Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul III AUTORITĂŢILE COMPETENTE SĂ SOLUŢIONEZE CAUZELE CONTRAVENŢIONALE

 Articolul 393. Autorităţile competente să soluţioneze 
                           cauzele contravenţionale
    Sînt competente să soluţioneze cauzele contravenţionale:
    a) instanţa de judecată;
    b) procurorul;
    c) comisia administrativă; 
    d) agentul constatator (organele de specialitate specificate la art.400–423).
    Articolul 394. Instanţa care înfăptuieşte justiţia 
                           în cauzele contravenţionale
    (1) Justiţia în cauzele contravenţionale se înfăptuieşte de către instanţa de judecată conform competenţei date prin prezentul cod.
    (2) Cauza contravenţională se judecă în complet format dintr-un singur judecător care se pronunţă asupra fondului cauzei prin decizie.
    (3) Instanţa de recurs judecă în complet format din 3 judecători.
    (4) Judecarea cauzei în şedinţă judiciară va fi argumentată şi efectuată cu respectarea tuturor regulilor de procedură judiciară.
    (5) Cauza contravenţională se judecă în şedinţă publică sau în şedinţă închisă, după caz. 
    Articolul 395. Competenţa instanţei de judecată 
    (1) Instanţa judecă:
    1) toate cazurile cu privire la contravenţii, cu excepţia celor atribuite de prezentul cod competenţei unor alte organe, precum şi: 
    a) cauzele contravenţionale în privinţa minorilor;
    b) cauzele contravenţionale prevăzute la art.61, 63–66, 316–318, 320, 336; 
    c) cauzele contravenţionale în care agentul constatator, procurorul propun aplicarea unei sancţiuni dintre cele care urmează: 
    - privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate;
    - privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii;
    - privarea de dreptul special; 
    - munca neremunerată în folosul comunităţii;
    - arestul contravenţional; 
    2) contestaţiile împotriva hotărîrilor autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale, procurorului.
    (2) Instanţa de judecată este competentă să aplice măsuri de siguranţă şi amendă judiciară. 
    (3) Instanţa de recurs judecă recursul pronunţîndu-se prin decizie.
    Articolul 396. Competenţa procurorului 
    (1) Procurorul examinează contravenţiile prevăzute la art.63–68, 88, 312, 313, 316, 317, 320, 322–324, 335–337, 351–353 şi cele pe care le-a depistat în exerciţiul funcţiunii. 
   (2) În cazul refuzului începerii urmăririi penale, încetării urmăririi penale din cauza că fapta constituie o contravenţie, precum şi în cazul liberării de răspundere penală a persoanei cu tragerea la răspundere contravenţională, procurorul dispune pornirea procesului contravenţional şi ori examinează cauza în limitele competenţei sale, ori expediază materialele acumulate, conform competenţei, altor organe pentru examinare. 
    (3) Prin ordonanţă motivată, procurorul poate aplica orice sancţiune contravenţională, cu excepţia sancţiunii a cărei aplicare este de competenţa instanţei de judecată. 
    Articolul 397. Modul de formare a comisiei administrative
    (1) Comisia administrativă de pe lîngă autoritatea publică locală executivă se formează de către consiliul local (sătesc, comunal, orăşenesc, municipal) în componenţa preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului responsabil şi a 4–7 membri.
    (2) Obligaţiile preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului responsabil ai comisiei administrative se stabilesc prin regulament.
    Articolul 398. Competenţa comisiei administrative
    (1) Comisia administrativă examinează contravenţiile prevăzute la art.62, 75, 76, 92, 108, 161–168, 170–175, 180, 181, 227.
    (2) Şedinţa comisiei administrative este deliberativă dacă la ea este prezentă simpla majoritate a membrilor ei.
    (3) Deciziile comisiei administrative se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor comisiei prezenţi la şedinţă.
    Articolul 399. Competenţa agentului constatator
    (1) Cauza contravenţională se soluţionează de agentul constatator în a cărui rază teritorială a fost săvîrşită contravenţia. Acesta poate aplica sancţiunile prevăzute în partea specială a cărţii a doua în limitele competenţei şi numai în exerciţiul funcţiunii.
    (2) Agentul constatator poate constata contravenţii ale căror constatare, soluţionare şi sancţionare sînt atribuite competenţei unor alte organe. În astfel de cazuri, agentul va remite organelor respective procesele-verbale de constatare a contravenţiilor.
    Articolul 400. Organele afacerilor interne 
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.47–54, 69–71, 73, 74, art.77 alin.(8), art.78, art.79 alin.(1), (2), (4), art.85–87, 89–91, 96–107, 159, 160, 176, 191, 197, 201–203, 205, 216, 220–226, 228–245, 261, 262, 267, art.273 pct.1)–4), 6)–13), art.274, art.277 alin.(1), (4), (5), (7), art.283, art.284 alin.(1)–(3), art.285, 286, art.299 alin.(2), art.321, 325, 326, 334, 338–343, 354–365 se examinează de organele afacerilor interne. 
    (2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni în limitele competenţei şeful de direcţie şi adjuncţii lui, comisarul de poliţie şi adjuncţii lui, şefii secţiilor de poliţie, şefii sectoarelor de poliţie, şefii posturilor de poliţie, ofiţerii operativi superiori de sector şi ofiţerii de sector ai poliţiei, precum şi şefii posturilor liniare de poliţie, iar pe cauzele privind încălcarea regimului din transporturi şi a regulilor de circulaţie rutieră – şi funcţionarii poliţiei rutiere. 
    (3) Sînt în drept să examineze cauzele privind încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor şi să aplice sancţiuni şeful Direcţiei salvatori şi pompieri şi adjuncţii lui, şefii detaşamentelor, unităţilor, posturilor paramilitare şi militare de salvatori şi pompieri din subordinea direcţiei, şefii subunităţilor specializate.
    (4) Contravenţiile prevăzute la art.62, 75, 76, 92, 227 se constată de organele afacerilor interne. 
    (5) Procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la alin.(4) se remit spre examinare comisiei administrative.
    Articolul 401. Centrul pentru Combaterea 
                           Crimelor Economice şi Corupţiei
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.264, 265, 272, art.273 pct.5), art.282, art.284 alin.(4), art.2931, art.314, 315, art.349 alin.(1), (2), art.350 se examinează de organele Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Contravenţiile prevăzute la art.277 alin.(2), (3), (6), art.293, 295 se examinează de organele de specialitate care le-au depistat ale centrului. 
    
[Art.401 al.(1) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    (2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni directorul, vicedirectorii centrului, şefii organelor teritoriale şi adjuncţii lor. 
    Articolul 402. Organele de control financiar şi fiscal 
                           ale Ministerului Finanţelor
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.263, 288–292, 2931, 297, 298, art.299 alin.(1), art.301, 311 se examinează de organele de control financiar şi fiscal ale Ministerului Finanţelor. Contravenţiile prevăzute la art.277 alin.(2), (3), (6), art.293, 295 se examinează de organele de specialitate care le-au depistat ale ministerului.
    
[Art.402 al.(1) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    (2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni ministrul şi viceminiştrii finanţelor, directorul general al Vistieriei de Stat şi adjuncţii lui, conducătorii direcţiilor generale finanţe ale unităţilor administrativ-teritoriale şi adjuncţii lor, şefii inspectoratelor fiscale de stat de toate nivelurile şi adjuncţii lor, conducătorii Serviciului Control Financiar şi Revizie din subordinea Ministerului Finanţelor şi ai subdiviziunilor lui teritoriale, adjuncţii acestora.
    Articolul 403. Serviciul vamal
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.79 alin.(3), art.287 se examinează de Serviciul vamal. 
    (2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni şefii birourilor şi posturilor vamale şi adjuncţii lor. 
    Articolul 404. Comisia Naţională a Pieţei Financiare 
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.300, 302–304, 306–310 se examinează de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    (2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni preşedintele şi vicepreşedinţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.
    Articolul 405. Organele pentru protecţia mediului
                           şi Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva"
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.93–95, 109–130, 132–154, 156, 182 se examinează de organele pentru protecţia mediului.
    (2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni inspectorul principal de stat pentru ecologie şi adjuncţii lui, inspectorii superiori de stat pentru ecologie.
    (3) Contravenţiile prevăzute la art.110–115, 120–130, 132–137, 139–142 se constată de către Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva".
    (4) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul general al Agenţiei pentru Silvicultură "Moldsilva" şi adjuncţii lui, directorii întreprinderilor de stat pentru silvicultură, ai întreprinderilor silvo-cinegetice, ai rezervaţiilor naturale.
    (5) Persoanele menţionate la alin.(4) vor remite procesele-verbale cu privire la contravenţii spre examinare organelor de protecţie a mediului.
    (6) Contravenţiile prevăzute la art.181 se constată de organele pentru protecţia mediului. 
    (7) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale persoanele menţionate la alin.(2). 
    (8) Procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la alin.(6) se remit spre examinare comisiei administrative.
    Articolul 406. Organele supravegherii sanitar 
                           epidemiologice de stat
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.80–83, 115, 268–271, 276 se examinează de organele supravegherii sanitar-epidemiologice de stat.
    (2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni medicul-şef sanitar de stat al Republicii Moldova şi adjuncţii lui, medicii-şefi sanitari de stat ai raioanelor şi oraşelor (municipiilor).
    Articolul 407. Organele de specialitate 
                           în domeniul transporturilor
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.198–200, 204, 206, 207 se constată de organele de specialitate ale administraţiei publice în domeniul transportului auto, electric, feroviar şi naval.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale: 
    a) în transportul auto şi electric – şefii serviciilor abilitate cu funcţii de control şi adjuncţii lor;
    b) în transportul feroviar – şefii de staţii şi locţiitorii lor, şefii de gări şi locţiitorii lor, şefii de depouri de locomotive (de vagoane), şefii trenurilor de călători, controlorii-revizori ai trenurilor de călători;
    c) în transportul naval – căpitanul portului şi inspectorii căpităniei portului.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    (4) Contravenţiile prevăzute la art.208–215, 217–219 se examinează de organele de specialitate ale administraţiei publice în domeniul transportului aerian. 
    (5) Sînt în drept să examineze contravenţii şi să aplice sancţiuni:
    a) conducătorii agenţiilor transportului aerian şi adjuncţii lor, inspectorii superiori şi inspectorii abilitaţi cu funcţii de control;
    b) comandanţii aeronavelor civile în perioada de îndeplinire a misiunii de zbor, pentru contravenţiile prevăzute la art.210.
    Articolul 408. Inspectoratul Principal de Stat pentru
                            Supravegherea Pieţei, Metrologie 
                            şi Protecţia Consumatorilor
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.84, 278–281, 344–348 se constată de Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale şeful Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor şi adjuncţii lui.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 409. Inspecţia Muncii
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.55–61 se constată de Inspecţia Muncii. 
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale inspectorul general de stat al muncii şi adjuncţii lui, şefii inspectoratelor teritoriale de muncă şi adjuncţii lor, inspectorii de muncă. 
    
[Art.409 al.(2) modificat prin LP14 din 26.02.10, MO39-40/23.03.10 art.95]
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 410. Agenţia Naţională pentru Reglementare
                            în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia
                            Informaţiei
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.246–260 se constată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei. 
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei şi adjuncţii lui.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 411. Agenţia Naţională pentru 
                           Reglementare în Energetică
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.108, 161–169 se constată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. 
    (2) Sînt în drept să constate contravenţiile prevăzute la art.108, 161–168 şi să încheie procese-verbale persoanele cu funcţie de răspundere din unităţile energetice, împuternicite de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
    (3) Persoanele menţionate la alin.(2) vor remite procesele-verbale cu privire la contravenţii spre examinare comisiei administrative.
    (4) Sînt în drept să constate contravenţiile prevăzute la art.169 şi să încheie procese-verbale specialiştii şi şefii subdiviziunilor împuterniciţi de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
    (5) Persoanele menţionate la alin.(4) vor remite procesele-verbale cu privire la contravenţii spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 412. Casa Naţională de Asigurări Sociale
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.263 alin.(2), 294, 296, 305, art.349 alin.(2) se constată de Casa Naţională de Asigurări Sociale. 
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi directorii caselor teritoriale de asigurări sociale. 
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 413. Compania Naţională de Asigurări în Medicină
    (1) Contravenţiile menţionate la art.263 alin.(3), 266, art.349 alin.(3) se constată de Compania Naţională de Asigurări în Medicină. 
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi adjuncţii lui, directorii agenţiilor teritoriale şi adjuncţii lor. 
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 414. Organele supravegherii de stat 
                            în domeniul agricol şi sanitar-veterinar
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.131, 157, 158, 183–190, 192–196, 275 se constată de organele supravegherii de stat în domeniul agricol şi sanitar-veterinar. 
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale: 
    a) şeful Inspectoratului General Agricol şi adjuncţii lui, şefii oficiilor teritoriale ale inspectoratului, pentru contravenţiile prevăzute la art.131, 183–188, 192–195;
    b) directorul Agenţiei Fitosanitare şi adjuncţii lui, şefii direcţiilor teritoriale ale agenţiei, pentru contravenţiile prevăzute la art.189, 190;
    c) medicii veterinari oficiali din cadrul Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală sau din cadrul direcţiilor raionale (municipale) sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală, pentru contravenţiile prevăzute la art.157, 158, 196, 275.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 415. Ministerul Apărării 
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.242, 244, 366–373 se constată de Ministerul Apărării. 
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale:
    a) persoanele cu funcţie de răspundere din centrele militare sau din Marele Stat Major al Armatei Naţionale, pentru contravenţiile prevăzute la art.366–373;
    b) persoanele cu funcţie de răspundere din poliţia militară rutieră sau din Marele Stat Major al Armatei Naţionale, pentru contravenţiile prevăzute la art.242, 244.
    (3) Materialele cu privire la încălcările săvîrşite de conducătorii de vehicule ale Forţelor Armate (militari prin contract, militari în termen, militari cu termen redus, studenţi ai instituţiilor de învăţămînt militar, rezervişti concentraţi sau mobilizaţi), dacă pentru asemenea încălcare este prevăzută numai sancţiunea amenzii, se remit de către poliţia militară rutieră, în modul stabilit de Ministerul Apărării, comandanţilor (şefilor) respectivi pentru a soluţiona tragerea la răspundere conform Regulamentului disciplinei militare.
    (4) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 416. Inspecţia de Stat în Construcţii
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.177–179 se constată de Inspecţia de Stat în Construcţii. 
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii şi adjuncţii lui, şefii direcţiilor din cadrul inspecţiei, şefii inspecţiilor teritoriale în construcţii şi adjuncţii lor, inspectorii principali de stat în construcţii, specialiştii principali ai Inspecţiei de Stat în Construcţii.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 417. Serviciile publice de gospodărie 
                           comunală 
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.170–175, 180 se constată de serviciile publice de gospodărie comunală.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale şefii direcţiilor serviciilor publice de gospodărie comunală şi adjuncţii lor, specialiştii principali şi coordonatori ai gospodăriei comunale şi gospodăriei de exploatare a fondului de locuinţe.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare comisiilor administrative.
    Articolul 418. Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii
                           Publice şi Ajutoare Umanitare
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.327 se constată de Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul general al Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare şi adjuncţii lui.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 419. Biroul Naţional de Statistică 
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.330 se constată de Biroul Naţional de Statistică.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale şeful Biroului Naţional de Statistică şi adjunctul lui, şefii organelor teritoriale de statistică.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 420. Serviciul de Stat de Arhivă
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.72, 328, 329 se constată de Serviciul de Stat de Arhivă.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul Serviciului de Stat de Arhivă şi adjuncţii lui.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 421. Departamentul de executare
    (1) Contravenţiile menţionate la art.318, 319 se constată de Departamentul de executare. 
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul şi vicedirectorul Departamentului de executare, şefii oficiilor de executare. 
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 422. Agenţia Medicamentului
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.77 alin.(1)–(7) se constată de Agenţia Medicamentului.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale şeful Inspectoratului de Stat Farmaceutic, adjuncţii lui şi farmaciştii inspectori.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 423. Serviciul Grăniceri
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.331–333 se constată de Serviciul Grăniceri.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale şefii pichetelor de grăniceri şi adjuncţii lor, şefii punctelor de trecere a frontierei de stat şi adjuncţii lor.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 424. Remiterea materialelor către
                           procuror, către ofiţerul de urmărire
                           penală
    Dacă, în procesul examinării cauzei contravenţionale, se constată că încălcarea conţine elementele constitutive ale infracţiunii, agentul constatator remite materialele procurorului sau ofiţerului de urmărire penală, după competenţă.
Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti