Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Anexe la Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii

 Anexa nr. 1

la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii
Moldova
Cantităţile uzuale de produse din tutun şi băuturi alcoolice
admise pentru folosinţa comandantului, echipajului şi  pasagerilor,
în raport cu durata staţionării navei în port
Cantităţile de produse din tutun şi băuturi alcoolice care se lasă de către organele vamale nesigilate pentru folosinţa comandantului şi secundului, precum şi a echipajului şi pasagerilor, conform pct.16 al prezentului regulament,  sînt următoarele:
 
Ţigarete
Ţigări de foi
Băuturi
alcoolice peste
22 0
a) pentru uzul comandantului şi secundului
80 buc./zi/pers.
20 buc./zi/pers.
2 l/zi/pers.
b) pentru uzul echipajului şi pasagerilor
40 buc./zi/pers.
20 buc./zi/pers.
1 l/zi/pers.
 
Cantităţile de produse sus-menţionate se lasă nesigilate la efectuarea controlului vamal de sosire a navei, în raport cu durata staţionării în port declarată de comandant, dar pe o perioadă nu mai mare de 15 zile. Dacă durata de staţionare este mai mare de 15 zile, cantităţile respective de produse vor fi scoase de sub sigiliul vamal la cererea comandantului sau agentului navei.
În cazuri deosebite ca: sărbători naţionale, acţiuni protocolare etc., şeful vămii poate aproba lăsarea la dispoziţia comandantului şi secundului a cantităţilor suplimentare din produsele menţionate, corespunzătoare acţiunii, cu condiţia să fie consumate la bord.
Produsele lăsate la dispoziţia comandantului, echipajului şi călătorilor vor fi indicate de fiecare dată pe declaraţia proviziilor de bord în cadrul  fiecărei operaţiuni.
Anexa nr. 2
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii
Moldova
CERERE DE AUTORIZARE
pentru funcţionarea unui antrepozit vamal
1. Denumirea şi sediul ..................................................................................
.....................................................................................................................
2. Descrierea locului destinat utilizării ca antrepozit vamal ..............................
.....................................................................................................................
3. Tipul de antrepozit solicitat *......................................................................
4. Justificarea economică a antrepozitării ........................................................
.......................................................................................................................
5. Descrierea evidenţei contabile ţinute şi locul unde acesta este ţinută...............
........................................................................................................................
     6. Durata medie a stocajului ..............................................................................
7. Tipul mărfurilor ..........................................................................................
........................................................................................................................
8. Manipulările preconizate a fi efectuate în timpul antrepozitării.........................
........................................................................................................................
9. Operaţiunile preconizate a fi efectuate în timpul antrepozitării..........................
........................................................................................................................
10. Avizul organelor vamale care controlează antrepozitul..................................
11. Avizul organelor vamale care acordă regimul...............................................
........................................................................................................................
12. Documente anexate **................................................................................
.........................................................................................................................
  Data...................................                               Semnătura.............................
                                                                                          L.Ş.
* Se indică, în ordinea de referinţă, unul dintre tipurile de antrepozit vamal prevăzute de legislaţia în vigoare.
** De exemplu: planuri, descrierea detaliată a locurilor destinate depozitării sau a evidenţei contabile materiale.
 
Anexa nr. 3
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii
Moldova
 
1.Titular:
 
 
Numărul de identitate:
 
AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE A
ANTREPOZITULUI VAMAL
NR. __________
 
     
 
2.Nr. de referenţă
al cererii:
 
3.Organul vamal de control:
 
4.Antrepozitul sau instanţa de stocaj:
 
 
 
 
5.Contabilitatea materială:
 
6.Data intrării în vigoare:
 
7.Proceduri aplicate:
 
la întrare:
 
la ieşire:
 
8.Termen de depozitare:
 
 
 
9.Suma garanţiei sau modalitatea de determinare a acestei sume:
 
 
 
10.Mărfuri admise:
 
11.Procentaj de pierderi:
 
 
 
12.Alte mărfuri
 
 
13.Manipulări uzuale:
 
 
 
 
14. Scoateri temporare. Scop:
 
Manipulări:
 
 
 
15.Alte operaţiuni autorizate:
 
 
 
16. Alte dispoziţii:
17. Număr de anexe:
 
 
18.Organul vamal care eliberează autorizaţia:
Locul:
 
Data:                             Semnătura:
 
Termenul de valabilitate:
 
Persoana care poate fi contactată:
STAMPILA
 
Anexa nr. 4
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii
Moldova
INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE
PENTRU AUTORIZAŢIA DE ANTREPOZIT VAMAL
1. Se menţionează denumirea, actul constitutiv şi sediul titularului. Numărul de identitate este codul de identificare şi codul fiscal al agentului economic.
2. Se indică data şi numărul cererii de autorizare.
3. Se indică biroul vamal  în raza căruia va activa antrepozitul vamal.
4. Se indică adresa completă a antrepozitului sau a instalaţiilor de stocaj utilizate pentru mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal.
5. Se menţionează locul exact unde se ţine evidenţa contabilă.
7. Se menţionează, cu indicarea bazei legale, procedura utilizată.
10. Se completează numai în cazul antrepozitului privat.
11. Se menţionează, pentru fiecare tip de marfă, procentul natural de pierderi în funcţie de natura mărfii (numai în cazul antrepozitului privat).
12. Se menţionează, mărfurile (împreună cu statutul lor vamal) care pot fi stocate în locurile de antrepozit vamal, fără a fi plasate sub acest regim.
13. Se menţionează, după caz, alte operaţiuni autorizate cînd aceste pot fi efectuate în antrepozite vamale.
Anexa nr. 5
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii
Moldova
PROCEDURA
de transferare a mărfurilor de la un antrepozit  vamal  la alt  antrepozit vamal
1. Pentru transferul mărfurilor de la un antrepozit vamal la alt antrepozit vamal, fără încheierea regimului, exemplarele 1, 4, 5 şi un exemplar suplimentar identic exemplarului 1 al formularului declaraţiei vamale în detaliu sînt depuse de noul titular la biroul vamal pe lîngă care funcţionează antrepozitul iniţial. Organul vamal poate dispensa titularul acestei declaraţii vamale  de obligaţia de a prezenta mărfurile.
2. Biroul vamal prevăzut la pct. 1 al prezentei anexe avizează exemplarul 1 şi exemplarul suplimentar în caseta D, atestînd astfel verificarea sau admiterea menţiunilor înscrise. Totodată, stabileşte termenul în care mărfurile trebuie să fie prezentate vămii în raza căreia se antrepozitează mărfurile care sînt transferate.
Exemplarul 1 al documentului se reţine de biroul vamal emitent.
3. Exemplarul suplimentar şi exemplarele 4 şi 5 ale documentului însoţesc mărfurile şi sînt prezentate împreună cu acestea biroului vamal de destinaţie. Organul vamal poate excepta antrepozitarul de obligaţia prezentării mărfurilor.
4. Exemplarul 5 al documentului se avizează de vama de destinaţie în caseta I şi se transmite biroului vamal emitent. Exemplarul 4 se reţine de biroul vamal de destinaţie, iar exemplarul suplimentar se remite antrepozitarului care primeşte mărfurile.
5. Vama emitentă verifică închiderea corectă a transferului, comparînd exemplarele 1 şi 5 ale documentului. Exemplarul 5 se remite imediat antrepozitarului iniţial.
6. Antrepozitarii păstrează exemplarele care le sînt emise în evidenţa lor.
    
Anexa nr. 6
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova

CERERE DE AUTORIZARE
a regimului de perfecţionare activă
              
1. Denumirea şi sediul:
a) solicitantului ___________________________________________________
_______________________________________________________________
b) operatorului ___________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Sistemul solicitat:
a) sistemul cu suspendare____________________________________________
________________________________________________________________
b) sistemul cu restituire _____________________________________________
_______________________________________________________________
3. Modalităţi speciale solicitate:
a) compensare prin echivalent _______________________________________
______________________________________________________________
b) export anticipat ________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Mărfurile destinate a fi supuse operaţiunilor de perfecţionare şi justificarea cererii:
a) denumirea comercială şi/sau tehnică__________________________________
______________________________________________________________
b) menţiuni relative la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor________________
_______________________________________________________________
c) cantitatea prevăzută _____________________________________________
d) valoarea prevăzută _____________________________________________
e) originea _______________________________________________________
5. Produse compensatoare şi exportul prevăzut:
a) denumirea comercială şi/sau tehnică: __________________________________
_______________________________________________________________
b) menţiuni privitoare la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor: _______________
c) produse compensatoare principale: ___________________________________
_______________________________________________________________
d) export prevăzut: _________________________________________________
________________________________________________________________
6. Rata de randament: ______________________________________________
________________________________________________________________
7. Natura (felul) procesului de perfecţionare: ______________________________
________________________________________________________________
8. Locul unde are loc operaţiunea de perfecţionare:_________________________
_______________________________________________________________
9. Durata estimată a fi necesară pentru:
a) realizarea operaţiunilor de perfecţionare şi scoaterea produselor compensatoare  (termenul de
reexport) _________________________________________________________
________________________________________________________________
b) aprovizionarea şi transportul către Republica Moldova amărfurilor
     străine:  __________________________________________________________
     10. Mijloace de identificare preconizate ___________________________________
__________________________________________________________________
a) de acordare a regimului _____________________________________________
b) de încheiere a regimului ____________________________________________
12. Termen de valabilitate a autorizaţiei solicitat_____________________________
13. Mărfuri echivalente ______________________________________________
________________________________________________________________
14. Importatorul autorizat să plaseze mărfurile în regim ________________________
_________________________________________________________________
15. Menţiuni cu privire la autorizaţiile anterioare:
a) pentru trei ani precedenţi, în cazul mărfurilor identice cu cele constituind obiectul  prezentei
cereri _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) în cazul mărfurilor destinate a fi supuse operaţiunilor de perfecţionare ___________
_______________________________________________________________

      Data                                                       ................................... Semnătura
                                                                                                                             L.Ş.
NOTĂ: Datele de mai sus trebuie să fie furnizate în ordinea lor. Acelea dintre ele care se referă la mărfuri sau produse se furnizează în raport de fiecare tip de marfă sau de produs.
    
 
 
Anexa nr. 7
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE
1. Denumirea, actul constitutiv şi sediul persoanei: în cazul în care cererea este prezentată pe hîrtie cu antet şi aceasta conţine toate menţiunile de la pct. 1 a), completarea acestui punct nu este necesară. Pct. 1 lit. b) va fi completat, întrucît operatorul este o persoană distinctă de cea a solicitantului.
2. Sistemul solicitat: se va indica sistemul dorit ţinînd seama de prevederile art. 57 din Codul vamal.
3. Modalităţi speciale solicitate: se menţionează dacă una sau mai multe modalităţi prevăzute pentru acest punct sînt solicitate. Aceste menţiuni pot avea o incidenţă asupra tipului datelor care se furnizează în punctele ce urmează.
4. Mărfuri destinate a fi supuse operaţiunilor de perfecţionare şi justificarea cererii:
a) denumirea comercială şi/sau tehnică: această menţiune trebuie să fie furnizată în termeni suficient de clari şi precişi pentru a permite luarea deciziei asupra cererii şi, în special, de a se stabili dacă, în funcţie de informaţiile primite, condiţiile economice pot fi considerate ca fiind îndeplinite.
În orice caz, în situaţia în care este solicitată compensarea prin echivalent, cu sau fără export anticipat, se menţionează, de asemenea, calitatea comercială şi caracteristicile tehnice;
b) menţiunile relative la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor: aceste menţiuni, care nu se dau decît cu titlu indicativ, pot fi limitate la codul de patru cifre, în cazul în care referirea la codul de opt cifre nu este necesară pentru emiterea autorizaţiei şi buna derulare a operaţiunii de perfecţionare. În situaţia în care sistemul de compensare prin echivalent este solicitat, se va face referire la codul de opt cifre;
c) cantitatea prevăzută: această menţiune poate fi omisă, dacă nu a fost solicitat sistemul de compensare prin echivalent. Dacă cantitatea este menţionată, se face referire şi la o perioadă în care urmează să se efectueze importul;
d) valoarea prevăzută: această menţiune poate fi omisă în aceleaşi condiţii ca la lit. c) de mai sus. Dacă valoarea este menţionată, ea trebuie să fie valoarea în vamă estimată a mărfurilor, pe baza elementelor cunoscute şi a documentelor prezentate;
e) se menţionează ţara de origine cunoscută.
5. Produse compensatoare şi exportul prevăzut:
a) denumirea comercială şi/sau tehnică: se completează în aceleaşi condiţii ca la pct. 4 lit. a) de mai sus pentru toate produsele compensatoare obţinute;
b) menţiuni privitoare la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor: se completează în aceleaşi condiţii ca la pct. 4 lit. b) de mai sus, pentru toate produsele compensatoare obţinute;
c) produse compensatoare principale: dintre produsele compensatoare care sînt produse compensatoare principale;
d) exportul prevăzut: această menţiune trebuie înscrisă cînd se solicită sistemul cu suspendare. În acest caz, se precizează posibilităţile de export al produselor compensatoare.
6. Rata de randament: se menţionează rata de randament declarată de titularul operaţiunii.
7. Felul procesului de perfecţionare: se menţionează operaţiunile la care mărfurile de import trebuie să fie supuse în vederea obţinerii produselor compensatoare.
8. Locul unde are loc operaţiunea de perfecţionare: se indică adresa locului unde operaţiunea de perfecţionare trebuie să fie efectuată.
9. Durata estimată ar fi necesară pentru:
a) realizarea operaţiunilor de perfecţionare şi scoaterea produselor compensatoare (termenul de reexport): această menţiune se furnizează în raport cu o anumită parte de mărfuri (de exemplu: pe unitate sau cantitate) şi trebuie să indice durata medie estimată a operaţiunilor de perfecţionare, în raport de această parte, precum şi termenul estimat care curge de la terminarea operaţiunilor de perfecţionare pînă la momentul exportului, produselor compensatoare obţinute;
b) aprovizionarea şi transportul către Republica Moldova a mărfurilor străine: această menţiune se înscrie numai dacă se solicită modalitatea de export anticipat. În acest caz, se va indica perioada de timp necesară pentru aprovizionare şi transport către Republica Moldova a mărfurilor de import.
10. Mijloacele de identificare preconizate: se menţionează mijloacele de identificare cele mai adecvate a mărfurilor de import în produsele compensatoare.
11. Nominalizarea birourilor vamale: se menţionează dintre birourile vamale posibile cele care pot fi utilizate ca birouri vamale:
a) de acordare a regimului: pentru acceptarea declaraţiei vamale de plasare a mărfurilor sub regim şi de control al acestuia;
b) de încheiere a regimului: pentru acceptarea declaraţiilor vamale prin care mărfurilor străine li se dă una din destinaţiile vamale admise.
12. Durata preconizată a autorizaţiei: se indică termenul prevăzut pentru importul mărfurilor destinate operaţiunilor de perfecţionare.
13. Mărfurile echivalente: se menţionează numai dacă este solicitată modalitatea compensării prin echivalent, codul din Nomenclatorul mărfurilor specific, calitatea comercială şi caracteristicile tehnice ale mărfurilor echivalente, pentru a permite organelor vamale să efectueze comparaţiile necesare dintre mărfurile străine şi mărfurile echivalente.
14. Importatorul autorizat să plaseze mărfurile sub regim: se menţionează denumirea, statutul juridic şi sediul importatorului.
15. Menţiuni cu privire la autorizaţiile anterioare:
a) pentru trei ani precedenţi, în cazul mărfurilor identice cu cele constituind obiectul prezentei cereri: se menţionează autorizaţiile ce au fost emise;
b) în cazul mărfurilor destinate a fi supuse operaţiunilor de perfecţionare: se menţionează dacă mărfurile în cauză sînt produse compensatoare în cadrul unei sau mai multor autorizaţii deja emise şi, în caz afirmativ, se indică autorizaţiile respective (autorizaţii succesive).

Anexa nr. 8
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova

AUTORIZAŢIE DE PERFECŢIONARE ACTIVĂ
Referitor la cererea .................................................................
1. Denumirea, actul constitutiv şi sediul ......................................
a) solicitantului ..........................................................................
...............................................................................................
b) operatorului (1)
..............................................................................................
2. Sistemul autorizat (2) :
a) sistem cu suspendare .........................................................
b) sistem cu restituire .............................................................
3) Modalităţi (2) :
a) compensare prin echivalent .................................................
b) export anticipat ....................................................................
4. Mărfurile destinate a suferi operaţiuni de perfecţionare (3):
a) denumirea comercială/tehnică ................................................
....................................................................................................
b) menţiuni relative la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor .......
....................................................................................................
c) cantitatea prevăzută .................................................................
d) valoarea prevăzută ...................................................................
5. Produsele compensatoare (3) :
a) denumirea comercială/tehnică ....................................................
.....................................................................................................
b) menţiuni relative la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor .......
....................................................................................................
c) produse compensatoare principale ........................................
...................................................................................................
6. Rata de randament  (4) : .........................................................
7. Felul perfecţionării ...................................................................
8. Locul unde se efectuează operaţiunea de perfecţionare .............
.....................................................................................................
9. Termenul de reexport (5) : .........................................................
10. Termenul de plasare a mărfurilor de import în regim (6) : ...........
.....................................................................................................
11. Mijloace de identificare stabilite ................................................
.....................................................................................................
12. Unităţile vamale desemnate:
a) de control .................................................................................
b) de plasare ................................................................................
c) de încheiere .............................................................................
13. Termenul de valabilitate al autorizaţiei (7) ..............................
14. Mărfuri echivalente (8) ........................................................
15. Data de reexaminare a condiţiilor economice (9) .....................
                Data ................................
                        Semnătura .................
Anexa nr. 9
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova

INSTRUCŢIUNI PRIVIND COMPLETAREA AUTORIZĂRII
(1) - Se completează dacă este o persoană diferită de titularul autorizaţiei.
(2) - Se indică sistemul autorizat şi/sau modalităţile specifice.
(3) - Aceste indicaţii sînt furnizate, în măsura necesară, pentru a permite unităţilor vamale controlul utilizării autorizaţiei, mai ales în ceea ce priveşte aplicarea ratei de randament prevăzute şi în ceea ce priveşte cantitatea şi valoarea, ţinînd seama de condiţiile economice luate în considerare. Indicaţiile referitoare la cantitate sau valoare pot fi furnizate prin referire la o perioadă de import. Dacă indicaţia se referă la produsele compensatoare, ele trebuie să distingă produsele principale de produsele secundare.
(4) - Se indică rata de randament sau modalităţile în baza cărora unităţile vamale de control fixează această rată. Dacă randamentul este cel rezultat din evidenţa operativă a titularului autorizaţiei, se menţionează acest fapt.
(5) - Acest termen corespunde timpului necesar pentru realizarea operaţiunii de perfecţionare a unei cantităţi determinate de mărfuri de import şi de obţinere a produselor compensatoare.
(6) - Se indică dacă este utilizată modalitatea de export anticipat.
(7) - În cazuri justificate, eliberarea autorizaţiei poate fi dată pentru o perioadă mai mare de doi ani; termenul menţionat sau expresia "durată nelimitată" se justifică şi prin depunerea clauzei de reexaminare menţionate la punctul 15.
(8) - Se indică numai dacă este avut în vedere sistemul de compensare prin echivalent, codul NM de nouă cifre, calitatea comercială şi caracteristicile tehnice ale mărfurilor echivalente.
(9) - A se vedea nota (7) .    
Notă: Datele de mai sus trebuie să fie furnizate în ordinea lor. Acelea dintre ele care se referă la mărfuri sau produse se furnizează în raport de fiecare fel de marfă sau produs.

Anexa nr. 10
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova
Metoda cheii cantitative
Elemente cunoscute
Cantitatea de produse importate pentru perfecţionare:  A1, A2,...,An
Cantitatea de produse compensatoare rezultate din perfecţionare: X1,X2,...,Xm
Cantitatea de produse compensatoare ce va fi importată: X1',X2',...,Xm'
Cantitatea mărfurilor de import conţinută în produsele
compensatoare rezultate din perfecţionare:
A1X1,A1X2,...,A1Xm,A2X1,A2X2,...,A2Xm,...,AnX1,AnX2...,AnXm
..........................................................................................
Determinarea bazei de repartizare a mărfurilor importate în produsele compensatoare rezultate din perfecţionare(R)
R(A1,X1)=A1A1X1/( A1X1+ A1X2+...+A1Xm)
R(A1,X2)=A1A1X2/( A1X1+ A1X2+...+A1Xm)
.
.
.
R(A1,Xm)=A1A1Xm/( A1X1+ A1X2+...+A1Xm)
R(A2,X1)= A2A2X1/( A1X1+ A1X2+...+A1Xm)
R(A2,X2)= A2A2X2/( A1X1+ A1X2+...+A1Xm)
.
.
.
R(A2,Xm)= A2A2Xm/( A1X1+ A1X2+...+A1Xm)
.
.
.
R(An,X1)= AnAnX1/( A1X1+ A1X2+...+A1Xm)
.
.
.
R(An,Xm)= AnAnXm/( A1X1+ A1X2+...+A1Xm)
............................................................................
Determinarea cantităţii de marfă de import ce se regăseşte în produsele compensatoare importate
A1'=  R(A1,X1)* X1'/ X1+ R(A1,X2)* X2'/ X2+...+ R(A1,Xm)* Xm'/ Xm
A2'=  R(A2,X1)* X1'/ X1+ R(A2,X2)* X2'/ X2+...+ R(A2,Xm)* Xm'/ Xm
.
.
.
An'=  R(An,X1)* X1'/ X1+ R(An,X2)* X2'/ X2+...+ R(An,Xm)* Xm'/ Xm
Prin urmare pentru produsul importat în vederea perfecţionării Ak apare o obligaţie vamală pentru cantitatea Ak'
Ak'=  R(Ak,X1)* X1'/ X1+ R(Ak,X2)* X2'/ X2+...+ R(Ak,Xm)* Xm'/ Xm=
=[Ak/( AkX1+ AkX2+...+AkXm)] ( AkX1 X1'/ X1+ AkX2 X2'/ X2+...+ AkXm Xm'/ Xm)    deci
Ak'=[Ak/(AkX1+AkX2+...+AkXm)](AkX1X1'/X1+AkX2X2'/X2+...+ +AkXm Xm'/ Xm)
În particular, atunci cînd din operaţiunea de fabricaţie rezultă un singur produs compensator X (metoda produs compensator), formula de mai sus devine:
Ak'=[Ak/AkX]* AkX*X'/X= Ak*X'/X
Din relaţia de mai sus rezultă în cazul metodei "produs compensator" pierderile definite la pct.161 lit. d) nu influenţează calculul cantităţii de mărfuri de import pentru care apare o obligaţie de plată.
Studii de caz
1. În urma procesării a 100 kg de subtanţă A din import rezultă 200 kg de substanţă B, din care 180 kg se importă, iar 20kg se exportă.
Vom determina cantitatea de substanţă A pentru care apare o obligaţie de plată.
În acest caz, conform formulei de mai sus, avem:
Ak=A=100kg
Xk=X=200kg
Xk'=X'=180kg
...................................................
A'=100kg*180kg/200kg=90kg
2. În urma procesării a 100 kg de substanţă de import A şi a 50 kg de substanţă de import B, rezultă două tipuri de produse:
X în cantitate de 200 kg, din care se importă cantitatea de 180 kg, iar restul se exportă.
Y în cantitate de 30 kg, din care se importă cantitatea de 20 kg, iar restul se exportă.
Se cunoaşte, de asemenea, că repartiţia mărfurilor de import A şi B în produsele compensatoare este următoarea:
marfa A care se regăseşte în produsul compensator X           = 85 kg
marfa A care se regăseşte în produsul compensator Y           = 10 kg
marfa B care se regăseşte în produsul compensator X           = 35 kg
marfa B care se regăseşte în produsul compensator Y           = 12 kg
..............................................................................................
Vom determina cantităţile de substanţă A şi B pentru care apare o obligaţie de plată.
Analizînd modul în care mărfurile de import se regăsesc în produsele compensatoare, se observă că pe parcursul perfecţionării au apărut pierderi, şi anume 5kg pentru marfa A şi 3 kg pentru marfa B.
În acest caz, conform formulei de mai sus, avem:
A1=100kg              A1X1=85kg                X1'=180kg
A2=50kg                A2X1=35kg                X2'=20kg
X1=200kg              A1X2=10kg
X2=30kg                A2X2=12kg
Ak'=[Ak/(AkX1+AkX2+...+AkXm)](AkX1X1'/X1+AkX2X2'/X2+...+AkXm Xm'/ Xm)
A1'=[100kg/(85kg+10kg)](85kg*180kg/200kg+10kg*20kg/30kg)=87,54kg
A2'=[50kg/(35kg+12kg)](35kg*180kg/200kg+12kg*20kg/30kg)=42,02kg
Anexa nr. 11
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova
Metoda cheii valorice
Elemente cunoscute
Cantitatea de produse importate pentru perfecţionare:  A1, A2,...,An
Cantitatea de produse compensatoare rezultate din perfecţionare: X1,X2,...,Xm
Preţul produselor compensatoare: P(X1), P(X2),..., P(Xm)
Cantitatea de produse compensatoare ce va fi importată: X1',X2',...,Xm'
........................................................................................................
Determinarea bazei de repartizare a mărfurilor importate în produsele compensatoare rezultate din perfecţionare(R)
R(A1,X1)=A1 P(X1)/( P(X1)+ P(X2)+...+P(Xm
R(A1,X2)=A1P(X2)/( P(X1)+ P(X2)+...+P(Xm
.
.
.
R(A1,Xm)= A1P(Xm)/( P(X1)+ P(X2)+...+P(Xm
R(A2,X1)= A2P(X1)/( P(X1)+ P(X2)+...+P(Xm
R(A2,X2)= A2P(X2)/( P(X1)+ P(X2)+...+P(Xm
.
.
.
R(A2,Xm)= A2P(Xm)/( P(X1)+ P(X2)+...+P(Xm
.
.
.
R(An,X1)= AnP(X1)/( P(X1)+ P(X2)+...+P(Xm
.
.
.
R(An,Xm)=AnP(Xm)/( P(X1)+ P(X2)+...+P(Xm
.........................................................................
Determinarea cantităţii de marfă de import ce se regăseşte în produsele compensatoare importate
A1'= R(A1,X1)* X1'/ X1+ R(A1,X2)* X2'/ X2+...+ R(A1,Xm)* Xm'/ Xm
A2'= R(A2,X1)* X1'/ X1+ R(A2,X2)* X2'/ X2+...+ R(A2,Xm)* Xm'/ Xm
.
.
.
An'= R(An,X1)* X1'/ X1+ R(An,X2)* X2'/ X2+...+ R(An,Xm)* Xm'/ Xm
Prin urmare, pentru produsul importat în vederea perfecţionării Ak apare o obligaţie vamală pentru cantitatea Ak'
Ak'= R(Ak,X1)* X1'/ X1+ R(Ak,X2)* X2'/ X2+...+ R(Ak,Xm)* Xm'/ Xm=
=[Ak/ (P(X1)+ P(X2)+...+P(Xm](P(X1) X1'/ X1+ P(X2)X2'/ X2+...+ P(Xm)Xm'/ Xm)    deci
Ak'=[Ak/ (P(X1)+ P(X2)+...+P(Xm] (P(X1) X1'/ X1+ P(X2)X2'/ X2+...+ P(Xm)Xm'/ Xm)
Studiu de caz
În urma procesării a 100 kg de substanţă de import A1 şi a 50 kg de substanţă de import A2, rezultă două tipuri de produse:
X1 în cantitate de 200 kg, din care se importă cantitatea de 180 kg, iar restul se exportă;
X2 în cantitate de 30 kg, din care se importă cantitatea de 20 kg, iar restul se exportă.
De asemenea, se cunosc preţurile pentru produsele compensatoare, astfel:
P(X1)=200 kg*12 lei/kg = 2400 lei
P(X2)=30 kg*5 lei/kg = 150 lei
Vom determina cantităţile de substanţă A şi B pentru care apare o obligaţie de plată.
A1'=[A1/(P(X1)+P(X2]( P(X1) X1'/ X1+ P(X2)X2'/ X2)
A2'=[A2/(P(X1)+P(X2]( P(X1) X1'/ X1+ P(X2)X2'/ X2)
A1'=[100kg/(2400lei+150lei)](2400lei*180kg/200kg+150lei20kg/30kg)=88.62kg
A2=[50kg/(2400lei+150lei)](2400lei*180kg/200kg+150lei20kg/30kg)=44.31kg
Anexa nr. 12
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova
LISTA OPERAŢIUNILOR DE TRANSFORMARE SUB CONTROL VAMAL
 
Nr. d/o
Coloana 1
Coloana 2
 
 
Mărfuri pentru care este autorizată transformarea sub supravegherea vămii
Transformările ce pot fi efectuate
 
1.
Mărfuri de orice tip
Transformarea în mostre prezentate ca atare sau constituite în seturi
 
2.
Mărfuri de orice tip
Reducerea la deşeuri şi resturi sau distrugerea
 
3.
Mărfuri de orice tip
Denaturarea
 
4.
Mărfuri de orice tip
Recuperarea de părţi sau componente
 
5.
Mărfuri de orice tip
Separarea şi/sau distrugerea părţilor deteriorate
 
6.
Mărfuri de orice tip
Transformarea pentru a corecta efectele daunelor suferite
 
7.
Mărfuri de orice tip
Forme obişnuite de manipulare admise în antrepozite vamale sau zone libere
 
        
Anexa nr. 13
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova

CERERE DE ACORDARE
a regimului de transformare sub control vamal
1. Denumirea, actul constitutiv şi sediul .........................................
a) solicitantului .............................................................................. 
.....................................................................................................
b) operatorului ...............................................................................
.....................................................................................................
2. Mărfurile destinate a fi supuse operaţiunilor de transformare:
a) denumirea comercială/tehnică ...................................................... 
........................................................................................................
b) indicaţii referitoare la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor  
.........................................................................................................
c) cantitatea prevăzută .......................................................................
d) valoarea prevăzută ........................................................................
3. Produse transformate :
a) denumirea comercială/tehnică .........................................................
..........................................................................................................
b) indicaţii referitoare la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor  
...........................................................................................................
4. Rata de randament : .........................................................................
............................................................................................................. 
5. Descrierea şi felul operaţiunilor de transformare care se efectuează  
............................................................................................................
6. Locul unde se efectuează transformarea  
............................................................................................................
7. Termenul estimat necesar pentru a acorda mărfurilor de import o destinaţie vamală: ......
..........................................................................................................
8. Mijloace de identificare prevăzute: ................................................
........................................................................................................
9. Birourile vamale desemnate:
a) de control .....................................................................................
b) de plasare ....................................................................................
c) de încheiere ...................................................................................
.........................................................................................................
10. Termen de autorizare .................................................................
11. Alte elemente ............................................................................
  
                  Data ..............................
                  Semnătura ......................
Anexa nr. 14
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova
INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE
1. Denumirea, actul constitutiv şi sediul persoanei: în cazul în care cererea este prezentată pe hîrtie cu antetul agentului economic care cere autorizaţia şi dacă aceasta cuprinde toate indicaţiile cu privire la pct. 1 lit. a), acest punct nu se completează. Pct. 1 lit. b) se completează dacă operatorul este o persoană diferită de solicitant.
2. Mărfuri destinate a fi supuse operaţiunilor de transformare:
a) denumirea comercială/tehnică: această indicaţie se furnizează în termeni suficient de clari şi precişi pentru a permite, în baza cererii,  de a decide, în funcţie de informaţiile primite, dacă condiţiile economice pot fi considerate ca îndeplinite;
b) indicaţiile referitoare la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor: aceste date, care sînt furnizate cu titlu indicativ, pot fi limitate la codul de 4 cifre, în cazul în care indicaţiile codului de 9 cifre nu sînt necesare pentru a permite eliberarea autorizaţiei şi derularea corespunzătoare a regimului;
c) cantitatea prevăzută: cantitatea se exprimă în unităţi (kg, litri, metri etc.). Ea poate să se refere la o perioadă de import;
d) valoarea prevăzută: se indică valoarea în vamă a mărfurilor, estimată pe baza elementelor cunoscute şi a documentelor prezentate.
3. Produse transformate:
a) denumirea comercială/tehnică: se completează în aceleaşi condiţii ca şi pct. 2 lit.a) pentru produsele transformate;
b) indicaţii referitoare la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor: se indică codul de 9 cifre pentru toate produsele obţinute.
4. Rata de randament: se indică rata de randament prevăzută sau se face o propunere pentru această rată.
5. Descrierea şi felul operaţiunilor de transformare care se efectuează: se indică operaţiunile la care sînt supuse mărfurile de import pentru a obţine produsele transformate.
6. Locul unde se efectuează transformarea: se indică adresa locului în care se efectuează operaţiunea de transformare.
7. Termenul estimat necesar pentru a da mărfurilor de import o destinaţie vamală: se indică termenul aproximativ al operaţiunilor de transformare plus termenul estimat care curge de la terminarea operaţiunilor de transformare pînă în momentul încheierii regimului.
8. Mijloacele de identificare prevăzute: se indică posibilităţile de identificare a mărfurilor de import în produsele transformate în termenii cei mai apropiaţi.
9. Denumirea birourilor vamale: se indică dintre birourile vamale posibile cele care pot fi utilizate:
a) de control: pentru controlul regimului;
b) de plasare: pentru acceptarea declaraţiei de plasare a mărfurilor sub regim;
c) de încheiere: pentru acceptarea declaraţiei de a plasa mărfurile de import sub o destinaţie vamală.
10. Termenul autorizaţiei: se indică termenul prevăzut pentru importul mărfurilor de import, destinate a fi supuse operaţiunilor de transformare admise.
11. Alte elemente: în această rubrică se specifică orice indicaţii pe care solicitantul le consideră utile pentru organele vamale.
Anexa nr. 15
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova
AUTORIZAŢIE
pentru transformare sub control vamal
Referitor la cererea ......................................................................
1. Denumirea, actul constitutiv şi sediul ..........................................
.....................................................................................................
a) titularului de autorizaţie: .............................................................
......................................................................................................
b) operatorului (1) . ........................................................................ 
.......................................................................................................
2. Mărfuri destinate a fi supuse operaţiunilor de transformare (2):
a) denumirea comercială/tehnică ....................................................
.......................................................................................................
b) indicaţii referitoare la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor
.......................................................................................................
c) cantitatea prevăzută ....................................................................
d) valoarea prevăzută .....................................................................
3. Produse transformate (2):
a) denumirea comercială/tehnică ......................................................
......................................................................................................
b) indicaţii referitoare la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor:
.....................................................................................................
4. Rata de randament (3) ...............................................................
.......................................................................................................
5. Descrierea şi felul operaţiunilor de transformare care se efectuează:
........................................................................................................
......................................................................................................... 
6. Locul unde se efectuează transformarea .........................................
...........................................................................................................
7. Termenul pentru a acorda  mărfurilor de import o destinaţie vamală (4) .....
...............................................................................................................
8. Mijloacele de identificare prevăzute ....................................................
...............................................................................................................
9. Birouri vamale desemnate:
a) de control .......................................................................................
b) de plasare .......................................................................................
c) de încheiere .....................................................................................
10. Termenul de valabilitate al autorizaţiei (5) .......................................
11. Data de reexaminare a condiţiilor economice (5) ...........................
12. Numărul de anexe .......................................................................
                  Data ..................................
                                                            Semnătura ......................
INSTRUCŢIUNI PRIVIND COMPLETAREA AUTORIZAŢIEI
(1) - Se completează în cazul unei persoane diferite de titularul autorizaţiei.
(2) - Aceste indicaţii sînt furnizate în măsura necesară pentru a permite birourilor vamale de a controla utilizarea autorizaţiei, mai ales în ceea ce priveşte aplicarea ratei de randament prevăzute, sau a putea prevedea cantitatea şi valoarea. Indicaţiile referitoare la cantitate şi la valoare pot fi furnizate prin referire la o anumită perioadă de import.
(3) - Se indică rata de randament sau modalităţile în baza cărora birourile vamale de control fixează această rată. Dacă randamentul este cel rezultat din evidenţa operativă, se indică: din evidenţa operativă.
(4) - Acest termen corespunde timpului necesar pentru realizarea operaţiunilor de transformare a unei cantităţi determinate de mărfuri de import şi de obţinere a produselor transformate corespunzătoare.
(5) - Dacă condiţiile justifică prelungirea autorizaţiei mai mult de 2 ani, termenul de valabilitate acordat sau menţiunea "termen nelimitat", indicat la pct. 10, poate fi însoţit de  justificările prevăzute la pct. 11.
Notă:   Datele de mai sus trebuie să fie furnizate în ordinea lor. Autorizaţia cuprinde referirile la cerere. Dacă informaţiile sînt furnizate prin trimiteri la cerere, ele fac parte integrantă din autorizaţie.
    
Anexa nr. 16
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova
LISTA EXEMPLIFICATIVĂ
a bunurilor considerate material profesional
Apendicele nr. I
Echipament pentru presă, radiodifuziune şi televiziune
Listă exemplificativă
A. Echipament de presă, precum:
calculatoare personale;
telefax-uri;
maşini de scris;
camere de toate tipurile (de filmat şi electronice);
aparate de transmitere, de înregistrare şi de redare a sunetului sau a imaginilor (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de mixaj sunet, difuzoare);
suporturi pentru sunet sau imagine, neînregistrate ori înregistrate;
instrumente şi aparate de măsură şi control (oscilografe, sisteme de control pentru magnetofoane şi magnetoscoape, multimetre, cutii şi truse de scule, vectorscoape, generatoare de semnale video etc.);
echipamente de iluminat (proiectoare, transformatoare, trepieduri);
accesorii (casete, fotometre, obiective foto, acumulatoare, curele de transmisie, încărcătoare de baterii, monitoare).
B. Echipament de radiodifuziune, precum:
echipament pentru telecomunicaţii, ca de exemplu emiţătoare-receptoare sau transmiţătoare terminale racordabile la reţea ori cablu, legături prin satelit;
echipament de producere a radiofrecvenţei (aparate de captare a sunetului, de înregistrare sau de reproducere);
instrumente şi aparate de măsură şi control (oscilografe, sisteme de control pentru magnetofoane şi magnetoscoape, multimetre, cutii şi truse de scule, vectorscoape, generatoare de semnale video etc.);
accesorii (ceasuri, cronometre, busole, microfoane, mese de mixaj, benzi magnetice pentru sunet, grupuri electrogene, transformatoare, baterii şi acumulatoare, încărcătoare de baterii, aparate de încălzit, de condiţionat aerul şi de ventilaţie etc.);
suporturi pentru sunet neînregistrate sau înregistrate.
C. Echipament de televiziune, precum:
camere de televiziune;
telecinema;
instrumente şi aparate de măsură şi de control;
aparate de transmisie şi retransmisie;
aparate de comunicaţii;
aparate de înregistrare sau de redare a sunetului ori a imaginii (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de mixaj, difuzoare);
echipament de iluminat (proiectoare, transformatoare, trepieduri);
echipament de montaj;
accesorii (ceasuri, cronometre, busole, obiective, fotometre, trepieduri, încărcătoare de baterii, casete, grupuri electrogene, transformatoare, baterii şi acumulatoare, aparate de încălzit, de condiţionat aerul şi de ventilaţie etc.);
suporturi pentru sunet sau imagine, neînregistrate ori înregistrate (generice, semnale de apel prin staţie, pasaje muzicale etc.);
"film rushes";
instrumente muzicale, costume, decoruri şi alte accesorii de teatru, estrade, produse pentru machiaj, uscătoare de păr.
D. Vehicule concepute sau adaptate special pentru a fi utilizate în scopurile enumerate mai jos, precum:
transmisia TV;
accesorii TV;
înregistrarea semnalelor video;
înregistrarea şi redarea sunetului;
efecte de redare cu încetinitorul;
iluminat.
Apendicele nr. II
Echipament cinematografic
Listă exemplificativă
A. Echipament, precum:
camere diverse (de film şi electronice);
instrumente şi aparate de măsură şi control (oscilografe, sisteme de control al magnetofoanelor, multimetre, cutii şi truse de scule, vectorscoape, generatoare de semnale video etc.);
camere "dollies" şi macarale cinematografice;
echipament de iluminat (proiectoare, transformatoare, trepieduri);
echipament pentru montaj;
aparate de înregistrare şi redare a sunetului sau a imaginii (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de mixaj, difuzoare);
suporturi pentru sunet sau imagine, neînregistrate sau înregistrate (generice, semnale de apel prin staţie, intercalări pasaje muzicale etc.);
"film rushes";
accesorii (ceasuri, cronometre, busole, microfoane, mese de mixaj, benzi magnetice, grupuri electrogene, transformatoare, baterii şi acumulatoare, încărcătoare de baterii, aparate de încălzit, de condiţionat aerul şi pentru ventilaţie etc.);
instrumente muzicale, costume, decoruri şi alte accesorii teatrale, estrade, produse de machiaj, uscătoare de păr.
B. Vehicule concepute sau adaptate special pentru a fi utilizate în scopurile enumerate mai sus.
Apendicele nr. III
Alte echipamente
Listă exemplificativă
A. Echipament pentru montare, testare, verificare, control, întreţinere sau reparare a maşinilor, instalaţiilor, mijloacelor de transport etc., precum:
scule;
echipamente şi aparate de măsură, de verificare sau de control (pentru temperatură, presiune, distanţă, înălţime, suprafaţă, viteză etc.), inclusiv aparatură pentru reţele electrice (voltmetre, ampermetre, cabluri de măsură, comparatoare, transformatoare, înregistratoare etc.) şi cutii;
aparate şi echipamente pentru fotografierea maşinilor şi instalaţiilor în timpul şi după montare;
aparate pentru controlul tehnic al navelor.
B. Echipament necesar oamenilor de afaceri, experţilor în organizarea ştiinţifică sau tehnică a muncii, în productivitatea muncii, în contabilitate, precum şi altor persoane avînd profesii similare, precum:
calculatoare personale;
maşini de scris;
aparate de transmitere, înregistrare sau redare a sunetului ori a imaginii;
instrumente şi aparate de calcul.
C. Echipamentul necesar specialiştilor care se ocupă cu măsurători topografice, prospecţiuni geofizice, precum:
aparate şi instrumente de măsură;
echipament de foraj;
aparate de transmisie şi comunicaţie.
D. Echipament necesar specialiştilor în combaterea poluării
E. Instrumente şi aparate necesare medicilor, chirurgilor, veterinarilor, moaşelor şi persoanelor care exercită profesii similare
F. Echipament necesar arheologilor, paleontologilor, geografilor, zoologilor etc.
G. Echipament necesar artiştilor, companiilor teatrale şi orchestrelor, inclusiv toate articolele necesare reprezentaţiilor, instrumente muzicale, decoruri şi costume etc.
H. Echipamente necesare conferenţiarilor în vederea ilustrării expunerilor
I. Echipament foto folosit în timpul călătoriilor (aparate foto diverse, casete, pozometre, obiective foto, trepieduri, acumulatoare, curele de transmisie, încărcătoare pentru baterii, monitoare, echipament de iluminat, articole de modă şi accesorii pentru manechine etc.)
J. Vehicule concepute sau adaptate special scopurilor specificate mai sus, precum: posturi ambulante de control, maşini-atelier, vehicule laborator etc.
                       
Anexa nr. 17
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova
LISTA EXEMPLIFICATIVĂ
a bunurilor considerate material educativ, ştiinţific sau cultural
Apendicele nr. I
Listă exemplificativă
A. Aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetului ori a imaginilor, ca de exemplu:
proiectoare pentru diapozitive sau filme fixe;
proiectoare pentru cinematografie;
retroproiectoare şi episcoape;
magnetofoane, magnetoscoape şi echipament video;
circuite închise de televiziune.
B. Suporturi de sunet şi imagine, ca de exemplu:
diapozitive, filme fixe şi microfilme;
filme cinematografice;
înregistrări sonore (benzi magnetice, discuri);
benzi video.
C. Echipament specializat, ca de exemplu:
echipament bibliografic şi audio vizual pentru biblioteci;
biblioteci mobile;
laboratoare de limbi străine;
echipament pentru traducere simultană;
maşini mecanice sau electronice pentru predare programată;
obiecte special concepute pentru predare sau pentru pregătirea profesională a persoanelor cu handicap.
D. Alt echipament, ca de exemplu:
tablouri murale, machete, grafice, hărţi, planuri, fotografii şi desene;
instrumente, aparate şi machete concepute pentru demonstraţii;
colecţii de obiecte însoţite de informaţii pedagogice vizuale sau sonore, pregătite pentru predarea unui anumit subiect (trusă pedagogică);
instrumente, aparate, utilaje şi maşini-unelte pentru asimilarea tehnicilor sau meseriilor;
materiale, inclusiv vehicule concepute sau special adaptate pentru a fi utilizate în operaţiuni de salvare, destinate pregătirii profesionale a persoanelor implicate în operaţiuni de salvare.
Apendicele nr. II
Listă exemplificativă
A. Cărţi şi imprimate, ca de exemplu:
cărţi de orice tip;
cursuri prin corespondenţă;
ziare şi publicaţii periodice;
broşuri conţinînd informaţii legate de serviciile recreative din porturi.
B. Echipament audiovizual, ca de exemplu:
aparate de reproducere a sunetului şi a imaginilor;
aparate de înregistrat cu bandă magnetică;
aparate radio şi televizoare;
aparate de proiecţie;
înregistrări pe discuri sau benzi magnetice (cursuri de limbi străine), emisiuni radiodifuzate, urări, muzică şi programe de divertisment);
filme expuse şi developate;
diapozitive;
benzi video.
C. Articole sportive, ca de exemplu:
îmbrăcăminte sport;
baloane şi mingi;
rachete şi fileuri;
jocuri de punte;
echipament pentru atletism;
echipament pentru gimnastică.
D. Echipament pentru practicarea jocurilor distractive, ca de exemplu:
jocuri de societate;
instrumente muzicale;
materiale şi accesorii pentru teatre de amatori;
materiale pentru pictură, sculptură, prelucrarea lemnului şi a metalelor, confecţionarea covoarelor etc.
E. Obiecte de cult
F. Părţi, piese de schimb şi accesorii ale materialului de bunăstare
Apendicele nr. III
Listă exemplificativă
Bunuri, ca de exemplu:
costume şi accesorii scenice trimise cu titlu de împrumut gratuit unor societăţi dramatice sau unor teatre;
partituri muzicale expediate cu titlu de împrumut gratuit unor săli de concert sau unor orchestre.

Anexa nr. 18
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova
LISTA EXEMPLIFICATIVĂ
a efectelor personale ale călătorilor şi a materialului sportiv
A. Efecte personale ale călătorilor:
îmbrăcăminte şi încălţăminte;
articole de toaletă;
bijuterii personale;
aparate fotografice şi aparate cinematografice de luat vederi, însoţite de o cantitate rezonabilă de pelicule şi de accesorii;
aparate de proiecţie portabile de diapozitive sau de filme şi accesoriile lor, precum şi o cantitate rezonabilă de diapozitive sau de filme;
camere video şi aparate portative de înregistrare video, însoţite de o cantitate rezonabilă de benzi;
instrumente muzicale portabile;
fonografe portative cu discuri;
aparate portabile de înregistrare şi de reproducerea sunetului,
inclusiv dictafoanele cu benzi;
aparate receptoare de radio portative;
aparate receptoare de televiziune portative;
maşini de scris portative;
maşini de calculat portative;
calculatoare personale portative;
binocluri;
maşini pentru copii;
fotolii sau cărucioare pentru invalizi;
aparate şi echipamente sportive de orice fel precum şi materiale de camping, articole de pescuit, echipament pentru alpinism, echipament pentru înot subacvatic, arme de vînătoare cu cartuşe, biciclete fără motor, canoe sau caiace cu o lungime sub 5,5 m, schiuri, rachete de tenis, planşete cu sau fără pînză pentru surfing, echipament pentru golf, delta-plane;
aparate de dializă portabile, material medical similar, precum şi articole care se utilizează împreună cu acestea;
alte articole avînd un evident caracter personal.
B. Mărfuri importate în scop sportiv:
a) echipament de atletism, precum:
garduri de sărit;
suliţe, discuri, prăjini, greutăţi, ciocane;
b) echipament pentru jocuri cu mingea, precum:
mingi de orice fel;
rachete, crose, plase, bastoane şi  altele similare;
fileuri de orice fel şi montanţi pentru porţi sau buturi;
c) echipament pentru sporturi de iarnă, precum:
schiuri şi beţe;
patine;
sănii şi sănii de viteză (boburi);
material pentru joc cu palete (curling);
d) îmbrăcăminte, încălţăminte şi mănuşi de sport, căşti pentru practicarea sporturilor etc., de orice fel;
e) echipament pentru practicarea sporturilor nautice, precum:
canoie şi caiace;
ambarcaţiuni cu pînze sau cu rame, pînze, vîsle şi pagae;
aeroplane şi pînze pentru acestea;
f) vehicule ca: autoturisme şi maşini de curse, motociclete, ambarcaţiuni;
g) echipament destinat pentru diverse manifestări, precum:
arme de tir sportiv şi muniţie pentru acestea;
biciclete fără motor;
arcuri şi săgeţi;
material pentru scrimă;
material pentru gimnastică;
busole;
saltele şi covoare pentru lupte şi arte marţiale;
materiale pentru haltere;
material pentru echitaţie, sulky;
aripi delta, planşe cu pînză;
material pentru escaladări;
casete muzicale destinate ilustraţiilor muzicale la demonstraţii sau concursuri sportive;
h) material auxiliar, precum:
materialele de măsurat sau de afişaj a rezultatelor;
aparate pentru analiza sîngelui şi urinei.
                
Anexa nr. 19
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova

Scopurile pentru care se permite introducerea
în ţară a animalelor vii din orice specie
 
1. Dresură
2. Antrenament
3. Reproducere
4. Potcovire sau cîntărire
5. Tratament veterinar
6. Încercări (de exemplu, în vederea cumpărării)
7. Participarea la manifestări publice, expoziţii, concursuri, competiţii sau demonstraţii
8. Spectacole (animale de circ etc.)
9. Deplasări turistice (inclusiv animale care îi însoţesc pe călători)
10. Exercitarea unei activităţi (cîini sau cai de poliţie; cîini de detectare, cîini pentru orbi etc.)
11. Operaţiuni de salvare
12. Transhumanţă sau păşunat
13. Executarea unei activităţi sau realizarea unui transport
14. Uz medical (producerea de venin etc.)
            
Anexa nr. 20
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova
LISTA EXEMPLIFICATIVĂ
a materialelor considerate de propagandă turistică
1. Obiectele destinate să fie expuse în birourile reprezentanţilor acreditaţi sau corespondenţilor desemnaţi de organismele turistice oficiale naţionale sau în alte localuri acceptate de organele vamale ale teritoriului de admitere temporară: tablouri şi desene, fotografii şi postere înrămate, cărţi de artă, picturi, gravuri sau litografii, sculpturi şi tapiţerii şi alte obiecte de artă similare.
2. Echipamente pentru expunerea mărfurilor (vitrine, suporturi şi obiecte similare), inclusiv aparate electrice sau mecanice necesare funcţionării lor.
3. Filme documentare, discuri, benzi magnetice înregistrate şi alte înregistrări sonore pentru şedinţe, gratuite, cu excepţia celor al căror subiect are tendinţe de propagandă comercială şi a celor care sînt în mod curent vîndute pe teritoriul Republicii Moldova.
4. Steaguri, în cantităţi rezonabile.
5. Diorame, machete, diapozitive, clişee imprimate, negative fotografice.
6. Eşantioane, în cantităţi rezonabile, de articole de artizanat, costume naţionale şi alte articole cu caracter folcloric similare.
      
Anexa nr. 21
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova

CERERE DE AUTORIZARE
a regimului de adere temporară
1. Denumirea, actul constitutiv şi sediul:
a) solicitantului _________________________________  
____________________________________________
b) utilizatorului __________________________________
_____________________________________________
c) proprietarului _________________________________
______________________________________________
2. Mărfurile destinate utilizării în regim:
a) denumirea comercială şi/sau tehnică __________________
__________________________________________________
b) indicaţii referitoare la încadrarea în Nomenclatorul mărfurilor _____
____________________________________________________
c) cantitatea prevăzută ___________________________________
d) valoarea prevăzută __________________________________
3. Temeiul legal pentru solicitarea regimului ____________________
4. Modul în care urmează a fi utilizate mărfurile _________________
____________________________________________________
5. Locul sau locurile unde urmează să fie utilizate mărfurile ________
_____________________________________________________
6. Termenul solicitat pentru acordarea regimului _________________
______________________________________________________
7. Mijloacele de identificare a mărfii __________________________  
____________________________________________________
8. Desemnarea birourilor vamale:
a) de control ___________________________________________ 
_____________________________________________________
b) de acordare a regimului ________________________________
____________________________________________________
c) de încheiere a regimului ________________________________  
_____________________________________________________ 
9.Termenul de valabilitate al autorizării ________________________  
10. Proceduri de cesionare_________________________________  
_____________________________________________________ 
11. Alte menţiuni ________________________________________ 
______________________________________________________ 
  Data __________        Semnătura _____________
NOTĂ: Informaţiile de mai sus trebuie furnizate în ordinea prevăzută. Cele referitoare la mărfuri se furnizează pentru fiecare fel de marfă în parte.
      
Anexa nr. 22
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova
 
INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE
1. Denumirea, actul constitutiv şi sediul persoanei:
În cazul în care cererea este prezentată  pe hîrtie cu antetul solicitantului şi dacă aceasta cuprinde toate indicatiile prevăzute la pct. 1 lit. a), acest punct nu se  completează. Pct. 1 lit. b) se completează dacă utilizatorul este altă persoană decît solicitantul. Pct. 1 lit. c) se completează cu datele persoanei fizice sau juridice nerezidente proprietar al mărfurilor.
2. Mărfurile destinate utilizării în regim:
a) denumirea comercială şi/sau tehnică: această indicaţie trebuie să fie furnizată în termeni suficient de clari şi precişi pentru o identificare corectă;
b) indicaţii referitoare la încadrarea în Nomenclatorul mărfurilor: aceste date, care nu au decît un caracter indicativ, pot fi limitate la poziţiile tarifare de patru cifre, în cazul în care menţionarea subpoziţiilor de opt cifre nu este necesară pentru a permite eliberarea autorizaţiei şi derularea regimului;
c) cantitatea prevăzută: cantitatea trebuie exprimată în unităţi de măsură specifice (kilograme, litri, metri etc.);
d) valoarea prevăzută: se menţionează valoarea în vamă a mărfurilor, estimată pe baza elementelor şi a documentelor prezentate.
3. Temeiul legal pentru solicitarea regimului: se menţionează articolul din actul normativ în baza căruia se solicită acordarea regimului.
4. Modul în care urmează a fi utilizate mărfurile: se menţionează toate utilizările care vor fi date mărfurilor.
5. Locul sau locurile unde urmează să fie utilizate mărfurile: se menţionează adresa locului unde mărfurile trebuie să fie utilizate.
6. Termenul solicitat pentru acordarea regimului: se menţionează termenul necesar realizării obiectivului pentru care se importă mărfurile.
7. Mijloacele de identificare a mărfii: se menţionează modalităţile de identificare a mărfurilor plasate în regim, considerate ca fiind cele mai adecvate.
8. Desemnarea unităţilor vamale: se menţionează unităţile vamale la care urmează să fie realizate controlul, acordarea şi încheierea regimului.
9. Termenul de valabilitate al autorizaţiei: se menţionează termenul de valabilitate a autorizaţiei.
10. Proceduri de cesionare: se menţionează, dacă este cazul, intenţia de a transfera mărfurile importate altui titular.
11. Alte menţiuni: această rubrică se utilizează pentru orice alte elemente pe care solicitantul le consideră necesare a fi aduse la cunoştinţa organului vamal.
Anexa nr. 23
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova
AUTORIZAŢIE DE  ADMITERE TEMPORARĂ
Referitor la cererea ..................................
1. Denumirea, actul constitutiv şi sediul:
a) titularului de autorizaţie ______________________________  
_________________________________________________ 
b) utilizatorului de autorizaţie ____________________________
__________________________________________________
c) proprietarului mărfurilor _____________________________
_________________________________________________
2. Mărfurile destinate utilizării în regim:
a) denumirea comercială şi/sau tehnică ____________________ 
__________________________________________________
b) indicaţii referitoare la încadrarea în Nomenclatorul mărfurilor    
_________________________________________________
c) cantitatea prevăzută ________________________________ 
d) valoarea prevăzută  ________________________________  
3. Temeiul legal pentru solicitarea regimului ________________  
4. Modul în care urmează a fi utilizate mărfurile _____________
_________________________________________________
 
5. Locul sau locurile autorizate pentru utilizarea mărfurilor _______
____________________________________________________________
6. Termenul în care mărfurilor importate trebuie să  li se dea o destinaţie vamală ____
_____________________________________________________
7. Modalităţile de identificare admise de  organele vamale _________
____________________________________________________
8. Unităţile vamale:
a) de control ________________________________________
b) de acordare a regimului ______________________________  
c) de încheiere a regimului _______________________________  
9. Termenul de valabilitate al autorizaţiei _____________________
10.  Utilizarea procedurilor de transfer ______________________
11. Anexe __________________________________________
  
  Data __________          Semnătura _____________
    
Anexa nr. 24
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova
MĂSURI ALE ORGANULUI VAMAL
privind containerele care nu corespund normelor tehnice
1. Dacă se constată că containerele agreate nu corespund prescripţiilor tehnice prevăzute la pct. 270, organul vamal refuză recunoaşterea valabilităţii agreării, cu excepţia cazului cînd diferenţele constatate sînt de importanţă minoră şi nu creează nici un risc de fraudă.
2. Dacă un container prezintă un defect sau o lipsă majoră, devenind astfel neconform cu normele în baza cărora el a fost agreeat pentru transportul sub sigilii vamale, organul vamal cere transportatorului sau reprezentantului acestuia să aducă containerul în starea corespunzătoare normelor de agreare, cu condiţia ca reparaţiile să poată fi efectuate rapid. Dacă containerul a fost reparat, transportul sub sigiliu vamal poate fi continuat. În caz contrar sau cînd transportatorul ori reprezentantul acestuia preferă repararea containerului în ţara în care a fost agreeat, organele vamale:
a) refuză autorizarea transportului şi aplicarea sigiliilor, cînd această aplicare este necesară; sau
b) retrag containerul din circulaţie şi dispun transbordarea containerului într-un alt mijloc de transport; sau
c) autorizează continuarea transportului conform procedurilor care, fiind aplicate, nu prezintă riscuri de contrabandă, de pierdere ori de prejudiciere a mărfurilor transportate în container. Defectul sau lipsa constatată se menţionează de organele vamale în documentele de tranzit.
Pentru a se asigura că reparaţia containerului se efectuează într-un mod adecvat, organele vamale retrag placa de agreere.
Cînd organele vamale retrag placa de agreere sau descoperă la o serie de containere un defect sau o lipsă majoră, care le fac neconforme cu normele de agreere, ele notifică transportatorului sau reprezentantului acestuia defecţiunea constatată sau retragerea plăcii ori, după caz, administraţiei vamale care a emis agreerea. Organele răspunzătoare de agrearea iniţială trebuie să i se solicite să intervină în soluţionarea cazului.
3. Un container se consideră ca prezentînd un defect sau o  lipsă majoră cînd:
a) mărfurile pot fi sustrase din partea sigilată a containerului sau introduse în acesta, fără a fi lăsate urme vizibile de efracţie sau fără ruperea sigiliilor vamale;
b) sigiliile vamale nu pot fi aplicate containerului într-un mod simplu şi eficace;
c) containerul prezintă spaţii ascunse, care permit disimularea mărfurilor;
d) toate spaţiile destinate mărfurilor nu sînt uşor accesibile pentru controlul vamal.
Anexa nr. 25
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova
CERERE DE AUTORIZAŢIE
pentru regimul de perfecţionare pasivă
1. Denumirea şi sediul solicitantului: ....................................................
2. Sistemul sau modalităţile specifice, luate în considerare (vizate):
a) sistemul fără schimb de mărfuri standard .............................................
b) sistemul de schimburi standard fără import anticipat: ...........................
c) sistemul de schimburi standard cu import anticipat: .............................
3. Mărfurile destinate a suferi operaţiunile de perfecţionare sau a fi exportate şi justificarea cererii:
a) denumirea comercială şi/sau tehnică: .................................................
b) menţiuni privitoare la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor: .........
........................................................................................................
c) cantitatea prevăzută: .....................................................................
d) valoarea prevăzută: .......................................................................
e) justificarea cererii: .........................................................................
4. Produsele compensatoare care se importă sau produse de înlocuire pentru import,
care se importă:
a) denumirea comercială sau tehnică: .............................................
b) menţiuni privitoare la clasificarea din Nomenclatorul mărfurilor: ...
....................................................................................................
5. Rata de randament: .................................................................
6. Natura operaţiunilor de perfecţionare: .....................................
7. Ţările unde operaţiile de perfecţionare vor fi efectuate sau, în cazurile în care sistemul de
schimburi standard este angajat, ţările de unde produsele de înlocuire vor fi importate:
.................................................................................................
8. Termenul estimat a fi necesar pentru importul produselor compensatoare sau al produselor de
înlocuire:  
...................................................................................................
9. Mijloace de identificare preconizate: .........................................
10. Organul vamal care:
a) acordă regimul ........................................................................
b) încheie regimul .......................................................................
11.Termenul preconizat al autorizaţiei    
12. Referiri la autorizaţiile eliberate pentru mărfuri identice cu cele care fac obiectul prezentei
cereri şi destinate a fi supuse operaţiunilor de perfecţionare
....................................................................................................
13. Alte menţiuni: .........................................................................
  
  
                Data ........................
                Semnătura ........................
Notă: Informaţiile de mai sus trebuie să fie date, pe cît posibil, în ordine.
Informaţiile care se referă la mărfuri sau produse se furnizează în raport de fiecare fel de  mărfuri sau de produse.

Anexa nr. 26
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova
AUTORIZAŢIE
pentru regimul de perfecţionare pasivă
  Referitor la cererea ..........................  
1. Denumirea şi sediul titularului autorizaţiei:   ............................................
................................................................................................................
2. Sistemul autorizat: .................................................................................
3. Mărfurile destinate a fi supuse operaţiunilor de perfecţionare:  
.....................................................................................................
a) denumirea comercială şi/sau tehnică: ...........................................
b) menţiuni (explicaţii) privitoare la clasificarea mărfurilor în Nomenclatorul mărfurilor: ......  
......................................................................................................
c) cantitatea prevăzută: ..................................................................
d) valoarea prevăzută: ...................................................................
4. Produsele compensatoare care se importă sau produse de înlocuire care se importă:..........
......................................................................................................
a) denumirea comercială sau tehnică: ..............................................
b) menţiuni privitoare la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor: .......
5. Rata de randament sau modul de stabilire a acesteia: ......................
6. Natura operaţiunilor de perfecţionare: ............................................
7. Ţările unde operaţiunile de perfecţionare se efectuează: ...................
8. Termenul în care produsele compensatoare trebuie să fie importate: ...
9. Mijloacele de identificare stabilite: ....................................................
10.Biroul vamal: ................................................................................
a) de control x01(..............................................................................
b) de plasare în regim ......................................................................
c) de încheiere a regimului ................................................................
11.Termenul de valabilitate al autorizaţiei ..........................................
12. Data de reexaminare a condiţiilor economice: ..............................
13. Numărul de anexe ......................................................................
                Data ........................
                Semnătura ...............
Notă: Datele de mai sus trebuie să fie furnizate în ordine. Autorizaţia trebuie să conţină referirile la cerere.
Cînd menţiunile (indicaţiile) sînt făcute printr-o trimitere la  cerere, aceasta face parte integrantă din autorizaţie.
Anexa nr. 27
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova
   Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Numărul declaraţiei vamale de antrepozitare
    B - Denumirea mărfurilor
    C - Cantitatea şi valoarea mărfurilor
 
Denumirea agentului
economic
Plecare
Sosire
Data plecării
din magazin
A
B
C
Biroul vamal
către care
au plecat
mărfurile
Data
introducerii
în magazin
A
B
C
Biroul
vamal de la
care au
plecat
mărfurile
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa nr. 28
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii
Moldova
LISTA
mărfurilor interzise la comercializare în regim  duty-free
1. Mărfurile  supuse controlului de către organele controlului de stat, fără permisiunea acestor organe.
2. Mărfurile care nu sînt destinate pentru satisfacerea necesităţilor personale.
3. Mărfurile întrebuinţate pentru funcţionarea magazinului duty-free (cabine frigorifice, standuri, aparate de casă, material publicitar etc.).
4. Mărfurile autohtone supuse licenţierii la export, cu excepţia  produselor alcoolice, de tutungerie, articolelor de bijuterie confecţionate din metale şi pietre preţioase şi perlelor.
            
Anexa nr. 29
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova
Modalitatea de prezentare a dărilor de seamă
privind mărfurile plasate  în destinaţia vamală magazin duty-free şi
comercializate într-un asemenea magazin
1. Deţinătorul magazinului duty-free ţine evidenţa la zi şi prezintă dări de seamă periodice despre mărfurile aflate în regimul vamal magazin duty-free (intrate în depozitul magazinului). Evidenţa se ţine în registrul de evidenţă de modelul prezentat mai jos.
2. Registrul de evidenţă se completează pentru fiecare an calendaristic.
3. Registrul trebuie să fie cusut şi sigilat, iar paginile numerotate şi contrasemnate de şeful biroului vamal, cu aplicarea ştampilei biroului vamal.
4. După efectuarea ultimei înscrieri, registrul de evidenţă se transmite pentru verificare în biroul vamal.
5. După verificare, registrul de evidenţă se înapoiază deţinătorului magazinului duty-free.
6. După verificarea lui de către organele vamale, se interzice efectuarea în registrul de evidenţă a unor înscrieri sau corectări.
7. Registrul de evidenţă se completează chiar dacă deţinătorul magazinului utilizează  alte forme de evidenţă a mărfurilor, inclusiv sistemul computerizat.
8. Registrul de evidenţă a mărfurilor se prezintă la cererea colaboratorului serviciului vamal.
9. În afară de evidenţa mărfurilor conform pct.1-8 ale prezentei anexe, deţinătorul magazinului duty-free prezintă dări de seamă suplimentare în forma şi în modul cerute de biroul vamal.
      
Registrul de evidenţă
a mărfurilor plasate în destinaţia vamală magazin duty-free
 
Nr. d/o
Nr. declaraţiei vamale
Denumirea mărfurilor
Codul mărfurilor
Originea mărfurilor (străine/autohtone)
Cantitatea mărfurilor conform declaraţiei
Note
numărul de locuri, masa brută în kg
unitatea de măsură
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa nr. 30
la Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova
    tabela
 Căutare:

Titlu
Content
 
  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti