Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul X

 Articolul 159. Încălcarea regulilor, normelor şi a

                            instrucţiunilor cu privire la efectuarea
                            în condiţii de securitate a lucrărilor
    Încălcarea de către persoane cu funcţie de răspundere a regulilor, normelor şi a instrucţiunilor cu privire la efectuarea în condiţii de securitate a lucrărilor în ramurile industriei şi la obiectivele aflate sub controlul autorităţilor de supraveghere de stat a efectuării în condiţii de securitate a lucrărilor în industrie şi inspecţiei miniere 
    se sancţionează cu amendă de 15 unităţi convenţionale.
    Articolul 160. Încălcarea regulilor, normelor şi a 
                           instrucţiunilor cu privire la păstrarea,
                           transportul, folosirea şi evidenţa
                           materialelor explozive
    Încălcarea regulilor, normelor şi a instrucţiunilor cu privire la păstrarea, transportul, folosirea şi evidenţa materialelor explozive în industrie, la obiectivele aflate sub controlul autorităţilor de supraveghere de stat a efectuării în condiţii de securitate a lucrărilor în industrie şi inspecţiei miniere 
    se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 161. Deconectarea neautorizată a 
                           energiei electrice
    Deconectarea neautorizată a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor de la reţeaua electrică, cu excepţia cazurilor cînd atare acţiuni se efectuează pentru securitatea vieţii omeneşti, precum şi a situaţiilor de avarie sau de forţă majoră (extraordinare), 
    se sancţionează cu amendă de pînă la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 162. Provocarea intenţionată a unui 
                           deranjament în reţelele electrice 
                           cu tensiune pînă la 1000 de volţi
    Provocarea intenţionată a unui deranjament în reţelele electrice cu tensiune pînă la 1000 de volţi (la liniile aeriene, subterane şi subacvatice de transport de energie electrică, la instalaţiile de racord şi de distribuţie), avînd drept urmare o pană de curent în asigurarea consumatorilor cu energie electrică, 
    se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore, cu amendă de pînă la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 163. Încălcarea Regulamentului cu privire la
                            protecţia reţelelor electrice cu tensiune
                            peste 1000 de volţi
    Încălcarea Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice cu tensiune peste 1000 de volţi, aprobat de Guvern, creînd pericolul unei pene de curent, o deteriorare a reţelelor electrice sau avînd drept urmare cauzarea unei daune de altă natură economiei naţionale, 
    se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de pînă la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 164. Folosirea neautorizată în scop de profit
                           a energiei electrice, a energiei termice sau a gazelor
    Folosirea neautorizată în scop de profit a energiei electrice, a energiei termice sau a gazelor, încălcarea regulilor de folosire a energiei electrice, a energiei termice sau a gazelor de către consumatori 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 165. Încălcarea dreptului de acces la
                            echipamentele de măsurare 
    Refuzul nemotivat al consumatorului de a permite accesul la echipamentele de măsurare 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 166. Folosirea fără autorizaţie a instalaţiilor 
                           ce funcţionează cu gaze 
    Folosirea instalaţiilor ce funcţionează cu gaze fără autorizaţia organelor de supraveghere de stat a folosirii gazelor 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore.
    Articolul 167. Deteriorarea intenţionată a gazoductelor
                            la efectuarea de lucrări
    Deteriorarea intenţionată a gazoductelor şi a utilajelor acestora la efectuarea de lucrări 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 168. Încălcarea legislaţiei în zona
                           de protecţie a gazoductelor magistrale
    Încălcarea legislaţiei în zona de protecţie a gazoductelor magistrale 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu demolarea construcţiilor şi defrişarea arborilor şi arbuştilor de către proprietar sau, în mod silit, de către autorităţile administraţiei publice locale din contul proprietarului.
    Articolul 169. Încălcarea normelor de desfăşurare a
                           activităţilor licenţiate în domeniul energetic
    Încălcarea de către titularul de licenţă a normelor de desfăşurare a activităţilor licenţiate în domeniul energetic manifestată prin:
    a) refuzul de a permite efectuarea controalelor, verificărilor, inspecţiilor dispuse de către autoritatea de reglementare sau obstrucţionarea autorităţii de reglementare în efectuarea acestora;
    b) neprezentarea în termen a datelor/informaţiilor solicitate de autoritatea de reglementare sau furnizarea de date/informaţii incorecte sau incomplete;
    c) întîrzierea nejustificată în racordarea instalaţiilor noilor consumatori la reţeaua electrică/la reţeaua de gaze sau în reconectarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor la reţeaua electrică/la reţeaua de gaze;
    d) aplicarea incorectă a tarifelor reglementate la energia electrică şi la gaze sau aplicarea plăţilor pentru prestarea serviciilor auxiliare care nu au fost aprobate/coordonate de către autoritatea de reglementare;
    e) refuzul nejustificat de a încheia contract de furnizare, de distribuţie sau de transport al energiei electrice sau al gazelor;
    f) nerespectarea normelor şi a regulamentelor privind extinderea reţelelor electrice sau reţelelor de gaze;
    g) neanunţarea consumatorilor sau nerespectarea termenului de anunţare a consumatorilor cu privire la întreruperile programate şi la limitările în furnizarea energiei electrice sau a gazelor;
    h) nerespectarea reglementărilor cu privire la verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor casnici; 
    i) deconectarea nejustificată a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor de la reţeaua electrică/reţeaua de gaze sau întreruperea nejustificată a furnizării de energie electrică ori de gaze către consumatori; 
    j) refuzul nejustificat de eliberare a avizului de racordare la reţeaua electrică/reţeaua de gaze; 
    k) nerespectarea reglementărilor cu privire la calitate în activităţile licenţiate; 
    l) încălcarea reglementărilor comerciale, practicarea fără licenţă a genurilor de activitate licenţiate sau delegarea atribuţiilor şi a funcţiilor licenţiate către un terţ care nu deţine licenţă pentru astfel de atribuţii şi funcţii; 
    m) neexecutarea în termen a măsurilor dispuse, prin decizii sau hotărîri, de autoritatea de reglementare ori neîndeplinirea în termen a prevederilor prescripţiei privind lichidarea încălcărilor constatate de către autoritatea de reglementare;
    n) nerespectarea normelor tehnice de exploatare a reţelelor electrice/reţelelor de gaze, a instalaţiilor de producere a energiei şi combustibilului, a instalaţiilor de stocare şi depozitare a combustibilului, care poate avea drept rezultat diminuarea fiabilităţii şi calităţii furnizării energiei sau combustibilului consumatorilor;
    o) nerespectarea altor condiţii stabilite în licenţele eliberate pentru genuri de activitate în domeniul energetic
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 170. Conectarea neautorizată la sistemul de
                           alimentare cu apă şi la sistemul de canalizare
    (1) Conectarea neautorizată (fără condiţii tehnice de la furnizor) la sistemul de alimentare cu apă şi la sistemul de canalizare 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 350 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Conectarea la sistemul de alimentare cu apă şi la sistemul de canalizare cu încălcarea condiţiilor tehnice 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 171. Deteriorarea intenţionată a sistemului 
                           de alimentare cu apă şi a sistemului 
                           decanalizare la efectuarea de lucrări
    Deteriorarea intenţionată a sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare la efectuarea de lucrări 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    Articolul 172. Încălcarea regulilor privind zonele
                           de protecţie a reţelelor de conducte 
                           de apă şi a instalaţiilor de alimentare
                           cu apă şi de canalizare
    Construcţia şi amplasarea în zonele de protecţie a reţelelor de conducte de apă şi a instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare a diferitelor obiective, uzurparea terenurilor din zonele de protecţie a reţelelor de conducte de apă şi a reţelelor de canalizare 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 173. Deconectarea neautorizată a consumatorilor
                           de la sistemul de alimentare cu apă şi de
                           la sistemul de canalizare 
    Deconectarea neautorizată a consumatorilor de la sistemul de alimentare cu apă şi de la sistemul de canalizare 
    se sancţionează cu amendă de 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 174. Deteriorarea intenţionată a aparatelor 
                           de evidenţă a consumului de apă potabilă 
                           şi a volumului de apă uzată evacuată
    Deteriorarea intenţionată a aparatelor de evidenţă a consumului de apă potabilă şi a volumului de apă uzată evacuată în sistemul public de canalizare 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 175. Prezentarea datelor eronate
                            privind consumul de apă potabilă
                            şi volumul de apă uzată evacuată 
                            în sistemul public de canalizare
    Prezentarea datelor eronate privind consumul de apă potabilă şi volumul de apă uzată evacuată în sistemul public de canalizare 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 176. Neasigurarea accesului liber 
                           al reprezentantului prestatorului
                           de servicii de alimentare cu apă
                           şi de canalizare înlocuinţe şi pe 
                           teritoriul agenţilor economici
    Neasigurarea accesului liber al reprezentantului prestatorului de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare în locuinţe şi pe teritoriul agenţilor economici pentru efectuarea controlului legal asupra funcţionării sistemelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru scoaterea indicaţiilor de pe aparatele de evidenţă a consumului de apă, pentru efectuarea lucrărilor de exploatare a aparatelor de evidenţă 
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 10 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu avertisment sau cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 177. Încălcarea legislaţiei şi documentelor
                           normative în construcţii
    (1) Încălcarea legislaţiei şi documentelor normative în construcţii manifestată prin:
    a) eschivarea de la furnizarea de date şi informaţii, necesare activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, ce se conţin în băncile de date şi în sistemele informaţionale, precum şi prin furnizarea de date şi informaţii neautentice; 
    b) lipsa nemotivată de la verificarea, convocată de executant, a lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei; 
    c) neîndeplinirea obligaţiei proiectantului de a stabili soluţii pentru remedierea defectelor sesizate în proiect, referitoare la exigenţele esenţiale; 
    d) neaplicarea de către executant a soluţiilor stabilite de proiectant sau de expert pentru rezolvarea neconformităţilor, defectelor sau neconcordanţelor apărute în timpul execuţiei lucrărilor;
    e) neprecizarea în proiect a categoriei de importanţă a construcţiei şi nestabilirea fazelor determinante ale execuţiei lucrărilor supuse controlului calităţii; 
    f) includerea în proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau a unor produse pentru care nu există agremente tehnice la lucrările la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător exigenţelor esenţiale; 
    g) neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi neasigurarea condiţiilor de verificare; 
    h) nesesizarea în termen de 24 de ore a Inspecţiei de Stat în Construcţii în cazul producerii unor accidente tehnice la construcţiile în execuţie şi la cele în exploatare;
    i) avizarea şi aprobarea documentaţiei de proiect, de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi autorizarea construcţiilor, lucrărilor de modernizare, de modificare, de transformare, de consolidare şi de reparaţie a construcţiilor cu încălcarea legislaţiei în vigoare sau a documentelor normative;
    j) încălcarea prevederilor din documentele normative referitoare la exigenţele esenţiale;
    k) recepţionarea construcţiei cu încălcarea prevederilor legale sau exploatarea acesteia fără recepţie; 
    l) necompletarea şi nepăstrarea cărţii tehnice a construcţiei conform prevederilor legale; nerespectarea termenelor-limită prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul urbanismului sau neîndeplinirea în termen a măsurilor cuprinse în actele de control;
    m) utilizarea construcţiilor a căror destinaţie funcţională a fost schimbată fără autorizaţie; 
    n) neînregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare la Inspecţia de Stat în Construcţii şi neînştiinţarea inspecţiei despre demararea lucrărilor de construcţie
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Încălcarea legislaţiei şi documentelor normative în construcţii manifestată prin:
    a) stabilirea, în cadrul expertizei tehnice, a unor proiecte sau lucrări de construcţie, a unor soluţii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător exigenţelor esenţiale; 
    b) neamenajarea, la terminarea lucrărilor de construcţii, a terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea iniţială; neasigurarea verificării execuţiei lucrărilor de construcţii prin diriginţi de şantier atestaţi conform prevederilor legale; 
    c) interzicerea sau obstrucţionarea efectuării controlului calităţii în construcţii, neprezentarea documentelor şi actelor solicitate de persoane cu atribuţii de control, conform prevederilor legale; 
    d) proiectarea, verificarea, expertiza sau realizarea ori modificarea construcţiilor fără respectarea exigenţelor documentelor normative privind rezistenţa şi stabilitatea lor; 
    e) executarea de modificări ori demolarea integrală sau parţială a construcţiilor cu încălcarea prevederilor privind autorizarea şi executarea acestora, neexecutarea obligaţiilor de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor referitor la rezistenţă şi la stabilitate, neexecutarea lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi consolidare ce decurg din această urmărire; 
    f) realizarea de construcţii, modificări, transformări, modernizări şi consolidări, care pot afecta exigenţele esenţiale, fără proiect sau în bază de proiecte neverificate, necoordonate, neavizate, neaprobate în modul stabilit, cu încălcarea proiectului sau autorizaţiei de construire;
    g) eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de constituire/desfiinţare care conduc la încălcarea legislaţiei şi a documentelor normative în construcţii sau la afectarea patrimoniului cultural, istoric şi arhitectural; 
    h) organizarea necorespunzătoare şi neaplicarea sistemului de conducere şi de asigurare a calităţii, inclusiv realizarea de construcţii fără responsabili tehnici atestaţi conform prevederilor legale; 
    i) falsificarea sau întocmirea incorectă a documentelor de execuţie şi a celor de încercare şi de analiză în construcţie, fabricarea şi comercializarea materialelor şi articolelor de construcţie fără documentele de confirmare a calităţii; 
    j) neglijarea sau neîndeplinirea prescripţiilor Inspecţiei de Stat în Construcţii 
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate 3 cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 178. Încălcarea regulilor de construire a
                           caselor cu un nivel în localităţile rurale
                           şi a căsuţelor de livadă în întovărăşirile pomicole
    Construirea caselor cu un nivel pentru o familie sau două şi a anexelor gospodăreşti la ele, precum şi a construcţiilor provizorii cu suprafeţe mai mici de 150 m2 în localităţile rurale, a căsuţelor de livadă în întovărăşirile pomicole cu încălcarea legislaţiei şi a normelor în vigoare privind autorizarea şi executarea acestor construcţii 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore, cu amendă de la 80 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 179. Construcţii neautorizate şi intervenţii
                           neautorizate la construcţiile existente
    Executarea construcţiilor de orice categorie, a lucrărilor de modificare, reamenajare, consolidare şi reparaţie capitală a clădirilor şi edificiilor, indiferent de tipul de proprietate şi de destinaţie, fără autorizaţie de construcţie, precum şi a construcţiilor ce cad sub incidenţa legislaţiei privind calitatea în construcţii fără licenţă eliberată în modul stabilit, 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 350 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu demolarea construcţiilor neautorizate şi remedierea construcţiilor afectate în urma intervenţiilor neautorizate.
    Articolul 180. Încălcarea legislaţiei cu privire la locuinţe
    (1) Încălcarea modului de evidenţă a persoanelor care beneficiază de dreptul la îmbunătăţirea condiţiilor locative din fondul locuinţelor sociale, a modului de scoatere din evidenţă şi de acordare a locuinţelor persoanelor din această categorie, nerespectarea termenelor de instalare a locatarilor în locuinţe 
    se sancţionează cu amendă de 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Încălcarea modului de repartizare a locuinţei din fondurile locuinţelor de manevră, căminelor şi azilurilor 
    se sancţionează cu amendă de 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (3) Încălcarea prevederilor legale privind termenele de încheiere a contractelor de locaţiune între chiriaş şi proprietarul locuinţei 
    se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    (4) Nerespectarea regulilor şi normelor de folosire, deservire tehnică şi de întreţinere sanitară a locuinţelor, a locurilor şi a instalaţiilor de uz comun, a terenurilor aferente blocurilor locative 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de 30 de ore, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.
    (5) Încălcarea clauzelor contractului de locaţiune 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (6) Neefectuarea, timp de 6 luni consecutive, a plăţilor pentru serviciile de deservire tehnică a blocului locativ, pentru alte servicii comunale şi necomunale, a plăţii chiriei 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă în folosul comunităţii de 30 de ore, cu amendă de la 100 pînă la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice, proprietar al încăperii nelocuibile în bloc, sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.
    (7) Încălcarea modalităţii de alegere a gestionarului fondului locativ 
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (8) Încălcarea normelor privind instituirea, reorganizarea sau lichidarea asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privatizate sau a asociaţiei de coproprietari în condominiu 
    se sancţionează cu amendă de 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (9) Încălcarea condiţiilor şi termenelor de transmitere a terenurilor aferente blocurilor locative în administrarea asociaţiilor de coproprietari în condominiu, asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor privatizate sau ai cooperativelor de construcţie a locuinţelor 
    se sancţionează cu amendă de 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    (10) Refuzul neîntemeiat de a întocmi actele de transmitere a blocului locativ de la balanţa gestionarului în gestiunea asociaţiei de coproprietari în condominiu sau asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privatizate şi încălcarea termenului de 30 de zile, după adresarea oficială a organelor de conducere ale asociaţiei, pentru luarea deciziei de transmitere a blocului 
    se sancţionează cu amendă de 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (11) Eschivarea părţilor de la încheierea contractelor de prestare a serviciilor de gospodărie comunală şi necomunală în fondul locativ în termenele şi în condiţiile stabilite de legislaţie 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de 30 de ore, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.
    Articolul 181. Încălcarea regulilor de asigurare
                            a curăţeniei în localităţile urbane şi rurale
    Încălcarea regulilor de asigurare, în modul stabilit de autoritatea administraţiei publice locale, a curăţeniei în localităţile urbane şi rurale 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 182. Vătămarea sau tăierea samavolnică 
                           a vegetaţiei din zonele verzi ale localităţilor
    Vătămarea vegetaţiei din spaţiile verzi, tăierea sau stră¬mutarea ei, fără permisiunea autorităţii administraţiei publice locale, în alte locuri în timpul efectuării construcţiilor pe unele terenuri care, în momentul construcţiei, au zone verzi, precum şi neluarea de măsuri pentru protecţia zonelor verzi aflate în administrare, atitudinea neglijentă faţa de ele 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti