Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul X: CONTRAVENŢIILE VAMALE ŞI RĂSPUNDEREA PENTRU SĂVÎRŞIREA LOR. PROCEDURA ÎN CAZURILE DE CONTRA VENŢIE VAMALĂ ŞI CERC

 Capitolul X

CONTRAVENŢIILE VAMALE ŞI RĂSPUNDEREA
PENTRU SĂVÎRŞIREA LOR. PROCEDURA ÎN CAZURILE
DE CONTRA VENŢIE VAMALĂ ŞI CERCETAREA LOR
Secţiunea a 39-a
Principii generale

    Articolul 228. Contravenţia vamală
    Contravenţie vamală înseamnă încălcarea reglementărilor vamale săvîrşită prin acţiuni sau inacţiune care atrag răspunderi stabilite în Codul contravenţional al Republicii Moldova şi în prezentul cod.
    Articolul 229. Răspunderea pentru contravenţia vamală
    (1) Contravenţia vamală atrage răspundere administrativă sau materială în conformitate cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova şi cu cele ale prezentului cod. În cazul comiterii unor contravenţii vamale, se poate aplica sancţiunea complementară de retragere sau suspendare a autorizaţiei.
    (2) Persoanele fizice sînt pasibile de răspundere pentru contravenţii vamale dacă la data comiterii lor au împliniţi 16 ani.
    [Art.229 al.(2) modificat prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
   (3) Persoanele fizice şi persoanele cu funcţie de răspundere sînt pasibile de răspundere contravenţională în conformitate cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova, iar persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică sînt pasibile de răspundere materială în conformitate cu prevederile prezentului cod.
    [Art.229 al.(3) în redacţia LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
   
Articolul 2291.  Prescripţia răspunderii
                               contravenţionale
    Prescripţia răspunderii contravenţionale este prevăzută la art.30 din Codul contravenţional al Republicii Moldova.
    [Art.2291 intrtodus prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    Articolul 2292. Prescripţia răspunderii materiale
    (1) Prescripţia înlătură răspunderea materială.
    (2) Termenul de prescripţie a răspunderii materiale este de 1 an.
    (3) Termenul de prescripţie curge de la data săvîrşirii contravenţiei.
    (4) În cazul contravenţiei continue şi contravenţiei prelungite, termenul de prescripţie curge de la data săvîrşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni.
    [Art.2292 intrtodus prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    Articolul 230. Tipurile de contravenţii vamale
                             cu răspundere contravenţională
    Tipurile de încălcări ale regulilor vamale cu răspundere contravenţională sînt prevăzute de Codul contravenţional al Republicii Moldova.
    [Art.230 în redacţia LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    Articolul 231. Tipurile de contravenţii vamale cu
                           răspundere materială
    Sînt considerate încălcare a reglementărilor vamale pasibilă de răspundere materială următoarele contravenţii vamale:
    1) trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor cu eludarea controlului vamal (trecerea prin alte locuri decît cel de amplasare al organului vamal sau în afara orelor de program ale acestuia) sau tăinuindu-le de el (cu folosirea ascunzişurilor sau prin alte metode care împiedică descoperirea mărfurilor), în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni;
    2) trecerea de mărfuri peste frontiera vamală cu documente falsificate, nevalabile sau dobîndite pe căi ilegale, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni;
    3) nedeclararea, în termenele stabilite, a mărfurilor la import;
    4) transportul, depozitarea, procurarea mărfurilor introduse pe teritoriul vamal cu eludarea controlului vamal ori tăinuite de el, ori cu utilizarea de documente sau mijloace de identificare false, nedeclarate sau declarate neautentic, precum şi transportul, depozitarea, procurarea mărfurilor pentru care sînt prevăzute facilităţi la plata drepturilor de import sau de export, la utilizarea sau înstrăinarea lor în alte scopuri decît cele pentru care au fost acordate facilităţile şi fără autorizaţia organului vamal;
     5) nerespectarea de către titularul regimului vamal suspensiv (cu excepţia regimului de tranzit) a termenelor, obligaţiilor şi condiţiilor stabilite pentru derularea şi încheierea acestui regim;
   
[Art.231 al.(5) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    6) depunerea declaraţiei vamale sau a documentelor însoţitoare ce conţin date eronate despre regimul vamal, valoarea facturată, valoarea în vamă, tipul, codul, cantitatea sau originea mărfurilor transportate, dacă acest fapt conduce la exonerarea totală sau parţială de drepturi de import.
   7) prezentarea către organul vamal a documentelor care conţin date neautentice despre recunoaşterea dreptului la restituirea drepturilor de import sau de export încasate, primirea unor sume şi compensaţii, nerestituirea sau restituirea lor parţială nemotivată, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii;
    8) neachitarea drepturilor de import sau de export în termenele stabilite, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii;
    9) punerea în circulaţie a mărfurilor fără permisiunea organului vamal, pierderea mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală sau netransportarea lor la locul indicat de organul vamal;
    10) pierderea sau nepredarea către organul vamal a documentelor la mărfurile aflate sub supraveghere vamală;
    11) neîndeplinirea obligaţiei de a declara organului vamal modificarea destinaţiei mărfurilor faţă de scopul declarat la plasarea mărfurilor sub o anumită destinaţie vamală;
    12) nerespectarea cerinţelor şi condiţiilor de distrugere a mărfurilor şi/sau a deşeurilor;
    13) efectuarea de operaţiuni cu mărfurile, transformarea, utilizarea lor şi dispunerea de ele cu încălcarea regimului vamal în care au fost plasate, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod;
    14) nerespectarea măsurilor de politică economică şi altor restricţii prevăzute la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii;
    15) trecerea peste frontiera vamală de mărfuri destinate comerţului sau producţiei sub categoria de mărfuri nedestinate comerţului sau producţiei, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii;
    16) neasigurarea integrităţii mărfurilor şi mijloacelor de transport în caz de avarie sau de forţă majoră, neinformarea imediată despre condiţiile survenite, neasigurarea transportării mărfurilor la postul vamal proxim ori neasigurarea deplasării colaboratorului vamal la locul de aflare a mărfurilor şi mijloacelor de transport;
    17) nerespectarea obligaţiei:
    a) de a scoate de pe teritoriul vamal mărfurile şi mijloacele de transport introduse anterior pe teritoriul vamal, dacă scoaterea lor este obligatorie;
    b) de a returna pe teritoriul vamal mărfurile şi mijloacele de transport scoase anterior de pe teritoriul vamal, dacă returnarea lor este obligatorie;
    18) prezentarea către organul vamal, în calitate de confirmare a scoaterii sau introducerii mărfurilor şi mijloacelor de transport pe teritoriul vamal, a unor acte neautentice privind scoaterea sau introducerea lor, privind imposibilitatea efectuării acestor operaţiuni din cauza nimicirii sau pierderii mărfurilor şi mijloacelor de transport în urma unei avarii sau forţe majore, din cauza uzurii sau pierderilor suportate ca urmare a transportului sau păstrării lor, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii;
    19) înstrăinarea sub orice formă a bunurilor aflate sub regimul vamal de tranzit;
    20) neasigurarea condiţiilor de eliberare sau de recepţie, în conformitate cu regimul vamal, a mărfurilor şi mijloacelor de transport al căror termen de păstrare în depozit a expirat;
    21) comercializarea cu ridicata şi mica ridicată a mărfurilor, inclusiv din încăperile auxiliare şi depozitele magazinelor duty-free, sau comercializarea cu amănuntul în magazinele duty-free a mărfurilor interzise pentru a fi introduse pe sau scoase pentru vînzare de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, precum şi a altor mărfuri a căror listă se stabileşte în condiţiile legii.
   
[Art.231 pct.21) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    22) utilizarea şi prezentarea informaţiei false despre produsele cu destinaţie dublă, eschivarea de la prezentarea autorizaţiei pentru importul, exportul, reexportul sau tranzitul produselor cu destinaţie dublă, în cazurile în care prezentarea acesteia este obligatorie, precum şi prezentarea autorizaţiilor anulate sau cu termen expirat.
    [Art.231 pct.22) introdus prin LP27-XVI din 22.02.08, MO47-48/07.03.08 art.145]
    23) nerespectarea procedurii de tranzit, care nu a adus la dispariţia bunurilor aflate în tranzit.
    24) exercitarea activităţii de broker vamal fără deţinerea licenţei corespunzătoare.
    [Art.231 pct.23) introdus prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    Articolul 232.
Sancţionarea materială a
                           contravenţiilor vamale
    Persoanele juridice, persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică, pentru comiterea contravenţiilor vamale prevăzute la:
    a) art.231 pct.1), 2), 4), 5), şi 19), sînt sancţionate cu amendă de la 40% la 100% din valoarea mărfurilor care au constituit obiectul contravenţiei sau cu confiscarea lor;
    b) art.231 pct.3), sînt sancţionate cu amendă de la 4% la 10% din valoarea mărfurilor nedeclarate în termenele stabilite;
    b1) art. 231 pct. 6) sînt sancţionate cu amendă de la 40% la 100% din valoarea obiectului contravenţiei sau cu confiscarea mărfurilor care au constituit obiectul contravenţiei;
    c) art.231 pct.9) şi 11), sînt sancţionate cu amendă de la 10% la 20% din valoarea mărfurilor care au constituit obiectul contravenţiei, cu sau fără retragerea autorizaţiei;
    d) art.231 pct.7), sînt sancţionate cu amendă de la 10% la 20% din valoarea mărfurilor la care au fost prezentate documente care conţin date neautentice;
    e) la art.231 pct.8), sînt sancţionate cu amendă de la 10% la 20% din valoarea mărfurilor pentru care nu au fost plătite drepturile de import sau de export;
    f) art.231 pct.10), sînt sancţionate cu amendă de la 3% la 10% din valoarea mărfurilor şi mijloacelor de transport ale căror documente au fost pierdute sau nepredate;
    g) art.231 pct.12), 13),16) şi 22) sînt sancţionate cu amendă de la 5% la 20% din valoarea mărfurilor, obiectelor care au constituit obiectul contravenţiei;
    [Art.232 lit.g) modificată prin LP27-XVI din 22.02.08, MO47-48/07.03.08 art.145]
    h) art.231 pct.14), 15), 17), 18), 20), 21), sînt sancţionate cu amendă de la 10% la 100% din valoarea mărfurilor şi altor bunuri care au constituit obiectul contravenţiei, cu sau fără retragerea autorizaţiei.
    i) art.231 pct.23), sînt sancţionate cu amendă de 3% din valoarea mărfurilor.
    j) art. 231 pct. 24) sînt sancţionate cu amendă de la 0,1% la 0,5% din suma stabilită la art. 163 alin. (2) lit. c).
    [Art.232  lit.i) introdusă prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    Articolul 233. Procesul contravenţional
    Procesul contravenţional se realizează în conformitate cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova în cazul persoanelor fizice şi persoanelor cu funcţie de răspundere şi în conformitate cu prevederile prezentului cod în cazul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică.
    [Art.233 în redacţia LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    Articolul 234. Procesul-verbal privind contravenţia vamală
    În cazul de contravenţie vamală, colaboratorul vamal întocmeşte proces-verbal, conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova.
    Articolul 235. Acţiunile colaboratorului vamal în
                            cazul constatării elementelor constitutive
                            ale infracţiunii de contrabandă
                            sau ale altor infracţiuni
    Dacă în procesul efectuării actelor de procedură în cazul unei contravenţii vamale a fost constatată existenţa elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni, se porneşte proces penal în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.
    Articolul 236. Circumstanţele în care, după pornirea
                            procesului penal, colaboratorul vamal
                            continuă efectuarea actelor de procedură
                            în cazul contravenţiei vamale
    Dacă în timpul urmăririi penale în cazul de contrabandă sau de alte infracţiuni a căror urmărire penală este de competenţa organelor vamale se constată indicii ale unor contravenţii vamale, actele de procedură în cazul acestor contravenţii se vor efectua independent de urmărirea penală, în condiţiile prevăzute de Codul contravenţional al Republicii Moldova şi de prezentul cod.
    Articolul 237. Procedura în cazul contravenţiei vamale
                           constatate de organul de urmărire penală
                           în domeniul vamal sau de alte organe
                           de resort şi cercetarea cazului
    În cazul refuzului de pornire a unui proces penal sau al încetării urmăririi penale pe un dosar de contrabandă în ale cărui materiale există indiciile unei contravenţii vamale, actele de procedură şi cercetarea cazului se efectuează în temeiul unei ordonanţe emise de procuror în baza materialelor parvenite de la organul de urmărire penală în domeniul vamal sau de la alte organe, abilitate cu dreptul de urmărire penală.
    [Art.237 modificat prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    Articolul 238. Inadmisibilitatea divulgării materialelor
                            în cazul de contravenţie vamală
   Materialele în cazul de contravenţie vamală nu pot fi divulgate pînă la încheierea cercetării cazului decît cu autorizaţia colaboratorului vamal care îl cercetează şi efectuează actele de procedură sau a şefului organului vamal.
    Articolul 239. Interacţiunea dintre organele vamale ale
                           Republicii Moldova şi serviciile vamale ale
                           altor state în cadrul efectuării
                           actelor de procedură în cazuri de  
                           contravenţie vamală şi al cercetării lor
    Interacţiunea organelor vamale ale Republicii Moldova cu serviciile vamale şi cu organele competente din alte state în cadrul efectuării actelor de procedură în cazurile de contravenţie vamală şi al cercetării lor are loc în baza acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Secţiunea a 40-a
Actele de procedură
    Articolul 240. Însărcinarea privind efectuarea actelor
                           de procedură în cazurile de contravenţie
                           vamală
    Organul vamal care efectuează actele de procedură în cazul unei contravenţii vamale este în drept, după caz, să dispună unui alt organ vamal efectuarea unor anumite acte de procedură. Această însărcinare urmează a fi executată în decursul a 10 zile din ziua primirii.
    Articolul 241. Audierea în cazul contravenţiei vamale
    (1) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură sau cercetează cazul de contravenţie vamală este în drept să audieze persoanele fizice, persoanele cu funcţii de răspundere, conducătorii persoanelor juridice, precum şi persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică.
    (2) Persoanele care urmează a fi audiate sînt obligate să se prezinte la citaţie şi să dea explicaţii în esenţa cazului.
    (3) Referitor la audierea persoanelor consemnate la alin.(1) se întocmeşte proces-verbal.
    Articolul 242. Citarea în cazul contravenţiei vamale
    Persoana care urmează a fi audiată în cazul contravenţiei vamale este citată în conformitate cu prevederile art.382 din Codul contravenţional al Republicii Moldova.
    [Art.242 în redacţia LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    Articolul 243. Solicitarea documentelor necesare
                           efectuării actelor de procedură în cazul
                           contravenţiei vamale sau cercetării lui
    (1) Organul vamal care efectuează actele de procedură în cazul contravenţiei vamale sau îl cercetează este în drept să solicite persoanei juridice, persoanei cu funcţie de răspundere sau persoanei fizice documentele necesare investigării cazului.
    (2) În termen de 5 zile de la solicitare, persoanele enumerate la alin.(1) sînt obligate să prezinte în original documentele solicitate de organul vamal care efectuează actele de procedură în cazul contravenţiei vamale sau îl cercetează. Cu acordul colaboratorului vamal, pot fi prezentate copiile de pe documentele solicitate, autentificate în modul stabilit.
    (3) După expirarea termenului de atac al deciziei asupra cazului de contravenţie vamală, documentele în original se restituie. În acest caz, la dosar se anexează copiile acestora legalizate de colaboratorul vamal.
   
[Art.243 al.(4) exclus prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    Articolul 244. Temeiurile ridicării mărfurilor,
                            mijloacelor de transport, documentelor
                            şi altor bunuri
    (1) Mărfurile şi mijloacele de transport care constituie obiectul contravenţiei vamale, mărfurile şi mijloacele de transport cu ascunzişuri speciale, folosite pentru trecerea peste frontiera vamală a bunurilor ce constituie obiectul contravenţiei vamale, tăinuite de controlul vamal, mijloacele de transport care transportă bunuri ce constituie obiectul contravenţiei vamale, documentele, mijloacele de identificare sînt calificate drept probe şi se ridică întocmindu-se proces-verbal de ridicare a obiectelor şi a documentelor.
   
[Art.244 al.(1) modificat prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    (2) În cazul tragerii la răspundere pentru contravenţie vamală a persoanei fizice sau a persoanei cu funcţie de răspundere care nu este stabilită în Republica Moldova, a persoanei juridice care nu dispune de filială, reprezentanţă, secţie ori de o altă structură pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a persoanei care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică, al căror capital social şi (sau) valoare a patrimoniului nu acoperă suma amenzii aplicabile sau costul mărfurilor şi al mijloacelor de transport a căror valoare ar putea fi percepută, se permite ridicarea mărfurilor, valorilor valutare, inclusiv valutei naţionale, precum şi a mijloacelor de transport ale acestora pentru a se asigura perceperea amenzii sau contravalorii bunurilor indicate.
    (3) Prezentarea de probe privind domicilierea, existenţa de filiale, reprezentanţe, secţii sau de alte structuri, privind mărimea capitalului social sau a unui alt patrimoniu se pune în sarcina contravenientului.
    Articolul 254. Drepturile şi obligaţiile contravenientului
                            şi ale apărătorului  
    Drepturile şi obligaţiile contravenientului şi ale apărătorului în cadrul procesului contravenţional sînt prevăzute de Codul contravenţional al Republicii Moldova.
   
[Art.254 în redacţia LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    Articolul 246. Sechestrarea mărfurilor, mijloacelor
                           de transport şi altor bunuri
    (1) În cazul imposibilităţii ridicării mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor şi altor bunuri, indicate la art.244, dacă contravenientul a săvîrşit în repetate rînduri contravenţii vamale sau dacă este tras concomitent la răspundere pentru comiterea mai multor contravenţii vamale, sau dacă contravenţia vamală cauzează prejudiciu intereselor statului, şeful organului vamal sau adjunctul lui sînt în drept să sechestreze mărfurile, mijloacele de transport şi alte bunuri ale contravenientului.
    (2) Şeful organului vamal sau adjunctul lui emit o decizie motivată privind sechestrarea bunurilor.
    (3) Sechestrarea bunurilor şi procesul-verbal privind acest fapt se efectuează conform art.243.
    (4) Nu pot fi sechestrate bunurile necesare persoanei fizice şi persoanelor întreţinute de ea. Lista unor astfel de bunuri este stabilită de legislaţie.
    (5) Şeful organului vamal sau adjunctul său care a emis decizia privind sechestrarea bunurilor stabileşte locul păstrării lor.
    (6) Delapidarea, înstrăinarea sau tăinuirea bunurilor sechestrate se pedepsesc conform legislaţiei penale.
    (7) În cazul sechestrării de mijloace băneşti ale contravenientului aflate în conturile băncilor sau ale altor instituţii financiare, se interzice, prin decizie a şefului organului vamal, orice operaţiune în acele conturi.
    (8) Decizia de sechestrare a bunurilor poate fi anulată de persoana care a emis-o dacă nu mai există necesitatea aplicării acestei măsuri.
    Articolul 247. Inspectarea vamală
    (1) Dacă are motive suficiente pentru a presupune că pe teritoriul sau în localul persoanelor, sau în mijloacele lor de transport se află mărfuri şi mijloace de transport ce constituie obiectul contravenţiei vamale, sau mărfuri şi mijloace de transport cu ascunzişuri speciale, folosite pentru trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor ce constituie obiectul contravenţiei vamale, tăinuite de controlul vamal, obiecte ce posedă indicii de corpuri delicte, precum şi documentele necesare efectuării actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale sau cercetării lui, colaboratorul vamal este în drept să efectueze inspectarea vamală a acestor teritorii, localuri sau mijloace de transport.
    (2) Referitor la inspectarea vamală, colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură sau cercetează cazul de contravenţie vamală emite o ordonanţă motivată.
    (3) Inspectarea vamală se efectuează în prezenţa unor martori asistenţi.
    (4) La inspectarea vamală asistă şi persoana al cărei teritoriu, local sau unitate de transport sînt inspectate. În cazul absenţei temporare a persoanei fizice, a persoanei cu funcţie de răspundere sau a persoanei care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică, inspectarea vamală se efectuează în prezenţa membrilor lor de familie maturi, a angajatului serviciului exploatare a locuinţelor de la domiciliu, a reprezentantului administraţiei locului de muncă, de studii, de odihnă al persoanei în cauză sau a reprezentantului autorităţii administraţiei publice locale respective. În cazul absenţei temporare a conducătorului persoanei juridice sau a adjunctului acestuia, inspectarea vamală se efectuează în prezenţa unor alţi angajaţi ai persoanei juridice în cauză sau în prezenţa reprezentanţilor autorităţii care a făcut înregistrarea de stat a acestuia.
    (5) La efectuarea inspectării vamale este invitat un specialist, după caz.
    (6) Persoanelor care participă sau asistă la efectuarea inspectării vamale li se lămuresc drepturile şi obligaţiile.
    (7) Nu se admite efectuarea inspectării vamale în timp de noapte, cu excepţia cazurilor cînd inspectarea se face în cadrul controlului vamal sau vămuirii şi a cazurilor care nu suferă amînare.
    (8) Înaintea inspectării vamale, colaboratorul vamal este obligat să prezinte, contra semnătură, persoanei al cărei teritoriu, local sau unitate de transport urmează să fie inspectate ordonanţa privind efectuarea inspectării vamale. În cazul absenţei persoanei, ordonanţa este prezentată uneia dintre persoanele indicate la alin.(4).
    (9) Colaboratorul vamal propune persoanei al cărei teritoriu, local sau unitate de transport urmează să fie inspectate sau uneia dintre persoanele indicate la alin.(4) să permită accesul pe teritoriul, în localul sau în unitatea de transport în care se află bunurile enumerate la alin.(1), să predea bunurile sau să deschidă localurile, recipientele şi alte locuri unde se pot afla astfel de bunuri. În cazul refuzului de a deschide localurile, recipientele şi alte locuri unde se pot afla bunurile indicate la alin.(1), colaboratorul vamal este în drept să le deschidă, evitînd deteriorarea nejustificată a lăcăţilor, uşilor etc.
    (10) Mărfurile, mijloacele de transport, documentele şi alte bunuri care au atribuţie la cazul contravenţiei vamale constatate în timpul inspectării vamale sînt ridicate în temeiul şi în modul prevăzut la art.243 şi 244.
    (11) În cadrul inspectării vamale, pot fi efectuate măsurări, fotografieri, filmări, înregistrări video şi alte lucrări tehnice.
    (12) Referitor la inspectarea vamală se întocmeşte proces-verbal.
    Articolul 248. Examinarea
    (1) Pentru a constata indiciile, a descoperi probele materiale, a elucida circumstanţele contravenţiei vamale, colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură sau cercetează cazul de contravenţie vamală este în drept să examineze teritoriile, localurile, mărfurile, mijloacele de transport, documentele, alte bunuri care aparţin sau care sînt destinate persoanei juridice, persoanei cu funcţie de răspundere sau persoanei fizice, să ridice corespondenţa lor poştală şi telegrafică, să întreprindă alte măsuri prevăzute de Codul contravenţional al Republicii Moldova şi de prezentul cod.
    (2) Examinarea poate fi efectuată în cadrul întocmirii procesului-verbal privind încălcarea reglementărilor vamale, inspectării vamale, ridicării mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor şi altor bunuri sau ca un act de procedură independent.
    (3) Se permite examinarea mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor şi altor bunuri ca un act de procedură independent:
    a) dacă mărfurile, mijloacele de transport, documentele şi alte bunuri au fost prezentate colaboratorului vamal în timpul controlului vamal sau al vămuirii ori în timpul efectuării actelor de procedură anterioare;
    b) în alte cazuri, cu acordul posesorilor de mărfuri, de mijloace de transport, de documente şi de alte bunuri.
    (4) Examinarea ca un act de procedură independent se efectuează în prezenţa unor martori asistenţi. La examinare au dreptul să participe contravenientul, specialistul şi martorii.
    (5) În cadrul examinării pot fi efectuate măsurări, fotografieri, filmări, înregistrări video, pot fi schiţate planuri, efectuate desene, scheme, prelevate probe şi mostre, făcute mulaje şi tipare de pe urme, copii de pe documente.
    (6) Referitor la efectuarea examinării ca un act de procedură independent se întocmeşte proces-verbal.
    Articolul 249. Prezentarea mărfurilor, mijloacelor de
                            transport, documentelor şi altor bunuri
                            pentru a fi identificate
    (1) În temeiul deciziei colaboratorului vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau care îl cercetează, contravenientului persoană fizică, persoană cu funcţie de răspundere, conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia, persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică, precum şi martorului, li se prezintă, după caz, mărfurile, mijloacele de transport, documentele şi alte bunuri spre a fi identificate.
    (2) Persoanele chemate să identifice bunurile indicate la alin.(1) sînt întrebate în prealabil despre împrejurările în care le-au văzut, despre semnele lor distinctive.
    (3) Bunurile sînt prezentate spre a fi identificate împreună cu alte obiecte similare. Prezentarea pentru identificare se efectuează în prezenţa unor martori asistenţi.
    (4) Referitor la prezentarea bunurilor pentru identificare, se întocmeşte proces-verbal.
    Articolul 250. Solicitarea de la autorităţile publice şi de
                           la persoane a informaţiei necesare  
                           efectuării actelor de procedură în cazul
                           de contravenţie vamală sau cercetării lui
    (1) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau îl cercetează este în drept să primească gratuit, la cerere scrisă, de la autorităţi publice sau de la persoane informaţiile necesare soluţionării cazului, inclusiv informaţii pentru uz de serviciu sau informaţii care prezintă secret comercial sau un alt secret ocrotit de lege.
    (2) În cazul refuzului neîntemeiat de a i se prezenta informaţia solicitată, colaboratorul vamal este în drept să ridice documentele care conţin informaţia necesară soluţionării cazului, în modul prevăzut de prezentul cod.
    (3) Colaboratorul vamal este obligat să asigure nedivulgarea informaţiei primite, folosind-o exclusiv la soluţionarea cazului de contravenţie vamală. Colaboratorul vamal nu poate folosi o astfel de informaţie în scopuri personale, nu o poate transmite unor terţi şi nici altor autorităţi publice, excepţie făcînd cazurile prevăzute de legislaţie.
    Articolul 251. Controlul în cazul de contravenţie vamală
    În cazul de contravenţie vamală în care actele de procedură sînt efectuate de organul vamal sau care este cercetat de el, pentru constatarea faptelor şi a circumstanţelor cazului, se poate dispune efectuarea auditului postvămuire în conformitate cu prezentul cod sau efectuarea unor controale de către autorităţile abilitate cu acest drept prin lege.
    [Art.251 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 252. Modul de desemnare a expertizei
    (1) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau îl cercetează emite o ordonanţă privind necesitatea expertizei, desemnarea expertului sau instituţiei care o va efectua, problemele ce urmează să fie elucidate şi materialele puse la dispoziţia expertului.
    (2) Anterior desemnării expertului, se verifică specialitatea şi competenţa lui.
    Articolul 253. Prelevarea de probe şi mostre
                           pentru expertiză
    (1) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau îl cercetează este în drept să primească de la contravenient persoană fizică sau persoană cu funcţie de răspundere, conducător sau angajat al persoanei juridice, precum şi persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică mostre de semnături, de scris, probe şi mostre de mărfuri şi de alte bunuri necesare expertizei.
    (2) Pot fi luate, după caz, probe şi mostre şi de la alte persoane decît cele indicate la alin.(1).
    (3) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau care îl cercetează emite o ordonanţă de prelevare a probelor şi mostrelor.
    (4) Prelevarea de probe şi mostre se efectuează, după caz, cu participarea specialistului şi (sau) în prezenţa unor martori asistenţi.
    (5) Referitor la prelevarea de probe şi mostre se întocmeşte proces-verbal.
    Articolul 254. Drepturile contravenientului, ale avocatului
                           şi ale reprezentantului contravenientului
    După încheierea procedurii în cazul contravenţiei vamale, contravenientul, iar în procesul cercetării cazului, şi avocatul sau reprezentantul contravenientului care îi asigură asistenţă juridică, beneficiază de drepturile prevăzute în Codul contravenţional al Republicii Moldova.
    Articolul 255. Condiţiile suplimentare pe care trebuie
                           să le întrunească procesul-verbal de
                           audiere
    (1) Dacă persoana audiată nu doreşte sau nu este în stare să facă depoziţii scrise în esenţa cazului de contravenţie vamală, colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură sau cercetează cazul de contravenţie vamală poate înscrie în procesul-verbal depoziţiile verbale ale persoanei audiate.
    (2) În procesul-verbal de audiere a martorului care a atins vîrsta de 16 ani se face consemnarea că acesta a fost informat, contra semnătură, de răspunderea administrativă atrasă de refuzul de a face depoziţii sau de eschivarea de la ele. Nu se face o astfel de consemnare în procesul-verbal de audiere a martorului dacă acesta este soţ sau rudă apropiată contravenientului.
    (3) Dacă la audiere a participat translatorul sau specialistul, în procesul-verbal se consemnează că acestora le-au fost explicate drepturile şi obligaţiile.
    (4) În procesul-verbal de audiere a contravenientului persoană fizică, persoană cu funcţie de răspundere, conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia, persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică se consemnează că i s-a explicat dreptul de a recuza specialistul, colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau îl cercetează. Tot acolo, se consemnează, după caz, faptul că persoana audiată a făcut demers de recuzare.
    (5) După încheierea audierii, persoana audiată ia cunoştinţă de procesul-verbal şi confirmă prin semnătură veridicitatea depoziţiilor sale scrise sau verbale consemnate. Persoana audiată este în drept să ceară efectuarea unor completări sau modificări ale depoziţiilor sale verbale consemnate, ceea ce şi se face. Dacă procesul-verbal conţine cîteva pagini, persoana audiată semnează fiecare pagină.
    (6) Persoanele care au asistat la audiere sînt în drept să ia cunoştinţă de procesul-verbal de audiere. Ele confirmă prin semnătură veridicitatea consemnării depoziţiilor persoanei audiate, iar dacă au obiecţii referitor la corectitudinea şi plenitudinea consemnării, le expun în scris.
    (7) Dacă la audiere participă translatorul, specialistul sau reprezentantul legal al contravenientului, aceştia semnează procesul-verbal, iar translatorul fiecare pagină.
    (8) Dacă a beneficiat de serviciile translatorului, persoana audiată confirmă prin semnătură veridicitatea depoziţiilor sale traduse în procesul-verbal de audiere.
    (9) Dacă procesul-verbal de audiere a fost tradus în scris în o altă limbă, fiecare pagină a lui este semnată de translator şi de persoana audiată.
    Articolul 256. Certificarea refuzului sau imposibilităţii
                          de semnare a procesului-verbal
    (1) Refuzul contravenientului, martorului sau al unei alte persoane de a semna procesul-verbal privind actul de procedură la care au participat este consemnat în procesul-verbal şi certificat prin semnătură de către colaboratorul vamal care l-a întocmit, precum şi, după caz, de martorii asistenţi.
    (2) Persoanei care a refuzat să semneze procesul-verbal i se acordă posibilitatea de a expune motivele refuzului. Expunerea de motive se încorporează în procesul-verbal sau se anexează la el.
    (3) Dacă una dintre persoanele indicate la alin.(1), din anumite cauze, nu poate semna procesul-verbal privind actul de procedură, faptul este consemnat în procesul-verbal şi certificat prin semnătură de către colaboratorul vamal care l-a întocmit, precum şi, după caz, de martorii asistenţi.
    (4) În cazul în care contravenientul sau martorul nu au putut din anumite cauze să semneze procesul-verbal de audiere, este invitată o persoană neinteresată care, cu acordul persoanei audiate, certifică prin semnătură veridicitatea declaraţiilor sau depoziţiilor consemnate.
Secţiunea a 41-a
Cheltuielile aferente cazului de contravenţie vamală
    Articolul 257. Cheltuielile aferente cazului
                           de contravenţie vamală
    Cheltuielile aferente cazului de contravenţie vamală sînt următoarele:
    a) sumele plătite martorilor, experţilor, specialiştilor, translatorilor, martorilor asistenţi;
    b) cheltuielile de revizie, control şi inventariere;
    c) cheltuielile de păstrare, expediere, transport şi cercetare a probelor materiale;
    d) alte cheltuieli suportate de organul vamal la efectuarea actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale sau la cercetarea lui.
    Articolul 258. Sumele cuvenite martorilor, experţilor,
                           specialiştilor, translatorilor şi martorilor
                           asistenţi
    (1) Martorilor, experţilor, specialiştilor, translatorilor şi martorilor asistenţi li se restituie cheltuielile de deplasare la organul vamal, de cazare şi li se plătesc diurnele.
    (2) Experţii, specialiştii şi translatorii sînt retribuiţi pentru lucrul efectuat la solicitarea organului vamal dacă acest lucru nu este o obligaţie de serviciu.
    (3) Persoanelor invitate la organul vamal în calitate de martori, experţi, specialişti, translatori, martori asistenţi li se păstrează locul de muncă de bază şi salariul mediu lunar în timpul deplasării lor şi al îndeplinirii obligaţiilor la organul vamal.
    (4) Organul vamal plăteşte martorilor, experţilor, specialiştilor, translatorilor şi martorilor asistenţi sumele ce li se cuvin, după ce aceştia şi-au îndeplinit obligaţiile.
    (5) Procedura de plată şi sumele cuvenite se stabilesc în conformitate cu legislaţia.
    (6) Dacă persoana citată în calitate de martor, expert, specialist în cazul contravenţiei vamale nu locuieşte sau nu se află în ţară, cheltuielile pe care le suportă pentru a participa la efectuarea actelor de procedură sau la cercetarea cazului sînt restituite în conformitate cu procedura prevăzută de Serviciul  Vamal.
    Articolul 259. Restituirea cheltuielilor aferente
                           cazului de contravenţie vamală
    (1) Cheltuielile aferente cazului de contravenţie vamală le suportă contravenientul după ce a fost emisă decizia de aplicare a sancţiunii sau se fac de la bugetul de stat în cazurile prevăzute de prezentul cod.
    (2) În cazul exonerării contravenientului de răspundere în temeiurile prevăzute de legislaţie, organul vamal care a cercetat cazul de contravenţie vamală are dreptul să încaseze de la contravenient cheltuielile, cu excepţia sumelor plătite translatorului.
    (3) Dacă în cazul contravenţiei vamale sînt aplicate sancţiuni mai multor persoane, colaboratorul vamal care cercetează cazul hotărăşte partea din cheltuieli datorate de fiecare.
    (4) În condiţiile în care dosarul de contravenţie vamală se clasează, cheltuielile aferente cazului sau echivalentul cheltuielilor pe care persoana declarată insolvabilă ar trebui să le plătească, precum şi cheltuielile de retribuire a translatorului se suportă de la bugetul de stat.
    (5) Colaboratorul vamal care a efectuat actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau l-a cercetat este obligat să anexeze la dosar documentele justificative ale cheltuielilor aferente cazului.
Secţiunea a 42-a
Remiterea dosarului de contravenţie vamală
spre cercetare
    Articolul 260. Remiterea dosarului de contravenţie
                           vamală spre cercetare
    Colaboratorul vamal care a efectuat actele de procedură în cazul de contravenţie vamală remite dosarul, la încheierea procedurii, către şeful organului vamal sau adjunctul acestuia, iar factorul de decizie din Serviciul Vamal către persoana împuternicită din Serviciu cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de aplicare a sancţiunii persoanei fizice sau persoanei cu funcţie de răspundere şi cu cel puţin o lună înainte de expirarea termenului de aplicare a sancţiunii persoanei juridice sau persoanei care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică.
    Articolul 261. Clasarea dosarului de contravenţie
                            vamală pînă la remiterea lui spre cercetare
    (1) Dacă se constată circumstanţe care exclud necesitatea continuării procedurii în cazul de contravenţie vamală, colaboratorul vamal care a efectuat actele de procedură emite o decizie în care expune esenţa cazului, temeiurile clasării dosarului şi rezolvă problema mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor şi a altor bunuri ridicate, problema patrimoniului sechestrat, obiectelor gajate, garanţiilor depuse, probelor materiale şi cheltuielilor aferente cazului. Decizia intră în vigoare după ce este aprobată de şeful organului vamal sau de adjunctul acestuia.
    (2) În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a deciziei de clasare a dosarului de contravenţie vamală, se înmînează sau se expediază o copie de pe decizie persoanei care a suportat procedura, iar în cazul decesului persoanei fizice sau lichidării persoanei juridice, copia se remite reprezentanţilor acestora sau persoanelor interesate.
Secţiunea a 43-a
Cercetarea cazului de contravenţie vamală
    Articolul 262. Organele vamale împuternicite
                            să cerceteze cazul de contravenţie vamală
    Cazul de contravenţie vamală comisă de o persoană fizică sau juridică este cercetat de colaboratorii vamali prevăzuţi în Codul contravenţional al Republicii Moldova.
    Articolul 263. Remiterea dosarului de contravenţie
                            vamală în procedură suplimentară
    (1) Colaboratorul vamal, primind spre cercetare cazul de contravenţie vamală, remite dosarul în procedură suplimentară dacă prima procedură a fost insuficientă şi nu poate fi completată în cadrul cercetării şi dacă există alte circumstanţe care împiedică cercetarea.
    (2) Decizia privind remiterea dosarului, emisă pînă la cercetarea cazului de contravenţie vamală, se întocmeşte în scris şi se expediază unui alt organ vamal sau colaborator vamal pentru o procedură suplimentară.
    Articolul 264. Termenele de cercetare a cazului de
                            contravenţie vamală
    (1) Cazul de contravenţie vamală comisă de o persoană fizică se cercetează în 15 zile, iar cel de contravenţie vamală săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere sau de alte persoane este cercetat în termen de o lună de la data la care colaboratorul vamal a primit dosarul.
   (2) Dacă contravenientul, avocatul sau reprezentantul contravenientului fac demersuri în vederea amînării cercetării cazului, colaboratorul vamal competent poate prelungi termenele, indicate la alin.(1), în limitele stabilite de legislaţie.
    Articolul 265. Cercetarea cazului de contravenţie vamală
    (1) Cînd începe cercetarea cazului de contravenţie vamală, colaboratorul vamal:
    a) anunţă cine cercetează cazul, ce caz este cercetat, cine şi în baza cărui articol din Codul contravenţional al Republicii Moldova sau din prezentul cod este tras la răspundere;
    b) verifică prezenţa contravenientului, avocatului sau reprezentantului contravenientului ori constată cauza absenţei lor;
    c) decide asupra cercetării cazului în absenţa persoanelor indicate la lit.b) sau amînării cercetării;
    d) stabileşte identitatea contravenientului, verifică împuternicirile altor persoane;
    e) lămureşte persoanelor care participă la cercetarea cazului drepturile şi obligaţiile lor;
    f) decide asupra invitării translatorului;
    g) soluţionează recuzările şi demersurile.
    (2) Contravenientul persoană fizică, conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia, avocatul sau reprezentantul contravenientului sînt în drept să ia cunoştinţă de toate materialele cazului, să prezinte diferite probe.
    (3) Colaboratorul vamal cercetează circumstanţele comiterii contravenţiei vamale, examinează probele, ia act de lămuririle suplimentare ale contravenientului persoană fizică, conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia, ale avocatului sau ale reprezentantului contravenientului referitor la esenţa contravenţiei.
    (4) Colaboratorul vamal decide, după caz, asupra efectuării expertizei, întreprinde alte acte de procedură, respectînd prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova şi ale prezentului cod.
    Articolul 266. Prezenţa contravenientului persoană fizică,
                           conducător al persoanei juridice sau
                           adjunct al acestuia la cercetarea cazului
                           de contravenţie vamală
    (1) Cazul de contravenţie vamală este cercetat în prezenţa contravenientului persoană fizică, conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia, a avocatului sau a reprezentantului contravenientului.
(2) Organul vamal înmînează sau expediază contravenientului o citaţie sau un proces-verbal privind cazul de contravenţie vamală, în care sînt consemnate locul şi timpul cercetării cazului.
    (3) Cazul de contravenţie vamală poate fi cercetat în absenţa contravenientului persoană fizică, conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia, a avocatului sau a reprezentantului contravenientului dacă:
    a) există date despre încunoştinţarea la timp a contravenientului de locul şi timpul cercetării cazului, iar de la el nu a parvenit nici un demers referitor la amînarea cercetării;
    b) există dovezi că, la momentul cercetării cazului, contravenientul nu se află în ţară;
    c) contravenientul nu este identificat;
    d) contravenţia vamală a fost comisă la expedierea de bunuri prin poşta internaţională.
    Articolul 267. Circumstanţele care trebuie elucidate
                            în cadrul cercetării cazului de contravenţie
                            vamală
    La cercetarea cazului de contravenţie vamală, colaboratorul vamal este obligat să constate dacă:
    a) a fost sau nu a fost comisă contravenţie vamală;
    b) persoana trasă la răspundere este sau nu este vinovată de comiterea unei contravenţii vamale;
    c) contravenientul poate sau nu poate fi tras la răspundere administrativă;
    d) există sau nu există circumstanţe atenuante sau agravante;
    e) există sau nu există alte circumstanţe importante pentru soluţionarea cazului.
    Articolul 268. Decizia organului vamal asupra
                           cazului de contravenţie vamală
    (1)După cercetarea cazului de contravenţie vamală, colaboratorul vamal emite una din următoarele decizii:
    a) aplicarea de sancţiune;
    b) clasarea dosarului;
    c) pornirea urmăririi penale în cazul infracţiunii de contrabandă sau altei infracţiuni, a căror urmărire penală ţine de competenţa organului vamal;
    d) remiterea dosarului către alte organe de drept pentru pornirea urmăririi penale în cazul depistării unor infracţiuni a căror urmărire penală nu ţine de competenţa organului vamal;
    e) remiterea dosarului în procedură suplimentară.
    (2) Decizia privind clasarea dosarului se emite la exonerarea contravenientului de răspundere, dată fiind o încălcare neînsemnată, şi atunci cînd există circumstanţe care exclud procedura.
    (3) Ordonanţa sau, după caz, procesul-verbal de pornire a urmăririi penale se emite dacă se constată elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă.
    (4) Remiterea dosarului de contravenţie vamală în procedură suplimentară se efectuează în cazurile prevăzute la art.263 alin.(1).
    (5) În decizia asupra cazului de contravenţie vamală trebuie să se consemneze:
    a) denumirea organului vamal în al cărui nume este emisă decizia;
    b) funcţia, numele şi prenumele colaboratorului vamal care a emis decizia;
    c) timpul şi locul cercetării cazului;
    d) date despre contravenient, dacă acesta a fost identificat;
    e) circumstanţele constatate la cercetarea cazului;
    f) articolul din prezentul cod la care se face referire şi care prevede răspunderea pentru contravenţia vamală comisă;
    g) decizia emisă asupra cazului;
    h) termenele şi calea de atac al deciziei.
    (6) În decizia asupra cazului de contravenţie vamală trebuie să fie soluţionată problema mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor, altor bunuri ridicate sau sechestrate, garanţiilor depuse, vărsămîntului în contul de depozit, probelor materiale şi cheltuielilor aferente cercetării cazului de contravenţie vamală.
    (7) Decizia asupra cazului de contravenţie vamală este semnată de colaboratorul vamal care l-a cercetat.
    (8) Decizia asupra cazului de contravenţie vamală este pronunţată imediat după încheierea cercetării lui.
    (9) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b), copia de pe decizie se înmînează sau se expediază persoanei vizate sau reprezentantului ei în 3 zile de la data emiterii. Decizia se consideră înmînată chiar dacă destinatarul nu se află în locul pe care l-a indicat sau dacă locul a fost indicat incorect.
    Articolul 269. Propunerile privind înlăturarea cauzelor
                           şi condiţiilor de comitere a contravenţiei
                           vamale
    (1) Colaboratorul vamal care cercetează cazul de contravenţie vamală, după ce constată cauzele şi condiţiile comiterii ei, prezintă autorităţilor publice şi persoanelor juridice propuneri privind înlăturarea acestor cauze şi condiţii.
    (2) Autorităţile publice şi persoanele juridice sînt obligate ca, în termen de o lună din ziua primirii propunerii consemnate la alin.(1), să comunice organului vamal care a prezentat propunerea ce măsuri au luat.
    Articolul 270. Intentarea de acţiune în justiţie
    Colaboratorul vamal care cercetează cazul de contravenţie vamală este în drept să intenteze acţiune în justiţie privind recunoaşterea nulităţii tranzacţiilor dacă, în timpul procedurii sau cercetării, constată ilegalitatea lor.
    Articolul 271. Acţiunile întreprinse în privinţa mărfurilor,
                            mijloacelor de transport, documentelor,
                            bunurilor ridicate, gajate sau sechestrate,
                            garanţiilor şi sumelor depuse
   (1) În soluţionarea problemei mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor şi altor bunuri ridicate sau sechestrate, ce constituie probe materiale în cazul contravenţiei vamale, colaboratorul vamal care cercetează cazul se conduce de prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova.
    (2) În soluţionarea problemei mărfurilor şi mijloacelor de transport ridicate sau gajate, garanţiilor, bunurilor sechestrate, ce constituie mijloace de asigurare a perceperii amenzii sau costului mărfurilor şi mijloacelor de transport, colaboratorul vamal care cercetează cazul contravenţiei vamale se conduce de alin.(3)-(5).
    (3) Mărfurile şi mijloacele de transport ridicate, gajate sau bunurile sechestrate în mod întemeiat pentru a se asigura perceperea amenzii sau costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport se restituie, în termen de 2 luni după perceperea amenzii sau costului mărfurilor şi mijloacelor de transport, posesorului sau deţinătorului lor de la momentul ridicării, gajării sau sechestrării, garanţiile depuse în acest scop, după transferul sumelor necesare, anulîndu-se, iar sumele depuse în contul de depozit folosindu-se pentru plata sumelor datorate. Dacă, după perceperea amenzii sau costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport, posesorul sau deţinătorul bunurilor ridicate, gajate sau sechestrate nu le vor solicita în decursul a 2 luni din ziua expedierii înştiinţării respective, bunurile vor fi plasate în depozit provizoriu. În caz de neachitare a amenzii sau a costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport, de mărfurile şi mijloacele de transport ridicate, gajate sau sechestrate pentru asigurarea perceperii amenzii sau costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport, precum şi de garanţia depusă în acest scop şi de sumele depuse în contul de depozit se va dispune în conformitate cu prezentul cod.
    (4) Mărfurile şi mijloacele de transport ridicate sau gajate, vărsămîntul în contul de depozit sau bunurile sechestrate pentru a se asigura perceperea amenzii sau costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport se restituie, după constatarea neîntemeierii acestor operaţiuni, persoanei de la care au fost ridicate, debitorului gajist sau deponentului, iar acţiunea garanţiei depuse în aceste scopuri încetează din momentul constatării cererii neîntemeiate a prezentării ei. Dacă, în decursul a 2 luni de la data expedierii înştiinţării, posesorul sau deţinătorul bunurilor indicate nu le va solicita, ele vor fi plasate în depozit provizoriu, unde termenul lor de păstrare nu poate depăşi 6 luni de la data expedierii înştiinţării.
    (5) Dacă obiectul gajului sau bunurile sechestrate se păstrează la debitorul gajist sau la posesorul lor, interdicţiile şi restricţiile stabilite de organul vamal asupra folosirii şi dispunerii de ele îşi pierd puterea juridică după ce sumele cuvenite sînt vărsate ori după ce se constată că gajul sau sechestrul nu este întemeiat.
    Articolul 272. Securitatea colaboratorului vamal
                           în exerciţiul procedurii sau al cercetării
                           cazului de contravenţie vamală
    (1) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau îl cercetează este în drept să ceară organului afacerilor interne ca, în timpul efectuării acţiunilor prevăzute de prezentul cod, să fie asigurată securitatea personală, precum şi ordinea publică.
    (2) Colaboratorul organului afacerilor interne căruia îi este adresată cererea indicată la alin.(1) este obligat să o execute şi să ia măsurile prevăzute de legislaţie pentru tragerea la răspundere a celor care au împiedicat prin violenţă colaboratorul vamal să exercite obligaţiile în cadrul procedurii sau cercetării cazului de contravenţie vamală.
Secţiunea a 44-a
Atacarea deciziei organului vamal
asupra cazului de contravenţie vamală
    Articolul 273. Atacarea deciziei organului vamal privind
                            aplicarea de sancţiune persoanei fizice,
                            persoanei juridice sau persoanei care
                            desfăşoară activitate de întreprinzător
                            fără a se constitui persoană juridică
(1) Decizia organului vamal privind aplicarea de sancţiune poate fi atacată de persoana fizică, persoana juridică sau de persoana care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică, vizate în decizie, ori de avocatul sau reprezentantul lor în decursul a 10 zile de la data emiterii deciziei.
    (2) Plîngerea împotriva deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune poate fi depusă la Serviciul Vamal sau la instanţa de judecată din localitatea unde se află organul vamal care a aplicat sancţiunea.
    (3) Decizia Serviciului Vamal asupra plîngerii împotriva deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune poate fi atacată, în termen de 10 zile de la emitere, în instanţa de judecată a localităţii unde se află Serviciul  Vamal. Hotărîrea instanţei de judecată este definitivă.
    (4) În cazul tardivităţii întemeiate a plîngerii, termenul prevăzut pentru prezentarea ei poate fi reînnoit de Serviciul Vamal în baza demersului persoanei vizate în decizie, precum şi a avocatului sau a reprezentantului ei.
    Articolul 274. Atacarea altor decizii ale organului
                            vamal în cazul de contravenţie vamală
    (1) Decizia organului vamal privind clasarea dosarului de contravenţie vamală sau privind remiterea lui în procedură suplimentară poate fi atacată în Serviciul  Vamal de către persoana vizată în decizie, precum şi de avocatul sau reprezentantul ei, în termen de 10 zile de la data emiterii. Decizia Serviciului Vamal este definitivă.
    (2) Decizia organului vamal privind pornirea urmăririi penale în cazul de infracţiune de contrabandă sau de alte infracţiuni a căror urmărire penală ţine de competenţa organului vamal sau privind remiterea dosarului către alte organe de drept pentru a se pronunţa asupra pornirii urmăririi penale poate fi atacată în conformitate cu legislaţia de procedură penală.
    Articolul 275. Examinarea de către Serviciul Vamal
                           a deciziei asupra cazului de contravenţie
                           vamală
    (1) După examinarea plîngerii persoanei vizate în decizie, a avocatului sau a reprezentantului ei, precum şi la recursul procurorului sau ca o măsură de control asupra respectării legalităţii în cadrul efectuării actelor de procedură sau al cercetării cazurilor de contravenţie vamală, Serviciul Vamal examinează decizia organului vamal asupra cazului de contravenţie vamală şi emite una din următoarele hotărîri:
    a) decizia nu se modifică, iar plîngerea sau recursul nu sînt satisfăcute;
    b) decizia este anulată, iar dosarul remis pentru o nouă cercetare sau în procedură suplimentară;
    c) decizia este anulată, iar dosarul clasat;
    d) sancţiunea aplicată pentru contravenţie vamală este modificată fără a fi agravată;
    e) decizia privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală este anulată şi este emisă una din deciziile prevăzute la art.268 alin.(1) lit.c) şi d).
    (2) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit.b)-e), Serviciul Vamal emite o decizie. Despre decizia emisă este încunoştinţat în scris procurorul care a înaintat recursul, precum şi reclamantul, iar despre decizia emisă cu privire la controlul asupra respectării legalităţii în cadrul efectuării actelor de procedură sau cercetării cazurilor de contravenţie vamală se încunoştinţează persoana vizată în decizia asupra cazului de contravenţie vamală.
    Articolul 276. Temeiurile pentru anularea sau
                           modificarea deciziei privind aplicarea de
                           sancţiune ori privind clasarea dosarului
    Temei pentru anularea sau modificarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune ori privind clasarea dosarului de contravenţie vamală sînt:
    a) procedura sau cercetarea unilaterală sau incompletă a cazului;
    b) necorespunderea concluziilor, expuse în decizie, circumstanţelor cazului;
    c) încălcarea serioasă a cerinţelor procedurale din prezentul cod, iar în partea nereglementată de acesta, încălcarea legislaţiei cu privire la contravenţiile administrative prin emitere a deciziei de către un colaborator vamal neîmputernicit sau prin crearea de piedici, în pofida voinţei contravenientului, participării la cercetarea cazului a avocatului sau a reprezentantului contravenientului, precum şi alte cazuri de violare a drepturilor legale ale participanţilor la procedură în cazul de contravenţie vamală sau la cercetarea lui, dacă această violare a împiedicat examinarea multilaterală a cazului şi a influenţat sau ar fi putut influenţa emiterea unei decizii juste;
    d) calificarea incorectă a faptei, neaplicarea sau aplicarea incorectă a sancţiunilor prevăzute de prezentul cod.
    Articolul 277. Termenele de examinare a plîngerii
                           sau a recursului procurorului
    (1) Plîngerea împotriva deciziei organului vamal în cazul de contravenţie vamală se examinează în termen de o lună de la data parvenirii ei la Serviciul Vamal. Termenul de examinare a plîngerii poate fi prelungit cu titlu de excepţie de către conducerea Serviciului Vamal, dar nu poate depăşi 3 luni, fapt despre care este încunoştinţat reclamantul.
    (2) Recursul procurorului este examinat în termen de 10 zile de la data parvenirii lui la Serviciul Vamal.
    Articolul 278. Efectul depunerii plîngerii sau
                           declarării recursului
    Depunerea plîngerii sau declararea recursului suspendă executarea deciziei organului vamal în cazul de contravenţie vamală.
    Articolul 279. Temeiurile şi termenele
                           suspendării examinării plîngerii
    (1) Serviciul Vamal suspendă examinarea plîngerii dacă:
    a) materialele cazului de contravenţie vamală, decizia asupra căruia a fost atacată, au fost solicitate de organul de urmărire penală în legătură cu pornirea procedurii penale sau cu efectuarea urmăririi penale;
    b) materialele cazului de contravenţie vamală sînt examinate de procuror în ordine de supraveghere.
    (2) În cazul uneia din circumstanţele indicate la alin.(1), factorul de decizie din Serviciul Vamal care examinează plîngerea emite o decizie privind suspendarea examinării plîngerii, despre care fapt se încunoştinţează reclamantul.
    (3) Examinarea plîngerii este reluată de către factorul de decizie din Serviciul Vamal care examinează plîngerea, după ce temeiurile suspendării au dispărut.
Secţiunea a 45-a
Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea
de sancţiune pentru contravenţie vamală
    Articolul 280. Recurgerea la executarea deciziei privind
                           aplicarea de sancţiune pentru contravenţie
                           vamală
    (1) Organul vamal recurge la executarea deciziei privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală:
    a) după expirarea termenului de atac;
    b) la data emiterii de către instanţa de judecată a hotărîrii cu privire la plîngerea împotriva deciziei organului vamal.
    (2) Organul vamal care a emis decizia privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală recurge direct la executarea ei sau expediază organului financiar sau instituţiilor bancare un aviz despre recurgerea la executarea deciziei, sau recurge la executarea ei prin intermediul executorului judiciar, dacă un alt mod de executare a deciziei nu este posibil.
    (3) Decizia privind aplicarea de sancţiune nu mai este pasibilă de executare dacă la executarea ei nu s-a recurs în termen de 6 luni de la data emiterii.
   (4) În cazul în care executarea deciziei privind aplicarea de sancţiune este suspendată în legătură cu depunerea în termen a plîngerii sau cu declararea recursului împotriva acestei decizii, curgerea termenului de executare a deciziei, stabilit la alin.(3), se suspendă pînă la examinarea plîngerii sau recursului.
    Articolul 281. Executarea deciziei organului vamal privind
                           aplicarea amenzii sau perceperea costului
                           mărfurilor şi mijloacelor de transport
    (1) Amenda sau costul mărfurilor şi al mijloacelor de transport trebuie să fie achitate de contravenient în termen de 15 zile de la data la care a primit decizia, iar în cazurile de depunere a plîngerii sau de declarare a recursului împotriva acestei decizii - în termen de 15 zile de la data emiterii deciziei de nesatisfacere a plîngerii sau recursului.
    (2) Amenda sau costul mărfurilor şi al mijloacelor de transport contravenientul le varsă la organul vamal care a emis decizia privind aplicarea de sancţiune sau la o instituţie bancară. Determinarea echivalentului în lei moldoveneşti al sumelor exprimate în valută străină se face la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei din ziua vărsării amenzii sau costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport.
    (3) Dacă persoana fizică sau persoana cu funcţie de răspundere nu va vărsa amenda sau costul mărfurilor şi al mijloacelor de transport în termenul stabilit, echivalentul lor se percepe din costul mărfurilor şi al mijloacelor de transport ridicate pentru a se asigura aplicarea sancţiunii, din costul bunurilor gajate sau sechestrate prin prezentarea garanţiei de achitare, prin decontarea mijloacelor de pe contul de depozit sau în mod silit din veniturile băneşti sau mijloacele băneşti ale contravenientului. Dacă persoana fizică nu lucrează sau dacă reţinerea amenzii sau costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport din veniturile băneşti sau din mijloacele băneşti ale persoanei fizice sau ale persoanei cu funcţie de răspundere nu este posibilă din alte motive, perceperea amenzii sau costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport se efectuează în temeiul unei decizii a organului vamal de către executorul judiciar prin urmărirea patrimoniului persoanei fizice sau al persoanei cu funcţie de răspundere sau a cotei ei în proprietatea comună.
    (4) Dacă persoana juridică sau persoana care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică nu achită în termenul stabilit amenda sau costul mărfurilor şi al mijloacelor de transport, echivalentul lor se reţine din costul mărfurilor şi al mijloacelor de transport ridicate pentru a se asigura aplicarea sancţiunii, din costul bunurilor gajate sau sechestrate prin prezentarea garanţiei de achitare, prin decontarea mijloacelor de pe contul de depozit sau în mod forţat prin expedierea către instituţia financiară a unui aviz privind recurgerea la executarea deciziei.
    (5) Dacă persoana juridică sau persoana care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică nu dispune de mijloace băneşti pentru achitarea amenzii sau a costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport, această sumă este percepută, în temeiul unei decizii a organului vamal, de către executorul judiciar prin urmărirea patrimoniului acestor persoane.
    (6) Dacă organul vamal recurge la executarea indirectă a deciziei sale, organul care a executat-o îi remite decizia cu menţiunea executării.
    Articolul 282. Executarea deciziei organului vamal
                           privind confiscarea
    (1) La expirarea termenului de depunere a plîngerii împotriva deciziei organului vamal privind confiscarea, mărfurile, mijloacele de transport şi alte bunuri care fac obiectul acestei decizii se confiscă, indiferent de faptul dacă sînt proprietatea contravenientului şi indiferent de faptul dacă contravenientul a fost identificat sau nu.
    (2) Dacă organul vamal nu ridică mărfurile, mijloacele de transport şi alte bunuri prevăzute la alin.(1), contravenientul sau persoana care le deţine trebuie să le predea organului vamal în termen de 15 zile de la data înmînării sau expedierii deciziei, iar în cazurile de depunere a plîngerii sau de declarare a recursului împotriva acesteia, în termen de 15 zile de la data emiterii deciziei privind nesatisfacerea plîngerii sau a recursului. În caz contrar, decizia de confiscare emisă de organul vamal este îndeplinită de către executorul judiciar şi remisă, cu menţiunea executării, organului vamal care a emis-o.
    (3) În cazul în care nu este posibilă confiscarea mărfurilor şi a mijloacelor de transport care fac obiectul contravenţiei vamale, a mărfurilor şi mijloacelor de transport dotate cu ascunzişuri speciale pentru trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor şi a altor bunuri care fac obiectul contravenţiei vamale, tăinuite de controlul vamal, precum şi a mijloacelor de transport cu care a fost transportat obiectul contravenţiei vamale, de la contravenient se percepe costul acestora în modul stabilit la art.281.
    (4) Mărfurile, mijloacele de transport şi alte bunuri (cu excepţia valutei, obiectelor de artă, obiectelor de valoare istorică sau arheologică, obiectelor prohibite pentru circulaţie), ridicate de la persoană în cazul de contravenţie vamală, pot fi răscumpărate de aceasta, cu acordul organului vamal ierarhic superior, la un preţ dublu, în vigoare la momentul depistării contravenţiei, pînă a se recurge la executarea deciziei de confiscare.
    Articolul 283. Executarea deciziei organului vamal
                            privind aplicarea de sancţiune în partea
                            referitoare la retragerea autorizaţiei sau
                            atestatului de calificare
    (1) Decizia organului vamal privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală în ceea ce se referă la retragerea autorizaţiei sau atestatului de calificare este executată nemijlocit de către organul vamal care a emis această decizie.
    (2) Autorizaţia sau atestatul de calificare retrase devin nevalabile în momentul recurgerii la executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală.
    (3) Persoana a cărei autorizaţie sau al cărei atestat de calificare sînt retrase de către organul vamal trebuie să le predea acestuia, în termen de 15 zile de la data la care i s-a înmînat sau expediat decizia, iar în cazurile de depunere a plîngerii sau de declarare a recursului împotriva acestei decizii, în termen de 15 zile de la data emiterii deciziei privind nesatisfacerea plîngerii sau a recursului. Neîndeplinirea acestor cerinţe în termen atrage răspunderea prevăzută de prezentul cod pentru nesupunere dispoziţiei sau cererii legale formulate de organul vamal.
    Articolul 284. Executarea deciziei organului vamal
                           privind aplicarea de sancţiune pentru
                           contravenţie vamală persoanelor care
                           locuiesc sau se află în străinătate şi nu
                           au patrimoniu în Republica Moldova
    Decizia privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală persoanelor care locuiesc sau se află în străinătate şi nu au patrimoniu în Republica Moldova este executată în conformitate cu legislaţia acesteia, cu acordurile internaţionale la care ea este parte, încheiate cu statele în care locuiesc sau se află aceste persoane, precum şi cu statele unde se află patrimoniul lor.
 Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti