Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul VI CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA DREPTURILE POLITICE, DE MUNCĂ ŞI LA ALTE DREPTURI CONSTITUŢIONALE ALE PERSOANEI FIZI

 Articolul 47. Împiedicarea exercitării dreptului electoral 

    Împiedicarea accesului în localul de votare 
se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 48. Folosirea în alegeri sau la referendum 
                         a fondurilor venite din străinătate sau a 
                         fondurilor nedeclarate public 
    Folosirea în alegeri sau la referendum a fondurilor venite din străinătate sau a fondurilor nedeclarate public se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    Articolul 49. Împiedicarea activităţii organului electoral 
    (1) Nefurnizarea de către persoane cu funcţie de răspundere a datelor şi materialelor solicitate de organul electoral, precum şi neîndeplinirea hotărîrii acestuia luate în limitele competenţei 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale. 
    (2) Distrugerea, deteriorarea intenţionată prin orice mod a listei electorale sau a afişei electorale, sau a listelor de subscripţie pentru susţinerea iniţierii referendumului 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale. 
    (3) Refuzul de a executa dispoziţiile preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare privind asigurarea ordinii în localul de votare şi pe teritoriul aferent 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale. 
    (4) Scoaterea din localul secţiei de votare a buletinului de vot înmînat pentru votare 
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale. 
    Articolul 50. Afişarea informaţiilor electorale
                          în locuri neautorizate
    Afişarea materialului de agitaţie electorală sau a materialului de susţinere a referendumului în alt loc decît cel stabilit 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale. 
    Articolul 51. Înscrierea în mai multe liste de candidaţi 
    Acceptarea deliberată a persoanei de a fi înscrisă în mai multe liste de candidaţi 
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale. 
    Articolul 52. Agitaţia electorală în ziua imediat 
                         anterioară zilei votării ori în ziua votării
    Continuarea agitaţiei electorale sau a agitaţiei pentru susţinerea referendumului în ziua imediat anterioară zilei votării ori în ziua votării 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau candidatului electoral. 
    Articolul 53. Încălcarea legislaţiei electorale 
                         de către membrii organului electoral 
    (1) Neaducerea la cunoştinţă publică de către membrii comisiilor electorale a propunerilor de desemnare a candidaţilor sau a problemelor supuse referendumului 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale. 
    (2) Părăsirea nemotivată a localului de votare înainte de începerea totalizării rezultatelor alegerilor sau rezultatelor referendumului şi pînă la semnarea procesului-verbal 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale. 
    (3) Neînmînarea nejustificată a buletinului de vot persoanei înscrise în lista electorală sau înmînarea către un singur alegător a mai multor buletine decît este prevăzut de lege 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale. 
    Articolul 54. Încălcarea legislaţiei cu privire la cultele religioase 
    (1) Împiedicarea libertăţii de a aparţine sau nu unei anumite religii, de a avea sau nu anumite convingeri, de a-şi schimba religia sau convingerile, de a profesa religia ori convingerile în mod individual sau în comun, în public sau în particular, prin învăţătură, practici religioase, de cult şi prin îndeplinirea riturilor 
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Intoleranţa confesională manifestată prin acte care stînjenesc liberul exerciţiu al unui cult religios sau prin acţiuni de propagare a urii religioase
    
[Art.54 al.(2) dispoziţia modificată prin LP25 din 04.03.10, MO41-43/26.03.10 art.114]
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
   
 (3) Exercitarea, în numele unui cult religios ori în nume propriu, a unor practici şi ritualuri care contravin Legii privind cultele religioase şi părţile lor componente
    
[Art.54 al.(3) dispoziţia modificată prin LP25 din 04.03.10, MO41-43/26.03.10 art.114]
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.

  
  (4) Desfăşurarea activităţii religioase de către cetăţeni străini în locuri publice fără anunţarea prealabilă a primăriei localităţii respective 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
     
[Art.54 al.(4) sancţiuna modificată prin LP25 din 04.03.10, MO41-43/26.03.10 art.114]
  
  (5) Ofensa adusă sentimentelor religioase ale persoanelor fizice, profanarea obiectelor venerate de acestea, a localurilor, monumentelor, a simbolicii lor conceptuale 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    (6) Încălcarea dreptului exclusiv al cultelor religioase de editare, tipărire şi confecţionare, comercializare sau răspîndire în alt mod a obiectelor de cult 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 35 de unităţi convenţionale.
    (7) Divulgarea tainei mărturisirii de către un deservent al cultului religios 
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale. 
    Articolul 55. Încălcarea legislaţiei privind protecţia 
                         muncii 
  
  (1) Încălcarea legislaţiei muncii, a legislaţiei cu privire la securitatea şi la igiena muncii, a altor norme de protecţie a muncii 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 80 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite asupra minorului 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 56. Încălcarea legislaţiei privind ocuparea 
                         forţei de muncă şi protecţia socială 
                         a persoanelor aflate în căutarea unui
                         loc demuncă
    
(1) Utilizarea de către persoanele cu funcţie de răspundere, la completarea documentelor oficiale, a denumirilor de profesii sau de funcţii care nu corespund Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova 
se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale.
    (2) Necomunicarea, în termenul stabilit de legislaţie, de către beneficiarul de ajutor de şomaj şi/sau de alocaţii de integrare ori de reintegrare profesională agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă la care este înregistrat a oricărei modificări din condiţiile care au condus la stabilirea dreptului de beneficiar 
se sancţionează cu amendă de la 3 la 10 unităţi convenţionale.
    Articolul 57. Încălcarea termenelor de plată a salariilor,
                          pensiilor, burselor, indemnizaţiilor şi de
                          efectuare a altor plăţi cu caracter 
                          permanent, stabilite prin legislaţie 
    (1) Încălcarea intenţionată cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit pentru plata salariilor, achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi pentru efectuarea altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie, 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea intenţionată cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit pentru plata pensiilor, burselor, indemnizaţiilor, precum şi pentru efectuarea altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie, 
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 110 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 220 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 58. Antrenarea minorului la munci care 
                         prezintă pericol pentru sănătatea lui
    Antrenarea minorului în executarea unei munci interzise de legislaţie 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 59. Eschivarea de la negocieri asupra 
                         încheierii contractului colectiv de
                         muncăsau încălcarea termenului 
                         de încheiere aacestuia
    Eschivarea reprezentanţilor părţilor de la negocieri asupra încheierii, modificării sau completării contractului colectiv de muncă sau încălcarea termenului de negocieri, neasigurarea activităţii comisiei în vederea încheierii în termen a contractului colectiv de muncă 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale.
    Articolul 60. Refuzul neîntemeiat de a încheia 
                         contractcolectiv de muncă 
    Refuzul neîntemeiat al angajatorului de a încheia contract colectiv de muncă 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
    Articolul 61. Împiedicarea exercitării dreptului 
                        de întemeiere a sindicatelor şi de afiliere lor
    Împiedicarea exercitării dreptului salariaţilor de a întemeia sindicate şi de a se afilia lor pentru a-şi apăra interesele profesionale, economice şi sociale şi de a se înscrie în ele 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale. 
    Articolul 62. Tăinuirea circumstanţelor care
                          împiedică încheierea căsătoriei
    Tăinuirea, la înregistrarea căsătoriei, a circumstanţelor care împiedică încheierea ei 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale. 
    Articolul 63. Neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere, 
                         de educare şi de instruire a copilului
    (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către părinţi sau de către persoanele care îi înlocuiesc a obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de instruire a copilului 
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 20 de unităţi convenţionale.
    (2) Acţiunile specificate la alin.(1), dacă au avut ca urmare lipsa de supraveghere a copilului, vagabondajul, cerşitul ori săvîrşirea de către acesta a unei fapte socialmente periculoase, 
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată părinţilor ori persoanelor care îi înlocuiesc sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 40 de ore.
    Articolul 64. Împiedicarea exercitării dreptului 
                         de a comunica cu copilul şi de a-l educa 
    Împiedicarea neîntemeiată a unuia dintre părinţi (a ambilor părinţi) să comunice cu copilul ori să ia parte la educarea lui, precum şi împiedicarea copilului să comunice cu bunicii, fraţii şi surorile 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale. 
    Articolul 65. Necomunicarea despre existenţa unui 
                         pericol pentru viaţa ori sănătatea copilului
    Necomunicarea autorităţii tutelare de către persoana cu funcţie de răspundere şi de către alte persoane despre existenţa unui pericol pentru viaţa ori sănătatea copilului sau despre încălcarea drepturilor şi intereselor lui legitime 
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale. 
    Articolul 66. Încălcarea regulilor înfierii, instituirii 
                         tutelei(curatelei) asupra copiilor rămaşi 
                          fără  îngrijire părintească
    (1) Încălcarea de către persoanele cu funcţie de răspundere din instituţiile curative, de instruire, de asistenţă socială şi din alte instituţii similare a termenului de 3 zile pentru comunicare autorităţii tutelare despre copiii rămaşi fără îngrijire părintească care pot fi transmişi ulterior spre adopţie sau sub tutelă (curatelă) pentru îngrijire şi educare 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale. 
    (2) Prezentarea de date false despre copilul rămas fără îngrijire părintească de către persoana cu funcţie de răspundere de la casa (secţia) de naştere, de la instituţia curativă, de profilaxie sau de alt gen 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale. 
    Articolul 67. Încălcarea legislaţiei privind întrunirile
    (1) Organizarea şi desfăşurarea întrunirii fără a fi notificată primăria, precum şi încălcarea condiţiilor (forma, locul, timpul) privind desfăşurarea întrunirii indicate în declaraţia prealabilă 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată organizatorului (conducătorului) întrunirii. 
    (2) Împiedicarea organizării ori a desfăşurării întrunirilor conforme legii, precum şi împiedicarea participării ori constrîngerea de a participa la ele 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale. 
    (3) Neîndeplinirea de către organizatorul (conducătorul) întrunirii a obligaţiilor prevăzute de lege 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale. 
    (4) Participarea la întrunire a persoanelor care deţin arme, substanţe explozive, orice substanţe interzise sau alte obiecte ce pot pune în pericol viaţa ori sănătatea oamenilor 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale sau cu arest contravenţional de pînă la 15 zile. 
    (5) Împiedicarea sub orice formă a accesului în clădirile din imediata apropiere a locului de desfăşurare a întrunirii 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
    Articolul 68. Constrîngerea sau împiedicarea de
                         a participa la grevă
Constrîngerea sau împiedicarea de a participa la grevă prin ameninţarea de a aplica forţa ori prin profitarea de dependenţa celui constrîns 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.
    Articolul 69. Injuria
    (1) Injuria adusă în public, vorbele sau faptele care înjosesc onoarea şi demnitatea persoanei 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 60 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore.
    (2) Injuria adusă în mass-media 
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore.
    Articolul 70. Calomnia
    Calomnia, adică răspîndirea cu bună ştiinţă a unor scorniri mincinoase ce defăimează o altă persoană, însoţită de învinuirea de săvîrşire a unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave ori soldată cu urmări grave 
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional de pînă la 15 zile, cu amendă de la 120 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de dreptul de a desfăşura anumite activităţi pe un termen de la 3 luni la un an. 
    Articolul 71. Încălcarea legislaţiei privind accesul
                         la informaţie şi cu privire la petiţionare
    (1) Încălcarea de către persoana cu funcţie de răspundere a dispoziţiilor legale privind accesul la informaţie şi cu privire la petiţionare 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
    (2) Prezentarea, la solicitare, a unui răspuns cu date vădit eronate 
    se sancţionează cu amendă de la 45 la 55 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 72. Împiedicarea ilegală a accesului la 
                        documentele din Fondul arhivistic
    Împiedicarea ilegală de către o persoană cu funcţie de răspundere a accesului la documentele din Fondul arhivistic 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale. 
    Articolul 73. Încălcarea modului de predare 
    a exemplarelor depozitului legal, distru- gerea sau deteriorarea intenţionată a fondului bibliotecii
    (1) Încălcarea modului de predare Bibliotecii Naţionale şi altor centre biblioteconomice a exemplarelor depozitului legal pentru control bibliografic naţional şi evidenţă statistică 
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii, în ambele cazuri, de la 20 la 60 de ore.
    (2) Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a fondului bibliotecii 
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.
    Articolul 74. Încălcarea regulilor de ocrotire şi de folosire 
                         a monumentelor de istorie şi de cultură
    Încălcarea regulilor de ocrotire şi de folosire a monumentelor de istorie şi de cultură, a monumentelor care fac parte din patrimoniul natural sau a obiectivelor ocrotite de stat, precum şi a obiectelor sau a documentelor care prezintă valoare istorică sau culturală, 
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 
 Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti