Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul XI: ATACAREA DECIZIILOR, ACŢIUNILOR SAU INACŢIUNII ORGANELOR VAMALE ŞI ALE COLABORATORILOR VAMALI

 Capitolul XI

ATACAREA DECIZIILOR, ACŢIUNILOR SAU INACŢIUNII ORGANELOR
VAMALE ŞI ALE COLABORATORILOR VAMALI
Secţiunea a 46-a
Principii generale
    Articolul 285. Domeniul de aplicare al prezentului capitol
    Prevederile prezentului capitol se aplică tuturor cazurilor de atac al deciziilor, acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali, cu excepţia cazurilor de atac al sancţiunilor administrative şi penale.
    Articolul 286. Dreptul de a ataca deciziile, acţiunile sau
                            inacţiunea organelor vamale şi ale  
                            colaboratorilor vamali
    Orice persoană are dreptul să atace deciziile (inclusiv actele normative), acţiunile sau inacţiunea organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali dacă consideră că sînt lezate drepturile sau interesele sale legitime.
    Articolul 287. Căile de atac al deciziilor, acţiunilor sau
                           inacţiunii organelor vamale şi ale  
                           colaboratorilor vamali
    Deciziile, acţiunile şi inacţiunea organelor vamale, ale colaboratorilor vamali pot fi atacate succesiv pe două căi: administrativă şi judiciară.
Secţiunea a 47-a
Calea administrativă de atac al deciziilor,
acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi
ale colaboratorilor vamali
    Articolul 288. Calea administrativă de atac al deciziilor,
                           acţiunilor sau inacţiunii organelor  
                           vamale şi ale colaboratorilor vamali
    (1)Deciziile, acţiunile sau inacţiunea organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali sînt atacate iniţial în Serviciul Vamal.
    (2)Acţiunile sau inacţiunea factorilor de decizie ai Serviciului Vamal pot fi atacate în Serviciu, iar deciziile Serviciului Vamal - în instanţă de judecată.
    Articolul 289. Termenul în care se poate
                          exercita calea administrativă de atac
    (1) Deciziile, acţiunile sau inacţiunea organelor vamale, ale colaboratorilor vamali pot fi atacate în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei sau efectuării acţiunii.
    (2)Dacă decizia organului vamal sau a colaboratorului vamal nu a fost comunicată persoanei vizate, aceasta poate depune plîngere în termen de 6 luni de la data emiterii deciziei.
    (3) Inacţiunea organului vamal sau a colaboratorului vamal poate fi atacată în termen de 3 luni de la data expirării termenului de soluţionare a plîngerii.
    Articolul 290. Termenul de soluţionare a plîngerii
    Plîngerea trebuie să fie soluţionată în termen de o lună. Serviciul  Vamal este în drept să prelungească acest termen cu maximum o lună.
    Articolul 291. Repunerea plîngerii în termen
    Dacă, din motive întemeiate, plîngerea nu a fost depusă în termenul prevăzut la art.289, Serviciul  Vamal este în drept, la demersul reclamantului, să o repună în termen.
    Articolul 292. Forma plîngerii
    Plîngerea se depune în scris la organul vamal competent sau colaboratorului vamal competent.
    Articolul 293. Efectele depunerii plîngerii
    (1) Depunerea plîngerii nu produce efecte asupra executării deciziei sau asupra acţiunii supuse atacului, cu excepţia cazului prevăzut la alin.(2).
    (2) Dacă organul vamal sau colaboratorul vamal cărora le este adresată plîngerea consideră că decizia sau acţiunea atacată contravine legislaţiei, aceştia sînt în drept să o suspende total sau parţial.
    Articolul 294. Colaborarea reclamantului
    Reclamantul este obligat să colaboreze cu organul vamal şi colaboratorul vamal cărora le-a adresat plîngerea, în scopul elucidării circumstanţelor cazului.
Articolul 295. Retragerea sau anularea plîngerii
    (1) Reclamantul este în drept să retragă sau să anuleze plîngerea în orice moment pînă la emiterea deciziei pe marginea ei. Retragerea sau anularea plîngerii se face prin cerere scrisă. Reclamantul care a retras sau anulat plîngerea nu are dreptul să depună aceeaşi plîngere în acelaşi caz, doar dacă se vor constata circumstanţe noi.
    (2) Plîngerea se redepune în termenul prevăzut pentru depunerea plîngerilor.
    Articolul 296. Deciziile organului vamal sau ale
                           colaboratorilor vamali referitoare
                           la plîngeri
    (1) Deciziile organului vamal sau ale colaboratorilor vamali referitoare la plîngeri trebuie să fie emise în scris şi comunicate reclamantului.
    (2) Deciziile organului vamal referitoare la plîngeri care prezintă interes general pot fi publicate.
Secţiunea a 48-a
Calea judiciară de atac al deciziilor, acţiunilor
sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali
    Articolul 297. Examinarea plîngerilor în instanţă
                           de judecată
    (1) Plîngerile împotriva deciziilor, acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali referitoare la efectuarea controlului vamal, vămuirii, actelor de procedură în cazul de contravenţie vamală sau la cercetarea lui (cu excepţia cazurilor de atac al deciziilor organelor vamale privind aplicarea simplificată de sancţiuni) şi în alte chestiuni care nu se referă la politica economică a Republicii Moldova pot fi depuse în instanţa de judecată în a cărei rază de activitate se află organul vamal sau locul de muncă al colaboratorului vamal ale căror decizii, acţiuni sau a căror inacţiune sînt atacate.
    (2) Plîngerile împotriva deciziilor, acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali adresate Judecătoriei Economice a Republicii Moldova sînt examinate în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă.
    (3)Alte plîngeri împotriva deciziilor, acţiunilor sau inacţiunii Serviciului Vamal şi ale colaboratorilor lui pot fi adresate Procurorului General.
    Articolul 298. Procedura exercitării căii judiciare de atac
    Procedura exercitării căii judiciare de atac este reglementată de Codul de procedură civilă.
Secţiunea a 49-a
Revizuirea deciziilor, acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale
colaboratorilor vamali  în caz de recurs al procurorului, precum şi în
caz de control al legalităţii lor
    Articolul 299. Recursul procurorului
    Recursul procurorului trebuie să fie examinat de organul vamal sau de colaboratorul vamal în decursul a 10 zile de la primirea lui. Rezultatele examinării recursului sînt comunicate procurorului în scris.
    Articolul 300. Revizuirea deciziilor, acţiunilor sau
                           inacţiunii organelor vamale şi ale
                           colaboratorilor vamali de către
                           Serviciul Vamal
    Serviciul Vamal este în drept să anuleze sau să modifice decizia organului vamal inferior, precum şi să acţioneze legal în cazul acţiunilor ilegale sau inacţiunii organului vamal inferior.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti