Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul V MĂSURILE PROCESUALE DE CONSTRÎNGERE
Articolul 432. Măsurile procesuale de constrîngere
    Agentul constatator este în drept să aplice, în limitele competenţei, următoarele măsuri procesuale de constrîngere:
    a) reţinerea;
    b) aducerea silită;
    c) înlăturarea de la conducerea vehiculului;
    d) examenul medical pentru constatarea stării de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe;
    e) reţinerea vehiculului.
    Articolul 433. Reţinerea 
    (1) Reţinerea constă în limitarea de scurtă durată a libertăţii persoanei fizice şi se aplică în cazul:
    a) contravenţiilor flagrante pentru care prezentul cod prevede sancţiunea arestului contravenţional; 
    b) imposibilităţii identificării persoanei în a cărei privinţă este pornit proces contravenţional dacă au fost epuizate toate măsurile de identificare;
    c) contravenţiilor pasibile, conform prezentului cod, de aplicarea măsurii de siguranţă a expulzării. 
    (2) Reţinerea se aplică de către:
    a) Ministerul Afacerilor Interne;
    b) Serviciul de grăniceri, în cauzele de încălcare a regimului de frontieră sau a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat;
    c) Serviciul vamal, în cazul contravenţiilor ce ţin de competenţa lui.
    (3) Persoana reţinută va fi informată neîntîrziat, într-o limbă pe care o înţelege, despre motivele reţinerii, faptul informării consemnîndu-se în procesul-verbal cu privire la reţinere.
    (4) Persoanei reţinute i se comunică neîntîrziat, contra semnătură, drepturile prevăzute la art.384, faptul comunicării consemnîndu-se în procesul-verbal cu privire la reţinere. 
    (5) Persoanei reţinute i se acordă neîntîrziat posibilitatea de a comunica la două persoane, la alegerea sa, despre reţinere. Faptul comunicării sau al refuzului de a comunica se consemnează, contra semnătură, în procesul-verbal cu privire la reţinere.
    Articolul 434. Procesul-verbal cu privire la reţinere
    (1) La reţinerea persoanei se încheie neîntîrziat un proces-verbal cu privire la reţinere, în care se consemnează data şi locul încheierii, funcţia, numele şi prenumele persoanei care a încheiat procesul-verbal, date referitoare la persoana reţinută, data, ora, locul şi motivul reţinerii.
    (2) Procesul-verbal cu privire la reţinere se semnează de persoana care l-a încheiat şi de persoana reţinută. Refuzul persoanei reţinute de a semna procesul-verbal se consemnează în el, cu adeverirea faptului de cel puţin doi martori.
    Articolul 435. Durata reţinerii şi condiţiile 
                           privării  de libertate
    (1) Reţinerea nu poate depăşi 3 ore, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul articol.
    (2) Persoana suspectată de săvîrşirea unei contravenţii pentru care sancţiunea prevede arestul contravenţional poate fi reţinută pînă la examinarea cauzei contravenţionale, dar nu mai mult decît pe 24 de ore. Faptul reţinerii se comunică neîntîrziat procurorului.
    (3) Persoanele care au încălcat regulile de şedere a cetăţenilor străini şi apatrizilor în Republica Moldova, regimul de frontieră sau regimul punctelor de trecere a frontierei de stat pot fi reţinute pe un termen de pînă la 3 ore pentru încheierea procesului-verbal sau, prin decizia instanţei de judecată, pe un termen de pînă la 72 de ore pentru a identifica persoana şi a clarifica circumstanţele contravenţiei. 
    (4) Persoanele care au comis un act huliganic nu prea grav, care au încălcat premeditat modul de folosire a simbolurilor de stat, care au atentat la ordinea publică în condiţiile regimului de stare excepţională, care nu execută cu rea-voinţă dispoziţiile sau cererile legitime ale procurorului, ofiţerului de urmărire penală, ofiţerului de informaţii şi securitate, colaboratorului organului afacerilor interne sau ale unei alte persoane aflate în exerciţiul funcţiei de serviciu sau al datoriei obşteşti de asigurare a securităţii statului, de menţinere a ordinii publice şi de combatere a criminalităţii, care le-au opus rezistenţă, i-au ultragiat pe aceştia ori pe un militar, care au adresat un apel fals poliţiei, care vînd mărfuri (produse) în locuri interzise sau mărfuri (produse) cu termenele de vînzare expirate, necalitative, fără certificat ori fără semnul conformităţii, sau care au încălcat regulile operaţiunilor valutare pot fi reţinute de autoritatea competentă să examineze cauze contravenţionale. 
    (5) Termenul reţinerii contravenţionale curge din momentul reţinerii.
    (6) Persoanei reţinute i se asigură cel puţin condiţiile prevăzute în Codul de executare pentru persoanele supuse măsurii arestului preventiv.
    Articolul 436. Liberarea persoanei reţinute
    (1) Persoana reţinută urmează să fie liberată în cazul în care:
    a) nu s-au confirmat motivele verosimile de a bănui că a săvîrşit contravenţia;
    b) a expirat termenul reţinerii;
    c) lipsesc temeiurile de a fi privată în continuare de libertate.
    (2) Persoana liberată nu poate fi reţinută din nou pe aceleaşi temeiuri.
    (3) La liberare, persoanei reţinute i se înmînează copia de pe procesul-verbal în care se menţionează de cine şi în ce temei a fost reţinută, locul şi timpul reţinerii, temeiul şi timpul liberării.
    Articolul 437. Aducerea silită
    (1) Aducerea silită constă în conducerea forţată în faţa instanţei de judecată a martorului sau a victimei care se eschivează de la prezentare. 
    (2) Aducerea silită se efectuează de către organul de poliţie în temeiul unei încheieri judecătoreşti.
    (3) Mandatul de aducere silită va cuprinde:
    a) data şi locul emiterii;
    b) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care dispune aducerea;
    c) numele, prenumele şi domiciliul persoanei care trebuie să fie adusă;
    d) data, ora şi locul în care persoana urmează să fie adusă;
    e) motivul aducerii.
    Articolul 438. Înlăturarea de la conducerea 
                            vehiculului 
    (1) Persoana care conduce vehicul este înlăturată de la conducere dacă: 
    a) există temeiuri suficiente de a presupune că se află în stare de ebrietate inadmisibilă produsă de alcool sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe;
    b) nu are asupra sa documentul care confirmă dreptul de a conduce sau de a folosi vehiculul.
    c) a expirat termenul de 90 de zile de admitere temporară a mijlocului de transport auto pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Persoana indicată la alin.(1) în situaţia de la lit.a) este obligată să accepte, la cererea agentului constatator, testarea alcoolscopică, examenul medical, prelevarea de sînge şi de eliminări ale corpului pentru analiză. 
    (3) Testarea alcoolscopică, examenul medical, prelevarea de sînge şi de eliminări ale corpului pentru analiză se efectuează de un specialist abilitat cu asemenea atribuţii. Pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unei concluzii false, specialistul răspunde în conformitate cu art.312 din Codul penal.
    (4) Modul de efectuare a testării alcoolscopice, a examenului medical, precum şi de constatare a gradului de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe, se stabileşte de Guvern.
    Articolul 439. Reţinerea şi aducerea vehiculului la parcare
    (1) Vehiculul al cărui conducător a fost înlăturat de la conducere este reţinut şi, dacă nu poate fi predat proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor, este adus la staţia de parcare specială sau pe teritoriul organului de poliţie.
    (2) Vehiculul poate fi adus la staţia de parcare specială sau pe teritoriul organului de poliţie şi în cazul în care:
    a) staţionarea lui poate genera un pericol iminent pentru interesul public;
    b) a fost lăsat într-un loc interzis pentru parcare.
    (3) Faptul aducerii vehiculului la staţia de parcare specială sau pe teritoriul organului de poliţie se consemnează într-un proces-verbal, în care se indică:
    a) tipul, modelul vehiculului, numărul de înmatriculare, numerele de identificare ale agregatelor marcate, defectele şi deteriorările lui vizibile;
    b) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care a decis aducerea vehiculului la parcare şi care a organizat aducerea;
    c) temeiul de fapt şi temeiul juridic care au determinat aducerea vehiculului;
    d) denumirea (numele), sediul (domiciliul), numărul de telefon al persoanei care a organizat (a efectuat) aducerea vehiculului la parcare;
    e) adresa parcării;
    f) data şi ora încheierii procesului-verbal;
    g) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care a luat în primire vehiculul la parcare.
    (4) Procesul-verbal se încheie în 4 exemplare: un exemplar rămîne la persoana care a decis aducerea vehiculului la parcare, al doilea exemplar se remite persoanei care a organizat aducerea, al treilea exemplar se înmînează persoanei care a luat în primire vehiculul la parcare, iar cel de-al patrulea exemplar se înmînează proprietarului sau posesorului de vehicul ori i se expediază recomandat la domiciliu. Despre aducerea vehiculului la parcare, agentul constatator informează neîntîrziat serviciul de gardă al poliţiei. 
    (5) Vehiculul parcat se restituie proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor legal imediat după înlăturarea temeiurilor pentru aducerea la parcare prevăzute la alin.(1) şi (2), în temeiul hotărîrii cu privire la contravenţie. Cheltuielile de aducere şi de staţionare a vehiculului la parcare sînt suportate de contravenient.
    (6) Pentru deteriorările cauzate vehiculului în timpul aducerii la parcare sau în timpul staţionării lui la parcare răspunde agentul constatator.
    (7) În cazul indicat la alin.(2) lit.b), folosirea vehiculului poate fi interzisă şi prin ridicarea tăbliţelor cu numărul de înmatriculare. În acest caz, prevederile alin.(4) se aplică în mod corespunzător.
    (8) Conducătorul, proprietarul sau posesorul vehiculului nu suportă cheltuielile indicate la alin.(5) dacă lipsesc elementele constitutive ale contravenţiei. În acest caz cheltuielile sînt suportate de stat.
    (9) Modul de calculare a cheltuielilor de aducere şi de staţionare a vehiculului la parcare se stabileşte de Guvern. 
    (10) În caz de stabilire a sancţiunii contravenţionale prevăzute la art. 287 alin. (8) şi (9), cheltuielile de scoatere a mijlocului de transport auto, a mărfurilor, obiectelor şi a altor valori de pe teritoriul Republicii Moldova le suportă contravenientul.

 
Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti