Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
CAPITOLUL I Dispoziţii comune

 CAPITOLUL I

Dispoziţii comune
SECŢIUNEA 1
Operaţiuni prealabile vămuirii
1. Se definesc ca operaţiuni prealabile vămuirii mărfurilor următoarele:
a) prezentarea la organele vamale de frontieră a mijloacelor de transport, a documentelor însoţitoare ale acestora, precum şi a documentelor privind mărfurile transportate;
b) controlul vamal al mijloacelor de transport la birourile vamale de frontieră;
c)  examinarea de către declaranţii vamali a mărfurilor şi prelevarea de eşantioane;
d)  declararea sumară şi depozitarea provizorie.
A. Prezentarea la birourile vamale de frontieră a mijloacelor de transport, a documentelor însoţitoare ale acestora, precum şi a documentelor privind mărfurile transportate
2. Transportatorii mărfurilor ori reprezentanţii acestora sînt obligaţi să prezinte organelor vamale situate la frontiera de stat mijloacele de transport şi documentele de însoţire ale acestora.
3. La transportul mărfurilor pe cale rutieră, transportatorul este obligat să prezinte organului vamal certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport şi documentele de însoţire a mărfurilor.
4. La transportul mărfurilor pe cale ferată, organele căilor ferate sau reprezentanţii acestora depun la organul vamal din staţia de frontieră documentele însoţitoare ale garniturii de tren.
5. La transportul mărfurilor pe cale maritimă sau fluvială, comandantul, armatorul sau agentul navei care transportă mărfuri ce urmează a fi descărcate sau transbordate este obligat să prezinte organului vamal, în termen de 24 de ore de la acostare, exemplarul original al manifestului încărcăturii şi să depună o copie a acestuia.
În cazul în care nu se efectuează operaţiuni de descărcare sau transbordare nu este necesară depunerea copiei manifestului încărcăturii.
După încărcarea navelor cu mărfuri destinate exportului, comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat să prezinte organului vamal originalul manifestului încărcăturii şi să depună o copie după acesta cu cel puţin 6 ore înainte de plecarea navei.
6. Comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat să solicite organului vamal un permis vamal pentru toate marfurile care se încarcă, se descarcă sau se transbordează.
7. Comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat ca în cel mult 12 ore de la acostarea navei în port să depună declaraţia proviziilor de bord.
Navele care staţionează mai puţin de 12 ore în port şi nu efectuează operaţiuni de încărcare, descărcare sau transbordare sînt exceptate de obligativitatea depunerii declaraţiei proviziilor de bord.
8. În declaraţia proviziilor de bord se înscriu următoarele bunuri aflate pe navă:
a) armamentul, muniţiile, materialele explozive, produsele şi substanţele stupefiante, psihotrope sau explozive, precum şi alte bunuri prohibite la introducerea sau scoaterea din ţară;
b)  produsele din tutun şi băuturile alcoolice care aparţin navei, precum şi cele aparţinînd membrilor echipajului care depăşesc cantitatea necesară uzului personal;
c) alimentele şi obiectele noi de uz curent aparţinînd navei;
d) bunurile, inclusiv cele de valoare, aparţinînd membrilor echipajului, care depăşesc cantitatea necesară uzului personal.
Bunurile menţionate la lit. a) - c) se păstrează sub sigiliu vamal pe toată durata staţionării navei în port.
9. Prevederile pct.5 se aplică în mod corespunzător şi mărfurilor transportate pe calea aerului, dar, în acest caz, termenul de depunere a manifestului încărcăturii este de 3 ore.
Comandantul aeronavei este obligat să declare organului vamal produsele menţionate la pct.8 lit.a) aflate la bord.
10. La transportul trimiterilor poştale internaţionale, organele poştale sînt obligate să prezinte la biroul vamal de frontieră, direct sau prin reprezentant, lista sacilor poştali.
11. La transportul de mesagerie, transportatorul este obligat să prezinte biroului vamal de frontieră lista coletelor.
B. Controlul vamal al mijloacelor de transport al
mărfurilor la birourile vamale de frontieră
12. La trecerea frontierei de stat, organele vamale efectuează identificarea mijloacelor de transport pe baza documentelor de însoţire.
13. La transportul mărfurilor pe calea rutieră, organul vamal controlează exteriorul autovehiculului, cabina acestuia şi, după caz, agregatul frigorific. La mijloacele de transport fără încărcătură se efectuează şi controlul compartimentului de mărfă.
Dacă la controlul exterior al autovehiculului se constată sigilii lipsă sau în cazul în care sigiliile aplicate la expediere au fost violate ori compartimentul de marfă prezintă urme de violare, se efectuează şi controlul vamal al mărfurilor. În acest caz, organul vamal consemnează rezultatul controlului într-un proces-verbal de constatare, care se semnează şi de transportator.
14. La transportul mărfurilor pe cale ferată, organul vamal verifică:
a) exteriorul vagoanelor acoperite care conţin mărfuri, prin controlul integrităţii sigiliilor, ferestrelor, acoperişului, pereţilor şi platformei;
b) interiorul şi exteriorul vagoanelor descoperite care conţin mărfuri;
c)  exteriorul locomotivei;
d) exteriorul şi interiorul anexelor tehnice ale locomotivei şi cabinei mecanicului.
15. Vagoanele cu sigilii lipsă sau violate, precum şi vagoanele care nu pot fi sigilate se supun şi controlului vamal interior. Organul vamal consemnează rezultatul controlului într-un proces-verbal de constatare, care se semnează şi de organele căilor ferate. Aceeaşi procedură se aplică şi sacilor poştali şi coletelor.
16. La transportul mărfurilor pe cale maritimă, controlul vamal la sosirea navei se efectuează în prezenţa organelor portuare, a comandantului ori a armatorului, precum şi a reprezentantului agenţiei de navigaţie.
Controlul vamal al navei la sosire constă în verificarea prin sondaj a cabinelor, sălilor, cambuzelor, restaurantelor şi a sălii maşinilor, pentru a constata dacă există concordanţă între declaraţia proviziilor de bord şi bunurile supuse declarării. Comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat să prezinte organului vamal originalul manifestului încărcăturii.
După efectuarea controlului vamal la sosire, în folosinţa comandantului, echipajului şi pasagerilor se lasă cantităţi uzuale de produse din tutun şi băuturi alcoolice, în raport cu durata staţionării navei în port, potrivit normelor stabilite în anexa nr. 1.
La scoaterea sau introducerea pe navă a proviziilor de bord, organul vamal face menţiunea de rigoare în declaraţia proviziilor de bord.
Pe timpul staţionării navei, comandantul sau armatorul este obligat să folosească proviziile şi bunurile înscrise în inventar în exclusivitate la bord.
Comandantul, armatorul şi agentul navei răspund solidar în faţa organului vamal pentru nedeclararea bunurilor, pentru lipsa sau de substituirea bunurilor înscrise în declaraţia proviziilor de bord, precum şi pentru cele aflate în inventarul navei.
17. Comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat să comunice organului vamal plecarea navei cu cel puţin 6 ore înainte, în vederea efectuării controlului vamal.
Controlul vamal la plecarea navei constă în verificarea concordanţei manifestului încărcăturii cu declaraţiile vamale sau permisele de transbordare eliberate, precum şi situaţia proviziilor de bord.
În timpul efectuării controlului vamal la plecare este permisă coborîrea sau urcarea la bord numai a comandantului sau secundului navei.
18. Organele portuare permit plecarea navelor în trafic internaţional numai după autorizarea trecerii frontierei de stat de către organele Serviciului Grăniceri, în comun acord cu organele Serviciului Vamal. Organul Serviciului Vamal vizează manifestul încărcăturii şi declaraţia proviziilor de bord.
19. La transportul mărfurilor cu aeronave autohtone, controlul vamal se efectuează imediat după aterizare, precum şi înainte de decolare. La acest control se urmăreşte dacă la bord există şi alte bunuri decît cele din dotarea aeronavelor, pentru a li se aplica regimul vamal corespunzător destinaţiei lor.
Controlul vamal în interiorul aeronavelor străine se efectuează numai în cazul în care există indicii temeinice privind nerespectarea reglementărilor vamale sau dacă nava staţionează pe aeroport mai mult de 6 ore peste ora de decolare prevăzută în orarul de zbor.
În cazul aeronavelor autohtone de pasageri, controlul vamal în interior se efectuează la sosire, după debarcarea pasagerilor, şi  la plecare, înainte de îmbarcarea acestora.
20.Controlul vamal al containerelor transportate cu orice mijloc de transport se efectuează în conformitate cu normele prevăzute pentru controlul vagoanelor acoperite.
C. Examinarea mărfurilor de către declaranţii vamali şi prelevarea  eşantioanelor
21. Declarantul vamal sau reprezentantul acestuia poate să verifice, înainte de depunerea declaraţiei vamale, felul şi cantitatea mărfurilor sosite sau care se expediază. De asemenea, el poate solicita organelor vamale  permisiunea de a preleva eşantioane.
22. Examinarea prealabilă a mărfurilor şi prelevarea de eşantioane se efectuează sub supraveghere vamală.
Serviciul Vamal este în drept să stabilească  metodologia respectivă.
D. Declararea sumară şi depozitarea provizorie
23. Declaraţia sumară se completează pe formularul elaborat  în conformitate cu normele emise de Serviciul Vamal privind declaraţia sumară şi depozitul provizoriu.
24. Serviciul Vamal poate aproba depunerea declaraţiei sumare în formă electronică.
SECŢIUNEA 2
Vămuirea mărfurilor
25.  Etapele operaţiunii de vămuire sînt următoarele:
a)  declararea mărfurilor şi prezentarea acestora pentru vămuire;
b)  controlul vamal al mărfurilor;
c)  acordarea liberului de vamă.
A. Declararea mărfurilor şi prezentarea acestora pentru vămuire
26. Declararea mărfurilor şi prezentarea lor pentru vămuire se efectuează de către declaranţi sau reprezentanţii acestora, prin depunerea unei declaraţii vamale în detaliu, în formă scrisă, la încheierea procedurii de tranzit sau în termen de 20 de zile de la data depunerii declaraţiei sumare.
Termenul legal de depunere a declaraţiei vamale poate fi prelungit de către organul vamal, în cazuri justificate, în condiţiile stabilite prin Codul vamal al Republicii Moldova.
27. Declaraţia vamală în detaliu, semnată de declarant sau de reprezentantul acestuia care a întocmit declaraţia vamală respectivă, are valoarea unei declaraţii pe răspundere personală în ceea ce priveşte:
a) exactitatea datelor înscrise în declaraţia vamală;
b) autenticitatea documentelor anexate la declaraţia vamală;
c) plasarea mărfurilor sub destinaţia vamală solicitată.
28. Serviciul Vamal stabileşte prin ordin condiţiile în care declaraţia vamală se poate depune în formă electronică
29. Declaranţii vamali sînt obligaţi să depună cîte o declaraţie vamală pentru fiecare document de transport. În cazul mărfurilor care au acelaşi destinatar şi care se prezintă simultan organului vamal, se poate aproba depunerea unei singure declaraţii vamale pentru mai multe documente de transport.
[Pct.29 modificat prin HG1126 din 16.10.07, MO168-170/26.10.07 art.1174]
B. Controlul vamal al mărfurilor
30. Controlul vamal are drept scop prevenirea încălcării reglementărilor vamale, respectarea condiţiilor şi termenelor legale, precum şi descoperirea fraudelor vamale.
31. Etapele controlului vamal al mărfurilor sînt următoarele:
a)  verificarea existenţei documentelor necesare vămuirii în funcţie de destinaţia vamală solicitată pentru mărfurile ce fac obiectul declarării;
b)  controlul documentar;
c)  verificarea efectuării plăţii sau garantării obligaţiei vamale, după caz;
d) controlul fizic al mărfurilor.
32. Controlul vamal se efectuează obligatoriu, în conformitate cu metodologia de prelucrare a declaraţiilor vamale în detaliu stabilită prin ordinul Serviciului Vamal şi constă, cel puţin, în verificarea existenţei documentelor necesare vămuirii în funсţie de destinaţia vamală solicitată pentru mărfurile ce fac obiectul declarării, precum şi a efectuării plăţii ori garantării obligaţiei vamale, după caz.
33. Serviciul Vamal este în drept să stabilească proceduri simplificate de vămuire.
34. Controlul documentar constă în verificarea:
a)  corectitudinii completării declaraţiei vamale în detaliu;
b)  existenţei documentelor anexate la declaraţia vamală în detaliu potrivit destinaţiei vamale solicitate;
c)  concordanţei dintre datele înscrise în declaraţia vamală şi cele din documentele anexate;
d)  formei documentelor anexate.
35. Controlul vamal fizic al mărfurilor constă în identificarea acestora pe baza declaraţiei vamale în detaliu, însoţită de documentele respective.
36.  Controlul vamal fizic se efectuează după cum urmează:
a)  mărfurile transportate în vrac se controlează prin observare sau prin sondare pe mijloacele de transport pe care se află, pe rampe sau cheiuri ori pe platformele din terminalele de manipulare a containerelor;
b)  mărfurile ambalate în colete se controlează prin sondaj pe mijloacele de transport pe care se află. În cazul în care nu există condiţii de control pe mijlocul de transport, oganele vamale sînt în drept să solicite descărcarea mărfurilor;
c)  mărfurile ambalate în colete care se află în magazii, pe rampe sau cheiuri ori pe platformele din terminale de manipulare a containerelor se controlează prin sondaj pe fiecare partidă de marfă;
d) mărfurile transportate prin conducte, precum şi curentul electric se controlează din punсt de vedere al cantităţii, prin citirea contoarelor instalate.
37. Organele vamale efectuează controlul vamal fizic total în toate situaţiile cînd există indicii temeinice privind nerespectarea legislaţiei vamale în vigoare.
38. Organul vamal înscrie în declaraţia vamală modalitatea de control rezultatul acestuia şi menţionează numărul şi mărcile de identificare a coletelor deschise pentru control.
39. În cazul controlului vamal fizic, organul vamal indică mărfurile sau părţile din acestea pe care declarantul vamal sau reprezentantul lui este obligat să le prezinte.
40. Declarantul sau reprezentantul acestuia este obligat ca, la cererea organului vamal, să manipuleze, să dezambaleze şi să reambaleze mărfurile, fară să provoace degradarea acestora. Cheltuielile legate de aceste operaţiuni vor fi acoperite de declarant.
41. Controlul vamal fizic se face în prezenţa declarantului sau a reprezentantului său, precum şi a transportatorului, cu excepţia transporturilor pe cale maritimă sau fluvială, cînd prezenţa transportatorului este facultativă.
Controlul mărfurilor aflate în magazii sau pe rampe se face  în prezenţa gestionarului spaţiilor.
Atunci cînd declarantul sau transportatorul refuză să asiste la controlul vamal fizic, organul vamal fixează în scris un termen pentru executarea acestei obligaţii. În cazul în care la expirarea termenului fixat declarantul sau reprezentantul său nu a dat curs somaţiei, organul vamal procedează din oficiu la controlul vamal fizic al mărfurilor, pe riscul şi pe cheltuiala declarantului, recurgînd, atunci cînd este cazul, la prestatori de servicii sau la experţi, în cazurile în care natura mărfurilor impune o verificare de specialitate.
Constatările organului vamal în cazul controlului vamal fizic din oficiu au aceeaşi valoare ca şi în cazul în care controlul vamal se efectuează în prezenţa declarantului sau a reprezentantului său.
C. Acordarea liberului de vamă
42. Liberul de vamă se acordă în scris dacă sînt îndeplinite condiţiile şi dacă sînt efectuate formalităţile de vămuire în conformitate cu prevederile pct.32.
În baza metodologiei elaborate de Serviciul Vamal, se permite ca liberul de vamă să fie acordat şi în formă electronică.
43. Organul vamal desemnat să acorde liberul de vamă verifică dacă a fost respectată schema tehnologică de prelucrare a declaraţiei vamale.
Răspunderea cu privire la controlul documentar sau controlul vamal fizic al mărfurilor  revine persoanelor care au efectuat acest control, în măsura în care schema tehnologică de prelucrare a declaraţiei vamale a impus efectuarea unui astfel de control. De asemenea, răspunderea cu privire la verificarea încasării sau garantării obligaţiei vamale, după caz, revine organului vamal care a efectuat această verificare.
44. Mărfurile pentru care nu s-a acordat liberul de vamă rămîn sub supraveghere vamală pe cheltuiala exportatorului sau a importatorului sau pot fi păstrate în custodie de transportator ori de brokerul vamal, pe un termen stabilit de organul vamal pentru clarificarea situaţiei.
Mărfurile destinate exportului pentru care nu s-a acordat liberul de vamă pot fi înapoiate în interiorul ţării de către transportator, la cererea şi pe cheltuiala exportatorului.
SECŢIUNEA 3
Supravegherea vamală
Subsecţiunea 1
Supravegherea executată de biroul vamal
45. Supravegherea vamală cuprinde orice acţiune a organelor vamale în vederea asigurării respectării reglementărilor vamale şi a altor norme aplicabile mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală.
46.  Sînt supuse supravegherii vamale:
a) mărfurile, mijloacele de transport şi bunurile nevămuite la intrarea în ţară;
b) mărfurile şi bunurile aflate în regimuri suspensive;
c) navele sub pavilion străin şi aeronavele străine, pe timpul staţionării în apele teritoriale sau în porturi şi, după caz, pe aeroporturi.
47.  Supravegherea vamală se realizează prin una sau mai multe din operaţiunile de mai jos:
a)  ţinerea operativă a evidenţei mărfurilor şi bunurilor supuse regimului vamal prin înscrierea lor în registrele sau documentele vamale. În condiţiile stabilite de Serviciul Vamal, evidenţa operativă poate fi ţinută şi în formă electronică;
b) aplicarea de sigilii vamale la mărfurile, bunurile şi mijloacele de transport supuse regimului vamal, precum şi la accesul în spaţiile în care acestea se găsesc;
c) efectuarea de verificări selective inopinate la mijloacele de transport încărcate cu mărfuri nevămuite sau aflate în tranzit;
d)  stabilirea de posturi permanente sau temporare, fixe sau mobile, la locul de acces al persoanelor în porturi şi aeroporturi, la scara navelor şi aeronavelor, în depozite sau în alte locuri unde se află mărfuri şi alte bunuri supuse vămuirii, precum şi la mijloacele de transport;
e)  efectuarea, în cazuri de indicii privind încălcarea reglementărilor vamale, de verificări totale la mărfurile sau bunurile care trec frontiera în anumite perioade sau pentru unele categorii.
48.  În porturile şi zonele libere supravegherea vamală se efectuează în mod specific şi prin:
a) organizarea de echipe vamale mobile la limitele exterioare ale perimetrelor în care se efectuează operaţiuni specifice porturilor şi zonelor libere;
b) organizarea de posturi vamale fixe la locurile de acces al persoanelor şi bunurilor în porturile şi zonele libere;
c) alte măsuri proprii unor porturi şi zone libere, prevăzute în actele normative de înfiinţare şi funcţionare a acestora.
49.  Supravegherea vamală se organizează de fiecare birou vamal în funcţie de specificul şi cerinţele activităţii.
50.(1) Biroul vamal care funcţionează în porturi exercită supravegherea în incinta şi în raza acestora, asupra ambarcaţiunilor, pontoanelor, precum şi asupra bunurilor aparţinînd persoanelor care intră, ies sau îşi desfăşoară activitatea în porturi.
(2) Biroul vamal de frontieră care funcţionează în punctele rutiere şi în staţiile de cale ferată exercită supravegherea vamală în incinta acestora. Pe calea ferată, supravegherea vamală se realizează şi în timpul efectuării controlului vamal în trenurile de călători.
(3) Biroul vamal din interiorul ţării care funcţionează în staţiile de cale ferată, în oficii poştale sau în incinte proprii îşi exercită atribuţiile de supraveghere vamală în aceste locuri, precum şi în alte locuri unde organele vamale se deplasează în vederea executării unor operaţiuni vamale.
Subsecţiunea 2
Aplicarea de sigilii vamale
51.  (1) Sigiliile vamale se aplică la uşi, ferestre sau la alte sisteme de închidere a mijloacelor de transport.
(2) Coletele trebuie să fie ambalate astfel încît să nu se poată pătrunde la conţinutul lor fără ruperea sigiliului sau fără a lăsa urme vizibile.
52.  În vederea sigilării, mijloacele de transport şi spaţiile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) construcţia să permită scoaterea sau introducerea de bunuri numai prin deschideri care pot fi sigilate;
b) construcţia să fie suficient de solidă pentru a nu permite spargerea pereţilor, podelelor sau acoperişului, fără a lăsa urme vizibile;
c) construcţia să nu permită scoaterea, în întregime sau în parte, a pereţilor, podelelor sau acoperişului şi repunerea lor la loc fără a lăsa urme vizibile;
d) uşile, ferestrele şi conductele pentru mărfurile în stare lichidă sau gazoasă să fie prevăzute cu inele sau alte dispozitive care să permită aplicarea cu uşurinţă a sigiliilor vamale.
Subsecţiunea 3
Supravegherea şi controlul vamal exercitate în afara birourilor vamale
53.  Supravegherea şi controlul vamal în afara birourilor vamale se realizează de către organele vamale abilitate de Serviciul Vamal, în scopul prevenirii, combaterii şi sancţionării încălcărilor reglementărilor în domeniul vamal pe întreg teritoriul naţional.
54.  Organele vamale abilitate potrivit pct. 53 îndeplinesc următoarele atribuţii principale:
a) exercită, prin mijloace şi procedee specifice, supravegherea mărfurilor şi a bunurilor care sînt supuse vămuirii pe întreg teritoriul naţional;
b) constată şi încasează diferenţele de drepturi de import sau de export cauzate de nedeclararea conform prevederilor legale a bunurilor în cadrul operaţiunilor de import, export şi tranzit, ca urmare a acţiunilor proprii întreprinse;
c) constată şi sancţionează nerespectarea reglementărilor în domeniul vamal;
d) constată şi reţin în vederea confiscării bunurile care fac obiectul încălcării legislaţiei vamale;
e) previn şi combat traficul ilicit de arme, muniţii, materiale explozive şi radioactive, produse şi substanţe narcotice şi psihotrope, precursori ai acestora şi substanţe chimice esenţiale, produse şi substanţele toxice, obiecte din patrimoniul cultural naţional, metale şi pietre preţioase.
55.  Pe întreg teritoriul naţional, organul vamal abilitat are, în condiţiile legii, următoarele drepturi:
a) să opereacă orice mijloace de transport utilizînd semnale formale specifice;
b) să verifice documentele mijlocului de transport, precum şi cele care demonstrează provenienţa şi regimul vamal al bunurilor, inclusiv documentele de transport internaţional;
c)  să controleze mijloacele de transport, aplicînd sigilii vamale asupra compartimentului de marfă atunci cînd este cazul;
d)  să controleze clădiri, depozite, terenuri, sedii şi alte obiective unde se găsesc sau ar putea să se găsească bunuri supuse vămuirii ori cu regim special.
56.  (1) La semnalul colaboratorului vamal abilitat, conducătorul mijlocului de transport este obligat să oprească şi să creeze condiţiile necesare verificării acestuia.
(2) Nesupunerea la semnal determină luarea tuturor măsurilor necesare pentru oprirea mijlocului de transport, în conformitate cu prevederile legale şi, de asemenea, se poate solicita sprijinul organelor de poliţie.
(3)  În cazul în care nu se poate realiza controlul mijlocului de transport în locul unde a fost oprit, se procedează la însoţirea acestuia pînă la cel mai apropiat birou vamal, în vederea realizării controlului.
57. În afara birourilor vamale pot fi create posturi fixe sau mobile în vederea realizării supravegherii şi controlului vamal.
58. Pe întreg teritoriul naţional mijloacele de transport aflate în tranzit pot fi însoţite de colaboratorul vamal abilitat între două birouri vamale pe cheltuiala titularului de tranzit, în cazul în care există suspiciunea descărcării frauduloase.
59.  În exercitarea atribuţiunilor de control vamal în afara birourilor vamale, organul vamal abilitat are dreptul de a realiza următoarele activităţi pe întreg teritoriul naţional în condiţiile legii:
a)  efectuarea de investigaţii, supravegheri şi verificări în cazurile în care sînt semnalate încălcări ale legislaţiei vamale;
b)  verificarea de registre, evidenţe financiar-contabile, orice înscrisuri, inclusiv cele pe suport electronic, care au legătură directă sau indirectă cu bunurile importate, exportate sau tranzitate pe teritoriul naţional;
c)  prelevarea de probe din mărfurile supuse vămuirii pentru a fi analizate în laboratoarele proprii sau abilitate în vederea identificării şi expertizării acestora;
d) în cazul în care consideră că, prin încălcarea reglementărilor vamale, au fost săvîrşite infracţiuni, desfăşoară urmărirea penală potrivit legii.
60.  În baza acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, organul vamal abilitat realizează cu alte instituţii vamale din străinătate schimbul de informaţii necesar prevenirii şi combaterii încălcărilor reglementărilor vamale.
61.  În scopul stabilirii modului în care persoanele fizice sau juridice au respectat reglementările vamale, organul vamal abilitat efectuează controlul ulterior al operaţiunilor de vămuire.
62.  Activitatea de control vamal ulterior se realizează prin programe aprobate de Serviciul Vamal sau inopinat.
63.  Controlul vamal ulterior se exercită pe perioada de prescripţie a drepturilor de import sau de export, calculată de la data acordării liberului de vamă. În cadrul aceluiaşi termen pot fi încasate sau restituite diferenţe de drepturi vamale constatate.
64.  Normele tehnice privind realizarea supravegherii vamale în afara birourilor vamale, precum şi a controlului vamal  postvămuire se stabilesc de către Serviciul Vamal.
 Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti