Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul III CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL CONTRAVENŢIONAL AL FAPTEI ŞI RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ

 Articolul 19. Cauzele care înlătură caracterul contravenţional

                          al faptei şi răspunderea contravenţională 
    Se consideră cauze care înlătură caracterul contravenţional al faptei şi răspunderea contravenţională:
    a) starea de iresponsabilitate;
    b) legitima apărare;
    c) starea de extremă necesitate;
    d) constrîngerea fizică şi/sau psihică;
    e) riscul întemeiat;
    f) cazul fortuit.
    Articolul 20. Starea de iresponsabilitate constatată 
                          în modul stabilit de lege
    (1) Este în stare de iresponsabilitate persoana care săvîrşeşte o faptă aflîndu-se în imposibilitatea de a conştientiza sau a dirija acţiunile sale din cauza unei boli psihice cronice, unei tulburări temporare a activităţii psihice, a alienării mintale sau a unei alte stări psihice patologice.
    (2) Nu este pasibilă de răspundere contravenţională persoana care a săvîrşit o faptă în stare de responsabilitate, dar care, pînă la pronunţarea hotărîrii de sancţionare, s-a îmbolnăvit de o boală psihică, lipsită fiind de posibilitatea conştientizării sau dirijării acţiunilor sale.
    Articolul 21. Legitima apărare
    Este în stare de legitimă apărare persoana care săvîrşeşte o faptă pentru a respinge un atac direct, imediat, material şi real, îndreptat împotriva sa, împotriva unei alte persoane sau împotriva unui interes public. 
    Articolul 22. Starea de extremă necesitate 
    Este în stare de extremă necesitate persoana care săvîrşeşte acţiuni pentru a salva viaţa, integritatea corporală ori sănătatea sa, precum şi viaţa, integritatea corporală ori sănătatea unei alte persoane, un bun preţios al său ori al unei alte persoane, sau interesele publice de la un pericol grav iminent, care nu poate fi înlăturat altfel.
    Articolul 23. Constrîngerea fizică şi/sau psihică
    (1) Nu constituie contravenţie fapta prevăzută de prezentul cod săvîrşită din cauza unei constrîngeri fizice căreia persoana nu i-a putut rezista şi care nu putea fi înlăturată în alt mod.
    (2) Nu constituie contravenţie fapta, prevăzută de prezentul cod, săvîrşită din cauza unei constrîngeri psihice exercitată prin ameninţare cu un pericol iminent, pentru sine ori pentru o altă persoană, care nu putea fi înlăturat în alt mod.
    Articolul 24. Riscul întemeiat
    (1) Nu constituie contravenţie fapta, prevăzută de prezentul cod, care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege în cazul riscului întemeiat în atingerea unor scopuri socialmente utile.
    (2) Se consideră întemeiat riscul fără de care scopul socialmente util nu a putut fi atins, iar persoana care a riscat a luat măsuri de prevenire a cauzării de daune intereselor ocrotite de lege.
    (3) Nu poate fi considerat întemeiat riscul îmbinat cu bună ştiinţă cu pericolul pentru viaţa persoanei sau cu pericolul provocării unui dezastru ecologic ori social.
    Articolul 25. Cazul fortuit 
    (1) Nu constituie contravenţie fapta, prevăzută de prezentul cod, al cărei rezultat este consecinţa unei împrejurări care nu putea fi prevăzută.
    (2) Nu constituie caz fortuit împrejurările create prin concursul contravenţiilor. 
    Articolul 26. Înlăturarea răspunderii contravenţionale
    Înlăturarea răspunderii contravenţionale pentru fapta ce conţine elementele constitutive ale contravenţiei are loc în cazul:
    a) renunţării benevole la săvîrşirea contravenţiei;
    b) contravenţiei neînsemnate, tentativei; 
    c) împăcării victimei cu făptuitorul; 
    d) prescripţiei răspunderii contravenţionale;
    e) amnistiei.
    Articolul 27. Renunţarea benevolă la săvîrşirea contravenţiei
    Este renunţare benevolă la săvîrşirea contravenţiei încetarea acţiunii îndreptată nemijlocit spre săvîrşirea contravenţiei dacă persoana este conştientă de posibilitatea finalizării faptei.
    Articolul 28. Contravenţia neînsemnată, tentativa
    În cazul contravenţiei neînsemnate, organul (persoana cu funcţie de răspundere) împuternicit să rezolve cazul poate înlătura răspunderea contravenţională limitîndu-se la adresarea unei observaţii verbale făptuitorului.
     Se consideră neînsemnată tentativa de contravenţie sau contravenţia pentru care prezentul cod prevede în calitate de sancţiune maximă aplicarea unei amenzi de pînă la 10 unităţi convenţionale.
    Articolul 29. Împăcarea victimei cu făptuitorul
    Procesul contravenţional pornit încetează în cazul împăcării victimei cu făptuitorul în contravenţiile prevăzute la art.78, art.96 alin.(1), (2), art.100, 101, 103, 105, 242. Împăcarea este personală. Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, împăcarea se face de reprezentanţii lor legali. Persoanele cu capacitate de exerciţiu limitată se pot împăca cu încuviinţarea reprezentanţilor lor legali.
    Articolul 30. Prescripţia răspunderii contravenţionale
    (1) Prescripţia înlătură răspunderea contravenţională.
    (2) Termenul de prescripţie a răspunderii contravenţionale este de 3 luni.
    (3) Termenul de prescripţie curge de la data săvîrşirii contravenţiei.
    (4) În cazul contravenţiei continue şi contravenţiei prelungite, termenul de prescripţie curge de la data săvîrşirii ultimei acţiuni sau a inacţiunii.
    (5) Prescripţia executării sancţiunii contravenţionale este de un an.
    (6) Se consideră că nu a fost supus răspunderii contravenţionale contravenientul:
    a) a cărui răspundere contravenţională a fost înlăturată;
    b) care a executat integral sancţiunea;
    c) în a cărui privinţă procesul contravenţional a încetat. 
    Articolul 31. Amnistia
    (1) Amnistia este actul care are ca efect înlăturarea răspunderii contravenţionale şi a executării sancţiunii contravenţionale, reducerea sau comutarea sancţiunii contravenţionale.
    (2) Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi nici asupra drepturilor victimei.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti