Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul V: CONTROLUL VAMAL
Capitolul V
CONTROLUL VAMAL
 
Secţiunea a 28-a
Principii generale
    Articolul 185. Controlul vamal şi formele lui
    (1) Controlul vamal este efectuat de colaboratorul vamal şi constă în:
    a) verificarea documentelor şi informaţiilor prezentate în scopuri vamale;
    b) controlul vamal (controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport, controlul corporal ca o formă excepţională de control vamal);
    c) evidenţa mărfurilor şi mijloacelor de transport;
    d) interogarea verbală a persoanelor fizice şi a persoanelor cu funcţii de răspundere;
    e) verificarea sistemului de evidenţă şi a dărilor de seamă;
    
e1) „controlul ulterior al declaraţiei vamale;
   f) controlul depozitelor provizorii, antrepozitelor vamale, zonelor libere, magazinelor duty-free, altor teritorii şi spaţii unde se pot afla mărfuri şi mijloace de transport supuse controlului vamal sau unde se pot desfăşura activităţi supuse supravegherii vamale;
    g) efectuarea altor operaţiuni prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative.
    (2) La efectuarea controlului vamal, pot fi aplicate mijloace tehnice de control care nu prezintă nici un pericol pentru sănătatea şi viaţa oamenilor, animalelor şi plantelor şi care nu cauzează prejudicii mărfurilor şi mijloacelor de transport.
    (3) Regulile de efectuare a controlului vamal sînt stabilite de Serviciul Vamal.
    Articolul 186. Zonele de control vamal
    (1) La frontiera vamală, în locul unde se efectuează operaţiunile de vămuire, în locul amplasării organului vamal, precum şi în alte locuri stabilite de Serviciul Vamal, sînt create zone de control vamal.
    (2) Procedura creării şi delimitării zonelor de control vamal este stabilită de Serviciul Vamal.
   
[Art.186 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    (3) Desfăşurarea activităţii de producţie, activităţii comerciale şi de altă natură, trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport, persoanelor, inclusiv a factorilor de decizie din autorităţile publice, peste frontiera acestor zone şi în perimetrul lor sînt posibile numai cu autorizaţia organului vamal şi se vor efectua sub supraveghere vamală, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. Accesul în zona de control vamal este permis numai cu înştiinţarea prealabilă a organului vamal.
    Articolul 187. Documentele şi informaţiile necesare
                            efectuării controlului vamal
    (1) Persoanele care trec mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală sau care desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală sînt obligate să prezinte organului vamal documentele şi informaţiile necesare efectuării controlului vamal.
    (2) Lista documentelor şi informaţiilor, procedura lor de prezentare sînt stabilite de Serviciul Vamal.
   
[Art.187 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    (3) Pentru efectuarea controlului vamal, organul vamal este în drept, în conformitate cu legislaţia, să primească de la bănci şi de la alte instituţii financiare informaţii şi certificate referitor la operaţiunile şi conturile persoanelor care trec mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală, ale brokerilor vamali şi ale altor persoane care desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală.
    (4) Organele de drept şi de control, inspectoratele fiscale furnizează organelor vamale, din oficiu sau la solicitarea acestora, datele necesare efectuării controlului vamal.
    (5) Documentele necesare efectuării controlului vamal trebuie să fie păstrate de către persoane nu mai puţin de 4 ani.
    Articolul 188. Antrenarea specialiştilor şi experţilor la
                          efectuarea controlului vamal
    (1) Organul vamal este în drept să antreneze specialişti din organele de drept şi de control, din diferite unităţi economice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, precum şi experţi, la efectuarea controlului vamal.
    (2) Cererea organului vamal de a antrena specialişti şi experţi la efectuarea controlului vamal este executorie pentru conducătorii de autorităţi publice, de unităţi economice în care activează specialistul sau expertul solicitat.
    Articolul 189. Accesul colaboratorului vamal pe teritorii
                           sau în încăperi pentru efectuarea
                           controlului vamal
    Pentru a efectua controlul vamal, colaboratorul vamal este în drept să intre, cu legitimaţie de serviciu şi cu autorizaţia şefului de vamă sau a conducerii Serviciului  Vamal, pe teritorii sau în încăperi unde se pot afla mărfuri şi mijloace de transport supuse controlului vamal, documentele necesare efectuării controlului vamal sau unde se desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia Republicii Moldova sau de acordurile internaţionale la care aceasta este parte.
    Articolul 1891. Echipele mobile
    (1) Echipele mobile sînt subdiviziuni speciale operative ale Serviciului Vamal, create pentru a asigura respectarea legislaţiei vamale.
    (2) Echipele mobile activează în baza regulamentului aprobat de Guvern.
    (3) Echipele mobile sînt subordonate Serviciului Vamal. Ele sînt dotate cu arme de foc, mijloace speciale, unităţi de transport, cu alte mijloace necesare pentru realizarea sarcinilor lor.
    (4) Nici o autoritate publică nu este în drept să oprească şi să controleze echipele mobile, precum şi mijloacele de transport însoţite de ele, în timpul exercitării funcţiilor de serviciu.
    Articolul 1892. Sarcinile de bază ale echipelor mobile
    Sarcinile de bază ale echipelor mobile sînt:
    a) depistarea, prevenirea, contracararea contrabandei, a altor infracţiuni ce ţin de competenţa organelor vamale, a contravenţiilor vamale, comise de către persoane în afara zonelor de control vamal;
    b) asigurarea respectării legislaţiei vamale la tranzitarea mărfurilor;
    c) controlul şi supravegherea deplasării mărfurilor şi mijloacelor de transport pe teritoriul vamal;
    d) acordarea suportului necesar subdiviziunilor vamale la depistarea şi documentarea cazurilor de contrabandă, a altor infracţiuni, a contravenţiilor vamale în afara zonelor de control vamal şi a zonelor libere;
    e) localizarea, de comun acord cu alte organe de drept, a situaţiilor de conflict apărute în legătură cu exercitarea de către colaboratorii vamali a funcţiilor de serviciu.
    Articolul 1893. Atribuţiile şi drepturile echipelor mobile
    Pentru îndeplinirea sarcinilor specificate la art.1892, echipele mobile sînt în drept:
    a) să se deplaseze pe teritoriul vamal;
    b) să verifice documentele mijloacelor de transport, precum şi cele ce indică originea şi destinaţia vamală ale mărfurilor, inclusiv documentele de transport internaţional;
    c) să reţină şi să efectueze controlul mijloacelor de transport suspectate de încălcarea reglementărilor vamale şi al mărfurilor transportate de acestea, să însoţească mărfurile, inclusiv cele aflate în tranzit pe teritoriul vamal. În cazul în care mijloacele de transport şi mărfurile transportate de ele nu pot fi controlate în locul unde au fost oprite, se procedează la însoţirea lor pînă la cel mai apropiat birou vamal în vederea realizării controlului;
    d) să efectueze, cu acordul Serviciului Vamal, controlul vamal repetat al mijloacelor de transport şi al loturilor de marfă vămuite anterior de către alte organe vamale;
    e) să oprească mijloacele de transport, utilizînd semnale formale speciale, în cazurile legate de încălcarea legislaţiei vamale;
    f) să aducă la organul vamal persoanele în legătură cu efectuarea procedurii pe cauzele cu privire la contravenţiile vamale.
    Articolul 1894. Dislocarea echipelor mobile
    Echipele mobile sînt dislocate la Serviciul Vamal sau în alte locuri stabilite de Serviciul Vamal.
    Articolul 190. Identificarea mărfurilor, mijloacelor
                           de transport încăperilor şi altor spaţii
    (1) Mijloacele de transport, încăperile şi alte spaţii în care se află sau se pot afla mărfuri şi mijloace de transport supuse controlului vamal, spaţiile unde se desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală, precum şi mărfurile şi mijloacele de transport care se află sub supraveghere vamală pot fi identificate de organul vamal.
   (2) Identificarea se efectuează prin aplicarea de plombe, sigilii (contra plată), ştampile, marcaje, semne de identificare, prin prelevarea de probe şi mostre, prin descrierea mărfurilor şi mijloacelor de transport, prin desenarea planului, fotografiere, utilizarea documentelor de însoţire a mărfurilor şi altor acte, prin alte mijloace de identificare.
    (3) Mijloacele de identificare pot fi schimbate sau nimicite numai de organul vamal sau cu autorizarea lui.
    [Art.191 exclus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 192. Controlul vamal selectiv
    (1) În timpul efectuării controlului vamal, organul vamal foloseşte, de regulă, forme de control suficiente pentru asigurarea respectării legislaţiei Republicii Moldova şi a acordurilor internaţionale la care aceasta este parte.
    (2) Organul vamal este în drept, după caz, să utilizeze toate formele de control vamal prevăzute de prezentul cod, ţinînd cont de prevederile art.193.
    Articolul 193. Exonerarea de unele forme de
                           control vamal
    (1) Cazurile de exonerare de unele forme de control vamal sînt stabilite în exclusivitate de prezentul cod.
    (2) Nu se supune controlului vamal bagajul personal al Preşedintelui Republicii Moldova şi al membrilor lui de familie care îl însoţesc.
    (3) Sînt exonerate de control vamal navele maritime şi aeriene, inclusiv militare, alte mijloace de transport, tehnica militară şi armamentul forţei militare străine, precum şi ale formaţiunilor speciale antitero străine, ce desfăşoară activităţi comune în baza acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. De asemenea, sînt exonerate de control vamal şi documentele oficiale ale forţei militare şi ale formaţiunilor speciale antitero străine conţinute în plicuri sigilate, dacă persoanele care le transportă deţin un ordin individual de deplasare în care se precizează numărul plicurilor şi faptul că acestea conţin numai documente oficiale.
    (4) Exonerarea de unele forme de control vamal prevăzută de acordurile internaţionale se efectuează după ratificarea acestora de către Parlamentul Republicii Moldova.
    Articolul 1931. Agentul economic autorizat
    (1) Agentul economic autorizat este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislaţia, care deţine acest statut în temeiul deciziei Serviciului Vamal şi care beneficiază de anumite facilităţi în ceea ce priveşte controlul vamal privind securitatea şi siguranţa şi/sau de anumite simplificări prevăzute de reglementările vamale.
    (2) Condiţiile, criteriile şi procedura obţinerii, suspendării şi retragerii statutului de agent economic autorizat, facilităţile şi simplificările care se acordă persoanelor cu un astfel de statut sînt stabilite de Serviciul Vamal, în conformitate cu legislaţia.
   
[Art.1931 introdus prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    Articolul 194. Controlul corporal
    (1) Controlul corporal, ca formă excepţională de control vamal, poate fi efectuat cu permisiunea şefului organului vamal sau a adjunctului acestuia dacă există destule temeiuri pentru a presupune că persoana care trece frontiera vamală sau care se află în zona de control vamal ori în zona de tranzit din aeroportul internaţional are asupra sa şi nu le prezintă mărfuri ce constituie obiectul contravenţiilor sau infracţiunilor prevăzute de legislaţia Republicii Moldova sau de acordurile internaţionale la care aceasta este parte.
    (2) Pînă la efectuarea controlului corporal, colaboratorul vamal înştiinţează persoana fizică despre decizia şefului organului vamal sau a adjunctului acestuia privind efectuarea controlului corporal, îi lămureşte drepturile şi obligaţiile pe care le are şi îi propune să prezinte singură obiectele tăinuite.
    (3) Controlul corporal este efectuat de un colaborator vamal de sexul persoanei supuse controlului corporal, în prezenţa a doi martori asistenţi de acelaşi sex cu primii. Controlul corporal se efectuează într-o încăpere izolată, în condiţii sanitare. Accesul în aceste încăperi al persoanelor care nu participă la efectuarea controlului corporal şi urmărirea controlului sînt interzise.
    (4) Referitor la efectuarea controlului corporal se întocmeşte proces-verbal de o formă stabilită de Serviciul  Vamal.
    (5) Procesul-verbal referitor la controlul corporal este semnat de colaboratorul vamal care a efectuat controlul corporal, de persoana supusă acestui control, de martorii asistenţi, precum şi de lucrătorul medical care a participat la control. Persoana supusă controlului corporal este în drept să facă menţiuni în procesul-verbal.
    Articolul 195. Neadmiterea pricinuirii de daune nejustificate
                           la efectuarea controlului vamal
    (1) În timpul efectuării controlului vamal este interzisă pricinuirea de daune nejustificate persoanei, precum şi mărfurilor şi mijloacelor ei de transport.
    (2) Organul vamal şi colaboratorii vamali care pricinuiesc daune nejustificate la efectuarea controlului vamal poartă răspundere conform legislaţiei.
    (3) Daunele pricinuite legitim de colaboratorii vamali la efectuarea controlului vamal nu sînt reparabile.
Secţiunea a 29-a
Dispoziţii suplimentare privind controlul vamal
    Articolul 196. Mărfurile şi mijloacele de transport
                           supuse controlului vamal
    (1) Controlului vamal sînt supuse toate mărfurile şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.
    (2) Organul vamal este în drept să oprească forţat mijloacele de transport în cazurile prevăzute de legislaţie.
    Articolul 197. Timpul aflării sub supraveghere vamală
    (1) Mărfurile şi mijloacele de transport se află sub supraveghere vamală de la începutul şi pînă la sfîrşitul controlului vamal, în conformitate cu prevederile regimului vamal.
    (2) La introducerea mărfurilor şi mijloacelor de transport pe teritoriul vamal, controlul vamal începe în momentul trecerii frontierei vamale.
    (3) La scoaterea mărfurilor şi mijloacelor de transport de pe teritoriul vamal, controlul vamal începe în momentul primirii declaraţiei vamale.
     (4) Controlul vamal se încheie în momentul punerii în circulaţie a mărfurilor şi mijloacelor de transport, dacă prezentul cod nu prevede altfel.
   
[Art.197 al.(4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    (5) La scoaterea mărfurilor şi mijloacelor de transport de pe teritoriul vamal, controlul vamal se încheie în momentul trecerii frontierei vamale.
    (6) Persoanele sînt obligate să respecte cerinţele stabilite de Serviciul  Vamal referitor la perioada minimă de efectuare a controlului vamal.
    Articolul 198. Controlul vamal al mărfurilor şi mijloacelor
                           de transport după punerea lor în circulaţie
    Controlul vamal poate fi efectuat în orice moment, indiferent de faptul dacă mărfurile şi mijloacele de transport controlate au fost puse în circulaţie, în cazul în care există temeiuri de a se considera că au fost încălcate prevederile legislaţiei Republicii Moldova sau ale acordurilor internaţionale la care aceasta este parte.
    Articolul 199. Termenul de verificare a declaraţiei
                            vamale, a documentelor, de control
                            al mărfurilor şi mijloacelor de transport
    (1) Verificarea declaraţiei vamale, a documentelor, controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport le efectuează organul vamal în cel mult 10 zile din momentul primirii declaraţiei a documentelor şi informaţiilor necesare controlului vamal, iar verificările privind mărfurile indicate la art.138 - în cel mult 3 zile.
    (2) În cazul în care se cere prezentarea mărfurilor şi mijloacelor de transport, termenul de verificare curge din momentul prezentării.
    (3) Termenul de verificare nu include timpul necesar efectuării controlului de către alte autorităţi publice.
    Articolul 200. Operaţiunile de încărcare-descărcare
                           şi alte operaţiuni efectuate cu mărfurile
                           şi mijloacele de transport, prelevarea de
                           probe şi mostre necesare controlului
                           vamal
    Operaţiunile de încărcare-descărcare şi alte operaţiuni efectuate cu mărfuri şi mijloace de transport, prelevarea de probe şi mostre necesare controlului vamal se efectuează conform art.139 şi 140.
    Articolul 201. Asistarea declarantului şi altor persoane
                           la efectuarea controlului vamal
    (1) Declarantul şi alţi titulari de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport, precum şi reprezentanţii acestora sînt obligaţi să asiste la controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport.
    (2) Persoanele indicate la alin.(1), iar în lipsa lor persoana care conduce mijlocul de transport sînt obligate să acorde asistenţă organului vamal la efectuarea controlului mărfurilor şi mijloacelor de transport.
    (3) Organul vamal este în drept să efectueze controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport în lipsa declarantului, altor titulari de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport, precum şi a reprezentanţilor acestora, dacă:
    a) persoanele indicate nu se prezintă în decursul a 10 zile de la prezentarea mărfurilor şi mijloacelor de transport;
    b) sînt puse în pericol securitatea statului, ordinea publică, viaţa şi sănătatea oamenilor, animalelor, plantelor, întregul mediu, precum şi în alte împrejurări care nu suferă amînare;
    c) mărfurile sînt expediate prin poşta internaţională;
    d) mărfurile şi mijloacele de transport sînt lăsate pe teritoriul vamal cu încălcarea regimului vamal.
    (4) Controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport în cazurile menţionate la alin.(3) se efectuează în prezenţa unor persoane neinteresate în rezultatul controlului.
    Articolul 202. Inventarierea mărfurilor şi mijloacelor
                           de transport aflate sub supraveghere
                           vamală
    Organul vamal este în drept să efectueze în orice moment inventarierea mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală, precum şi a mărfurilor pentru care nu au fost încasate drepturi de import sau de export sau au fost acordate facilităţi la plata acestor drepturi.
 
Secţiunea a 30-a

Controlul vamal al valorilor valutare
    Articolul 203. Competenţa organelor vamale în
                           efectuarea controlului vamal al
                           valorilor valutare
    Organele vamale supun controlului vamal valorile valutare care trec frontiera vamală.
    Articolul 204. Efectuarea controlului vamal al
                           valorilor valutare
    Controlul vamal al valorilor valutare se efectuează în conformitate în condiţiile legii.
   
[Art.204 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    Articolul 205. Răspunderea pentru nerespectarea
                            legislaţiei valutare
    (1) Dacă organul vamal constată încălcări ale legislaţiei valutare şi dacă astfel de încălcări se sancţionează şi în conformitate cu prezentul cod, vor fi aplicate sancţiunile din prezentul cod.
    [Art.205 al.(2) exclus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
 Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti