Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul II PARTICIPANŢII LA PROCESUL CONTRAVENŢIONAL

     Articolul 384. Persoana în a cărei privinţă
                           a fost pornit proces contravenţional
    (1) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional şi căreia, prin hotărîre definitivă, i s-a stabilit o sancţiune contravenţională sau a cărei răspundere contravenţională sau executare a sancţiunii contravenţionale aplicate este înlăturată prin hotărîre definitivă se numeşte contravenient.
    (2) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional are dreptul:
    a) la apărare;
    b) să cunoască fapta imputată;
    c) să fie asigurată, în cel mult 3 ore de la reţinere, cu un apărător din oficiu dacă este pasibilă de sancţiunea arestului contravenţional;
    d) să anunţe, în cazul reţinerii, prin autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională, două persoane, la alegerea sa, despre faptul şi locul reţinerii;
    e) să primească informaţie scrisă şi explicarea drepturilor sale expuse în prezentul articol, inclusiv a dreptului de a tăcea şi de a nu mărturisi împotriva sa, împotriva rudelor sale apropiate, a soţului/soţiei, logodnicului/logodnicei, precum şi de a nu-şi recunoaşte vinovăţia;
    f) să fie audiată în prezenţa apărătorului dacă acceptă sau cere să fie audiată;
    g) să aibă întrevederi cu apărătorul în condiţii confidenţiale, fără limitarea numărului şi duratei întrevederilor;
    h) să ia cunoştinţă de materialele din dosar şi să i se elibereze, la cerere, în cel mult 24 de ore, copii de pe procesul-verbal; 
    i) să prezinte probe; 
    j) să formuleze cereri; 
    k) să conteste decizia asupra cauzei; 
    l) să recunoască total sau parţial vinovăţia în comiterea faptei ce i se impută; 
    m) să ceară recuzarea reprezentantului autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, expertului, interpretului, traducătorului, grefierului; 
    n) să solicite audierea martorilor;
    o) să facă obiecţii împotriva acţiunilor agentului constatator şi să ceară consemnarea obiecţiilor sale în procesul-verbal;
    p) să ia cunoştinţă de procesul-verbal încheiat de agentul constatator, să facă obiecţii asupra corectitudinii lui, să ceară completarea lui cu circumstanţele care, în opinia sa, trebuie să fie consemnate;
    q) să se împace cu victima în condiţiile prevăzute de prezentul cod;
    r) să fie informat de agentul constatator despre toate hotărîrile ce se referă la drepturile şi interesele sale, să primească, la cerere, copii de pe aceste hotărîri;
    s) să atace, în modul stabilit de lege, acţiunile şi deciziile autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, inclusiv hotărîrea judecătorească;
    t) să retragă orice plîngere depusă personal sau de apărător în interesele sale;
    u) să ceară şi să primească repararea prejudiciului cauzat de acţiunile nelegitime ale autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională.
    (3) Realizarea de către persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional a drepturilor sale ori renunţarea la realizarea acestor drepturi nu poate fi interpretată în detrimentul persoanei şi nu poate avea consecinţe nefavorabile pentru ea. 
    (4) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional este obligată:
    a) să se prezinte la citarea autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională;
    b) să accepte, la cererea autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, examinarea şi percheziţia sa corporală; 
    c) să accepte necondiţionat, la cererea autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, testarea alcoolscopică, examenul medical, dactiloscopia, prelevarea de sînge şi de secreţii ale corpului pentru analiză;
    d) să fie supusă expertizei judiciare, la cererea agentului constatator competent sau a instanţei;
    e) să se supună dispoziţiilor legale ale agentului constatator şi ale preşedintelui şedinţei de judecată;
    f) să respecte ordinea în şedinţa de judecată şi să nu părăsească sala de şedinţe fără învoirea dată de preşedintele şedinţei.
    (5) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional are şi alte drepturi şi obligaţii prevăzute de prezentul cod.
    (6) În conformitate cu prevederile prezentului cod, drepturile minorului se realizează şi de reprezentantul lui legal. Procesului contravenţional se aplică în mod corespunzător prevederile Codului de procedură penală cu privire la drepturile şi obligaţiile reprezentantului legal al minorului. 
    Articolul 385. Agentul constatator
    (1) Agentul constatator este reprezentantul autorităţii publice care soluţionează, în limitele competenţei sale, cauza contravenţională în modul prevăzut de prezentul cod. 
    (2) Este desemnat ca agent constatator funcţionarul din autorităţile indicate la art.400–423, împuternicit cu atribuţii de constatare a contravenţiei şi/sau de sancţionare.
    Articolul 386. Procurorul
    (1) Procurorul participă la procesul contravenţional în limitele competenţei stabilite de prezentul cod.
    (2) Procurorul este în drept:
    a) să pornească procesul contravenţional; 
    b) să aplice în cazurile prevăzute de lege sancţiune contravenţională;
    c) să solicite aplicarea de către instanţa de judecată a unei sancţiuni contravenţionale;
    d) să participe la examinarea cauzei în instanţă de judecată atunci cînd procesul contravenţional a fost pornit de el;
    e) să verifice legalitatea acţiunilor agentului constatator; 
    f) să atace decizia agentului constatator sau a instanţei de judecată;
    g) să exercite alte drepturi prevăzute de lege.
    (3) Procurorul este în drept, în termen de 15 zile, să atace decizia agentului constatator emisă în cazul contravenţional. Contestaţia se declară şi se examinează în conformitate cu prevederile art.448 şi ale capitolului VII din cartea a doua. 
    Articolul 387. Victima
    (1) Este victimă persoana fizică sau persoana juridică căreia, prin contravenţie, i-au fost cauzate prejudicii morale, fizice sau materiale. 
    (2) Victima îşi realizează drepturile şi îşi execută obligaţiile personal ori prin reprezentanţi, în condiţiile legii. Dacă victima este un minor sau o persoană în stare de iresponsabilitate, drepturile ei sînt realizate de reprezentanţii săi legali în modul stabilit de prezentul cod.
    (3) Victima are dreptul:
    a) la înregistrarea neîntîrziată a cererii sale în modul stabilit, la soluţionarea cererii de către agentul constatator, la informare privitor la decizia adoptată;
    b) să prezinte documente, alte mijloace de probă în vederea confirmării pretenţiilor sale;
    c) să-şi retragă cererea în cazurile prevăzute de lege;
    d) să atace decizia autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională;
    e) să fie asistată în procesul contravenţional de un apărător ales;
    f) să i se elibereze, la cerere, în cel mult 24 de ore, copii de pe materialele din dosarul contravenţional.
    (4) Victima va fi prevenită în scris că răspunde pentru declaraţii calomnioase.
    (5) Victima este obligată:
    a) să se prezinte la citarea autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, să dea explicaţii la solicitarea acesteia;
    b) să prezinte, la cererea autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, documente şi alte mijloace de probă de care dispune, mostre pentru cercetare comparativă;
    c) să accepte, la cererea autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, a fi supusă examenului medical în cazul în care pretinde că i s-a cauzat un prejudiciu fizic;
    d) să se supună dispoziţiilor legitime ale reprezentantului autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională sau ale preşedintelui şedinţei de judecată.
    (6) Victima are şi alte drepturi şi obligaţii prevăzute de prezentul cod.
    Articolul 388. Martorul
    (1) Este martor persoana citată în această calitate de către autoritatea competentă, care are cunoştinţă despre vreo faptă sau împrejurare de natură să servească aflării adevărului în procesul contravenţional.
    (2) Rudele apropiate, precum şi soţul/soţia, logodnicul/logodnica, nu sînt obligate să facă depoziţii împotriva persoanei în privinţa căreia a fost pornit proces contravenţional. Agentul constatator şi instanţa de judecată sînt obligaţi să aducă acest fapt la cunoştinţă persoanelor respective contra semnătură.
    (3) Martorul are dreptul:
    a) să ştie în legătură cu ce cauză este citat;
    b) să ceară recuzarea interpretului, traducătorului care participă la audierea sa;
    c) să înainteze cereri;
    d) să refuze de a face depoziţii, de a prezenta documente, alte mijloace de probă, mostre ori date dacă acestea pot fi folosite împotriva sa ori a rudelor apropiate;
    e) să facă depoziţii în limba maternă sau în orice altă limbă, să ia cunoştinţă de depoziţiile sale înregistrate, să ceară corectarea sau completarea lor;
    f) la facerea depoziţiilor, să utilizeze documente ce conţin calcule complicate, denumiri geografice, informaţii de altă natură dificil de a fi expuse din memorie, să noteze amănuntele greu de memorizat, să-şi ilustreze depoziţiile cu scheme, desene grafice;
    g) să fie asistat de un apărător pe care l-a ales ca reprezentant.
    (4) Martorul este obligat:
    a) să se prezinte la citarea agentului constatator sau a instanţei de judecată pentru a face depoziţii şi a participa la acţiuni procesuale;
    b) să facă depoziţii veridice, să comunice tot ceea ce ştie în legătură cu cauza respectivă şi să răspundă la întrebări, să confirme prin semnătură exactitatea depoziţiilor sale consemnate în procesul-verbal al acţiunii procesuale sau anexate la el;
    c) să prezinte, la cererea autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, documente, alte mijloace de probă, mostre;
    d) să se supună dispoziţiilor legale ale agentului constatator sau ale instanţei de judecată.
    (5) Neexecutarea neîntemeiată a obligaţiilor martorului se sancţionează în conformitate cu legea.
    (6) Refuzul sau eschivarea martorului de a face depoziţii se sancţionează în conformitate cu art.313 din Codul penal, iar prezentarea intenţionată de depoziţii mincinoase – în conformitate cu art.312 din acelaşi cod.
    (7) Martorul are şi alte drepturi şi obligaţii prevăzute de prezentul cod.
    (8) În cazurile prevăzute de lege, agentul constatator este obligat să asigure participarea la acţiunile procesuale a persoanelor dezinteresate, cu capacitate de exerciţiu deplină (martori asistenţi), pentru a atesta prin semnătură caracterul veridic al faptelor consemnate. 
    (9) Martorul minor este asistat de reprezentantul legal sau de reprezentantul autorităţii tutelare. Reprezentantul martorului minor este în drept să ştie despre citarea de către autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională a persoanei ale cărei interese le reprezintă, să o însoţească şi să asiste la acţiunile procesuale. Agentul constatator sau instanţa de judecată sînt obligaţi să asigure participarea reprezentantului minorului la procesul contravenţional. Martorul minor urmează a fi interogat numai în prezenţa unui pedagog. 
    Articolul 389. Specialistul
    (1) Este specialist persoana neinteresată de rezultatele cauzei contravenţionale, cu suficiente cunoştinţe şi deprinderi speciale pentru a acorda ajutor agentului constatator sau instanţei de judecată, chemată să participe la efectuarea acţiunilor procesuale în cazurile prevăzute de prezentul cod. 
    (2) Specialistul nu poate participa la acţiunea procesuală dacă are, direct sau indirect, un interes care i-ar afecta imparţialitatea.
    (3) Pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unor concluzii false, specialistul răspunde în conformitate cu art.312 din Codul penal.
    Articolul 390. Expertul
    (1) Este expert persoana neinteresată de rezultatele cauzei contravenţionale, avînd cunoştinţe speciale, numită să efectueze investigaţii în cazurile prevăzute de prezentul cod şi să prezinte raport în baza lor.
    (2) Expertul nu poate participa la acţiunea procesuală dacă are, direct sau indirect, un interes care i-ar afecta imparţialitatea.
    (3) Pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unor concluzii false, expertul răspunde în conformitate cu art.312 din Codul penal.
    Articolul 391. Interpretul, traducătorul
    (1) Interpret sau traducător este persoana care poate traduce din o altă limbă, poate interpreta semnele celor muţi ori surzi, cunoaşte terminologia juridică, nu este interesată de rezultatele cauzei contravenţionale şi acceptă să participe în această calitate. Persoana este desemnată în calitatea de interpret sau de traducător de către agentul constatator sau de instanţa de judecată în cazurile prevăzute de prezentul cod. 
    (2) Interpretul, traducătorul nu pot participa la acţiunile procesuale dacă au, direct sau indirect, un interes ce le-ar putea afecta imparţialitatea.
    (3) Neexecutarea de către interpret, traducător a obligaţiilor lor atrage răspundere potrivit legii. Pentru traducere intenţionat incorectă, interpretul, traducătorul răspund în conformitate cu art.312 din Codul penal.
    Articolul 392. Apărătorul
    Este apărător persoana admisă în profesia de avocat avînd dreptul să participe la procesul contravenţional pentru a asigura asistenţă juridică sau a reprezenta partea pe care o asistă în bază de contract sau din oficiu.
Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti