Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Capitolul 1: Dispozitii Generale

 Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE
Secţiunea 1
Activitatea vamală
    Articolul 1. Noţiuni principale
    În sensul prezentului cod, următoarele noţiuni semnifică:
    1) mărfuri - orice bun mobil: obiecte şi alte valori, inclusiv valori valutare (valută străină şi monedă naţională în numerar, documente de plată şi valori mobiliare exprimate în valută străină şi monedă naţională), gaze naturale, energie electrică, energie termică, alt fel de energie, precum şi mijloace de transport, cu excepţia celor prevăzute la pct.4);
     2) mărfuri autohtone - mărfuri obţinute cu respectarea condiţiilor de origine prevăzute de legislaţia Republicii Moldova, precum şi mărfuri importate din alte ţări şi plasate sub regim vamal de import;
[Art.1 al.(2) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    3) mărfuri străine - altele decît cele definite la pct.2);
    4) mijloc de transport - orice mijloc de transport folosit pentru transportul internaţional de pasageri şi mărfuri, inclusiv conteinere şi alte instalaţii de transport;
    5) trecere a frontierei vamale - introducerea şi scoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova de mărfuri şi mijloace de transport, inclusiv prin expedieri poştale internaţionale, prin conducte şi prin linii de transport electric. Acţiunile menţionate prevăd:
    - în cazul introducerii de mărfuri şi mijloace de transport pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau în cazul introducerii lor pe cealaltă parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova de pe teritoriul zonelor libere şi antrepozitelor vamale, are loc trecerea de facto a frontierei vamale;
    - în cazul scoaterii de mărfuri şi mijloace de transport de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau în cazul introducerii lor pe teritoriul zonelor libere şi antrepozitelor vamale de pe cealaltă parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova, depunerea declaraţiei vamale sau efectuarea altor operaţiuni vamale denotă intenţia de a introduce sau scoate mărfuri şi mijloace de transport;
    6) persoană - orice persoană juridică şi persoană fizică, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod;
    7) persoană stabilită în Republica Moldova - întreprinderile, instituţiile, organizaţiile care se află pe teritoriul Republicii Moldova, create conform legislaţiei; persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător în conformitate cu legislaţia şi care sînt înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova; cetăţenii Republicii Moldova;
    8) persoană străină - persoanele neprevăzute la pct.7);
    9) persoană care trece mărfuri peste frontiera vamală - proprietarul mărfurilor, deţinătorul de mărfuri, alte persoane prevăzute de prezentul cod;
    10) birou vamal; post vamal - unităţi ale organului vamal în care pot fi îndeplinite, în totalitate sau în parte, formalităţile prevăzute de reglementările vamale;
    11) colaborator vamal - persoana căreia i se acordă, permanent sau provizoriu, în virtutea legii, anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării atribuţiilor organului vamal sau acţiunilor administrative de dispoziţie, organizatorice şi economice;
    12) ofiţer de urmărire penală din Serviciul Vamal - colaboratorul vamal abilitat cu dreptul de a efectua urmărire penală în cazul infracţiunilor care ţin de competenţa organului vamal;
    13) declarant - persoana care întocmeşte şi depune declaraţie vamală în nume propriu sau persoana în al cărei nume este întocmită declaraţia vamală de către brokerul vamal sau intermediar;
    14) transportator - persoana care trece de facto mărfurile peste frontiera vamală sau care este responsabilă de folosirea mijlocului de transport;
    15) punere în circulaţie - acţiunea prin care organul vamal lasă la dispoziţia persoanei mărfurile şi mijloacele de transport după vămuire;
    16) punere condiţionată în circulaţie - punerea în circulaţie a mărfurilor şi mijloacelor de transport, condiţionată de îndeplinirea unor restricţii, cerinţe sau condiţii;
    17) regim vamal - totalitatea reglementărilor vamale care determină statutul mărfurilor şi al mijloacelor de transport în funcţie de scopul operaţiunii comerciale şi de destinaţia mărfurilor; orice regim vamal începe cu prezentarea către organele vamale a mărfurilor şi mijloacelor de transport şi se încheie prin acordarea liberului de vamă;
    18) liber de vamă - actul prin care organul vamal lasă la dispoziţia persoanei mărfurile sau mijloacele de transport vămuite, în scopul prevăzut de regimul vamal sub care acestea au fost plasate;
    19) vămuire - procedeul de plasare a mărfurilor şi mijloacelor de transport într-un anumit regim vamal şi încheierea acestui regim, în condiţiile prezentului cod;
    20) supraveghere vamală - orice acţiune a organului vamal pentru asigurarea respectării reglementărilor vamale;
   21) control vamal - îndeplinirea de către organul vamal a operaţiunilor de verificare a mărfurilor, a existenţei şi autenticităţii documentelor; controlul ulterior al declaratiei vamale; controlul mijloacelor de transport; controlul bagajelor şi al altor mărfuri transportate; efectuarea de anchete şi alte acţiuni similare pentru a se asigura respectarea reglementărilor vamale şi altor norme aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală;
    22) operaţiuni vamale - controlul mărfurilor şi al mijloacelor de transport, controlul corporal, controlul evidenţei contabile, controlul antrepozitelor vamale, magazinelor duty-free, zonelor libere, vămuirea, perceperea drepturilor de import şi drepturilor de export, alte acţiuni, efectuate în domeniul vamal de către organul vamal;
    23) declaraţie vamală - actul unilateral prin care o persoană manifestă, în formele şi modalităţile prevăzute de legislaţia vamală, voinţa de a plasa mărfurile sub o anumită destinaţie vamală;
    24) măsuri de politică economică - restricţiile la introducerea şi la scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport, stabilite din considerente de politică economică, ce prevăd licenţierea, cotarea, impozitarea, stabilirea preţului minim şi maxim;
    25) tarif vamal - catalogul care cuprinde nomenclatorul de mărfuri introduse sau scoase de pe teritoriul vamal, precum şi cuantumul taxei vamale la aceste mărfuri;
    26) drepturi de import; drepturi de export - taxa vamală, taxa pentru procedurile vamale, taxa pe valoarea adăugată, accizele şi orice alte sume care se cuvin statului la importul de mărfuri, încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia; taxa pentru procedurile vamale, orice alte sume care se cuvin statului la exportul de mărfuri, încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia;
    27) taxă vamală - impozitul încasat de organul vamal conform tarifului vamal la import;
   28) taxă pentru proceduri vamale - taxa pentru serviciile acordate de organul vamal; lista acestor servicii şi cuantumul taxei pentru prestarea lor sînt prevăzute de legislaţie;
    29) impozit - impozitele a căror percepere este pusă în sarcina organului vamal;
   30) legislaţie vamală - totalitatea actelor normative din domeniul importului, exportului, tranzitului de mărfuri şi punerii lor sub orice altă destinaţie vamală, inclusiv măsurile de prohibiţie, restricţie şi control, precum şi actele normative emise de Serviciul Vamal în limitele competenţei;
    31) reglementări vamale - dispoziţiile cuprinse în prezentul cod, în regulamentul vamal de aplicare a acestuia, precum şi în alte acte normative referitoare la domeniul vamal;
    32) destinaţie vamală - plasarea mărfurilor sub un regim vamal, plasarea lor într-o zonă liberă, într-un magazin duty-free, reexportul, distrugerea sau abandonul lor în favoarea statului;
    33) elemente de taxare - cota procentuală sau tariful stabilit la o unitate de marfă, prevăzute în Legea cu privire la tariful vamal, precum şi metodele de determinare a valorii în vamă şi regulile de origine stabilite de legislaţie;
    34) titular al operaţiunii - persoana în numele căreia s-a făcut declaraţia vamală (declarantul) sau persoana căreia i-au fost transferate, în privinţa destinaţiei vamale, drepturile şi obligaţiile persoanei menţionate anterior (declarantului);
    35) obligaţie vamală - obligaţia de plată a drepturilor de import şi de export (inclusiv a amenzilor şi penalităţilor) apărute conform legislaţiei, precum şi a celor constatate ulterior operaţiunilor vamale;
    36) plătitor vamal - persoana obligată să achite o obligaţie vamală;
    37) produse compensatoare - toate mărfurile (produsele) ce rezultă din plasarea lor sub regimul vamal de perfecţionare activă sau de perfecţionare pasivă;
    38) produse transformate - toate mărfurile (produsele) ce rezultă din plasarea lor sub regimul de transformare sub control vamal;
    39) mărfuri echivalente - mărfuri autohtone utilizate în locul mărfurilor de import pentru fabricarea produselor compensatoare;
    40) rată de randament - cantitatea sau procentul de produse compensatoare obţinute din prelucrarea sau transformarea unei anumite cantităţi de mărfuri;
    41) mărfuri prohibite - mărfurile a căror plasare sub orice destinaţie vamală este interzisă;
    42) mărfuri restricţionate - mărfurile a căror plasare sub o destinaţie vamală este condiţionată de îndeplinirea anumitor condiţii prevăzute de legislaţie;
    43) declarare prin acţiune - formă de declarare expresă (vădită) a mijlocului de transport auto, care scuteşte persoana fizică de completarea unor acte vamale cu condiţia prezentării organelor vamale amplasate în punctele de trecere a frontierei de stat a actelor de înmatriculare a mijlocului de transport auto (respectînd condiţiile prevăzute la art.10 alin.(3), (5) şi (14) din Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice), cu înregistrarea ulterioară a acestuia în sistemul informaţional al Serviciului Vamal. În cazul aplicării formei de declarare prin acţiune, acte vamale nu se eliberează.
    44) declaraţie a titularului de drept – declaraţie prin care titularul dreptului de proprietate intelectuală îşi asumă responsabilitatea faţă de persoanele implicate, în cazul în care instanţa de judecată stabileşte că mărfurile nu aduc atingere nici unui drept de proprietate intelectuală, şi acceptă să suporte toate cheltuielile ocazionate de păstrarea mărfurilor şi de alte operaţiuni efectuate sub supraveghere vamală, inclusiv cheltuielile pricinuite de distrugerea mărfurilor;
    45) drept de proprietate intelectuală – dreptul de autor, drepturile conexe, dreptul asupra mărcilor de produs sau de serviciu protejate, dreptul asupra desenelor şi modelelor industriale, dreptul asupra indicaţiilor geografice, dreptul asupra brevetelor de invenţie, dreptul asupra certificatelor suplimentare de protecţie, dreptul asupra soiurilor de plante;
    46) drept de autor – drept de proprietate intelectuală recunoscut persoanei fizice sau persoanei juridice care a creat o operă originală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, independent de modalitatea de creaţie, de modul sau de forma concretă de exprimare, precum şi independent de valoarea şi destinaţia ei, ori recunoscut altor titulari legali (persoane fizice sau persoane juridice);
    47) drepturi conexe – drepturi de proprietate intelectuală, altele decît drepturile de autor, de care beneficiază artiştii interpreţi sau executanţi pentru propriile interpretări sau execuţii, producătorii de înregistrări sonore şi producătorii de înregistrări audiovizuale pentru propriile înregistrări şi organizaţiile de radiodifuziune şi televiziune pentru propriile emisiuni şi programe;
    48) obiect al proprietăţii intelectuale – rezultate ale activităţii intelectuale, confirmate prin drepturile respective ale titularilor asupra utilizării lor, ce includ: obiectele de proprietate industrială (invenţii, modele de utilitate, soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate, denumiri de origine ale produselor, mărci de produse şi mărci de servicii, desene şi modele industriale), obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe (opere literare, de artă, de ştiinţă etc., inclusiv programe pentru calculator şi baze de date), secretul comercial (know-how) etc.;
    49) titular de drept – deţinătorul unui drept de proprietate intelectuală ori reprezentantul acestuia sau orice altă persoană autorizată să utilizeze acest drept ori reprezentantul acesteia;
    50) mărfuri contrafăcute:
    a) orice marfă, inclusiv ambalajul acesteia, care poartă, fără autorizaţie, o marcă identică ori care nu se deosebeşte în aspectele sale esenţiale de o marcă de produs legal înregistrată pentru acelaşi tip de marfă şi care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului mărcii legale;
    b) orice simbol al unei mărci de produs sau de serviciu (inclusiv logo, etichetă, autoadeziv, broşură, instrucţiuni de utilizare sau document de garanţie care poartă un astfel de simbol), chiar dacă este prezentat separat, care se află în aceeaşi situaţie cu mărfurile definite la lit.a);
    c) orice ambalaj care poartă mărci de produse contrafăcute, chiar dacă sînt prezentate separat, care se află în aceeaşi situaţie ca şi mărfurile definite la lit.a);
    51) mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală:
    a) mărfuri contrafăcute;
    b) opere pirat;
    c) mărfuri care aduc atingere drepturilor asupra unui brevet de invenţie, unui certificat suplimentar de protecţie, unei denumiri de origine sau unei indicaţii geografice, sau unui brevet de soi de plante.
    Se asimilează mărfurilor sus-menţionate orice tipar sau matriţă destinată ori adaptată fabricării unor astfel de mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, cu condiţia că folosirea acestor tipare sau matriţe să aducă atingere titularului de drept.”
[Art.1 al.(2), pct.44)-51) introduse prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    Articolul 2. Activitatea vamală
    (1) Activitatea vamală se constituie din promovarea politicii vamale, asigurarea respectării reglementărilor vamale la trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport şi persoanelor peste frontiera vamală a Republicii Moldova, perceperea drepturilor de import şi drepturilor de export, vămuirea, controlul şi supravegherea vamală, din alte activităţi de promovare a politicii vamale.
    (2) Activitatea vamală se desfăşoară în conformitate cu normele şi cu practica internaţională. Republica Moldova participă la colaborarea internaţională în domeniul activităţii vamale.
    Articolul 3. Politica vamală
    (1) Politica vamală este parte integrantă a politicii externe şi interne a statului.
   (2) Politica vamală urmăreşte asigurarea eficienţei operaţiunilor vamale, reglementării schimbului de mărfuri pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, contribuţia la rezolvarea problemelor politice şi comerciale privind protecţia pieţei interne şi stimularea dezvoltării economiei naţionale, alte obiective stabilite de legislaţie.
    Articolul 4. Teritoriul vamal şi frontiera vamală
                       a Republicii Moldova
    (1) Teritoriul Republicii Moldova reprezintă un teritoriu vamal unic ce include teritoriul terestru, apele interioare, apele teritoriale şi spaţiul aerian de deasupra acestora.
   (2) Pe teritoriul Republicii Moldova se pot afla zone libere şi antrepozite vamale. Zonele libere şi antrepozitele vamale sînt parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova (denumit în continuare teritoriu vamal), în care se aplică regimul vamal respectiv.
    (3) Frontiera de stat a Republicii Moldova, perimetrul zonelor libere şi al antrepozitelor vamale constituie frontiera vamală a Republicii Moldova (denumită în continuare frontieră vamală).
    Articolul 5. Integrarea economică internaţională
    În scopul extinderii integrării economice internaţionale, Republica Moldova înfiinţează, împreună cu alte state, uniuni vamale, zone ale comerţului liber, încheie cu ele acorduri în domeniul colaborării vamale.
    Articolul 6. Legislaţia vamală
    (1) Legislaţia vamală este constituită din prezentul cod, din Legea cu privire la tariful vamal, din alte acte normative şi acorduri internaţionale în domeniul vamal la care Republica Moldova este parte.
    (2) Activitatea vamală se desfăşoară în conformitate cu legislaţia care este în vigoare la data la care organul vamal a primit declaraţia vamală şi alte documente, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. În cazul trecerii ilegale de mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală, se aplică legislaţia vamală în vigoare la momentul trecerii de facto a acestor bunuri peste frontiera vamală.
    Articolul 7. Acordurile internaţionale
    Dacă acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decît cele prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative în domeniul vamal ale Republicii Moldova, prioritate au acordurile internaţionale.
Secţiunea a 2-a
Organizarea activităţii vamale
    Articolul 8. Conducerea activităţii vamale
    Autoritatea centrală de specialitate care exercită conducerea efectivă a activităţii vamale în Republica Moldova este Serviciul Vamal.
    Articolul 81. Finanţarea Serviciului Vamal
    Finanţarea activităţii vamale se efectuează de la bugetul de stat.
    [Art.81 introdus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    Articolul 9. Organele vamale
    (1) Activitatea vamală este desfăşurată de organele vamale.
    (2) Organele vamale sînt organe de drept care constituie un sistem unic, format din Serviciul Vamal, birouri vamale şi posturi vamale.
    (3) Statutul, funcţiile şi competenţa Serviciului  Vamal sînt determinate de prezentul cod şi de Guvern.
    (4) Unităţile subordonate (birourile vamale şi posturile vamale) sînt create, reorganizate şi lichidate de către Serviciul Vamal.
    (5) Nici o autoritate publică, cu excepţia Parlamentului şi a Guvernului, nu este în drept să emită decizii cu privire la competenţa organelor vamale, să le modifice atribuţiile, să le impună alte funcţii sau să intervină în activitatea lor.
    Articolul 10. Laboratoarele vamale, instituţiile de învăţămînt,
                         întreprinderile subordonate Serviciului  Vamal
    (1) Laboratoarele vamale sînt create de Serviciul Vamal pentru expertiza şi examinarea în scopuri vamale a mărfurilor.
    (2) În sistemul Serviciului Vamal sînt create instituţii de învăţămînt pentru pregătirea cadrelor vamale şi perfecţionarea profesionalistă a efectivului vamal.
    (3) Serviciul Vamal înfiinţează centre de calcul, întreprinderi de poligrafie, de construcţii şi exploatare, a căror activitate contribuie la îndeplinirea funcţiilor organelor vamale.
    (4) Bunurile organelor vamale, ale laboratoarelor vamale, ale instituţiilor de învăţămînt, ale întreprinderilor subordonate Serviciului Vamal sînt proprietate de stat şi nu pot fi privatizate. Serviciul Vamal are dreptul să administreze aceste bunuri.
    Articolul 11. Atribuţiile organului vamal
    Organul vamal are următoarele atribuţii de bază:
    a) participă la elaborarea politicii vamale a statului şi promovează această politică;
    b) asigură respectarea legislaţiei vamale; apără drepturile şi interesele legitime ale persoanei în cadrul activităţii vamale;
    c) contribuie, în limitele competenţei, la asigurarea securităţii economice a statului;
    d) apără interesele economice ale statului;
    e) aplică procedeele vamale de reglementare a relaţiilor economice şi comerciale;
    f) încasează drepturile de import şi drepturile de export;
    g) participă la elaborarea măsurilor de politică economică referitor la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală şi aplică aceste măsuri;
    h) luptă împotriva contrabandei, a încălcării reglementărilor vamale şi legislaţiei fiscale care se referă la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, curmă trecerea ilegală peste frontiera vamală a substanţelor narcotice, armamentului, obiectelor de artă, obiectelor de valoare istorică şi arheologică, obiectelor proprietate intelectuală, speciilor de animale şi plante (derivate şi părţi ale lor) pe cale de dispariţie, altor mărfuri;
     i) contribuie la prevenirea şi combaterea spălării banilor, precum şi a terorismului internaţional;
    [Art.11 lit.i) în redacţia LP243-XVI din 16.11.07, MO194-197/14.12.07 art.747]
    j) exercită şi perfecţionează controlul vamal, efectuează vămuirea, creează condiţii pentru accelerarea traficului de mărfuri peste frontiera vamală;
    k) contribuie şi participă la elaborarea statisticii vamale a comerţului exterior şi a statisticii vamale speciale;
    l) contribuie la realizarea măsurilor de apărare a securităţii statului, de asigurare a ordinii publice şi morale, de apărare a vieţii şi sănătăţii oamenilor, de ocrotire a florei şi faunei, a întregului mediu înconjurător, de protecţie a pieţei interne;
    m) exercită controlul vamal asupra valorilor valutare, în limitele competenţei;
   n) asigură îndeplinirea obligaţiilor internaţionale ale statului în domeniul vamal; participă la elaborarea acordurilor internaţionale în domeniul vamal, la colaborarea cu organele vamale, cu alte autorităţi publice din străinătate, cu organizaţiile internaţionale în domeniul vamal;
    o) efectuează cercetări ştiinţifice, oferă consultaţii, asigură pregătirea şi reciclarea specialiştilor în domeniul vamal;
    p) promovează o politică financiară şi economică unică, dezvoltă baza tehnico-materială şi socială a organelor vamale, creează condiţii pentru activitatea colaboratorilor vamali;
    r) gestionează sistemul de certificare a originii, în cazurile stabilite de Guvern, inclusiv certifică originea mărfurilor şi eliberează contra plată certificate de origine la exportul mărfurilor;
    s) exercită alte atribuţii stabilite de legislaţie.
    Articolul 12. Actele normative ale Serviciului  Vamal
    (1) Serviciul Vamal emite, în limitele competenţei, acte normative în domeniul vamal, executorii pentru organele vamale, pentru alte autorităţi publice şi pentru persoane.
    (2) Actele normative emise de Serviciul  Vamal intră în vigoare în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 13. Drapelul, pavilionul şi însemnele
                          organului vamal
    Organul vamal arborează drapelul, navele lui maritime şi fluviale se află sub pavilionul, iar autovehiculele şi aeronavele au însemnele aprobate de Guvern.
    Articolul 14. Colaborarea organului vamal cu alte
                         organe de drept şi cu persoane
    (1) Organul vamal, în exercitarea atribuţiilor, colaborează cu alte organe de drept şi cu persoane, care sînt obligate să-i acorde asistenţă.
    (2) Organul vamal poate împuternici, în limitele competenţei, alte persoane să îndeplinească anumite activităţi vamale, cu condiţia supravegherii lor.
    Articolul 15. Efectuarea operaţiunilor de vămuire
                         în alte locuri decît în cele stabilite
                         de organul vamal
    Persoanele interesate în efectuarea operaţiunilor de vămuire pe teritorii şi în încăperi în afara locurilor stabilite în acest scop sînt obligate să asigure gratuit organul vamal cu încăperile, utilajele şi mijloacele de comunicaţie necesare.
    Articolul 16. Atribuirea de terenuri organului vamal
    Organului vamal i se atribuie terenuri în scopuri vamale pe un termen nelimitat.
    Articolul 17. Folosirea informaţiilor
    (1) Informaţiile puse de către persoane la dispoziţia organului vamal pot fi folosite numai în scopuri vamale.
    (2) Informaţiile care constituie secret de stat şi secret comercial, precum şi informaţiile confidenţiale (informaţiile care nu sînt accesibile tuturor şi a căror divulgare poate leza onoarea şi demnitatea persoanei, drepturile şi libertăţile ei) nu pot fi divulgate, nici folosite de colaboratorul vamal în scop personal, nu pot fi transmise unor terţi sau autorităţilor publice, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.
    Articolul 18. Atacarea deciziilor, acţiunilor şi inacţiunii
                         organului vamal şi ale colaboratorului vamal
    Plîngerile împotriva deciziilor, acţiunilor şi inacţiunii organului vamal şi ale colaboratorilor vamali sînt examinate şi soluţionate de către Serviciul Vamal sau de instanţa de judecată, în conformitate cu legislaţia.
 Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti