Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul VII JUDECAREA CAUZEI CONTRAVENŢIONALEÎN INSTANŢĂ

 Articolul 452. Judecarea cauzei contravenţionale
    Cauza contravenţională se judecă de instanţa de judecată în şedinţă publică, oral, nemijlocit şi în contradictoriu.
    Articolul 453. Actele preliminare 
    În termen de 3 zile de la data intrării cauzei contravenţionale în instanţă, judecătorul verifică competenţa şi, după caz:
    a) dispune remiterea după competenţă a dosarului cu privire la contravenţie; 
    b) fixează data examinării cauzei contravenţionale, dispune citarea părţilor şi altor participanţi la şedinţă, întreprinde alte acţiuni pentru buna ei desfăşurare.
    Articolul 454. Termenul de judecare a cauzei 
                           contravenţionale
    (1) Cauza contravenţională se judecă în termen de 30 de zile de la data intrării dosarului în instanţă. 
    (2) Dacă există temeiuri rezonabile, judecătorul, prin încheiere motivată, poate prelungi termenul de judecare a cauzei cu 15 zile. 
    (3) În cazul reţinerii persoanei conform art.376 şi 433, judecarea cauzei contravenţionale se face de urgenţă şi cu precădere.
    Articolul 455. Participarea la şedinţa de judecare 
                           a cauzei contravenţionale
    (1) Şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale are loc cu citarea părţilor, în modul prevăzut de prezentul cod.
    (2) Prezenţa agentului constatator la şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale este obligatorie. Neprezentarea agentului constatator, legal citat, fără motive întemeiate şi fără înştiinţarea prealabilă a instanţei duce la încetarea procesului contravenţional, cu emiterea, după caz, a unei încheieri interlocutorii.
    (3) Neprezentarea în şedinţă a făptuitorului sau a victimei, legal citate, fără motive întemeiate nu împiedică judecarea cauzei contravenţionale. 
    (4) Participarea făptuitorului reţinut este obligatorie. Aducerea lui este asigurată de poliţie.
    (5) În cazul în care se solicită aplicarea sancţiunii arestului contravenţional, participarea făptuitorului este obligatorie, cu excepţia cazului neprezentării lui cu rea-voinţă.
    Articolul 456. Şedinţa de judecare a cauzei 
                           contravenţionale
    (1) Judecătorul conduce şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale, asigură ordinea şi solemnitatea şedinţei.
    (2) La judecarea cauzei contravenţionale, judecătorul:
    a) anunţă cauza;
    b) verifică prezenţa persoanelor citate;
    c) verifică respectarea procedurii de citare în cazul absenţei vreunei persoane citate;
    d) ia măsuri, după caz, pentru participarea interpretului;
    e) îndepărtează martorii din sala de şedinţă;
    f) identifică persoana în a cărei privinţă a fost pornită procedura contravenţională;
    g) anunţă completul de judecată şi lămureşte părţilor dreptul de recuzare;
    h) lămureşte participanţilor la şedinţă alte drepturi şi obligaţii.
   (3) În cazul de manifestare a lipsei de respect faţă de judecător sau de neîndeplinire a dispoziţiilor preşedintelui completului de judecată, instanţa de judecată, printr-o încheiere care poate fi inclusă în procesul-verbal al şedinţei de judecată, poate hotărî aplicarea sancţiunii cuprinse în art.317. Încheierea poate fi contestată cu recurs de către persoana interesată.
    Articolul 457. Cercetarea judecătorească
    (1) În cadrul cercetării judecătoreşti se cercetează mai întîi probele prezentate de partea acuzării.
    (2) La cererea părţilor sau a altor participanţi la proces, instanţa poate modifica ordinea de cercetare a probelor dacă este necesar pentru buna desfăşurare a cercetării judecătoreşti. Făptuitorul poate cere să fie audiat la începutul cercetării probelor sau la orice etapă a cercetării judecătoreşti.
    (3) După cercetarea tuturor probelor din dosar şi a celor prezentate la judecarea cauzei, instanţa soluţionează cererile şi demersurile formulate şi dispune efectuarea, după caz, a unor acţiuni procesuale suplimentare.
    (4) După terminarea cercetării judecătoreşti, instanţa anunţă dezbaterile judiciare.
    (5) Participanţii la dezbateri nu au dreptul să se refere, în luările lor de cuvînt, la probe noi, neexaminate în cadrul cercetării judecătoreşti. În cazul în care trebuie prezentate probe noi, participanţii la dezbateri pot cere reluarea cercetării judecătoreşti, indicînd circumstanţele care vor fi cercetate suplimentar în baza probelor noi. După ce ascultă opiniile celorlalte părţi, instanţa adoptă o încheiere motivată privind admiterea sau respingerea cererii sau demersului.
    (6) Instanţa nu poate limita durata dezbaterilor la un anumit timp, însă preşedintele şedinţei de judecată are dreptul să întrerupă cuvîntările care depăşesc limitele cauzei ce se judecă.
    (7) După închiderea dezbaterilor judiciare şi rostirea ultimului cuvînt, părţile pot depune în instanţă concluzii scrise asupra soluţiei pe care o propun privitor la cauză. Concluziile se anexează la procesul-verbal.
    Articolul 458. Problemele ce urmează a fi rezolvate 
                            la adoptarea hotărîrii contravenţionale 
    (1) Examinînd cauza contravenţională, instanţa de judecată este obligată să determine:
    a) caracterul veridic al contravenţiei imputate;
    b) existenţa cauzelor care înlătură caracterul contravenţional al faptei;
    c) vinovăţia persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional;
    d) existenţa circumstanţelor atenuante şi/sau agravante;
    e) necesitatea sancţionării şi, după caz, caracterul sancţiunii contravenţionale; 
    f) alte aspecte importante pentru soluţionarea justă a cauzei.
    (2) Chestiunile care apar în timpul judecării cauzei se rezolvă prin încheiere judecătorească, inclusă în procesul-verbal al şedinţei de judecată, care poate fi atacată împreună cu hotărîrea contravenţională.
    Articolul 459. Procesul-verbal al şedinţei de
                           judecare a cauzei contravenţionale 
    (1) Desfăşurarea şedinţei de judecare a cauzei contravenţionale se consemnează în proces-verbal.
    (2) Procesul-verbal al şedinţei de judecare a cauzei contravenţionale va include:
    a) denumirea instanţei judecătoreşti;
    b) data (ziua, luna, anul), ora şi locul şedinţei de judecată;
    c) numele şi prenumele judecătorului şi ale grefierului;
    d) numele şi prenumele părţilor, calitatea lor procesuală; 
    e) menţiunea îndeplinirii procedurii de citare;
    f) fapta contravenţională asupra căreia a fost încheiat procesul-verbal, încadrarea juridică a faptei;
    g) cererile, demersurile şi concluziile formulate de participanţii la şedinţă, măsurile luate;
    h) probele cercetate în şedinţă;
    i) retragerea instanţei în camera de deliberare;
    j) menţiunea privind pronunţarea hotărîrii.
    (3) Depoziţiile părţilor şi ale martorilor se citesc şi se semnează de aceştia.
    (4) Procesul-verbal se încheie în decursul a 24 de ore de la închiderea şedinţei de judecare a cauzei contravenţionale şi se semnează de preşedintele şedinţei şi de grefier.
    Articolul 460. Deliberarea instanţei de judecată
    (1) Instanţa de judecată hotărăşte asupra cauzei contravenţionale în camera de deliberare, pronunţîndu-se prin hotărîre asupra aspectelor faptic şi juridic ale cauzei.
    (2) Hotărîrea se semnează de judecător şi se pronunţă în şedinţă publică imediat după deliberare.
    Articolul 461. Încetarea procesului contravenţional 
                           în şedinţă de judecată
    În cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute la art.441 şi 445, instanţa încetează procesul contravenţional. 
    Articolul 462. Hotărîrea judecătorească 
    (1) Hotărîrea judecătorească va fi legală, întemeiată şi motivată.
    (2) Hotărîrea judecătorească constă din parte introductivă, parte descriptivă şi dispozitiv.
    (3) Partea introductivă cuprinde:
    a) data şi locul emiterii hotărîrii;
    b) denumirea instanţei judecătoreşti;
    c) numele şi prenumele judecătorului, ale grefierului şi ale părţilor, menţiunea despre participarea părţilor la şedinţe; 
    d) datele privitoare la persoana contravenientului (numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa); 
    e) norma contravenţională în al cărei temei a fost pornit procesul contravenţional.
    (4) Partea descriptivă cuprinde:
    a) circumstanţele constatate în judecarea cauzei;
    b) probele pe care se întemeiază concluzia şi motivele de respingere a probelor;
    c) norma contravenţională pe care se întemeiază soluţionarea cauzei.
    (5) Dispozitivul cuprinde:
    a) soluţia privind încetarea procesului contravenţional; sau
    b) soluţia cu privire la vinovăţia persoanei de săvîrşirea contravenţiei imputate şi, după caz, la stabilirea sancţiunii contravenţionale, la aplicarea măsurii de siguranţă sau la înlăturarea executării sancţiunii.
    (6) Pe lîngă cele menţionate la alin.(5), dispozitivul va cuprinde, după caz, soluţia referitor la:
    a) corpurile delicte;
    b) modul şi termenul de atac al hotărîrii judecătoreşti;
    c) alte chestiuni privind justa soluţionare a cauzei contravenţionale.
    Articolul 463. Înmînarea copiei de pe hotărîrea
                            judecătorească
    (1) În cel mult 3 zile de la data pronunţării hotărîrii judecătoreşti, copia ei se remite părţilor care nu au fost prezente la şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale şi, la cerere, celor prezente, faptul expedierii consemnîndu-se în dosar. 
    (2) Contravenientului prezent la pronunţarea hotărîrii, care a fost sancţionat cu arest contravenţional, precum şi contravenientului reţinut i se înmînează neîntîrziat, contra semnătură, extras din hotărîrea contravenţională, expediindu-i-se ulterior copia de pe hotărîre în termenul prevăzut la alin.(1).
    Articolul 464. Afişarea şi/sau difuzarea 
                            hotărîrii de sancţionare 
    (1) Afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de sancţionare a persoanei juridice constă în obligarea ei de a afişa şi/sau a difuza, pe cheltuială proprie, hotărîrea judecătorească privind sancţionarea sa. 
    (2) Afişarea hotărîrii privind sancţionarea persoanei juridice se face în locul şi pentru o perioadă de cel mult 30 de zile, stabilite de instanţa de judecată. 
    (3) Difuzarea hotărîrii de sancţionare se face prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi/sau în unul sau mai multe ziare, şi/sau prin unul sau mai multe servicii de comunicaţii audiovizuale, după cum hotărăşte instanţa de judecată.
    (4) Cheltuielile de afişare sau de difuzare nu pot depăşi cuantumul maxim al sancţiunii amenzii aplicabile persoanei juridice. 
Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti