Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Hotarire nr. nr. 1185 din 30.09.2003

 H O T Ă R Î R E

despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de introducere şi
scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice
 
nr. 1185  din  30.09.2003
 
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.211-214/1234 din 10.10.2003
 
* * *
Întru executarea Legii cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1416), Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice (se anexează).
 
PRIM-MINISTRU
Vasile TARLEV

Contrasemnată:
 
Ministrul economiei
Marian Lupu
Ministrul finanţelor
Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei
Vasile Dolghieru

Chişinău, 30 septembrie 2003.
 
Nr.1185.
 
 
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr.1185 din 30 septembrie 2003
 
REGULAMENTUL
cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor
de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice
 
Prezentul Regulament este elaborat întru executarea prevederilor Legii Republicii Moldova nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice (în continuare - Legea).
1. Regulamentul stabileşte mecanismul de trecere a mărfurilor, obiectelor de uz personal şi a mijloacelor de transport peste frontiera de stat (frontiera vamală) a Moldovei de către persoanele fizice. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică la trecerea bunurilor de către persoanele fizice peste frontiera vamală a zonelor economice libere.
2. Acţiunile prezentului Regulament se extind asupra tuturor persoanelor fizice (rezidenţi, nerezidenţi) care deplasează peste frontiera de stat (frontiera vamală) bunuri, precum şi mijloace de transport destinate uzului personal, activităţii comerciale sau de producţie.
3. Persoanele fizice vor confirma organelor vamale statutul lor de rezident prin prezentarea unuia din următoarele acte:
a) Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
b) Paşaportul diplomatic al cetăţeanului Republicii Moldova;
c) Paşaportul de serviciu al cetăţeanului Republicii Moldova;
d) Paşaportul pentru persoanele fără cetăţenie (apatrizi) care domiciliază permanent în Moldova;
e) Buletinul de identitate al cetăţeanului Moldovei;
f) Buletinul de identitate pentru apatrizii care domiciliază permanent în Moldova;
g) Permis de şedere pentru cetăţenii străini care domiciliază permanent în Republica Moldova.
4. Bunurile calificate drept obiecte de uz personal (haine, încălţăminte, obiecte de parfumerie, cosmetică, igienă şi medicamente, precum şi produsele alimentare) sînt cele procurate (obţinute) pentru folosirea (consumul) persoanei care le deplasează peste frontiera vamală sau pentru membrii familiei acesteia, prevăzute la alineatul (3) al art.11 din Lege. Existenţa membrilor familiei se confirmă prin actele respective. În cazul lipsei acestor acte, bunurile nominalizate nu pot fi calificate drept obiecte de uz personal. Persoanelor fizice în cauză le pot fi acordate facilităţi fiscale la trecerea mărfurilor specificate mai sus, în conformitate cu prevederile lit.b) alineatul (1) al art.5 sau anexei la Lege.
5. Facilităţile privind cuantumul neimpozabil, stabilit la lit.b) alineatul (1) al art.5 din Lege, se acordă doar persoanelor fizice care trec peste frontiera vamală bunuri personale. Facilităţile nominalizate nu pot fi transmise altei persoane. La introducerea bunurilor (bunului) pe teritoriul Moldovei de către două sau mai multe persoane, proprietari ai acestor bunuri, facilităţile fiscale menţionate mai sus vor fi acordate în cumul, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) în actul comercial ce însoţeşte bunurile (bunul) sînt stipulate persoanele fizice - proprietari ai acestora;
b) persoanele fizice, proprietari ai bunurilor (bunului), deplasează aceste obiecte (obiect) peste frontiera vamală;
c) persoanele fizice, proprietari ai bunurilor (bunului), dispun de cuantumul neimpozabil stabilit la lit.b) alineatul (1) al art.5 din Lege.
6. Departamentul Vamal va autoriza introducerea pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile lit.c) alineatul (1) al art.5 din Lege, a mărfurilor ce aparţin persoanelor fizice care urmează să se stabilească cu traiul permanent în Moldova, cu condiţia prezentării următoarelor acte:
adeverinţei de imigrant sau actului de confirmare a repatrierii (în conformitate cu prevederile Legii nr.1518-XV din 6 decembrie 2002 cu privire la migraţiune);
altor acte necesare, conform prevederilor ce ţin de regimul vamal de import.
7. Departamentul Vamal va autoriza introducerea pe teritoriul republicii, în conformitate cu prevederile lit.c) alineatul (1) al art.5 din Lege, a mărfurilor ce aparţin persoanelor fizice în legătură cu obţinerea acestor bunuri prin moştenire, cu condiţia prezentării următoarelor acte:
actul eliberat de organul abilitat al ţării în care au fost obţinute bunurile prin moştenire de către persoana fizică. Actul nominalizat urmează a fi legalizat de către serviciul consular respectiv al Moldovei;
altor acte necesare, conform prevederilor ce ţin de regimul vamal de import.
8. La determinarea cantităţii mărfurilor, specificate în anexa la Lege, se ia drept bază o unitate de marfă din grupă (inclusiv o unitate de marfă de la poziţiile (subpoziţiile) tarifare 2204 - 220890).
9. La introducerea pe teritoriul republicii a bagajului neînsoţit se percep obligatoriu drepturile de import (cu excepţia cazurilor prevăzute la lit.d) alineatul (1) al art.5 din Lege), pe principii generale, cu condiţia că bunurile nominalizate nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie şi că vor fi declarate în modul stabilit.
Bagajul neînsoţit, destinat activităţii comerciale sau de producţie, poate fi introdus pe teritoriul ţării numai de către agenţii economici care sînt înregistraţi la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător.
Bunurile se califică drept bagaje neînsoţite în temeiul unui document eliberat de proprietarul (expeditorul) bunurilor sau unei dovezi de încheiere a contractului respectiv de transport.
[Pct.9 modificat prin Hot.Guv. nr.30 din 10.01.06, în vigoare 24.01.06]
 
10. Se interzice persoanelor fizice de a introduce pe teritoriul ţării (cu excepţia cazurilor prevăzute în alineatul (4) al art.5 din Lege) următoarele bunuri:
a) produse alimentare destinate activităţii comerciale sau de producţie;
b) medicamente destinate activităţii comerciale sau de producţie;
c) materie primă destinată producerii medicamentelor;
d) bunurile prohibite de legislaţia în vigoare pentru a fi introduse pe teritoriul Moldovei.
11. Modul de introducere şi de scoatere din teritoriul Moldovei a obiectelor şi bijuteriilor din metale şi pietre preţioase, precum şi a valorilor culturale de către persoanele fizice, se reglementează de actele normative ale Departamentului Vamal.
12. Se permite introducerea pe teritoriul Moldovei a mijloacelor de transport auto (stipulate în alineatul (7) al art.3 din Codul transporturilor auto nr.116-XIV din 29 iulie 1998 şi reutilate de către persoanele fizice) în regimurile vamale import şi admiterea temporară numai cu autorizarea Departamentului Vamal, care va verifica în mod obligatoriu legalitatea reutilării şi corespunderii standardelor respective a mijloacelor de transport nominalizate cu standardele în vigoare.
13. La stabilirea anului de fabricaţie a mijlocului de transport auto, caroseriei şi a motorului organele vamale sînt în drept să utilizeze informaţia obţinută de la dealerii autorizaţi ai producătorilor de maşini.
14. Se consideră că sînt ţinute la evidenţă permanentă mijloacele de transport auto, înregistrate la organele competente ale statelor străine în baza contractelor de leasing.
15. Ministerul Dezvoltării Informaţionale va înregistra mijloacele de transport auto (caroserii, motoare), introduse şi înregistrate în Moldova după 31 august 2001 la organele ce nu intră în componenţa Ministerului Dezvoltării Informaţionale (cu excepţia celor înregistrate pe numele Ministerului Apărării şi Departamentului Trupelor de Grăniceri), cu condiţia prezentării de către persoana fizică a autorizaţiei respective, eliberate de Departamentul Vamal.
[Pct.15 modificat prin Hot.Guv. nr.30 din 10.01.06, în vigoare 24.01.06]Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti