuri concrete de înlăturare a unor nereguli practicate în activitatea autorităţilor împuternicite.
44. În scopul realizării controlului menţionat în punctul 43, autorităţile împuternicite vor:
a) prezenta trimestrial Ministerului Economiei şi Comerţului un raport referitor la activitatea de eliberare a certificatelor de origine pe perioada vizată;
b) pune la dispoziţie Ministerului Economiei şi Comerţului informaţiile relevante procedurilor practicate de acestea.
45. În cazul apariţiei unor dubii din partea autorităţilor relevante a unei ţări, acestea sînt în drept să se adreseze după informaţii suplimentare la autoritatea împuternicită din Republica Moldova, care a eliberat certificatul de origine respectiv sau la Ministerul Economiei şi Comerţului.
 
[Anexa nr.1 abrogată prin Hot.Guv. nr.866 din 01.08.2007, în vigoare 03.08.2007]
 
 
Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire
la regulile de origine a mărfurilor
 
CERTIFICAT DE ORIGINE A MĂRFURILOR
CERTIFICATE OF GOODS ORIGIN
 
1. Exportator (denumirea, adresa completă, ţara)
    Exporter (name, address, country)

 
CERTIFICAT nr.
CERTIFICATE nr.
2. Destinatar (denumirea, adresa completă, ţara)
    Consignee (name, address, country)
3. Emis în ţara
    Issued in country
    _____________________________________

 
4. Informaţii privind transportul
    Information of transport

 
5. Observaţii ale autorităţilor competente
    Remarks of a Competent Authority
6. Nr.crt.
# Nr.
7. Marcarea coletelor
Packing &  Marking
8. Numărul şi natura ambalajelor
Denumirea mărfurilor

Number & Type of Packing Goods name
9. Criteriul  de origine
Origin criteria
10. Greutatea brută sau alte unităţi de măsură
Gross weight or other  measurement units
 
11. Numărul şi data facturilor
Invoice Nr. & date

 
 
 
 
 
 
12. Viza
     Signature
     Prin prezenta se confirmă veridicitatea
     declaraţiei exportatorului

     Confirms the authenticity of export declaration
13. Declaraţia exportatorului
      Export Declaration

Subsemnatul declar că mărfurile declarate mai sus îndeplinesc condiţiile cerute pentru obţinerea  certificatului
The undersigned declares that the  goods declared above  are in conformity with the requirements necessary for obtaining Certificate
 
Locul
Place
_________________
Data
Date
_________________
 
Locul, data, semnătura şi ştampila autorităţilor competente
Place, date, signature and seal of a competent authority
Semnătura şi ştampila
Signature and seal
 Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti