Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul XII: APLICAREA DE MĂSURI LA FRONTIERĂ ÎN VEDEREA PROTECŢIEI PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

 Capitolul XII

APLICAREA DE MĂSURI LA FRONTIERĂ ÎN VEDEREA PROTECŢIEI
PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
    Articolul 301. Domeniul de aplicare
    (1) Prevederile prezentului capitol se aplică mărfurilor pasibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, care:
    a) sînt introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;
    b) sînt declarate organelor vamale în scopul plasării lor sub un regim vamal definitiv sau suspensiv;
    c) se află sub supraveghere vamală în orice alte situaţii;
    d) nu au fost declarate la intrarea sau la ieşirea din ţară şi sînt descoperite de organele vamale în timpul efectuării controalelor vamale;
    e) au intrat în proprietatea statului prin confiscare sau prin abandon în favoarea statului.
    (2) Prezentul capitol nu se aplică mărfurilor care sînt obiect al dreptului de proprietate intelectuală protejat şi care au fost fabricate cu consimţămîntul titularului de drept, dar se afla fără consimţămîntul acestuia în una din situaţiile menţionate în alin.(1).
    (3) Prezentul capitol nu se aplică mărfurilor la care se referă alin.(2), fabricate sau protejate de un alt drept de proprietate intelectuală, în alte condiţii decît cele convenite cu titularul de drept.
    (4) Măsurile de intervenţie prevăzute în prezentul capitol nu se aplică bunurilor destinate uzului personal, deplasate peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice.
   
[Art.301 în redacţia LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    Articolul 302. Măsurile prealabile depunerii cererii de
                            intervenţie a organului vamal
    (1) În cazul în care nu este depusă cerere de intervenţie sau pînă la acceptarea acesteia, organul vamal poate suspenda operaţiunea de vămuire şi/sau să reţină, pe un termen de 3 zile lucrătoare, mărfurile aflate în una din situaţiile prevăzute la art.301 dacă are temeiuri suficiente de a considera că aceste mărfuri aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală. Organul vamal notifică titularul de drept şi declarantul/destinatarul mărfurilor, dacă aceştia din urmă sînt cunoscuţi, despre măsura aplicată, după un model stabilit de Serviciul Vamal. Termenul de 3 zile începe să curgă de la data la care  titularul de drept a primit notificarea.
    (2) Dacă în termenul prevăzut la alin.(1) titularul de drept nu depune cerere de intervenţie, organul vamal ridică măsura de reţinere a mărfurilor şi/sau efectuează vămuirea acestora, cu condiţia satisfacerii celorlalte exigenţe legale.
    (3) În cazul prevăzut la alin.(1), organul vamal poate solicita informaţii referitor la dreptul protejat titularului de drept pînă la notificarea acestuia despre o posibilă încălcare a unui drept de proprietate intelectuală.
    [Art.302 în redacţia LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
   
Articolul 3021. Depunerea şi examinarea cererii de
                             intervenţie a organului vamal
    (1) Cererea de intervenţie a organului vamal se depune de către titularul de drept la Serviciul Vamal în formă scrisă pe suport de hîrtie sau în formă electronică, potrivit modelului stabilit de Serviciul Vamal. Cererea trebuie să conţină următoarele informaţii obligatorii:
    a) datele de identificare ale titularului de drept;
    b) descrierea tehnică precisă şi detaliată a mărfurilor originale, datele despre locul unde au fost produse, despre producătorul lor, precum şi datele despre alţi titulari de drept;
    c) orice informaţie specifică pe care titularul o deţine în legătură cu modalitatea  de încălcare a dreptului său;
    d) numele şi adresa persoanei de contact desemnate de titularul de drept.
    (2) Odată cu cererea de intervenţie a organului vamal, se depun fotografii şi mostre ale mărfurilor originale.
    (3) Titularul de drept va furniza, în măsura în care îi sînt cunoscute, orice alte informaţii, cum ar fi:
    a) valoarea mărfurilor originale înainte de taxare;
    b) locul unde se află mărfurile sau destinaţia lor;
    c) detalii privind identificarea lotului sau a coletelor;
    d) data prevăzută pentru sosirea sau plecarea mărfurilor;
    e) mijloacele de transport utilizate;
    f) ţara sau ţările de fabricaţie  şi rutele folosite;
    g) diferenţele tehnice dintre mărfurile originale şi cele susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală;
    h) denumirea şi sediul persoanelor juridice autorizate să importe, să exporte ori să distribuie mărfurile.
    (4) La cererea de intervenţie se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:
    a) declaraţia titularului de drept, de o formă stabilită, prin care acesta îşi asumă responsabilitatea în cazul în care se constată că mărfurile nu aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală şi obligaţia de a suporta toate cheltuielile efectuate în temeiul prezentului capitol;
    b) dovada că este titularul dreptului de proprietate intelectuală.
    (5) În cazul în care cererea de intervenţie este depusă fără respectarea cerinţelor prevăzute la alin.(1)–(3), Serviciul Vamal este în drept să o respingă printr-o decizie motivată, în care se menţionează calea de atac. Cererea poate fi depusă repetat numai după ce a fost completată în modul corespunzător.
    (6) În termen de 30 de zile de la primirea cererii de intervenţie, Serviciul Vamal notifică în scris titularul despre acceptarea ori respingerea cererii sau despre faptul că ea face obiectul unor examinări, sau despre necesitatea prezentării unor informaţii suplimentare.
    (7) Titularul nu trebuie să plătească nici un fel de redevenţe/taxe pentru acoperirea cheltuielilor administrative aferente gestionării cererii de intervenţie.
    (8) Împotriva deciziei de respingere a cererii de intervenţie a organului vamal titularul de drept poate depune o plîngere la instanţa de judecată competentă.
    [Art.3021 introdus prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    Articolul 303. Acceptarea cererii de intervenţie a
                            organului vamal
    (1) În cazul în care acceptă cererea de intervenţie a organului vamal, Serviciul Vamal stabileşte perioada de intervenţie de pînă la un an din data emiterii deciziei de acceptare. La expirare, acest termen poate fi prelungit cu condiţia respectării art.3021.
    (2) Serviciul Vamal prezintă organelor vamale subordonate cererile de intervenţie acceptate pentru a se lua măsurile de rigoare la frontieră.
    (3) Prevederile art.3021 se aplică în modul corespunzător în cazul solicitărilor de prelungire a perioadei de intervenţie.
    Articolul 304. Condiţiile şi măsurile de intervenţie ale
                           organului vamal
    (1) În baza cererii de intervenţie acceptate, organul vamal emite o decizie de reţinere a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală şi/sau suspendă operaţiunea de vămuire, notificînd în scris despre aceasta, potrivit modelului stabilit de Guvern, atît titularul de drept, cît şi declarantul/destinatarul mărfurilor. Despre măsurile întreprinse organul vamal informează imediat Serviciul Vamal în modul stabilit.
    (2) În cazul în care organul vamal a reţinut mărfuri susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală şi/sau a suspendat operaţiunea de vămuire, mărfurile pot fi distruse fără a se urma procedura stabilită la alin.(7), dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) titularul de drept informează în scris organul vamal, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la alin.(1) sau de 3 zile lucrătoare în cazul mărfurilor perisabile, că mărfurile reţinute aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală;
    b) titularul de drept depune la organul vamal, în termenul prevăzut la lit.a), acordul scris al declarantului/destinatarului mărfurilor privitor la faptul că abandonează aceste mărfuri în vederea distrugerii; acest acord poate fi prezentat organului vamal direct de către declarantul/destinatarul mărfurilor; condiţia în cauză se consideră a fi îndeplinită atunci cînd declarantul/destinatarul mărfurilor nu a contestat în scris în termenul stabilit în mod expres reţinerea şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire ori distrugerea mărfurilor;
    c) organul vamal prelevă în mod obligatoriu mostre ale mărfurilor care urmează a fi distruse, conform reglementărilor vamale, pentru a fi păstrate în vederea constituirii de probe în instanţă, după caz;
    d) distrugerea se efectuează pe cheltuiala şi sub responsabilitatea titularului de drept, dacă legislaţia nu prevede altfel.
    (3) În cazul în care declarantul/destinatarul mărfurilor contestă măsurile de reţinere a mărfurilor şi/sau de suspendare a operaţiunii de vămuire ori se opune distrugerii mărfurilor, se aplică procedura prevăzută la alin.(7).
    (4) Pentru a constata că s-a adus atingere unui drept de proprietate intelectuală, organul vamal comunică titularului de drept, la cererea scrisă a acestuia, numele şi adresa declarantului/deţinătorului de mărfuri, ţara de origine şi de expediţie a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, dacă organul vamal deţine astfel de informaţii.
    (5) Titularul dreptului de proprietate intelectuală care primeşte informaţiile prevăzute la alin.(4) nu le poate utiliza decît în scopul aplicării prevederilor alin.(2). Utilizarea unor astfel de informaţii în alte scopuri decît cele prevăzute expres atrage răspunderea titularului şi anularea intervenţiei organului vamal.
    (6) Organul vamal poate permite părţilor să examineze mărfurile reţinute şi/sau a căror vămuire este suspendată, precum şi să preleve mostre în vederea stabilirii, prin analize sau testări, dacă mărfurile aduc atingere dreptului de proprietate intelectuală. Dacă mostrele nu sînt distruse ca urmare a analizei, titularul de drept le va returna, pe cît posibil înainte de eliberarea mărfurilor şi/sau de acordarea liberului de vamă. Cheltuielile şi responsabilităţile aferente analizei acestor mostre sînt suportate de titularul de drept.
    (7) Dacă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind reţinerea mărfurilor şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire, titularul de drept nu acţionează în judecată declarantul/destinatarul mărfurilor şi dacă dispoziţiile alin.(2) şi (3) nu sînt aplicabile, organul vamal dispune eliberarea mărfurilor şi/sau acordarea liberului de vamă, cu condiţia îndeplinirii celorlalte prevederi legale.
    (8) În cazuri întemeiate, la cererea scrisă a titularului de drept, Serviciul Vamal poate prelungi cu cel mult 10 zile lucrătoare termenul prevăzut la alin.(7), iar în cazurile mărfurilor uşor alterabile perioada de 3 zile lucrătoare, la care se face referire la alin.(10), nu poate fi prelungită.
    (9) În cazul în care acţionează în judecată declarantul/destinatarul mărfurilor, titularul dreptului de proprietate intelectuală informează imediat organul vamal despre măsurile adoptate, iar organul vamal reţine mărfurile pînă la data la care hotărîrea judecătorească rămîne definitivă şi irevocabilă.
(10) Titularul dreptului de proprietate intelectuală este obligat, în termen de 15 zile de la încetarea protecţiei dreptului de proprietate intelectuală, precum şi în cazul altor schimbări aferente ce se produc pe teritoriul Republicii Moldova, să înştiinţeze despre aceasta Serviciul Vamal. În caz contrar, titularul va suporta toate consecinţele care vor deriva din inacţiunile lui, purtînd răspundere faţă de persoanele implicate.
    Articolul 305. Măsurile aplicabile mărfurilor care aduc
                           atingere unui drept de proprietate
                           intelectuală
    (1) Mărfurile în privinţa cărora s-a dovedit că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală nu pot fi introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova ori din zonele economice libere sau antrepozitele libere, nu pot fi  importate, exportate, reexportate, plasate sub un regim vamal suspensiv, cu excepţiile stabilite la alin.(2).
    (2) Mărfurile prevăzute la alin.(1):
    a) pot fi distruse conform normelor legale în vigoare ori scoase în afara circuitelor comerciale astfel încît să se evite cauzarea unui prejudiciu titularului, fără nici o indemnizaţie, dacă legislaţia nu prevede altfel, şi fără nici o cheltuială din partea statului;
    b) sînt pasibile de orice măsură care are drept consecinţă privarea efectivă a persoanelor implicate de profitul economic al operaţiunii, cu excepţia unor cazuri cînd simpla retragere a mărcilor aplicate pe mărfurile contrafăcute nu este considerată măsură care ar avea drept consecinţă privarea efectivă a persoanelor implicate de profitul economic al operaţiunii;
    c) pot fi predate cu titlu gratuit, în funcţie de natura lor, unor instituţii publice, inclusiv din sistemul protecţiei sociale, unor asociaţii obşteşti ori fundaţii cu caracter umanitar, unor asociaţii ori cluburi sportive, instituţii de învăţămînt de stat, unor persoane fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, dacă există acordul scris al titularului dreptului de proprietate intelectuală şi dacă sînt mărfuri apte pentru consumul sau uzul persoanelor fizice, cu condiţia de a nu fi comercializate.
    (3) Aplicarea măsurilor prevăzute la alin.(2) nu exclude valorificarea de către titular a drepturilor sale pe cale judiciară, în condiţiile legii.
    Articolul 306. Asigurarea
    (1) În cazul mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor asupra desenelor sau modelelor industriale, brevetelor de invenţie, certificatelor suplimentare de protecţie sau brevetelor de soi de plante, titularul dreptului sau declarantul/destinatarul mărfurilor are posibilitatea de a obţine liberul de vamă sau ridicarea măsurii de reţinere a mărfurilor dacă este constituită o garanţie de către aceştia şi dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) titularul de drept a depus la organul vamal dovada formulării unei acţiuni în judecată;
    b) nu este dispusă pe cale judiciară măsura sechestrării sau indisponibilizării mărfurilor înainte de expirarea termenului prevăzut la art.304;
    c) sînt îndeplinite toate formalităţile vamale conform legislaţiei.
    (2) Garanţia prevăzută la alin.(1) trebuie să fie suficientă pentru a proteja interesele titularului de drept şi trebuie să se constituie potrivit normelor de aplicare a prezentului cod. Constituirea acestei garanţii nu afectează utilizarea oricăror căi de atac de către titularul de drept.
    (3) În cazul în care acţiunea în justiţie a fost formulată altfel decît din iniţiativa titularului de drept asupra desenelor sau modelelor industriale, brevetelor de invenţie, certificatelor suplimentare de protecţie sau brevetelor de soi de plante, garanţia va fi disponibilizată dacă, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data notificării titularului de drept, acesta nu face dovada iniţierii unei proceduri legale privind mărfurile la care se face referire la alin.(1).
    (4) Termenul prevăzut la alin.(3) poate fi prelungit la maximum 30 de zile lucrătoare.
    Articolul 307. Răspunderea organelor vamale şi a
                            titularului de drept
    (1) Acceptarea cererii de intervenţie a organului vamal nu îndreptăţeşte titularul de drept să solicite autorităţii vamale o compensaţie sau repararea daunei, în situaţia în care mărfurile prevăzute la art.301 nu au fost depistate de autoritatea vamală.
    (2) Reţinerea mărfurilor pasibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire nu atrag răspunderea organului vamal faţă de persoanele care pot invoca un drept asupra mărfurilor prevăzute la art.301 pentru repararea eventualelor prejudicii cauzate de acestea ca rezultat al intervenţiei organelor vamale.
    (3) Cheltuielile de depozitare, de manipulare şi de păstrare a mărfurilor sub supraveghere vamală, precum şi cheltuielile de distrugere sau alte cheltuieli aferente ori similare sînt puse în sarcina titularului dreptului de proprietate intelectuală sau persoanei care le importă.
    (4) În cazul divulgării, contrar prevederilor legale, a informaţiilor prevăzute la art.304 alin.(5), colaboratorii vamali pot fi traşi la răspundere disciplinară în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   Articolul 308. Informaţiile oferite de autorităţile publice
                            pentru asigurarea respectării drepturilor
                           de proprietate intelectuală de către
                           organele vamale
    Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală va pune cu promptitudine la dispoziţia organelor vamale informaţiile necesare identificării drepturilor de proprietate intelectuală protejate şi a titularilor acestora.
    [Art.303-308 în redacţia LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
   [Art.309-310 excluse prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]

 Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti