Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul VIII CALEA ORDINARĂ DE ATAC. RECURSUL

 Articolul 465. Recursul

    (1) Hotărîrile judecătoreşti contravenţionale pot fi atacate cu recurs.
    (2) Decizia pronunţată în recurs este irevocabilă.
    Articolul 466. Temeiurile pentru recurs
    Hotărîrile judecătoreşti contravenţionale pot fi atacate cu recurs, pentru a se repara erorile de drept, în următoarele temeiuri:
    a) nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa după materie sau după calitatea persoanei;
    b) şedinţa de judecată nu a fost publică;
    c) cauza a fost judecată fără citarea legală a unei părţi sau care, legal citată, s-a aflat în imposibilitatea de a se prezenta sau de a înştiinţa instanţa despre imposibilitate;
   d) hotărîrea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluţia ori motivarea soluţiei contrazice dispozitivul hotărîrii sau acesta este expus neclar, sau dispozitivul hotărîrii redactate nu corespunde dispozitivului pronunţat după deliberare;
    e) nu au fost întrunite elementele constitutive ale contravenţiei sau instanţa a pronunţat o hotărîre de sancţionare pentru o altă faptă decît cea imputată contravenientului, cu excepţia cazurilor de reîncadrare juridică a acţiunilor lui în temeiul unei legi mai blînde;
    f) contravenientul a fost sancţionat pentru o faptă neprevăzută de prezentul cod;
    g) s-au aplicat sancţiuni în alte limite decît cele prevăzute de lege sau nu corespund faptei săvîrşite sau persoanei contravenientului;
    h) contravenientul a fost supus anterior răspunderii contravenţionale pentru această faptă sau există o cauză de înlăturare a răspunderii contravenţionale, sau aplicarea sancţiunii a fost înlăturată de o nouă lege ori anulată de un act de amnistie, sau a intervenit decesul contravenientului ori împăcarea părţilor în cazul prevăzut de lege;
    i) faptei săvîrşite i s-a dat o încadrare juridică greşită;
    j) a intervenit o lege mai favorabilă contravenientului;
    k) Curtea Constituţională a declarat neconstituţională prevederea legii aplicate;
    l) instanţa de judecată internaţională, prin hotărîre în o altă cauză, a constatat o încălcare la nivel naţional a drepturilor şi libertăţilor omului care poate fi reparată şi în cauza respectivă.
    Articolul 467. Persoana care are dreptul de
                           a declara recurs 
    (1) Hotărîrea judecătorească contravenţională poate fi atacată cu recurs de către contravenient, agentul constatator, victimă, procuror, după caz.
    (2) Recursul poate fi declarat în numele părţilor şi de către apărător, iar în numele contravenientului arestat, de către soţ/soţie.
    Articolul 468. Recursul împotriva hotărîrii 
                           judecătoreşti contravenţionale 
    (1) Recursul împotriva hotărîrii judecătoreşti contravenţionale se declară în termen de 15 zile.
    (2) Recursul se depune în instanţa de judecată a cărei hotărîre este atacată. Persoana deţinută poate depune recurs şi la administraţia locului de deţinere, care este obligată să-l expedieze imediat instanţei de judecată a cărei hotărîre este atacată.
    (3) Recursul primit, împreună cu dosarul contravenţional, se expediază, în cel mult 3 zile de la data expirării termenului de declarare a recursului, instanţei de recurs.
    Articolul 469. Repunerea în termen a recursului
    (1) Recursul declarat cu omiterea termenului prevăzut de lege, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la începutul executării sancţiunii sau perceperii despăgubirii materiale, se consideră depus în termen dacă instanţa a constatat că întîrzierea a fost determinată de motive întemeiate sau de neinformarea despre adoptarea hotărîrii a participantului la proces, care nu a fost prezent la judecarea cauzei, nici la pronunţarea hotărîrii asupra ei. 
    (2) Pînă la soluţionarea repunerii în termen, instanţa poate suspenda executarea hotărîrii.
    Articolul 470. Efectele recursului 
    (1) Recursul împotriva hotărîrii judecătoreşti contravenţionale suspendă executarea ei, cu excepţia sancţiunii arestului contravenţional.
    (2) Instanţa de recurs judecă recursul cu privire la persoana la care se referă declaraţia de recurs şi numai în raport cu calitatea ei în proces.
    (3) Instanţa de recurs judecă recursul în limitele temeiurilor pentru recurs, avînd dreptul, în afara temeiurilor invocate şi cererilor formulate de recurent, să examineze şi alte temeiuri fără a agrava situaţia contravenientului.
    (4) Soluţionînd cauza, instanţa de recurs nu poate crea o situaţie mai gravă persoanei în a cărei favoare a fost declarat recursul.
    (5) Prin extindere, instanţa de recurs este în drept să judece recursul şi cu privire la persoanele care nu au declarat recurs sau la care acesta nu se referă, avînd dreptul de a hotărî şi în privinţa lor, fără a le crea o situaţie mai gravă.
    Articolul 471. Judecarea cauzei contravenţionale
                           cu recurs
    (1) Recursul se judecă de un complet din 3 judecători, cu citarea părţilor.
    (2) Neprezentarea la şedinţă a părţilor legal citate nu împiedică judecarea recursului.
    (3) Instanţa de recurs este obligată să se pronunţe asupra tuturor motivelor invocate în recurs.
    Articolul 472. Şedinţa de judecare a recursului 
    (1) Preşedintele completului de judecată conduce şedinţa de judecare a recursului împotriva hotărîrii asupra cauzei contravenţionale, asigură ordinea şi solemnitatea în şedinţă.
    (2) La judecarea recursului împotriva hotărîrii asupra cauzei contravenţionale, preşedintele completului de judecată:
    a) anunţă recursul care urmează să fie judecat;
    b) anunţă completul de judecată, numele procurorului, apărătorului, interpretului şi al altor persoane;
    c) verifică prezenţa persoanelor citate;
    d) primeşte cererile de recuzare sau alte cereri, pe care le soluţionează prin încheiere;
    e) după enunţarea recursului, oferă cuvînt recurentului, apoi intimatului şi, la urmă, procurorului. Dacă printre recursurile declarate se află şi recursul procurorului, primul cuvînt i se oferă lui.
    (3) Procurorul şi părţile au dreptul la replică referitor la problemele apărute în dezbateri.
    (4) Contravenientul are dreptul la ultimul cuvînt.
    (5) Instanţa de recurs hotărăşte asupra cauzei contravenţionale în camera de deliberare.
    (6) Decizia, semnată de membrii completului de judecată, inclusiv de judecătorul care are opinie separată, se pronunţă în şedinţă.
    Articolul 473. Decizia instanţei de recurs
    (1) După examinarea recursului, instanţa de recurs adoptă una dintre următoarele decizii:
    1) respinge recursul şi menţine hotărîrea atacată dacă recursul:
    a) este tardiv;
    b) este inadmisibil;
    c) este nefondat;
    2) admite recursul, casînd hotărîrea atacată, şi dispune rejudecarea cauzei în primă instanţă.
    (2) Decizia instanţei de recurs se pronunţă integral sau doar dispozitivul, urmînd a fi redactată în cel mult 3 zile.
    Articolul 474. Conţinutul deciziei instanţei de recurs
    (1) În decizia instanţei de recurs se va indica:
    a) data şi locul pronunţării;
    b) denumirea instanţei care a emis hotărîrea atacată;
    c) numele şi prenumele membrilor completului de judecată, precum şi ale procurorului, agentului constatator, apărătorului şi interpretului/traducătorului dacă aceştia participă la judecarea recursului;
    d) numele şi prenumele recurentului, calitatea lui procesuală;
    e) numele şi prenumele persoanei sancţionate sau în a cărei privinţă este clasată procedura contravenţională;
    f) numele şi prenumele victimei, iar în cazul persoanei juridice, al reprezentantului victimei dacă participă la judecarea recursului;
    g) dispozitivul hotărîrii atacate;
    h) fondul recursului;
    i) temeiurile de drept care au dus la respingerea sau la admiterea recursului, motivele adoptării soluţiei;
    j) una dintre soluţiile prevăzute la art.462 alin.(5) 
    lit.a) şi b);
    k) menţiunea că decizia este irevocabilă.
    (2) În cazurile prevăzute de lege, instanţa de recurs pronunţă o încheiere interlocutorie.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti