Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul XIII: COLABORATORII VAMALI

 Capitolul XIII

COLABORATORII VAMALI
Secţiunea a 50-a
Statutul juridic al colaboratorilor vamali
    Articolul 311. Colaboratorii vamali
    (1) Pot fi colaboratori vamali cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit vîrsta de 18 ani, apţi după calităţile profesionale şi morale, după nivelul de studii şi starea de sănătate să exercite funcţiile organului vamal.
    (2) La angajarea iniţială în organul vamal, poate fi stabilit un termen de încercare de 6 luni.
    (3) În termen de 20 de zile de la data conferirii primului grad special, colaboratorul vamal depune următorul jurămînt:
    "Jur să respect cu stricteţe Constituţia şi legile Republicii Moldova, să apăr suveranitatea şi securitatea ei economică, să execut conştiincios obligaţiile de serviciu."
    (4) Procedura depunerii jurămîntului este aprobată de directorul general al Serviciului Vamal.
    (5) Angajarea în serviciu în organele vamale se face în bază de contract individual de muncă.
    (6) Colaboratorilor vamali li se conferă grade speciale în conformitate cu Legea serviciului în organele vamale.
    (7) Colaboratorii vamali poartă uniformă, atribuită gratuit. Modelul uniformei este aprobat de Guvern. Regulile de port-uniformă sînt aprobate de directorul general al Serviciului  Vamal.
    (8) Prevederile alin.(5)-(7) se extind şi asupra conducătorilor şi specialiştilor din laboratoarele vamale, instituţiile de cercetări ştiinţifice, instituţiile de învăţămînt din cadrul Serviciului  Vamal.
    Articolul 312. Exercitarea atribuţiilor de serviciu
                           ale colaboratorilor vamali
    (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, colaboratorii vamali:
    a) sînt reprezentanţi ai puterii de stat şi se află sub ocrotirea statului;
    b) se conduc de legislaţia Republicii Moldova, de acordurile internaţionale la care aceasta este parte;
    c) sînt subordonaţi numai colaboratorilor superiori, împuterniciţi direct.
    (2) Este interzisă imixtiunea în activitatea organelor vamale şi a colaboratorilor vamali sau exercitarea de influenţă asupra lor în luarea de decizii sau efectuarea de operaţiuni vamale. Încălcarea acestor interdicţii atrage sancţiunile prevăzute de prezentul cod.
    (3) Nici o persoană nu este în drept să oblige colaboratorul vamal să efectueze acţiuni pe care legislaţia nu le-a dat în sarcina organelor vamale.
    (4) În activitatea sa, inclusiv în emiterea de ordine şi decizii, colaboratorul vamal trebuie să se conducă de legislaţie.
    (5) În organele vamale este inadmisibilă crearea şi activitatea structurilor de partide, asociaţii obşteşti, inclusiv religioase, cu excepţia sindicatelor. Colaboratorii vamali nu au dreptul să se conducă în activitatea lor de hotărîrile partidelor sau ale asociaţiilor obşteşti.
    (6) Colaboratorul vamal nu are dreptul:
    a) să desfăşoare activitate de întreprinzător, inclusiv prin intermediari;
    b) să reprezinte persoane terţe în activitatea vamală;
    c) să exercite concomitent alte funcţii retribuite, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice;
    d) să îndeplinească contracte civile care se referă la activitatea vamală;
    e) să acorde în orice mod sprijin ilegal persoanelor în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fiind recompensat pentru acordarea acestui sprijin sau primind alte servicii ori facilităţi într-un anumit domeniu;
f) să participe la conducerea de întreprinderi comerciale direct sau prin intermediari.
    (7) Insultarea şi ameninţarea colaboratorului vamal, opunerea de rezistenţă sau aplicarea violenţei faţă de acesta, sau atentarea la viaţa, sănătatea şi la bunurile lui sînt sancţionate în conformitate cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova.
    (8) Legislaţia garantează apărarea vieţii, sănătăţii, onoarei, demnităţii şi bunurilor membrilor de familie ai colaboratorului vamal de atentatele întreprinse în legătură cu exercitarea atribuţiilor lui de serviciu.
    Articolul 313. Caracterul executoriu al dispoziţiilor
                           şi cerinţelor legale ale colaboratorului
                           vamal
    (1) Dispoziţiile şi cerinţele legale ale colaboratorului vamal sînt executorii pentru toate persoanele fizice şi juridice.
    (2) Nesupunerea dispoziţiilor sau cerinţelor legale ale colaboratorului vamal, alte acţiuni care împiedică îndeplinirea atribuţiilor lui de serviciu sînt sancţionate în conformitate cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova.
    (3) Colaboratorul vamal nu este răspunzător de prejudiciile morale, fizice şi patrimoniale cauzate contravenientului, prin aplicarea, în condiţiile prezentului cod, a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armei de foc, dacă prejudiciul este direct proporţional puterii de rezistenţă opusă de contravenient.
Secţiunea a 51-a
Aplicarea forţei fizice, mijloacelor speciale
şi armei de foc
    Articolul 314. Condiţiile şi limitele aplicării forţei fizice,
                           mijloacelor speciale şi armei de foc
    (1) În cazurile prevăzute de prezentul cod, colaboratorul vamal are dreptul să aplice forţă fizică, mijloace speciale şi armă de foc.
    (2) Colaboratorul vamal este obligat să facă o pregătire specială, să se controleze (testeze) periodic în privinţa corespunderii exigenţelor şi condiţiilor legate de aplicarea forţei fizice, mijloacelor speciale şi armei de foc.
    (3) În cazul aplicării forţei fizice, mijloacelor speciale şi armei de foc, colaboratorul vamal este obligat:
    a) să prevină că intenţionează a le aplica, acordînd timp suficient pentru îndeplinirea cerinţelor pe care le-a expus, cu excepţia cazurilor cînd întîrzierea aplicării forţei fizice, mijloacelor speciale sau armei de foc creează pericol nemijlocit pentru viaţa şi sănătatea sa, ori se poate solda cu alte urmări grave; în cazul atacului prin surprindere, al atacului cu utilizarea tehnicii de luptă şi mijloacelor de transport ori în alte împrejurări cînd avertizarea este imposibilă sau lipsită de sens;
    b) să asigure acordarea de prim-ajutor persoanelor rănite şi să încunoştinţeze de îndată şeful organului vamal sau adjunctul acestuia de impactul produs;
   c) să reducă la minimum prejudiciul cauzat la lichidarea impactului, ţinînd cont de caracterul şi gradul pericolului contravenţiei şi contravenientului, de puterea de rezistenţă opusă.
    4) Şeful organului vamal sau adjunctul acestuia este obligat să încunoştinţeze imediat procurorul de cazurile mortale sau leziunile corporale grave.
    (5) Depăşirea împuternicirilor în aplicarea forţei fizice, mijloacelor speciale sau armelor de foc atrage răspunderea stabilită de legislaţie.
    Articolul 315. Aplicarea forţei fizice
   Colaboratorul vamal are dreptul să aplice forţa fizică pentru a preîntîmpina încălcările de lege, a reţine contravenienţii, a înfrînge rezistenţa lor, a contracara nerespectarea dispoziţiilor sau cerinţelor lui legale, a preîntîmpina pătrunderea în încăperi, pe teritoriu, la mărfuri şi mijloace de transport aflate sub supraveghere vamală, a reprima alte acţiuni care nu îi permit să-şi îndeplinească obligaţiile cînd măsurile nonviolente nu asigură îndeplinirea lor.
    Articolul 316. Aplicarea de mijloace speciale
    (1) Colaboratorul vamal are dreptul să aplice cătuşe, bastoane de cauciuc, substanţe lacrimogene, dispozitive de deschidere a încăperilor, mijloace de reţinere (oprire) forţată a mijloacelor de transport, alte mijloace speciale pentru:
    a) a respinge un atac asupra sa ori asupra altor persoane;
    b) a respinge un atac asupra imobilelor şi mijloacelor de transport care aparţin organului vamal sau care sînt folosite de el, asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală, a le elibera în cazul ocupării sau acaparării lor;
    c) a reţine infractorii, a-i aduce în încăperile de serviciu ale organului vamal, dacă aceştia nu se supun, opun rezistenţă sau pot provoca leziuni lor înşişi sau celor din jur;
d) a înfrînge rezistenţa fizică ce i se opune;
    e) a stopa mijlocul de transport al cărui şofer nu a îndeplinit indicaţia şi nu a oprit;
    f) în alte cazuri de împiedicare cu premeditare a colaboratorului vamal să-şi îndeplinească obligaţiile.
    (2) Este interzisă aplicarea de mijloace speciale asupra femeilor însărcinate, persoanelor cu semne vădite de invaliditate şi minorilor, cu excepţia cazurilor cînd aceştia opun rezistenţă armată, cînd comit un atac în grup, un atac armat sau efectuează alte acţiuni ce pun în pericol viaţa şi sănătatea celor din jur, integritarea mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală.
    (3) Pentru autoapărare sau în alte situaţii de necesitate, colaboratorul vamal, neavînd mijloace speciale, poate face uz de arma de foc sau de alte mijloace disponibile.
    Articolul 317. Portul, deţinerea şi folosirea armelor
                           de foc
    (1) În exerciţiul funcţiunii, unele categorii de colaboratori vamali, stabilite de către Serviciul Vamal, au dreptul de a purta, deţine şi folosi armă de foc.
    (2) Lista tipurilor de arme de foc şi de muniţii din dotarea organelor vamale este stabilită de către Serviciul Vamal şi aprobată de Guvern.
    Articolul 318. Aplicarea şi folosirea armelor de foc
    (1) Ca măsură excepţională, colaboratorii vamali, consemnaţi la art.317, au dreptul să aplice arma de foc pentru:
    a) a respinge un atac asupra angajaţilor din organele vamale cînd viaţa şi sănătatea lor sînt în pericol;
    b) a preîntîmpina vreo încercare de deposedare a colaboratorului vamal de arma de foc. Încercarea persoanei reţinute de colaboratorul vamal să se apropie de arma de foc prin ignorarea somaţiei de a nu se apropia de el sau să se atingă de armă este interpretată ca încercare de a pune stăpînire pe armă;
    c) a respinge un atac în grup sau un atac armat asupra imobilelor şi mijloacelor de transport care aparţin organului vamal sau care sînt folosite de el, asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală, pentru a le elibera în cazul ocupării sau acaparării lor;
    d) a reţine persoanele care opun rezistenţă armată, persoana înarmată care ignoră somaţia de a depune arma.
    (2) Colaboratorii vamali consemnaţi la art.317 au dreptul să folosească armele de foc şi pentru:
    a) stoparea mijlocului de transport prin defectarea lui dacă şoferul creează pericol pentru viaţa şi sănătatea angajaţilor organului vamal şi nu se supune somaţiilor repetate de a opri mijlocul de transport;
    b) neutralizarea animalelor care pun în pericol viaţa şi sănătatea angajaţilor organului vamal;
    c) avertizarea despre intenţia de a aplica arma de foc, semnalizarea alertei sau solicitarea de ajutor.
   (3) Este interzisă aplicarea armei de foc asupra femeilor, persoanelor cu semne vădite de invaliditate şi minorilor, cu excepţia cazurilor cînd aceştia opun rezistenţă armată, cînd comit un atac în grup, un atac armat sau efectuează alte acţiuni ce pun în pericol viaţa şi sănătatea angajaţilor organului vamal. Este interzisă aplicarea armei de foc şi cînd există o aglomerare mare de oameni şi pot fi afectate persoane nevinovate.
    (4) Despre fiecare caz de aplicare a armei de foc, colaboratorul vamal este obligat să raporteze în scris neîntîrziat şefului organului vamal sau adjunctului acestuia care, la rîndul lor, vor încunoştinţa procurorul în timp de 24 de ore de la aplicarea armei de foc.
Secţiunea a 52-a
Răspunderea organului vamal şi a
colaboratorilor vamali
    Articolul 319. Răspunderea organului vamal
    (1) Organul vamal răspunde pentru prejudiciile cauzate persoanelor şi patrimoniului lor prin decizii şi acţiuni ilegale sau prin inacţiune, precum şi pentru prejudiciile cauzate de colaboratorii vamali şi alţi angajaţi ai organului vamal în exerciţiul funcţiunii prin decizii şi acţiuni ilegale, prin inacţiune.
    (2) Prejudiciile sînt reparate în conformitate cu prevederile legislaţiei.
    (3) Prejudiciile cauzate prin acţiuni legale nu sînt reparabile.
    Articolul 320. Răspunderea colaboratorilor vamali
                           şi a altor angajaţi ai organului vamal
    Pentru decizii şi acţiuni ilegale sau pentru inacţiune, colaboratorii vamali şi alţi angajaţi ai organului vamal sînt sancţionaţi disciplinar, administrativ, penal sau lor li se aplică alte sancţiuni în conformitate cu legislaţia.
 Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti