Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul II: TRECEREA MĂRFURILOR ŞI MIJLOACELOR DE TRANSPORT PESTE FRONTIERA VAMALĂ. REGIMURILE VAMALE

 Capitolul II

TRECEREA MĂRFURILOR ŞI MIJLOACELOR DE TRANSPORT PESTE
FRONTIERA VAMALĂ. REGIMURILE VAMALE
Secţiunea a 3-a
Principiile generale de trecere a mărfurilor şi mijloacelor de transport peste
frontiera vamală. Regimurile vamale
    Articolul 19. Dreptul de a introduce şi de a scoate din
                         Republica Moldova mărfuri şi mijloace
                         de transport
    (1) Toate persoanele beneficiază de drepturi egale pentru a introduce şi a scoate din Republica Moldova mărfuri şi mijloace de transport.
    (2) Nimeni nu poate fi lipsit de dreptul de a introduce şi de a scoate din Republica Moldova mărfuri şi mijloace de transport sau nu poate fi limitat în acest drept, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative.
    Articolul 20. Prohibiţii la introducerea şi scoaterea
                         din Republica Moldova a mărfurilor
                         şi mijloacelor de transport
    (1) Anumite mărfuri şi mijloace de transport sînt prohibite de legislaţie de a fi introduse sau scoase din Republica Moldova din considerente de securitate a statului, de asigurare a ordinii publice şi morale, de protecţie a mediului înconjurător, a obiectelor de artă, obiectelor de valoare istorică şi arheologică, de apărare a dreptului la proprietate intelectuală, de protecţie a pieţei interne, de apărare a altor interese ale Republicii Moldova.
    (2) Mărfurile şi mijloacele de transport care cad sub incidenţa alin.(1) trebuie să fie scoase imediat din Republica Moldova sau returnate în ţară dacă nu sînt supuse confiscării conform legislaţiei Republicii Moldova, acordurilor internaţionale la care aceasta este parte.
    (3) Scoaterea sau returnarea mărfurilor şi mijloacelor de transport în Republica Moldova se efectuează din contul persoanei care trece mărfurile peste frontiera vamală sau din contul transportatorului. Dacă mărfurile şi mijloacele de transport nu pot fi scoase sau returnate imediat pe teritoriul vamal, ele sînt păstrate în depozite provizorii cel mult 3 zile.
    (4) Introducerea şi/sau plasarea sub regimurile vamale de import, de antrepozit vamal, de admitere temporară, sub destinaţia vamală zonă liberă a mijloacelor de transport auto, a motoarelor şi a caroseriilor cu termenul de exploatare de peste 10 ani, a tractoarelor cu termenul de exploatare de peste 12 ani clasificate la poziţia tarifară 8701 iar a mijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 şi a autovehiculelor concepute pentru transportul de maximum 20 persoane clasificate la poziţia 8702, precum  şi a motoarelor şi a caroseriilor acestora cu termenul de exploatare de peste 7 ani, este interzisă, cu excepţia cazurilor cînd acestea se introduc şi se plasează sub regimul vamal de admitere temporară:
   1) de către misiunile diplomatice, oficiile consulare, organizaţiile internaţionale cu statut diplomatic, precum şi de către membrii personalului acestora (şi de membrii familiilor lor) acreditaţi în Republica Moldova;
    2) de către persoanele fizice nerezidente pentru necesităţi de serviciu sau pentru uz personal, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) persoanele nerezidente să fie proprietari ai acestor mijloace de transport;
    b) persoanele nerezidente să aibă şedere temporară în Republica Moldova, confirmată prin actele respective;
    c) mijloacele de transport să se afle la evidenţă permanentă în alte state.
   (5) Persoanele fizice şi juridice care au obţinut titlul de proprietate asupra mijloacelor de transport auto introduse în Republica Moldova sînt responsabile pentru achitarea drepturilor de import dacă acestea nu au fost vămuite la organele vamale.
   (6) Mijloacele de transport auto care, la introducerea în Republica Moldova, nu au fost plasate în careva regim vamal sau destinaţie vamală nu pot fi înmatriculate la Ministerul Dezvoltării Informaţionale. Se interzice înmatricularea primară a mijloacelor de transport auto, a caroseriilor şi a motoarelor prohibite introducerii pe teritoriul Republicii Moldova.
    (7) Înmatricularea de stat a mijloacelor de transport auto, în temeiul titlurilor de proprietate, se efectuează cu condiţia prezentării actelor vamale, stabilite de Autoritatea centrală a Serviciului Vamal, care confirmă autorizarea plasării mijlocului de transport în circuitul liber pe teritoriul Republicii Moldova de către Serviciul Vamal.
    (8) Se interzice modificarea tipului vehiculului din varianta camion în varianta pentru transportul de persoane.
[Art. 20 Al. 8 abrogat prin Legea nr.114 din 17.06.10, în vigoare 16.07.10]
    Articolul 21. Restricţii la introducerea şi la scoaterea
                         din Republica Moldova a mărfurilor şi
                         mijloacelor de transport
    (1) Pot fi stabilite restricţii la introducerea şi la scoaterea din ţară a mărfurilor şi mijloacelor de transport pentru îndeplinirea obligaţiilor internaţionale faţă de alte state, pentru promovarea politicii economice, apărarea suveranităţii statului, pieţei interne şi în alte scopuri, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, cu acordurile internaţionale la care aceasta este parte.
    (2) Autorităţile publice nu restituie persoanei care trece mărfuri peste frontiera vamală sau transportatorului cheltuielile suportate din cauza restricţiilor consemnate la alin.(1).
    Articolul 22. Trecerea mărfurilor şi mijloacelor
                         de transport peste frontiera vamală
    Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală se efectuează în dependenţă de regimul vamal în care sînt plasate, conform procedurii stabilite de prezentul cod şi de alte acte normative.
    Articolul 23. Regimurile vamale
    (1) Sînt stabilite următoarele regimuri vamale:
    1) regimuri vamale definitive:
    a) import;
    b) export;
    2) regimuri vamale suspensive:
    a) tranzit;
    b) antrepozit vamal;
    c) perfecţionare activă (cu suspendare);
    d) transformare sub control vamal;
    e) admitere temporară;
    f) perfecţionare pasivă.
    (2) În cadrul regimurilor specificate la alin.(1) se definesc regimurile vamale cu impact economic:
    a) antrepozit vamal;
    b) perfecţionare activă;
    c) transformare sub control vamal;
    d) admitere temporară;
    e) perfecţionare pasivă.
    Articolul 24. Alegerea şi renunţarea la regimul vamal
    Persoana are dreptul să aleagă oricînd regimul vamal din cele prevăzute la art.23 sau să renunţe la el (în schimbul unui alt regim vamal), indiferent de cantitatea, felul, originea şi destinaţia mărfurilor şi mijloacelor de transport, dacă aceste acţiuni nu contravin prezentului cod şi altor acte normative.
    Articolul 25. Vămuirea şi controlul vamal
    Mărfurile şi mijloacele de transport sînt supuse vămuirii şi controlului vamal conform prezentului cod şi altor acte normative.
    Articolul 26. Timpul şi locul trecerii mărfurilor şi
                          mijloacelor de transport peste frontiera
                          vamală
    (1) Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală este permisă numai în locurile stabilite de organul vamal şi în orele lui de program.
    (2) Cu acordul organului vamal, trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală poate fi efectuată în alte locuri şi în ore extraprogram.
    Articolul 27. Dispunerea de mărfurile şi mijloacele
                         de transport care trec frontiera vamală,  
                         utilizarea lor
    Dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală şi utilizarea lor au loc în dependenţă de regimul vamal ales, conform prezentului cod şi altor acte normative.
    Articolul 28. Dispunerea de mărfurile şi mijloacele
                          de transport puse condiţionat în circulaţie,
                          pentru care au fost stabilite facilităţi  
                          vamale, utilizarea lor
    Mărfurile şi mijloacele de transport puse condiţionat în circulaţie, pentru care au fost stabilite facilităţi vamale pot fi utilizate numai în scopul pentru care au fost stabilite facilităţile. Utilizarea acestor mărfuri şi mijloace de transport în alte scopuri poate fi permisă numai de organul vamal, cu condiţia plăţii drepturilor de import sau drepturilor de export şi a îndeplinirii altor cerinţe prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative. De aceste mărfuri şi mijloace de transport se poate dispune cu permisiunea organului vamal, în condiţiile prezentului articol.
Secţiunea a 4-a
Dispoziţii comune regimurilor vamale suspensive şi
regimurilor vamale cu impact economic
    Articolul 29. Dispoziţii comune regimurilor
                          vamale suspensive
    (1) Regimurile vamale suspensive sînt operaţiuni cu titlu temporar, ce au drept efect suspendarea totală sau parţială de drepturile de import sau de export.
   (2) Organele vamale autorizează plasarea mărfurilor sub un regim vamal suspensiv numai dacă pot asigura supravegherea şi controlul acestui regim. Cheltuielile suplimentare ocazionate de acordarea regimului vamal suspensiv vor fi suportate de titularul operaţiunii.
   (3) Prin autorizaţia emisă, organul vamal fixează termenul şi condiţiile de derulare şi încheiere a regimului vamal suspensiv. Termenul de încheiere a regimului vamal suspensiv poate fi prelungit de către organul vamal care a autorizat regimul sau, în caz de refuz, de către organul vamal ierarhic superior, la cererea scrisă argumentată a titularului operaţiunii, depusă în cadrul termenului acordat iniţial.
    (4) În vederea acordării unui regim vamal suspensiv, organele vamale vor solicita constituirea unei garanţii pentru a se asigura de achitarea oricărei obligaţii ce poate apărea. În aplicarea unui anumit regim vamal suspensiv pot fi prevăzute dispoziţii speciale privind depunerea garanţiei sau exonerarea de datoria garantării obligaţiei vamale.
   (5) Regimurile vamale suspensive, cu excepţia tranzitului încheiat conform art.45, se încheie prin plasarea sub o altă destinaţie vamală fie a mărfurilor iniţiale, fie a produselor compensatoare sau transformate.
    (6) Organul vamal dispune, din oficiu, încheierea regimului vamal suspensiv în cazul cînd titularul operaţiunii nu soluţionează situaţia mărfurilor în termenul aprobat.
Articolul 30. Dispoziţii comune regimurilor
                          vamale cu impact economic
    (1) Utilizarea oricărui regim vamal cu impact economic este condiţionată de obţinerea, a unei autorizaţii din partea organului vamal.
    (2) Fără a aduce atingere condiţiilor speciale suplimentare ce reglementează regimul respectiv, autorizaţia specificată la alin.(1) se acordă:
    a) persoanelor care oferă toate garanţiile necesare pentru efectuarea operaţiunilor;
    b) în cazul cînd organele vamale pot supraveghea şi monitoriza regimul.
    (3) Condiţiile în care este utilizat regimul respectiv se indică în autorizaţie.
    (4) Titularul autorizaţiei este obligat să informeze organul vamal asupra tuturor factorilor care pot apărea după acordarea autorizaţiei şi care pot influenţa continuarea sau conţinutul regimului. În funcţie de noile condiţii, organul vamal poate decide continuarea sau încheierea regimului ori poate dispune măsuri suplimentare.
    (5) Drepturile şi obligaţiile titularului unui regim vamal cu impact economic pot fi transferate succesiv, în condiţiile şi cu autorizarea prealabilă a organului vamal, unor alte persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru a beneficia de regimul respectiv. Conditiile si procedura transferului succesiv al regimului vamal cu impact economic se stabilesc de catre Serviciul Vamal.
    (6) Se interzice plasarea alcoolului etilic nedenaturat (poziţia tarifară 2207), ţigărilor de foi, trabucurilor (subpoziţia tarifară 2402 10), ţigărilor din tutun (subpoziţia tarifară 2402 20), benzinei, motorinei şi derivatelor lor (supuse accizelor) sub regimurile vamale antrepozit vamal, perfecţionare activă şi admitere temporară, cu excepţia introducerii sau scoaterii acestora pentru prezentarea sau utilizarea lor la expoziţii, tîrguri şi la alte manifestări similare.
[Art.30 al.(6) în redacţia LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
        
[Art.30 al.(1), (5) modificat prin LP114 din 17.06.10]
Secţiunea a 5-a
Importul
    Articolul 31. Dispoziţii generale
    (1) Importul este regimul vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mărfuri puse în liberă circulaţie numai după ce sînt plătite drepturile de import şi sînt aplicate măsurile de politică economică.
    (2) Statutul mărfurilor străine puse în liberă circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova se echivalează cu statutul mărfurilor autohtone după acordarea liberului de vamă. Certificatul de origine, în acest caz, nu se eliberează.
    Articolul 32. Tratamentul tarifar preferenţial
    (1) Prin tratament tarifar preferenţial se înţelege o reducere sau o scutire de taxe vamale, care poate fi aplicată şi în cadrul unui contingent cantitativ sau valoric.
    (2) De tratament tarifar preferenţial pot beneficia unele categorii de mărfuri în funcţie de originea acestora, potrivit acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 33. Constatarea originii mărfurilor
    (1) Organul vamal constată originea mărfurilor pe baza următoarelor criterii:
    a) mărfuri obţinute în totalitate într-o ţară;
    b) mărfuri obţinute printr-o prelucrare sau transformare suficientă într-o ţară.
    (2) Aplicarea criteriilor se face pe baza regulilor de origine prevăzute de legislaţia naţională sau de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (3) În cazul în care, la data importului, nu s-a aplicat un tratament tarifar preferenţial din cauza neprezentării certificatului de origine sau din imposibilitatea de a constata respectarea celorlalte dispoziţii cuprinse în acordul internaţional care prevede acel tratament tarifar preferenţial, titularul operaţiunii de import poate cere ulterior restituirea sumelor încasate în plus prin prezentarea de dovezi, pe baza legislaţiei naţionale şi a acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 34. Tratamentul tarifar favorabil
    (1) Prin tratament tarifar favorabil se înţelege o reducere sau o scutire de drepturi de import, care poate fi aplicată şi în cadrul unui contingent valoric sau cantitativ.
    (2) Unele categorii de mărfuri pot beneficia de un tratament tarifar favorabil în funcţie de tipul mărfii sau de destinaţia ei finală, în conformitate cu legislaţia naţională sau cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 35. Punerea în circulaţie a mărfurilor
                         la drepturi de import reduse sau zero
    În cazul cînd mărfurile sînt puse în liberă circulaţie la drepturi de import reduse sau zero pe motivul destinaţiei lor finale, acestea rămîn sub supraveghere vamală. Supravegherea vamală se încheie cînd condiţiile prevăzute pentru acordarea unor drepturi de import reduse sau zero încetează a mai fi aplicate sau în cazul cînd mărfurile sînt exportate sau distruse. Utilizarea mărfurilor pe parcursul a cel puţin 3 ani în alte scopuri decît cele prevăzute pentru aplicarea drepturilor de import reduse sau zero este permisă cu condiţia achitării drepturilor de import.

[Art.35 modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    Articolul 36. Importul mărfurilor la cea mai
                          mare taxă vamală
    În cazul cînd lotul de mărfuri este compus din mărfuri cu încadrări tarifare diferite şi operaţiunile cu fiecare dintre acele mărfuri, în conformitate cu clasificarea lor tarifară, în scopul completării declaraţiei, ar presupune un surplus de muncă şi cheltuieli disproporţionate faţă de drepturile de import ce se percep, organele vamale pot consimţi, la cererea declarantului, ca drepturile de import să fie achitate pentru întregul lot, pe baza clasificării tarifare a mărfurilor pentru care se percepe cea mai înaltă taxă vamală.
    Articolul 37. Reintroducerea mărfurilor autohtone
    (1) Mărfurile autohtone care, după ce au fost exportate, sînt reintroduse pe teritoriul vamal şi sînt puse în liberă circulaţie în decursul unei perioade de 3 ani sînt scutite de drepturi de import la solicitarea persoanei interesate.
    (2) Scutirea de drepturi de import, specificată la alin.(1), nu se acordă în cazul introducerii pe teritoriul vamal a produselor compensatoare rezultate din plasarea mărfurilor sub regimul vamal de perfecţionare pasivă.
Secţiunea a 6-a
Exportul
    Articolul 38. Dispoziţii generale
    (1) Exportul este un regim vamal în care mărfurile sînt scoase de pe teritoriul vamal fără obligaţia reintroducerii lor pe acest teritoriu.
    (2) Sînt admise la export mărfurile produse în ţară, precum şi cele importate şi puse în liberă circulaţie anterior, cu excepţia mărfurilor care sînt supuse unor măsuri de prohibiţie sau de restricţie în cadrul politicii economice.
    Articolul 39. Condiţiile plasării mărfurilor sub
                          regimul vamal de export
    Exportul se efectuează cu condiţia onorării drepturilor de export, respectării măsurilor de politică economică şi îndeplinirii altor condiţii prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative.
    Articolul 40. Punerea în circulaţie a mărfurilor
                         plasate sub regimul vamal de export
    Liberul de vamă la export se acordă cu condiţia ca mărfurile în cauză să fie scoase de pe teritoriul vamal în aceeaşi stare în care acestea se aflau la data înregistrării declaraţiei vamale de export, cu excepţia pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune.
    Articolul 41. Exportul temporar de mărfuri
    (1) Mărfurile autohtone pot fi exportate temporar în cazul în care urmează a fi reintroduse în ţară fără a suferi vreo modificare, cu excepţia uzurii lor normale sau a pierderilor naturale.
    (2) Organul vamal fixează termenul în care mărfurile trebuie să fie reintroduse sau să fie plasate sub o altă destinaţie vamală. Termenul aprobat trebuie să permită realizarea scopului utilizării, dar să nu depăşească 3 ani.
    (3) Serviciul Vamal, la solicitarea titularului operaţiunii, în cazuri justificate, poate prelungi termenul iniţial de reintroducere a mărfurilor.

[Art.41 al.(3) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
        
[Art.41 al.(3) modificat prin LP114 din 17.06.10]
Secţiunea a 7-a
Tranzitul
    Articolul 42. Dispoziţii generale
    (1) Tranzitul este regimul vamal în care mărfurile sînt transportate pe teritoriul vamal sub supraveghere vamală de la un organ vamal la altul, fără perceperea drepturilor de import şi de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, dacă legislaţia nu prevede altfel.
    (2) Timpul tranzitului se stabileşte de organul vamal, dar nu poate depăşi 8 zile de la data trecerii frontierei vamale.
    (3) Titularul regimului vamal de tranzit este persoana sub responsabilitatea căreia are loc operaţiunea de tranzit. El este obligat să depună la organul vamal de plecare o declaraţie vamală de tranzit.
    (4) Nu pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit mărfurile prohibite de a fi introduse în Republica Moldova sau mărfurile restricţionate dacă nu a fost respectată legislaţia naţională ce reglementează tranzitul acestor tipuri de mărfuri.
    (5) Mărfurile vămuite pentru export la un organ vamal intern se plasează sub regimul vamal de tranzit pînă la organul vamal de frontieră.
    Articolul  421. Tipurile regimului vamal de tranzit
    (1) Regimul vamal de tranzit poate fi internaţional sau naţional.
    (2) Tranzitul este internaţional atunci cînd organele vamale implicate în regimul vamal de tranzit sînt organe vamale de frontieră.
    (3) Tranzitul este naţional atunci cînd cel puţin unul din organele vamale implicate în procedura de tranzit este organ vamal intern.

[Art.421 introdus prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    Articolul 43. Condiţiile plasării mărfurilor sub
                          regimul vamal de tranzit
    (1) La plasarea sub regimul vamal de tranzit, mărfurile trebuie să întrunească următoarele condiţii:
    a) să nu fie folosite în alte scopuri decît cel de tranzit;
    b) să fie transportate la organul vamal de destinaţie în termenul stabilit de organul vamal de plecare, în funcţie de tipul mijlocului de transport, de distanţă, de condiţiile atmosferice etc.
    (2) În cazul în care titularul operaţiunii de tranzit efectuate cu mijlocul său de transport nu poate garanta respectarea legislaţiei vamale, organul vamal este în drept să-i acorde regimul vamal de tranzit cu condiţia respectării unor anumite cerinţe: înzestrarea corespunzătoare a mijlocului de transport, efectuarea transportului de mărfuri de către alt transportator sau cu însoţire vamală. Cheltuielile aferente acestor acţiuni sînt suportate de transportator.
    Articolul 44. Autorizaţia de plasare a mărfurilor
                         sub regimul vamal de tranzit
    Mărfurile pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit numai cu autorizaţia organului vamal şi cu respectarea prevederilor art.43, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.
    Articolul 45. Încheierea regimului vamal de tranzit
    Regimul vamal de tranzit se încheie atunci cînd mărfurile sînt prezentate, împreună cu documentele însoţitoare, la organul vamal de destinaţie în stare intactă, cu excepţia pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune.
    Articolul 46. Documentele însoţitoare
    (1) Documentele însoţitoare se prezintă organului vamal de destinaţie în ordinea prezentării mărfurilor.
    (2) În cazul cînd biroul vamal de destinaţie este un organ intern, la cererea declarantului, mărfurile sînt plasate sub o altă destinaţie vamală.
    Articolul 47. Avarierea mărfurilor sau forţa majoră
    (1) În caz de avariere a mărfurilor sau de intervenţie a unei forţe majore, ele pot fi descărcate, posesorul (transportatorul) fiind obligat:
    a) să asigure integritatea mărfurilor, neutilizarea lor;
    b) să informeze imediat organul vamal proxim despre avarierea mărfurilor sau despre intervenţia unei forţe majore, despre locul aflării lor şi a mijloacelor de transport;
    c) să asigure transportarea mărfurilor şi deplasarea mijloacelor de transport la organul vamal proxim ori deplasarea colaboratorului vamal la locul aflării mărfurilor şi a mijloacelor de transport.
    (2) Cheltuielile aferente acţiunilor specificate la alin.(1) sînt suportate de transportator.
    Articolul 48. Responsabilitatea titularului operaţiunii
                         de tranzit
    (1) Titularul operaţiunii de tranzit este responsabil de tranzitul mărfurilor. El este obligat să prezinte, în termenul stabilit, organului vamal de destinaţie mărfurile cu mijloacele de identificare intacte, aplicate de organul vamal de plecare.
    (2) Dacă mărfurile sînt puse în liberă circulaţie fără permisiunea organului vamal, dacă sînt pierdute sau nu sînt prezentate organului vamal de destinaţie ori dacă sînt prezentate cu lipsuri sau substituiri, titularul operaţiunii de tranzit este obligat să plătească drepturile de import, cu excepţia cazului distrugerii sau pierderii mărfurilor din cauză de forţă majoră.
 
Articolul 481. Utilizarea declaraţiei de tranzit în format 
                             electronic
     (1) Formatul electronic al declaraţiilor de tranzit constă în schimbul de mesaje electronice între birourile vamale implicate în operaţiunea de tranzit (biroul de plecare şi cel de destinaţie).
    (2) Declaraţia de tranzit se completează de către declarant în format electronic şi se transmite electronic biroului vamal de plecare. 
    (3) Orice operaţiune de tranzit se identifică printr-un număr unic de înregistrare atribuit de sistemul informaţional.
    (4) Procedura utilizării declaraţiei de tranzit în format electronic este stabilită de Serviciul Vamal.”
 
    Articolul 49. Respectarea legislaţiei internaţionale
    În cazul utilizării procedurilor de tranzit în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, organul vamal le acceptă fără a emite documente interne.
Secţiunea a 8-a
Antrepozitul vamal
    Articolul 50. Dispoziţii generale
    (1) Antrepozit vamal este locul aprobat de organul vamal şi aflat sub supravegherea acestuia, unde pot fi depozitate mărfurile specificate la alin.(2).
    (2) Regimul de antrepozit vamal permite depozitarea într-un antrepozit:
    a) a mărfurilor străine, fără aplicarea drepturilor de import şi măsurilor de politică economică;
    b) a mărfurilor autohtone destinate exportului.
    (3) Deţinătorul de antrepozit vamal, denumit în continuare antrepozitar, este persoana juridică care administrează şi gestionează antrepozitul vamal.
    (4) Depozitar este titularul declaraţiei vamale de antrepozitare, în temeiul căreia mărfurile sînt plasate sub regimul de antrepozit vamal.
    Articolul 51. Condiţiile plasării mărfurilor sub
                          regimul de antrepozit vamal
    (1) Sub regimul de antrepozit vamal pot fi plasate orice mărfuri, cu excepţia celor prohibite de a fi introduse sau scoase de pe teritoriul vamal, precum şi a altor mărfuri prevăzute de legislaţie.
    (2) Mărfurile susceptibile de a altera alte mărfuri sau cele care necesită condiţii speciale de păstrare trebuie să fie ţinute în încăperi speciale.
    Articolul 52. Tipurile de antrepozite vamale
    (1) Un antrepozit vamal poate fi public sau privat.
    (2) Antrepozitul vamal public este disponibil oricărei persoane pentru depozitarea mărfurilor.
    (3) Antrepozitul vamal privat este destinat exclusiv depozitării mărfurilor de către antrepozitar.
    Articolul 53. Antrepozitarul
    (1) Antrepozitarul are următoarele obligaţii faţă de organul vamal:
    a) să îndeplinească condiţiile de organizare şi funcţionare a antrepozitului vamal stabilite în autorizaţie;
    b) să asigure supravegherea mărfurilor astfel încît sa nu fie posibilă sustragerea acestora de sub controlul vamal;
    c) să asigure integritatea mărfurilor depozitate.
   (2) Administrarea şi gestionarea unui antrepozit sînt condiţionate de emiterea unei autorizaţii de către Serviciul Vamal, cu excepţia cazului în care organul vamal administrează şi gestionează el însuşi antrepozitul vamal.
    Articolul 54. Autorizaţia de antrepozitare
    (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de antrepozitare, solicitantul trebuie să depună, în scris, o cerere, care să conţină informaţiile necesare pentru acordarea autorizaţiei, în special să demonstreze că există o raţiune economică pentru antrepozitare.
    (2) Autorizaţia de antrepozitare se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova.
    Articolul 55. Condiţii de garantare
    (1) Organul vamal solicită depozitarului constituirea unei garanţii care să asigure plata obligaţiei vamale ce ar putea apărea pe timpul derulării regimului corespunzător mărfurilor aflate în antrepozit.
    (2) Organul vamal solicită, pentru mărfurile aflate în antrepozitele administrate şi gestionate de acesta, ca garanţia să fie constituită de titularul regimului de antrepozitare în scopul asigurării încheierii operaţiunii în termenul stabilit. În cazul cînd operaţiunea de antrepozitare nu se încheie în termenul stabilit, organul vamal procedează, din oficiu, la încheierea operaţiunii şi încasează drepturile de import aferente, după care operaţiunea este scoasă din evidenţă.
    Articolul 56. Operaţiunile efectuate cu mărfurile
                         plasate sub regimul de antrepozit vamal
    (1) Mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal pot fi supuse următoarelor operaţiuni:
    a) de asigurare a integrităţii lor;
    b) de pregătire, cu acordul organului vamal, spre vînzare şi transportare (ambalare, marcare, încărcare, descărcare etc.).
    (2) Operaţiunile efectuate cu mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal nu pot modifica parametrii lor tehnici, de calitate şi de cantitate.
Secţiunea a 9-a
Perfecţionarea activă
    Articolul 57. Dispoziţii generale
    Regimul vamal de perfecţionare activă permite ca următoarele mărfuri să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în una sau mai multe operaţiuni de prelucrare:
    a) mărfurile străine destinate scoaterii de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare - fără încasarea drepturilor de import (cu excepţia taxei pentru proceduri vamale) şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, dacă legislaţia nu prevede altfel;

[Art.57 lit.(a) modificată prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    b) mărfurile importate şi puse în liberă circulaţie - dacă sînt scoase de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare. În acest caz, regimul vamal de perfecţionare activă se efectuează cu încasarea drepturilor de import şi restituirea acestora la realizarea exportului.
    Articolul 58. Termenii utilizaţi
    În sensul regimului vamal de perfecţionare activă, se folosesc următorii termeni:
    1) sistem cu suspendare - regimul vamal de perfecţionare activă aşa cum este prevăzut la art.57 lit.a);
    2) sistem cu restituire - regimul vamal de perfecţionare activă aşa cum este prevăzut la art.57 lit.b);
    3) operaţiuni de perfecţionare:
    a) prelucrarea mărfurilor, inclusiv montarea, asamblarea sau fixarea lor la alte mărfuri;
    b) transformarea mărfurilor;
    c) repararea mărfurilor, inclusiv restaurarea acestora, înlăturarea defectelor, reglarea;
    d) utilizarea, în conformitate cu reglementările vamale, a anumitor mărfuri care nu se regăsesc printre produsele compensatoare, dar care permit sau facilitează fabricarea acestor produse, chiar dacă ele se consumă complet sau parţial în procesul de perfecţionare.
    Articolul 59. Autorizaţia de perfecţionare activă
    (1) Autorizaţia de perfecţionare activă se eliberează la solicitarea persoanei care efectuează perfecţionarea activă sau care este responsabilă de efectuarea acesteia.
    (2) Autorizaţia de perfecţionare activă se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova, în condiţiile legii.
   
[Art.59 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    (3) Organele vamale specifică în autorizaţie termenul în care produsele compensatoare trebuie să fie exportate sau reexportate ori să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. La stabilirea acestui termen se va ţine seama de timpul necesar îndeplinirii operaţiunilor de perfecţionare şi de export al produselor compensatoare.
    (4) Termenul menţionat la alin.(3) începe să curgă la data cînd mărfurile sînt plasate sub regimul vamal de perfecţionare activă. Organele vamale pot prelungi acest termen în baza unei cereri argumentate a titularului autorizaţiei.
    Articolul 60. Importul de mărfuri în cazul sistemului
                         compensării prin echivalenţă
    În cazul cînd se aplică sistemul compensării prin echivalenţă şi export anticipat, organele vamale specifică termenul în care mărfurile străine trebuie importate. Acest termen începe să curgă la data acceptării declaraţiei de export pentru produsele compensatoare obţinute din mărfurile echivalente corespunzătoare.
    Articolul 61. Rata de randament
    Rata de randament a operaţiunii de perfecţionare activă se stabileşte de titularul operaţiunii pe baza documentelor corespunzătoare.
    Articolul 62. Dispoziţii speciale privind sistemul
                          cu restituire
    (1) În cazul regimului vamal de perfecţionare activă cu restituire nu se aplică prevederile referitoare la produsele compensatoare obţinute din mărfuri echivalente.
    (2) Titularul autorizaţiei de perfecţionare activă poate cere restituirea drepturilor de import, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, în măsura în care dovedeşte că produsele compensatoare au fost exportate. Termenul în care poate fi solicitată restituirea se stabileşte în conformitate cu legislaţia.
Secţiunea a 10-a
Transformarea sub control vamal
    Articolul 63. Dispoziţii generale
    (1) Regimul de transformare sub control vamal permite ca mărfurile străine să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în operaţiuni ce le modifică natura sau starea, fără încasarea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, şi ca produsele rezultate din astfel de operaţiuni să fie puse în liberă circulaţie cu plata drepturilor de import aferente acestor mărfuri.
    (2) Lista cazurilor în care poate fi utilizat regimul de transformare sub control vamal se stabileşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Lista cazurilor în care poate fi utilizat regimul de transformare sub control vamal se stabileşte în condiţiile legii.
   
[Art.63 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    Articolul 64. Autorizaţia de transformare sub
                         control vamal
    (1) Autorizaţia de transformare sub control vamal se eliberează la solicitarea persoanei care efectuează transformarea sau care este responsabilă de efectuarea acesteia.
    (2) Autorizaţia de transformare sub control vamal se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova în cazul cînd:
    a) mărfurile de import pot fi identificate în produsele transformate;
    b) mărfurile, după transformare, nu pot fi readuse la forma sau la starea în care s-au aflat pînă la plasarea lor sub regim vamal;
    c) utilizarea regimului vamal nu poate duce la evitarea efectului reglementărilor privind originea şi restricţiile cantitative aplicabile mărfurilor importate;
    d) sînt îndeplinite condiţiile necesare ca regimul vamal să contribuie la crearea şi menţinerea activităţii de transformare a mărfurilor în Republica Moldova fără a aduce atingere în mod nedorit intereselor producătorilor autohtoni de mărfuri similare (condiţii economice).
    (3) Organele vamale specifică în autorizaţie termenul în care produsele transformate trebuie să fie exportate sau să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. La stabilirea acestui termen se va ţine seama de timpul necesar îndeplinirii operaţiunilor de transformare şi de plasare sub altă destinaţie vamală a produselor transformate.
    (4) Termenul specificat la alin.(3) începe să curgă la data cînd mărfurile sînt plasate sub regimul vamal de transformare sub control vamal. Organele vamale pot prelungi acest termen în baza unei cereri argumentate a titularului autorizaţiei.
    Articolul 65. Obligaţia vamală
    În cazul cînd apare o obligaţie vamală pentru mărfurile aflate în aceeaşi stare sau pentru produsele aflate în stadii intermediare de transformare comparativ cu ceea ce s-a prevăzut în autorizaţie, valoarea acestei obligaţii se stabileşte pe baza elementelor de taxare corespunzătoare mărfurilor de import la data acceptării declaraţiei vamale privind plasarea mărfurilor sub regimul de transformare sub control vamal.
    Articolul 66. Tratamentul tarifar preferenţial
    (1) În cazul cînd, la data plasării sub regimul vamal de transformare sub control vamal, mărfurile de import îndeplineau condiţiile unui tratament tarifar preferenţial şi cînd acest tratament este aplicabil şi produselor identice cu produsele transformate la momentul punerii în liberă circulaţie, drepturile de import aferente produselor transformate se calculează pe baza taxei aplicabile tratamentului respectiv.
    (2) Dacă, la data plasării sub regimul vamal de transformare sub control vamal, mărfurile de import îndeplineau condiţiile unui tratament tarifar preferenţial, dar în limita unor contingente tarifare sau plafoane tarifare, aplicarea taxei specificate la alin.(1) cu privire la produsele transformate este, în plus, supusă condiţiei ca respectivul tratament tarifar preferenţial să fie aplicabil mărfurilor de import şi la data acceptării declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie a produselor transformate. În acest caz, compararea se va face cu contingentele prevăzute pentru mărfurile de import, existente la data acceptării declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie a produselor transformate, şi nu cu contingentele stabilite pentru mărfuri identice cu cele transformate.
Secţiunea a 11-a
Admiterea temporară
    Articolul 67. Dispoziţii generale
    (1) Regimul vamal de admitere temporară permite utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova, cu suspendare parţială sau totală de drepturi de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, a mărfurilor şi mijloacelor de transport străine destinate reexportului în aceeaşi stare, cu excepţia uzurii lor normale.

[Art.67 al.(1) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (2) Pe toată durata regimului vamal de admitere temporară, mărfurile şi mijloacele de transport trebuie să rămînă în proprietatea persoanei străine. Ele nu pot fi vîndute, închiriate, subînchiriate, date în comodat, gajate, transferate sau puse la dispoziţia unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decît cu acordul organului vamal, după plata drepturilor de import şi efectuarea procedurilor vamale de punere în liberă circulaţie, cu excepţia derogărilor prevăzute de prezenta secţiune.

[Art.67 al.(2) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (3) Mărfurile introduse în baza unui contract de leasing internaţional se plasează sub regimul vamal de admitere temporară, cu suspendarea totală de plata dreptului de import şi cu exonerarea de datoria garantării obligaţiei vamale.
   Articolul 68. Autorizarea admiterii temporare a
                         mărfurilor şi mijloacelor de transport
    Organul vamal autorizează admiterea temporară numai a mărfurilor şi a mijloacelor de transport care pot fi identificate şi nu sînt prohibite de a fi introduse în Republica Moldova.
[Art.68 în redacţia LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    Articolul 69. Termenul de aflare a mărfurilor şi mijloacelor
                         de transport sub regimul vamal de admitere temporară

[Art.68 denumirea modificată prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
   (1) Organele vamale stabilesc termenul în care mărfurile şi mijloacele de transport de import trebuie să fie reexportate ori să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. Acest termen nu poate depăşi 3 ani de la data plasării mărfurilor şi mijloacelor de transport sub regimul de admitere temporară.
[Art.68 al.(1) în redacţia LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (2) În împrejurări excepţionale, Serviciul Vamal, la cererea argumentată a solicitantului, poate să prelungească termenul specificat la alin.(1) pentru a permite utilizarea autorizată a mărfurilor şi mijloacelor de transport.

[Art.68  al.(2) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (3) Termenul de aflare sub regimul vamal de admitere temporară a mărfurilor plasate în baza unui contract de leasing financiar sau operaţional se va stabili în funcţie de durata contractului de leasing, dar nu va depăşi 7 ani.
    Articolul 70. Utilizarea sistemului de suspendare totală
    Cazurile şi condiţiile în care regimul vamal de admitere temporară poate fi utilizat cu suspendare totală de drepturile de import se stabilesc în conformitate cu legislaţia naţională şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 71. Utilizarea sistemului de suspendare parţială
    (1) Mărfurile aflate în proprietatea unei persoane străine ce nu corespund prevederilor art.70 pot fi plasate, în vederea admiterii temporare, numai sub regimul de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import.
    (2) Cuantumul taxei vamale aferente mărfurilor plasate sub regimul vamal de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import se stabileşte la 5%, pentru fiecare lună calendaristică sau fracţie de lună în care mărfurile au fost plasate sub regimul vamal de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import, din valoarea taxei vamale care ar fi trebuit să fie plătită pentru mărfurile menţionate dacă ar fi fost puse în liberă circulaţie la data la care au fost plasate sub regimul de admitere temporară. Încasarea taxei vamale stabilite se va face la încheierea regimului, ţinîndu-se seama de cursul de schimb al monedei naţionale la această dată, pentru toată perioada de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import, fără a putea depăşi cuantumul datorat în cazul în care ar fi importate aceleaşi mărfuri.
    Articolul 72. Cesionarea regimului vamal
                         de admitere temporară
    În cazul în care titularul regimului vamal de admitere temporară cesionează regimul vamal, fiecare titular achită drepturile de import aferente perioadei de utilizare a mărfii şi a mijlocului de transport. Cînd, în cadrul aceleiaşi luni, utilizarea s-a făcut de către ambii titulari, drepturile de import se achită de către cedent.

[Art.72 modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    Articolul 73. Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor
                         şi a mijloacelor de transport

[Art.73 denumirea modificată prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (1) Mărfurile şi mijloacele de transport aflate în regim vamal de admitere temporară pot fi puse în liberă circulaţie numai după achitarea drepturilor de import. În acest caz, cuantumul drepturilor de import se determină pe baza elementelor de taxare şi a altor plăţi în vigoare la data plasării bunurilor sub regimul vamal de admitere temporară. Cursul de schimb utilizat pentru moneda naţională va fi cel de la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie.

[Art.73 al.(1) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO135-137/03.08.10 art.484]
 (2) În cazul punerii în liberă circulaţie a unui obiect al leasingului, ca urmare a realizării de către locator a opţiunii de procurare a acestui bun la expirarea contractului de leasing şi achitării integrale a plăţilor de leasing, baza de calcul al drepturilor de import o va constitui valoarea lui reziduală, dar nu mai puţin de 50% din valoarea de intrare a bunului dat în leasing, în cazul leasingului financiar,, în cazul leasingului financiar, şi, respectiv, valoarea de transfer a proprietăţii, în cazul leasingului operaţional, convenite de părţi.
 
[Art.73 al.(2) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
  (2) La punerea în liberă circulaţie a unui obiect al leasingului, ca urmare a realizării de către locator a opţiunii de procurare a acestui bun la expirarea contractului de leasing şi a achitării integrale a plăţilor de leasing, drepturile de import nu se calculează şi nu se achită.”
  
  [Art.73 al.(2) modificat prin LP193 din 15.07.2010, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10, intra in vigoare din 01.01.2011]
 
Secţiunea a 12-a
Perfecţionarea pasivă
    Articolul 74. Dispoziţii generale
    (1) Perfecţionarea pasivă este un regim vamal în care mărfurile aflate în liberă circulaţie ori în supraveghere vamală în regim de perfecţionare activă sînt scoase pentru prelucrare, transformare în afara teritoriului Republicii Moldova, iar produsele compensatoare sînt introduse cu exonerarea, totală sau parţială, de drepturile de import.
[Art.74 al.(1) în redacţia LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (2) Exportul temporar de mărfuri în vederea perfecţionării pasive atrage aplicarea măsurilor de politică economică prevăzute pentru exportul definitiv de mărfuri. Operaţiunile de perfecţionare pasivă complementare celor de perfecţionare activă atrag aplicarea măsurilor de politică economică prevăzute pentru reexportul de mărfuri.
[Art.74 al.(2) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    Articolul 75. Operaţiunile de perfecţionare pasivă
    (1) Cu mărfurile plasate sub regimul vamal de perfecţionare pasivă se pot efectua operaţiunile prevăzute pentru regimul vamal de perfecţionare activă.
    (2) La unele operaţiuni de perfecţionare pasivă a mărfurilor pot fi stabilite restricţii de către Guvern.
    Articolul 76.Condiţiile ce exclud plasarea mărfurilor sub
                         regimul vamal de perfecţionare pasivă
    Nu pot fi plasate sub regimul vamal de perfecţionare pasivă:
    a) mărfurile care, prin scoaterea lor de pe teritoriul vamal, creează temei pentru exonerarea de drepturile de import sau pentru restituirea drepturilor de import încasate;
    b) mărfurile care, înainte de a fi scoase de pe teritoriul vamal, au fost importate cu exonerarea totală de drepturile de import - pînă la expirarea termenelor de exonerare;
    c) alte mărfuri, în unele cazuri prevăzute de legislaţie.
    Articolul 77. Autorizaţia de perfecţionare pasivă  
    (1) Perfecţionarea pasivă a mărfurilor se efectuează în baza autorizaţiei eliberate de organul vamal, în condiţiile legii.
   
[Art.77 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    (2) Autorizaţia de perfecţionare pasivă se eliberează persoanelor juridice din Republica Moldova sub următoarele condiţii:
    a) organul vamal poate determina că produsele compensatoare au fost obţinute din mărfurile exportate pentru a fi prelucrate;
    b) perfecţionarea pasivă a mărfurilor nu aduce prejudicii economiei naţionale.
    Articolul 78. Termenul de perfecţionare pasivă
    Organul vamal fixează termenul în care produsele compensatoare vor fi reintroduse pe teritoriul vamal. La stabilirea lui se ţine cont de durata procesului de perfecţionare pasivă justificată din punct de vedere economic. La cererea titularului regimului vamal, organul vamal, în cazuri temeinic justificate, poate prelungi termenul iniţial.
    Articolul 79. Cantitatea de produse rezultate
                         din perfecţionarea pasivă a mărfurilor
    Serviciul Vamal poate stabili în scopuri vamale, conform legislaţiei, cantitatea obligatorie de produse care trebuie să rezulte din perfecţionarea pasivă a mărfurilor.
    Articolul 80. Drepturile de export
    Mărfurile plasate sub regimul de perfecţionare pasivă sînt supuse drepturilor de export cu restituirea ulterioară a acestor drepturi, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, dacă produsele compensatoare sînt introduse pe teritoriul vamal şi dacă se respectă prevederile prezentului cod şi ale altor acte normative.
    Articolul 81. Exonerarea produselor compensatoare de
                         drepturile de import
    (1) Produsele compensatoare pot fi exonerate, total sau parţial, de drepturile de import, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, dacă sînt importate de titularul autorizaţiei de perfecţionare pasivă.
    (2) În cazul în care scopul operaţiunii de perfecţionare este repararea mărfurilor importate anterior, acestea, la încheierea operaţiunii, sînt puse în liberă circulaţie cu exonerare totală de drepturile de import dacă organele vamale stabilesc că mărfurile au fost reparate gratis, în ba-za unei obligaţii contractuale sau legale ce decurge dintr-o garanţie sau din cauza existenţei unui defect de fabricaţie.
    (3) Prevederile alin.(2) nu se aplică în cazul în care s-a ştiut de existenţa defectului la data cînd mărfurile în cauză au fost puse în liberă circulaţie pentru prima oară.
    (4) În cazul în care scopul operaţiunii de perfecţionare este repararea mărfurilor de export temporar şi o asemenea reparare se efectuează cu titlu oneros, reintroducerea mărfurilor se face cu exonerare parţială de drepturile de import. Exonerarea se acordă prin determinarea valorii drepturilor aplicabile pe baza elementelor de taxare aferente produselor compensatoare la data acceptării declaraţiei de punere în liberă circulaţie a produselor respective, valoarea în vamă considerîndu-se egală cu costurile de reparare.
    Articolul 82. Produse de înlocuire de acelaşi standard
    (1) Regimul de perfecţionare pasivă se poate realiza şi prin înlocuirea unei mărfi importate şi aflate în liberă circulaţie, în cazul cînd în locul produsului compensator se importă un produs de înlocuire de acelaşi standard.
    (2) Prin produs de înlocuire de acelaşi standard se înţelege că produsele de înlocuire trebuie să se încadreze la acelaşi cod tarifar şi să posede aceleaşi caracteristici comerciale şi tehnice ca şi produsul compensator.
    Articolul 83. Importul anticipat
    (1) Organul vamal poate permite ca produsele de înlocuire, specificate la art.82, să fie, în condiţiile fixate în autorizaţie, importate înainte de exportul temporar al mărfurilor. Importul anticipat se realizează numai cu constituirea unei garanţii care să acopere integral cuantumul drepturilor de import.
    (2) Dacă mărfurile de export temporar au fost folosite înaintea acestui export, produsele de înlocuire trebuie să nu fie produse noi. Organul vamal poate acorda derogări de la această normă dacă se dovedeşte că produsele de înlocuire, deşi noi, au fost livrate gratuit.
    (3) În cazul în care operaţiunea de perfecţionare pasivă cu import anticipat implică exonerarea parţială de drepturile de import, elementele de taxare folosite pentru determinarea acestora sînt cele în vigoare la data înregistrării declaraţiei vamale de export temporar.
    (4) În cazul importului anticipat al produselor de înlocuire, exportul temporar al mărfurilor trebuie efectuat în termen de cel mult 2 luni de la data înregistrării declaraţiei vamale de import al acestor produse.
    (5) În cazuri temeinic justificate, la cererea titularului autorizaţiei, organul vamal poate aproba prelungirea termenului specificat la alin.(4).
    Articolul 84. Nereturnarea mărfurilor exportate pentru
                          prelucrare sau a produselor compensatoare
                         din cauza distrugerii sau pierderii lor
    Titularul autorizaţiei de perfecţionare pasivă a mărfurilor care nu a returnat mărfurile sau nu a importat, în termenul stabilit, produsele rezultate din perfecţionare pasivă nu poartă răspundere în faţa organului vamal dacă distrugerea sau pierderea mărfurilor sau a produselor compensatoare a fost cauzată de avarierea lor sau de o forţă majoră, fapt confirmat de organul de resort al ţării respective.
Secţiunea a 13-a
Zona liberă
    Articolul 85. Dispoziţii generale
   Zona liberă este o parte a teritoriului vamal în care mărfurile străine sînt introduse şi utilizate fără plata drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, potrivit procedurii stabilite de prezentul cod şi de alte acte normative, în cazul cînd legislaţia nu prevede altfel, iar mărfurile autohtone sînt introduse şi utilizate cu respectarea condiţiilor stabilite pentru regimul vamal de export.
    Articolul 86. Înfiinţarea zonei libere
    Zona liberă se înfiinţează în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 87. Operaţiunile efectuate cu mărfurile
                         plasate în zona liberă
    (1) Mărfurile plasate în zona liberă pot fi supuse operaţiunilor de producţie, de comerţ şi altor operaţiuni, cu excepţia vînzării cu amănuntul, cu respectarea prevederilor prezentului cod şi ale altor acte normative.
    (2) Restricţiile şi prohibiţiile la efectuarea operaţiunilor cu mărfurile introduse în zona liberă sînt stabilite de legislaţie.
    Articolul 88. Termenul de aflare a mărfurilor
                          în zona liberă
    Aflarea mărfurilor în zona liberă nu este limitată în timp.
    Articolul 89. Asigurarea respectării legislaţiei vamale
                         în zona liberă
    (1) Organul vamal controlează mărfurile care se introduc, se află sau se scot din zona liberă. Mărfurile se prezintă, la cerere, organului vamal.
    (2) Vămuirea mărfurilor care se introduc, se află sau se scot din zona liberă se efectuează conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.
    (3) Orice lucrare de construcţie în zona liberă se efectuează cu autorizaţia prealabilă a Serviciului Vamal.
    Articolul 90. Evidenţa mărfurilor plasate
                         în zona liberă
    Persoana care efectuează operaţiuni cu mărfurile plasate în zona liberă este obligată să ţină evidenţa mărfurilor care se introduc, se află sau se scot din zona liberă, precum şi a mărfurilor confecţionate, prelucrate, transformate, cumpărate sau vîndute, şi să prezinte organului vamal o dare de seamă referitoare la ele în conformitate cu procedura stabilită de Serviciul Vamal. Toate modificările suportate de aceste mărfuri trebuie să fie reflectate în evidenţă.
    Articolul 91. Perceperea drepturilor de import
                         sau de export, aplicarea măsurilor
                         de politică economică
    (1) În cazul plasării de mărfuri străine şi autohtone în zona liberă, nu se percep drepturi de import şi nu se aplică măsuri de politică economică dacă legislaţia nu prevede altfel.
    (2) În cazul în care mărfurile sînt scoase din zona liberă şi sînt introduse pe cealaltă parte a teritoriului vamal, se percep drepturi de import şi se aplică măsuri de politică economică. Dacă mărfurile sînt scoase din zona liberă în afara Republicii Moldova, precum şi pe teritoriul altor zone libere, nu se percep drepturi de export şi nu se aplică măsuri de politică economică.
    Articolul 92. Responsabilitatea pentru plata drepturilor
                         de import şi de export
    Persoana care a introdus/a scos mărfurile în/din zona liberă este responsabilă de plata drepturilor de import şi de export.
Secţiunea a 14-a
Magazinul duty-free
    Articolul 93. Dispoziţii generale
    (1) Magazinul duty-free constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală, fără aplicarea măsurilor de politică economică,  în locuri special amenajate, amplasate în aeroporturile internaţionale, la bordul  aeronavelor sau la punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat precum şi în locurile specificate la art.97 alin.(1).
   
[Art.93 al.(1) modificat prin LP171-XVI din 19.07.07, MO112-116/03.08.07 art.510]
    (2) Plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free se efectuează fără perceperea drepturilor de import.
    [Art.93 al.(2) modificat prin LP171-XVI din 19.07.07, MO112-116/03.08.07 art.510]
    (3) În magazinele duty-free, mărfurile se comercializează contra lei moldoveneşti şi contra valută străină liber convertibilă (în numerar şi în cecuri de călătorie), precum şi cu utilizarea cardurilor bancare, exclusiv persoanelor care pleacă în străinătate şi au trecut controlul vamal, controlul actelor de identitate şi al biletelor de călătorie.
   
[Art.93 al.(3) modificat prin LP171-XVI din 19.07.07, MO112-116/03.08.07 art.510]
    Articolul 94. Condiţiile plasării mărfurilor în
                          magazinul duty-free
    (1) În magazinul duty-free pot fi plasate orice mărfuri, cu excepţia celor prohibite de a fi introduse şi scoase de pe teritoriul vamal, de a fi comercializate în Republica Moldova, precum şi a altor mărfuri stabilite de legislaţie. Mărfurile a căror comercializare în Republica Moldova este limitată pot fi vîndute în magazinul duty-free, cu respectarea legislaţiei.
    [Art.94 al.(2) exclus prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (3) Mărfurile autohtone livrate la magazinele duty-free pentru comercializare sînt plasate sub regimul vamal     (4) Pentru mărfurile străine comercializate în magazinele duty-free, cu excepţia celor specificate la art.97, se depune declaraţie vamală de reexport.
   
[Art.94 al.(4) introdus prin LP171-XVI din 19.07.07, MO112-116/03.08.07 art.510]
    Articolul 95. Licenţierea activităţii magazinului
                         duty-free
    (1) Magazinul duty-free poate fi înfiinţat de persoana juridică care deţine licenţă, eliberată de Camera de Licenţiere, cu acordul Băncii Naţionale a Moldovei, pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă.
    (2) Licenţierea activităţii magazinului duty-free se efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător şi ale prezentului cod.
   
[Art.95 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    [Art.95 modificat prin LP171-XVI din 19.07.07, MO112-116/03.08.07 art.510]

    Articolul 951.  Condiţiile de licenţiere a magazinului
                            duty-free
    (1) Magazinul duty-free trebuie să fie amplasat în spatele punctului de control al paşapoartelor, în zona plecării de pe teritoriul Republicii Moldova, iar amenajarea exterioară a magazinului duty-free nu trebuie să permită:
    a) accesul în incintă al persoanelor care nu călătoresc înspre o destinaţie internaţională;
    b) introducerea sau scoaterea de mărfuri din incintă prin alte locuri decît cele stabilite de organele vamale.
    (2) Dacă necesităţile de funcţionare a magazinelor duty-free impun folosirea unor spaţii anexe, acestea trebuie amplasate în aceeaşi clădire sau în imediata ei apropiere, care se află în aceeaşi zonă de supraveghere vamală, calea de comunicare dintre acestea considerîndu-se parte integrantă a perimetrului magazinelor.
    (3) Pentru obţinerea licenţei, persoana juridică solicitantă, pe lîngă  documentele necesare pentru obţinerea licenţei prevăzute de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, va prezenta:
    a) denumirea punctului de trecere a frontierei de stat în care este amplasat magazinul pentru care se solicită eliberarea licenţei;
    b) datele personale ale reprezentanţilor persoanei juridice, inclusiv numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, funcţia deţinută;
    c) conturile bancare, băncile la care are deschise conturi, în valută şi în lei; 
    d) date cu privire la magazinul pentru care se solicită eliberarea licenţei, inclusiv amplasarea, suprafaţa, reprezentarea grafică;
    e) copia contractului de închiriere a terenului pe care va fi amplasată construcţia sau a clădirii ce va fi utilizată cu scop comercial.
    (4) În magazinele duty-free pot fi vîndute orice fel de mărfuri, străine sau autohtone, cu excepţia:
    a) mărfurilor prohibite de a fi introduse în Republica Moldova şi de a fi scoase din republică;
    b) mărfurilor interzise spre comercializare pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi mărfurilor specificate expres în lege.
    (5) Mărfurile admise spre vînzare în magazinele duty-free pot fi comercializate numai în cantităţi destinate uzului personal. Mărfurile pot fi comercializate numai în ambalaje şi în cantităţi uzuale pentru comerţul cu amănuntul.
    (6) Toate mărfurile aprovizionate în scopul vînzării în magazinele duty-free vor fi însoţite de documente legale, datate, semnate de cei în drept şi ştampilate, din care să rezulte cu claritate:
    a) furnizorul (denumirea, sediul social, codul fiscal, numărul de înmatriculare în registrul comerţului);
    b) data livrării;
    c) mijlocul de transport utilizat, precum şi numele şi prenumele delegatului sau şoferului şi documentul de identitate al acestuia;
    d) denumirea mărfii;
    e) cantitatea;
    f) unitatea de măsură;
    g) preţul de achiziţie.
    (7)  Toate mărfurile vor fi comercializate în termenele de valabilitate prescrise de furnizor.
    (8)  Preţurile de vînzare ale mărfurilor vor fi exprimate în dolari S.U.A. şi/sau în euro şi vor fi afişate la vedere.  Orice modificări ulterioare ale preţurilor de vînzare vor fi evidenţiate în documentele prin care acestea au fost stabilite, cu precizarea datei la care s-au operat modificările.
    (9) Justificarea vînzărilor de mărfuri prin magazinele duty-free se face prin bonuri fiscale sau prin facturi. Facturile vor fi utilizate pentru produse de folosinţă îndelungată, precum: aparatură foto, aparatură electronică, aparatură electrocasnică etc. Pe lîngă informaţiile indicate în bonurile fiscale, facturile vor evidenţia marca, tipul, seriile produselor vîndute, precum şi alte elemente cerute de reglementările în vigoare.
    [Art.951 introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    Articolul 96. Responsabilitatea pentru plata drepturilor
                          de import şi de export
    Responsabilitatea pentru plata drepturilor de import şi de export o poartă titularul autorizaţiei de activitate a magazinului duty-free.
    Articolul 97. Magazinul duty-free pentru deservirea
                          corpului diplomatic
    (1) În scopul deservirii unor categorii de persoane străine, specificate la cap.VI din prezentul cod, poate fi înfiinţat, în municipiul Chişinău, un magazin duty-free pentru deservirea corpului diplomatic. Comercializarea mărfurilor în acest magazin se va face pe baza carnetelor de identitate CD (corp diplomatic) eliberate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în cantităţi obişnuite pentru comerţul cu amănuntul, destinate uzului personal şi familial, fără a fi utilizate în scopul vînzării. Reprezentanţele străine pot cumpăra mărfuri şi în cantităţi solicitate, pe bază de comenzi întocmite prealabil, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Modul de înfiinţare şi de funcţionare a magazinului duty-free este stabilit de prezentul cod şi de Guvern, în limitele stabilite de prezentul cod.
   
[Art.97 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
  (2) Licenţa pentru activitatea magazinului duty-free pentru deservirea corpului diplomatic este eliberată de Camera de Licenţiere, cu acordul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene privind necesitatea şi locul de amplasare a magazinului, în condiţiile prezentului cod şi ale Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    [Art.97 al.(2) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Secţiunea a 15-a
Reexportul
    Articolul 98. Dispoziţii generale
    Reexportul este destinaţia vamală care constă în scoaterea mărfurilor şi mijloacelor de transport străine, plasate anterior într-un regim vamal suspensiv, de pe teritoriul vamal fără perceperea drepturilor de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative.
    [Art.98  al.(1) în redacţia LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
[Art.98  al.(2) exclus  prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    Articolul 99. Particularităţile reexportului
    Legislaţia naţională, precum şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte pot introduce condiţii suplimentare privind reexportul mărfurilor.
Secţiunea a 16-a
Distrugerea
    Articolul 100. Dispoziţii generale
    (1) Distrugerea este destinaţia vamală care constă în distrugerea mărfurilor străine sub supraveghere vamală, fără perceperea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică.
    (2) Distrugerea mărfurilor se face cu autorizaţia organului vamal, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal. Nu se acordă autorizaţie în cazul în care distrugerea mărfurilor ar putea aduce daune mediului, precum şi în alte cazuri stabilite de legislaţie.
    Articolul 101. Suportarea cheltuielilor
    Distrugerea mărfurilor se efectuează din contul persoanei interesate.
    Articolul 102. Deşeurile rezultate din
                           distrugerea mărfurilor
    Deşeurilor rezultate din distrugerea mărfurilor li se atribuie destinaţia vamală aplicabilă mărfurilor străine aflate sub supraveghere vamală.
Secţiunea a 17-a
Abandon în favoarea statului
    Articolul 103. Dispoziţii generale
    (1) Abandonul în favoarea statului este destinaţia vamală care constă în renunţarea la mărfuri în folosul statului fără onorarea drepturilor de import sau de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică.
    (2) Abandonul în favoarea statului se efectuează cu acordul organului vamal, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.
    Articolul 104. Suportarea cheltuielilor
Abandonul în favoarea statului nu presupune suportarea de cheltuieli de către persoana care abandonează mărfurile în favoarea statului.
Secţiunea a 18-a
    Articolele 105-113 (excluse).
Secţiunea a 19-a
    Trecerea peste frontiera vamală a mijloacelor de transport şi a anumitelor categorii de mărfuri
    Articolul 114. Trecerea mijloacelor de transport
                           peste frontiera vamală
    (1) Trecerea mijloacelor de transport peste frontiera vamală se efectuează în conformitate cu regimurile vamale aplicate mijloacelor de transport.
    (2) Mijloacele de transport care trec frontiera vamală trebuie să se oprească în locurile prevăzute de organul vamal. Dacă mijlocul de transport nu respectă această cerinţă, organul vamal este în drept să-l oprească forţat.
    (3) Durata staţionării mijlocului de transport este stabilită de organul vamal în dependenţă de timpul necesar vămuirii, efectuării controlului vamal, altor tipuri de control.
    (4) Plecarea mijlocului de transport din locul staţionării este posibilă doar cu permisiunea organului vamal.
    (5) Organul vamal stabileşte timpul şi locul în care mijlocul de transport trece frontiera vamală.
    Articolul 115. Trecerea peste frontiera vamală
                            a valutei şi a altor valori valutare
    Trecerea peste frontiera vamală a valutei şi a altor valori valutare se efectuează în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 116. Trecerea peste frontiera vamală de către
                            persoane fizice a mărfurilor care nu sînt
                            destinate comerţului
    (1) Mărfurile care nu sînt destinate producţiei sau unor alte activităţi comerciale pot fi trecute peste frontiera vamală de către persoane fizice printr-o procedură simplificată, stabilită de Serviciul Vamal. Această procedură poate include exonerarea, totală sau parţială, de drepturile de import sau de export, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, stabilirea unor tarife vamale unice şi neaplicarea măsurilor de politică economică în conformitate cu legislaţia.
    (2) Destinaţia mărfurilor se stabileşte în funcţie de cantitatea şi valoarea lor, de temeiul în care persoana fizică trece aceste mărfuri peste frontiera vamală, dacă nu există motive pentru a se considera că aceste mărfuri nu sînt destinate uzului personal sau al membrilor ei de familie.Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti