Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul VIII CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA DREPTURILE REALE

 Articolul 92. Tăinuirea informaţiei despre fondul

                         funciar disponibil
    Tăinuirea informaţiei despre fondul funciar disponibil sau încălcarea termenelor de examinare a cererilor persoanei fizice privind atribuirea de terenuri 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 93. Încălcarea legislaţiei privind 
                         geodezia, cartografia şi topografia
    (1) Neasigurarea integrităţii informaţiei geodezice şi topografice, neîndeplinirea în termen a măsurilor specificate în actele de control ale inspectoratului din domeniu 
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Distrugerea intenţionată a bornelor de hotar sau a punctelor reţelei geodezice 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 94. Încălcarea regulilor de construcţie
                          pe suprafeţe cu zăcăminte de substanţe utile
    Încălcarea regulilor de construcţie pe suprafeţe cu zăcăminte de substanţe utile şi pe teritoriile deasupra obiectivelor miniere şi a locurilor de înhumare a substanţelor şi deşeurilor nocive 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an. 
    Articolul 95. Încălcarea modului stabilit de folosire 
                         a fondului de exploatare, de recoltare 
                         şi transportare a lemnului, de recoltare 
                         a răşinii 
    (1) Încălcarea modului stabilit de folosire a fondului de exploatare, de recoltare şi transportare a lemnului, de recoltare a răşinii 
    se sancţionează cu amendă de 5 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    (2) Transportarea masei lemnoase fără acte de provenienţă sau de livrare 
    se sancţionează cu amendă de 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 96. Încălcarea dreptului de autor şi 
                         a drepturilor conexe 
    (1) Confecţionarea, difuzarea sau altă valorificare ilegală a operelor, fonogramelor, interpretărilor, a emisiunilor organizaţiilor de difuziune; încălcarea condiţiilor de valorificare a operelor şi/sau fonogramelor, a interpretărilor, a emisiunilor organizaţiilor de difuziune, protejate de dreptul de autor şi de drepturile conexe, sau indicarea pe exemplarele de opere sau de fonograme a unei informaţii false despre apartenenţa şi limitele exercitării dreptului de autor şi a drepturilor conexe, precum şi a unei alte informaţii care poate induce în eroare beneficiarul; modificarea, înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a simbolurilor şi semnelor de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe indicate de titularul drepturilor respective; reproducerea pe suport material a operei audiovizuale, a emisiunii sau interpretării ori a unui alt obiect al dreptului de autor protejat în săli de concerte, în cinematografe, precum şi în alte locuri publice, fără acordul titularului de drepturi; înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a informaţiei despre administrarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe; înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a mijloacelor tehnice de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, precum şi comercializarea sau oferirea spre comercializare, darea în chirie, importul sau depozitarea de echipamente tehnice sau de componente ale acestora pentru facilitarea accesului la emisiunile organizaţiilor de difuziune ce comunică condiţionat prin eter, cablu, satelit în regim interactiv, inclusiv prin Internet; comercializarea, darea în chirie, exportul, schimbul, depozitarea ori altă valorificare a exemplarelor de opere sau de fonograme, în orice mod şi sub orice formă, fără marcaj de control şi fără a deţine, la momentul controlului, contractele de autor încheiate cu titularii de drepturi asupra lor; aplicarea necorespunzătoare a marcajelor de control altele decît cele pentru suporturile materiale specificate în anexele la cererea de eliberare a marcajelor de control pentru exemplare de operă ori fonograme valorificate fără consimţămîntul titularului de drepturi, însuşirea paternităţii ori constrîngerea la copaternitate 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    (2) Falsificarea, producerea, distrugerea, utilizarea, depozitarea, transportarea sau comercializarea ilicită a marcajelor de control 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    (3) Distrugerea din neglijenţă a originalului operei ştiinţifice, literare, de artă plastică, de sculptură, de arhitectură, a manuscrisului sau a variantei definitive a originalului fonogramei sau al operei audiovizuale 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 97. Folosirea ilicită a mărcii sau
                         a denumirii de origine a produsului
    Folosirea ilicită a mărcii sau a denumirii de origine a produsului protejate, precum şi a semnelor identice ori similare care pot fi confundate cu marca sau cu denumirea de origine a produsului înregistrat ori solicitat spre înregistrare pe numele unor alte persoane pentru marcarea produselor sau serviciilor identice cu cele pentru care marca sau denumirea de origine a fost înregistrată, precum şi fabricarea, folosirea, importul, exportul, transportarea, oferirea spre vînzare, vînzarea, alt mod de punere în circulaţie economică, stocarea în astfel de scopuri a produselor marcate cu astfel de semne, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore. 
    Articolul 98. Utilizarea, la marcarea produselor, 
                         a unor indicaţii  false ori înşelătoare
    Utilizarea, la marcarea produselor, a unor indicaţii false ori înşelătoare în scopul inducerii în eroare a consumatorului privitor la calitate, cantitate, însuşiri, destinaţie, valoare sau la data fabricării produselor ori prestării serviciilor, precum şi privitor la producător şi la sediul acestuia, 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 99. Încălcarea dreptului exclusiv al titularului 
                         brevetului de invenţie sau al titularului 
                         modelului de utilitate
    Fabricarea, importul, exportul, transportarea, oferirea spre vînzare, vînzarea, alt mod de punere în circulaţie economică, stocarea în astfel de scopuri a produselor care încorporează o invenţie brevetată sau un model de utilitate înregistrat, pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizarea titularului, efectuate fără această autorizare, 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 100. Încălcarea dreptului exclusiv al titularului de 
                           drept asupra desenului sau modelului
                           industrial
    Fabricarea, importul, exportul, transportarea, vînzarea, orice alt mod de punere în circulaţie economică, stocarea în astfel de scopuri a produselor care încorporează integral sau într-o măsură substanţială un desen sau un model industrial protejat, pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizarea titularului de drept, efectuate fără această autorizare, 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 101. Încălcarea dreptului exclusiv 
                           al titularului brevetului pentru
                           soi de plantă
    Producerea, reproducerea, condiţionarea în scopul înmulţirii, transportarea, importul, exportul, oferirea spre vînzare, vînzarea, alt mod de punere în circulaţie economică, stocarea în astfel de scopuri a materialului soiului de plantă brevetat, pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizarea titularului de brevet, efectuate fără această autorizare, 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 102. Încălcarea dreptului exclusiv al 
                           titularului topografiei circuitului integrat
    Reproducerea topografiei circuitului integrat protejate sau a unei părţi a acesteia, precum şi importul, exportul, transportarea, oferirea spre vînzare, vînzarea, alt mod de punere în circulaţie economică a produsului care încorporează o topografie a circuitului integrat protejată sau a unei părţi a acesteia, pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizarea titularului, efectuate fără această autorizare, 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 103. Încălcarea drepturilor de autor asupra
                           invenţiei, topografiei circuitului integrat
                           sau desenului/modelului industrial 
    Însuşirea calităţii de autor, constrîngerea la coautorat, divulgarea esenţei invenţiei, topografiei circuitului integrat sau desenului/modelului industrial pînă la depunerea cererii, fără consimţămîntul autorului, 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 80 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 
    Articolul 104. Distrugerea sau deteriorarea
                            intenţionată a bunurilor străine
    Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor străine, dacă fapta nu reprezintă o infracţiune, 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore.
    Articolul 105. Sustragerea în proporţii mici din
                           avutul proprietarului
    Sustragerea în proporţii mici din avutul proprietarului prin furt, însuşire, delapidare, abuz de serviciu sau escrocherie 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional de pînă la 15 zile.
    Articolul 106. Cauzarea de daune materiale
                           prin înşelăciune sau abuz de încredere
    Cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere, în cazul în care fapta nu reprezintă o sustragere şi nu întruneşte elementele unei infracţiuni, 
    se sancţionează cu amendă de pînă la 150 de unităţi convenţionale.
    Articolul 107. Obţinerea sau divulgarea informaţiilor
                           care constituie secret comercial sau fiscal
    (1) Obţinerea fără consimţămîntul titularului a informaţiilor care constituie secret comercial sau fiscal în scopul divulgării sau folosirii lor ilegale 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Divulgarea informaţiilor ce constituie secret comercial sau fiscal de către un funcţionar public sau de către o persoană căreia aceste informaţii i-au fost încredinţate sau i-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul ei 
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale.
    Articolul 108. Conectarea neautorizată la sursele de
                           energie electrică, termică sau la surselede 
                           gaze
    Conectarea neautorizată la sursele de energie electrică, termică sau la sursele de gaze 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti