Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul VI CONSTATAREA FAPTEI CONTRAVENŢIONALE

 Articolul 440. Procesul de constatare a faptei 

                           contravenţionale şi atribuţiile 
                           agentului constatator
    (1) Constatarea faptei contravenţionale înseamnă activitatea, desfăşurată de agentul constatator, de colectare şi de administrare a probelor privind existenţa contravenţiei, de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenţie, de aplicare a sancţiunii contravenţionale sau de trimitere, după caz, a dosarului în instanţa de judecată sau în alt organ spre soluţionare.
    (2) Agentul constatator este sesizat prin plîngere sau denunţ ori sesizat din oficiu cînd se află că a fost săvîrşită o faptă ilicită sau cînd o astfel de faptă a fost depistată în urma controlului conform atribuţiilor de serviciu şi în cazurile prevăzute de lege.
    (3) Imediat sau în cel mult 3 zile de la data sesizării, agentul constatator este obligat să verifice sesizarea şi să întreprindă măsurile prevăzute de prezentul capitol.
    (4) Procesul contravenţional se porneşte numai în baza plîngerii prealabile a victimei în cazul contravenţiilor prevăzute la art.69, 96–108.
    (5) Dacă la depistarea sau la examinarea cazului contravenţional se stabileşte competenţa unui alt agent constatator, materialele se remit în aceeaşi zi conform competenţei.
    (6) La solicitarea unor alţi agenţi constatatori, lucrătorul organului afacerilor interne este obligat să le acorde ajutor la constatarea contravenţiei.
    Articolul 441. Circumstanţele care înlătură 
                           procesul contravenţional
    (1) Procesul contravenţional pornit încetează dacă:
    a) nu există faptul contravenţiei;
    b) se constată vreunul din temeiurile prevăzute la art.3 alin.(3), art.4 alin.(3), art.20–31;
    c) persoana presupusă a fi făptuitor a decedat, cu excepţia cazului de reabilitare a acesteia;
    d) pentru acelaşi fapt şi privitor la aceeaşi persoană există o decizie/hotărîre definitivă;
    e) pentru acelaşi fapt este pornită urmărire penală.
    (2) Încetarea procesului contravenţional determină repunerea în drepturi a persoanei în a cărei privinţă a fost pornit. 
    Articolul 442. Procesul-verbal cu privire la contravenţie
    (1) Procesul-verbal cu privire la contravenţie este un act prin care se individualizează fapta ilicită şi se identifică făptuitorul. Procesul-verbal se încheie de agentul constatator pe baza constatărilor personale şi a probelor acumulate, în prezenţa făptuitorului sau în absenţa lui.
    (2) În cel mult 24 de ore de la data încheierii, procesul-verbal cu privire la contravenţie se înscrie într-un registru de evidenţă în ordinea întocmirii şi depunerii lui la autoritatea din care face parte agentul constatator.
    Articolul 443. Conţinutul procesului-verbal
                           cu privire la contravenţie 
    (1) Procesul-verbal cu privire la contravenţie va cuprinde:
    a) data (ziua, luna, anul) şi locul încheierii;
    b) calitatea, numele şi prenumele agentului constatator, denumirea autorităţii pe care o reprezintă;
    c) numele, prenumele, domiciliul, ocupaţia contravenientului, datele din buletinul lui de identitate, iar în cazul persoanei juridice, denumirea, sediul, codul ei fiscal, datele persoanei fizice care o reprezintă;
    d) fapta contravenţională, locul şi timpul săvîrşirii ei, circumstanţele cauzei care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi consecinţelor lor juridice, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenţie;
    e) încadrarea juridică a faptei, norma materială contravenţională şi indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenţiei;
    f) aducerea la cunoştinţa contravenientului şi a victimei a drepturilor şi obligaţiilor lor prevăzute la art.384 şi 387;
    g) obiecţiile şi probele pe care contravenientul le aduce în apărarea sa, precum şi obiecţiile şi probele victimei.
    (2) În cazul în care contravenient este un minor, în procesul-verbal se va consemna şi numele, prenumele, domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi legali.
    (3) În cazul în care contravenientul sau victima nu cunoaşte limba procesului-verbal, se asigură asistenţa unui interpret/traducător, datele lui consemnîndu-se în procesul-verbal.
    (4) În procesul-verbal se individualizează corpurile delicte (se descriu forma, mărimea, culoarea, greutatea, alte caracteristici care permit individualizarea lor), indicîndu-se datele proprietarului şi, după caz, măsurile luate pentru valorificarea sau conservarea lor.
    (5) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator, de contravenient şi de victimă cînd există.
    (6) Faptul absenţei contravenientului ori al refuzului său de a semna procesul-verbal se consemnează în procesul-verbal şi se adevereşte prin semnătura a cel puţin 2 martori, indicîndu-se şi datele acestora. 
    (7) În procesul-verbal nu se admit rectificări, adăugiri, alte modificări. În cazul necesităţii unor astfel de acţiuni, se încheie un nou proces-verbal, în care se face consemnarea respectivă.
    (8) În cazul în care contravenţia prevăzută la capitolul XIII al cărţii întîi a fost constatată cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate sau al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic, agentul constatator, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, poate încheia procesul-verbal şi în absenţa contravenientului. 
    (9) Partea rezolutivă a procesului-verbal va cuprinde decizia agentului constatator de sancţionare a contravenientului sau de remitere a cauzei în instanţa de judecată, cu recomandarea, în cazul în care consideră necesar, referitor la sancţionare, sau de încetare a procesului, precum şi termenul de contestare în instanţa de judecată. 
    (10) Dacă norma contravenţională prevede aplicarea punctelor de penalizare sau dacă contravenţia imputată prevede acumularea a 15 puncte de penalizare, partea rezolutivă a procesului-verbal va conţine şi menţiunea respectivă.
    (11) În cazul deciziei de sancţionare, partea rezolutivă a procesului-verbal va cuprinde şi date privind informarea contravenientului despre dreptul de a plăti jumătate din amendă dacă amenda este plătită în cel mult 72 de ore de la stabilirea ei. 
    (12) În cazul deciziei de remitere în instanţă a cauzei contravenţionale, agentul constatator transmite instanţei competente procesul-verbal şi materialele cauzei contravenţionale.
    (13) Copia de pe procesul-verbal se înmînează contravenientului şi victimei la cerere. În cazul procesului-verbal întocmit în absenţa contravenientului, copia de pe procesul-verbal se înmînează în modul prevăzut la art.382 alin.(6). 
    (14) În cazul prevăzut la art.16 alin.(2), agentul constatator expediază materialele cauzei contravenţionale autorităţii publice locale pentru problemele minorilor şi, după caz, poate solicita, prin demers, instanţei de judecată aplicarea faţă de minor a măsurii de constrîngere cu caracter educativ conform prevederilor art.104 din Codul penal.
    Articolul 444. Încheierea procesului-verbal în cazul 
                            pluralităţii de contravenţii
    În cazul pluralităţii de contravenţii săvîrşite de aceeaşi persoană, constatate în acelaşi timp de acelaşi agent, a căror soluţionare ţine de competenţa aceluiaşi organ, se încheie un singur proces-verbal. 
    Articolul 445. Nulitatea procesului-verbal 
                           cu privire la contravenţie
    Neconsemnarea în procesul-verbal cu privire la contravenţie a datelor şi faptelor indicate la art.443 are ca efect nulitatea acestuia. 
    Articolul 446. Cazurile în care nu se încheie 
                           proces- verbal cu privire la contravenţie
    (1) În cazul constatării unui act contravenţional, agentul constatator nu încheie proces-verbal cu privire la contravenţie dacă:
    a) persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional recunoaşte că este vinovată de săvîrşirea contravenţiei şi acceptă să plătească pe loc sancţiunea amenzii contra chitanţă;
    b) se aplică sancţiunea avertismentului;
    c) răspunderea contravenţională a fost înlăturată conform art.20–31.
    (2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în unul din următoarele cazuri:
    a) aplicarea sancţiunii principale prevăzute de prezentul cod este de competenţa instanţei de judecată sau, în cazul a două sancţiuni principale, aplicarea uneia din acestea, dacă agentul constatator consideră necesar, este de competenţa instanţei de judecată; 
    b) prin contravenţie s-a cauzat un prejudiciu material; 
    c) există corpuri delicte pasibile de confiscare în conformitate cu art.106 din Codul penal şi art.162 din Codul de procedură penală; 
    d) sînt săvîrşite contravenţiile prevăzute de art.220–226 şi 228–245.
    (3) Nu se încheie proces-verbal nici în cazurile emiterii de către procuror a ordonanţei de a refuza începerea urmăririi penale, de a înceta urmărirea penală din cauză că fapta constituie o contravenţie, precum şi în cazurile liberării de răspundere penală a persoanei cu tragerea la răspundere contravenţională. În cazurile indicate, procurorul emite o ordonanţă motivată privind pornirea procesului cu privire la contravenţie.
    Articolul 447. Chitanţa de încasare a amenzii 
                           la locul constatării contravenţiei
    (1) În cazul prevăzut la art.446 alin.(1) lit.a), contravenientul plăteşte amendă, aplicată de agentul constatator, contra unei chitanţe de încasare care va conţine:
    a) data, ora şi locul de efectuare a plăţii;
    b) numele, prenumele şi domiciliul persoanei sancţionate;
    c) numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, autoritatea pe care o reprezintă;
    d) norma contravenţională în al cărei temei este aplicată sancţiunea;
    e) suma amenzii;
    f) semnăturile părţilor.
    (2) Chitanţa de încasare a amenzii contravenţionale se înmînează persoanei sancţionate, faptul înmînării menţionîndu-se în copia de pe chitanţă.
    (3) Chitanţa de încasare a amenzii contravenţionale este un document de strictă evidenţă. Modul de evidenţă, de păstrare şi de eliberare a chitanţelor de către agenţii constatatori se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
    Articolul 448. Contestaţia împotriva procesului- verbal
                            cu privire la contravenţie
    (1) În decursul a 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă a faptului încheierii procesului-verbal cu privire la contravenţie, contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul sînt în drept să-l contesteze în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea din care face parte agentul constatator.
    (2) Contestaţia împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator. În cel mult 3 zile de la data depunerii contestaţiei, agentul constatator expediază în instanţă contestaţia şi dosarul cauzei contravenţionale.
    (3) Contestaţia suspendă executarea sancţiunii contravenţionale aplicată prin proces-verbal.
    (4) Persoana care face contestaţie împotriva deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale nu plăteşte taxă de stat.
    (5) Contestaţia împotrivă hotărîrii cu privire la contravenţie poate fi depusă în decursul a 15 zile de la data pronunţării hotărîrii sau de la data aducerii ei la cunoştinţă, după caz. În cazul omiterii acestui termen din motive întemeiate, persoana faţă de care a fost pronunţată hotărîrea poate fi repusă în termen, la cerere, de către autoritatea (persoana cu funcţie de răspundere) împuternicită să examineze contestaţia.
    Articolul 449. Sesizarea procurorului în soluţionarea 
                            cauzei contravenţionale
    (1) Dacă în procesul contravenţional se constată că fapta considerată contravenţie a fost săvîrşită în condiţii care o plasează sub incidenţa legii penale, dosarul se remite neîntîrziat, prin încheiere motivată, procurorului, după competenţă.
    (2) Dacă, în mersul urmăririi penale, de către organul de urmărire penală se constată că fapta care se considera infracţiune este contravenţie, dosarul se remite neîntîrziat, prin ordonanţă motivată, procurorului, care procedează conform art.396 alin.(2).
    Articolul 450. Sesizarea privind cauzele şi condiţiile
                           care au favorizat contravenţia şi înche-
                           ierea interlocutorie
    (1) La stabilirea pedepsei, procurorul, agentul constatator determină cauzele şi condiţiile care au favorizat săvîrşirea contravenţiei şi, în caz de necesitate, sesizează autoritatea respectivă sau persoana cu funcţie de răspundere spre examinarea lor imediată. 
    (2) Constatînd în procesul de judecată fapte de încălcare a legalităţii şi a drepturilor omului, instanţa de judecată emite, odată cu hotărîrea, şi o încheiere interlocutorie, prin care aceste fapte se aduc la cunoştinţă procurorului şi, după caz, persoanei cu funcţie de răspundere responsabile. 
    (3) În decursul a 30 de zile, persoana cu funcţie de răspundere sesizată conform alin.(1) şi (2) informează instanţa de judecată, procurorul sau agentul constatator despre măsurile întreprinse de ea.
    Articolul 451. Inadmisibilitatea divulgării materialelor 
                           în cauza contravenţională
    Materialele în cauza contravenţională nu pot fi divulgate pînă la încheierea examinării cauzei decît cu autorizaţia agentului constatator şi numai în măsura în care consideră că este posibil, cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie şi cu neafectarea intereselor persoanei.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti